รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7204 ชั้น 2 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2252390878
เด็กหญิงกชพร  สุขสอาด
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
2
2252340298
นางสาวกชพรรณ  พึ่งแดง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
3
2252340299
นางสาวกชมน  เลี้ยงเจริญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
4
2252390256
นางสาวกนกพิชญ์  วงษ์เกิด
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
5
2252330450
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สะวานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
6
2252390259
นางสาวกมลพัชร  ทำมา
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
7
2252340728
เด็กชายกรภัทร  มิ่งคำเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
8
2252330453
เด็กชายกรวิชญ์  ยิ้มถนอม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
9
2252390885
เด็กหญิงกรสิริ  รอดฮิน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
10
2252340301
เด็กหญิงกฤตญาญ์  แก้วนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
11
2252330455
เด็กหญิงกฤตมุข  คล้ายเกตุ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
12
2252390008
เด็กชายกฤติน  เมตตาจิต
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
13
2252391266
เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือนสุดใจ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
14
2252330811
นางสาวกฤติยา  โพธิ์ขำ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
15
2252340304
เด็กชายกฤษณัฏฐ์  สกุลวิวรรธน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
16
2252390010
นายกฤษระวี  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
17
2252330188
เด็กชายกวิน  วินัยโรจน์
ม.3
โรงเรียนปากเกร็ด
สพม. เขต 3
18
2252330458
เด็กชายกษิดิ์เดช  เอมอานนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
19
2252390018
เด็กชายก้องภพ  เลี้ยงถนอม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
20
2252330459
เด็กหญิงกังสดาญ  มหจิตรเลิศนันท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
21
2252340496
เด็กหญิงกัญญพัชร  สุริยวงค์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
22
2252390265
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบัติเจริญ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
23
2252330425
เด็กหญิงกัณฐมณี  มหาทำนุโชค
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
สพม. เขต 3
24
2252340731
เด็กชายกันตภณ  จิตสม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
25
2252390771
เด็กชายกันตภณ  สมพงษ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
26
2252340851
เด็กชายกันตภูมิ  แก้วหมื่นไวย
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
27
2252340732
เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
28
2252340852
เด็กหญิงกันย์กนิษฐ์  บุญมี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
29
2252330001
เด็กหญิงกัลยกร  แท่นเครือ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สพม. เขต 3
30
2252390268
นางสาวกานต์ณพิชญ์  จำปาเงิน
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
31
2252391273
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริประภา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
32
2252340306
เด็กชายกานต์  หัสแดง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
33
2252340308
เด็กหญิงกิ่งกนก  รามณี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
34
2252391276
เด็กหญิงกิ่งฉัตร  บูรณพาสน์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
35
2252340733
เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7205 ชั้น 2 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2252390773
นายกิตติพงศ์  สุขแก้วฟ้า
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
37
2252390742
เด็กชายกิตติพัทร์  เปรมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
38
2252340307
เด็กชายกิตติภพ  ขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
39
2252340735
เด็กชายกีรติ  จิรมนัสวิญญู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
40
2252391278
เด็กชายกีรเทพ  เก่งสร้างทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
41
2252390270
เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  รชตพิตรพิบูล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
42
2252391279
นายกุญช์วิสิฏฐ์  ศักดิ์กิตติโภคิน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
43
2252340736
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ธิดา  เพชรพิรุณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
44
2252390271
เด็กหญิงกุลปรีญา  สิทธิสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
45
2252391164
เด็กหญิงเกรวรี  วันดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
46
2252391575
เด็กหญิงเกศตะวัน  พัดทอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
สพม. เขต 9
47
2252340834
เด็กชายเกศศักดิ์  ตีระวรานันท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
48
2252391549
เด็กหญิงเกศโสภา  มีพวงผล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
49
2252341051
เด็กชายเกียรติภูมิ  จาตุรวาณิช
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
50
2252330725
เด็กชายเกียรติภูมินทร์  น้ำใจเกิดกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
51
2252390272
เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
52
2252391165
เด็กหญิงเขมจิรา  ธรรมรักษ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
53
2252391553
เด็กหญิงเขมิกา   สายเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
54
2252340737
เด็กชายคณธัช  เกียรติสูงส่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
55
2252330469
เด็กหญิงคนธรส  ทวยเทพ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
56
2252390472
เด็กหญิงครองขวัญ  แสวงหา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
สพม. เขต 9
57
2252330072
นายคุณานนต์  สีหาวาตย์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม. เขต 3
58
2252340311
เด็กชายคุณานนท์  เริงทรง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
59
2252391283
นายฆริทธิ์  เอกปัญญากุล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
60
2252391284
เด็กหญิงงสิริรัตน์  ไชยขาว
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
61
2252390405
เด็กชายจตุรภัทร  ธนบูลย์ทวี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
62
2252330470
เด็กชายจักรพัฒน์  ธาราวร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
63
2252390778
เด็กชายจักรเพชร  เลียวรัตนกร
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
64
2252390743
เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พณิชย์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
65
2252390022
นายจารุกานต์  กิจจารุวงษ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
66
2252390277
เด็กหญิงจารุศิริ  กิจจารุวงษ์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
67
2252330821
นางสาวจิณณพัต  แจ้งวงษ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
68
2252390779
เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นใจ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
