รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ตึกวิริยะลัมภะ 3 ห้อง ป.4/12 โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2312470002
นายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
2
2312480239
เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
3
2312480499
เด็กชายกริชเพชร  โคตรหลักคำ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
4
2312470004
เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
5
2312480501
เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
6
2312480240
เด็กชายกฤตัชญ์  กวดวงศ์ษา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
7
2312470005
เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
8
2312470006
เด็กชายกฤษพัชร  วงค์ขวัญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
9
2312480503
เด็กชายกษิดิ์เดช  อิ้วศรีสกุล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
10
2312480506
เด็กชายก่ออิชย์กรณ์  จันทร์ฉาย
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
11
2312480006
เด็กหญิงกัญชพร  แจ้งโห้
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
12
2312470007
เด็กหญิงกัลยกร  ยุติวงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
13
2312480113
เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
14
2312470010
เด็กชายกิตติภพ  เจริญพร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
15
2312480114
เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
16
2312470446
เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
17
2312480231
เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
18
2312470012
เด็กชายคณิศร  สว่างไสว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
19
2312480390
เด็กหญิงคุณัญญา  อิสรายุวพร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
สพม. เขต 18
20
2312480244
เด็กชายคุณานนต์  นาใจคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
21
2312480116
เด็กชายคุณาสิน  เจริญวานิช
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
22
2312480507
นายฆนัท  บุญจง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
23
2312480009
เด็กหญิงจณิตรา  กิจบำรุงลาภ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
24
2312470014
เด็กหญิงจันทรัตน์  กนกรัตนไพศาล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
25
2312470015
เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
26
2312470016
เด็กหญิงจิดาภา  ทองนบ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
27
2312480010
เด็กหญิงจิดาภา  วราสินธุ์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
28
2312480245
เด็กชายจิรกิตติ์  จิระเจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
29
2312470017
เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
30
2312480012
เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
31
2312470018
นางสาวจุติมน  บานเย็น
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
32
2312470447
เด็กชายเจริญพิภัช  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
33
2312470079
นายเจ้าพระยา  บรรจงการ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
34
2312480013
เด็กหญิงฉันชนก  โกสินทรจิตต์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
35
2312480247
เด็กหญิงชญาดา  โรจน์อมรรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ตึกวิริยะลัมภะ 3 ห้อง ป.4/13 โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2312470019
เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
37
2312470020
เด็กหญิงชนณัทชา  สินสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
38
2312470022
เด็กหญิงชนาณัติ  หัสรังค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
39
2312470377
นางสาวชมภูศิลา  เขียวขจร
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
40
2312470023
นายชยกร  อุณหศิริกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
41
2312470378
นายชยุต  กิจเถกิง
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
42
2312480515
นายชัชพงศ์  คงภิบาล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
43
2312480251
เด็กหญิงชัญญา  ไชยอาดูล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
44
2312480126
นายชาคริต  หลวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
45
2312480252
เด็กหญิงชาคริยา  อนุทรงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
46
2312480254
เด็กชายชาติภัทร  มาสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
47
2312470024
นางสาวชาลิสา  ปัจจุสานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
48
2312480517
นางสาวชุติกาญจน์  ศรีคลหนู
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
49
2312470381
นายญาณวรุตม์  บำรุง
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
50
2312480258
เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
51
2312470025
เด็กหญิงญาณิศา  ตั๊นงาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
52
2312480016
เด็กหญิงฐาปนีย์  สีตลพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
53
2312470382
เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
54
2312480520
เด็กชายณภพ  คงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
55
2312480521
นายณภัทร  แป้นเนียม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
56
2312470026
เด็กชายณภัทร  พบสมัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
57
2312480021
เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
58
2312480525
เด็กชายณัฐชานนท์  รองเดช
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
59
2312480267
เด็กหญิงณัฐติญา  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
60
2312480526
เด็กหญิงณัฐนิชา  สาระธนะ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
61
2312480529
เด็กชายณัฐภัทร  จิตต์ถาวร
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
62
2312480270
เด็กชายณัฐภัทร  เตชะทวิกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
63
2312480423
เด็กชายณัฐภัทร  พรพัฒนะสกุลชัย
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
สพม. เขต 18
64
2312480271
เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
65
2312480530
เด็กหญิงณิชากร  สุวรรณพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
66
2312480427
เด็กชายณุรัตน์  สุวรรณเสน
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
