รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง 2201 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2342630150
เด็กหญิงกมลพร  ธีระกำธร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
2
2342630157
เด็กหญิงกฤตติกา  นิยมสวน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
3
2342630002
เด็กชายกฤตธี  เจริญชัยสงค์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
4
2342620158
เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
5
2342630171
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสริมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
6
2342620056
เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
7
2342630008
นางสาวกานต์ธีรา  พุทธรักขิโต
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
8
2342630007
เด็กชายกานต์  สุดดี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
9
2342630009
เด็กชายกิตติพศ  แก้วปลั่ง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
10
2342630759
เด็กหญิงกิตติยา  ฉวีทอง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
สพม. เขต 33
11
2342630551
เด็กหญิงเกตสินีย์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
12
2342570057
นายเกียรติกานต์  ก้านจักร
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
13
2342630011
นางสาวขวัญจิรา  ไทยากรณ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
14
2342630188
เด็กหญิงขวัญรัตน์  ฉัตรธนาธรรม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
15
2342570011
เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
16
2342570013
เด็กชายคุณชนิต  ด้วงปลี
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
17
2342630193
เด็กชายจารุวัฒน์  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
18
2342620166
เด็กหญิงจิญนิจ  ชาติมนตรี
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
19
2342630012
เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
20
2342630196
เด็กหญิงจิตรี  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
21
2342630197
เด็กชายจิรกร  โอธินทรยุทธ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
22
2342630199
เด็กหญิงจิรฐา  ชิงชัยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
23
2342620063
เด็กหญิงจีรนันท์​  ตาบุดดา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
24
2342630204
เด็กชายจีรวัสส์  ศิรจตุพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
25
2342630138
เด็กชายเจษฎา  ละอองทอง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
26
2342630137
เด็กชายเจษฎา  เหลือดี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
27
2342570058
เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
28
2342630205
เด็กหญิงฉัตรชมภู  ต่ออภิชาตตระกูล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
29
2342630208
เด็กหญิงฉัตรียา  บูรณ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
30
2342630210
เด็กหญิงชณิสรา  เลอมานกุล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
31
2342630211
เด็กหญิงชนกชนม์  พะนิรัมย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
32
2342620169
เด็กหญิงชนม์นิภา  เงาะลำดวน
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
33
2342630223
เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
34
2342630015
เด็กชายชลสิทธิ์  อภิลาศมงคล
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
35
2342620173
นางสาวชวิศา  แผ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง 2202 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2342630016
เด็กหญิงชัญญา  ทวีสาร
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
37
2342630017
เด็กชายชัยภัทร  ขาวงาม
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
38
2342570017
เด็กชายชานน  วรวงศ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
39
2342630018
เด็กชายชายชาติ  เรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
40
2342630019
นายชินาตะ  กาญจนรุจวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
41
2342630021
เด็กชายชิษณุพงศ์  เสียงเพราะ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
42
2342620071
เด็กชายฐฐิพงษ์  แซ่อุย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
43
2342630237
เด็กชายฐิตินันท์  เต็งพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
44
2342630239
เด็กหญิงฐิติอาภา  ขำคม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
45
2342630023
นายณฐพล  ชุณหกุล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
46
2342630024
เด็กชายณฐภัทร  อนุเคราะห์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
47
2342630244
เด็กหญิงณภัทร  สอโส
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
48
2342630025
เด็กชายณภัทรพงศ์  ตาทอง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
49
2342630247
เด็กหญิงณหทัย  วีรผาติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
50
2342620082
นายณัฐ​ชัย  ชัยดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
51
2342630254
นายณัฐกมล  มาลีหวล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
52
2342620080
เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
53
2342630026
