รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมใหม่ สพม.31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2332610717
นางสาวกรวินท์  กาญจนประพิณ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
2
2332610243
เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
3
2332610245
เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
4
2332610260
เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
5
2332610277
นายก้องภพ  ธรรมาภิมุข
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
6
2332610264
นายกันต์ชัย  ตรียาวณิชย์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
7
2332611004
เด็กชายกันตภณ  รักกุศล
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
สพม. เขต 31
8
2332610718
นางสาวกานต์รวี  แย้มจะบก
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
9
2332610268
นายกิตติธร  ไกรปุย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
10
2332610270
นายกิตติภณ  โชตินอก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
11
2332610272
เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
12
2332610273
เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
13
2332610720
เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราชเทวินทร์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
14
2332610284
เด็กชายจักรภัทร  พันธุ์มณี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
15
2332610723
นางสาวจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
16
2332610725
เด็กหญิงจีรพร  ต่วนจะโปะ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
17
2332610726
เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
18
2332610689
นายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
19
2332610813
เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสริฐศิลป์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
20
2332610296
เด็กชายฉัตรชัย  ชัยศรี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
21
2332610299
เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
22
2332610302
เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
23
2332610304
นายชยาบดินทร์  ดีปู่
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
24
2332610305
เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
25
2332610733
เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
26
2332610922
เด็กหญิงชาลิสา  สง่าประโคน
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
สพม. เขต 31
27
2332610316
เด็กชายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
28
2332610734
เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
29
2332610695
นายเชาวรินทร์  ขันติโกมล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
30
2332610712
เด็กชายโชติวัฒน์  บรรจงปรุ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
31
2332610319
เด็กชายญาณกร  กองจันทร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
32
2332610052
นายณฐพงศ์  แซ่ส่ง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
สพม. เขต 31
33
2332610325
เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
34
2332610328
นายณภัทร  ฟ้าคุ้ม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
35
2332610739
เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
36
2332610740
เด็กหญิงณรฎา  จะชาลี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
37
2332610334
นายณัชพล  น้อมสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
38
2332610338
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
39
2332610339
นายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
40
2332610741
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมใหม่ สพม.31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
41
2332610346
เด็กชายณัฐพล  ตะเคียนสก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
42
2332610347
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
43
2332610348
นายณัฐพัชร์  ริมใหม่
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
44
2332610356
เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
45
2332610358
นายดลภัทร  เกียวจันทึก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
46
2332610360
นายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
47
2332610699
นายเตชินท์  กุกำจัด
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
48
2332610747
เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
49
2332610366
เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
50
2332610367
เด็กชายธนกฤต  เทพนอก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
51
2332610377
เด็กชายธนบดี  มีหอม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
52
2332610387
นายธนภูมิ  สมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
53
2332610748
เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
54
2332610392
นายธนากฤต  ลักษณะเลขา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
55
2332610395
เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงค์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
56
2332610400
เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  ตาลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
57
2332610091
เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
สพม. เขต 31
58
2332610402
เด็กชายธัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
59
2332610947
นางสาวธัญธร  อริยเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
สพม. เขต 31
60
2332610752
เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
61
2332610753
เด็กหญิงธันยพร  เลาหะภควัต
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
62
2332610405
เด็กชายธามกร  วงศ์พิกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
63
2332610406
เด็กชายธิติ  สันติลินนท์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
64
2332610412
นายธีรนันท์  อินฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
65
2332610417
เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
66
2332610421
เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
67
2332610756
เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
68
2332610950
เด็กหญิงนวินดา  กำจรเวทย์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
สพม. เขต 31
69
2332610759
นางสาวปกิตตา  เกรียงเกษม
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
70
2332610445
เด็กชายปพนธีร์  ตุ้มไธสง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
71
2332610453
นายปราชญ์ศิริ  ฐิติผกายแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
72
2332610762
เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
73
2332610457
นายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
74
2332610459
นายปวริศ  ดาวฉาย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
75
2332610763
เด็กหญิงปอณรัตน์  วินทะไชย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
76
2332610463
เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