69
2252390744
เด็กหญิงจิตติณัฎฐ์  อุทัศน์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
70
2252390408
เด็กหญิงจิภาอัณณ์  ช่างดี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7206 ชั้น 2 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2252391289
เด็กชายจิรพัฒน์  พันธุ์ไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
72
2252390278
เด็กหญิงจิรัจฌา  พันธุ์พฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
73
2252390782
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีสวาท
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
74
2252390783
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุคนธ์พงษ์เผ่า
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
75
2252390033
เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
76
2252390745
เด็กชายจิราพัชร  ขิงหอม
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
77
2252330477
เด็กชายจิรายุ  ฐิติพรรณกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
78
2252340869
เด็กชายจิรายุ  พรมเผ่า
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
79
2252390785
เด็กชายจิรายุทธ  ทองเกิดหลวง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
80
2252390786
นายจีรสิทธิ์  สกุลศิริบวรทัต
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
81
2252390248
เด็กชายเจษฎากร  บุญมา
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
82
2252390921
เด็กหญิงฉันทณัฏฐ  วิชพันธุ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
83
2252330479
เด็กชายชญานนท์  จันทร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
84
2252330480
เด็กชายชญานนท์  ชูความดี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
85
2252340314
เด็กหญิงชญานนท์  อาจวาที
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
86
2252390787
นางสาวชญานิน  บวรวุฒิพงศ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
87
2252330481
เด็กหญิงชญานิศ  หัสดิเทียนทอง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
88
2252390038
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
89
2252330828
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขสว่าง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
90
2252340740
เด็กหญิงชญาภา  เชื้อจ๋าย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
91
2252330483
เด็กชายชฎิลธร  ลาภทรงสุข
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
92
2252340872
เด็กชายชณัต  หัตถรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
93
2252330003
เด็กชายชณิสรณ์  ศิวพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สพม. เขต 3
94
2252340043
เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีธัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
สพม. เขต 4
95
2252330004
เด็กชายชนินวัฒน์  จันทะศรี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สพม. เขต 3
96
2252330833
เด็กหญิงชยาภรณ์  จิตสาคร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
97
2252390281
เด็กหญิงชลฑร  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
98
2252390791
เด็กหญิงชลพร  กระต่ายทอง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
99
2252340877
เด็กชายชัชณัชชา  ชูบัวแก้ววสุ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
100
2252390046
เด็กชายชัยวัฒน์  ทาตุการ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
101
2252390284
เด็กหญิงชาคริยา  วิไลเนตร
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
102
2252330494
เด็กชายชาญอินทร์  ตรีกรุณาสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
103
2252340317
เด็กชายชาติปวีณ์วัศ  สมสุขสวัสดิ์กุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
104
2252330495
เด็กหญิงชาลิสา  สุภะพรชัยกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
105
2252390285
เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7207 ชั้น 2 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2252390049
นายชิษณุชา  ร่วมชาติ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
107
2252340530
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กีดคำ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
108
2252390286
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันฑ์ประภาพกุล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
109
2252330838
นางสาวชุติกาญจน์  อินทรโอภาส
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
110
2252340744
เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
111
2252330735
เด็กหญิงโชติกา  วิสุทธิแพทย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
112
2252340881
เด็กหญิงฌริลญา  ง้วนจินดา
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
113
2252340319
เด็กชายญาณกร  บุณโยดม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
114
2252330841
เด็กหญิงญาณิศา  นรานุต
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
115
2252340321
นางสาวญาณิศา  สิทธินันทน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
116
2252330498
เด็กหญิงญาดา  เนตรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
117
2252330500
เด็กชายฐนกร  พิเชียรโสภณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
118
2252330505
เด็กหญิงฐิติพร  อู่เงิน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
119
2252330506
เด็กชายฐิติพันธ์  ทิฆัมพรวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
120
2252391319
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โชชัย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
121
2252340747
นายฐิติวัชร์  จันทรคณาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
122
2252390054
นางสาวฑิฆัมพร  จันทร์เพ็ญ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
123
2252390944
เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์  ทับเณร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
124
2252390945
เด็กหญิงณชญา  สุขจินดา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
125
2252340748
เด็กชายณชพล  ปิ่นสำโรง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
126
2252390056
เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
127
2252330032
นายณฐพน  จันทร์ศิลปิน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม. เขต 3
128
2252390103
เด็กชายณฐภรรท  คล้ายสุบรรณ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
129
2252340538
เด็กหญิงณฐมน  บุญสัย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
130
2252340297
เด็กชายณเดชณ์  ประไพตระกูล
ม.2
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 4
131
2252390414
เด็กหญิงณธษา  สังวาลเดช
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
132
2252391326
เด็กหญิงณธิดา  สุขคลีวนัติ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
133
2252391327
นายณภัทร  พัฒนบุรี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
134
2252340890
นางสาวณภัทร  มีศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
135
2252340066
เด็กหญิงณัชชา  ชอบใหญ่
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
สพม. เขต 4
136
2252390291
เด็กหญิงณัชชา  พิมใจใส
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
137
2252340750
