รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2362551507
เด็กชายกนกพล  คำหาญสุนทร
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สพม. เขต 25
2
2362541038
เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์มูล
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
3
2362560006
นายกรกฏ  อภิวัฒนวรรณ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
4
2362550003
เด็กชายกฤตวัฒน์  ศรีพรรณ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
5
2362550004
เด็กชายกฤตวิทย์  ลมมูลตรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
6
2362550009
นายกฤษฎี  พาระพัฒน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
7
2362550010
นายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
8
2362560416
เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม. เขต 26
9
2362550036
เด็กชายก้องภพ  มะลิมาศ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
10
2362550035
เด็กชายก้องภพ  เริ่มรักษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
11
2362550014
นางสาวกัญญภัส  ราชสุวอ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
12
2362550015
เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
13
2362560012
เด็กหญิงกันต์นิษฐา  ภูแล่นกี่
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
14
2362550019
นายกัมปนาท  ศรีหาพงษ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
15
2362550020
เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
16
2362550021
เด็กชายกาจบัณฑิต  นวลพุดชา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
17
2362541042
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  เย็นจุระ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
18
2362560016
เด็กหญิงกานดา  เรืองแสง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
19
2362560017
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภูวนารถ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
20
2362550935
นางสาวกาพย์สกุล  กาพย์พิกุล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
21
2362550023
เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ดลโสภณ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
22
2362550024
นายกิตติกูล  มุลมาตย์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
23
2362540023
เด็กชายกิตติพงษ์  ภูมาตย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
24
2362550026
เด็กชายกิตติภพ  ศรีเชียงสา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
25
2362550027
เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
26
2362550028
เด็กหญิงกิติวรรณ  อ่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
27
2362550029
นายกีรติ  แก้วโนนตุ่น
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
28
2362550031
เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
29
2362540025
เด็กหญิงกุลนันท์  รักษาวงศ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
30
2362560236
เด็กชายเกรียงไกร  กล่อมปัญญา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
31
2362551585
นางสาวเกสรา  อินทนันต์
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สพม. เขต 25
32
2362540378
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาถมทอง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
33
2362550394
เด็กชายเกียรติสุรนันท์  ศรีพลไกร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
34
2362550040
เด็กหญิงขวัญจิรา  ประเสริฐทรง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
35
2362551475
เด็กหญิงเขมจิรา  กองเกิด
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2362550042
เด็กชายคงภัทร์  โพธิ์หล้า
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
37
2362560488
เด็กชายคฑากร  เล้ารัตนอารีย์
ม.1
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม. เขต 26
38
2362560021
นายคณาธิป  ทองภูธรณ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
39
2362550043
เด็กชายคณาธิป  สมวงษา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
40
2362560022
นายคมกฤษ  มหาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
41
2362550956
เด็กหญิงคิรากร  ดีอันกอง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
42
2362550047
นายคุณภัทร  ไชยชุน
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
43
2362550048
เด็กหญิงคุนัญญา  ดาทุมมา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
44
2362550398
เด็กชายเควิส  ยุทธวิชัย อุ่นประชา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
45
2362550049
เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
46
2362550958
นายจักรกฤษณ์  เหล่าหอม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
47
2362550051
เด็กหญิงจารุชา  สุขสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
48
2362540738
นายจารุพิชญ์  สุจิตตกุล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
49
2362540037
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
50
2362550053
เด็กหญิงจิดาภา  จริยมานะ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
51
2362540038
เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรีวัน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
52
2362550055
เด็กหญิงจิดาภา  ทิพยธร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
53
2362541048
นางสาวจิดาภา  สุทธิอมร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
54
2362550054
เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าวีระโยธิน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
55
2362550060
เด็กชายจิรพัฒน์  จิรวิภาพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
56
2362550061
เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
57
2362550974
