รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 8403 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2302460837
เด็กหญิงกชพรรณ  ภูมิอภิรดี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
2
2302460001
เด็กหญิงกมลชนก  ถิระวุฒิ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
3
2302460002
นางสาวกมลธิษณ์  อุทัยเชฏฐ์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
4
2302460840
เด็กชายกรวิชญ์  เทพธรรมรักษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
5
2302450565
เด็กชายกฤตชญา  เชาวะเจริญ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม. เขต 15
6
2302460841
เด็กหญิงกฤตติกา  รังสฤษฏ์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
7
2302450566
เด็กหญิงกฤตพร  พรหมชาติ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม. เขต 15
8
2302450017
เด็กชายกฤติธี  โชติมารัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
9
2302460004
นายกฤษฏิ์คณภรณ์  อำไพมังกร
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
10
2302460842
เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์  ตรังคานนท์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
11
2302460843
เด็กชายกฤษณบดินทร์  เหล็มสะ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
12
2302460844
เด็กหญิงกวินนาฏ  ปัญญานุกิจ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
13
2302460005
นายกศิดิศ  ชนะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
14
2302460856
นายก้องภพ  ชูคลี่
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
15
2302460846
เด็กชายกัญจนจักก์  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
16
2302460847
เด็กหญิงกัญชพร  วัฒนพงศ์กิตติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
17
2302460850
เด็กหญิงกัญญ์ภัทธ์  เหล่าเท้ง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
18
2302460848
นางสาวกัญญาภัค  โสตถิพันธุ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
19
2302460849
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยูระวงค์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
20
2302460851
เด็กชายกันต์  เพชรสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
21
2302460852
นายกานต์นภัส  จินดารัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
22
2302450035
เด็กหญิงกานต์สิรี  ลัดเลีย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
23
2302460853
เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
24
2302460854
เด็กชายกิรวิชญ์  ประสาทแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
25
2302460855
เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
26
2302450040
เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
27
2302460859
นายคณบดี  ศรีนคร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
28
2302450575
เด็กชายคณพศ  ธรรมา
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม. เขต 15
29
2302460860
เด็กชายคณิน  ชูเหล็ก
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
30
2302460861
เด็กชายคณิศร  แก้วเจริญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
31
2302460863
เด็กชายคามิน  ลิมป์กันเอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
32
2302460864
เด็กหญิงจรรยพร  เจือบุญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
33
2302460866
เด็กชายจารุกิตติ์  หิรัณยรัศมีวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
34
2302450054
เด็กชายจิรภัทร  วรรณทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
35
2302460869
เด็กหญิงจิรัชญา  กู้วรกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 8404 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2302450581
เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญนาคม
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม. เขต 15
37
2302460870
เด็กชายจิรัชธรณ์  สิงหพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
38
2302460871
เด็กหญิงจีรณา  กัลยา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
39
2302460872
นายจีราวัฒน์  พงศ์ธนาเอก
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
40
2302460873
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอมแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
41
2302461177
เด็กชายเจษฎากร  แซ่ลี่
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
42
2302460874
เด็กชายฉัตรเมธา  ฉันทวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
43
2302450066
เด็กหญิงชญานิศ  ฐานานุกรม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
44
2302460014
เด็กหญิงชญานี  สาสระ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
45
2302460876
เด็กหญิงชนกานต์  คังคะโร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
46
2302460877
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
47
2302460878
เด็กหญิงชมพูนุท  ซิ่วห้วน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
48
2302450073
เด็กชายชยธร  ศิริไชย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
49
2302460879
นายชยากร  สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
50
2302460880
เด็กชายชยุตพงศ์  วิธธีระ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
51
2302460881
เด็กชายชวกร  ทองเลี่ยมนาค
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
52
2302460883
เด็กชายชวินธร  แสงเพชร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
53
2302461459
เด็กชายชวิศ  ตันติพงษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สพม. เขต 16
54
2302460884
นางสาวชัชชญา  เลิศไกร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
55
2302460885
เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ทิพย์รองพล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
56
2302460886
เด็กชายชัยกฤต  ศุกลรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
57
2302460887
เด็กชายชัยนฤทธิ์  ปรางอ่อน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
58
2302460888
เด็กชายชัยวรรธน์  มงคลพิทักษ์สุข
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
59
2302450077
เด็กชายชาจิภัทร  แก้วเรือง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
60
2302460889
เด็กชายชาญ  เมฆพิรุณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
61
2302460017
นายชาญชัย  ทองนอก
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
62
2302460891
เด็กชายชุติเทพ  อ๋อง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
63
2302460890
เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงสงวน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
64
2302461187
เด็กชายโชค  เมฆพิรุณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
65
2302461188
นางสาวโชติกา  แก้วพิชัย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
66
2302461189
เด็กหญิงโชติญา  ช่างสาร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
67
2302460893
เด็กชายฐปกร  จินดากุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
68
2302462070
เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม. เขต 16
69
2302460895
เด็กชายฐิติวิช  เอกกะยอ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
70
2302460896
เด็กชายฐิติศักดิ์  ฉัตรเรืองเลิศ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 8405 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2302460897
เด็กหญิงฐิมาภรณ์  ศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
72
2302450090
เด็กหญิงณ แก้วรัสเกล้า  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
73
2302460900
เด็กชายณฐกร  จันทรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
74
2302460898
เด็กชายณฐกร  จารง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
75
2302460899
เด็กชายณฐกร  หนูเจริญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
76
2302460901
เด็กหญิงณฐมน  แซ่หลี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
77
2302460902
เด็กหญิงณภัค  สินธทียากร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
78
2302460903
เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
79
2302450096
เด็กหญิงณภัทรจรี  อาจอาสา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
80
2302450097
เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
81
2302460905
เด็กชายณัชพล  พานิช
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
82
2302460022
นายณัฏฐกร  ณ ทอง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
83
2302460908
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ทองส่ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
84
2302460909
เด็กชายณัฏฐพัฒน์  มนัสวานิช
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
85
2302460910
นางสาวณัฏฐภัทร  กอมณี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
86
2302450101
เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
87
2302450102
เด็กชายณัฐกร  จันทร์เมือง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
88
2302460911
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เกียรติโสภณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
89
2302460912
เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
90
2302450107
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรรัตนโสภา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
91
2302460913
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิภากุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
92
2302460916
เด็กชายณัฐนันท์  กิตติเจริญสกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
93
2302450111
เด็กหญิงณัฐนิชา  ยูโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
94
2302460918
เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทมะโน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
95
2302461307
เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์อ่อนหวาน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
สพม. เขต 16
96
2302460922
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
97
2302460924
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทวดี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
98
2302460925
เด็กหญิงณิชชา  สวัสดิกานนท์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
99
2302460926
เด็กหญิงณิชากร  จันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
100
2302460928
เด็กหญิงณิชาภัทร  เค้าเปี่ยมจิต
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
101
2302460929
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทวียุจันทร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
102
2302460930
เด็กหญิงณิชาภัทร  อุยยะพัฒน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
103
2302460932
เด็กหญิงณิชาภา  พิชญังกูร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
104
2302450127
เด็กชายดนัทธ์  แก้วแดง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
105
2302450431
เด็กชายเดชาธร  จิตนาธรรม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8503 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2302462155
นายเดชาธร  ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม. เขต 16
107
2302460936
เด็กชายต้นปี  รุ่งคุณากิจ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
108
2302460935
เด็กชายตนุภัทร  ภูริวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