เด็กชายณัชพล  นิมิตนนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
138
2252390062
เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
139
2252340751
เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  กฤตยวงศ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
140
2252330849
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ดีอารมย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7302 ชั้น 3 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2252390293
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โพธิ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
142
2252390295
เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณะ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
143
2252330034
นางสาวณัฐจรัสพร  ทิพนาถศุภวิชญ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม. เขต 3
144
2252390800
นายณัฐจิรพัส  จิราพิมุกต์กุล
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
145
2252390801
นายณัฐชนาจักรกฤช  อุ่นรั้วทิพย์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
146
2252340899
เด็กหญิงณัฐชยา  จงโรจน์สกุล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
147
2252330519
เด็กหญิงณัฐชยา  เอี่ยมสำอางค์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
148
2252330850
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญไทย
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
149
2252340546
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั่นเล่ง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
150
2252391332
เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
151
2252340754
เด็กชายณัฐดนัย  เฉลยชีพ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
152
2252390746
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
153
2252390300
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
154
2252340326
เด็กชายณัฐพล  แสงงาม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
155
2252390072
เด็กชายณัฐพัชร์  แสงอรุณ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
156
2252340755
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งศักดิ์ชัยสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
157
2252340906
เด็กชายณัฐภัทร  ภูวสันติ
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
158
2252340327
เด็กชายณัฐภัทร  อินทรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
159
2252330856
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ฟักเขียว
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
160
2252330527
เด็กชายณัฐวัฒน์  นุติเบญจพล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
161
2252390303
นายณัฐวุฒิ  โรจน์บุญถึง
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
162
2252390420
เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
163
2252330528
เด็กหญิงณัฐหทัย  หรรษคุณาฒัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
164
2252391339
เด็กหญิงณิชนันท์  สิงหนาท
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
165
2252340082
เด็กหญิงณิชากร  ขาวขำ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
สพม. เขต 4
166
2252391340
เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นใจกล้า
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
167
2252340559
เด็กหญิงดวงใจ  กำธรนพคุณ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
168
2252391348
เด็กชายต้นน้ำ  สุธีบุตร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
169
2252330738
เด็กชายไตรกูล  กรึกกระโทก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
170
2252330093
นายทศพร  ลีฬพงษ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม. เขต 3
171
2252390421
เด็กชายทักษดนย์  ศรีบุญเพ็ง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
172
2252390081
นางสาวทัตพิชา  อมรเศรษฐชัย
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
173
2252340914
เด็กชายทัศน์พล  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
174
2252390807
นางสาวทินมณี  วงษ์จ๊ดซี่
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
175
2252391350
เด็กหญิงทิพธัญญา  นัยปรีดี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7303 ชั้น 3 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2252340837
นายแทนกาย  ศิริโสภณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
177
2252390084
เด็กชายธงชัย  คล้ายฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
178
2252340084
เด็กชายธนกร  กล่อมสวน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
สพม. เขต 4
179
2252340332
เด็กชายธนกร  ประชาชนะชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
180
2252330536
เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์โกศล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
181
2252340337
นายธนพล  ต่ออุดม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
182
2252391354
เด็กชายธนพัชร  ชัยสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
183
2252330871
เด็กหญิงธนรวี  ก๋งน้อย
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
184
2252391355
เด็กชายธนวิชญ์  ผลสินธุ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
185
2252390092
นายธนอนันต์  ตฤณชาติวณิชย์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
186
2252391358
นางสาวธนัชชา  ศรีเผด็จ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
187
2252390307
เด็กหญิงธนัชพร  คงเปีย
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
188
2252390094
เด็กชายธนันชัย  หงษ์โต
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
189
2252340922
เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
190
2252340757
นายธนินทร์  จันทรานุวัฒน์กูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
191
2252391360
เด็กชายธรรมภณ  แฉ่งพาที
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
192
2252391363
เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
193
2252330541
เด็กชายธฤต  อาจชนะ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
194
2252340925
เด็กหญิงธฤษวรรณ  แก่นเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
195
2252390309
นางสาวธวัลรัตน์  ทวีสิงห์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
196
2252330544
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุนทรวิภาต
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
197
2252330546
เด็กชายธัญวัสส์  กันยาสนธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
198
2252330878
เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
199
2252390313
เด็กหญิงธันยณัฐต์  ขลังธรรมเนียม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
200
2252340094
เด็กชายธันยบูรณ์  เลิศวิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
สพม. เขต 4
201
2252391580
เด็กหญิงธัมมณัช  เลิศวิจิตรจรัส
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สพม. เขต 9
202
2252330040
เด็กชายธานัท  ทองวานิช
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม. เขต 3
203
2252340574
เด็กหญิงธานิยา  กิจวรเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
204
2252330549
เด็กชายธารากร  วิไลวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
205
2252390812
เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
206
2252340930
เด็กชายธีภพ  บำบัดภัย
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
207
2252330882
เด็กหญิงธีร์จุฑา  บุญยัง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
208
2252340338
นางสาวธีรฎา  เรืองสัตวิวรณ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
209
2252330555
เด็กชายธีร์ธนัฐ  วิสารจารุศร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
210
2252340764
เด็กชายธีร์ธวัช  นิลละออ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7304 ชั้น 3 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2252340339
เด็กชายธีร์ธวัช  ลักษิตานนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
212
2252340763
เด็กชายธีรไนย  ชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
213
2252340762
เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
214
2252340096
เด็กชายธีรภัทร์  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
สพม. เขต 4
215
2252330394
เด็กชายธีรเมธ  คำบุญมา
ม.3
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
สพม. เขต 3
216
2252330553
เด็กชายธีราพัฒน์  ชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
217
2252390315
เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
218
2252330558
เด็กหญิงนงนภัส  นวลทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
219
2252340436
นายนนทพัทธ์  เมฆทัศน์
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
สพม. เขต 4
220
2252330560
เด็กชายนนทพันธ์  พิทูรปัญญารัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
221
2252340340
เด็กชายนนทวัฒน์  จิวรรจนะโรดม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
222
2252391374
นางสาวนนธิชา  ฉัตรสอน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
223
2252390748
เด็กชายนพกร  เพ็งสวย
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
224
2252390426
เด็กชายนพธนดนย์  พงษ์พิละ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
225
2252391377
เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
226
2252390106
เด็กชายนพอนนต์  พินิจพานิชย์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
227
2252391379
เด็กหญิงนภัสกร  ร้อยบาง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
228
2252390816
เด็กหญิงนภาวดี  สิงห์โตงาม
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
229
2252340342
เด็กชายนภาวุธ  ทุมสะท้าน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
230
2252390112
เด็กชายนริศพงษ์  มณีอินทร์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
231
2252340343
เด็กหญิงนริศรา  คงประทีบ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
232
2252340766
เด็กชายนฤปนาถ  อักษรดิษฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
233
2252340767
เด็กชายนฤพัท  ศรีรัตนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
234
2252340768
นางสาวนลิน  พิจิตรกำเนิด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
235
2252340769
เด็กหญิงนันท์นพิน  เหล่าวงศ์พุทธา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
236
2252340770
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยณรงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
237
2252390114
นางสาวนันท์นภัส  มาแสง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
238
2252340344
นางสาวนันท์นภัส  สันวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
239
2252330043
เด็กหญิงนันทพร  เลอยศพรชัย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม. เขต 3
240
2252330397
เด็กชายนันทวัฒน์  วรชิน
ม.3
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
สพม. เขต 3
241
2252390749
เด็กชายนาธาน  สะราคำ
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
242
2252391394
เด็กหญิงนิติกาญน์  ทองสองแก้ว
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
243
2252331047
เด็กชายนิติศาสตร์  จูงตระกูลรัตน์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม. เขต 3
244
2252391396
เด็กชายนิธิวิทย์  ปาลิเฉลิมวงศ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
245
2252391398
นายนิธิศ  บุตรดา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7305 ชั้น 3 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2252330565
เด็กชายนิพิฐพนธ์  วงศ์แสนสุข
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
247
2252330893
เด็กหญิงนิยดา  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
248
2252340772
นางสาวนิรามัย  อุดมสถาพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
249
2252390750
เด็กชายบวรทัต  เชียงทอง
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
250
2252390118
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญแต้ม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
251
2252330570
เด็กชายบารมี  วุฒิไกรศรีอาคม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
252
2252391402
นางสาวบุญญาพร  มะโนน้อย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
253
2252340347
เด็กหญิงบุญสิตา  ทวีรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
254
2252330897
เด็กหญิงบุญสิตา  ธีระวัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
255
2252330573
เด็กหญิงบุษรา  แจ่มจำรัส
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
256
2252340349
เด็กชายบูรพา  อภิญญากุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
257
2252341055
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล่าแยง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
258
2252340350
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำชุ่ม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
259
2252340774
เด็กชายปฏิพนธ์  ติยะปัญจนิตย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
260
2252340351
เด็กชายปฏิภาณ  เดชเกตุ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
261
2252330577
เด็กชายปฐวี  ศรีพรหมมา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
262
2252390429
เด็กชายปฐวี  สุวรรณคร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
263
2252391410
เด็กหญิงปณาลี  วรรธนะสาร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
264
2252390819
เด็กหญิงปณิชาณัฏฐ์  นิยะมะ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
265
2252390321
เด็กชายปณิธาน  วราเอกศิริ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
266
2252340601
เด็กชายปณิธาน  สันติสถาพร
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
267
2252330580
เด็กชายปณิธิ  โลภาส
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
268
2252390322
เด็กหญิงปนัสยา  จันทร์เทศ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
269
2252330581
เด็กชายปภพ  บุญยกิจสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
270
2252340353
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรคงเจริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
271
2252391411
เด็กหญิงปภาวรินท์  โสภา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
272
2252390123
เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
273
2252330108
เด็กชายปรัตถกร  จันทร์แสง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม. เขต 3
274
2252331050
เด็กชายปรานต์  ชำนาญธรรม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม. เขต 3
