รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ห้อง 412 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2292420002
เด็กหญิงกชรัตน์  ชัยวรานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
2
2292410366
เด็กหญิงกณัชชา  ลาภนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
3
2292420380
นางสาวกมลนัทธ์  เทพขวัญ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
4
2292410005
เด็กชายกรวิชญ์  กรทิพย์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
5
2292420004
เด็กชายกฤตภาส  แช่มช้าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
6
2292410380
เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
7
2292410008
เด็กชายกฤติธี  นวลขาว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
8
2292420384
เด็กชายกฤติน  เกตุชู
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
9
2292410009
เด็กชายกฤศ  มงคลนิมิตร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
10
2292410011
เด็กชายกวิน  ชัยยศ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
11
2292410012
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูศักดิ์เกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
12
2292420006
เด็กชายกษิดินทร์  หมัดดะอี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
13
2292420007
เด็กชายก้องกิดากร  ทองมี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
14
2292410384
เด็กชายกัญจน์  ชุมวิสูตร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
15
2292410015
เด็กหญิงกัญญ์สิริ  เนาว์นาน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
16
2292410013
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมคง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
17
2292410391
เด็กชายกันตภูมิ  เพชรศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
18
2292420245
เด็กชายกันติชา  สุขนิตย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
19
2292410016
เด็กชายกันตินันท์  ทอธราเมธา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
20
2292410392
นายกันตินันท์  เพชรพิรุณ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
21
2292410398
นางสาวกานต์พิชชา  เพ็ชร์สงฆ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
22
2292410017
เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
23
2292420253
นางสาวขนบพร  เพชรชู
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
24
2292420254
เด็กหญิงขวัญหทัย  เอารัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
25
2292420010
เด็กชายคุณัชญ์  คงทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
26
2292410019
นายจักรมณฑ์  มากจันทร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
27
2292410021
นางสาวจาฏพัจน์  จารุโภคาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
28
2292410417
นางสาวจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
29
2292410022
เด็กหญิงจิดาภา  วีระไวทยะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
30
2292410421
เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
31
2292420261
เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
32
2292410023
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใหม่
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
33
2292410024
เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
34
2292410433
นางสาวชญานิศ  เล่นทัศน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
35
2292420013
นายชนกภัทร์  จุลนวล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ห้อง 413 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2292410025
เด็กหญิงชนัญชิดา  เลื่องสุนทร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
37
2292410027
เด็กชายชนานนท์  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
38
2292420016
เด็กชายชยุต  โกฏิรัชญ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
39
2292410451
เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
40
2292410452
เด็กหญิงชวิศา  เพชรประพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
41
2292420266
เด็กชายชัยธวัช  ธานีรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
42
2292410455
เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
43
2292410459
เด็กหญิงชุติภา  ช่วยพินิจ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
44
2292410033
เด็กหญิงญาณิศา  จิตรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
45
2292420018
เด็กหญิงญาณิศา  ชนะคุ้ม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
46
2292410470
เด็กหญิงฐาณัชชา  อุมาบล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
47
2292410894
นางสาวฑิฆัมพร  ปวงราบ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สพม. เขต 11
48
2292410038
เด็กหญิงณฐกมล  กู้เมือง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
49
2292420269
เด็กชายณฐพงศ์  วังปรีชา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
50
2292420022
เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
51
2292410040
เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
52
2292410043
เด็กชายณภัทร  ด่านชนะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
53
2292420400
นายณภัทร  อินถิติ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
54
2292410990
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒิเนาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สพม. เขต 11
55
2292410044
เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
56
2292410045
นางสาวณัฏฐาวีรณัน  อั้นเต้ง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
57
2292420275
เด็กชายณัฏฐ์  ชูเดช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
58
2292420026
นางสาวณัฐกฤตา  รักษ์ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
59
2292410048
เด็กชายณัฐกิตต์  ชาติวิทยาศิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
60
2292420279
เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองอักษร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
61
2292420280
เด็กหญิงณัฐนันท์  เลขะธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
62
2292410204
เด็กชายณัฐพล  เพ็ชระ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สพม. เขต 11
63
2292410507
เด็กชายณัฐภัทร  ทับเเสงศรี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
64
2292420281
เด็กหญิงณัฐวดี  ลีภัทรกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
65
2292410518
เด็กหญิงณัฐสินี  นาคแท้
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
66
2292410905
เด็กหญิงณิชนันท์  คชสิงห์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สพม. เขต 11
67
2292410051
เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริอนันตภัทร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
68
2292410053
เด็กชายตรัยรัตน์  เป็งวัง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
69
2292410054
เด็กหญิงตะวัน  นิลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
70
2292410056
เด็กชายติสรณ์  ณ พัทลุง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ห้อง 414 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2292410177
เด็กชายเตชินท์  แสงเกื้อหนุน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
72
2292410533
นางสาวถวัลยา  ปลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
73
2292410534
เด็กชายทศา  เพชรมณี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
74
2292410535
นางสาวทักษวดี  ก่อกิจเถกิงกูล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
75
2292410060
เด็กหญิงทัตพิชา  เจียมทวีบุญ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
76
2292410059
