รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2272351040
นางสาวกมญฐกาญจน์  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
2
2272350799
เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
3
2272351041
เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
4
2272351042
เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
5
2272351044
เด็กชายกฤตพัฒน์  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
6
2272351045
เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
7
2272350085
นายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
8
2272351046
เด็กชายกฤติพงศ์  อำไพจิตต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
9
2272350089
นายกลวัชร  แป้นทัศน์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
10
2272351047
เด็กหญิงกวินทรา  ปรีชาญาณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
11
2272350422
เด็กชายกษิติ  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
12
2272350793
เด็กชายก้องภพ  สุขทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอินทร์บุรี
สพม. เขต 5
13
2272351049
เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  เปี่ยมสุวงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
14
2272350806
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวบาง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
15
2272351050
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
16
2272351051
เด็กหญิงกัณฑิมา  เชื่อมชิต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
17
2272351052
เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
18
2272351053
เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
19
2272351054
เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
20
2272350432
เด็กชายกิตติภพ  ค้าแหวน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
21
2272351057
เด็กชายกีรติ  กิตติศัพท์ขจร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
22
2272350772
เด็กชายเกศณภัค  วงษ์คำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
23
2272350789
เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
24
2272350004
นายคณินทร์  เมฆกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
25
2272351059
เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
26
2272351062
เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
27
2272350007
เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชุ่มชวย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
28
2272350446
เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
29
2272350008
เด็กหญิงจินตนา  พงษ์แตง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
30
2272351070
เด็กชายจิรภัทร  ฉ่ำเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
31
2272351069
เด็กชายจิรภัทร  ปีตานนท์ชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
32
2272351071
นางสาวจิรัชฎา  พิมพา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
33
2272351073
นายจิรายุทธ์  ดีกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
34
2272351075
เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
35
2272350454
เด็กชายชญานนท์  สายสอนดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2272351078
เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
37
2272350464
เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
38
2272350986
เด็กชายชนาธิป  อินทโชติ
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
39
2272351080
เด็กหญิงชนาภา  มานะการ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
40
2272350819
นางสาวชนิสรา  เมทางสุเวช
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
41
2272350469
เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
42
2272350821
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธูปอ่อน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
43
2272351084
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
44
2272351087
เด็กชายชัยธารา  วันทนทวี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
45
2272350011
นายชานาธิป  เขียวฉอ้อน
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
46
2272351093
เด็กชายชิษณุชา  ราชสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
47
2272350827
นายชุติพนธ์  ชื่นเรือง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
48
2272351096
เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
49
2272351098
นายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
50
2272350989
เด็กชายณฐนน  จันทร์พงษ์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
51
2272350835
เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
52
2272350015
นางสาวณัชนันท์  ทรงสม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
53
2272351102
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์มณฑา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
54
2272350505
เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนคำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
55
2272350506
เด็กชายณัฐชยา  เอี่ยมสำลี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
56
2272350509
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับทิมทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
57
2272350991
เด็กหญิงณัฐธิชา  เชาว์ไวย์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
58
2272350511
เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
59
2272351108
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
60
2272350018
เด็กชายณัฐภูมิ  สดแสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
61
2272350515
เด็กหญิงณัฐวรา  เต่าทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
62
2272350167
เด็กหญิงดลชนก  พรมยม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
63
2272351115
นางสาวดวงกมล  กลิ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
64
2272350525
เด็กหญิงตีรณา  เพ็งบุญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
65
2272350020
เด็กหญิงทวิกานต์  โรจนอารัมภ์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
66
2272350850
นายทัตพงศ์  เดชมา
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
67
2272350851
เด็กหญิงทัศศิมล  บัวดี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
68
2272350996
นางสาวทิพยวรรณ  อ่ำเมือง
ม.3
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
69
2272350997
เด็กชายธนกร  ภูครองทอง
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
70
2272350856
เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2272350533
เด็กชายธนกฤต  วาศุกรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
72
2272351117
เด็กชายธนกฤต  สถาผล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
73
2272350022
นายธนดล  สถาพรพิมลสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
74
2272350857
นางสาวธนนันท์  สังข์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
75
2272351119
เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
76
2272350543
เด็กชายธนวัฒน์  คงถาวร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
77
2272351120
เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
78
2272350026
เด็กหญิงธนัญชนก  ราชประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
79
2272350189
เด็กชายธนากร  ศรีชัย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
80
2272351002
เด็กชายธนาลักษณ์  มะลิหล
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
81
2272350028
เด็กหญิงธมนวรรณ  คงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
82
2272350548
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองอุ่น
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
83
2272350795
เด็กชายธรณินทร์  รานอก
ม.2
โรงเรียนอินทร์บุรี
สพม. เขต 5
84
2272350862
เด็กหญิงธัญชนก  หรั่งบุรี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
85
2272351123
เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
86
2272350195
เด็กหญิงธันยชนก  เกติพันธ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
87
2272351125
เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
88
2272350554
เด็กชายธีธัช  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
89
2272351126
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
90
2272350200
นายธีรภัทร  แก้วมงคล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
91
2272350203
นายธุวานนท์  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
92
2272351127
เด็กชายนภนต์  มีวัฒนา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
93
2272350869
เด็กชายนรภัทร  คุณะพันธ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
94
2272351129
เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
95
2272351130
เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
96
2272351132
เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
97
2272350873
นายนันท์ธร  จี่พิมาย
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
98
2272350568
เด็กหญิงนันทธิชา  แขวงสุ่น