เด็กชายจิรภาส  วศะกุลพฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
58
2362550062
เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
59
2362560267
นางสาวจิระนันท์  คำบุญเกิด
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
สพม. เขต 26
60
2362541053
เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์คำหาญ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
61
2362550063
เด็กหญิงจิรัชยา  สระทองสอน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
62
2362540418
นางสาวจิราพร  มูลคำศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
สพม. เขต 24
63
2362541054
นายจิรายุทธ  คุ้มทอง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
64
2362560489
นางสาวจีระภา  หนูพร
ม.3
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม. เขต 26
65
2362550400
เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
66
2362550399
เด็กชายเจตน์  พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
67
2362540379
เด็กชายเจตินัย  บุตรวัง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
68
2362560031
เด็กหญิงฉันท์ชนก  ซามาตย์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
69
2362541057
เด็กหญิงชญาดา  งาดี
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
70
2362541058
เด็กหญิงชญานิศ  ศรีหริ่ง
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2362540424
นายชนะชัย  ศิริวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
สพม. เขต 24
72
2362550475
เด็กหญิงชนากานต์  สิทธิ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
73
2362550076
เด็กชายชนาธิป  ศรีพลไกร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
74
2362540753
เด็กชายชนาธิป  อรัญถิตย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
75
2362550079
เด็กชายชนินทร์ภูมิ  ไชยสาส์น
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
76
2362541060
เด็กหญิงชมพูนุท  อัยวรรณ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
77
2362540756
เด็กชายชยกฤต  อนันตกิจบำรุง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
78
2362550080
เด็กชายชยางกูร  เหล่าเราวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
79
2362550081
เด็กหญิงชยาภา  แสงกระจาย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
80
2362541062
นายชรภัทรกุล  คาดีวี
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
81
2362550082
เด็กชายชลณภัทร์  แพงศรี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
82
2362551008
เด็กชายชวดล  ลาราษฎ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
83
2362540626
เด็กชายชัชพล  ลครทิพย์
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
สพม. เขต 24
84
2362540068
เด็กชายชาญณรงค์  อิ่มรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
85
2362550086
เด็กหญิงชาลิสา  ชนาเทพาพร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
86
2362560040
เด็กหญิงชิตพร  สุหา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
87
2362541064
นางสาวชื่นนภา  วงษ์ปรีชา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
88
2362550091
เด็กหญิงญาณินท์  บุตรมา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
89
2362550093
เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
90
2362540627
นางสาวฐฌกร  ศรีกุลคร
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
สพม. เขต 24
91
2362550094
เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
92
2362560044
เด็กหญิงฐานิญา  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
93
2362560045
เด็กหญิงฐิดาภา  หายะคุณ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
94
2362560046
นางสาวฐิตาภรณ์  ชะเอมเทศ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
95
2362550096
เด็กหญิงฐิติมา  อิพงษ์ประภัสสร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
96
2362550097
เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
97
2362560049
เด็กชายณฐภัทร  ผาระนัด
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
98
2362560051
นายณฐรินทร์  ปิติวัฒนสถิตย์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
99
2362560053
นายณภัทร  นามวงษ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
100
2362551589
เด็กหญิงณภัทรา  สุภัคชูกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านเรียน ภ.ดี
สพม. เขต 25
101
2362550099
เด็กชายณรงค์กร  แก้วจุลศรี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
102
2362560056
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จ้ายหนองบัว
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
103
2362550105
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  หงษ์วิศิษฐกุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
104
2362550104
เด็กหญิงณัฎฐภัสสร  สุดเพาะ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
105
2362540779
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ภูผิวเหลือง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2362560060
เด็กหญิงณัฏฐวี  วงศ์กระบากถาวร
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
107
2362541069
เด็กชายณัฐกานต์  ศรีหลิ่ง
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
108
2362550112
นายณัฐชนน  ทองไพร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
109
2362550111
เด็กชายณัฐชนน  ไม้ดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
110
2362540086
เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองชัย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
111
2362540088
เด็กหญิงณัฐณิชา  แวงโสธรณ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
112
2362541070
นางสาวณัฐนิชา  ขาวอ่อน
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
113
2362560066
นายณัฐพล  ศรีน้อยขาว