สพม. เขต 18
67
2312470386
เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
68
2312470028
เด็กชายดุสิต  เจียมโฆสิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
69
2312480531
เด็กชายติณภัทร  เนียมเตียง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
70
2312480611
เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ตึกวิริยะลัมภะ 3 ห้อง ป.5/13 โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2312480534
นายธนพรรณ  กรูพิศไตรย์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
72
2312480535
เด็กชายธนภูมิ  สันติกันต์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
73
2312480145
เด็กชายธนิก  วรรณเสวต
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
74
2312470029
เด็กชายธรรมธร  น้อยสง่า
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
75
2312480029
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญตน
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
76
2312470388
เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
77
2312480279
เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
78
2312480032
เด็กหญิงธัญชนก  ธัญจิรสกุล
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
79
2312470030
เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
80
2312470179
นางสาวธัญพิมล  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
สพม. เขต 17
81
2312480147
เด็กชายธันวา  รุจาคม
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
82
2312480284
เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
83
2312480154
เด็กชายธีร์กวิน  คำภักดี
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
84
2312480152
นายธีรัตม์  แก่นแสง
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
85
2312470031
เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
86
2312480155
เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติเจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
87
2312470032
เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
88
2312470033
เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
89
2312470391
เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์ส้มจีน
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
90
2312480547
เด็กชายนาธาน  แจ้งจิตร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
91
2312480549
นายนิธิ  ภาณุทัต
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
92
2312480441
เด็กชายนิธิกร  จุฬารัชศิลป์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
สพม. เขต 18
93
2312480550
เด็กชายนิธิสรณ์  ศรีโอฬาร์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
94
2312470034
นางสาวบุรัสกร  ตั๊นงาม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
95
2312480160
เด็กชายบูรพา  ธนทวีรัตน์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
96
2312480551
นายปฏิญญา  สุขพรหม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
97
2312470036
เด็กหญิงปณิดา  นิตย์จินต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
98
2312470397
นายปภัส  นุกูลกิจ
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
99
2312470037
เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนพฤกาชาติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
100
2312470211
เด็กหญิงประภาวีร์  จันทิบุตร
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
สพม. เขต 17
101
2312470399
นางสาวปริยากร  ยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
102
2312480555
เด็กหญิงปรียากรณ์  เอกอัจฉริยกุล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
103
2312480557
เด็กชายปัญญ์นที  วิจารณาญาณ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
104
2312470038
เด็กชายปัณณวัฒน์  กุญแจกล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
105
2312480559
เด็กหญิงปานชีวา  ทุมมากรณ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ตึกวิริยะลัมภะ 3 ห้อง ป.5/12 โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2312480560
นางสาวปานฤทัย  ไชยสัจ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
107
2312480562
เด็กชายปิยวัฒน์  ปิยวรเดช
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
108
2312480563
เด็กชายปิยะพัชร  ต้นแก้ว
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
109
2312470040
เด็กหญิงปุญยวีร์  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
110
2312470041
เด็กชายปุณณวิชญ์  สุทธิพานิช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
111
2312480050
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลัภนะก่อเกียรติ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
112
2312470042
เด็กชายปูรณ์  ประภาโส
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
113
2312470080
เด็กชายเปนเอก  สุขสุดา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
114
2312480608
นางสาวเปมิกา  เนตรเกื้อกูล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
115
2312480170
เด็กชายพบธรรม  อายุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
116
2312470043
เด็กหญิงพรธีรา  งามการ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
117
2312470044
เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ขจร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
118
2312480056
เด็กหญิงพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
119
2312470047
เด็กหญิงพัดชา  ผดุงนาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
120
2312480317
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ญาวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
121
2312480570
เด็กหญิงพิณนารายณ์  กันตะกนิษฐ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
122
2312480318
เด็กชายพิพิธพล  สุทธิสา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
123
2312480062
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริประจักษ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
124
2312480319
เด็กหญิงพิรญาณ์  โกสัจจะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
125
2312470242
เด็กหญิงพิรญาณ์  พร้อมมูล
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
สพม. เขต 17
126
2312480321
เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
127
2312480178
เด็กชายพีรณัฐ  จำเนียรศิลป์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