เด็กหญิงณัฐฐิรา  ทวัจรัสโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
54
2342630259
เด็กหญิงณัฐณิชา  จารัตน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
55
2342630258
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์บ้านหล่อ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
56
2342630028
เด็กชายณัฐนันท์  ทิวคู่
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
57
2342620081
เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
58
2342630031
นางสาวณัฐวิภา  กลีบแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
59
2342630266
เด็กหญิงณิชกมล  ศรีจุดานุ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
60
2342630268
เด็กหญิงณิชกุล  หวังกลุ่มกลาง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
61
2342620083
เด็กหญิงณิชชาอร  ปัทมวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
62
2342630272
เด็กหญิงณิชาภา  สำอางค์ทรง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
63
2342630034
นายติณห์ณพัตร  เจียมตระกูล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
64
2342630143
นางสาวแตงสา  สำนักนิตย์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
65
2342630144
เด็กหญิงไตรรัตน์  อัตไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
66
2342630035
เด็กชายทักษพงศ์  ตรองอุดมสกุล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
67
2342630280
เด็กชายทัศน์พล  สมพันธ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
68
2342630036
เด็กชายธนกร  รัตนวัฒนาวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
69
2342630284
เด็กชายธนกร  ลอวีระอมรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
70
2342630037
เด็กชายธนกฤต  เมืองสุข
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง 2203 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2342630285
เด็กชายธนกฤต  วีรผาติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
72
2342620088
นายธนเดช  แสงเรืองรักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
73
2342630040
นางสาวธนพร  กิ่งมณี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
74
2342630046
นายธนภูมิ  พิศวง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
75
2342630049
นายธนะรัชต์  ทรงฉลาด
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
76
2342620192
เด็กหญิงธนัชพร  สิงหพีระกุล
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
77
2342630050
เด็กหญิงธนิสรา  สาทลาลัย
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
78
2342620089
เด็กหญิงธมนวรรณ  เขมะชิต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
79
2342630301
เด็กหญิงธัญชนก  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
80
2342620196
เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
81
2342630305
นางสาวธัญมน  สุยคง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
82
2342620197
เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
83
2342630308
เด็กหญิงธิดาภา  ศรีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
84
2342620200
เด็กชายธีทัต  ธรรมารุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
85
2342630052
เด็กชายธีรดลย์  ขอร่ม
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
86
2342630561
เด็กชายเธียรสิริ  นามพูน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
87
2342620098
เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
88
2342630055
เด็กหญิงนพวรรณ  สืบวัฒนพงษ์กุล
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
89
2342620100
เด็กหญิงนภกัญญา  เกษมสุขไพศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
90
2342630312
เด็กหญิงนภสร  ควรอาจ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
91
2342630056
เด็กชายนภัส  ชินเชษฐ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
92
2342630057
เด็กชายนภัสสรพี  โสรธร
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
93
2342630058
นายนฤชิต  สุดชาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
94
2342630319
เด็กชายนวพล  ธรรมกฤษดา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
95
2342630145
เด็กหญิง์นันท์นภัส  ฟังสุวรรณรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
96
2342620203
เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
97
2342630327
เด็กหญิงนิติภา  บุหงา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
98
2342630330
เด็กหญิงนิรินธนา  นนธิจันทร์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
99
2342630807
นางสาวนิลลดา  รัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
สพม. เขต 33
100
2342630334
เด็กชายบรรณวัฒน์  สิรภัทรชัยวงศ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
101
2342630341
เด็กหญิงปณิชา  เฟื้องทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
102
2342630346
เด็กหญิงปภาวรินท์  หมายกล้า
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
103
2342630072
เด็กหญิงปลายไหม  อึงชื่น
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
104
2342630074
เด็กหญิงปัณฑิตา  ลิ้มสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
105
2342620106
