รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2352590001
เด็กหญิงกชกร  มานุพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
2
2352590002
เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
3
2352590004
เด็กหญิงกนกพร  ทีฆะทิพย์สกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
4
2352590005
นางสาวกนกพร  ผลทวี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
5
2352590006
นางสาวกนกภรณ์  พงษ์เสือ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
6
2352590008
เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
7
2352590009
เด็กหญิงกนิษฐ์พิชญ์  ภาวศุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
8
2352590011
นางสาวกมลฉัตร  ชาสุรีย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
9
2352580354
เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
10
2352591241
เด็กชายกรวิทย์  ทารักษ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
11
2352590017
เด็กชายกฤตภาส  แก้วไทรเลิศ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
12
2352590016
เด็กชายกฤตภาส  รื่นนุสาน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
13
2352590018
เด็กหญิงกฤติยานี  ทองเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
14
2352590630
นายกฤษนัย  อรัมสัจจากูล
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
15
2352590019
เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
16
2352590020
เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
17
2352580385
นายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
18
2352580128
เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
19
2352580368
เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
20
2352580370
เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
21
2352580371
นายกัณฑ์อเนก  ไวยุกรณ์สุกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
22
2352590025
นายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
23
2352590642
เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
24
2352590028
เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
25
2352590030
เด็กชายกิตติธร  ขันทะวัตร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
26
2352591586
นายกิตติธัช  ขจัดมลทิน
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
27
2352590032
เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
28
2352580375
เด็กหญิงกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
29
2352580381
นายกิติเชษฐ์  คำนึง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
30
2352580382
นายกิมเล้ง  อุโลก
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
31
2352590033
เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
32
2352580132
เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
33
2352580743
เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
34
2352590336
เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
35
2352580136
เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2352590035
เด็กชายขวัญชัย  จูมพระบุตร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
37
2352580139
เด็กชายขุนเขา  มั่งมี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
38
2352590038
เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
39
2352580141
เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
40
2352590666
นางสาวจันทร์จิรา  คับพวง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
41
2352590040
นางสาวจิดาภา  โลแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
42
2352590042
เด็กหญิงจิตติมา  นาสวน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
43
2352580404
นางสาวจิตรดา  วรรณทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
44
2352590043
นางสาวจิตสุภา  พงษ์พุฒ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
45
2352590044
นางสาวจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
46
2352590045
เด็กหญิงจิรชยา  ไหลหลั่ง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
47
2352590046
เด็กชายจิรทีปต์  แซ่จึง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
48
2352590047
เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
49
2352590051
เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
50
2352580145
เด็กหญิงจิรัชญา  เทพเกษตรกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
51
2352590049
เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
52
2352590050
เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
53
2352590052
เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
54
2352580146
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสวงจิตร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
55
2352590338
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
56
2352580337
เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
57
2352590339
เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
58
2352580748
นายเจสัน  ชาวสวน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
59
2352590054
เด็กหญิงฉัฏฐ  ศรีธัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
60
2352580768
เด็กชายฉันทิต  จันทะวงษ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
61
2352590058
เด็กหญิงชนกนาถ  ภูมิยิ่ง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
62
2352580771
เด็กชายชนวีร์  ประจันทร์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
63
2352580151
เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขใหม่
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
64
2352580860
เด็กชายชยทัต  ราษอาษา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
65
2352590064
เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
66
2352591587
เด็กชายชยากร  มงคล
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
67
2352580152
เด็กชายชยานันต์  เสริมศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
68
2352590066
เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
69
2352580157
เด็กชายชัยวัฒน์  พาเจริญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
70
2352580158
เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2352590069
เด็กชายชานน  แก้วกันยา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
72
2352580159
เด็กชายชิตณุพงศ์  โพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
73
2352590072
เด็กชายชิโนรส  เรืองโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
74
2352591303
เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
75
2352580347
เด็กหญิงโชติกา  อรุณโรจน์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
76
2352580758
เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
77
2352580866
เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
78
2352580164
เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
79
2352580165
เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
