รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 241 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2222690805
เด็กหญิงกชกร  บุญทา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
2
2222690231
เด็กหญิงกชพร  ดีอินทร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
3
2222690975
เด็กหญิงกชพร  ภารไสว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
4
2222680112
เด็กชายกตัณณ์  พรหมมี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
5
2222690563
เด็กชายกนกไผท  กาวี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
6
2222680113
นางสาวกนกพร  เกิดเกตุ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
7
2222690808
เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวิมล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
8
2222700236
นางสาวกมลพรรณ  รัตวรุณรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
9
2222700238
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุวรรณพจน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
10
2222690564
นางสาวกมลวรรณ  ทุ้ยแป
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
11
2222700006
เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
12
2222690979
นางสาวกรวรรณ  อิงศรีวรกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
13
2222680575
เด็กหญิงกรวีร์  อ่อนนุ่ม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
14
2222690011
เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
15
2222690814
เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
16
2222690815
นางสาวกฤติยา  เขี้ยวงา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
17
2222690984
เด็กชายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
18
2222700246
เด็กหญิงกฤษฎิ์ชญาภรณ์  กาวี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
19
2222700010
เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
20
2222680579
เด็กชายกฤษณ์รัตม์  ทองดอนคำ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
21
2222690244
นายกฤษมงคล  รัตนถาวร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
22
2222690817
เด็กหญิงกวิตา  แดงวิจิตรวรกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
23
2222680005
เด็กชายก้องภพ  คชาธาร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
24
2222690264
เด็กชายก้องภพ  เลี่ยมพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
25
2222690577
เด็กชายก้องภพ  วันเเก้ว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
26
2222680006
เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
27
2222700251
นางสาวกัญญาณัฐ  ตำปาน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
28
2222690017
นางสาวกัญญาณัฐ  อบเชย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
29
2222700015
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สีมาก
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
30
2222680584
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถมทอง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
31
2222680585
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลำขวัญ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
32
2222700619
นายกันตภณ  นาคสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
33
2222700016
เด็กหญิงกันติชา  บุตรศิริ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
34
2222680145
นางสาวกัลยรัตน์  ทองปอนด์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
35
2222680002
เด็กชายกิจภูธิป  ยาวิลาด
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 242 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2222680588
เด็กชายกิตตน์ปภพ  กุระคาน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
37
2222690826
เด็กหญิงกิตติกานต์  โห้ทองคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
38
2222690988
เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
39
2222700526
นายกิตติธัช  ก้อนเทียน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
40
2222690571
เด็กชายกิตตินันท์  ท้าวอาศา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
41
2222680151
เด็กชายกิตติพัฒน์  ยิ้มปิ่น
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
42
2222700259
เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
43
2222690990
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชื่นทิม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
44
2222690993
นางสาวกุลนิษฐ์  อาษา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
45
2222680157
เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราราชัย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
46
2222700608
เด็กหญิงเกวลิน  พรมแก้วต่อ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
47
2222700263
นายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
48
2222700489
เด็กหญิงขวัญข้าว  เบ้าสกุล
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม. เขต 40
49
2222680592
เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
50
2222690994
นางสาวขวัญจิรา  ใจเที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
51
2222690579
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนิลทิน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
52
2222690028
เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
53
2222690581
นายคงกระพัน  ดอนท้วม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
54
2222690996
นายคณาธิป  สุขใจ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
55
2222690583
เด็กชายคณิน  น้อยศิริ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
56
2222700758
นายคณิศร  ทุ่มจันทึก
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สพม. เขต 40
57
2222680161
นายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
58
2222680007
เด็กชายคุณากร  โคเรือง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
59
2222690274
นายจักริน  จูเทศ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
60
2222690275
เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
61
2222690585
นางสาวจิณห์นิภา  เจริญเกษมวิทย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
62
2222691000
เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
63
2222700268
เด็กหญิงจิตภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
64
2222690279
เด็กชายจิรณนท์  เหลืองวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
65
2222680604
เด็กชายจิรพิพัฒน์  สุวรรณถาวรตกุล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
66
2222690280
เด็กชายจิรภัทร  แสนยศ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
67
2222691003
เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
68
2222680607
เด็กหญิงจิรัชญา  ต่วนเครือ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
69
2222700269
เด็กหญิงจิรัชญา  มูลศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
70
2222691005
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักยิ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 243 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2222680610
เด็กชายจิโรจน์  ขำกระแสร์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
72
2222700528
นางสาวจีรนันต์  ขันตรีทัน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
