รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 1301 โรงเรียนคงคาราม
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2262400870
เด็กหญิงกชพร  ผดุงเกียรติวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
2
2262380002
นายกชภาส  ไพศาลนันท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
3
2262400062
นางสาวกมลฑิตา  แผนสง่า
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
4
2262400872
เด็กหญิงกมลรส  ธีรานนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
5
2262401155
นางสาวกมลลักษณ์  สุรีย์เหลืองขจร
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม. เขต 10
6
2262400874
เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
7
2262400064
เด็กหญิงกรปภา  เปี่ยมปาน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
8
2262401156
เด็กหญิงกรวรรณ  สุรีย์เหลืองขจร
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม. เขต 10
9
2262400067
เด็กชายกรินทร์  เพ็ญสุข
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
10
2262380004
เด็กชายกฤตกร  หอมสุด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
11
2262400877
เด็กหญิงกฤตพร  ยี่สาร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
12
2262400506
เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
13
2262401193
เด็กชายกฤตภาส  อิ่มทั่ว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
สพม. เขต 10
14
2262400879
เด็กชายกฤติธี  จงศักดิ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
15
2262380006
เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
16
2262400074
เด็กชายกฤษกร  ศตรัตพะยูน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
17
2262400507
เด็กชายกฤษกร  เอกนก
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
18
2262380008
นายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
19
2262400511
เด็กหญิงกวินันท์  อภิรักษ์นันท์ชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
20
2262400095
เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
21
2262400097
เด็กชายก้องภพ  รุ่งวัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
22
2262400082
เด็กชายกันต์ธสิษฐ์  คงทิพย์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
23
2262380015
เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
24
2262400888
เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
25
2262380017
เด็กชายกานต์  สิทธิกัน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
26
2262380020
เด็กชายกิตติคม  สุขบัว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
27
2262380022
เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
28
2262380024
เด็กชายกีระพัฒน์  พันธุ์โภชน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
29
2262400092
เด็กหญิงกีรัตยา  พ่วงอำไพ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
30
2262380025
เด็กหญิงกุลชลี  สิริแสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
31
2262400894
นางสาวกุลฑีรา  วรรณประวรรต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
32
2262400485
เด็กหญิงเกวลิน  ถาวร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
33
2262400900
เด็กชายคเณศวร  น้อยเกิดมี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
34
2262400899
เด็กชายคธาธร  จงเกาะโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
35
2262380026
เด็กชายจักรนรินทร์  ศิลสว่าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 1302 โรงเรียนคงคาราม
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2262380027
เด็กชายจักริทร์  ปรีเปรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
37
2262400103
นายจารุกิตติ์  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
38
2262380028
เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
39
2262380029
เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
40
2262400913
เด็กชายจิรเดช  อ่อนแช่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
41
2262380031
เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
42
2262400912
เด็กชายจิรภัทร  บัวโรย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
43
2262400533
เด็กชายจิรสิน  พุ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
44
2262380033
นายจิเรห์  ปลั่งแสงไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
45
2262400118
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขอร่าม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
46
2262400543
เด็กหญิงชนกานต์  ทองนิ่ม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
47
2262400544
เด็กชายชนธัญ  เชื้อเวียง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
48
2262400546
เด็กหญิงชนากานต์  เทพพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
49
2262400126
เด็กชายชนินทร  แก้วโกศล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
50
2262380040
นายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
51
2262400925
นายชัชชาย  สังข์อาษา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
52
2262400554
เด็กชายชัชพล  พระอินทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
53
2262400132
เด็กชายชัยนันท์  คล้ายทรง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
54
2262400134
นายชัยวัฒน์  ศรีสังข์งาม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
55
2262400930
เด็กหญิงชิดชนก  โพธิ์ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
56
2262400138
เด็กชายชินโชติ  ปัจฉิม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
57
2262380046
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
58
2262380048
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
59
2262400932
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรสุขสว่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
60