เด็กหญิงทัตพิชา  นาคกลัด
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
77
2292410061
นายทิวธนัท  ราษฎร์อารี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
78
2292410062
เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์สืบสันตติ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
79
2292410065
เด็กชายธนกฤต  หลิมกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
80
2292410066
เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
81
2292410561
เด็กชายธนโชติ  พ่วงแม่กลอง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
82
2292420288
เด็กชายธนพัฒน์  ดวงมุสิก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
83
2292420290
เด็กหญิงธนัชพร  เชยบัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
84
2292410555
นางสาวธนัชพร  เพชรแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
85
2292410556
เด็กหญิงธนัญชนก  อเนกศุภพล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
86
2292420291
เด็กชายธนาวิธ  รามแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
87
2292420293
เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
88
2292410070
เด็กชายธรรศ  ตั้งพิรุฬห์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
89
2292410071
เด็กชายธราเทพ  พัฒน์มาก
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
90
2292410566
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญกิจสิริคุณ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
91
2292410074
เด็กชายธัญปราณ  ศรีสวัสดิ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
92
2292420033
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บำรุงผล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
93
2292410076
เด็กหญิงธันยวงศ์  บุญแสวง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
94
2292410077
เด็กหญิงธิญาดา  เตชะเรืองสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
95
2292410079
เด็กชายธีธัช  ประสิทธื์วิไล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
96
2292410997
เด็กชายธีธัช  โสภณมณี
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สพม. เขต 11
97
2292410081
เด็กชายธีร์ธวัช  โรจนกิจจารักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
98
2292420415
เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
99
2292410258
นายธีรภัทร  สมลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
100
2292410577
นายธีรวัฒน์  ง่วนชู
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
101
2292410080
เด็กชายธีร์  วงศ์ปิยะบวร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
102
2292410583
เด็กชายนนท์ปวิธ  ไกรเกรอะ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
103
2292410082
นายนพรุจ  ตันติยะวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
104
2292420419
เด็กชายนภน  ทองวิเศษ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
105
2292410083
เด็กชายนภนต์  เลาหะสราญ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ห้อง 415 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2292410215
เด็กหญิงนภสร  กอบวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สพม. เขต 11
107
2292410084
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตั้งทรงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
108
2292410087
เด็กหญิงนลพรรณ  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
109
2292420300
เด็กชายนิธิกร  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
110
2292410089
เด็กชายนิธิวิทย์  โรจนรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
111
2292410090
เด็กหญิงบัว  จันทรังสิกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
112
2292410091
เด็กหญิงบุญระพี  สุจีรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
113
2292410093
เด็กชายบุณยวีร์  ดีช่วย
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
114
2292420098
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
115
2292420424
เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
116
2292420044
เด็กหญิงปทิตตา  ฐานิสสร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
117
2292410998
เด็กหญิงปนัดดา  พงศกรพฤฒิกุล
ม.2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สพม. เขต 11
118
2292410097
เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่อง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
119
2292420312
เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
120
2292410099
เด็กหญิงปสุตา  อุบลสถิตย์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
121
2292410100
เด็กชายปัณณวัชร  วิโนทกะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
122
2292410101
เด็กชายปัณณ์  ชัชชัยวรกฤศ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
123
2292420055
เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
124
2292410634
นางสาวปันนวรรต  เเขนรัมย์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
125
2292420056
เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
126
2292420057
เด็กหญิงปาณิศา  สังข์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
127
2292410104
เด็กหญิงปารณีย์  อุบลสถิตย์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
128
2292410640
เด็กหญิงปิยฉัตร  รักทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
129
2292410932
นางสาวปิยมน  เสรีกำธร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สพม. เขต 11
130
2292410105
เด็กหญิงปุญญิศา  สุขประสิทธิพร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
131
2292420426
นายปุณณกริช  การพานิช
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
132
2292420427
เด็กชายปุณณวิช  อุ้ยตยะกุล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
133
2292420060
นายปุรัณ  ประเสริฐไทย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
134
2292410651
เด็กชายปุลวัชร  ทับเคลียว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
135
2292410934
เด็กหญิงพรกนก  ครรชิตวิทูร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สพม. เขต 11
136
2292410107
เด็กหญิงพรนภัส  เตี้ยงตุ้น
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
137
2292420326
เด็กหญิงพรปวีณ์  แหวนเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
138
2292410108
เด็กหญิงพรรัชชา  อนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
139
2292410665
นางสาวพรลภัส  สุขประวิทย์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
140
2292410668
นายพสธร  มนต์นิมิตร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ห้อง 416 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2292410113
เด็กหญิงพอฤทัย  เจนกิจวัฒนาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
142
2292410115
นายพัชรพล  นวเลิศปัญญา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
143
2292410116
เด็กชายพัทธดนย์  กล่อมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
144
2292410675
นายพัทธนันท์  ญุทันธีธนันท์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
145
2292410674
นายพัทธนันท์  ผุสดี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
146
2292420065
เด็กหญิงพัทธนันท์  เส้งส่ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
147
2292410117
เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศเลิศรัตนวิไล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
148
2292410118
นางสาวพิงนภัส  ราษฎร์อารี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
149
2292420329
เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
150
2292410680
เด็กหญิงพิชญ์ณิยา  สิทธิฤทธิ์กวิน
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
