รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2282440550
เด็กหญิงกชพร  พลสมัคร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
2
2282430001
เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
3
2282440551
เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
4
2282440910
เด็กหญิงกรกช  ก่อเกิดบุญ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
5
2282440554
เด็กชายกรณ์  พฤกษ์อมรกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
6
2282430209
เด็กชายกรวิชญ์  รอดทุกข์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
7
2282441502
นายกรวิชญ์  เหล่าทวีสุข
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
8
2282430002
เด็กชายกรศุทธิ์  สุขการ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
9
2282430210
เด็กชายกฤต  พลประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
10
2282440557
เด็กชายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
11
2282441504
นายกฤติธี  วิภาคกิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
12
2282440559
เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
13
2282430004
เด็กหญิงกฤติยา  มิสเกตุ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
14
2282441476
เด็กชายกฤษฎา  พินิจการ
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
สพม. เขต 14
15
2282440562
เด็กชายกษณ  บุญญกาศ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
16
2282440027
เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญศิริพันธ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม. เขต 14
17
2282440563
เด็กชายกษิดิศ  เกษมพิทักษ์พงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
18
2282430006
เด็กชายกษิดิส  กอเซ็ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
19
2282430017
เด็กชายก้องภพ  สุภาพ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
20
2282430007
เด็กชายกอบการย์  พีระภิญโญกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
21
2282441506
นางสาวกัญชพร  อินทบุตร
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
22
2282430010
เด็กหญิงกัณฑีรานุช  คำหนู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
23
2282440565
นายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
24
2282440566
เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัครกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
25
2282440567
นายกันตภณ  ตราหยก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
26
2282430650
เด็กชายกันตวิชญ์  บุญชากร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
27
2282430651
เด็กชายกันตศักดิ์  อุไร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
28
2282430012
เด็กชายกันต์ศักดิ์  ตัณฑศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
29
2282441509
เด็กชายกันต์  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
30
2282440344
เด็กหญิงกัลยกร  ก่อผล
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
31
2282430013
เด็กหญิงกัลยกร  ทองส่งโสม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
32
2282430014
เด็กชายกาจพล  สุภาพ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
33
2282440348
เด็กหญิงกุลนิภา  ตรีบำรุง
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
34
2282440574
เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
35
2282430016
เด็กหญิงกุลภัสสร์  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2282431181
นางสาวเก็จมณีฑ์  วรวัฒน์หัสดิน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
37
2282440885
เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
38
2282430195
เด็กชายโกสุมิญพัฒน์  รักษา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
39
2282440576
เด็กชายขวัญเกล้า  หนักเเน่น
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
40
2282440577
เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
41
2282440578
นายคณพศ  ถิ่นหนองจิก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
42
2282430018
เด็กหญิงคณัสนันท์  อัครภาณิชย์กร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
43
2282430669
เด็กชายคณาธิป  บุญเพชร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
44
2282430670
เด็กชายคณิศร  สองรักษ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
45
2282430019
เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
46
2282440580
เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
47
2282430680
เด็กหญิงจารวี  ตี้พั้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
48
2282441519
เด็กหญิงจารุลักษณ์  รุ่งรุจจิรพงศ์
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
49
2282440586
นางสาวจิตบุญ  ตันติกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
50
2282430242
เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
51
2282440588
เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
52
2282440587
เด็กหญิงจินตภา  เฟื่องโกศล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
53
2282440361
เด็กชายจิรพิพรรธ  วิจิตร
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
54
2282440594
นายจิรเมธ  เจริญขวัญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
55
2282440591
เด็กชายจิรสิน  มากบุญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
56
2282440962
เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
57
2282440593
เด็กชายจิรัฏฐ์  เตราชูสงค์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
58
2282430021
เด็กชายจิรัฐิติ  จริงบำรุง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
59
2282430691
เด็กชายจิรุตม์  ชนะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
60
2282440970
เด็กหญิงจุฬามณี  ขาวทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
61
2282440887
เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
62
2282431202
เด็กชายโจนาธาน  ไชยทวีวงศ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
63
2282430023
เด็กหญิงฉัตรกมล  จันทนพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
64
2282430024
เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
65
2282440596
เด็กชายฉัตรตะวัน  เกษมสุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
66
2282440974
เด็กหญิงชญานิศ  ตันติพงศ์วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
67
2282440599
เด็กชายชนะภัย  พรมนิยม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
68
2282440601
เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
69
2282440602
เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
70
2282440604
เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2282430707
เด็กชายชยธร  แร่ทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
72
2282440610
เด็กชายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
73
2282430026
เด็กชายชยังกูร  สักกะพลางกูร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