2262400141
เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
61
2262380050
เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
62
2262400142
เด็กหญิงญาณินท  อมรจุติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
63
2262400144
เด็กหญิงญาณิศา  ไชยแก้ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
64
2262400151
เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วกำเหนิดพงษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
65
2262400005
เด็กหญิงฐิตาภา  ดำรงคุณาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม. เขต 10
66
2262400154
เด็กหญิงฐิติรดา  ภู่เงิน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
67
2262400939
เด็กชายณฐภัทร  ลาภธีรวุฒิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
68
2262380053
เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
69
2262380055
นายณพวุฒิ  พรหมชนะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
70
2262400566
เด็กชายณภัทร  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 1303 โรงเรียนคงคาราม
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2262380057
นายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
72
2262400161
เด็กหญิงณหทัย  หทัยรัตนานนท์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
73
2262400942
เด็กหญิงณัจยา  เกียรติกำจร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
74
2262400163
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสุขใส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
75
2262380060
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
76
2262400007
เด็กชายณัฐเจษฎ์  ฝอยทอง
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม. เขต 10
77
2262400165
เด็กหญิงณัฐชยา  จูน้อย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
78
2262380063
เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
79
2262380066
เด็กชายณัฐนพพงศ์  จงสุขไกล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
80
2262400172
เด็กหญิงณัฐนันท์  ม่วงงาม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
81
2262400951
เด็กชายณัฐนิติ  คิว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
82
2262400953
เด็กชายณัฐพงศ์  กำแพงพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
83
2262400173
เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
84
2262400175
เด็กชายณัฐภัทร  เศวตสุวรรณกุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
85
2262380067
เด็กหญิงณัฐภัสสร  จำรูญจารีต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
86
2262380069
เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองแสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
87
2262400183
เด็กชายณัทภพ  เพียรธรรม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
88
2262400575
เด็กหญิงณิชนันทน์  อมรเมศวรินทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
89
2262401182
เด็กหญิงดวงกมล  สายสกล
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพม. เขต 10
90
2262400964
เด็กหญิงดาวรวงแก้ว  สาธิตศานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
91
2262400187
เด็กชายดุจเพชร  สุพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
92
2262400965
นายตราภูมิ  ลักษณโกเศศ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
93
2262400190
เด็กชายตาณ  อุดมสุด
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
94
2262400192
นายถิรวัฒน์  ทับทิมแก้ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
95
2262400193
เด็กชายทยากร  ตั้งศรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
96
2262400578
เด็กชายทัตเทพ  ศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
97
2262400579
นายทาวัต  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
98
2262400197
เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
99
2262400008
เด็กชายธนณัฐชัย  คุ้มครองเลิศสิน
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม. เขต 10
100
2262401205
เด็กชายธนนพ  ลีละสุนทเลิศ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
สพม. เขต 10
101
2262400200
เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
102
2262400033
นายธนพงศ์  เติมธนะศักดิ์
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
สพม. เขต 10
103
2262400973
เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
104
2262380083
เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
105
2262400206
เด็กชายธนลภย์  พรามคุ้ม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 1304 โรงเรียนคงคาราม
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2262400974
เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
107
2262400981
เด็กชายธนเวทย์  แจ่มนาม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
108
2262400209
เด็กชายธนสร  ธนมาศชัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
109
2262400980
เด็กชายธนาธิป  สันเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
110
2262400212
เด็กหญิงธนารีย์  คล้ายเพชร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
111
2262400591
เด็กหญิงธนาวดี  ม่วงงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
112
2262400593
เด็กหญิงธมนวรรณ  รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
113
2262380086
เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
114
2262401212
เด็กชายธัชนนท์  ทองประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
สพม. เขต 10
115
2262400984
เด็กหญิงธัญชนก  เกตุสุรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
116
2262400986
เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
117
2262400217
เด็กชายธัญวัสส์  โมกกิจ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
118
2262380093
เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