80
2352580166
เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
81
2352590078
นางสาวญาณิศา  โกมลวิชญ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
82
2352590075
นางสาวญาณิศา  เจริญพร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
83
2352590077
เด็กหญิงญาณิศา  บุญชาลี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
84
2352580442
เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
85
2352590079
เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
86
2352590081
เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
87
2352580167
เด็กหญิงฐิติชญาน์  แถวนาชุม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
88
2352590083
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจเวทีกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
89
2352590084
เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
90
2352590085
เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
91
2352580777
เด็กชายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
92
2352590087
เด็กหญิงณภัทรา  ดีเลิศ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
93
2352590089
เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
94
2352580170
เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
95
2352590090
เด็กชายณัฎฐกฤต  คูณค้ำ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
96
2352590093
นางสาวณัฐกานต์  สิมาพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
97
2352590094
เด็กชายณัฐกิตติ์  เคลือศิริ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
98
2352580174
เด็กชายณัฐชนน  ไชยเกตุ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
99
2352590095
เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
100
2352590097
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
101
2352590098
เด็กชายณัฐดนัย  เกียรติอรุณ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
102
2352590099
นายณัฐทกร  สุคนนท์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
103
2352580463
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
104
2352590100
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์เกษ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
105
2352591335
เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อ่อน
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2352590103
เด็กชายณัฐพัชร์  ภูวพันธ์กุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
107
2352591637
นางสาวณัฐริกา  เสนาชัย
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
108
2352590107
นางสาวณัฐวดี  โสมรักษ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
109
2352580471
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
110
2352580477
นางสาวณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
111
2352590111
นางสาวณิชาภัทร  จารุสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
112
2352590113
เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
113
2352590116
เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
114
2352580188
เด็กชายตะวัน  สุรนารถ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
115
2352590115
เด็กหญิงติณณา  สันตินัย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
116
2352580192
เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
117
2352590121
เด็กหญิงทิพย์ประภา  พงษ์สุภาธนานนท์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
118
2352590122
เด็กชายทีปกร  ธรลีกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
119
2352580193
เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
120
2352591163
เด็กชายธนกร  จันทร์เติบ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
121
2352590125
เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
122
2352590123
นายธนกฤต  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
123
2352580877
เด็กชายธนกฤต  ลีลาด
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
124
2352590777
เด็กชายธนเดช  เจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
125
2352590127
เด็กชายธนบดี  กำลังงาม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
126
2352590762
เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
127
2352590128
เด็กหญิงธนพร  วีระกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
128
2352590129
นายธนพล  พาชิยานุกูล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
129
2352590131
เด็กชายธนภัทร  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
130
2352590133
เด็กชายธนวัฒน์  ปิยภิญโญภาพ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
131
2352580494
เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
132
2352580880
นายธนศักดิ์  แต้ศิริ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
133
2352590135
นายธนากร  วงชารี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
134
2352590136
เด็กชายธนากฤต  นุ่มนวล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
135
2352580206
เด็กชายธนินท์รัฐ  จิโรชอารยะธนกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
136
2352590141
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
137
2352590143
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
138
2352590140
เด็กหญิงธัญชนก  ทองไทย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
139
2352590139
เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
140
2352590142
เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2352590145
เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
142
2352590147
เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
143
2352590150
เด็กหญิงธัญยาธรณ์  วีระกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
144
2352590152
เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
145
2352580789
เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
146
2352590154
เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
147
2352580221
เด็กหญิงธีร์ธยาน์  น้อยพรหม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
148
2352580515
เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ชมภู
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
149
2352580220
เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
150
2352580223
เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
151
2352590157
เด็กชายนนทพรรษ  คลังทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
152
2352580224
เด็กชายนพณัฐ  อารีย์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
153
2352580522
เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
154
2352590158
เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
155
2352580523
เด็กหญิงนภสร  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
156
2352580524
เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
157
2352580227
