รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 312 อาคารเมตตามหาบารมี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2372490001
เด็กหญิงกตัญญุตา  ทองแย้ม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
2
2372510875
เด็กหญิงกนกภรณ์  กิ่งคำ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
3
2372510876
เด็กหญิงกนกรัตน์  ยอดใสย์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
4
2372510012
เด็กชายกรพจน์  สิทธิภาพ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
5
2372490009
นายกฤชชานนท์  เหล่าลาภะ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
6
2372510021
เด็กชายกฤษฏิศักดิ์  เลิศธนาปรีชา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
7
2372510879
เด็กหญิงกฤษณา  ชมภูเขา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
8
2372500008
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
9
2372500009
เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
10
2372500409
เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
11
2372510886
เด็กชายกิตติกร  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
12
2372510034
เด็กชายกิตติโชติ    มนัสทิพารมณ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
13
2372510888
เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
14
2372500230
เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
15
2372490291
เด็กหญิงเขมจิรา  ลิภา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
16
2372510044
เด็กชายคณน   เจริญภาณุพงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
17
2372510895
เด็กชายจักรภัทร  โทสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
18
2372500023
เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
19
2372510897
เด็กหญิงจิกะพร  ทวีลาภ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
20
2372500026
เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
21
2372490037
เด็กชายจิรกิตต์  นามกอง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
22
2372490038
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์นาม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
23
2372510901
เด็กชายจิรวัฒน์  อะโคตมี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
24
2372510061
เด็กหญิงจิรัฏฐ์  หารวรวิรุฬห์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
25
2372510553
เด็กชายจีรภัทร  ปานแก้ว
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
26
2372511113
เด็กชายเจริญชัย  พลคราม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
27
2372490041
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ปาระ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
28
2372510560
เด็กชายชญานนท์  พะหา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
29
2372490042
เด็กหญิงชญาภา  วงศ์มีฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
30
2372500040
เด็กชายชนิณทร์  ใจช่วง
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
31
2372511249
เด็กหญิงชนิสรา  โสภา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม. เขต 21
32
2372510089
เด็กหญิงชลิตา  สุประพนธ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
33
2372500049
นายชานนท์  นันทะรักษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
34
2372510095
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงทองคำ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
35
2372511256
เด็กหญิงชุติมา  ว่องไว
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม. เขต 21
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 313 อาคารเมตตามหาบารมี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2372510919
เด็กหญิงฐิติภรณ์  แก้วสะอาด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
37
2372510115
เด็กชายณภัทร  คลังเงิน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
38
2372500058
เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
39
2372490062
เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
40
2372510583
เด็กหญิงณัชชา  พลอยสดใส
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
41
2372500060
เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
42
2372500063
นายณัชนันท์  ลักษณะ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
43
2372500064
นางสาวณัฎฐวริญท์  ตั้งศิวพงศ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
44
2372490068
เด็กชายณัฏฐ์รพี  ศรีนาราง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
45
2372510930
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ศรีสด
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
46
2372510588
เด็กหญิงณัฐฐาพร  บรรณบดี
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
47
2372500069
นางสาวณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
48
2372500070
นางสาวณัฐนิชา  นิรานนท์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
49
2372490080
เด็กหญิงณัฐวดี  นามโคตร
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
50
2372500072
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
51
2372510138
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
52
2372500073
เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
53
2372500074
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
54
2372510941
เด็กหญิงณิชกานต์  พระสว่าง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
55
2372500078
นางสาวณุกานดา  สารวิทย์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
56
2372510942
เด็กชายตะวัน  วันตา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
57
2372490083
นายติณณ์  อุสาพรหม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
58
2372500231
เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
59
2372511120
เด็กชายไตรภพ  สุวรรณธาดา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
60
2372510152
เด็กชายถิรเดช  ปิ่นกมล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
61
2372500079
เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
62
2372490087
นายทัตธน  มณฑา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
63
2372511272
เด็กหญิงทิพากร  ทิพย์จันทร์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม. เขต 21
64
2372510946
เด็กหญิงทิพากร  เทศประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
65
2372510947
เด็กชายทีปกร  รุ่งจินดารัตน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
66
2372500237
เด็กชายแทนไท  ธาตุทำเล
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
67
2372510948
เด็กชายธนกร  วันตา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
68
2372510158
เด็กชายธนกร    พงศ์มานะชัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
69
2372510949
เด็กชายธนดล  วงษ์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
70
2372490090
เด็กชายธนทร  อังคปัทมากุล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 314 อาคารเมตตามหาบารมี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2372510952
เด็กหญิงธนพร  แก้วใส
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
72
2372490091
เด็กหญิงธนพร  แซ่เติ๋น
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
73
2372510951
เด็กหญิงธนพร  ศรฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
74
2372510167
เด็กชายธนพัฒน์  เสนะบุตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
75
2372510954
เด็กหญิงธนภรณ์  ประเสริฐผล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