109
2302461178
เด็กชายเตชทัต  ทัศญาณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
110
2302461179
เด็กหญิงเตชินี  อนังคพันธ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
111
2302460937
นายทรงทรัพย์  แก้วพรหม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
112
2302460939
เด็กชายทักษ์ดนัย  เถาถวิล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
113
2302460940
เด็กชายทัตเทพ  หลักเมือง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
114
2302450703
เด็กชายท่าน  จารุพงศา
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สพม. เขต 15
115
2302461180
เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
116
2302460943
เด็กชายธณชนม์  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
117
2302460945
เด็กชายธนกฤต  ขวัญนิมิตร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
118
2302460947
นายธนกฤต​  วชิรอนันต์​
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
119
2302460959
นายธนเดช  หนูชัยแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
120
2302460949
เด็กหญิงธนพร  แซ่เจียง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
121
2302460951
นายธนพัฒน์  คุปต์ธรรมสาร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
122
2302460953
เด็กชายธนภัทร  มธุรพันธ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
123
2302460952
เด็กชายธนภัทร  เอียดเหลือ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
124
2302460960
เด็กชายธนเมศฐ์  เลิศหิรัญสหกิจ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
125
2302460954
เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
126
2302460958
เด็กชายธนากร  ชูสอน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
127
2302450146
เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
128
2302460961
เด็กชายธรณ์เทพ  แสงเกตุ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
129
2302460962
เด็กชายธราดล  จิตซื่อ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
130
2302450492
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองมา
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
สพม. เขต 15
131
2302460963
เด็กหญิงธัญกมล  โพธิ์มน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
132
2302460965
นางสาวธัญธร  วัฒนะถาวรวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
133
2302460966
เด็กหญิงธัญพร  เดชายนต์บัญชา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
134
2302450158
เด็กหญิงธารทิพย์  กางพาพันธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
135
2302460969
เด็กหญิงธารนลิน  จิตซื่อ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
136
2302460970
เด็กชายธารา  เกียรติคีรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
137
2302460973
เด็กชายธีร์ธวัช  พิมพา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
138
2302450600
เด็กชายธีรภัทธ์  ประยูรวงค์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
สพม. เขต 15
139
2302450163
เด็กชายธีรภัทร  แดงมณีกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
140
2302460972
เด็กชายธีราทัต  ฟูพงศ์ศิริพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8504 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2302450718
เด็กชายนครินทร์  จันทร์มา
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สพม. เขต 15
142
2302450167
เด็กชายนนทกร  จิมจวน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
143
2302460977
นางสาวนนทรมย์  ทวีรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
144
2302450172
เด็กชายนภัสดล  ได้รูป
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
145
2302460981
เด็กหญิงนวพรรษ  ติ๋วตระกูล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
146
2302460983
นางสาวนัจ  รุจิระศิริกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
147
2302460984
เด็กหญิงนัชชา  บุญชูมณี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
148
2302450725
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจ๊ะโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สพม. เขต 15
149
2302460041
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเกิด
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
150
2302460986
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองใส
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
151
2302460987
เด็กชายนาราภัทร  ดำแสงสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
152
2302460988
เด็กชายนาอิฟ  จิงา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
153
2302460989
เด็กหญิงนิตา  จงไกรจักร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
154
2302450503
เด็กชายนิธินันท์  ธรรมสะโร
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
สพม. เขต 15
155
2302450727
นางสาวนุรฮาดายู  สาและ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สพม. เขต 15
156
2302450610
เด็กหญิงนูเรีย  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
สพม. เขต 15
157
2302460993
เด็กชายบุท์ริศร์  ดีจำเนียร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
158
2302460995
นางสาวบุษยมาศ  ขาวคง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
159
2302460997
เด็กชายปกป้อง  สท้านวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
160
2302461698
นางสาวปณิสรา  อินอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
สพม. เขต 16
161
2302461723
เด็กหญิงปภาวรินท์  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
สพม. เขต 16
162
2302461002
เด็กชายปรเมศวร์  แสงแก้วสุข
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
163
2302450212