เด็กชายนภัสกรณ์  นวลสาย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
158
2352590159
นางสาวนภัสนันท์  ศรีสังข์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
159
2352580229
เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
160
2352580525
นายนราเดช  พระพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
161
2352590160
เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
162
2352590161
เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
163
2352580232
เด็กหญิงนวพรพรม  จรรยาสุทธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
164
2352590162
เด็กชายนวพรรษณ์  กริชจนรัช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
165
2352590163
เด็กชายนวัติกร  เติมใจ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
166
2352590164
เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
167
2352580531
เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุต
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
168
2352580533
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินรัสพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
169
2352580530
เด็กหญิงนันทพัทธ์  ตั้งจันทรประภาพ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
170
2352580537
เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
171
2352590168
เด็กชายนิธินันท์  ทองไทย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
172
2352590337
นายนิธิศ  พลเขต
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
173
2352580539
เด็กหญิงนิพาดา  สันธนาคร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
174
2352580234
เด็กหญิงนิภาธร  นิตยวัน
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
175
2352590836
เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2352590169
เด็กหญิงนีรชา  สุดดี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
177
2352590170
นางสาวบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
178
2352590171
นายบุญชัย  จินาพร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
179
2352580543
นางสาวบุญสิตา  บุญเหลือ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
180
2352590172
เด็กหญิงบุณยานุช  ก้อนด้วง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
181
2352590174
เด็กชายบุริศร์  วังอนานนท์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
182
2352580238
เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
183
2352590346
เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
184
2352590175
เด็กชายปฏิพล  ด้ามทอง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
185
2352590176
นายปณต  อุ่นอุดม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
186
2352590177
เด็กหญิงปทิตตา  ทองพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
187
2352580547
นายปธานิน  ติยวรนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
188
2352590849
เด็กหญิงปนัดดา  ผาป้อง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
189
2352580899
เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
190
2352590178
นางสาวปภาวรินทร์  โหตระไวศยะ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
191
2352580241
เด็กชายปภิณวิช  เลขาวิวัชกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
192
2352590857
เด็กหญิงประภัชรา  แสวงวงศ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
193
2352580901
เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
194
2352580555
เด็กหญิงประภาสิริ  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
195
2352590181
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
196
2352590182
เด็กชายปราชญ์  โจทกราช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
197
2352580558
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
198
2352590183
นางสาวปริณดา  ประสงค์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
199
2352590186
เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
200
2352580243
เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
201
2352580245
เด็กหญิงปวันรัตน์  จุลพล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
202
2352580906
นายปัณณวัฒน์  งามอุไร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
203
2352580907
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุตาสุข
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
204
2352580249
เด็กหญิงปาณิศา  เตชะสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
205
2352590192
เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
206
2352590193
เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
207
2352590194
นางสาวปาณิสา  จริยทวีสิน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
208
2352580252
เด็กหญิงปานปรียา  เพ็งชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
209
2352580573
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
210
2352580575
เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2352590197
เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
212
2352591761
เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
213
2352590878
เด็กหญิงปิยรัตน์  โชติบุตร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
214
2352590198
เด็กชายปิยสิทธ  เตียกระกูล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
215
2352580257
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
216
2352590199
เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
217
2352590200
เด็กชายปิยะอังกูร  บุตราช
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
218
2352580580
เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
219
2352590202
เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
220
2352590203
เด็กหญิงปุณณภา  เตชพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
221
2352590882
เด็กหญิงปุณยนุช  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
222
2352590205
นายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
223
2352580915
เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
224
2352591660
เด็กหญิงพรพิรุณ  แก้วสิงห์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
225
2352580586
เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
226
2352580261
เด็กหญิงพรรณพิไล  ตังสุข
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
227
2352590208
เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
228
2352590210
เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
229
2352580075
เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
230
2352590211
เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
231
2352580919
นายพสธรณ์  ประสมศรี
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
232
2352590212
เด็กชายพสิษฐ์  กลิ่นหอม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
233
2352590213
เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
234