74
2282430027
เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
75
2282430710
เด็กชายชลดรงค์  แก้วท่าพญา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
76
2282430028
เด็กหญิงชลพินท์ุ  เอ่งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
77
2282440371
เด็กหญิงชลลดา  จตุราบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
78
2282430029
เด็กชายชวิน  เกปัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
79
2282430263
เด็กชายชวิศ  อนุตรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
80
2282440613
เด็กชายชัชชน  แซ่อ๋อง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
81
2282440615
นางสาวชัญญานุช  นบนอบ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
82
2282440616
เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
83
2282440618
เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
84
2282440619
นายชัยนันท์  สมมุ่ง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
85
2282430265
นายชัยสิทธิ์  เพชรสุด
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
86
2282430031
เด็กชายชานนท์  ตกจีนต้อง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
87
2282430721
เด็กชายชานนท์  สงเสน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
88
2282430032
เด็กหญิงชานิสา  อาลิแอ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
89
2282440620
เด็กชายชาภูมิ  ชัยทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
90
2282440621
เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
91
2282430723
เด็กหญิงชาลิสา  เก้าเอี้ยน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
92
2282430033
เด็กชายชินกฤต  คงนคร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
93
2282440623
นายชินดนัย  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
94
2282440624
นางสาวชิสา  เพชรขจี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
95
2282440625
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
96
2282440626
เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
97
2282440627
เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
98
2282430035
เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
99
2282430036
เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
100
2282440629
เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
101
2282430735
เด็กชายฐนันต์  นุ่นเกตุ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
102
2282440630
เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
103
2282440094
เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม. เขต 14
104
2282430280
เด็กชายณฐชัย  ยิ้มเที่ยง
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
105
2282430039
เด็กหญิงณฐภัทร  สังข์หิรัญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2282430041
เด็กชายณฐศร  ถิระพร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
107
2282440638
เด็กหญิงณภัทร  ประธาน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
108
2282440639
นายณภัทร  อ๋องสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
109
2282430043
เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
110
2282430747
เด็กชายณรรฐพล  นิลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
111
2282440644
นางสาวณัฏฐกานต์  ช่วยศรี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
112
2282440645
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
113
2282440646
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
114
2282440647
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองหยู
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
115
2282440648
เด็กชายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
116
2282430044
เด็กชายณัฏฐนิติ์  ดีอ้อม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
117
2282430754
เด็กชายณัฏฐากร  แซ่เอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
118
2282430287
เด็กชายณัฐ  ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
119
2282430045
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลันดา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
120
2282440649
นายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
121
2282430756
เด็กหญิงณัฐชยา  ชูจักร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
122
2282430289
เด็กหญิงณัฐชยา  บินมาดี
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
123
2282440652
เด็กหญิงณัฐชา  ภริงคาร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
124
2282440653
เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
125
2282430046
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีเจริญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
126
2282440654
นายณัฐดนัย  หนูบุญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
127
2282441537
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าพัทรเกษม
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
128
2282440108
เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดกอบ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม. เขต 14
129
2282430047
เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
130
2282430048
เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
131
2282440387
เด็กหญิงณัฐนันธ์  ยิ่งเจริญภักดี
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
132
2282440659
เด็กหญิงณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
133
2282430049
เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  รักษารักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
134
2282430050
เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
135
2282430051
เด็กหญิงณัฐริกา  คงมี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
136
2282430303
นางสาวณัฐวรา  ศรีพล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
137
2282430052
เด็กหญิงณัฐสินี  แสงแก้วอนันต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
138
2282440663
เด็กชายณัทภพ  เก้าเอี้ยน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
139
2282430768
เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิไล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
140
2282440667
เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2282430054
เด็กชายดรณ์  เปล่งแสง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
142
2282430775
เด็กชายดรัณภพ  พรหมดนตรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
143
2282440668
เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
144
2282440541
เด็กชายเดชวีร์  พร้อมปฐมวงศ์
ม.3
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
145
2282440888
เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
146
2282441629
เด็กชายเด่นภูมิ  ศรีสังข์