เด็กชายปัณณธร  คำแสน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง 2204 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2342630076
เด็กชายปาณรวัฐ  ประพานศรี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
107
2342630365
เด็กหญิงปาลวรัญจ์  คำมณี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
108
2342630077
เด็กชายปิยกุล  หลวงยี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
109
2342630079
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญสืบสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
110
2342630081
เด็กชายปุริศ  พรมสอน
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
111
2342620271
เด็กหญิงเปรมปวีณ์  วิเศษสัตย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
112
2342630566
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  มุลาลินน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
113
2342630373
เด็กชายพงศ์พล  วีรผาติวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
114
2342630387
เด็กหญิงพริริสา  บุตรท้าว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
115
2342630390
เด็กชายพฤทธิพงษ์  พินิจอักษร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
116
2342630394
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีนุเคราะห์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
117
2342630395
เด็กชายพศวัต  อนุสรธนาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
118
2342630396
เด็กชายพสิษฐ์  สันติสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
119
2342620110
เด็กหญิงพอใจ  อุปมัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
120
2342630398
เด็กชายพัชรพล  ผลเจริญ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
121
2342620217
เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
122
2342630086
เด็กชายพิชชานันท์  ทองนำ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
123
2342630401
เด็กหญิงพิชญดา  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
124
2342630402
เด็กชายพิชญะ  ทองสุก
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
125
2342630404
เด็กหญิงพิชญา  ขอนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
126
2342630406
เด็กชายพิชญ์  อารยะรังษี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
127
2342630416
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิริยะคุปต์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
128
2342630421
เด็กหญิงพิรานันท์  รังคกูลนุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
129
2342630424
เด็กหญิงพีรพรรณ  คุ้มครอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
130
2342630822
เด็กชายพีรพัฒน์​  อินทรเดช
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
สพม. เขต 33
131
2342630426
เด็กหญิงพุดน้ำบุษย์  เรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
132
2342630567
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
133
2342630825
เด็กชายฟูไผท  ดาบุตรดี
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
สพม. เขต 33
134
2342630146
เด็กชาย์ภวินท์  จันทร์ไผ่
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
135
2342630431
เด็กหญิงภัทธิราภรณ์  เรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
136
2342570031
เด็กชายภัทร  จันทร์โอวาท
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
137
2342630433
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีจริยา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
138
2342630094
เด็กชายภาณุรัศมี์  ดีนาน
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
139
2342620226
เด็กหญิงภาวินี  มหาเดชสุรชัย
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
140
2342570032
เด็กชายภาสกร  อิฐรัตน์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง 2205 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2342630440
เด็กหญิงภิตินันท์  อารยางกูร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
142
2342570033
นายภูมินทร์  ศรีชูนิ่ม
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
143
2342630097
นายภูมิรพี  เสริมศรี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
144
2342630098
เด็กชายภูมิวงศ์  อยู่สบาย
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
145
2342620230
เด็กชายภูริช  รัตนเมธาโกศล
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
146
2342570034
เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
147
2342630442
เด็กหญิงภูริตา  โมคศิริ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
148
2342630101
เด็กชายภูริภัทร  พรหมแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
149
2342630448
เด็กชายมั่นมโน  เหลี่ยมดี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
150
2342630103
เด็กหญิงมิ่งกมล  นามมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
151
2342630835
เด็กหญิงมิ่งมาตา  วิริยะปัญญาชัยกุล
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
สพม. เขต 33
152
2342620152
เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
153
2342620154
เด็กชายเมธิชัย  อุตมะกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
154
2342570039
เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