119
2262380094
เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
120
2262400992
เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
121
2262400224
เด็กชายนนทวัชร์  หอสุวรรณานนท์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
122
2262380102
เด็กหญิงนพัสวรรณ  นาคเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
123
2262400994
เด็กหญิงนภัส  จำปาทิพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
124
2262400035
เด็กหญิงนภัสสร  ผึ้งภุมริน
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
สพม. เขต 10
125
2262400011
เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม. เขต 10
126
2262400234
เด็กชายนัทธวัฒน์  ใช่ทอง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
127
2262380106
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
128
2262400238
เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่วมอุ่ม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
129
2262400235
เด็กหญิงนันทนัท  วงศ์สมุทร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
130
2262380107
เด็กหญิงนัสวรรณ  รุ่งฤทธิเดช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
131
2262380108
เด็กชายนาธาร  ตันประภัสสร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
132
2262380109
เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
133
2262380110
เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
134
2262400243
เด็กชายนิธิศ  ใจชื้น
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
135
2262380112
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
136
2262401005
เด็กหญิงบัณฑิตา  คงมีสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
137
2262380117
เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
138
2262380119
เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
139
2262400250
นายปณิธิ  ปรัตถจริยา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
140
2262400619
เด็กหญิงปทิตตา  นิลเรือง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 1305 โรงเรียนคงคาราม
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2262400621
เด็กหญิงปภาวริญณ์  ทะลิ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
142
2262401014
เด็กหญิงปราวีณา  พรมสี่หน้า
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
143
2262400260
เด็กชายปรีดิณัฐ  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
144
2262380133
เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
145
2262380132
เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
146
2262380131
เด็กหญิงปวริศา  อังอติชาติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
147
2262400266
เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
148
2262400271
เด็กหญิงปัณฑารีย์  อิ่มสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
149
2262380139
เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
150
2262380140
เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
151
2262400276
นายปาณัสม์  เล็กพิทยา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
152
2262401183
เด็กหญิงปานทิพย์  พุ่มซ้อน
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพม. เขต 10
153
2262401022
เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
154
2262400279
เด็กชายปิติณัช  ร่ายเรือง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
155
2262380142
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
156
2262401023
เด็กหญิงปิยธิดา  สุขนิรัญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
157
2262400629
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
158
2262400282
เด็กชายปุญญพัฒน์  สรยุทธยรรยง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
159
2262401146
เด็กหญิงเปมิกา  เทพพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
160
2262400047
เด็กหญิงเปรมาพร  พูลเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
สพม. เขต 10
161
2262400635
เด็กหญิงผ่องรพี  เงินระย้า
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
162
2262400290
นายพงศกร  ฉิมเฉย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
163
2262400291
เด็กชายพงศ์ธเนศ  ยี่สาร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
164
2262400293
เด็กชายพงศ์พล  พุ่มจิตร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
165
2262401170
เด็กชายพงศภัค  เอกวัฒนเมธี
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม. เขต 10
166
2262380146
นายพชร  ดอกพรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
167
2262400294
เด็กชายพชร  ศุกระศร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
168
2262400295
เด็กชายพชรกมล  เปรินกุล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
169
2262400637
เด็กชายพชรวัฒน์  อินทร์ปรุง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
170
2262400638
นางสาวพณณกร  เอี่ยมสำอางค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
171
2262400639
เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
172
2262401184
เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูดีหิน
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพม. เขต 10
173
2262400300
นางสาวพริ้ม  แซ่ฟ่าน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
174
2262400304
เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
175
2262400645
เด็กชายพศุตม์  บุญประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 1306 โรงเรียนคงคาราม
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2262400309
เด็กชายพสิษฐ์  สมสวย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
177
2262400646
เด็กชายพอใจ  กลิ่นงาม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
178
2262380152
เด็กชายพัชรพล  กตัญญตาพงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