275
2252390124
เด็กชายปราบดา  บุญมียงค์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
276
2252340775
นางสาวปริยากร  คงถาวรนันต์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
277
2252390126
เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
278
2252330584
เด็กหญิงปลิดา  ทองนิรันดร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
279
2252330906
เด็กหญิงปวริศา  แก้วพันมา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
280
2252340356
เด็กหญิงปวีรานุช  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7306 ชั้น 3 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2252391422
นายปัญจพัฒน์  พรไพรัช
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
282
2252330588
เด็กชายปัณณวิชญ์  วันเทียร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
283
2252340360
นายปาณัสม์  พิมพ์โคตร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
284
2252330909
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
285
2252330908
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำรงวารี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
286
2252391583
เด็กหญิงปาณิสรา  วานิชาชีวะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สพม. เขต 9
287
2252391428
เด็กหญิงปานชนก  กลิ่นดี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
288
2252340361
เด็กชายปารณัท  ศิลาเณร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
289
2252391429
เด็กชายปารมี  กัณนกิจ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
290
2252330591
เด็กชายปารเมศ  ตั้งสะสม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
291
2252391431
เด็กชายปารินทร์  ปู่หลำ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
292
2252340451
นายปิติกร  สุพล
ม.3
โรงเรียนธัญบุรี
สพม. เขต 4
293
2252391433
เด็กชายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
294
2252331055
เด็กชายปิยะทร  บรรจง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม. เขต 3
295
2252340363
นายปุญญพัฒน์  แก้วประดับ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
296
2252340777
เด็กชายปุญญพัฒน์  เพ็ชรเขียว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
297
2252391435
นายปุญญพัฒน์  โยมพยอม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
298
2252340778
เด็กหญิงปุญญาณัฐ  ยงวานิชากร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
299
2252390431
เด็กหญิงปุญญิศา  อนุช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
300
2252391436
เด็กชายปุณณวิช  เส็งสมวงศ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
301
2252391438
เด็กหญิงปุณยาพร  สุขมี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
302
2252330730
เด็กชายเปรมปรีดิ์  จรัสกำจรกูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
303
2252340412
เด็กหญิงเปรมมิกา  เนียมเปรม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
304
2252340964
เด็กชายพงศกร  กองสกูล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
305
2252391441
เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรัตน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
306
2252330596
เด็กชายพงศกร  โยพันดุง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
307
2252391443
เด็กชายพงศ์ไกรณ์  หิรัญพันธุ์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
308
2252390594
เด็กชายพงศ์ธวัช  ปทุมสูตร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
สพม. เขต 9
309
2252391216
เด็กชายพงศ์ปณต  ชูดหอม
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม. เขต 9
310
2252340366
เด็กชายพงศ์ปณต  ณ ป้อมเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
311
2252390134
เด็กชายพงศพล  พันธุ์พฤกษชาติ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
312
2252340367
เด็กชายพงศ์พล  รักประเสริฐสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
313
2252330597
นายพงศ์พิสิษฐ์  ลางคุลเกษตริน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
314
2252340368
นายพงศ์ภรณ์  อินทร์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
315
2252390135
นายพงศ์ภีระ  สินทรัพย์บวร
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7307 ชั้น 3 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
2252340781
เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
317
2252330013
เด็กชายพงศ์สิน  อรุณกิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สพม. เขต 3
318
2252340782
เด็กชายพงศ์อิทธิ์  รัตนสูรย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
319
2252340783
เด็กหญิงพชญ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
320
2252390756
เด็กชายพชรพงศ์  เวชวิฐาน
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
321
2252390757
เด็กชายพชรวริศษ์  ธูปแจ้ง
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
322
2252330599
เด็กชายพนธกร  วัชราศรม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
323
2252340283
เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมโอษฐ
ม.3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สพม. เขต 4
324
2252390140
เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ้มยวน
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
325
2252390143
นางสาวพรหมพร  วงศ์จุฬาลักษณ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
326
2252340785
เด็กชายพรหมพิริยะ  ขัตติยวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
327
2252390144
เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
328
2252330602
เด็กชายพลพงศ์  ดิเรกฤทธิ์สุนทร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
329
2252340625
เด็กชายพลภัทร  สุภัททธรรม
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
330
2252340146
นายพลวิชญ์  เชียงหลิว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
สพม. เขต 4
331
2252330605
เด็กหญิงพลอยชมพู  เตโชฬาร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
332
2252340787
เด็กหญิงพลอยพิลาส  อาจจินดา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
333
2252330606
เด็กหญิงพศินา  ศรีคิรินทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
334
2252391447
เด็กหญิงพอเพียง  ตันธนาธีระกุล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
335
2252330295
นายพัชรดนัย  น้อยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนปากเกร็ด
สพม. เขต 3
336
2252391585
เด็กหญิงพัชรพร  เครือสินธุ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สพม. เขต 9
337
2252390435
เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
338
2252390338
เด็กหญิงพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
339
2252390831
เด็กชายพันธ์ุธัช  ปราการรัตน์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
340
2252330920
นางสาวพัลลิภา  ชื่นตา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
341
2252391603
เด็กหญิงพิชชญามญช์  ทองไว
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพม. เขต 9
342
2252391448
เด็กหญิงพิชชานันท์  เศรษฐกิจงาม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
343
2252391450
เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
344
2252330612