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
114
2362540095
นางสาวณัฐภรณ์  อัศวะภูมิ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
115
2362541071
เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคุณ
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
116
2362550116
เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนศรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
117
2362550117
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
118
2362540787
เด็กหญิงณิชลดา  เรืองสุข
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
119
2362541072
นางสาวณิชาภา  สุดประโคน
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
120
2362550123
เด็กชายตติพล  พลพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
121
2362540108
เด็กชายตรีภพ  ศรีโยธา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
122
2362560069
เด็กชายตะวันรุ่ง  จันทะจิต
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
123
2362550128
เด็กชายธกร  นามวงศ์พิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
124
2362560070
นางสาวธณอร  ไชยสงค์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
125
2362540796
เด็กชายธนดล  นารูลา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
126
2362550130
เด็กชายธนดล  วัฒนกิติกุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
127
2362551085
เด็กชายธนดล  สังข์สุทธิ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
128
2362560072
เด็กชายธนธฤต  แสบงบาลเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
129
2362550131
เด็กชายธนพงษ์  ไทธานี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
130
2362540799
เด็กหญิงธนพร  บุตรวงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
131
2362560074
เด็กหญิงธนพร  ลาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
132
2362550132
เด็กหญิงธนภรณ์  แดนแก้ว
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
133
2362540801
เด็กหญิงธนภัทร  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
134
2362560436
เด็กชายธนวิทย์  บานเย็น
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม. เขต 26
135
2362551092
นายธนวุฒิ  หาญเชิงชัย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
136
2362551103
เด็กหญิงธนิษฐา  ทองแพทย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
137
2362540124
เด็กชายธราเทพ  พิมพิศาล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
138
2362550138
เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
139
2362540125
เด็กชายธวัชชัย  ภูกฐิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
140
2362550140
เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2362550141
นางสาวธัญจิรา  ปัญญาสาร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
142
2362540126
เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
143
2362550142
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อรุโณศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
144
2362540128
เด็กหญิงธัญธร  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
145
2362550143
นางสาวธัญภัทร  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
146
2362560490
เด็กหญิงธันชนก  มายเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม. เขต 26
147
2362550147
เด็กหญิงธันย์ชนก  นะชา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
148
2362560082
นางสาวธันยพร  แก้วหานามจารุสิริ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
149
2362560083
นายธิติวัฒน์  ดิษยจรัสรุจน์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
150
2362550155
เด็กหญิงธีรนาฎ  เรืองนิธิเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
151
2362560086
เด็กชายธีรภัทร  ขุมเงิน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
152
2362550156
เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
153
2362560085
เด็กชายธีรภัทร  พัฒนิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
154
2362550157
เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
155
2362550158
เด็กชายธีรสุทธิ์  ไชยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
156
2362540634
เด็กหญิงนภัสกร  ปานจันทร์
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
สพม. เขต 24
157
2362560091
นางสาวนราทิพย์  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
158
2362550164
เด็กชายนฤต  ยังประภากร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
159
2362560094
เด็กชายนฤเบศร์  ไชยแสง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
160
2362550166
เด็กหญิงนัชชา  รุ่งเพ็ชรวงศ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
161
2362540836
เด็กหญิงนันทิยา  นามวิเชียร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
162
2362550167
เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
163
2362540148
เด็กชายนันทิวัฒน์  จิตต์พิริยะการ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
164
2362550169
เด็กหญิงนิชาภา  พริ้วไธสง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
165
2362550170
เด็กหญิงนิณาดา  ราชภัณฑ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
166
2362550173
เด็กชายนิปุณ  สิงธพ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
167
2362541083
เด็กหญิงนิรัชพร  เหล่านายอ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
168
2362540843
เด็กหญิงนิรากร  ศรีแพงมล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
169
2362550174
เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
170
2362540844
นางสาวนุจรินทร์  แก้วหาญ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
171
2362540388
เด็กชายเนติวุฒิ  คุณาเมือง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
172
