รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2242310002
นายกนก  ผลฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
2
2242310613
เด็กหญิงกนกกร  เชาวน์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
3
2242310616
นางสาวกมลภัทร  กาญจนธนเศรษฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
4
2242310003
เด็กชายกรกฤต  ต้นพงษ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
5
2242360002
เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
6
2242310004
เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
7
2242310005
เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
8
2242321015
เด็กชายกรพรรฒ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม. เขต 2
9
2242320057
เด็กหญิงกรรวี  โคตรทัศน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
10
2242360205
เด็กหญิงกรวรรณ  ฉัตรนพคุณ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพม.เขต 6
11
2242310008
นายกฤต  พึ่งสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
12
2242310009
เด็กชายกฤตกานต์  ดำรงพิงคสกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
13
2242310010
เด็กชายกฤตณัฐ  วรสุวรรณรักษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
14
2242311028
เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
15
2242310013
เด็กชายกฤตภาส  ธนพงษ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
16
2242360457
เด็กชายกฤตภาส  เย็นใจ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
สพม.เขต 6
17
2242310015
นายกฤติน  นวลจริง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
18
2242320220
เด็กชายกฤติน  บัวสังข์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
19
2242310016
นายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
20
2242360585
เด็กหญิงกฤติยา  เข่งพิมล
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
21
2242320222
นายกฤษฎา  เขียวประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
22
2242310508
เด็กชายกฤษฐพลธ์  มะเริงสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพม. เขต 1
23
2242310020
เด็กชายกวิน  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
24
2242310984
นายกวีวัฒน์  ศรีเจริญจิตร์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม. เขต 1
25
2242310023
เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
26
2242361334
เด็กชายก้องการุณ  จารุเสน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
27
2242321123
เด็กชายก้องกิตตน์  ปริญญาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
28
2242360013
เด็กชายก้องภพ  คชเลิศธำรง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
29
2242320224
เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
30
2242360007
นางสาวกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
31
2242311037
เด็กชายกันต์ธร  ไข่มุกข์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
32
2242311038
เด็กชายกันต์ธีร์  ลิมปิติกรานนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
33
2242310510
เด็กชายกันตพงศ์  นรมานพ
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพม. เขต 1
34
2242310024
เด็กชายกันตพัฒน์  ศีลประชาวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
35
2242361318
เด็กชายกันต์  พัฒนาประทีปกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2242321124
นายกันต์  อิศรานุชีพ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
37
2242320632
เด็กชายกานต์ชนก  วัชรินทร์กาญจน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม. เขต 2
38
2242310623
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอปิลันธน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
39
2242310625
นางสาวกานต์พิชชา  ธาราธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
40
2242310626
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมุทโคดม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
41
2242360286
เด็กชายกิตติกร  ทิพพิลา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สพม.เขต 6
42
2242310026
เด็กชายกิตติชนม์  ชาวนาวิก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
43
2242361328
เด็กชายกิตติเชษฐ์  อารยะสุจินต์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
44
2242310030
เด็กชายกิตติธาดา  โสรมรรค
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
45
2242361330
เด็กชายกิตติ์พลานันท์  พงศ์โชติปภากุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
46
2242310033
เด็กชายกิตติพัศ  พงศ์อรุโณทัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
47
2242310035
นายกิตติภูมิ  กิตติภูมิวงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
48
2242360589
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริบุรานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
49
2242320232
นายกิตินพ  สุวินทวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
50
2242360011
เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
51
2242310966
เด็กหญิงเกวลิน  กลักวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
52
2242360106
เด็กชายเกิดโชค  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
53
2242360014
เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
54
2242310633
เด็กหญิงข้าวขวัญ  เมืองศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
55
2242320185
เด็กหญิงเขมิกา  วรรณภิญโญชีพ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
56
2242360460
เด็กชายคงฤทธิ์  แสงเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม
สพม.เขต 6
57
2242320235
เด็กชายคชษร  ประชุมวรรณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
58
2242310042
เด็กชายคณาธิป  วิริยพรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
59
2242310043
เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
60
2242310635
เด็กหญิงคัณธรัตน์  พินพิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
61
2242310047
เด็กชายคุณานนท์  ชัยกุลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
62
2242311046
เด็กชายฆนากร  สุขเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
63
2242361345
เด็กชายฆฤต  โชติวรรณพร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
64
2242311047
เด็กชายจตุรภัทร  เบญจสัตย์กุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
65
2242311501
เด็กหญิงจรรยพร  เก่งตรง
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
สพม. เขต 1
66
2242310515
เด็กชายจอมทรัพย์  วรนาวิน
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพม. เขต 1
67
2242361349
เด็กชายจักริน  ไผ่สุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
68
2242310640
เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เผื่อนโภคา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
69
2242320241
เด็กชายจิณณวิชญ์  จันทเบญจม์ภัทร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
70
2242360016
เด็กหญิงจิดาภา  ตรีรัตนวณิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2242310644
เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
72
2242361353
เด็กชายจิตรภาณุ  นาคทอง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
73
2242310049
เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
74
2242320243
เด็กหญิงจิตา  ตามประวัติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
75
2242310645
เด็กหญิงจินต์ชุตา  กิตติธรรมโม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
76
2242311050
เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
77
2242360017
เด็กหญิงจินตวรรณ  เวทย์ศุรกฤต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
78
2242320245
เด็กชายจิรกร  จงรัตนกิจ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
79
2242320252
นายจิรเจษฎ์  สาครวงศ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
80
2242310050
เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
81
2242310051
เด็กชายจิรทิปต์  เจตน์มงคลรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
82
2242310052
นายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
83
2242361359
เด็กหญิงจิรภิญญา  รถมณี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
84
2242310987
นายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม. เขต 1
85
2242320248
เด็กชายจิรวัฒน์  ลาภประสพ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
86
2242310649
เด็กหญิงจิรัชญา  เวียงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
87
2242360018
เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  ไทยทรง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
88
2242310058
เด็กชายจิรัฏฐ์พล  เตชาวุฒิชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
89
2242310056
เด็กชายจิรัฏฐ์  ฉัตรศรีนพคุณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
90
2242310057
เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
91
2242310061
เด็กชายจีรภัทร  ยิ่งสุทธิพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
92
2242310428
เด็กชายเจนกิจ  ภักดีเตล็บ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
93
2242320598
เด็กหญิงเจนิสสา  จิรศานต์ชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
94
2242310429
เด็กชายเจริญชัย  เพียรพาณิชย์พร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
95
2242310430
เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
96
2242320858
เด็กหญิงโจวี่่  แอน ลุ๊ค
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 2
97
2242311059
เด็กชายฉัฐเมศร์  ทิตธเนศวงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
98
2242310988
เด็กชายฉัตรณรงค์  ไตรรัตนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม. เขต 1
99
2242360020
เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
100
2242360021
เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
101
2242360598
เด็กหญิงชญาน์นันท์  แฝงฤทธิ์หลง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
102
2242320254
นายชญานันท์  เจริญสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
103
2242310064
เด็กชายชญานิน  จงอัศญากุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
104
2242320257
เด็กหญิงชญาภรณ์  เล้าแสงฟ้า
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
105
2242310654
นางสาวชนกชนม์  ภัทรารักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 4 ห้อง 141 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2242311062
เด็กชายชนกนันท์  ตันโชติกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
107
2242310065
เด็กชายชนตน  นิรัติสัยไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
108
2242320262
เด็กหญิงชนรดา  พฤกษ์ประมูล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
109
2242320263
เด็กชายชนวีร์  ศรีพรประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
110
2242320264
นายชนะกุล  บุญมงคลกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
111
2242310662
นางสาวชนิษฐา  ฐานะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
112
2242320863
เด็กหญิงชมพูนิกข์  เช็ง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สพม. เขต 2
113
2242310069
เด็กชายชยนันต์  แสนดี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
114
2242320269
นายชยพล  ขาวขะวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
115
2242310072
เด็กชายชลิต  ผาสุกจิตธรรม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
116
2242311073
เด็กหญิงชวศร  พรพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
117
2242320077
เด็กชายชวิน  ชายวงศ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
118
2242361388
เด็กหญิงชัญญา  อมรกาญจนกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
119
2242361389
เด็กหญิงชัญญานุช  ลอบมณี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
120
2242310077
เด็กชายชัยวิชญ์  จุนแสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
121
2242311078
เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
122
2242361392
เด็กหญิงชิดชนก  ชัยภักดี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
123
2242310081
เด็กชายชินกฤต  สุนทราทรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
124
2242310083
นายชินธิป  กุลทวี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
125
2242311079
เด็กชายชินพัฒน์  เตชะเกสมณี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
126
2242320190
เด็กหญิงโชติกา  แซ่แต้
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
127
2242360113
เด็กหญิงโชติกา  อ้นอารี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
128
2242361756
เด็กชายโชติวัต  ศิลารักษ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
129
2242310084
เด็กชายญาณพัฒน์  พูลเทพ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
130
2242311400
เด็กหญิงญาณิกา  เตชสิทธิ์สืบพงศ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
สพม. เขต 1
131
2242320286
นางสาวญาณิศา  โพธิญาณิศาสฤษฏ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
132
2242360467
เด็กหญิงญาณิศา  สกุลอำไพ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
สพม.เขต 6
133
2242310679
เด็กหญิงญาณิศา  สว่างสินธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
134
2242360025
เด็กหญิงญาโณทัย  ควรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
135
2242321141
เด็กหญิงญาดา  ชอนตะวัน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
136
2242320287
นางสาวญาดา  มีเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
137
2242311084
เด็กหญิงญาดา  วะสีนนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
138
2242360024
เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
139
2242310086
เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงสิริ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
140
2242310087
เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2242310684
เด็กหญิงฐาขณิจม์  สันต์วรนารถ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
142
2242311086
เด็กหญิงฐานิตา  ขุนทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
143
2242320290
เด็กหญิงฐิติพร  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
144
2242320291
เด็กชายฐิติภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
145
2242310692
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกศล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
146
2242360606
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชเสถียร
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
147
2242360608
เด็กหญิงฑิตยา  วีระชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
148
2242320090
เด็กหญิงณกัญดา  กุลสงค์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
149
2242310091
เด็กชายณฐกร  ชัยเดชาภินันท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
150
2242311088
เด็กชายณฐกร  ลือสิริพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
151
2242360027
เด็กชายณฐกร  วรรณบวร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
152
2242360609
เด็กชายณฐกร  สอนแตง
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
153
2242310094
เด็กชายณฐพันธ์  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
154
2242310096
เด็กชายณธกร  จารุบูรณศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
155
2242310097
เด็กชายณธร  ปรีชาชัยสุรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
156
2242310098
เด็กชายณธัญญ์  เจือณรงค์ฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
157
2242310099
เด็กชายณธัฎพงษ์  ศักดิ์มณีวงศา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
158
2242321126
เด็กชายณภัทร  บวรนิรัตติศัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
159
2242311099
เด็กหญิงณภัทร  พัชรเมธา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
160
2242310100
เด็กชายณภัทร  มาฆะเซ็นต์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
161
2242320297
เด็กชายณภัทร  ลาลาภ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
162
2242320300
เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
163
2242310697
เด็กหญิงณภีร์  ทวนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
164
2242361415
เด็กชายณรัญญู  มาลี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
165
2242320302
เด็กหญิงณัจฉรีญา  ศิริพ่วงพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
166
2242310700
เด็กหญิงณัชชา  ชัยสัมฤทธิ์ผล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
167
2242360029
เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
168
2242320011
เด็กหญิงณัฏชนน  รัชฏะ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม. เขต 2
169
2242310109
เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
170
2242320309
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงศ์ศุภะมงคล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
171
2242311104
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงวรรักษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
172
2242361427
เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  เหลืองอ่อน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
173
2242310708
นางสาวณัฏฐพร  ชมภูโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
174
2242320312
เด็กหญิงณัฏฐากร  ธำรงค์อนันต์สกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
175
2242361425
เด็กหญิงณัฏฐาชลล์  ชัตไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2242310108
เด็กชายณัฏฐ์  ภัทรากรธาดา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
177
2242311106
เด็กชายณัฐ  นิลนนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
178
2242361428