128
2312480612
เด็กหญิงแพรวแพรวา  จันทร์สอน
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
129
2312470050
นางสาวภทรพรรณ  พลอยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
130
2312480574
เด็กชายภัทรดนัย  ถนอมสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
131
2312480185
นายภาคิน  อุดมมงคล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
132
2312470051
เด็กชายภาสวีร  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
133
2312470255
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
สพม. เขต 17
134
2312480187
นายภูธน  นามวงษ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
135
2312470056
เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
136
2312480070
เด็กหญิงมทินา  บุญเต็ม
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
137
2312470057
เด็กหญิงมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
138
2312470260
เด็กหญิงมลิสา  ปิดตานัง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
สพม. เขต 17
139
2312480576
เด็กหญิงมัธยา  หุ่นศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
140
2312470058
เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ตึกวิริยะลัมภะ 3 ห้อง ป.5/11 โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2312480193
เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
142
2312470421
เด็กหญิงรวีพร  สิทธิถาวร
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
143
2312470060
นายรัชตพล  คติทองเอก
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
144
2312480332
เด็กหญิงรินรดา  ณรงค์วณิชย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
145
2312470081
เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
146
2312470063
เด็กหญิงลลิตา  ศิลสังวรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
147
2312470064
เด็กหญิงลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
148
2312480335
เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
149
2312480462
เด็กหญิงวรดา  อัศวจารุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
สพม. เขต 18
150
2312480337
เด็กหญิงวรรณพร  ธีราทรง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
151
2312480339
เด็กชายวรวรรธน์  อรรถพรพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
152
2312470067
เด็กหญิงวรินทร  เฉิดฉิ้ม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
153
2312480343
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมนิยมกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
154
2312480584
เด็กหญิงวาสิตา  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
155
2312480587
เด็กชายวีรภัทร  เลิศเจริญวรกุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
156
2312480348
เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
157
2312470082
เด็กชายเวโรจน์  บุญราช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
158
2312480205
นายศตวรรษ  วรสายัณห์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
159
2312480589
เด็กหญิงศริญรักษ์  รตินันทกร
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
160
2312480082
เด็กหญิงศรุตา  ศรีเจริญ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
161
2312470072
เด็กชายศิรสิทธิ์  ดอกไม้เทียม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
162
2312480590
เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังผล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
163
2312470302
เด็กหญิงศิริวรรณ  อาษาพา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
สพม. เขต 17
164
2312470073
เด็กชายศุภกร  ถนอมวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
165
2312470074
นายศุภณัฐ  ขุมโมกข์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
166
2312480213
เด็กชายศุภวิชญ์  คงธีรภัทร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
167
2312480593
เด็กชายศุภวิชญ์  นิศาพฤกษาชาติ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
168
2312480594
เด็กชายศุภิณัฐ  หาญวงศ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
169
2312470083
เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
170
2312480381
เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
171
2312470434
นางสาวสริตา  วิจิตธรรมภาณี
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
172
2312480595
นายสักสรณ์  สิงหเสนี
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
173
2312470076
เด็กหญิงสิริพร  ธัญญาหาร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
174
2312470317
เด็กหญิงสุชญา  จิรฐิติโชติ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
สพม. เขต 17
175
2312480599
เด็กชายสุนิรุตติ์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ตึกวิริยะลัมภะ 3 ห้อง ป.5/10 โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2312480364
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุฒศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
177
2312480600
เด็กชายสุรพัศ  จิตรชื่น
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
178
2312470476
เด็กชายสุรวุฒิ  ไชยพิณ
ม.3
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
สพม. เขต 17
179
2312480091
เด็กหญิงสุวพิชญ์  โลหณุต
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
180
2312480367
เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศ์จรัส
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
181
2312480370
เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม. เขต 18
182
2312480096
เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18
183
2312480604
เด็กหญิงอภิชญา  ชูสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม. เขต 18
184
2312470342
เด็กหญิงอรจิรา  หมอยาดี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
สพม. เขต 17
185
2312470077
เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์กำปั่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม. เขต 17
186
2312480226
นายอัคคดิฐ  ณ ป้อมเพชร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
187
2312470444
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม. เขต 17
188
2312480229
นายอัศวัศ  บัวจงกล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม. เขต 18
189
2312480110
เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม. เขต 18