เด็กชายปรวัฒน์  ปรีชาวุฒิเดช
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
164
2302461000
นายประกฤษฏิ์  สันตจิตร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
165
2302450213
เด็กชายประเมศฐ์  วรโชติหิรัญศิริ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
166
2302450215
เด็กชายปราชญ์  ปริเปรมกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
167
2302461003
เด็กหญิงปวรวรรณ  ไชยวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
168
2302461005
นางสาวปวริศา  มั่นคงพิทักษ์กุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
169
2302461004
เด็กหญิงปวริศา  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
170
2302461006
เด็กชายปวินท์วิทย์  ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
171
2302460050
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวดำ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
172
2302450218
เด็กชายปัญจพล  ปิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
173
2302461008
เด็กชายปัญญพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
174
2302461009
เด็กหญิงปัณฑิกา  มุนินทรวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
175
2302461010
นางสาวปัณฑิตาช์  ผลึกเพชร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8505 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2302461011
เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาติวิทยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
177
2302461012
นายปัณณวิชญ์  สุดถนอม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
178
2302461013
เด็กชายปาณัสม์  หอมบุตร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
179
2302461018
เด็กหญิงปิติรัตน์  จุ่งรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
180
2302461021
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชีวรุ่งเรืองสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
181
2302461019
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทันตสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
182
2302461022
เด็กหญิงปุญชิดา  ธิติธำรงเวช
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
183
2302461023
นางสาวปุณณภา  คงดำเนิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
184
2302450234
เด็กชายปุณยวีร์  พร้อมสุข
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
185
2302450235
เด็กหญิงปูชิตา  จังหวัดมุนี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
186
2302461184
นางสาวเปรมธิดา  รัตนพรหมเมศ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
187
2302461026
เด็กชายพงศกร  เบญจปัญญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
188
2302461030
นายพงษ์พิพัฒน์  แซ่ซั่ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
189
2302461031
เด็กชายพชร  ลิ่มไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
190
2302461032
นายพนธกร  ศรอินทร์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
191
2302461034
เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาภพงศ์ธร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
192
2302461036
เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ซั่ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
193
2302461038
เด็กชายพรหมสกุล  เดชบุญญาภิชาติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
194
2302450742
เด็กชายพฤษวายุ  ทองไทย
ม.1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สพม. เขต 15
195
2302450743
เด็กชายพลกฤต  จินดากูล
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สพม. เขต 15
196
2302461040
เด็กชายพลพรรค  หิรัณยรัศมีวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
197
2302461041
เด็กหญิงพลอยชมพู  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
198
2302461043
เด็กชายพศวัต  ด้วงเขียว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
199
2302461044
เด็กชายพศิน  สมพงษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
200
2302461046
เด็กชายพสธร  จินดาวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
201
2302461047
เด็กหญิงพัชชราภรณ์  เเหวนเพชร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
202
2302450248
เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
203
2302461048
เด็กชายพาสกุลวงศ์  สุภาพร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
204
2302450254
เด็กชายพิชญ์พงษ์  พัฒนสมบัติสุข
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
205
2302461050
เด็กหญิงพิชญาฎา  ปฐมาภรณ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
206
2302450252
เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่จื้อ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
207
2302461051
เด็กหญิงพิชญาวี  ฉัตรเรืองเลิศ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
208
2302460067
นางสาวพิชยา  คงประมูล
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
209
2302450261
เด็กหญิงพิมพ์พจี  ดุลิยะนฤตย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
210
2302450262
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ว่องนาวี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 8701 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2302450264
เด็กชายพิศวัส  บุญสืบ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
212
2302461053
เด็กชายพีรดนย์  ศรีสัมพุทธ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
213
2302461055
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงนคร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
214
2302461185
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรกาญจน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