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
147
2282430056
เด็กชายต้นกล้า  ลีวัฒนาพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
148
2282440671
เด็กชายต้นธรรม  เวียงคลังทรัพย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
149
2282440669
เด็กหญิงติชิลา  ศุภพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
150
2282430055
เด็กหญิงตีรณา  แซ่เขา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
151
2282430058
เด็กหญิงทัณฑิกา  พลฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
152
2282430789
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ร่างมณี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
153
2282430192
เด็กชายแทนไท  สิมณี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
154
2282431242
นายธนกฤต  ไกนนรา
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
155
2282431243
เด็กหญิงธนกาญจน์  ศิริภักดิ์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
156
2282441545
เด็กชายธนนท์อิศม์  อ่องสมหวัง
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
157
2282440679
เด็กชายธนภัทร  จิตรา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
158
2282440128
เด็กชายธนภัทร  ลิ่มโลหะ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม. เขต 14
159
2282430326
นายธนวัฒน์  กาญจนาศรีโรจน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
160
2282430060
เด็กชายธนวัฒน์  รักซ้อน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
161
2282430061
เด็กชายธนัช  หวังอุดม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
162
2282440683
เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
163
2282440685
เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
164
2282430064
เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโควงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
165
2282440687
เด็กชายธราเทพ  งามเรียบ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
166
2282430817
เด็กหญิงธริณี  ทองช่วย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
167
2282430065
เด็กหญิงธฤตวรรณ  ชูแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
168
2282440688
เด็กชายธัชทร  พิทยาณิชกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
169
2282440689
เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
170
2282430066
เด็กหญิงธัญญ์นนท์  รุ่งเชวง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
171
2282430821
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อั้นเต้ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
172
2282430337
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จิตรหลัง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
173
2282430067
เด็กหญิงธัญวรรณ  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
174
2282430826
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์โหนง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
175
2282430068
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2282430069
เด็กหญิงธัญสินี  บุญชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
177
2282430340
นางสาวธันยพร  นิลภู
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
178
2282440690
นางสาวธันยพร  ศรีชะรัง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
179
2282440691
เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
180
2282430070
เด็กชายธาดา  คล้ายบุตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
181
2282440697
เด็กชายธีรภัทร  กมลวิทย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
182
2282441550
เด็กชายธีรภัทร  ชลิศราพงศ์
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
183
2282440696
เด็กชายธีรภัทร  เเจ่มฟุ้ง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
184
2282440698
เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
185
2282430075
เด็กชายธีรวัต  บุญกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
186
2282440414
เด็กชายธีรศักดิ์  พานิชกุล
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
187
2282440700
เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
188
2282430077
เด็กหญิงนงนภัส  แก้วปาคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
189
2282440703
เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
190
2282430843
เด็กชายนภสินธุ์  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
191
2282440707
เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
192
2282430079
เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองมาก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
193
2282440709
เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
194
2282430357
เด็กหญิงนริศรา  ชื่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
195
2282430080
เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
196
2282430847
เด็กชายนฤสรณ์  นุ่นชูผล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
197
2282440711
เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
198
2282430081
เด็กชายนวพล  อู่ไพบูลย์สิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
199
2282441632
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญโกย
ม.3
ศูนย์การเรียนวิถีธรรม
สพม. เขต 14
200
2282430084
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูมิทักษิณากุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
201
2282440715
เด็กชายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
202
2282440716
เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
203
2282440717
เด็กหญิงนันทินี  ซี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
204
2282430085
เด็กหญิงนาตาชา  ศุภศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
205
2282431247
เด็กหญิงนาราสิริ  สะมาน
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
206
2282440718
นางสาวนิชาภา  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
207
2282430863
เด็กหญิงนิธิวดี  อินสว่าง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
208
2282430086
เด็กหญิงนีรชากร  รักห่วง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
209
2282440720
เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
210
2282440721
นางสาวบัวบูชา  เชื้อกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2282430089
เด็กชายปกรณ์วิทย์  รักสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
212
2282440722
เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
213
2282440723
เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
214
2282440726
เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
215
2282440725
เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
216
2282430883
เด็กชายปภังกร  ช้างกลาง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
217
2282441558