76
2372500087
นายธนภูมิ  กงพาน
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
77
2372500094
เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
78
2372490106
เด็กชายธัญกร  อาศัย
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
79
2372510959
เด็กหญิงธัญยพร  เชื้อเวียง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
80
2372510186
เด็กหญิงธันญาพร  มณีศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
81
2372510189
เด็กหญิงธิญาดา  ธนาสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
82
2372510963
เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลรัตน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
83
2372510640
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรราช
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
84
2372510964
เด็กชายธีรดนย์  กวนพา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
85
2372490110
เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
86
2372500103
เด็กชายธีรวัฒน์  ศิริสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
87
2372490112
เด็กชายนนท์ปวิธ  เชื้อบุญมี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
88
2372490113
เด็กหญิงนพจุฑา  เทียนสว่าง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
89
2372490114
เด็กชายนพฤทธิ์  ฤกษนอก
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
90
2372510967
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมขาว
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
91
2372510968
เด็กหญิงนภาพร  สุขรี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
92
2372511289
นายนลธวัช  ถนอมดำรงค์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม. เขต 21
93
2372510969
เด็กหญิงนวนันท์  เลือดขุนทด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
94
2372510202
เด็กหญิงนัชชา  ถาวร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
95
2372510971
เด็กหญิงนัทธกานต์  พิมพา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
96
2372510972
เด็กชายนันทภพ  ระหารนอก
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
97
2372500109
เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
98
2372500110
เด็กชายนิรวิทธ์  ปฏิภานรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
99
2372510858
เด็กชายเนติวุฒิ  มณีมนต์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
100
2372490124
นางสาวบรรธิตา  บรรพลา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
101
2372510976
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลโต
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
102
2372500113
เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
103
2372510229
เด็กหญิงปดิวรดา  สะวิสัย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
104
2372510232
เด็กหญิงปนัดดา  พระประเสน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
105
2372500114
เด็กชายปพนวัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 315 อาคารเมตตามหาบารมี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2372490126
นางสาวปภานัน  สิงห์สถิตย์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
107
2372500407
เด็กชายปรมะ  ตั้งศิริ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
108
2372510238
เด็กหญิงประภัสรา  ศรีสร้างคอม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
109
2372510676
เด็กหญิงประภัสสร  ประยงค์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
110
2372510240
เด็กหญิงปราณปรียา  เย็นเหลือ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
111
2372500116
เด็กชายปราโมทย์  อยู่บัว
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
112
2372510678
เด็กหญิงปริชญา  ทระทึก
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
113
2372510242
เด็กชายปรินทร  สงวนบุญ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
114
2372490128
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เมธาชัยกรกุล
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
115
2372490129
นางสาวปรีดารา  ผุยแสงพันธ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
116
2372510243
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  กงนาง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
117
2372510244
เด็กชายปรุฬห์  แสงโชติ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
118
2372490132
เด็กหญิงปวริศา  ปานันท์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
119
2372490134
เด็กหญิงปัญชิกา  โคตรบัว
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
120
2372500408
เด็กชายปัณณทัต  มาสันติสุข
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
121
2372510249
เด็กหญิงปัณณธร  ศิริกิจ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
122
2372500122
นายปัณณวิชญ์  ผาผ่อง
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
123
2372500123
เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
124
2372510250
เด็กหญิงปาณิศา  ปานิเสน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
125
2372510251
เด็กหญิงปาณิสรา     พุทธามาตย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
126
2372510691
เด็กหญิงปาริษา  อนงค์ชัย
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
127
2372510255
เด็กหญิงปิยนุช  อนันตกิจโสภณ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
128
2372510694
เด็กชายปิยพัทธ์  พรมภักดิ์
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
129
2372510257
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิตะสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
130
2372510696
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
131
2372500129
เด็กหญิงปุญญิศา  คำพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
132
2372500130
เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
133
2372500131
เด็กชายพงศ์ธวัช  สวรรยาวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
134
2372510994
เด็กชายพงศพัฒน์  สุพร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
135
2372510995
เด็กชายพงศภัค  เกตุพันธ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
136
2372510700
เด็กชายพชรพล  ชนประทาน
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
137
2372510267
เด็กหญิงพนิตนันท์  เกิดสุขตระกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
138
2372510268
เด็กหญิงพรชนก   พ่อบาน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
139
2372510274
เด็กหญิงพรพรรณ  พัวตนะ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
140
2372500134
เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 316 อาคารเมตตามหาบารมี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2372510278
เด็กหญิงพรลภัส  ชัยอาวุธ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
142
2372500135
เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
143
2372510283
เด็กหญิงพศิกา  วิเศษสุนทร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
144
2372500136
นางสาวพัชราภา  วลัญชพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
145
2372500138
นางสาวพานิภัค  ภัทรศุกล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
146
2372510295
เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
147
2372500142
เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
148
2372500143
นางสาวพิชญาภา  คงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
149
2372500145
