รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 11 ห้อง 1112 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2212660003
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
2
2212660612
เด็กหญิงกมลชนก  ศีริณัชกุลสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
3
2212660004
เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองมูล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
4
2212660007
เด็กชายกรวินท์  วิภูสันติ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
5
2212660008
นายกฤตพณ  วุฒิสาร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
6
2212660010
นายกฤตภาส  ทับทิมดี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
7
2212660011
เด็กชายกฤตยชญ์  พรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
8
2212660014
เด็กชายกฤติเดช  เสาร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
9
2212660614
เด็กชายกฤติเดชา  โชติทิพานัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
10
2212660613
เด็กชายกฤติน  จี๋คำวัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
11
2212660015
นายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
12
2212660020
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
13
2212660021
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
14
2212660032
เด็กชายกันต์รพี  เลิศหิรัญสุรกิจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
15
2212660028
เด็กหญิงกันติชา  เดชมนต์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
16
2212660617
เด็กหญิงกันติชา  ตุ้ยปาละ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
17
2212660030
เด็กหญิงกันติยา  ฉายา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
18
2212660618
เด็กหญิงกัลยกร  พุ่มพริก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
19
2212660036
เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
20
2212660568
นายกิตติภพ  ดวงมาลา
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สพม. เขต 36
21
2212660620
เด็กชายกีรกฤษฎิ์  กิ่งแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
22
2212660038
เด็กหญิงกีรติกา  ตั้งตระการพงษ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
23
2212660039
เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
24
2212660040
นางสาวกุลปริยา  ชูไว
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
25
2212660476
นางสาวไกลกังวล  การพนักงาน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
26
2212660441
เด็กชายเขมรัฐ  ปรโลกานนท์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
27
2212660043
เด็กหญิงคชญาพร  กุมหาชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
28
2212660044
เด็กชายคณพัฒน์  ใจสุข
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
29
2212660045
เด็กชายคุณานนท์  ธนูน้อย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
30
2212660490
เด็กหญิงจาริยาภรณ์  สามอินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
31
2212660049
เด็กหญิงจารุกัญญ์  สมยาราช
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
32
2212660050
เด็กชายจิตติพัฒน์  เขียนจัตุรัส
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
33
2212660052
เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุทุมภา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
34
2212660055
นายจิรภัทร  ดาวเลิศ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
35
2212660056
นายจิรภาส  ทรัพย์ประกิต
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 11 ห้อง 1113 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2212660059
เด็กหญิงจิรัชญา  ปรีดีพจน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
37
2212660058
เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรือง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
38
2212660061
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนพิศ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
39
2212660063
เด็กหญิงชญานิศ  สมประสงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
40
2212660066
เด็กชายชนธัญ  ตรีกริชวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
41
2212660069
เด็กหญิงชนัญชิดา  เด่นวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
42
2212660068
เด็กหญิงชนัญชิดา  มโนจิตต์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
43
2212660629
เด็กชายชนาภัทร  สุดถนอม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
44
2212660573
นายชวิน  จิรไพสิฐนุกูล
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สพม. เขต 36
45
2212660079
เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
46
2212660081
นางสาวชิดชนก  สิงห์มณี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
47
2212660082
นายชิน  สุวรรณสิงห์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
48
2212660086
เด็กชายชุติพนธ์  จันธิมา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
49
2212660636
เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุยะเพี้ยง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
50
2212660087
เด็กชายชุติมันต์  วงศ์ดาว
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
51
2212660738
เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
52
2212660472
นายโชคเฉลิมชัย  แสนสหโชค
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
53
2212660449
เด็กหญิงเฌอมาศ  เจิมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
54
2212660089
เด็กหญิงญาณิศา  เนตตกุล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
55
2212660092
นางสาวฐิตินันท์  จรรยาวิวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
56
2212660094
นางสาวฐิติวรดา  วินัน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
57
2212660095
เด็กชายณฐกร  ข่มอาวุธ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
58
2212660099
เด็กชายณภัทร  ชุ่มมงคล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
59
2212660098
เด็กหญิงณภัทร  ลือตาล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
60
2212660640
เด็กหญิงณรัชต์หทัย  ลังกาวีระนันท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
61
2212660105
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คัสเกตุ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
62
2212660502
เด็กชายณัฐชพน  วงศาโรจน์