2362550176
เด็กหญิงบัวแก้ว  สุนา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
173
2362550178
เด็กชายบุญธวัต  เชงสันติสุข
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
174
2362540157
นางสาวบุณฑริก  กายาผาด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
175
2362540849
นายปกรณ์  ปัญญาประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2362551169
เด็กหญิงปพิชญา  ฝัดวิเศษ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
177
2362550184
เด็กหญิงปภาดา  เกิดนาค
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
178
2362550185
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจชมภู
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
179
2362550186
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูผาลัย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
180
2362551173
เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงศ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
181
2362550190
เด็กหญิงประภาศิริ  สุภาพเพชร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
182
2362550191
นางสาวปรายฟ้า  พิมแสง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
183
2362540859
เด็กชายปริญญาวุธ  ขามชัย
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
184
2362540168
เด็กหญิงปริยากร  ลครรำ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
185
2362560114
เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
186
2362550192
นางสาวปลายฟ้า  เสากุดแคน
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
187
2362550193
นายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
188
2362550195
เด็กชายปวเรศ  วังหนองลาด
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
189
2362550620
เด็กหญิงปวีณา  จันสว่าง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
190
2362540864
เด็กหญิงปัญณภรณ์  วรรณทอง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
191
2362560117
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึกในธรรม
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
192
2362550199
เด็กหญิงปัณฑิกา  โยธาภักดี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
193
2362550200
เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจครุฑ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
194
2362550201
เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
195
2362550202
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนานาฏ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
196
2362540866
เด็กชายปาณชัย  หิรัญบูรณะ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
197
2362550203
นางสาวปาณิศา  จบฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
198
2362550205
เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
199
2362550204
เด็กหญิงปาณิศา  สวัสดิ์ไชย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
200
2362560446
เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัสสะ
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม. เขต 26
201
2362541089
เด็กชายปิติชาย  พัดดง
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
202
2362560121
นายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
203
2362550214
เด็กชายปุณณภพ  ชื่อดำรงรักษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
204
2362560123
เด็กหญิงปุณิกา  โชติกันจานิล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
205
2362540873
เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
206
2362560124
นายพงศธร  ธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
207
2362550219
เด็กชายพงศภร  แสงชารี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
208
2362540189
เด็กชายพงศ์สุภัค  สุภัควนิช
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
209
2362550222
เด็กชายพชรกร  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
210
2362551222
เด็กหญิงพรพิมล  ศรีพลเงิน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2362550225
เด็กหญิงพรย่า  ตราชู
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
212
2362550226
เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
213
2362540882
เด็กหญิงพรหมพิริยา  ตาลประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
214
2362550229
เด็กหญิงพฤทธิพร  ดีสนิท
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
215
2362541095
เด็กชายพลัฏฐ์พงศ์  ศรีประไหม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
216
2362550233
เด็กชายพศวีร์  ผองแก้ว
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
217
2362560136
เด็กชายพสิษฐ์  คำเสนา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
218
2362550235
เด็กชายพัชรพล  คำพิชิต
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
219
2362540202
เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
220
2362540205
เด็กหญิงพัชรินทร์  ธารวาวแวว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
221
2362550237
เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
222
2362550239
นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีหนองหว้า
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
223
2362550240
นายพัทธดนย์  ดงเจริญ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
224
2362550241
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาลย์กิจ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
225
2362540206
เด็กหญิงพัทธมน  คุรุศาสตรา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
226
2362550244
เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
227
2362540894
เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
228
2362540895
เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