เด็กชายปรเมศ  ศรีสุกใส
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
218
2282440731
นายปรัชญ์  ศิริพราหมนุกูล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
219
2282440736
เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
220
2282430094
เด็กหญิงปวันรัตน์  เฟื่องฟุ้ง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
221
2282430095
เด็กชายปัณณทัต  คิ้วฮก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
222
2282440739
เด็กชายปัณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
223
2282440741
เด็กชายปัณณธร  คำเเหง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
224
2282430096
เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนิล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
225
2282430098
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
226
2282430099
เด็กชายปาติโมกข์  ศรีไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
227
2282430903
เด็กหญิงปารวี  เถาธรรมพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
228
2282440744
นางสาวปิ่นจุฑา  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
229
2282430907
เด็กหญิงปิยกานต์  โอทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
230
2282430911
เด็กชายปิยพัทธ์  วิโสะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
231
2282440743
นายปิยังกูร  เทพพิกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
232
2282441561
เด็กชายปีติภัทร  หนูพุมเรียง
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
233
2282430915
เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชอรัญ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
234
2282440746
เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
235
2282440747
เด็กชายปุณณภพ  ยมมาศ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
236
2282440440
เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
237
2282440748
เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
238
2282430916
เด็กหญิงปุณยาพร  วิทยพันธ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
239
2282440749
เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
240
2282440890
เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
241
2282440751
นายพชร  กัลยาณศิริ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
242
2282440753
เด็กหญิงพชรพร  โกยแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
243
2282440756
นางสาวพนิชชา  เริงนพดล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
244
2282431258
นางสาวพรชนก  แก้วทวี
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
245
2282430925
เด็กหญิงพรชนก  จำนงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2282441567
นางสาวพรนัชชา  เรืองจันทร์
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
247
2282430107
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
248
2282441570
เด็กหญิงพรรณราย  ประสมพงศ์
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
249
2282430109
เด็กหญิงพราวพรรษ  กลั่นสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
250
2282430110
เด็กหญิงพริมา  รองเดช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
251
2282430113
เด็กหญิงพัชธนษา  สิทธิคุณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
252
2282441573
เด็กชายพัชร์ฐเอก  กิตติวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
253
2282440761
นายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
254
2282440194
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อันเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม. เขต 14
255
2282430938
เด็กหญิงพัณณิตา  อวนข้อง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
256
2282430114
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
257
2282440765
เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
258
2282430115
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มะลิวัลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
259
2282440767
เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนกาย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
260
2282430947
เด็กหญิงพิชญาวี  สิทธิการ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
261
2282441229
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เครือมะละ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
262
2282441575
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
263
2282430953
เด็กชายพิพัฒน์  เพชรเรือนทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
264
2282440452
เด็กหญิงพิมนภัส  กลั่นแสงวัชพงษ์
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
265
2282430116
เด็กหญิงพิมพ์ฉาย  สันติสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
266
2282440770
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
267
2282430954
เด็กหญิงพิมพ์ระพี  แร่ทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
268
2282441239
เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
269
2282430964
เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ตั้น
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
270
2282440772
นายพีรพล  พรหมมา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
271
2282440773
เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
272
2282430431
นายพีรวิชญ์  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
273
2282430968
เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่ขอ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
274
2282440775
เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
275
2282430188
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
276
2282430120
เด็กหญิงภชารัตน์  โตรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
277
2282440777
นางสาวภรพรหม  วงศ์บันเทิง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
278
2282430121
เด็กหญิงภวรัญชน์  โกวิททวิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
279
2282440779
เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
280
2282440780
เด็กหญิงภวิกา  รอดแถม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2282431263
เด็กชายภัคพล  เกิดทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม. เขต 13
282
2282430122
เด็กชายภัครพงศ์  ท่าห้อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
283
2282430124
เด็กชายภัทรดนัย  บุญแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
284
2282440783
เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
285
2282440465
เด็กหญิงภัทรภร  ปั้นตะกั่ว
ม.3
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
286
2282430126
เด็กหญิงภัทรา  เพชรสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
287
2282430127
เด็กหญิงภัทรานิ  แก้วเสน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