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
63
2212660112
เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญขำ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
64
2212660643
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
65
2212660742
เด็กหญิงณัฐนรี  ไหวเขียว
ม.3
โรงเรียนพานพิทยาคม
สพม. เขต 36
66
2212660117
นายณัฐปคัลภ์  ทาคำฟู
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
67
2212660119
เด็กหญิงณัฐพร  คชสาร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
68
2212660118
เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
69
2212660121
นายณัฐภัค  มาลารัตน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
70
2212660123
นายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 11 ห้อง 1114 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2212660125
เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนบุญโชต
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
72
2212660645
เด็กหญิงณัฐริกา  ทักษิณเจนกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
73
2212660646
เด็กหญิงณัฐริดา  สะกล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
74
2212660648
เด็กหญิงณัฐวิภา  รวมสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
75
2212660127
เด็กชายณัฐสุต  สันติภูบาล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
76
2212660128
นางสาวณิชชกุล  เริงใจ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
77
2212660130
เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
78
2212660454
นายเถาลัง  แซ่เฉิน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
79
2212660649
เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
80
2212660140
เด็กชายทินกฤต  แต้ตระกูล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
81
2212660455
เด็กชายเทวัญ  เพิ่มธัญญกร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
82
2212660737
เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
83
2212660145
นายธนกฤต  แก้วเทพ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
84
2212660148
นายธนภพ  แสงบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
85
2212660151
เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
86
2212660158
เด็กชายธรรมโรจน์  ด้วงนคร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
87
2212660159
นายธราเทพ  พรมสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
88
2212660654
เด็กหญิงธัญชนิตย์  ชะนก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
89
2212660166
เด็กหญิงธันยชนก  คำวัง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
90
2212660169
เด็กหญิงธิดารัตน์  อิสรานุเจริญกุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
91
2212660172
นายธีรพล  ฟุ้งพงศธร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
92
2212660173
เด็กชายธีรภัทร  เกียรติวัฒนเจริญ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
93
2212660177
เด็กหญิงธีร์วรา  คหบดีกนกกุล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
94
2212660174
เด็กหญิงธีริศรา  สารอุดม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
95
2212660656
เด็กชายนพกร  วงศ์หวัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
96
2212660182
นายนราวิชญ์  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
97
2212660185
เด็กหญิงนฤภร  แขมหอม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
98
2212660657
เด็กหญิงนวพรศิริ  อินทร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
99
2212660658
เด็กชายนวมินทร์  พิทักษ์อำพรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
100
2212660190
เด็กหญิงนัฐนันท์  มวลกิจนิตยชัย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
101
2212660192
เด็กหญิงนันทนัช  ทองอินต๊ะ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
102
2212660659
เด็กชายนันทรกร  กัลวงศ์ยา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
103
2212660660
เด็กหญิงนาซึมิ  ทาคากิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
104
2212660199
เด็กหญิงบัวสุวรรณ  พานแก้ว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
105
2212660200
นายบารมี  พินิจ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 11 ห้อง 1115 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2212660522
นางสาวบุญทริกา  สมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
107
2212660525
นายปกป้อง  ร่มศรี
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
108
2212660202
เด็กชายปฐมพงศ์  กมลภพ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
109
2212660206
นางสาวปทมากร  แสงอรุณรักษ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
110
2212660210
เด็กชายปภังกร  อินเเสง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
111
2212660664
เด็กหญิงปรมรัตน์  ปนยะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
112
2212660665
เด็กชายประภวิษณ์  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
113
2212660214
เด็กหญิงปริชญา  จันทสารคาม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
114
2212660221
เด็กชายปวิช  เเสงพระเวส
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
115
2212660224
เด็กหญิงปาณิศา  ขานฤทธี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
116
2212660226
เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
117
2212660667
เด็กหญิงปิยภัทร  ประเทืองทิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
118
2212660236
เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
119
2212660459
เด็กหญิงเปรมปรีดา  คำมา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
120
2212660460
นางสาวเปรมมิกา  สุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
121
2212660239
นายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
122
2212660242
เด็กชายพงศ์รพี  ชุ่มพงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
123
2212660241
เด็กชายพงศโรจน์  ด้วงนคร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
124
2212660250
นายพร้อมภวัต  ใหม่ชมภู
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
125
2212660673
เด็กหญิงพลอยชมพู  เทียงมงคลชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
126
2212660674
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เขื่อนเพชร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
127
2212660261