229
2362560146
นางสาวพิชญาวี  ลามะให
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
230
2362550246
เด็กหญิงพิชญาดา  สิงห์สาย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
231
2362540210
นายพิชัยภูษิต  บัวมาตย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
232
2362550250
เด็กหญิงพิมพ์นารา  กิตติโพวานนท์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
233
2362550252
นางสาวพิมพ์มาดา  พิศิลป์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
234
2362551553
เด็กชายพีรพงษ์  นามจันทร์
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สพม. เขต 25
235
2362550256
เด็กชายพีรพัฒน์  โตวัฒน์นิมิต
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
236
2362541103
นายพีระพัฒน์  เนานวน
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
237
2362550257
เด็กชายพีรัช  สุรพล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
238
2362540909
นายพุฒิพงศ์  บุตรทา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
239
2362550412
เด็กหญิงแพรวา  พลเขตต์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
240
2362541034
นายโพธิกร  รุ่งสว่าง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
241
2362560458
เด็กหญิงภชรัชดา  พวงศรีเคน
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม. เขต 26
242
2362550262
นายภวินท์  เรืองศิริปิยะกุล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
243
2362550263
เด็กหญิงภัควลัญจน์  แสงดาว
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
244
2362550264
เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
245
2362560155
นายภัทรกูล  คำสะอาด
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2362550267
นายภัทรพงศ์  หงส์กาญจนกุล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
247
2362540226
เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยศิริ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
248
2362540228
เด็กหญิงภัสยาพร  กัลยาสนธิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
249
2362540916
เด็กชายภาณุภัทร  ภู่กันงาม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
250
2362540231
นายภาณุวัชร์  ไชยสีหา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
251
2362550273
เด็กชายภาณุวัตน์  ชัยบุตร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
252
2362550274
เด็กชายภานุพงศ์  สาแหรกทอง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
253
2362540232
เด็กชายภานุพันธ์  ดอนเงิน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
254
2362550275
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
255
2362541106
นายภิษณุ  ไชยทอง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
256
2362540920
นายภูชิสส์  ภูชิตร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
257
2362551299
นายภูมิบดินทร์  กิจเธาว์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
258
2362560163
เด็กชายภูมิรพี  แสงอินทร์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
259
2362540923
เด็กชายภูมิศิริ  ผันผ่อน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
260
2362550278
นายภูรินท์  ก้องเกียรตินคร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
261
2362540241
เด็กหญิงมณีรัตน์  นนทะแสน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
262
2362560164
นางสาวมธุฤทัย  ศรีโยวงค์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
263
2362541109
นางสาวมนฤทัย  ศึกขยาด
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
264
2362551559
นางสาวมุกมณี  ใจดี
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สพม. เขต 25
265
2362550702
เด็กหญิงมุฑิตา  หมู่บ้านท่า
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
266
2362541111
นางสาวมุทิตา  ปามีชัย
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
267
2362550406
เด็กชายเมธัส  ศิริประยูรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
268
2362560167
เด็กชายยรยรรยง  โพธิ์สิงห์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
269
2362560169
เด็กชายยศวรรธน์  วงษ์จำปา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
270
2362540932
นายยุพราช  จันที
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
271
2362560170
นางสาวยุวดี  ภูยอดนิล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
272
2362540249
เด็กชายรชต  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
273
2362550288
เด็กชายรวิภาส  ชินวงษ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
274
2362540651
เด็กชายรัชชานนท์  พรหมโคตร
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
สพม. เขต 24
275
2362540253
เด็กชายรัชชานนท์  รัชพล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
276
2362540937
นางสาวรัชนีภรณ์  อุดรบูรณ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
277
2362560173
เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
278
2362550704
เด็กหญิงรัญธิดา  นวลกองแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
279
2362540256
นายรัฐเขตต์  ปาปิม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
280
2362550292
เด็กหญิงรัฐนันท์  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2362560174
เด็กชายรัฐภูมิ  คำมีแสง
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
282
2362540257
นางสาวรัตติกาล  เฉิดรักษา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
283
2362560175
เด็กหญิงรัตนประภา  สุริยะ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
284
2362540259
นายรัตนะโชค  ปลิกแสง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
285
2362550295
เด็กชายวงศ์วิช  แก้วหานาม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
286
2362550300