288
2282440785
เด็กหญิงภัสธนมนท์  สมใจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
289
2282440787
เด็กชายภาสกร  ซุ่นสั้น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
290
2282430130
เด็กชายภาสวร  ว่องธนาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
291
2282430451
นางสาวภาสินี  โต๊ะหมาน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
292
2282430990
นายภูตะวัน  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
293
2282440792
นายภูบดินทร์  บ่อทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
294
2282440798
เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
295
2282430132
เด็กชายภูผา  จันทรชิต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
296
2282430991
เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
297
2282440794
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไทยนาม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
298
2282441583
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมทรัพย์ศิลา
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
299
2282430992
นายภูมิภาส  ชอบชูผล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
300
2282440795
เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
301
2282430133
เด็กหญิงภูริชญา  พรพาณิขพันธุ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
302
2282441586
เด็กหญิงภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
303
2282441460
เด็กชายโภคิน  วรรณะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
304
2282430135
เด็กหญิงมนต์ณิศา  ดาราฉาย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
305
2282441587
นางสาวมนสิชา  แพ่งยัง
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
306
2282440800
เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
307
2282430137
เด็กชายยุติวิชญ์  จำปา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
308
2282430465
นายยุทธพงศ์  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
309
2282431204
เด็กหญิงโยษิตา  เพชรหล่อ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
310
2282440801
เด็กชายรชต  นิโครธานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
311
2282440802
เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
312
2282430138
เด็กหญิงรดาณัฐ  สืบสิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
313
2282440803
นายรพีภัทร  ดำใส
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
314
2282440805
นางสาวรภัสลดา  คงสุด
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
315
2282430139
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทองถิ่น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
2282430140
เด็กหญิงรวิษฎา  เชียงสอน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
317
2282440806
เด็กชายรัชชานนท์  ธีระตระกูลชัย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
318
2282440807
เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชูจิตร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
319
2282430141
เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
320
2282430142
เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
321
2282431018
เด็กชายรามเทพ  ศรีสมโภชน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
322
2282430144
เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
323
2282441296
เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
324
2282430143
เด็กหญิงรุจิรดา  เกตุประกอบ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
325
2282430146
เด็กหญิงลิลลาฮ์  เพียรมิตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
326
2282430189
เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
327
2282440812
เด็กชายวงศ์วริศ  ศิลปพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
328
2282440813
นางสาววชิรญาณ์  ราชัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
329
2282441595
นายวชิรวิชญ์  สุวรรณรักษ์
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
330
2282440240
เด็กชายวชิรวิทย์  จิ้วสกุล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม. เขต 14
331
2282440814
เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
332
2282440815
เด็กชายวรภพ  จิรศานต์ชัย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
333
2282431031
เด็กชายวรรณบวร  ลีหะสุนนท์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
334
2282430147
เด็กหญิงวรรธวรี  หลงขาว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
335
2282440816
เด็กหญิงวรวรรณ  รักเหย้า
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
336
2282440817
เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
337
2282431301
เด็กหญิงวรัทยา  เดชะราช
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ3
สพม. เขต 13
338
2282430148
เด็กหญิงวรันธร  เครือจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
339
2282440819
เด็กหญิงวรางคณา  วัชรีบริรักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
340
2282430149
เด็กชายวราภิเชษฐ์  จันทร์ชูวณิชกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
341
2282441314
เด็กหญิงวริยา  ไอยรา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
342
2282430150
เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
343
2282440821
เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
344
2282441319
เด็กชายวัชรินทร์  รักเวช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม. เขต 14
345
2282431045
เด็กหญิงวัตติมา  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
346
2282430151
เด็กหญิงวิรดา  ปะดุกา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
347
2282440826
เด็กหญิงศจีรัตน์  แซ่มัก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
348
2282440827
เด็กชายศตธรรม์  แจ่สกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
349
2282440831
เด็กหญิงศิขรินทรา  คัลลาห์นะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
350
2282430152
เด็กชายศิตศาสตร์  สีสาย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
2282430154
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิรักษพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
352
2282431073
เด็กชายศิรวิทย์  บุญนำ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
353
2282430155
เด็กชายศิระ  อามาตย์เสนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
354
2282430157
เด็กหญิงศิรินากรณ์  รุณแสง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
355
2282430158
เด็กชายศิวกร  พงศ์วงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
356
2282441607
เด็กชายศิวกร  แสงศรี
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
357
2282440835
เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
358
2282430159