215
2302461186
เด็กหญิงแพรทอง  เภสัชเวชการ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
216
2302450273
เด็กหญิงฟาตูน  หิเล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
217
2302461056
นางสาวฟ้าสร้าง  ธีรธรรมวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
218
2302450277
เด็กชายฟิรเดาซ์  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
219
2302450757
เด็กชายภคพงศ์  พงศ์ธเนศ
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สพม. เขต 15
220
2302461057
เด็กชายภคพล  ลัดดาวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
221
2302461058
เด็กชายภทรภณ  ขวัญแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
222
2302461060
เด็กชายภฤศ  กุลอภิรักษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
223
2302461061
เด็กหญิงภวิภา  อ่องพัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
224
2302461064
เด็กหญิงภัค​ธิ​มา​  โรจน์​กิจจา​นุ​รักษ์​
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
225
2302461063
เด็กหญิงภัคคมล  องค์เทียมสัคค์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
226
2302450624
เด็กชายภัทรพล  หมุดตะเหล็บ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
สพม. เขต 15
227
2302461065
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวังวโรดม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
228
2302461066
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิชญเวทย์วงศา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
229
2302461068
เด็กชายภาคพิริยะ  พิริยกิจกำจร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
230
2302461069
เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
231
2302461071
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซิมธวัธชัย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
232
2302461073
นายภูตะวัน  ศรีสุขใส
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
233
2302461074
เด็กชายภูธนะ  หงษ์มณี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
234
2302461076
เด็กชายภูผา  นาคฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
235
2302461077
เด็กชายภูมินทร์  ดิษสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
236
2302461079
เด็กชายภูมิรพี  อยู่พูนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
237
2302461224
นายภูริรัฐ  ศิริรังษี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สพม. เขต 16
238
2302461082
เด็กชายภูวดล  แซ่โหล่
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
239
2302461083
เด็กชายภูวิชญ์  ชุ่มสนิท
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
240
2302461085
เด็กหญิงมติมนต์  พรหมปลอด
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
241
2302461086
เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลสังข์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
242
2302461087
เด็กหญิงมนัสวรรณ  ว่องจิรกิตติ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
243
2302450304
เด็กชายมุฮซิน  ซาเฮร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
244
2302462159
เด็กชายเมธัส  บุญแช่มพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม. เขต 16
245
2302450765
เด็กชายยศธร  วงษ์คลัง
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สพม. เขต 15
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 8702 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2302461088
นายยศพัฒน์  ศิริพัฒน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
247
2302461089
เด็กชายยสินทร  จุลานนท์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
248
2302450308
เด็กชายรณชัย  เพิ่มพูนมหาศาล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
249
2302461090
เด็กหญิงรดา  รักเกียรติสกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
250
2302460076
เด็กชายรัชชานนท์  เผือกสม
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
251
2302461094
เด็กชายรัชพล  พฤกษ์ธนากุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
252
2302461095
เด็กชายรุ่ง  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
253
2302461096
นางสาวลดามณี  ศิปิพงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
254
2302461097
เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีวิสุทธยานนท์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
255
2302461098
เด็กหญิงลลิตภัทร  มณีกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
256
2302461100
เด็กชายวชิรวิทย์  วีระสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
257
2302461102
เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
258
2302450632
เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม. เขต 15
259
2302462126
เด็กชายวรภพ  พงษ์พานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม. เขต 16
260
2302450326
เด็กหญิงวรสรณ์  แซ่หว่อง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
261
2302461104
เด็กหญิงวรัชญา  พิเชฎฐ์แพทย์ศรี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
262
2302461105
เด็กหญิงวรัชยา  บุญสะอาด
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
263
2302461106
เด็กหญิงวรัญญา  เพชรวงษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
264
2302461107
เด็กชายวรัญญู  สุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
265
2302461109
เด็กหญิงวริศรา  แซ่ก้วย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
266
2302461116
เด็กชายวิธิสรรค์  ผสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
267
2302461560
นางสาววิภาดา  เย็นใจ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สพม. เขต 16
