รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร3ชั้น2ห้อง1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2322370001
นางสาวกชนิภา  เนตรเจริญ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
2
2322370005
นายกรกฤษฏิ์  เจตินัย
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
3
2322370007
นายกฤตเมธ  ทรัพย์มั่น
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
4
2322370453
เด็กหญิงกฤติกา  มาศิริ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
5
2322370006
เด็กชายกฤติน  กียะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
6
2322370457
เด็กชายกัญจน์  ยินดี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
7
2322370010
นางสาวกัญญาณัฐ  ปุยฝ้าย
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
8
2322370465
เด็กชายกันติทัต  กันบัวลา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
9
2322370466
เด็กหญิงกาญจนาพรรณ  หมื่นนาค
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
10
2322370012
เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
11
2322370475
เด็กหญิงกุสุมา  พลสอน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
12
2322370480
เด็กชายคุณานนท์  เกียงตระกูล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
13
2322370018
นางสาวจันทกานต์  ไชยขันธุ์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
14
2322370019
เด็กชายจารุกิตติ์  โมรา
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
15
2322370486
เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
16
2322370496
เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันต์เสาวภาคย์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
17
2322370023
นายจีรพัฒน์  ช่อชบา
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
18
2322370498
เด็กชายจุมพล  รุ่นประพันธ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
19
2322370499
เด็กหญิงฉัณทพิชกานต์  สุวรรณบูรณ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
20
2322370025
เด็กหญิงชนกนันท์  ดีเลิศ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
21
2322370502
เด็กชายชนภัทร  สวัสวรธรรม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
22
2322370513
เด็กชายชยานันต์  คำเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
23
2322370525
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิศิษฏ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
24
2322370038
นางสาวฐิติพร  นิสิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
25
2322370039
นางสาวฐิติพร  เพ็ชรอำไพ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
26
2322370040
เด็กชายฐิติวัฒน์  คำพันน้อย
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
27
2322370041
เด็กหญิงณฐพร  สัจจมงคล
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
28
2322370043
เด็กชายณภัทร  เพิ่มพูล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
29
2322370535
เด็กชายณัชนพ  เกียรติทวีพงษ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
30
2322370044
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลิ่นหอม
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
31
2322370536
เด็กชายณัฏฐภัทร  ขัดทา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
32
2322370537
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สันติธรารักษ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
33
2322370046
เด็กชายณัฐชนน  เรือโป๊ะ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
34
2322370055
เด็กชายณัฐ์ธเนศ  เลิศอริยเมธี
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
35
2322370051
เด็กชายณัฐนันท์  วรรณศิลป์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร3ชั้น2ห้อง2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2322370053
เด็กหญิงณัฐภา  ไกรศรีวงศ์
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
37
2322370547
เด็กชายณัฐภูมิ  แปลงศรี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
38
2322370054
เด็กหญิงณัฐวรา  ขอสันติวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
39
2322370793
เด็กชายเดโชชัย  ถาวรสาร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
40
2322370552
เด็กหญิงตติยา  พุฒพันธ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
41
2322370555
เด็กชายทวีพงศ์  แซ่แต้
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
42
2322370558
เด็กหญิงทิพธิดา  โพธิ์รัง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
43
2322370559
เด็กชายธนกร  เข็มเพชร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
44
2322370561
เด็กชายธนธฤต  ตาดี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
45
2322370562
เด็กหญิงธนพร  โป๊ะสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
46
2322370563
เด็กชายธนพล  เทวะผลิน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
47
2322370064
เด็กชายธนาคาร  น้ำนวล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
48
2322370571
เด็กหญิงธมลวรรณ  หมื่นราษฎร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
49
2322370070
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุตรตะ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
50
2322370073
เด็กชายธีรดนย์  ตั้งกิจเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
51
2322370581
เด็กชายธีรศักดิ์  สอนพ่วง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
52
2322370076
เด็กชายนนทกร  พรหมเหลือง
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
53
2322370583
เด็กหญิงนภัสกร  บุญครอง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
54
2322370081
นางสาวนภัสสร  ธาดาบุษบง
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
55
2322370084
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชพงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
56
2322370087
นางสาวนิรชา  พุ่มเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
57
2322370599
เด็กชายบูรณัฏฐ์  บูรณะถาวร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
58
2322370605
เด็กชายปธานิน  งอยจันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
59
2322370607
เด็กชายปรมะ  แก้วสลับสี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
60
2322370609
เด็กชายปรัชกิตย์  บุญชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
61
2322370613
เด็กหญิงปวรวรรณ  จันนา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
62
2322370096
นางสาวปัณณธร  ทือเกาะ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
63
2322370097
นายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
64
2322370619
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์ครุธ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
65
2322370101
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วารีสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
66
2322370627
เด็กชายพงศกร  หนูเล็ก
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
67
2322370630
เด็กหญิงพชรพรรณ  กลยนี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
68
2322370104
เด็กชายพรพรหม  นิสิทธิชัย
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
69
2322370636
เด็กหญิงพรลดา  ปฐมพรพงศ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
70
2322370108
