รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2232710004
นางสาวกังสดาล  ชนะนิธิธรรม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
2
2232710005
นางสาวกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
3
2232710007
เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
4
2232720006
เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
5
2232710009
เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิคุณ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
6
2232710135
นายเจษฎากร  สมิงใหญ่
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
7
2232720012
เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
8
2232710300
เด็กชายชนน  รัตนปริญญานนท์
ม.2
โรงเรียนตะพานหิน
สพม. เขต 41
9
2232720015
เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
10
2232710020
เด็กชายชวิศ  วิริยะไกร
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
11
2232710021
เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
12
2232710022
เด็กหญิงชัญญาภา  ดีใจ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
13
2232710023
เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
14
2232710175
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมภู
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
15
2232710025
เด็กชายฐิติกานต์  โพธิบัลลังก์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
16
2232720018
เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
17
2232710187
นายณัฏฐ์พัชร์  จันทรประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
18
2232710032
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรภากร
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
19
2232720026
เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
20
2232720029
นางสาวธนพร  ดาวดึงษ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
21
2232720028
เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
22
2232720030
นางสาวธนภร  โชติภคาม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
23
2232710206
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใบยา
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
24
2232720034
นายธีระนันท์  อัศวสกุลศร
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
25
2232720037
เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
26
2232720040
นางสาวนารา  นามธนาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
27
2232710051
เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
28
2232720041
เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
29
2232710058
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
30
2232710060
นางสาวปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
31
2232720045
เด็กชายปัญญวัต  วิไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
32
2232710067
เด็กชายพงศภัค  พิเดช
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
33
2232710068
นายพชรพล  ทักษี
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
34
2232710228
นางสาวพรปวีณ์  เมฆอ่ำ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
35
2232710071
เด็กชายพลกฤต  เฮงตระกูลเวนิช
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2232720055
เด็กชายพสุ  สดายุรัช
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
37
2232710074
เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
38
2232710235
เด็กชายภคพงษ์  คุ้มตะสิน
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
39
2232710081
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เลาวหุตานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
40
2232710241
เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
41
2232710085
เด็กหญิงภารวี  ผ่องโอ่ย
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
42
2232720064
เด็กชายภูริ  ศิวสิริการุณย์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
43
2232710246
เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
44
2232710250
เด็กหญิงมินตรา  สุดสงวน
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
45
2232710251
นางสาวรตา  หลีเกษม
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
46
2232720069
นายรวิภาส  ถึงสุข
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
47
2232720070
เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
48
2232710098
เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
49
2232720071
นายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
50
2232710101
นายวงศธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
51
2232720072
นายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
52
2232710256
นายวทัญญู  ชูเมือง
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
53
2232720073
เด็กชายวรนน  จุธากรณ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
54
2232710106
นายวสุ  ทรงปัญญาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
55
2232710111
เด็กหญิงศุจิกา  ขอนทอง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
56
2232710272
เด็กหญิงษมากร  เปี่ยมงาม
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
57
2232720080
เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
58
2232720081
เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42
59
2232710139
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
60
2232710282
เด็กชายอภินันท์  คนชม
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม. เขต 41
61
2232710132
เด็กชายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 41
62
2232720090
เด็กหญิงอิสรีย์  ศิริทัศนาเวช
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม. เขต 42