เด็กชายณัฐกิตติ์  เก่งเกตุ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
179
2242321128
เด็กชายณัฐชนน  ฐิติวุฒิกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
180
2242360030
เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
181
2242310711
นางสาวณัฐชยาพร  หาญธำรงวิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
182
2242320316
เด็กหญิงณัฐชา  ธาราพงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
183
2242310111
นายณัฐชานนท์  โสนุช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
184
2242320317
นางสาวณัฐชานันท์  ภาณุวัฒน์ชาติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
185
2242321143
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เสละ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
186
2242310715
นางสาวณัฐณิชา  เสาวลักษณ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
187
2242361433
เด็กชายณัฐดนัย  พรมาลัยรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
188
2242310112
นายณัฐดนัย  ศักดาภิพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
189
2242310522
เด็กชายณัฐนันท์  กำลังหาญ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพม. เขต 1
190
2242310116
เด็กชายณัฐนันท์  ชินวรกิจ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
191
2242360619
เด็กหญิงณัฐนันท์  หิรัญพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
192
2242311114
เด็กหญิงณัฐนิชา  โอสถานันต์กุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
193
2242360032
เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
194
2242320319
เด็กชายณัฐพล  ธรรมางกูร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
195
2242361041
เด็กชายณัฐพล  สุราษฎร์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.เขต 6
196
2242310121
เด็กชายณัฐพัชร์  ฉันทโรจน์ศิริ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
197
2242311115
เด็กชายณัฐภัทร  รัตน์ธนารักษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
198
2242320321
เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
199
2242320322
เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
200
2242360033
เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
201
2242310125
นายณัทณพงศ์  ปิติอริยะนันท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
202
2242311119
เด็กหญิงณิชกานต์  ปุณณะหิตานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
203
2242320325
นางสาวณิชกานต์  อรรคศรี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
204
2242320326
เด็กหญิงณิชชา  วโรภาษ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
205
2242310724
เด็กหญิงณิชาภัส  พลับพลึง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
206
2242360034
เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
207
2242310727
เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
208
2242361442
เด็กหญิงดลพร  ชุ่มชูจันทร์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
209
2242360036
เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
210
2242310132
นายต้นน้ำ  พรหมมินทร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2242360626
เด็กหญิงต้นฝน  แสงกำพลี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
212
2242320335
เด็กชายตรรกพล  ตันธวัช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
213
2242360625
เด็กชายติณณภพ  เทียนแม้น
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
214
2242320602
เด็กชายเตชสิทธิ์  ศรีนุติทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
215
2242310969
เด็กหญิงเตยหอม  อุดมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
216
2242310735
เด็กหญิงทอฝัน  ชินสุนทร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
217
2242320337
เด็กหญิงทอฝัน  อู่สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
218
2242310737
นางสาวทักษพร  แช่มสะอาด
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
219
2242310135
เด็กชายทัพพสาร  สุขสุธรรมวงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
220
2242360037
เด็กหญิงทัศน์จรัส  วิริยะไกรกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
221
2242320339
เด็กชายทิวาภูมิ  วรปรัชญา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
222
2242361752
เด็กหญิงแทนขวัญ  สัตตรัตน์พงษ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
223
2242311342
เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
224
2242361451
เด็กชายธนกร  ฟูคูฮารา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
225
2242310136
เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
226
2242310137
เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
227
2242360629
เด็กชายธนกฤต  ทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
228
2242320342
เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
229
2242310142
นายธนฑัต  เงาเทพพฤฒาราม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
230
2242310143
เด็กชายธนดล  ง้าวหิรัญพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
231
2242310165
เด็กชายธนเดช  เวชารัตนา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
232
2242360039
เด็กชายธนธรณ์  ตุ่มศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
233
2242321130
เด็กชายธนธัช  ลีพิทักษ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
234
2242320345
เด็กชายธนบดี  ธาราเงิน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
235
2242310149
เด็กชายธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
236
2242360038
เด็กหญิงธนพร  แสนศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
237
2242320101
เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
238
2242361454
เด็กชายธนภัทร  ธนะภูมิชัย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
239
2242360336
เด็กชายธนภัทร  สรรพรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สพม.เขต 6
240
2242311126
เด็กชายธนภัทร  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
241
2242310166
นายธนเมศร์  เกล้าไพศาลกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
242
2242321138
เด็กชายธนฤทธิ์  กาญจนาเมธาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
243
2242320349
เด็กชายธนวัฒน์  ประวีณเมธ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
244
2242310153
เด็กชายธนวัฒน์  สุขญาติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
245
2242320350
เด็กชายธนวิชญ์  วงษ์สุนทร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2242310157
เด็กชายธนัช  คะจิตแขม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
247
2242311129
เด็กชายธนัช  พลสุขเจริญ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
248
2242310160
เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
249
2242310161
นายธนัท  วชิรเบ็ญพงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
250
2242361464
เด็กชายธนาธิป  บุญศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
251
2242311457
นายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
สพม. เขต 1
252
2242310750
นางสาวธนาภรณ์  ศักดิ์ชูวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
253
2242360040
นางสาวธนาภา  จิ่งต่ามน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
254
2242360339
เด็กชายธนุกฤต  เพียรบุญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สพม.เขต 6
255
2242311132
นางสาวธมน  ศิริไกร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
256
2242310753
นางสาวธมล  เตชาทวีวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
257
2242360041
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตตวิกูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
258
2242361466
เด็กชายธรณ์  ธราธร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
259
2242320358
เด็กชายธรรมชาติ  ตู้ทอง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
260
2242310168
เด็กชายธรรศธรรม  เอื้อกูลวราวัตร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
261
2242320360
เด็กชายธัชชัย  ธีรสกุลชล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
262
2242360636
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
263
2242360043
เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
264
2242320873
เด็กหญิงธัญนิชา  ตันกิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สพม. เขต 2
265
2242320105
เด็กชายธัญพัฒน์  ศิลป์สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
266
2242361474
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
267
2242360343
เด็กหญิงธัญวรรณ  นิ่มเรือง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สพม.เขต 6
268
2242310466
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สุธรรมเกษม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
สพม. เขต 1
269
2242320368