73
2222691008
เด็กชายจีรพัทธ์  สวนทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
74
2222700039
เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
75
2222691247
เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
76
2222680611
เด็กหญิงชญานันท์  นวลสี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
77
2222700491
เด็กหญิงชฎาพร  เกตุดี
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม. เขต 40
78
2222680615
เด็กหญิงชนม์ชนก  ดีสลิด
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
79
2222690840
เด็กหญิงชนม์นิภา  รุจนวิศาล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
80
2222690289
เด็กชายชนวีร์  ปินทะยา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
81
2222700277
นางสาวชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
82
2222680618
เด็กหญิงชนาภา  ทิวงษ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
83
2222680188
เด็กหญิงชนิดาภา  สิงห์แรง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
84
2222690043
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
85
2222700281
เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
86
2222680620
เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
87
2222700283
เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
88
2222680194
เด็กหญิงชัญญานุช  ทับเนินทอง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
89
2222690600
นายชัยธวัช  เเก้วกองทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
90
2222691016
เด็กชายชาคริต  พัฒนคูหะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
91
2222691017
เด็กชายชานน  มงคลพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
92
2222700052
เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
93
2222700288
เด็กหญิงชินันพร  แดงดี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
94
2222690309
เด็กชายชินาธิป  สุวัฒนะโสภณ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
95
2222700493
เด็กหญิงชิษณุชา  กระจ่างกิจใจชุ่ม
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม. เขต 40
96
2222690850
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภพ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
97
2222680197
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหล็กคม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
98
2222691020
เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เจริญไทย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
99
2222690053
เด็กหญิงชุติรดา  หลวงศรีราษฎร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
100
2222690974
เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
101
2222680206
นายฌามา  วจนชัย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
102
2222680021
เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
103
2222700291
เด็กหญิงญาณาภรณ์  ปานหมอก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
104
2222690603
นางสาวญาณิศา  พรหมแก้วต่อ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
105
2222690057
เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 244 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2222691022
เด็กชายฐากูร  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
107
2222690604
เด็กชายฐานพัฒน์  สุขเสริมศาล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
108
2222690059
เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
109
2222691025
นายฐิติกร  สุ่มทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
110
2222691026
เด็กหญิงฐิติพร  กิตติธาราทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
111
2222680629
เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีโพธิ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
112
2222680215
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ก้อนเกตุ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
113
2222690317
นางสาวณกานต์  โท้ทอง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
114
2222680024
เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
115
2222691033
เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
116
2222690612
เด็กชายณภัทร  โชติรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
117
2222680218
นายณภัทร  นิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
118
2222680220
เด็กหญิงณริญรัตน์  ศรีประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
119
2222691036
นางสาวณัชชนก  นิเวศน์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
120
2222680791
เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
ม.2
โรงเรียนผดุงปัญญา
สพม. เขต 38
121
2222700643
นางสาวณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
122
2222680229
นางสาวณัฏฐิตา  จิตร์ลัดดา
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
123
2222680237
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
124
2222680238
นางสาวณัฐณิชา  ดิษสาย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
125
2222690072
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
126
2222700539
นางสาวณัฐณิชา  ยศปัญญา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
127
2222691043
นายณัฐนนท์  ยกตรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
128
2222680029
เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนโกศิก
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
129
2222700311
เด็กหญิงณัฐภัททรพร  ขารอยู่
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
130
2222691047
เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
131
2222690621
เด็กชายณัฐภูมิ  กาทองทุ่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
132
2222691048
เด็กชายณัฐภูมิ  ช่างด้วง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
133
2222691049
นายณัฐวุฒิ  ทองงาม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
134
2222680034
เด็กชายณัฐศิษย์  พ่วงไผ่
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
135
2222700546
นางสาวณิชกมล  สมอออน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
136
2222690625
เด็กหญิงณิชา  บุญแสง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
137
2222691053
เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
138
2222700315
เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
139
2222691055
เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
140
2222690629
นางสาวดุสิตา  อินสัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 245 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2222700714
เด็กชายเดชฤทธิ์  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
142
2222690872
เด็กหญิงถาวรีย์  ขันใจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
143
2222700076
เด็กชายทยุต  พิบูลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
144
2222700077
นายทรรศน์พิธาร  ทองอุ่น
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
145
2222691059
นายทักษิณ  แก้ววงษา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
146
2222690634
นายทัตต์ดนัย  บุญเอม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
147
2222690348
นายทิม  มากบุญ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
148
2222691251
เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
149
2222690553
เด็กชายแทนไท  สมฤทัย
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
150
2222690557
เด็กชายไท้ทวารัติ  ภักดีโต
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
151
2222690352
นายธนกฤต  เปล่งขำ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
152
2222690349
เด็กชายธนกฤต  ราวิล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
153
2222690650
เด็กชายธนโชติ  นิลพานิช
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
154
2222690638
นายธนทรัพย์  เอ็บมูล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
155
2222691063
เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
156
2222680646
เด็กชายธนพล  เกสะวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
157
2222700550
เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มคง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
158
2222691068
นายธนภัทร  อิ่มกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
159
2222700654
เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
160
2222691069
เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
161
2222680040
เด็กชายธนวัต  พุ่มเกตุ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
162
2222690371
เด็กชายธนวินท์  วงศ์ครุฑ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
163
2222691071
เด็กหญิงธนัชชา  เผือกอ่อน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
164
2222680277
เด็กหญิงธนัชพร  สุมิตสวรรค์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
165
2222680282
นายธรรมดนย์  ชมชัย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
166
2222680042
เด็กชายธฤตวัน  นาคสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
167
2222691079
เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
168
2222690879
เด็กหญิงธัญชนิต  ขาวนวล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
169
2222691080
เด็กหญิงธัญธนพร  จันทร์คุ้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
170
2222700725
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิชาญ
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
สพม. เขต 40
171
2222680655
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
172
2222680293
นายธันวา  แสนบุญศรี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
173
2222691082
นายธิติ  เจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
174
2222690095
เด็กหญิงธิรดา  ทองเพชร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
175
2222680295
นายธีธัช  ชัยวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 246 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2222690383
นายธีภพ  ดอนจิ๋วไพร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
177
2222680049
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วทุ่ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
178
2222700098
เด็กชายนนทกานต์  จินดา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
179
2222691086
เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
180
2222700659
เด็กชายนนทวัฒน์  พิกุล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
181
2222691087
เด็กชายนพณัฐ  รัตนปริญญานนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
182
2222691088
เด็กชายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
183
2222700559
นายนราวิชญ์  สุวรรณชาติ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
184
2222691093
นางสาวนวพรรณ  ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
185
2222700347
นางสาวนัฐฐยา  สักขะกิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
186
2222680671
นายนัทธพงศ์  กีเกียง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
187
2222690395
เด็กชายนันทพงศ์  พงศ์วรเวชกุล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
188
2222680672
เด็กชายนันทภพ  สุขจี๋
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
189
2222691099
เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
190
2222691097
เด็กหญิงนารา  ยุบล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
191
2222680675
เด็กชายนิติรุจน์  หน่อใหม่
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
192
2222700354
นางสาวบงกชรัตน์  ไข่มุกข์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
193
2222690403
นายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
194
2222700664
เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเติม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
195
2222691101
เด็กหญิงบุษกร  ดีน้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
196
2222700112
เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
197
2222700111
เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
198
2222700666
นายปฏิญญา  วราสินธุ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
199
2222690892
เด็กหญิงปณษร  สีสกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
200
2222680332
เด็กหญิงปณิธาน  ลิ้มสกุล
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
201
2222680680
เด็กหญิงปทัตตา  จิ๋วทา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
202
2222691103
เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
203
2222700358
นางสาวปพิชญา  สีทำมา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
204
2222690407
เด็กชายปภังกร  มีเวชสม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
205
2222680681
เด็กหญิงปภัสวรรณ  สารยศ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
206
2222700362
เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
207
2222690114
เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
208
2222690410
นายปรวีร์  ทองพาน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
209
2222680339
เด็กชายประภัสร์  ปักษี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
210
2222680058
เด็กหญิงประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 247 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2222680059
เด็กหญิงปราชญา  โภชกรณ์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
212
2222700367
เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
213
2222691108
นางสาวปวรพร  นิยมถิ่น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
214
2222691110
เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
215
2222690412
เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
216
2222680686
เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
217
2222691111
นายปาลณุวัฒน์  ก้อนอินธนานันท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
218
2222690126
เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
219
2222680689
เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
220
2222690128
เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนะทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
221
2222700672
เด็กหญิงปิยะนันท์  ฤกษ์วิชานันท์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
222
2222691116
เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงนิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
223
2222700374
เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
224
2222690131