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
150
2372490158
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
151
2372490159
เด็กหญิงพิมพ์รพี  ผลสลัด
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
152
2372510302
เด็กหญิงพิมมาดา  คิดเห็น
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
153
2372510307
เด็กชายพิสิษฐ์  อิงไธสง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
154
2372490167
เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติอัมพรกุล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
155
2372500242
เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
156
2372490173
เด็กหญิงภรภัทร  เลิศอุดมโชค
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
157
2372490179
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนสิริกาญจน์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
158
2372510736
เด็กชายภาคิไณ  มุระดา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
159
2372510735
เด็กชายภาคิน  ดาสา
ม.2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
160
2372510326
เด็กชายภานุวุฒิ  พิมโยธา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
161
2372490183
เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
162
2372510328
เด็กชายภีศเดช  วลีพิทักษ์เดช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
163
2372510745
เด็กชายภูรินท์  บุญพา
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
164
2372511315
นายภูวเดช  ไกยเดช
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม. เขต 21
165
2372490309
เด็กหญิงมณฑิกานต์  เฉวียงวาศน์
ม.3
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
สพม. เขต 19
166
2372510339
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตุลยวรรธน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
167
2372510501
เด็กหญิงโยษิตา  วิจารณรงค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
168
2372500172
เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
169
2372510349
เด็กหญิงรสิตา  อนุการสกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
170
2372511050
เด็กหญิงรินลดา  ผดาเวช
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
171
2372511128
เด็กหญิงลลิตา  วรรณวงค์
ม.2
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
สพม. เขต 21
172
2372510358
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธามาตย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
173
2372511053
เด็กชายวรกิจ  สมหวัง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
174
2372510361
เด็กหญิงวรวีร์  สิทธิภาพ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
175
2372510362
เด็กหญิงวรัชยา    เบ้านู
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 317 อาคารเมตตามหาบารมี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2372490214
เด็กหญิงวราทิมา  ศรีสันต์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
177
2372500186
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
178
2372500188
เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
179
2372510367
เด็กหญิงวริศรา  อารยะรังษี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
180
2372510368
เด็กหญิงวริศรา  สุทธจรรยา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
181
2372510370
เด็กหญิงวริสรา  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
182
2372490220
นางสาววารุณี  อิ่มเอิบ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
183
2372500191
นายวิธวิทย์  เนาวจรัสโรจน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
184
2372490222
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุภามา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
185
2372511060
เด็กหญิงวิรากร  บุตรพรม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
186
2372510378
เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
187
2372500194
นางสาววิลาสินี  สงครามภักดี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
188
2372511328
เด็กหญิงศรุตา  โคตรหานาม
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม. เขต 21
189
2372510396
เด็กชายศุภกิจ  สุกทน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
190
2372490235
เด็กชายศุภพล  ภักมี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
191
2372510404
เด็กชายศุภเมธ  เครือวัฒนเวช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
192
2372511069
เด็กชายศุภเสกข์  ล่าฟองคำ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
193
2372490237
เด็กชายสมประสงค์  วรรณชัย
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
194
2372490238
เด็กหญิงสมฤทัย  มาตรกลาง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
195
2372511071
เด็กหญิงสมิตา  กลิ่นศรีสุข
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
196
2372490239
นายสรยุทธ์  บุญมีวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
197
2372510796
เด็กชายสรยุทธ์  พรพิรุณโรจน์
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
198
2372490242
นายสานตวัน  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
199
2372500207
เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
200
2372510411
เด็กชายสิรภัทร  ลิมโพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
201
2372490245
เด็กชายสิรวิชญ์  สถิตชาญวุฒิ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
202
2372511080
เด็กหญิงสิริกันยา  วงศ์ก่อ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต 21
203
2372500209
นางสาวสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
204
2372511335
เด็กหญิงสิริยากรณ์  คุณชื่น
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม. เขต 21
205
2372510423
เด็กหญิงสุทัตตา  รุ่งโรจน์รังสิกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
206
2372490259
เด็กหญิงสุธิมนต์  ลครพล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
207
2372510434
เด็กหญิงสุภพัชร์  ธรรมวงศา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม. เขต 21
208
2372511342
เด็กหญิงสุภาวดี  สีพอ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม. เขต 21
209
2372500214
เด็กชายสุริยกมล  ทัดมาลา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม. เขต 20
210
2372510820
เด็กหญิงอจิรวดี  รางศรี
ม.1
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม. เขต 21
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 318 อาคารเมตตามหาบารมี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2372490272
เด็กชายอดิศร  เวศมะโน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
212
2372490273
นางสาวอธิชา  วิไลลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
213
2372511346
เด็กชายอภิวัฒน์  ยศม้าว
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม. เขต 21
214
2372490277
เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต 19
215
2372511178
เด็กหญิงพรธีรา  พ่วงนาง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
สพม. เขต 21
216
2372511230
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์เปี้ยศรี
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
สพม. เขต 21
217
2372511202
เด็กชายวัชรเกียรติ  วงศ์ภูมิเมือง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
สพม. เขต 21
218
2372511224
เด็กชายอภิญญา  นิยะนุช
ม.2
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
สพม. เขต 21
219
2372511179
เด็กหญิงพรรณผกา  พึ่งกลาง
ม.3
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
สพม. เขต 21