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรแสงดี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
345
2252330609
เด็กหญิงพิชญา  เนตรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
346
2252391033
เด็กหญิงพิชญา  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
347
2252391222
นางสาวพิชามญช์  สระศรีสม
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม. เขต 9
348
2252390344
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยนต์อยู่
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
349
2252340373
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
350
2252340372
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนะแสงโรยศรี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7402 ชั้น 4 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
2252391604
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ภัทรสิริวรกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพม. เขต 9
352
2252391453
เด็กชายพิสิฐพงศ์  สนใหม่
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
353
2252330409
นายพิสิษฐ์  วิริยะธนาวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
สพม. เขต 3
354
2252340376
เด็กชายพีรณัฐ  เอ้งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
355
2252391456
เด็กชายพีรดนย์  เธียรพงศ์เกษม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
356
2252390153
เด็กชายพีรพล  สำราญ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
357
2252340791
เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์เจริญวิชญ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
358
2252390154
เด็กชายพีรพัฒน์  เหมหงษา
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
359
2252340792
เด็กชายพีระณัฐ  ก้องกิจพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
360
2252390436
เด็กชายพีระวัฒน์  มนต์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
361
2252390836
นายพุฒินาท  เคลือบเต็ง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
362
2252331004
เด็กหญิงเพชรชมพู  ปรีชาชาญ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
363
2252340414
เด็กชายเพ็ชรสยาม  อุริต
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
364
2252330619
เด็กชายฟ้าสรรค์  เชื้อผู้ดี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
365
2252340793
เด็กชายภคนันท์  ทัศนาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
366
2252390349
นางสาวภคนันท์  ศรีจันทร์บาล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
367
2252391606
เด็กหญิงภคมน  พาณิชย์ผดุง
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพม. เขต 9
368
2252340641
นายภมรพล  พุ่มไม้
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
369
2252340794
เด็กหญิงภัทรพร  แสงหิรัญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
370
2252340795
เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
371
2252331067
เด็กชายภัทรภณ  กิจจานุกิจ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม. เขต 3
372
2252330625
เด็กหญิงภัทรวดี  กัลยาณมิตร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
373
2252390353
เด็กหญิงภัทรวรรณ  อนุสรานนท์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
374
2252390354
นางสาวภัทรานิษฐ์  เป็งตะพันธ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
375
2252391468
เด็กหญิงภัทราภรณ์  หวังสิทธิเดช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
376
2252330626
เด็กหญิงภัทริณี  ตริสิริสัตยวงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
377
2252391573
เด็กชายภาณุพงศ์  เซียวประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
สพม. เขต 9
378
2252390163
เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
379
2252340379
เด็กหญิงภานรินทร์  ศรีคำรุณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
380
2252330629
เด็กชายภานุพงศ์  เรืองรักเรียน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
381
2252330942
เด็กหญิงภาวินี  บุญมี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
382
2252340796
นายภาสวุฒิ  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
383
2252391607
เด็กหญิงภิชญาพร  กลักเพชร
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพม. เขต 9
384
2252330133
เด็กหญิงภิรัญญา  เต็มไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม. เขต 3
385
2252391588
เด็กชายภิเษก  ไชยแจ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สพม. เขต 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7403 ชั้น 4 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
2252330632
เด็กชายภีมพัฒน์  ทองมี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
387
2252390166
เด็กชายภูกิจ  วิพุธบุณยภัท
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
388
2252330634
เด็กชายภูดิศ  ตรีสุผล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
389
2252330633
เด็กชายภูดิศ  ตันสกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
390
2252391471
เด็กชายภูผา  รั่งสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
391
2252390356
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญาภู
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
392
2252330636
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูบุญลาภ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
393
2252390169
เด็กชายภูริ  มาลัยเล็ก
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
394
2252340800
เด็กชายภูริไกรลาส  สงจินดา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
395
2252330639
เด็กชายภูริช  พิชญานุรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
396
2252330640
นายภูริณัฐ  ทิมดี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
397
2252340382
นายภูริณัฐ  พลอาสา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
398
2252340381
เด็กชายภูริณัฐ  ภารแผ้ว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
399
2252340799
เด็กชายภูริต  เวชมนัส
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
400
2252390638
เด็กชายภูริทัศน์  ตั้งพัฒนาสมบุญ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
สพม. เขต 9
401
2252340801
นายภูวณิช  วาณิชวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
402
2252390171
เด็กชายภูวเดช  ร่มพฤกษา
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
403
2252340802
เด็กชายภูวิศปูรณ์  พิริยะพงศ์ไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
404
2252390173
เด็กหญิงมัชฌิกา  แบนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
405
2252340991
เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมเจียม
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
406
2252340804
เด็กชายมัทธิว  เหมะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
407
2252340805
นางสาวมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
408
2252391591
เด็กหญิงมุกตาภา  พัสดร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สพม. เขต 9
409
2252390738
เด็กหญิงเมวิสา  นนท์อ่อน
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
สพม. เขต 9
410
2252330644
เด็กหญิงยลวรี  กาญจะแสน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
411
2252340806
เด็กชายยศภัทร  พานทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