เด็กหญิงธันย์จิรา  นุสรณ์ไพรงาม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
270
2242310760
เด็กหญิงธันยธรณ์  เตือนวีรเดช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
271
2242320018
นายธัมคูณ  นิธีกุลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม. เขต 2
272
2242360045
เด็กชายธาวิน  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
273
2242311137
เด็กชายธาวิน  เต็งอำนวย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
274
2242361480
เด็กชายธาวิน  เลาหะพงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
275
2242320369
เด็กชายธาวิน  เสรีวิวัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
276
2242320370
เด็กชายธาวินธรณ์  เหง้าพรหมมินทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
277
2242310173
เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
278
2242361481
เด็กชายธิติพัทธ์  อุดมวิริยะเสรี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
279
2242360046
เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
280
2242321047
เด็กชายธีธัช  ธารีเวทย์
ม.3
โรงเรียนหอวัง
สพม. เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 4 ห้อง 148 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2242311138
เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
282
2242310175
เด็กชายธีภพ  วงกตศิลา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
283
2242320371
เด็กชายธีรดณย์  ศักดิ์เพชร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
284
2242310185
เด็กชายธีร์ภวินท์  เหมือนเพชร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
285
2242310535
เด็กชายธีรภัทร  พงศ์พิศาลธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพม. เขต 1
286
2242310182
เด็กชายธีร์  ครุพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
287
2242310181
เด็กชายธีร์  เมธีพิทักษ์ธรรม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
288
2242310536
นายนนทชา  เที่ยงน้อย
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพม. เขต 1
289
2242310537
นายนนทพัทธ์  ปัตตพงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพม. เขต 1
290
2242320109
เด็กชายนนทพัทธ์  มหาพรหมรักษ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
291
2242310189
เด็กชายนพรุจ  สอดศรี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
292
2242360477
เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
สพม.เขต 6
293
2242320380
เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
294
2242361494
เด็กหญิงนภัสร  สีรยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
295
2242320381
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอี่ยมสิริบูลย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
296
2242360640
เด็กหญิงนภัสสร  อามาตย์มูลตรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
297
2242320382
เด็กชายนราเทพ  วิไลรัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
298
2242310193
เด็กชายนราวิชญ์  ตันติพิทักษ์โชติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
299
2242310194
เด็กชายนราวิชญ์  มโนมยางกูร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
300
2242320384
นางสาวนวพร  มานะนาวิกผล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
301
2242310195
เด็กชายนวพล  วชิรศักดิ์สุนทร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
302
2242361498
เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณราช
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
303
2242310197
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  พิพัฒน์กุลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
304
2242360645
เด็กหญิงนัทธมน  ภควัตมงคล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
305
2242320115
เด็กชายนัธทวัฒน์  มุกเมธีเสถียร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
306
2242320393
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่ลิ่ม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
307
2242310781
นางสาวนันท์นภัส  พลอินทวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
308
2242361500
เด็กหญิงนันท์นภัส  พีรนพวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
309
2242310777
เด็กหญิงนันทนัช  วนิชธัญญาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
310
2242360352
เด็กหญิงนันทนัช  สุขแก้วณรงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สพม.เขต 6
311
2242320390
เด็กชายนันทิพัฒน์  เพน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
312
2242311151
นายนันทิศ  เลิศบัณฑิตกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
313
2242360650
เด็กชายน้ำอุ่น  เดชพละ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
314
2242310787
เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
315
2242361743
เด็กหญิงเนตรอัปสร  นันทธนาคาร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 4 ห้อง 149 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
2242320603
เด็กชายเนธิทัศน์  มณีนิล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
317
2242310970
เด็กหญิงเนรัญชลา  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
318
2242310792
เด็กหญิงบงกช  กิติศรีปัญญา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
319
2242361509
เด็กชายบริญ  สุตารมจ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
320
2242310201
เด็กชายบวรวิชญ์  เตชะวรกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
321
2242360652
เด็กหญิงบัวบูชา  ขาวงาม
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
322
2242310795
เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  ศิริโพธิ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
323
2242310203
เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
324
2242320397
เด็กชายบุลากร  บุญบูรณวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
325
2242361744
เด็กหญิงเบญญาภา  พลอุทัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
326
2242320725
เด็กชายปฏิภาณ  คงกำเหนิด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม. เขต 2
327
2242310799
นางสาวปณพรรณ  ยงจันทนาสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
328
2242320402
เด็กชายปณิธิ  โกวานิชย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
329
2242320401
เด็กชายปณิธิ  ตั้งหมั่นกิจ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
330
2242310211
เด็กชายปภังกร  อภิญญานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
331
2242310803
นางสาวปภาดา  ปุจฉาการ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
332
2242361520
เด็กหญิงปภาวรินท์  จันฮวด
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
333
2242320408
เด็กชายปรมัตถ์  มณีสุธรรม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
334
2242311410
เด็กหญิงประวีณา  โฆสิตะมงคล
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
สพม. เขต 1
335
2242320118
เด็กชายปราชญ์ปรีชา  เปลี่ยนกลิ่น
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
336
2242360051
นายปราชญา  พวงมณี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
337
2242320411
เด็กหญิงปริญยดา  ศรีพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
338
2242320730
เด็กชายปรินทร  ชนกโอวาท
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม. เขต 2
339
2242320412
เด็กชายปรินทร  หลิน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
340
2242310213
เด็กชายปรินทร์  นวลศิริ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
341
2242320413
เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
342
2242321133
เด็กชายปวิชญะ  หลักคำ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
343
2242360660
เด็กชายปองคุณ  พะเลียง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
344
2242320120
เด็กชายปัญญ  ไตรรัตน์วรกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
345
2242310222
เด็กชายปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
346
2242310223
เด็กชายปัญญาธิคุณ  เพ็งนุ่ม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
347
2242361531
เด็กชายปัณณทัต  นครภักดี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
348
2242360053
เด็กชายปัณณทัต  รัตนะมงคลกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
349
2242320121
เด็กหญิงปัณณธร  เกษมสุขภิญโญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
350
2242311171
เด็กชายปัณณธร  ขจีสวัสดิการ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 5 ห้อง 151 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
2242320418
นายปัณณธร  ยุคันตพรพงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
352
2242360054
นายปัณณวัฒน์  ศรีอุราม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
353
2242310225
เด็กชายปัณณวิชญ์  วรภาสไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