155
2342630454
เด็กชายรพี  สัตย์ฌุชนม์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
156
2342630106
เด็กชายรัชกร  สุชาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
157
2342570041
นายรัชชานนท์  ศรีใส
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
158
2342620237
เด็กชายรัชพล  ประจญศานต์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
159
2342620238
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
160
2342630464
เด็กหญิงลักษิกา  คงสุข
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
161
2342620248
เด็กชายวรโชติ  วงศ์สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
162
2342630107
เด็กชายวรภาส  สำรวมจิตร
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
163
2342620246
เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
164
2342630108
เด็กชายวริชญ์  พาริหาญ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
165
2342570043
เด็กหญิงวสุธิดา  วรภูมิ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
166
2342630850
เด็กชายวัชรพล  ประสพสุข
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
สพม. เขต 33
167
2342620249
เด็กหญิงวาสนา  หมื่นไธสง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
168
2342620128
เด็กหญิงวิชญา​รัตน์​  มาลีหวล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
169
2342630478
เด็กหญิงวิภาดา  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
170
2342630109
เด็กหญิงวิภาดา  สุขจิต
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
171
2342630110
นายวิริทธิ์พล  จวงพลงาม
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
172
2342620254
นายวีรภัทร  ทะยานรัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
173
2342630736
นายวีรภัทร  ลอดทอง
ม.3
โรงเรียนรัตนบุรี
สพม. เขต 33
174
2342630111
นายศตพล  วิเศษวงษา
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
175
2342570044
เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง 2206 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2342620131
เด็กหญิงศรีภัชชา  พากเพียร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
177
2342620035
เด็กชายศักดา  เจริญรัมย์
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
สพม. เขต 32
178
2342630114
เด็กชายศักดิ์รพี  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
179
2342630491
เด็กชายศิวโชค  ฟังวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
180
2342630493
เด็กหญิงศุธาเนตร์  รับงาม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
181
2342630738
เด็กชายสันติภาพ  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนรัตนบุรี
สพม. เขต 33
182
2342620136
เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
183
2342630504
เด็กชายสิทธินนท์  ธรรมรส
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
184
2342630120
นายสิรภพ  สุวรรณสม
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
185
2342630509
เด็กชายสิริราช  พึ่งชาติ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
186
2342630510
เด็กหญิงสิรีอร  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
187
2342570050
เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม. เขต 27
188
2342630123
นายสุเมธ  โสรกนิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
189
2342630124
นางสาวสู่ขวัญ  การุญ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
190
2342630873
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยวิเศษ
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
สพม. เขต 33
191
2342630126
เด็กชายอภิชาตพงศ์  ศิริ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
192
2342630129
นายอภิวิชญ์  ทวีสาร
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
193
2342630535
เด็กหญิงอรกัญญา  อนุเคราะห์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
194
2342620143
เด็กหญิงอรอินทุ์  ตำปาน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม. เขต 32
195
2342630538
เด็กหญิงอลันตา  สมสวย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
196
2342630540
เด็กหญิงอักษราภัค  ปลื้มสุด
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม. เขต 33
197
2342620266
เด็กหญิงอัจฉรียา  จงกล
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม. เขต 32
198
2342630130
เด็กหญิงอันลิปรียาฐ์  นาเมืองรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
199
2342630134
เด็กชายืณภัทร  อินทร์ตา
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม. เขต 33
200
2362540546
นางสาวกาญจนา  เยาวกรณ์
ม.3
โรงเรียนร่องคำ ย้ายมาจาก
สพม. เขต 24
201
2362540550
นางสาวชนัญธิดา  ผัดเป้ง
ม.3
โรงเรียนร่องคำ ย้ายมาจาก
สพม. เขต 24
202
2362540556
เด็กหญิงณิชา  กลั่นบิดา
ม.2
โรงเรียนร่องคำ ย้ายมาจาก
สพม. เขต 24
203
2362540560
เด็กชายธนดล  พลชิวา
ม.1
โรงเรียนร่องคำ ย้ายมาจาก
สพม. เขต 24
204
2362540565
เด็กหญิงปรียาพร  มุสิกา
ม.2
โรงเรียนร่องคำ ย้ายมาจาก
สพม. เขต 24
205
2362540608
เด็กหญิงโยษิตา  นันทดิลก
ม.3
โรงเรียนร่องคำ ย้ายมาจาก
สพม. เขต 24
206
2362540594
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปัดสี
ม.2
โรงเรียนร่องคำ ย้ายมาจาก
สพม. เขต 24