412
2252330645
เด็กชายยสินทร  สันนิภางกูร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
413
2252390843
นายรตนภากร  จงสุขไกล
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
414
2252330646
เด็กชายรวัฒน์  พึ่งพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
415
2252391481
เด็กชายรวินท์  อ่อนภักดี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
416
2252340383
นายรวินวิชญ์  จงศรีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
417
2252391071
เด็กหญิงรวิภัค  บุญสม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
418
2252390180
เด็กชายรวิภาส  จันทร์จริยากุล
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
419
2252391483
เด็กชายรัชชานนท์  กิตติสัตยาวัจน์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
420
2252391484
เด็กชายรัชชานนท์  ศรียารันต์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7404 ชั้น 4 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
2252330329
เด็กชายรัฐธพล  เจมิวัง
ม.3
โรงเรียนปากเกร็ด
สพม. เขต 3
422
2252391485
เด็กชายราชิต  ภากรธนสาร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
423
2252390651
เด็กหญิงรินรดา  จงไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
สพม. เขต 9
424
2252390362
เด็กหญิงรินรดา  จริยารังษีโรจน์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
425
2252340807
เด็กชายฤาชุธรรม  อ่อนศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
426
2252391592
เด็กหญิงลลนา  แจ้งสว่าง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สพม. เขต 9
427
2252340808
เด็กชายวชิรวิทญ์  คงเสรีนุสรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
428
2252341002
เด็กหญิงวรกาญจน์  ลาสุดี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
429
2252340386
เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
430
2252391490
นางสาววรญา  โพธิ์อำพร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
431
2252390658
เด็กชายวรภัทร  ส้มแก้ว
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
สพม. เขต 9
432
2252390189
เด็กหญิงวรรณกานต์  สุวรรณสิงห์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
433
2252330655
เด็กชายวรัญญู  วรเนตรสุดาทิพย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
434
2252391497
เด็กหญิงวรัทยา  วัชรีฤทัย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
435
2252390365
เด็กหญิงวรัทยา  อุ่นอ่อน
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
436
2252330656
เด็กชายวราวุฒิ  เตชะมโนกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
437
2252340810
เด็กชายวริทธิ์ธร  ประเสริฐศิลป์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
438
2252391500
เด็กชายวรินทร  โชคอัมพรทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
439
2252390851
เด็กชายวศุพล  ภูพะเนียด
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
440
2252340812
เด็กชายวสวัตต์  ศรียาภัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
441
2252390197
นายวสุธร  ทาสี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
442
2252340813
เด็กชายวัชพล  วงศ์อภิญญา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
443
2252390198
นายวัชระ  สถิตโสฬส
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
444
2252390199
เด็กชายวัชรินทร์  สระทองจุติ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
445
2252341010
เด็กชายวัฒนชัย  บุญเหนือ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
446
2252390443
เด็กชายวัทธิกร  หนองน้ำขาว
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
447
2252330664
เด็กชายวันเอก  โพธิ์ถาวร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
448
2252340815
เด็กหญิงวาริยา  เพ็ญคุโณดม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
449
2252391594
นายวิชญะ  ศักดิ์อิสระพงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สพม. เขต 9
450
2252340389
เด็กชายวิทัศน์  สุวรรณมณี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
451
2252391504
เด็กหญิงวิภาพร  ภูษณวิทย์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
452
2252341014
เด็กชายวิริทธิ์พล  เลามงคลธนสาร
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
453
2252391506
เด็กชายวิศรุต  ศุภษร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
454
2252390203
เด็กชายวีรกร  ประจงการ
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
455
2252340677
เด็กชายวีรวัฒน์  วงค์มานิตย์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7405 ชั้น 4 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
2252391507
นายวีระ  บัวพันธุ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
457
2252340836
นายเวสสภู  สว่างวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
458
2252391571
เด็กชายไวทิน  จิตติเรืองวิชัย
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
459
2252390206
เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
460
2252330672
เด็กหญิงศศิกาญ  ลาภทรงสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
461
2252330966
เด็กหญิงศิรประภา  เจริญชัยชนะกิจ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
462
2252341018
เด็กหญิงศิรวีร์  พงศ์พิริยะไมตรี
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
463
2252330968
เด็กหญิงศิริกร  นิสะโสกะ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
464
2252390371
นางสาวศิรินนภัส  แต้ธันยพงศ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
465
2252391510
เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษสุธากาญจน์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
466
2252391512
เด็กหญิงศิริรักษ์  กรุดพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
467
2252391243
นายศิวกร  เซี่ยงฉิน
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม. เขต 9
468
2252391515
เด็กชายศิวกร  พิมสาร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
469
2252330150
นายศิวกร  พุกะนัดด์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม. เขต 3
470
2252390210
เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
471
2252341021
เด็กชายศิวพงษ์  เปรมปรี
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
472
2252340391
เด็กชายศิวพัฒน์  เงินยางแดง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
473
2252340817
เด็กชายศิววิชญ์  พงษ์รอด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
474
2252391516
เด็กชายศิวัจน์  พิศาลดำรงสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
475
2252340393
นายศุภกร  กีบาง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
476
2252391597
เด็กชายศุภกร  จำปาจันทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สพม. เขต 9
477
2252340684
เด็กชายศุภกร  ซู
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม. เขต 4
478
2252340820
เด็กชายศุภกร  วชิรปาณีกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
479
2252330677
เด็กชายศุภกร  สุรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
480
2252391519
เด็กหญิงศุภธิชารัตน์  เฉลิมขวัญมงคล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
481
2252390373
เด็กหญิงศุภรดา  ภัทรเสน
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
482