เด็กชายวชิระ  บุตรโคตร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
287
2362541118
เด็กหญิงวนมน  ไชยโสดา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
288
2362551346
เด็กชายวรฤทธิ์  มากึ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
289
2362560181
นางสาววรวรรณี  พลศรี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
290
2362540653
เด็กหญิงวรัชยา  ยุบลเขต
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
สพม. เขต 24
291
2362560182
เด็กหญิงวรัญญา  คุณโน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
292
2362541120
เด็กชายวรัญญู  เพริศแก้ว
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
293
2362550306
เด็กหญิงวรันธร  หินเธาว์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
294
2362550307
เด็กชายวรากร  ลดาวัลย์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
295
2362540277
นายวรานนท์  ภูปุย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
296
2362550308
เด็กหญิงวริชญาณ์  โตวัฒน์นิมิต
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
297
2362550309
เด็กชายวรินทร  อรรคฮาด
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
298
2362550310
เด็กชายวริศ  คำสุข
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
299
2362540951
เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
300
2362560186
นางสาววัชราภรณ์  ลันขุนทด
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
301
2362560188
นางสาววันวิษา  พิเนตรเสถียร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
302
2362541124
เด็กหญิงวันสิริ  พลวงศา
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
303
2362540288
เด็กหญิงวาสนา  อภิเนษกรมณ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
304
2362550319
เด็กชายวิชญะ  ทองศรีพงศ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
305
2362550321
นายวิชานนท์  ครองกิจศิริ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
306
2362541131
เด็กชายวิสิษฎ์  ศรีอดิศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
307
2362560190
เด็กชายวีรลักษ์  ออมสิน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
308
2362560191
นายวีระวัฒน์  ปัตธุลี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
309
2362540297
นายวุฒิพร  พรมลี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
310
2362560369
นางสาวศรัณญา  ชินนะศรี
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม. เขต 26
311
2362540959
นางสาวศรีกัญญา  ไชยนิคม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
312
2362560194
เด็กหญิงศรุตา  นาคยา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
313
2362550326
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  อินเคน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
314
2362540302
เด็กหญิงศศิยาพร  คงสมมาตร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
315
2362560199
นางสาวศศิวรรณ  ชื่นนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
2362550327
นายศักดินันท์  ชำปฏิ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
317
2362550330
เด็กหญิงศิริภา  ทาศรีภู
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
318
2362560202
เด็กชายศิวกร  เงินทองเนียม
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
319
2362550334
เด็กชายศิวกร  วีระนาคินทร์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
320
2362550333
นายศิวกร  เหล่าพิลัย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
321
2362540966
เด็กชายศิวโรจน์  บุญพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
322
2362550335
เด็กชายศิวศักย์  อาจศึก
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
323
2362540311
เด็กชายศิวากร  แดนนาสาร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
324
2362560474
เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม. เขต 26
325
2362560205
เด็กชายศุภกฤษฏิ์  ทะสูง
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
326
2362541135
เด็กชายศุภณัช  ฐานสินพูล
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
327
2362540314
เด็กชายศุภณัฏฐ์  บุตลา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
328
2362551385
เด็กชายศุภณัฏฐ์  วิเศษศักดิ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
329
2362551386
เด็กชายศุภณัฐ  วิสาสังข์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
330
2362560206
เด็กชายศุภทิน  ศรีเสน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
331
2362540317
นายศุภวิชญ์  นาถมทอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
332
2362550339
นายศุภวิชญ์  ภักดีไทย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
333
2362540318
เด็กชายศุภวิชญ์  ภูโอบ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
334
2362551390
นางสาวศุภวิภา  อันชำนาญ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
335
2362541023
นายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
336
2362550780
เด็กหญิงสกลสุภานี  ตรีกา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
337
2362550344
เด็กหญิงสมกุลยา  อุดมพร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
338
2362550345
เด็กชายสรวิชญ์  สามารถ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
339
2362540322
เด็กชายสรวิศ  เจริญธรรม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
340
2362550346
เด็กชายสรุจ  ชุตาพรพงศ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
341
2362550347
เด็กหญิงสัจพร  จันทะคาม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
342
2362540323
เด็กหญิงสาธนี  ภูนาเมือง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
343
2362560209
นางสาวสาธิญา  รอดเมือง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
344
2362540484