77
2332610765
เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
78
2332610468
เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
79
2332610472
เด็กชายปัณณ์  ตันติวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
80
2332610473
เด็กชายปิฎก  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
81
2332610474
เด็กชายปิติวัฒน์  มีแสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
82
2332610477
เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
83
2332610483
เด็กชายปุณมนัส  จีบกระโทก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
84
2332610485
เด็กชายปุณยวีร์  ตั้งอดุลย์รัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
85
2332610484
เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
86
2332611020
เด็กหญิงเปมิกา  ค้าขาย
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
สพม. เขต 31
87
2332610487
เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
88
2332610494
นายพงษ์วรัตม์  เอ้กระโทก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
89
2332610495
เด็กชายพชพล  ภิริยารมย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
90
2332610507
เด็กชายพัชรดนัย  รุจิฉาย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
91
2332610769
เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติรัตน์ตระการ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
92
2332610511
เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
93
2332610512
เด็กชายพันธุ์พิพัฒน์  จิตรประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
94
2332610513
เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
95
2332610514
เด็กชายพิทยุตม์  ผลพอตน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
96
2332610772
เด็กหญิงพิริญา  ชัยยะ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
97
2332610517
เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
98
2332610516
นายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
99
2332610523
เด็กชายพีระมิตร  ตัณศุภศิริเวช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
100
2332610815
เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
101
2332610525
เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
102
2332610773
นางสาวภรภัทร  สิริจินดา
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
103
2332610531
เด็กชายภาคภูมิ  สรณาคมน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
104
2332610544
เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
105
2332610548
เด็กชายภูริ  วริศรางกูล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
106
2332610550
เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
107
2332610551
เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
108
2332610555
นายภูวรัตน์  นาคจันทึก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
109
2332610556
นายภูวรินทร์  นาคจันทึก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
110
2332610563
เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
111
2332610779
เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
112
2332610567
เด็กชายยศวิชญ์  งอนสำโรง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
113
2332610573
เด็กชายรพีพล  ไตรวัลลภ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
114
2332610577
เด็กชายรัชชานนท์  งามอาการ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
115
2332610977
นายรุจิภาส  เพิ่มพรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
สพม. เขต 31
116
2332610584
เด็กชายวงศธร  พรหมมีชัย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
117
2332610589
เด็กชายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
118
2332610785
เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
119
2332610786
เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
120
2332610982
เด็กชายวัศพล  วงศ์พายัพชัย
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
สพม. เขต 31
121
2332610787
เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
122
2332610788
เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
123
2332610603
เด็กชายวีรชน  ใหม่นาเพียง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
124
2332610790
นางสาววีรินทร์  บรรจงปรุ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
125
2332610608
เด็กชายวุฒิชัย  ชื่นราม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
126
2332610609
เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
127
2332610619
เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
128
2332610621
นายศิษฎา  นาคเลื่อน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
129
2332610623
เด็กชายศุภกร  เอกศาสตร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
130
2332610627
เด็กชายศุภณัฎฐ์  วัฒนสุนทรสกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
131
2332610634
เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
132
2332610637
นายสหชาติ  ชาติพรหม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
133
2332610638
เด็กชายสหรัถ  เดชสุข
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
134
2332610796
เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุบงกช
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
135
2332610645
เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
136
2332610647
เด็กชายสิริวิชญ์  วัฒนะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
137
2332610649
เด็กชายสืบสาน  วิเศษรินทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
138
2332610664
เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
139
2332610806
นางสาวอริยภา  อริยานุชิตกุล
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
140
2332610808
เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม. เขต 31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2332610683
เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
142
2332610997
นายอินทรี  ท้าวเพชร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
สพม. เขต 31
143
2332610686
เด็กชายฮีโร่  ยิ้มเป็นสุข
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม. เขต 31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม 1 สพม.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
144
2332600005
เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
145
2332600427
เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
146
2332600008
เด็กชายกันตพิชญ์  นิมิตรบรรณสาร
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
147
2332600009
เด็กชายกันตินนท์  ศรีพล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
148
2332600428
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
149
2332600010
เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
150
2332600020
เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
151
2332600024
เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
152
2332600027