2252330682
เด็กชายศุภฤกษ์  ธรรมทันตา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
483
2252340821
เด็กชายศุภฤกษ์  ประชิดเขตต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
484
2252330684
เด็กชายศุภวิชญ์  กาลิกา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
485
2252340395
เด็กชายศุภวิชญ์  กาสา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
486
2252340822
เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติ์จิตรเวชกร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
487
2252390214
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
488
2252330153
เด็กชายศุภวิชญ์  อรรถเวทยวรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม. เขต 3
489
2252390857
นางสาวศุภานัน  ติดโสม
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
490
2252390376
เด็กหญิงศุภิกา  ว่องทรัพย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7406 ชั้น 4 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
491
2252391522
เด็กหญิงสกุลมาศ  วรนุช
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
492
2252340397
เด็กชายสยมภู  ทองปัญญนพ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
493
2252330155
เด็กชายสรวิชญ์์  อรรถเวทยวรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม. เขต 3
494
2252340220
เด็กชายสรวิศ  โชติเจริญวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
สพม. เขต 4
495
2252341027
เด็กหญิงสรัสวดี  โสดานิล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
496
2252340826
นางสาวสาลินี  มีศรีเนตร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
497
2252391112
เด็กหญิงสาวิกา  รักวิเศษ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
498
2252330689
เด็กชายสิทธิวรรธน์  กุลชนะเจริญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
499
2252340827
เด็กชายสิรวิชญ์  ดาบทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
500
2252330745
นางสาวสิรินทิพย์  พุทธชาติ
ม.3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพม. เขต 3
501
2252390861
เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือสีห์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
502
2252391116
เด็กหญิงสิริวรรณ  เลาหวิจิตรจันทร์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
503
2252330696
เด็กชายสุกฤษณ์  บุญอินทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
504
2252330698
เด็กชายสุทธิกานต์  ใจนุ่ม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
505
2252330701
เด็กหญิงสุพิชญา  กอสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
506
2252391527
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองประภา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
507
2252391530
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทับมณี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
508
2252340828
เด็กชายสุรสีห์  ธีรประเทืองกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
509
2252340829
เด็กชายสูงเสียดฟ้า  สิรศักดิ์ชัยกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
510
2252340838
เด็กชายโสภณวิชญ์  วรรัตน์ญานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
511
2252340403
เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
512
2252330706
เด็กชายหิรัณญ์พฤกษ์  เสามั่น
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
513
2252390228
เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
514
2252390392
เด็กหญิงอชิตา  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. เขต 9
515
2252330987
เด็กหญิงอติกานต์  ฉิมทับ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
516
2252390711
เด็กชายอธิคุณ  เนตรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
สพม. เขต 9
517
2252340404
เด็กชายอธิศ  จิตเพราเพริด
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
518
2252340830
เด็กชายอธิษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
519
2252330018
เด็กหญิงอนงค์นาถ  บุญเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สพม. เขต 3
520
2252330712
นางสาวอนัญชนา  มูลสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
521
2252330989
เด็กหญิงอนัญพร  ยันพิมาย
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
522
2252330713
เด็กชายอนันทศักดิ์  บุญเสือ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
523
2252390449
เด็กชายอนุพงศ์  แก้วพวง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
524
2252340831
เด็กชายอภิเชฏ  เลี่ยวไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
525
2252391541
นายอภินิช  จันทร์ฝาง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 7407 ชั้น 4 อาคารฉัตรบงกช (อาคาร 7) โรงเรียนบางบัวทอง
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
526
2252330717
เด็กชายอภิวิชญ์  บุญครอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
527
2252330990
เด็กหญิงอภิษฏา  พงศ์ดี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
528
2252390869
เด็กหญิงอภิสรา  ธีระแสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
529
2252390868
เด็กหญิงอภิสรา  น้อยอยู่
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม. เขต 9
530
2252391150
เด็กหญิงอรทัย  ห้วยหงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
531
2252391574
เด็กหญิงอรนภา  ฉิมบ้านไร่
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
สพม. เขต 9
532
2252391151
เด็กหญิงอรปรียา  ปรีชาสุข
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
533
2252340407
เด็กชายอรรณพ  ภาคอารีย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
534
2252340408
เด็กชายอรรสโรจน์  รอดอยู่
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
535
2252390450
เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุลจันทร์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม. เขต 9
536
2252330996
เด็กหญิงอัสรีนา  วงษ์ดี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
537
2252340832
เด็กหญิงอาทิตยา  ชูสง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม. เขต 4
538
2252391546
เด็กหญิงอาทิตยา  ไทรศรีคำ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม. เขต 9
539
2252391160
เด็กหญิงอาทิตยา  แสนเขื่อน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9
540
2252390761
เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม. เขต 9
541
2252330721
เด็กชายอิงควัต  อาจกล้า
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
542
2252330722
เด็กหญิงอิงฟ้า  วโรรส
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม. เขต 3
543
2252331083
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิณพาทย์เพราะ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม. เขต 3
544
2252341049
เด็กชายอินทัช  แทนเกษม
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม. เขต 4
545
2252330998
เด็กหญิงอิสราพร  เชิดชูสีมา
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม. เขต 3
546
2252340411
เด็กชายอุปรากร  อุปละ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม. เขต 4
547
2252390255
นายไอราวัตต์  รัตนธนาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม. เขต 9
548
2252331084
เด็กชายฮิเดโยะ  ซิมิสึ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม. เขต 3