เด็กหญิงพิมพ์ธีรดา  กิรประสงค์กิจ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร3ชั้น2ห้อง3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2322370109
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พูนบำนาญ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
72
2322370110
นายพีรพัฒน์  คำสิงห์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
73
2322370111
เด็กชายภคอนันต์  พรพุฒิเมธี
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
74
2322370112
นายภัทรดนัย  มิ่งมณี
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
75
2322370661
เด็กหญิงภัทราวดี  วัฒนภักดี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
76
2322370114
เด็กหญิงภัทรีดา  ศิริปิ่น
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
77
2322370117
เด็กชายภูผา  เจนวณิชผดุง
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
78
2322370118
เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
79
2322370672
เด็กชายภูสิทธิ์  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
80
2322370121
เด็กชายรวิกร  วิสัยศรี
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
81
2322370682
เด็กชายรัฐนันท์  อนันต์เสาวภาคย์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
82
2322370124
เด็กหญิงวรพิชชา  บุญพรานชู
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
83
2322370125
เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์เชื้อ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
84
2322370704
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  มีธันญากรณ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
85
2322370130
นางสาววิศัลย์ศยา  จันทนิมิ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
86
2322370131
เด็กชายวิสัยทัศน์  ลามาตย์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
87
2322370132
เด็กชายวีรเทพ  เทพมงคล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
88
2322370133
เด็กชายศรัณย์  สังขปรีชา
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
89
2322370134
เด็กหญิงศศิพิมพ์  วงษ์เชื้อ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
90
2322370713
เด็กชายศักดิธัช  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
91
2322370726
เด็กหญิงศุภัชญา  หนูเล็ก
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
92
2322370136
เด็กชายสรยุทธ  เครือวงษา
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
93
2322370138
เด็กหญิงสิทธิวดี  สิทธิบรรณกุล
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
94
2322370740
เด็กหญิงสุกฤตา  แสนปัญญา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
95
2322370752
เด็กหญิงสุพิชญา  รอดเกตุกูล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
96
2322370142
เด็กหญิงสุภาวิตา  ไหลรุ่งเรืองสกุล
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
97
2322370760
เด็กชายสุรวัศ  รักธรรม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
98
2322370762
เด็กชายอชิรวิชญ์  ขจร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
99
2322370763
เด็กหญิงอณิมา  รัตนมนูจิต
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
100
2322370766
เด็กหญิงอติภา  สะใบบาง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
101
2322370146
เด็กหญิงอรจิรา  ชำนาญ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
102
2322370147
เด็กชายอรรถชัย  วงษ์ครุฑ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
103
2322370148
เด็กหญิงอรัญรัตน์  แสงจ้า
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม. เขต 7
104
2322370803
เด็กหญิงเอกกมล  ชีชะวา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม. เขต 7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร4 ห้องICT โรงเรียนสระแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
105
2322370809
เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุขุนทด
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
106
2322370818
เด็กชายกรณิศ  คำกิรานนท์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
107
2322370837
เด็กหญิงกานต์รวี  โดดสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
108
2322370844
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีลาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
109
2322370850
เด็กชายคณพัฒน์  สิงห์วิรัตน์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
110
2322370857
เด็กหญิงจิตติภัทรา  กาบปีธนาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
111
2322370899
เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
112
2322371255
เด็กชายเชี่ยวชาญ  สุมาลเรส
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
113
2322370938
เด็กชายณัฐพล  โห้วงศ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
114
2322370991
เด็กชายนนทวัฒน์  คำเผือก
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
115
2322370993
เด็กชายนนธวิทย์  มีแสง
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
116
2322371110
เด็กชายรภัทพล  ถกลประจักษ์
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
117
2322371267
เด็กหญิงเรืองทิพย์  ศรีมงคลโชคชัย
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
118
2322371131
เด็กหญิงวริศรา  ย่างเล้ง
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
119
2322371137
เด็กชายวิภู  เสือส่วย
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
120
2322371159
เด็กชายศุภกร  วรรณุสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
121
2322371207
เด็กหญิงสโรชา  สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
122
2322371187
เด็กหญิงสุณิสา  เฟื่องน้อย
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
123
2322371199
เด็กหญิงสุพิชญา  ชลาลัย
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
124
2322371206
เด็กหญิงสุวิชญา  โหรี
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
125
2322371212
เด็กชายอดิเทพ  เอี่ยมละออ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
126
2322371235
เด็กชายอัครพนธ์  นนทะภา
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
สพม. เขต 7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร3ชั้น2ห้อง 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
ห้องสอบที่
 502
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
127
2242360004
เด็กหญิงกัญญนันทน์  นามณี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ย้ายมาจาก
สพม.เขต 6
128
2312480249
เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายมาจาก
สพม. เขต 18
129
2312480273
เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายมาจาก
สพม. เขต 18
130
2312480299
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายมาจาก
สพม. เขต 18
131
2312480345
เด็กชายวฬัสพล  โหระโช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายมาจาก
สพม. เขต 18
132
2312480346
เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายมาจาก
สพม. เขต 18
133
2312480358
เด็กหญิงสิริกร  บุญสำเร็จ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายมาจาก
สพม. เขต 18
134
2242360260
นางสาวสิรินยา  ฤกษ์พุฒิ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ย้ายมาจาก
สพม.เขต 6
135
2242360261
นายสิริวัฒน์  ศักดิ์สวัสดิกุล
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ย้ายมาจาก
สพม.เขต 6