354
2242320419
เด็กชายปัณณวิชญ์  หูรัตนภิรมย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
355
2242310226
เด็กชายปัณณวิชญ์  อัศวรุ่งเรืองชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
356
2242320420
เด็กชายปัณณ์  เนตรชลายุทธ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
357
2242310814
เด็กหญิงปัณดารีย์  ฟูดุลยวัจนานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
358
2242310229
เด็กชายปัถย์  คงชาญศิริ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
359
2242320421
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเกิงหิรัญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
360
2242310817
นางสาวปาณิสรา  เลาห์ลักษณาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
361
2242310819
เด็กหญิงปานชนก  วงศ์เสริมสิน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
362
2242310230
เด็กชายปานปรีย์  สิตะโปสะ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
363
2242311175
เด็กหญิงปานระพีภ์  ภักดีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
364
2242311176
เด็กหญิงปาลระพีร์  จีระพรมงคล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
365
2242310231
เด็กชายปิยพัทธ์  โอปิลันธน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
366
2242311179
เด็กชายปิยวัฒน์  ง้วนจินดา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
367
2242360666
เด็กชายปิยวัฒน์  มนูรัตนศิลป์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
368
2242360540
เด็กชายปิยวัฒน์  สมดวงศรี
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
369
2242310232
เด็กชายปิยังกูร  โอปิลันธน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
370
2242311181
เด็กชายปียวิชญ์  วงศ์งาม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
371
2242310233
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรานิเวศน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
372
2242310235
นายปุญญพัฒน์  ศรีรอต
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
373
2242360363
เด็กชายปุญญพัฒน์  อ่อนศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สพม.เขต 6
374
2242361188
เด็กชายปุญยธร  มากทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
สพม.เขต 6
375
2242320967
นางสาวปุณญณัฏฐ์ปภา  อุดม
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สพม. เขต 2
376
2242361541
เด็กชายปุณณวิช  สุนารัตน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
377
2242360670
เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์อินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
378
2242320427
เด็กชายปุลกิต  อาจเดช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
379
2242310238
เด็กชายปูรณ์  ภู่สันติพงษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
380
2242361746
เด็กหญิงเปมิกา  หนูทับ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
381
2242311347
เด็กหญิงไปรยา  เฉลิมวุฒานนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
382
2242310239
เด็กชายพงศกร  จองวิจิตรกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
383
2242310240
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  เศรษฐภักดีพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
384
2242320741
เด็กชายพงศ์อิทธิ์  ขันธวิสูตร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม. เขต 2
385
2242320432
เด็กชายพชร  คุณประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 5 ห้อง 152 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
2242312244
นายพชร  ว่องธนาการ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สพม. เขต 1
387
2242320433
นายพชร  เหลืองพิริยะชาติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
388
2242310824
เด็กหญิงพชรกมล  วัฒนศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
389
2242320436
เด็กหญิงพชรรัชต์  ติวากุลพิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
390
2242311509
เด็กชายพณิชพล  เปลี่ยนขำ
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
สพม. เขต 1
391
2242360671
เด็กหญิงพยัตณชพร  อภิรัตน์สิริกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
392
2242361550
เด็กหญิงพรนภัส  ตะนา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
393
2242320443
เด็กหญิงพรพนิต  กิ่งจงเจริญสุข
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
394
2242320742
เด็กหญิงพรพนิตย์  ชยวัฒนกิจจา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม. เขต 2
395
2242361556
เด็กหญิงพรหมมาศ  หมื่นไธสง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
396
2242320444
เด็กชายพรหมศักดิ์  ทิพย์มาลย์มาศ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
397
2242321146
เด็กหญิงพราวปวีณ์  ศิริมัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
398
2242360059
เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
399
2242320448
เด็กหญิงพลอยชม  ตรีคุณประภา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
400
2242310546
เด็กชายพศวัตร  ภักดีมงคล
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพม. เขต 1
401
2242361560
เด็กชายพศวีร์  ไขแสงทอง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
402
2242320452
เด็กชายพศิน  ธัญญกสิกล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
403
2242321134
เด็กชายพศิน  วาทินกล้า
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
404
2242310837
เด็กหญิงพัชรกันย์  อิสสระยางกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
405
2242360678
เด็กชายพัชรพงษ์  ฤทธิพงษ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
406
2242361563
เด็กหญิงพัชรพร  โพธิมีชัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
407
2242360681
เด็กชายพัชรพล  พลแสน
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
408
2242310254
เด็กชายพัฐนนท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
409
2242310256
เด็กชายพัฒนแสง  พินิจพิชิตกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
410
2242360060
นางสาวพัณฑิรา  จันทร์อ่ำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
411
2242310257
นายพัณณ์เดชน์  สร้อยสมุทร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
412
2242310258
เด็กชายพัทธดนย์  จิตติไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
413
2242360061
เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
414
2242310839
เด็กหญิงพัทธนันท์  สัตย์สมนึก
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
415
2242320129
เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
416
2242320458
เด็กชายพัสกร  เมืองมูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
417
2242321153
เด็กหญิงพิชชาภา  จุณณทัศน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
418
2242311201
เด็กหญิงพิชชาภา  ตราบชั่วกัลปาว์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
419
2242311204
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลื่อนถนอม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
420
2242311205
นางสาวพิชญ์สินี  ถาวรธนนันท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 5 ห้อง 153 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
2242360686
เด็กหญิงพิชญา  ฉัตรเฉลิมชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
422
2242361575
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีวัชรวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
423
2242310848
เด็กหญิงพิชญาภา  เอื้อปกรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
424
2242310262
นายพิบูลย์ศักดิ์  งามปิยะกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
425
2242310853
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์นครินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
426
2242310854
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อู่สันติวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
427
2242360063
เด็กหญิงพิมพ์นภัท  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
428
2242310861
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เหลืองนภาเลิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
429
2242320469
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เล่ห์มงคลไชย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
430
2242361579
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  คงเครือพันธุ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
431
2242360064
เด็กหญิงพิมพ์ระวี  รัตนะมงคลกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
432
2242320465
เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
433
2242360378
เด็กหญิงพิริยา  นพรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สพม.เขต 6
434
2242360065
นางสาวพิฤดี  หทยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
435
2242310864