เด็กหญิงปุณยนุช  อัษญคุณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
225
2222680693
เด็กชายผดุงเดช  ดลสา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
226
2222680064
นายพงศกร  สุขจ้อย
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
227
2222690690
เด็กชายพงศ์เทพ  นิ่มพญา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
228
2222700375
นายพงศนาถ  นากลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
229
2222691117
นายพงศ์อมร  จิตตเมตตากุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
230
2222691120
เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
231
2222691123
นางสาวพรปวีณ์  ภคทิพากร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
232
2222700382
เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
233
2222680700
เด็กหญิงพรพิมพ์  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
234
2222691126
เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
235
2222680066
เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิริ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
236
2222691124
นางสาวพรรณนิภา  โรจนนิติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
237
2222700570
นางสาวพรวรดา  มารอด
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
238
2222691128
เด็กชายพลวัต  บ่อสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
239
2222691129
เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
240
2222700129
เด็กชายพสิษฐ์  ขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
241
2222690906
เด็กหญิงพัชชานันทร์  อ่อนชมจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
242
2222690907
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ศรีเพชร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
243
2222691130
เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงธ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
244
2222700392
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
245
2222680071
เด็กหญิงพัทธ์ศิกาณจน์  หล่อหลอม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 231 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2222680072
เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
247
2222680073
เด็กชายพาวิช  ผูกอ้น
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
248
2222700575
เด็กหญิงพิชญดา  ช้อยจอหอ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
249
2222691133
เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
250
2222680376
นางสาวพิชญา  ทักขินานนท์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
251
2222690148
นางสาวพิชญาภา  ทัดเที่ยง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
252
2222680378
นางสาวพิชญาภา  เนตรบุตร
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
253
2222700398
เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
254
2222691135
เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
255
2222680709
เด็กชายพิชญุตม์  พรหมลา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
256
2222680710
เด็กหญิงพิชยารักษ์  พิชัยณรงค์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
257
2222690150
เด็กหญิงพิชามญ  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
258
2222691136
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
259
2222691137
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
260
2222690707
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  พุทธรักษ์ขิต
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
261
2222680712
เด็กหญิงพิมพิศา  อินทฉิม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
262
2222691141
เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
263
2222700403
เด็กหญิงพิมานันท์  อรุณผล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
264
2222700580
นายพิริยากร  มาแก้ว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
265
2222700404
เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
266
2222691142
นายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
267
2222700681
เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
268
2222690228
เด็กหญิงแพรวา  ห้องมา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
269
2222680715
เด็กหญิงภคนันท์  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
270
2222680400
เด็กหญิงภทรวรรณ  ทรัพย์รำลึก
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
271
2222691144
นายภรัณยู  อยู่ทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
272
2222680401
เด็กหญิงภักตรา  สรมณาพงศ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
273
2222700406
นายภัคพล  อุทัยไพศาลวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
274
2222680717
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยิ้มยวน
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
275
2222680406
เด็กหญิงภัทรมน  จิตรสมัคร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
276
2222680407
เด็กหญิงภัทรมาส  แก้วแสง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
277
2222700584
เด็กชายภานุพงษ์  นวลเกตุ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
278
2222700410
นางสาวภารตี  ถนัดพงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
279
2222700146
เด็กหญิงภาราดา  เถาว์สิงห์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
280
2222691153
เด็กหญิงภิญญดา  ปานทิม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 232 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2222680723
เด็กชายภูตะวัน  จันทร์บุตร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
282
2222690458
เด็กชายภูฟ้า  มิ่งดู
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
283
2222691156
เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
284
2222700154
เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
285
2222690466
เด็กชายภูวิศ  ฟักแฟง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
286
2222700585
นายภููริณัฐ  แก้วยม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
287
2222690802
เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
288
2222680416
เด็กหญิงมณฑิรา  อยู่พุ่ม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
289
2222691159
นายมนต์ธัช  คล้ายแท้
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
290
2222691160
เด็กหญิงมนปิญา  อริยะวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
291
2222691163
เด็กหญิงมานัทญานันท์  ธาดาประภากร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
292
2222700483
นางสาวเมธาวี  เชื้อไพบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
293
2222680785
เด็กหญิงเมระกา  รัตนไพบูลย์วิทย์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
294
2222700416
นายยอดขวัญ  แก้วดู
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
295
2222690726
เด็กชายยุทธศาสตร์  จันทร์คำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
296
2222690472
เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
297
2222680731
เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วทันคำ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
298
2222690478
เด็กชายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
299
2222690481