นางสาวพัฒน์นรี  พัชรพิมล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
128
2212660262
นางสาวพัณณิตา  ตรีนารัตน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
129
2212660269
เด็กหญิงพิชญ์พิสุทธิ์  จอมศรี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
130
2212660270
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตามวงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
131
2212660271
เด็กชายพิชัยภูษิต  อินต๊ะสงค์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
132
2212660680
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยปัญญา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
133
2212660279
นางสาวพิมพ์ตะวัน  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
134
2212660281
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
135
2212660283
นางสาวพิมพ์วรา  แย้มมีศรี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
136
2212660683
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อภิจิรานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
137
2212660462
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กำแพงคำ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
138
2212660736
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขัดเป็ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
139
2212660291
เด็กหญิงภคพร  กันทะวงค์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
140
2212660293
เด็กหญิงภรภัทร  เชื้อนันตา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 11 ห้อง 1116 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2212660296
เด็กชายภัควี  แสวงกิจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
142
2212660297
เด็กชายภัณฑบดี  สว่างเต็ม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
143
2212660301
เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
144
2212660686
เด็กหญิงภาวินี  อินต๊ะสิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
145
2212660304
เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
146
2212660687
เด็กชายภีรภพ  เจียรไนพิทักษ์กุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
147
2212660307
เด็กชายภูมิณัช  วังมณี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
148
2212660688
เด็กชายภูรินท์  อินทจักร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
149
2212660313
เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวิ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
150
2212660314
เด็กหญิงมณณภร  นิมมานวรดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
151
2212660315
เด็กหญิงมนศิลา  อินสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
152
2212660690
นายมาตุภูมิ  ธรรมเดช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
153
2212660692
เด็กหญิงมาอิ  มิยากาวา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
154
2212660319
เด็กหญิงมุกตาภา  นามวงค์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
155
2212660464
นายเมธัส  แสงประชุม
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
156
2212660321
เด็กหญิงยศวิมล  วงศ์บุรินทร์พาน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
157
2212660474
นางสาวโยนก  วิจิตรปฐมกุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
158
2212660326
เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
159
2212660331
นายรัชพล  แก้วอุย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
160
2212660332
เด็กหญิงรัฐนนท์  นิลหุต
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
161
2212660698
เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
162
2212660700
เด็กชายราชพฤกษ์  รักษา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
163
2212660701
เด็กหญิงรินรดา  ช่วยเกิด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
164
2212660334
เด็กชายรุ่งรวิน  ริมทอง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
165
2212660477
เด็กชายไรวินท์  ปรีดีพจน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
166
2212660539
นายฤทธิพร  พรหมวะนา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
167
2212660703
เด็กชายวชิรพล  ไพชยนต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
168
2212660340
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
169
2212660345
เด็กหญิงวรรณกานต์  คำมูล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
170
2212660704
เด็กชายวรวัฒน์  มาสบ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
171
2212660705
เด็กหญิงวรัชยา  สายสืบ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
172
2212660349
นายวรํญญู  กันธนะ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
173
2212660354
นายวิชชากร  มาทา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
174
2212660359
เด็กชายวิธนะ  กิจชนะไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
175
2212660361
เด็กชายวินย์ภาส  เตชไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 11 ห้อง 1117 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2212660362
นางสาววิภาพร  ธนาภัทรกิตต์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
177
2212660707
เด็กหญิงวิภาวี  เรียวสงวนวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
178
2212660365
เด็กชายวุฒิกร  จันทมาศ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
179
2212660367
นางสาวศมนกนก  พรหมปลัด
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
180
2212660377
เด็กหญิงศิรดา  ริค้า
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
181
2212660378
นายศิรวิชญ์  ตันใจ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
182
2212660379
นายศิวกร  ขอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
183
2212660380
เด็กชายศุภกร  จันทร์วรณ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
184
2212660382
นายศุภกานต์  ชัยสุข
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
185
2212660711
เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
186
2212660384
เด็กหญิงศุภิษรา  สลีสองสม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
187
2212660389
นายสิรวิชญ์  เดชปักษ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
188
2212660391
นางสาวสิริกัลยา  สีเขียว
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
189
2212660713