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
99
2272350216
นายนิธิวิทย์  อมราภรณ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
100
2272351135
เด็กหญิงนิภารัชต์  วงษ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
101
2272351136
เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
102
2272350033
นายบรรณวิชญ์  ยนต์พิมาย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
103
2272350880
เด็กชายปฐวี  กีเซล
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
104
2272351144
เด็กชายปรเมศวร์  โรจน์หล่อสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
105
2272351142
เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2272350595
เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
107
2272351146
เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
108
2272351148
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
109
2272351151
เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
110
2272351153
เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
111
2272350243
นายพงศวัชร์  พรหมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
112
2272350607
เด็กชายพนธกร  มาลัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
113
2272350796
เด็กหญิงพรธีรา  กำจาย
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
สพม. เขต 5
114
2272351160
เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
115
2272351161
เด็กหญิงพรปวีณ์  มีมงคล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
116
2272350041
เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
117
2272350797
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สวัสดิ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
สพม. เขต 5
118
2272351163
เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
119
2272350624
เด็กหญิงพิชญาภา  สุโยธีธนรัตน์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
120
2272350900
เด็กชายพิชญ์  ทองสวน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
121
2272350046
เด็กชายพิเชษฐ์  อภิวันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
122
2272351169
นายพิธาน  ธีโรภาส
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
123
2272350627
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสำอางค์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
124
2272350045
นางสาวพิมลรัตน์  วันดี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
125
2272351174
เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
126
2272350905
เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งหลักเมือง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
127
2272350906
เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
128
2272351013
เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
129
2272350632
เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
130
2272351175
เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
131
2272350281
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงเกษม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
132
2272350071
เด็กหญิงเพ็ญณิสา  กรรณสูตร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
133
2272350049
เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
134
2272350290
นางสาวภัทรนันท์  ขันธมนต์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
135
2272350642
เด็กหญิงภัทรภร  มีดำเนิน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
136
2272350645
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
137
2272350050
เด็กหญิงภัทราวดี  นาคแดง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
138
2272350915
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวสาริกรรม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
139
2272351184
เด็กชายภูริ  แน้มกลีบ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
140
2272350052
นายภูรินัฐ  สังข์ไพร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2272351186
เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธุ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
142
2272351187
นางสาวมณฑิตา  วุฒิ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
143
2272350659
เด็กหญิงมนพิชา  คุณวุฒิฤทธิรณ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
144
2272350305
เด็กหญิงมนัสวี  เทพสถิตย์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
145
2272351015
เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคียม
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
146
2272350666
เด็กหญิงยุศริศา  เศรษฐี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
147
2272350787
เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
148
2272351190
นายรชต  ทองชู
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
149
2272351191
เด็กชายรชต  มาลัยศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
150
2272350667
เด็กชายรชตวิทย์  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
151
2272351192
เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
152
2272350668
เด็กชายรติ  ยิ้มสกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
153
2272350669
เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
154
2272351193
เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
155
2272350399
นางสาวเรืองรัตน์  พ่วงผจง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
156
2272350678
เด็กหญิงลภัสรดา  ชาลี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
157
2272350932
เด็กหญิงวรรณรดา  การภักดี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
158
2272350933
เด็กหญิงวรวลัญช์  ภู่สอน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
159
2272351202
เด็กหญิงวรวลัณช์  สำราญกลาง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
160
2272350321
นายวรากร  โพธิ์แข็ง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
161
2272350935
นางสาววศวดี  ภู่สอน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
162
2272351027
เด็กชายวัชเรศ  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
163
2272350936
เด็กชายวาชิ  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
164
2272350324
นายวิศรุต  ปริวัติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
165
2272350698
เด็กชายวีรฉัตร  สมวัธน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
166
2272351204
เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
167
2272350699
เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
168
2272350327
เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
169
2272351206
นางสาวศศิรินทร์  ดนตรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
170
2272350706
เด็กหญิงศศิวรรณ  สรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
171
2272350057
นางสาวศิรดา  รวยทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
172
2272350710
เด็กหญิงศิรประภา  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
173
2272351210
เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
174
2272351211
เด็กชายศิวกร  ศิริปูน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
175
2272351213
นายศุภวิชญ์  สันโดษ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2272350058
นางสาวศุภาพิชญ์  นาดี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
177
2272350339
เด็กหญิงศุภิศรา  เฉลิมอรรถ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
178
2272351214
เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
179
2272351215
เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
180
2272351032
เด็กชายสฤษพงษ์  สุทธิสารโชค
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
181
2272351219
เด็กชายสารัช  จีระออน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
182
2272351224
เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
183
2272350060
นางสาวสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
184
2272350061
นางสาวสุภัสสร  งามฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม. เขต 5
185
2272351250
เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
186
2272350748
เด็กชายอณวัช  ใจทน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
187
2272351034
เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม. เขต 5
188
2272351236
เด็กหญิงอนัญญา  คัตพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
189
2272350758
เด็กหญิงอรนุช  กาญจนโกมุท
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม. เขต 5
190
2272350974
เด็กหญิงอริสรา  ศรีโพธิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
191
2272350382
เด็กหญิงอลิชา  สวามิชัย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5
192
2272351241
นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต 5
193
2272350977
เด็กชายอิสรภาพ  คงประยูร
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม. เขต 5
194
2272350401
เด็กชายเอกดนัย  เรือนหล้า
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม. เขต 5