เด็กหญิงพิศุทธณา  เศวตเศรนี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
436
2242310268
เด็กชายพีรกร  ตรีจักรขจร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
437
2242320474
เด็กชายพีรณัฐ  สาครรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
438
2242360066
เด็กหญิงพีรดา  ตันติวาณิชกิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
439
2242361584
เด็กหญิงพีรดา  วณิชย์ศุภกร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
440
2242311212
เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวีระธรรม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
441
2242310272
เด็กชายพีรวัส  จำจด
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
442
2242320476
เด็กชายพีรวัส  เพชรสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
443
2242361588
เด็กชายพีรวิชญ์  รัศมีโรจน์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
444
2242361589
เด็กชายพีรวิชญ์  ว่องตาประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
445
2242320477
เด็กชายพีรวิชญ์  องค์น้ำทิพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
446
2242360689
เด็กชายพีระพล  ฮาตระวัง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
447
2242310274
เด็กชายพุฒินันทน์  กิ่มบางยาง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
448
2242310275
เด็กชายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
449
2242360741
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
450
2242310975
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ชินอุดมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
451
2242311340
เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
452
2242361753
เด็กหญิงแพมมิกาส์  ศิรจินดาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
453
2242361592
เด็กชายภคพล  โพธิวร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
454
2242360692
เด็กหญิงภคภัทร  พุทธสิงห์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
455
2242310277
เด็กชายภคิน  เนียมสอน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 5 ห้อง 154 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
2242310279
เด็กชายภรัณยู  ปีตานนท์ชัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
457
2242320481
เด็กหญิงภริตา  ยายอด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
458
2242310280
เด็กชายภวัต  ลีชาแสน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
459
2242310282
เด็กชายภวิศ  จตุวีรวงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
460
2242310285
เด็กชายภัคพิพัฒน์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
461
2242311218
นางสาวภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
462
2242320483
นางสาวภัณฑิรา  ศิริบรรณากุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
463
2242361597
เด็กชายภัทรดนัย  อยู่นาค
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
464
2242310287
นายภัทรนันท์  ฉางแก้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
465
2242311013
เด็กชายภัทรพล  พันธ์เลิศระพี
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม. เขต 1
466
2242320971
นายภัทรพล  วรรณธนกิจ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สพม. เขต 2
467
2242320768
เด็กชายภัทรพล  สมิตทันต์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม. เขต 2
468
2242320488
เด็กหญิงภัทรลดา  ตรีธนูชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
469
2242360164
นางสาวภัทรวดี  แสงมาลา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
สพม.เขต 6
470
2242311417
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทรวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
สพม. เขต 1
471
2242310874
เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
472
2242310288
นายภัสภูมิ  ตันนิรันดร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
473
2242360068
เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
474
2242320032
เด็กหญิงภาณุมาศ  รุ่งเรืองไทรงาม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม. เขต 2
475
2242310291
เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณขจิต
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
476
2242310293
เด็กชายภานพ  วงศ์วาฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
477
2242360697
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กิมิฬาร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
478
2242310299
เด็กชายภูชิต  ธารางกูร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
479
2242310300
นายภูตะวัน  สระทองเถื่อน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
480
2242360069
เด็กชายภูผา  ปานเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
481
2242310877
เด็กหญิงภูพฤกษา  ผู้ทรงธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
482
2242310308
เด็กชายภูเพชร  สุพพัตศาสตร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
483
2242311230
เด็กชายภูมิศาสตร์  มากเจริญผล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
484
2242311231
เด็กชายภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
485
2242320498
เด็กชายภูริญาณ  อาจกำชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
486
2242320499
เด็กชายภูริณัฐ  ทรัพย์คงดี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
487
2242310305
เด็กชายภูริณัฐ  ลาภศิริวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
488
2242311233
เด็กชายภูริภัทร  วสุนธราภิวัฒก์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
489
2242360700
เด็กชายภูริสรณ์  ตลึงจิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
490
2242310307
เด็กชายภูวิศ  อริยะสกุลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 5 ห้อง 158 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
491
2242361616
เด็กชายภูสฤก  ภูริมงคล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
492
2242310879
เด็กหญิงมณรดา  อังสุโวทัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
493
2242311235
เด็กหญิงมนัสชยา  นิลพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
494
2242360701
เด็กหญิงมนัสนันท์  ภัสสรเรืองรอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
495
2242360070
นางสาวมานิตา  เอื้อกมลชาญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
496
2242360072
เด็กหญิงมิ่งกมล  ปิตาระเต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
497
2242360071
เด็กชายมิตรภาพ  อิฐงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
498
2242320505
เด็กชายมีเกียรติ  ตั้งสัจจสว่างกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
499
2242310439
เด็กชายเมชฌ์  จันทรทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
500
2242320613
เด็กชายเมธาพัฒน์  พนาวงศ์วัชร์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
501
2242320614
นางสาวเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
502
2242361748
เด็กหญิงเมธิชนา  โรจนะสมิต
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
503
2242320616
เด็กชายเมธิน  โฆษิตชุติมา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
504
2242320619
เด็กหญิงโยษิตา  รอดวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
505
2242360073
เด็กชายรชต  รัตนกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
506
2242361626
เด็กชายรชธร  อึ้งภากรณ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
507
2242320510
เด็กหญิงรวิกานต์  ฉายากุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
508
2242311243
เด็กชายรวิทย์  ผ่านภูวงษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
509
2242310314
เด็กชายรวินภ  โสดาดี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
510
2242321147
เด็กหญิงรวิสรา  ไชยมุกดาสกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
511
2242310317
เด็กชายระพีชลสิทธิ์  เป้าสาทร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
512
2242310318
เด็กชายรังสิมันตุ์  อริยสุนทร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
513
2242321082
เด็กชายรัชศร  พู่ทองคำ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม. เขต 2
514
2242361632
เด็กหญิงริณรฎา  ถาวรวีรสกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
515
2242310889
นางสาวรินรดา  ริ้วตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
516
2242310894
เด็กหญิงลภัสรดา  สุทธิทศธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
517
2242360705
เด็กหญิงลีลาวดี  อินคล้าย
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
518
2242310327
นายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
519
2242361638
เด็กชายวงศ์วริศ  เลิศมงคลชัย
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
520
2242361639
เด็กชายวชรพันธ์  รัตนวิบูรณ์ชัย
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