นางสาวสาวินี  สมมิตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
สพม. เขต 24
345
2362550348
นายสิงหโรจน์  วีระมโนกุล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
346
2362560477
เด็กชายสินธุชา  ปราเนต
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม. เขต 26
347
2362550350
เด็กชายสิปปวิชญ์  เตชะอุไรวงศ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
348
2362540975
เด็กชายสิรดนัย  คงใหม่
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
349
2362540976
นายสิรภพ  อิสระพงศ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
350
2362541140
นายสิรภัทร  ศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
2362541142
นางสาวสิรินยา  ศรีภูมิ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
352
2362540332
เด็กหญิงสิริยากร  ภูคะฮาด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
353
2362560213
นางสาวสิริรัตน์  แสนปรางค์นอก
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
354
2362550355
เด็กหญิงสิริวรรษา  จันทร์ดก
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
355
2362551413
นางสาวสิริวิมล  พิลา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
356
2362541145
นายสุชาติ  ชาญกว้าง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
357
2362560217
เด็กหญิงสุชานาถ  สีลาดหา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
358
2362540341
เด็กหญิงสุชาวดี  สุระเสียง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
359
2362550357
เด็กหญิงสุชาวลี  รอกซ์เบิร์ก
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
360
2362540343
เด็กชายสุทธิพงศ์  การปรีชา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
361
2362540488
นางสาวสุนันทา  สีดามน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
สพม. เขต 24
362
2362550359
เด็กหญิงสุพรรณิชา  รักษ์มณี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
363
2362550361
เด็กหญิงสุพิชชา  ลิขิตวงศ์ขจร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
364
2362550362
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีทน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
365
2362540989
เด็กหญิงสุภัทรตา  พิมพะสอน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
366
2362550365
นางสาวสุภิตา  มานิตพรสุทธ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
367
2362550366
เด็กชายสุรวัฒน์  บุญลือ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
368
2362550367
เด็กชายสุรวิทย์  บุญลือ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
369
2362540491
นางสาวหทัยรัตน์  ศรีบัว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
สพม. เขต 24
370
2362550816
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สิทธิจันทเสน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต 25
371
2362541025
เด็กหญิงเหมสิริ  แสนตุ้มทอง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
372
2362550370
นายอชิตพล  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
373
2362550371
เด็กหญิงอชิรญา  เรืองศิริปิยะกุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
374
2362550374
เด็กชายอติวิชญ์  สุภัคชูกุล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
375
2362550376
เด็กหญิงอธิชา  ใจชื่น
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
376
2362550377
เด็กชายอธิน  ศิวบวรวัฒนา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
377
2362550378
เด็กชายอธิบดี  อินทะนาลัม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
378
2362541151
เด็กชายอนันต์ยศ  พลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม. เขต 24
379
2362541000
นายอนุวัฒ  ผลสิน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
380
2362540362
นางสาวอภิชญา  คุ้มกุดลุง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
381
2362540365
เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวหิน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24
382
2362550381
นางสาวอภิสรา  คำเชียง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
383
2362550382
เด็กชายอมรฤทธิ์  ศิริคำ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
384
2362560226
เด็กหญิงอรนลิน  จันทะนาม
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
385
2362551455
เด็กหญิงอรวรรยา  ป้องมาลี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
2362560229
เด็กหญิงอริยา  จึงพิชาญวณิย์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
387
2362550386
นางสาวอริศรา  โรจน์จันทร์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
388
2362541007
นางสาวอริสรา  ชำนาญกิจ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
389
2362560230
นางสาวอริสรา  ทาน้อย
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
390
2362550387
เด็กหญิงอริสรา  ประไพวรรณ์กุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
391
2362560234
เด็กหญิงอัถชิราภรณ์  สีสังข์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26
392
2362550390
เด็กชายอัยยภัทร  อัครบุตร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
393
2362550391
เด็กชายอัศวเมธ  สุตธรรม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
394
2362551469
เด็กชายอิทธิวัฒน์  พิริยะสุวัฒนา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม. เขต 25
395
2362560495
เด็กหญิงอิรวดี  จันดารัตน์
ม.1
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม. เขต 26
396
2362541028
เด็กหญิงเอมิกา  ลิน แอริกสัน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
สพม. เขต 24
397
2362550413
เด็กหญิงไอริน  บุตรแสนคม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม. เขต 25
398
2362560246
เด็กหญิงไอลดา  ทิพย์ศรีราช
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม. เขต 26