เด็กหญิงศิวัชญา  ขุนนุ้ย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
359
2282440837
เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
360
2282430160
เด็กชายศุภกฤต  ทับทิมเมือง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
361
2282440840
เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ถลาง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
362
2282440499
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไล่สกุล
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
363
2282440896
เด็กหญิงโศจิรัตน์  เเซ่ส้อ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
364
2282440898
นางสาวโศภนิศ  สมนาม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
365
2282440843
เด็กชายสรวิชญ์  นฤนาท
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
366
2282431097
เด็กชายสรศักดิ์  อินนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
367
2282430517
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
368
2282440844
เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
369
2282430161
เด็กหญิงสายวรรณศิลป  เสียงหลาย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
370
2282431103
เด็กชายสิทาธานต์  คงเอียด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
371
2282430162
เด็กชายสิรภพ  ลิ้มไกรสรรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
372
2282430163
เด็กชายสิรภพ  แสงรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
373
2282430164
เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
374
2282440846
เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
375
2282430165
เด็กชายสิริปิยวัช  สนธิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
376
2282431110
เด็กหญิงสิริยากร  ข่ายม่าน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
377
2282430529
นางสาวสิริยากร  เอ้งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
378
2282441613
นางสาวสุขุมาล  สงเดช
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
379
2282440851
เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
380
2282430168
เด็กหญิงสุทธภา  ปิยะพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
381
2282431117
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
382
2282431120
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรหม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
383
2282441614
นายสุธีกานต์  คชสิงห์
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
384
2282430169
เด็กหญิงสุธีรา  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
385
2282430545
เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
2282440508
เด็กหญิงสุพิชชา  นิยมเสน
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
387
2282430170
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผดุงวิทย์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
388
2282440853
เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
389
2282431125
เด็กหญิงสุพิชญา  ภูมิมาตร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
390
2282430548
เด็กหญิงสุภัสสร  ทองเอียบ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
391
2282440855
เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
392
2282430173
เด็กชายสุรวุธ  ฉูมิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
393
2282440893
นายเสฎฐวุฒิ  วาฑิตศุภผล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
394
2282440892
นายเสฎฐวุฒิ  เสวตานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
395
2282430593
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปรียธาดา
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
396
2282440859
นายหัธพงษ์  นิสิตโยธากุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
397
2282431132
นางสาวอชิตา  ไชยชิต
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
398
2282440861
เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
399
2282430174
เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
400
2282440862
นายอธิภู  พิมพิศาล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
401
2282440863
เด็กชายอนัญ  ฉันทอุไร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
402
2282440864
เด็กหญิงอนัญญา  ทรงยศ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
403
2282440869
เด็กหญิงอภิชญาน์  สืบสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
404
2282431142
นางสาวอภิญญา  ไชยทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
405
2282440520
เด็กชายอภิวัฒน์  ประภาวงษ์
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
406
2282430177
เด็กชายอภิวิชญ์  บุญคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
407
2282440873
เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
408
2282440875
เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
409
2282430179
เด็กหญิงอรชา  สังข์พรามหมณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
410
2282431151
เด็กหญิงอรนุช  อภัยพงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
411
2282431152
เด็กชายอรรถภูมิ  พักตร์จันทร์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
412
2282441620
เด็กหญิงอรรัมภา  เฉลิมพล
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม. เขต 14
413
2282430571
เด็กหญิงอรวรรณ  ศุขศรี
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
414
2282430181
เด็กชายอริยวงศ์  คงนคร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
415
2282430182
เด็กชายอัครวินท์  ชมพูพล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
416
2282430183
เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
417
2282440877
เด็กชายอัชรอฟ  เอกประเมินทรัพย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
418
2282440878
เด็กหญิงอัญชัญ  องค์ศรีตระกูล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
419
2282440879
นางสาวอัญชิษฐา  ส้มแป้น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
420
2282430184
เด็กหญิงอันดา  บุตรเลี่ยม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
2282440529
เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
422
2282430186
เด็กหญิงอาภัสรา  สุทธิกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม. เขต 13
423
2282431168
เด็กหญิงอารยา  รัตนมณี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 13
424
2282440883
เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
425
2282440533
เด็กชายอิสระ  ทวีธนบัตร
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม. เขต 14
426
2282440894
เด็กชายเอกกร  อารีราษฎร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต 14
427
2282430596
เด็กหญิงเอกมณี  ชูแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13
428
2282430602
เด็กหญิงไอยลดา  ฤทธิ์หมุน
ม.2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต 13