521
2242320519
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตองอ่อน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
522
2242361641
เด็กชายวทัญญู  อำนวยสิน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
523
2242361052
เด็กชายวรพล  ศรีวิเศษ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.เขต 6
524
2242320525
เด็กชายวรเมธ  ไมตรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
525
2242361643
เด็กชายวรรณธัต  เพชรรักษ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 5 ห้อง 159 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
526
2242310332
เด็กชายวรลภย์  ศรีชัยนนท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
527
2242310898
เด็กหญิงวรวลัญช์  ทิพยนิธิวัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
528
2242310899
เด็กหญิงวรัชญา  ปานขำ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
529
2242311017
นางสาววรันธร  ศรีชาญกิจ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม. เขต 1
530
2242360710
เด็กหญิงวรัษมนฑ์  กุลแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
531
2242361648
เด็กชายวรากร  สีพึ่งธรรม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
532
2242360077
เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
533
2242320524
เด็กชายวริทธิ์  วัฒนพลาชัยกูร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
534
2242310334
เด็กชายวรินทร  บวรกิจปกรณ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
535
2242361650
เด็กหญิงวรินธร  บุญคง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
536
2242311253
เด็กหญิงวริศรา  เกตุพันธ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
537
2242311254
เด็กหญิงวริสา  เตชาพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
538
2242360078
เด็กชายวสุธร  สถาพรสกุลไพศาล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
539
2242310337
นายวัชรธร  จิณวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
540
2242311256
เด็กชายวัชรพงศ์  ภูเจริญ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
541
2242361660
เด็กชายวิชชญากร  นาคงาม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
542
2242311260
นายวิชชาภัทร  จินดานาถ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
543
2242310904
เด็กหญิงวิชญา  นรินทร์สุขสันติ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
544
2242320528
เด็กชายวิชานาถ  คงเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
545
2242360079
เด็กชายวิถีบูรพา  นันทะเสน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
546
2242310343
เด็กชายวิททสุ  วัชรเขื่อนขันธ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
547
2242310345
เด็กชายวิริยกานต์  คีรีวิเชียร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
548
2242310346
เด็กชายวิศรุต  จงภิญโญตระกูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
549
2242310348
เด็กชายวีรภัทร  ลี้
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
550
2242310350
เด็กชายวีรวิทย์  เจริญวงศ์นำ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
551
2242320044
เด็กชายวุฒิเมศร์  พรกิตติยาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม. เขต 2
552
2242310441
เด็กชายเวชพิสิฐ  กวยานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
553
2242360718
เด็กหญิงศตวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
554
2242310908
เด็กหญิงศมน  ศรีศุภภัค
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
555
2242310556
เด็กชายศมนันท์  ภานุวัฒน์วนิชย์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพม. เขต 1
556
2242310909
เด็กหญิงศรณ์พิชชา  วัชระชัยพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
557
2242320164
เด็กหญิงศรัณย์ภัค  ขันธนันต์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
558
2242310493
เด็กชายศรันย์  แก้วศรีทองธาดา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
สพม. เขต 1
559
2242361056
เด็กหญิงศศิณา  มุขเชิด
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.เขต 6
560
2242320535
เด็กหญิงศศิษา  ปานพรหมมินทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 6 ห้อง 165 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
561
2242311269
เด็กหญิงศิรประภา  ไตรยปัญจวิทย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
562
2242310913
เด็กหญิงศิรัณภัคญ์  วีรปกรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
563
2242361676
เด็กชายศิลป์ชัย  เชื้อประกอบกิจ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
564
2242320539
นายศิวกร  แก้วสอาด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
565
2242310356
เด็กชายศิวกร  ต๊ะกำเนิด
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
566
2242310358
เด็กชายศิวกร  ไม่เสื่อมสุข
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
567
2242310359
นายศิวัจน์  วัฒนะศรีพงษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
568
2242320045
เด็กชายศิวัช  ศุภวรรธนะวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม. เขต 2
569
2242320540
เด็กชายศิษฏ์  ศรีอรพินท์งาม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
570
2242360081
เด็กหญิงศีรณัฐ  นิยมไพศาลสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
571
2242320046
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ตันติจิตรอารีย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม. เขต 2
572
2242310361
นายศุภกร  ไชยเกษมศิริ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
573
2242310363
เด็กชายศุภกร  ไพศาลเจริญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
574
2242311273
นายศุภกฤต  โชตินพรัตน์ภัทร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
575
2242310366
เด็กชายศุภวิชญ์  จิระเดชะ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
576
2242310365
เด็กชายศุภวิชญ์  ตระการสิงหนาท
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
577
2242360083
เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
578
2242320544
เด็กชายศุภวิชญ์  สันนิธิลาวัณย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
579
2242360084
เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
580
2242311276
เด็กชายศุภวิลล์  เลิศวงศ์กรกิจ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
581
2242310368
นายศุภสัณห์  เข็มพงษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
582
2242320546
เด็กหญิงศุภิสรา  ติรธรรมเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
583
2242310442
เด็กชายเศรษฐ์สิริ  สิริธนาดล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
584
2242310917
เด็กหญิงสตวรรณ  สัจจพานิชกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
585
2242310372
เด็กชายสมสรรพ์  คูถิรตระการ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
586
2242361681
เด็กหญิงสมิตรา  เมธวัจน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
587
2242311278
เด็กหญิงสมิตา  ฉัตรบริรักษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
588
2242361262
นายสรยุทธิ์  จันทะลี
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
สพม.เขต 6
589
2242320547
เด็กชายสรวิชญ์  สระมูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
590
2242361686
เด็กหญิงสรัลกร  วงษ์กำปั่น
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
591
2242360088
นางสาวสราพร  โฆษิตวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
592
2242311315
นางสาวสโรชา  ยุทธวรวิทย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
593
2242310376
เด็กชายสฤก  ไล้วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
594
2242361688
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผันสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
595
2242311020
เด็กชายสังขกร  สังข์เทพ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม. เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 6 ห้อง 168 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
596
2242310377
เด็กชายสัจนนท์  ตรียินดี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
597
2242311284
เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
598
2242360721
เด็กหญิงสาริศา  ทองพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
599
2242310379
เด็กชายสิทธิชล  ชินวรากร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
600
2242310380
เด็กชายสิทธิภาคย์  อัศวสถาพรผล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
601
2242321139
เด็กชายสิปปกร  จุลพันธ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
602
2242311287
เด็กชายสิปปภาส  ลาภังยะวิทย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
603
2242310382
เด็กชายสิรชน  ปิยผดุงกิจ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
604
2242320556