เด็กชายชนมภูมิ  ถือชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
153
2332600212
เด็กหญิงชนาภา  อึ้งปริยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
154
2332600029
เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
155
2332600030
เด็กหญิงชลธิชา  สุกาวงศ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
156
2332600031
เด็กชายชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
157
2332600216
เด็กหญิงญาณภัทร  พิไลวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
158
2332600037
เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
159
2332600218
เด็กหญิงฐิตาพร  มาด้วง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
160
2332600039
เด็กชายณภัทร  ชื่นชม
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
161
2332600451
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลบบำรุง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
162
2332600044
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
163
2332600046
เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
164
2332600223
เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
165
2332600225
เด็กหญิงณัฐนรี  เลไธสง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
166
2332600047
เด็กชายณัฐพงศ์  บรรจงงาม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
167
2332600452
เด็กชายณัฐพล  จิตร์ไมตรี
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
168
2332600232
เด็กหญิงณิชกมล  คล้ายตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
169
2332600052
เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
170
2332600054
เด็กชายทศวุฒิ  ตนินทรางกูร
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
171
2332600055
เด็กชายทักษิณ  กลางสาทร
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
172
2332600056
เด็กชายทินกร  ชาวประทุม
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
173
2332600458
เด็กชายธนเกียรติ  กิตตินิธินนท์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
174
2332600235
เด็กหญิงธนพร  ซื่อสัตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
175
2332600236
เด็กหญิงธนภร  สิทธิวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
176
2332600066
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
177
2332600175
เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
178
2332600071
เด็กชายนนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม 1 สพม.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
179
2332600076
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
180
2332600470
เด็กหญิงบุญญาพร  ขวัญทิพย์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
181
2332600472
เด็กชายบุรินทร์  ไกรสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
182
2332600080
เด็กชายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
183
2332600256
เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
184
2332600083
เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
185
2332600475
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  กำลังยง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
186
2332600084
เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
187
2332600085
เด็กหญิงปรียาวีณา  พองชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
188
2332600476
เด็กชายปวริศ  กุลเเก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
189
2332600086
เด็กหญิงปวริศา  นิลโท
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
190
2332600087
เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
191
2332600088
เด็กหญิงปาณิศา  บำรุงสงฆ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
192
2332600089
เด็กหญิงปาณิศา  เผือกทอง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
193
2332600092
เด็กชายปุณณภพ  เทียนสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
194
2332600098
เด็กหญิงพลอยสกุล  ศรีนวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
195
2332600099
เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
196
2332600100
เด็กชายพสิษฐ์  ภู่เนาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
197
2332600102
เด็กชายพัทธนันท์  เตมินทร์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
198
2332600487
เด็กชายพันกร  เขื่อนเเก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
199
2332600106
เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
200
2332600114
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
201
2332600115
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
202
2332600282
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เหิกขุนทด
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
203
2332600119
เด็กชายพีรดนย์  ทรงศรีชัยนันท์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
204
2332600176
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
205
2332600122
เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
206
2332600123
เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
207
2332600126
เด็กชายภัคพงศ์  โพทะมาตย์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
208
2332600129
เด็กหญิงภัทรพร  ศรีพันธุ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
209
2332600130
เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
210
2332600496
เด็กหญิงภัทรศยา  เทพนวน
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
211
2332600135
เด็กชายภูตะวัน  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
212
2332600499
เด็กชายภูริวัต  เเควภูเขียว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
213
2332600177
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม 2 สพม.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
214
2332600139
เด็กชายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
215
2332600504
เด็กชายรัฐภูมิ  เดชจำเริญ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
216
2332600505
เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม. เขต 30
217
2332600142
เด็กหญิงลักษิกา  ถนอนเชื้อ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
218
2332600151
เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
219
2332600155
เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
220
2332600156
เด็กหญิงศิวาพร  แนวโอโล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
221
2332600327
เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นทองขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
222
2332600161
เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
223
2332600163
เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
224
2332600345
เด็กหญิงอภิศิริ  คุณปรึกษา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม. เขต 30
225
2332600170
เด็กหญิงอรญา  ภูศรีฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30
226
2332600174
เด็กชายอิทธิกรณ์  มีธรรม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม. เขต 30