179
2262400314
เด็กหญิงพันดาว  เกิดหนู
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
180
2262400317
เด็กชายพาทิส  ตันติสุขารมย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
181
2262400319
เด็กหญิงพิชญภาส์  ตราชูวณิช
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
182
2262401040
เด็กหญิงพิชญา  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
183
2262400324
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยินชัย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
184
2262400327
นางสาวพิมพ์ชนก  เกษร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
185
2262400330
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  มาตรสุริย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
186
2262380157
นางสาวพิมพ์พัชชา  เรทนู
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
187
2262400332
นางสาวพิมพ์ลดา  จันทร์วรศิริ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
188
2262401185
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มหาเอกอนันต์
ม.2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพม. เขต 10
189
2262400333
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักขนาม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
190
2262401044
เด็กชายพิศิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
191
2262401045
เด็กชายพีรกานต์  พลคณา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
192
2262401046
เด็กชายพีรณัฐ  งามเกียรติขจร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
193
2262400041
เด็กชายพีรณัฐ  แมลงทับทอง
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
สพม. เขต 10
194
2262400669
เด็กชายพีรพล  บุญพยุง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
195
2262401048
เด็กชายพีรภัทร  ไพรอร่าม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
196
2262400336
เด็กชายพีรวัส  ทศลา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
197
2262401148
เด็กหญิงเพชรชล  หงส์สทัตกานนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
198
2262400030
เด็กหญิงเพ็ญพัชร  ศรีสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม. เขต 10
199
2262400494
เด็กหญิงเพิ่มกมล  ขาวช่วง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
200
2262400671
เด็กหญิงภคพร  ชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
201
2262380164
นายภคพล  คณารักสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
202
2262400346
เด็กชายภาคิน  คงเสถียร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
203
2262380177
นายภีษมะ  องอาจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
204
2262380179
นายภูดิส  พุ่มเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
205
2262400353
เด็กชายภูริพัฒน์  นิลเรือง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
206
2262400356
นายภูวสิษฏ์  วิภาสชีวิน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
207
2262400685
นายมณชัย  วงศ์สวาท
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
208
2262400361
เด็กชายมนต์ชัย  สนั่นแสง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
209
2262401057
เด็กชายมนัสนที  ชูทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
210
2262380182
เด็กชายมังกร  ชุณห์วิจิตรา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 1309 โรงเรียนคงคาราม
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2262400363
เด็กชายมัณฑวิทย์  เกตุพันธุ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
212
2262400691
นางสาวรพีพร  นกแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
213
2262380186
นายรพีพล  ฤทธิเพชรอัมพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
214
2262400367
นางสาวรัชชานันท์  สุริโย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
215
2262400368
เด็กชายรัชพล  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
216
2262400693
เด็กชายรัญชน์  วงศ์พานิช
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
217
2262400369
เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงเกียรติวงษ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
218
2262400021
เด็กหญิงรินรดา  โหงวสกุล
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม. เขต 10
219
2262400371
เด็กชายรุพัศน์พงษ์  อินชื่นใจ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
220
2262400374
เด็กหญิงลักขิกา  สินฉาย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
221
2262380190
เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
222
2262400376
เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
223
2262380191
เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
224
2262401074
เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
225
2262400381
เด็กหญิงวรพร  อักโข
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
226
2262400384
เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
227
2262380194
เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
228
2262400703
เด็กชายวรรธนัย  สิ้นโศรก
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
229
2262400707
เด็กชายวรายุส  วุฒิธรรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
230
2262401082
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ประสาท
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
231
2262401273
เด็กหญิงวลัยพร  โตจั่น
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
สพม. เขต 10
232
2262401083
เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
233
2262380199
เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
234
2262380200
เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
235
2262400398
เด็กชายวิศิษฐ์  สุวรรณเนาว์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