151
2292410679
เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจำนอง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
152
2292420069
เด็กชายพิชญุตม์  เห็นประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
153
2292410121
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
154
2292420331
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
155
2292410685
เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
156
2292410123
นายพีรพล  นิธิเมธสานนท์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
157
2292420333
เด็กหญิงพุทธิมา  สิงหเสม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
158
2292420101
เด็กหญิงเพชราภรณ์  สุทิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
159
2292410181
เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
160
2292410125
นางสาวฟางนภิศ  ราษฎร์อารี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
161
2292420074
เด็กชายภวดล  มานะจิตต์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
162
2292410700
เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
163
2292410128
เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
164
2292410129
เด็กหญิงภัทรภร  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
165
2292420338
เด็กหญิงภัทริน  รินากุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12
166
2292410705
เด็กชายภากร  นพชำนาญ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
167
2292410131
เด็กหญิงภิรญา  ใจเปี่ยม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
168
2292410133
นายภูดิส  เจ็ดวรรณะ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
169
2292410135
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สัน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
170
2292410944
นายภูรินทร์  สังข์ย่อม
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สพม. เขต 11
171
2292420073
เด็กชายภูวณัฐ  ทุมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
172
2292420440
นายยศกร  คงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
173
2292410725
เด็กชายยศวิน  จงศรีวัฒนพร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
174
2292410728
เด็กชายรพี  ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
175
2292410730
เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ห้อง 423 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2292410948
นางสาวรังสิยา  เวชประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สพม. เขต 11
177
2292420076
เด็กชายรัชช์ศิร์  มณีโชติรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
178
2292410140
นางสาวลลิตภัทร  เกลี้ยงเกลา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
179
2292410141
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  เจียมทวีบุญ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
180
2292420079
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
181
2292420443
เด็กชายวชิรธร  กิติเศวตจิต
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
182
2292410142
เด็กชายวชิรวิทย์  ปันฉิม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
183
2292410743
เด็กหญิงวรกมล  จันทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
184
2292410744
เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
185
2292410745
เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองแดง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
186
2292410751
เด็กชายวรวัช  การถนัด
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
187
2292410143
เด็กหญิงวรัญญา  หนูยิ้ม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
188
2292420082
นายวริทธิ์นันท์  ทั่วด้าว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
189
2292410144
เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
190
2292410757
เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
191
2292420084
นางสาววาสิตา  ด่านสกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
192
2292410759
เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
193
2292410765
นางสาววีรยา  พรหมยก
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
194
2292410770
เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
195
2292410783
เด็กชายศิวกร  สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
196
2292410154
เด็กหญิงศุภณัฐฐินีย์  มีเศษ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
197
2292420450
นางสาวศุภรดา  แก้วแฝก
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
198
2292410155
เด็กหญิงศุภสุตา  ชีวศุภกร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
199
2292420087
เด็กหญิงศุภิสรา  เดชสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
200
2292410789
เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยนุกูล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
201
2292410183
เด็กชายเศรษฐ์  ลายประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
202
2292420465
เด็กหญิงโศภิสรา  เก้าเอี้ยน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
203
2292410156
เด็กชายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
204
2292420090
เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
205
2292410158
นายสหัสวัช  วงศ์ปิยะบวร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
206
2292420094
นายสิริเชษฐ์  โคตรพันธุ์กูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
207
2292410805
นางสาวสิรินดา  ชังอินทร์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
208
2292411019
เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ครองไกรเวช
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สพม. เขต 11
209
2292410161
เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีฟ้า
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
210
2292410808
เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์ทัพ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ห้อง 424 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2292410812
นายสุทธิโชติ  ม่านทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
212
2292420455
นางสาวสุทธิดา  ชูปาน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
213
2292410163
เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
214
2292420456
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม. เขต 12
215
2292410166
เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
216
2292410828
เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรรัตนานนท์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
217
2292420097
เด็กชายอภิสัณห์  จงเพิ่มวัฒนะผล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม. เขต 12
218
2292410168
เด็กหญิงอรชพร  คงเพชร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
219
2292410169
เด็กหญิงอรวรา  สาริพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
220
2292410171
เด็กชายอัมพร  แดงดา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
221
2292410173
เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
222
2292410841
นายอาณัติ  มเหศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
223
2292410174
เด็กหญิงอารีญา  วงศ์ปิยะบวร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 11
224
2292410845
เด็กหญิงอืสสริยา  ศรีบุรุษ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม. เขต 11
225
2282440636
เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ย้ายมาจาก
สพม. เขต 14
226
2282440673
เด็กชายทัตธนดล  กองรักษเวช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ย้ายมาจาก
สพม. เขต 14