เด็กชายรัฐกานต์  ม่วงสวน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
300
2222680739
เด็กหญิงรุจิรดา  ทิมม่วง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
301
2222700587
เด็กหญิงรุจิรา  ท่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
302
2222691169
เด็กหญิงลลนา  จันน้อย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
303
2222700590
นางสาวลักษิกา  ดวงพิลา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
304
2222700169
เด็กชายลัญฉกร  จักทอน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
305
2222680743
เด็กหญิงวรกานต์  ด่านประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
306
2222691184
เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
307
2222691174
เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
308
2222691175
เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
309
2222700737
นางสาววรัญญา  พันทำ
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
สพม. เขต 40
310
2222691178
นางสาววรางคณา  รอดสการ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
311
2222680453
นายวรานนท์  แก้วนัยจิตร
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
312
2222680801
เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
ม.1
โรงเรียนผดุงปัญญา
สพม. เขต 38
313
2222691180
เด็กชายวริศ  ทวีผล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
314
2222691182
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
315
2222691183
เด็กชายวรุตม์  มาศสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 233 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
2222680748
เด็กชายวสุ  อินทะโย
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
317
2222690496
นายวัชรพล  อยู่ดี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
318
2222700593
เด็กหญิงวารุณี  ศรีอภัย
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
สพม. เขต 40
319
2222680087
เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
320
2222680749
เด็กหญิงวิภาดา  คิดศรี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
321
2222700698
เด็กหญิงวิภาวี  จันทรางกูล
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
322
2222691187
เด็กหญิงวิริยา  ปิงเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
323
2222690749
นายวีรภัทร  โภคารัตน์กุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
324
2222691189
นายวีรานันท์  เหมรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
325
2222691191
นายศรวัสย์  ธนาสิริวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
326
2222680473
เด็กชายศรัณยพงศ์  วาดเอื้อยวงค์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
327
2222680753
เด็กหญิงศรีวลี  สุขนันตพงศ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
328
2222700428
เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
329
2222700700
นางสาวศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
330
2222690752
เด็กหญิงศิรกาญจน์  ดีมา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
331
2222690187
เด็กหญิงศิรภา  วชิราศรีศิริกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม. เขต 39
332
2222680754
เด็กชายศิรสิทธิ์  ฟูมั่น
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
333
2222691196
เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
334
2222680755
เด็กหญิงศิริวิมล  แจ่มจำรูญ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
335
2222691201
นายศุภกฤต  ใต้กิ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
336
2222691202
นายศุภกิจ  พรหมสา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
337
2222691204
เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
338
2222700192
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
339
2222680089
เด็กชายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
340
2222690760
เด็กชายศุภวิชญ์  รุจนวิศาล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
341
2222680809
เด็กหญิงศุภิสรา  สุภา
ม.2
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
สพม. เขต 38
342
2222700437
เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
343
2222691210
นายสหพล  พาดกลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
344
2222690942
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เผียนสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม. เขต 39
345
2222700442
เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
346
2222680091
เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งมา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
347
2222680759
เด็กหญิงสินินาฏ  แสงกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
348
2222691215
เด็กชายสิรภพ  อิ่มสุขศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
349
2222700445
เด็กหญิงสิรภัทร  คำมุง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
350
2222700446
เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 (อาคารร่มเกล้านเรศวร) ห้อง 234 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
2222680493
เด็กหญิงสิริกาญจน์  แน่นดีนพฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
352
2222680763
เด็กหญิงสิริพิชชา  บุญยะทิม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
353
2222691222
เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
354
2222690769
เด็กหญิงสุทัตตา  ก้อนเครือ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
355
2222691224
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
356
2222680097
เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
357
2222690521
เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม. เขต 39
358
2222680524
เด็กชายอชิตพล  สุวรรณคูหา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
359
2222700465
นายอธิป  อินธิศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม. เขต 40
360
2222691232
เด็กหญิงอนัญญา  สุชาติธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
361
2222691234
เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
362
2222700215
เด็กหญิงอรจิรา  ฮองกูล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม. เขต 40
363
2222691237
นางสาวอริยา  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
364
2222700709
นางสาวอริสรา  กองมงคล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
365
2222680105
เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม. เขต 38
366
2222690781
เด็กหญิงอังควิภา  อุตรธรรมานนท์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม. เขต 39
367
2222680546
เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์เจริญ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม. เขต 38
368
2222691241
เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
369
2222680773
เด็กหญิงอารดา  โปร่งสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
370
2222700711
นางสาวอารีย์  บุตรบุญชู
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
สพม. เขต 40
371
2222680774
เด็กชายอิงคศุรัฐ  ทาปิน
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม. เขต 38
372
2222691245
นายอิทธิพัทธ์  กุมภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39
373
2222691246
นางสาวอินทิรา  ปานกรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม. เขต 39