236
2262401089
เด็กหญิงศจีรัตน์  อุ่นวัฒนธรรม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
237
2262380203
เด็กชายศราณช  เจียมอ่อน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
238
2262400407
เด็กชายศรีพิพัฒน์  สุบรรณภาพ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
239
2262401091
เด็กชายศศิฎฐ์  ดวงดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
240
2262401092
เด็กชายศักดิ์ระพี  นาคน้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
241
2262400412
นายศักดิ์สกุล  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
242
2262400416
เด็กชายศิลาฤทธิ์  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
243
2262400418
นายศุภกร  กล่อมอำภา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
244
2262400420
เด็กชายศุภกฤต  จงอ่อน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
245
2262400419
เด็กชายศุภกฤต  พูลสุข
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 1310 โรงเรียนคงคาราม
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2262401177
เด็กชายศุภณัฐ  อรุณศิริวัฒนา
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม. เขต 10
247
2262400423
เด็กชายศุภวัฒณ์  สุวรรณโน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
248
2262380367
เด็กชายศุภวิชญ์  บางอ้อ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สพม. เขต 8
249
2262401104
เด็กหญิงศุภากร  ฐิติพรขจิต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
250
2262401105
เด็กหญิงศุภิสรา  สีดำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
251
2262401150
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กิมไพ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
252
2262400429
เด็กชายสรศักดิ์  คชเกตุ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
253
2262400431
นายสรายุทธ  ม่วงอุมิงค์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
254
2262400727
เด็กชายสราวุฒิ  มฤคพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
255
2262380228
เด็กหญิงสโรชา  จำดวง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
256
2262400045
นายสายชล  อยู่เชื้อ
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
สพม. เขต 10
257
2262401115
นายสิรวิชญ์  ยิ้มศรวล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
258
2262401189
เด็กชายสิรวิชญ์  ลิ้มประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพม. เขต 10
259
2262380215
เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
260
2262380216
นางสาวสิริกมล  เห็นประเสริฐแท้
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
261
2262400444
นางสาวสิรินดา  ศรีสุพรรณ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
262
2262400026
นางสาวสิริพร  แสงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม. เขต 10
263
2262400734
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ลำเจียก
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
264
2262400736
เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุวรรณประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
265
2262400445
นางสาวสุชาสินี  บุญโพธิ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
266
2262400446
นางสาวสุชีรา  ขำทวี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
267
2262400453
เด็กหญิงสุภัสสร  มุ่งหมาย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
268
2262400741
เด็กหญิงสุภาน้ันท์  อ่อนเรียบร้อย
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
269
2262400454
นางสาวสุรดา  ศุกระศร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
270
2262380227
เด็กชายสุริยพงศ์  นิลมานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
271
2262380251
เด็กชายเสฏฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
272
2262400499
เด็กชายโสภณ  พุ่มไสว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
273
2262380229
นายหริณโรจณ์  สินประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
274
2262380230
เด็กชายหาญร์อุดมศึก  ชูสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
275
2262380231
เด็กชายอชิพล  ไตรมิตรวิทยากุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
276
2262380233
เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธํารงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
277
2262400463
เด็กชายอนุพันธ์  หอมหวาน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
278
2262380234
เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
279
2262380237
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
280
2262380239
นายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 1311 โรงเรียนคงคาราม
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2262380238
เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
282
2262400468
เด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
283
2262401136
เด็กหญิงอริสา  บัวงาม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
284
2262401137
เด็กชายอัครวินท์  ชุมจินดา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สพม. เขต 10
285
2262400477
เด็กชายอัศวิน  นวมภักดี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
286
2262400753
นางสาวอานัสสิยา  โตแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
287
2262400478
นางสาวอาภาภัทร  เดชศิริ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
288
2262380245
นางสาวอิงคสุดา  อุตตะมะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม. เขต 8
289
2262400481
เด็กชายอิศวร์  ผ่องแผ้ว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
290
2262400482
เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10
291
2262400484
เด็กชายอุกฤษฏ์  อ่อนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม. เขต 10