268
2302461117
เด็กหญิงวิภาวี  เอกไพรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
269
2302461118
เด็กหญิงวิรัลพัชร์กุล  วัชระชุติมานนท์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
270
2302450344
เด็กหญิงวุฒิพร  นลินเบญจพรรณ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
271
2302450346
เด็กหญิงศรัญรัตน์  แก้วสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
272
2302461119
เด็กชายศวัสกร  โรจนวานิชกิจ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
273
2302461120
เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
274
2302450784
นายศิรสิทธิ์  หวังคุณากร
ม.3
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สพม. เขต 15
275
2302461122
เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
276
2302460085
นายศุภณัฐ  นิตยนันทการ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
277
2302450356
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
278
2302461125
เด็กชายศุภวิญ์  เกียรติศีรี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
279
2302461127
เด็กหญิงศุภิสรา  โกฏิรัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
280
2302461128
เด็กหญิงสถลัชนันท์  พรหมแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 8703 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2302461130
เด็กชายสรวิศ  นามพรชัยสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
282
2302450359
เด็กชายสรัช  เลขาลาวัณย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
283
2302461132
เด็กหญิงสริตา  สงแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
284
2302450362
เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
285
2302461134
เด็กชายสายฟ้า  นิรันดรรักษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
286
2302461137
เด็กชายสิงหา  จุลจันทร์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
287
2302461136
เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
288
2302461138
นายสิทธิศักดิ์  ชูประสูตร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
289
2302461139
เด็กชายสิรภพ  ศรีรัตนโชติ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
290
2302461140
เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วเพ็ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
291
2302461141
นายสิรวิชญ์  จันทศิริ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
292
2302450367
เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยชนากานต์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
293
2302461142
เด็กหญิงสิริกร  วงศ์พายัพไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
294
2302461143
เด็กหญิงสิรินทรา  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
295
2302461144
เด็กหญิงสิริวรา  ส่งวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
296
2302450376
เด็กหญิงสุชาดา  เจ๊ะแม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
297
2302460091
นายสุทธนพ  ชะนะ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม. เขต 16
298
2302450797
เด็กหญิงสุทธิดา  ไข่มุกข์
ม.2
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
สพม. เขต 15
299
2302461146
เด็กหญิงสุธาวี  จันทร์เศรษฐี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
300
2302461147
เด็กหญิงสุธีรา  หอยเเก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
301
2302461148
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  พิทักษ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
302
2302461149
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิยนันท์จรัสศรี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
303
2302461155
นายอภิชา  ว่องเจริญไพสาน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
304
2302461156
เด็กชายอภินันธร  ตันติวิวัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
305
2302461157
เด็กหญิงอมลิน  พิชญังกูร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
306
2302461158
เด็กหญิงอรกัญญา  หงษ์มณี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
307
2302461161
เด็กหญิงอรวรรยา  ผดุงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
308
2302450400
เด็กชายอะเวรา  ร่วมพรภาณุ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
309
2302461163
เด็กหญิงอังศิกานต์  แก้วสมทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
310
2302461165
เด็กหญิงอันนา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
311
2302461168
เด็กชายอัสรี  มูหาหมัด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
312
2302461169
เด็กหญิงอาทิตยา  ดิษโสภา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
313
2302461170
เด็กหญิงอาภาพิชญ์  พรหมหิตาทร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
314
2302450663
เด็กหญิงอาอิษะ  วาหะ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม. เขต 15
315
2302461171
เด็กหญิงอิสรีย์  สังขพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องราชาวดี 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
2302461173
เด็กชายฮันนาน  หลีสหัด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม. เขต 16
317
2302450422
เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม. เขต 15
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องราชาวดี 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 502
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
318
2282430092
เด็กหญิงปวริศา  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ย้ายมาจาก
สพม. เขต 13
319
2282430153
เด็กชายศิรภพ  มากมา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ย้ายมาจาก
สพม. เขต 13