เด็กชายสิรภพ  กำแหงคุมพล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
605
2242310383
เด็กชายสิรภพ  ขาวพลัด
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
606
2242320555
เด็กชายสิรภพ  จารุดิลกกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
607
2242361691
เด็กชายสิรภพ  นวลละออง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
608
2242310384
เด็กชายสิรภัค  จักรวาลวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
609
2242320560
นายสิรภัทร  แจ่มมี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
610
2242310387
เด็กชายสิรวิชญ์  ยกย่อง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
611
2242360723
เด็กหญิงสิริกร  งามดี
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
612
2242311294
เด็กชายสิริดนย์  รังษีหิรัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
613
2242320563
เด็กหญิงสิรินภา  คุณวุฒิโอภาส
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
614
2242360874
เด็กชายสิวิกรมณ์  โนคำ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สพม.เขต 6
615
2242361702
เด็กชายสุกฤษฎิ์  มากทรัพย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
616
2242320565
เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวานิชวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
617
2242311297
นายสุขจิต  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
618
2242320566
เด็กหญิงสุขนันท์สินี  แซ่เฮง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
619
2242320567
เด็กหญิงสุชัญญา  คำเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
620
2242360090
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณนพเก้า
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
621
2242320172
เด็กชายสุทธศิลป์  คุณมงคลวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
622
2242310933
เด็กหญิงสุทธสินี  งามประดิษฐ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
623
2242320569
นายสุทธิธาร  สุวรรณนพคุณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
624
2242310391
นายสุทธิพงษ์  พรมปราการ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
625
2242360725
เด็กหญิงสุธิตา  หวังบู่
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
626
2242320572
นายสุพล  ตั้งศิริพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
627
2242360091
นางสาวสุพิชฌา  ไชยกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
628
2242320174
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจนภูมิใจ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
629
2242310392
เด็กชายสุพีระ  มลุลี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
630
2242320575
เด็กหญิงสุริยฉาย  พัสดร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 6 ห้อง 169 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
631
2242311308
เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ฉายานพรัตน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
632
2242310395
เด็กชายสุวิจักขณ์  เบญจสัตย์กุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
633
2242320577
เด็กชายสุวิจักขณ์  เรืองอินตา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
634
2242360726
เด็กชายสุวิจักษณ์  อินทแพทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
635
2242320618
เด็กหญิงแสนรัก  วัฒน์ศุภมงคล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
636
2242312275
เด็กชายโสภณวิชญ์  เข็มเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สพม. เขต 1
637
2242310398
นายหยก  เลี้ยงฤทัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
638
2242320578
เด็กชายหรรษกร  วิจิตรบรรจงดี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
639
2242320579
เด็กหญิงหฤทชนัน  สัมพันธ์ชัยวสุ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
640
2242311316
เด็กหญิงหฤทัยชนก  พงศ์ธนเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
641
2242310399
เด็กชายหิรัณย์  เฮงโรจนโสภณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
642
2242360094
เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
643
2242360095
เด็กหญิงอชิรญาณ์  กระโจม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
644
2242310402
เด็กชายอติพงษ์  เหลืองนิยมกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
645
2242321106
นายอธิภัทร  ศิวะตระกูล
ม.3
โรงเรียนหอวัง
สพม. เขต 2
646
2242361714
เด็กหญิงอนัญญา  กองกุหลาบ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
647
2242311322
เด็กหญิงอนัญญา  คณารักษ์สันติ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
648
2242310944
เด็กหญิงอนัญญา  ไชยนพกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
649
2242320584
นายอนันดา  สายสีทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
650
2242360098
เด็กหญิงอนุธิดา  สอนซิว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
651
2242320587
เด็กหญิงอภิชญา  อนุมานไพศาล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
652
2242310500
เด็กชายอภิชา  เฉลิมบุญชัยกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
สพม. เขต 1
653
2242310404
เด็กชายอภิชา  ชัยชววุฒิ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
654
2242360732
เด็กหญิงอภิญดา  บุญจรัส
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
655
2242310408
เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
656
2242311329
เด็กชายอภิวิชญ์  ตรีวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
657
2242311331
เด็กหญิงอภิสรา  นิโรธสมาบัติ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
658
2242361720
เด็กหญิงอรณิชา  พิพัฒน์มโนมัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
659
2242360101
เด็กหญิงอรวรา  พรสุวรรณวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
660
2242360733
เด็กหญิงอริชา  นาคทิม
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
661
2242361723
เด็กชายอริญชย์  อริยะตา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
662
2242360734
เด็กชายอริย์ธัช  สุริยพัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
663
2242360102
เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
664
2242310956
นางสาวอักษรินทร์  วงศ์สุทธิเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
665
2242360103
เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.เขต 6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารไชยันต์ ชั้น 6 ห้อง 1610
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
666
2242310411
เด็กชายอัครวิชญ์  ปิ่นโมรา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
667
2242310413
เด็กชายอัครวินท์  ลิ้มพรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
668
2242360994
เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันทร์หนองหว้า
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพม.เขต 6
669
2242310415
เด็กชายอัทธเศรษฐ์  กนกวุฒิธำรง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
670
2242320592
เด็กหญิงอันติกา  ศรีทิพย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
671
2242361733
เด็กชายอัศม์เดช  สาลีพัฒนผล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
672
2242320182
เด็กหญิงอิงกมล  กิตติเจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม. เขต 2
673
2242310420
เด็กชายอิทธิพัฒน์  ซ่อมประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
674
2242310421
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เณรบำรุง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
675
2242311335
เด็กชายอินทัช  ศราธพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
676
2242360736
เด็กหญิงอิสรีย์  แม้นถาวรสิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
677
2242311336
เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีมุนินทร์นิมิต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1
678
2242310965
เด็กหญิงอิสสริยา  อิสริยะวาณิช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
679
2242360737
เด็กหญิงอุษาคเนย์  พรหมราช
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
680
2242320617
เด็กชายเอกภัทร  ภู่ประภา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม. เขต 2
681
2242361755
เด็กหญิงแองเจร่า  เปโตรวิช
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.เขต 6
682
2242310446
เด็กชายโอมธัช  วิริยะธีรกิจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม. เขต 1
683
2242360743
เด็กหญิงโอริสา  นาคทิม
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
684
2242360746
เด็กหญิงไอรินทร์  เลิศวัชระวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.เขต 6
685
2242310978
เด็กหญิงเเพรขวัญ  ชุนถนอม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม. เขต 1
686
2312480355
เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายมาจาก
สพม. เขต 18