2352590216
เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
235
2352590217
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  งามชื่น
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
236
2352580263
เด็กหญิงพิชญสินี  พันธุ์ดี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
237
2352580922
เด็กหญิงพิชญาพร  นามมี่น
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
238
2352580597
นางสาวพิชยา  ฉลาดแย้ม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
239
2352591598
เด็กชายพิทวัส  บุญสวน
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
240
2352580268
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
241
2352580924
เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
242
2352590222
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
243
2352590224
เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
244
2352580600
เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
245
2352590225
เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2352590010
เด็กหญิงแพรภัทร  จินตนะกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
247
2352580273
เด็กหญิงฟ้าพราว  ศิริประไพ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
248
2352591453
เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
249
2352580607
เด็กหญิงภวินชญาภรณ์  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
250
2352580608
นายภวิศรุจ  วุฒิวีรกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
251
2352580277
เด็กชายภัคพล  วรรณภาสนี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
252
2352580280
เด็กชายภัทรกรณ์  นวลสาย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
253
2352580609
เด็กชายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
254
2352580281
เด็กชายภัทรพล  ทัดเทียม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
255
2352580613
นางสาวภัทรวดี  วิลา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
256
2352590232
เด็กหญิงภัทรวิภา  ทาทอง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
257
2352580284
เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
258
2352580285
เด็กชายภูดิศ  ทัดเทียม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
259
2352591195
เด็กชายภูตะวัน  ทองกลม
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
260
2352590238
เด็กชายภูมรพี  แสนท้าว
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
261
2352590242
เด็กชายภูมิเดชา  นาสิงห์กาน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
262
2352590240
เด็กชายภูมินันท์  จรสาย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
263
2352590241
เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาคม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
264
2352580620
เด็กชายภูรินท์  รังษี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
265
2352580935
เด็กชายภูวดล  บุญทศ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
266
2352580289
เด็กชายภูวสิษฏฺ  พงศ์ธารินสิริ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
267
2352591198
เด็กหญิงมานิตา  สืบสิงห์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
268
2352590243
เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
269
2352590349
เด็กชายเมธิชัย  ตั้งเกษมุกดา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
270
2352590244
นายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
271
2352580629
เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
272
2352590245
เด็กหญิงยุวรินทร์  เรืองฐานุศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
273
2352590246
เด็กหญิงรตนชนก  ตังคโณบล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
274
2352590247
เด็กหญิงรมณ  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
275
2352590248
เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
276
2352591674
นางสาวรัชชฎา  จูมศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
277
2352590251
เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
278
2352590252
เด็กชายรัญชน์  มากมาย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
279
2352590253
นางสาวรัญชิดา  จันทวารา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
280
2352590254
นางสาวรัญชิดา  มากมาย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2352590255
เด็กชายรัฐธนินท์  สนธิเจริญฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
282
2352590256
เด็กชายรัฐศิลป์  ศรีศรานนท์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
283
2352590257
เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
284
2352580294
เด็กหญิงฤทัยฝัน  สุมณฑา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
285
2352590259
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
286
2352590260
เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
287
2352590261
เด็กหญิงวชิรญา  ยงกุลวณิช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
288
2352580642
เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
289
2352580295
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทีมา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
290
2352590265
เด็กหญิงวรรณวิษา  หิรัญนวกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
291
2352590267
เด็กหญิงวรัชยา  กำจัดศตรูพ่าย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
292
2352590268
นายวรากร  นาคะวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
293
2352580300
เด็กหญิงวริศรา  พลเสนา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
294
2352590270
เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
295
2352590271
นายวัชรวีร์  จรัสดำรงนิตย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
296
2352580303
เด็กชายวัชรศักย์  ขอร่ม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
297
2352590273
นางสาววาศิณี  กางทอง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
298
2352590274
เด็กชายวิชชา  เจตบุตร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
299
2352590275
เด็กชายวิชชากร  อังกูรพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
300
2352580660
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทองเบ้า
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
301
2352591209
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  พันธ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
302
2352590276
เด็กหญิงวินิธา  จึงวิวัฒนาภรณ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
303
2352590277
เด็กหญิงวิภาดา  คุณลุน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
304
2352590278
นายวิภู  หมทอง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
305
2352590279
เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
306
2352590280
เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
307
2352580666
เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
308
2352580309
เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
309
2352590282
นางสาวศศิรดา  ชาววัง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
310
2352580813
เด็กหญิงศศิรารัตน์  พรมเกษ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
311
2352580671
เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
312
2352580672
เด็กหญิงศิริณัฐกานต์  สุรวิทย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
313
2352590551
นายศิริพงศ์  กันตะพงษ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
314
2352590284
เด็กหญิงศิริพิชญ์  พิมพ์ชาย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
315
2352590286
เด็กหญิงศิโรธร  มีผล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
2352590285
นางสาวศิวารักษ์  โด่งวิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
317
2352590287
เด็กชายศุกณัฐ  เลิศศักดิ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
318
2352580677
เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
319
2352590288
เด็กชายศุภกร  ผิวงาม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
320
2352580679
เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งแจ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
321
2352590289
นางสาวศุภจิรา  เจริญนาวี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
322
2352590291
เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
323
2352580951
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตรโย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
324
2352580684
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
325
2352590350
เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
326
2352591214
เด็กหญิงสกฤตยา  ผดาศรี
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
327
2352591215
เด็กหญิงสมปราถนา  อัคราช
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
328
2352590294
เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
329
2352580314
เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
330
2352580816
เด็กหญิงสาริศา  ใจเครือ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
331
2352590295
เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
332
2352590296
เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
333
2352590298
เด็กหญิงสินีนภัสร  ศรีอุดร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
334
2352591042
เด็กชายสิรภพ  โพธิลุขา
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
335
2352590301
เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
336
2352590302
เด็กหญิงสิริมาตา  เมืองเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
337
2352580316
เด็กชายสิวายุภัค  วราพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
338
2352580112
เด็กชายสุคณเชษฐ์  ใยวัน
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
339
2352590309
เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
340
2352590311
เด็กหญิงสุปรียานันท์  ตั้งนิพนธ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
341
2352590312
เด็กหญิงสุปวีร์  มากดี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
342
2352590313
เด็กหญิงสุพิชญา  อุตส่าห์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
343
2352590314
เด็กหญิงสุภชัญญา  ตรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
344
2352580958
นายสุรวุฒิ  วันเมืองเก่า
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
345
2352590316
นางสาวสุราสินี  สายสี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
346
2352580321
เด็กชายสุวิจักษณ์  พวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
347
2352590317
เด็กหญิงอชิรญา  ศิริชัย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
348
2352590318
เด็กชายอชิระ  แฉ่งใจ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
349
2352580709
เด็กชายอชิระ  เรืองอมรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
350
2352580960
เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
2352580325
เด็กชายอติวิชญ์  อรัมสัจจากุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
352
2352580713
เด็กชายอนพัทย์  บุญมา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
353
2352590320
นางสาวอนัญลักษณ์  สมคิด
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
354
2352590321
เด็กหญิงอภิลาภา  พูลศรี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
355
2352580328
เด็กหญิงอภิสรา  รัตนปิติกรณ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
356
2352580719
เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
357
2352580330
เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
358
2352590323
เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
359
2352591081
นายอริย์ธัช  แสงโชติ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
360
2352580730
นายอลงกรณ์  ช่างเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
361
2352580732
เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
362
2352580964
เด็กหญิงอลีนา  เเซ่เตีย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
363
2352591799
เด็กหญิงอักษรารัก  ดาผา
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
364
2352590328
เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
365
2352590329
นายอิงควัต  ยิ่งยืน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
366
2352590330
เด็กหญิงอิงมาดา  พงษ์เกษ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
367
2352580335
เด็กหญิงอิสราพร  ชาลากูลพฤฒิ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม. เขต 28
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
368
2352590333
เด็กหญิงอุฬาริกา  แย้มโคกสูง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
369
2352590352
นายเอื้ออังกูร  โอบอ้อมกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม. เขต 29
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
370
2382520850
เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
371
2382520859
นางสาวกัญญาณัฐ  วิลัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
372
2382520866
เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
373
2382520877
เด็กชายณฐพงศ์  สาระบาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
374
2382520891
เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
375
2382520907
เด็กหญิงนิติวดี  ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
376
2382520918
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สิมาพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
377
2382520924
นางสาวพัชราภรณ์  สนิทนวล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
378
2382520959
เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
ยังไม่เปิดให้พิมพ์
379
2382520938
เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 22
ยังไม่เปิดให้พิมพ์