เด็กหญิงสุกัญญา  นิลสวิท
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
190
2212660544
เด็กหญิงสุจีรา  กันทะเตียน
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม. เขต 36
191
2212660397
นางสาวสุชานันท์  ฟุ้งพงศธร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
192
2212660716
เด็กหญิงสุทธิกานต์  บริหาร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
193
2212660717
เด็กหญิงสุพัดชา  สมควร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
194
2212660718
เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
195
2212660719
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธวัชเชียงกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
196
2212660403
เด็กชายสุพีรวิชญ์  สิทธิยศ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
197
2212660405
นายสุวรรณชาด  สุวรรณจิตต์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
198
2212660723
เด็กหญิงสุวิชญา  ฝักฝ่าย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
199
2212660407
เด็กหญิงหนึ่งพระพร  หมื่นกันฑ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
200
2212660408
เด็กหญิงหัทยานันท์  อัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
201
2212660412
เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
202
2212660416
เด็กชายอภิรวัฒณ์  ศรีรัตนพงษ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
203
2212660417
นายอภิวิชญ์  วิริยพัฒนากูล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
204
2212660420
เด็กหญิงอภิสรา  กาวิกุล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
205
2212660422
เด็กชายอมรเทพ  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
206
2212660727
เด็กหญิงอรทัย  สายปิง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
207
2212660426
เด็กชายอรรถศาสตร์  อินปั๋น
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
208
2212660427
เด็กหญิงอริสรา  เรือนมูล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
209
2212660431
นายอัครเดช  แสนพิศ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
210
2212660433
เด็กชายอัศวบดินทร์  จันทร์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 11 ห้อง 1118 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2212660729
เด็กชายอัสกร  ทะสร้อย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
212
2212660434
เด็กหญิงอาภารัตน์  สิทธิวิชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
213
2212660731
เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม. เขต 36
214
2212660435
เด็กชายอิศร์รุจ  ปวาณ์เวช
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
215
2212660436
นางสาวอิสรียา  ศรีนวลวงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
216
2212660438
นายุคุ้มเกล้า  กนกสิงห์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
217
2212660756
เด็กชายกตตน์  แจ้งสว่าง
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
218
2212660760
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เดชาสินวิไล
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
219
2212660764
เด็กหญิงกรชนก  ตันกูล
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
220
2212660787
เด็กหญิงกัลยกร  แก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
221
2212660794
เด็กชายกิตติมศักดิ์  โพธรรม
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
222
2212660796
เด็กชายกีรดิต  กันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
223
2212660804
เด็กหญิงขวัญเกล้า  ชัยศร
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
224
2212661386
นางสาวเขมสิริ  พิภพลาภอนันต์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
225
2212660820
เด็กหญิงจิตอาภา  สิทธิหล่อ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
226
2212660822
เด็กหญิงจิรชยา  ริค้า
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
227
2212660827
เด็กหญิงจิรัชญา  ชินสงคราม
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
228
2212660829
เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
229
2212661438
นางสาวจุฑามาศ  มหาวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
สพม. เขต 36
230
2212661389
เด็กหญิงเจณิสริน  สกุลเจียมใจ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
231
2212660836
เด็กหญิงฉัฐดาว  คำดา
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
232
2212661519
เด็กหญิงชมพูพิงค์  ไชยศรี
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
233
2212660856
นายชยุตพงศ์  วงค์ขัติย์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
234
2212660859
นายชลสิทธิ์  โกจะกัง
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
235
2212660867
เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
236
2212660868
เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
237
2212660875
เด็กชายญาณาธร  ยอดมิ่ง
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
238
2212660878
เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
239
2212661521
เด็กหญิงฐานิดา  รวมสุข
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
240
2212660910
เด็กชายณัฐดนัย  ด้วงนุ้ย
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
241
2212660913
เด็กหญิงณัฐทิชา  ป๊อกบุญเเรือง
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
242
2212660921
เด็กชายณัฐภัทร  ทรายขาว
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
243
2212660923
เด็กชายณัฐรวิชญ์  เตชะกุลวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
244
2212660937
เด็กหญิงณิฐชาภรณ์  วาระโว
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
245
2212660940
นางสาวดลนภา  ตาเบ้า
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
246
2212661393
นายเดชาธร  เชื้อทอง
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
247
2212660942
นางสาวตรีชฎา  ใสสม
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
248
2212660944
เด็กชายตรีวิชญ์  คำตุ่น
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
249
2212660949
เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกันทะ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
250
2212660957
เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
251
2212660972
เด็กชายธนเดช  ฟูแสงจงรัตน
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
252
2212660995
เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
253
2212661002
เด็กหญิงนนทพร  พงษ์พนัศ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
254
2212661003
เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
255
2212661006
เด็กหญิงนภสร  เชื้อยูนาน
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
256
2212661017
นางสาวนฤภร  ฤทธิบาล
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
257
2212661038
เด็กหญิงบุณณดา  นันทชาติ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
258
2212661398
เด็กชายเบญจภัทร  สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
259
2212661531
เด็กหญิงปรียาธร  รู้ให้ทาน
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
260
2212661060
เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
261
2212661064
เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ภิรมย์วงศ์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
262
2212661071
เด็กหญิงปาริฉัตร  ตาอ้อน
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
263
2212661080
นายปุณณวิชญ์  ฉั่ว
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
264
2212661087
เด็กหญิงพนิตานันท์  เทพคำภูวนนท์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
265
2212661088
เด็กหญิงพรธีรา  ใจวงศ์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
266
2212661097
นางสาวพรไพลิน  อินประชา
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
267
2212661099
เด็กชายพสธร  เพียรจริง
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
268
2212661545
นางสาวพัทธวรรณ  พยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
สพม. เขต 36
269
2212661125
เด็กชายพิทวัส  สวนพืช
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
270
2212661129
เด็กหญิงพิมพกานต์  โกวะลิตร
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
271
2212661134
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันสุริสาร
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
272
2212661546
นายพีระพรรธ  ละคำมา
ม.3
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
สพม. เขต 36
273
2212661540
เด็กหญิงไพลิน  สมณะ
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
274
2212661409
นายเฟรดเดอริค จิม  มอฟแฟท
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
275
2212661152
เด็กหญิงภัควลัญช์  มุสิกุล
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
276
2212661175
เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
277
2212661187
เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์พล
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
278
2212661190
เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณวนิช
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
279
2212661199
เด็กหญิงรมณ  ไชยลังกา
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
280
2212661205
เด็กหญิงรวิษฎา  คำไชยวัง
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
281
2212661208
เด็กหญิงรักตภา  พลภัฏ
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
282
2212661215
เด็กชายรัฐศาสตร์  คำบุญยืน
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
283
2212661235
เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองสรรงามสิริ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
284
2212661257
เด็กชายวิชญะ  วังกรานต์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
285
2212661265
นางสาววิมลศิริ  เปาลิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
286
2212661285
เด็กชายศิริวัฒน์  ทิศสุกใส
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ห้อง 126 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
287
2212661536
เด็กชายศุภกร  พิมพิสาร
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
288
2212661537
เด็กชายศุภชัย  มุ่งจันทร์
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
289
2212661304
เด็กหญิงสาลิสา  ใฝ่จิตจิระโชติ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
290
2212661305
เด็กชายสิทธิกร  สมวรรณ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
291
2212661538
เด็กชายสิรวิชญ์  เกนท์ทา
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม. เขต 36
292
2212661313
เด็กหญิงสิริประภา  ภูมิโคกรักษ์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
293
2212661342
เด็กชายอติราช  รักชาติ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
294
2212661354
เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฎร์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
295
2212661358
เด็กหญิงอรนิช  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
296
2212661449
นางสาวอัจฉราพร  วิชา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
สพม. เขต 36
297
2212661363
เด็กหญิงอัญชลี  อินทนนท์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
298
2212661549
เด็กชายอาชาครินทร์  ปินตา
ม.3
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
สพม. เขต 36
299
2212661370
นางสาวอาทิตยา  ทาเป๊ก
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
300
2212661374
เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
301
2212661378
นางสาวอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
302
2212661380
เด็กหญิงิพิชญพรรณ์  ทวิชงค์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม. เขต 36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
303
2212670128
เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
304
2212670129
เด็กหญิงกชพร  วรรณสมพร
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
305
2212670130
เด็กชายกนกทอง  หงษ์ชัย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
306
2212670136
นายกฤตภาส  นันตา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
307
2212670004
เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
308
2212670140
เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
309
2212670142
เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
310
2212670144
เด็กหญิงกสิวรา  สุขทรัพย์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
311
2212670006
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สงสม
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
312
2212670146
เด็กชายกันตภณ  เอกวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
313
2212670153
เด็กชายกิตติธัช  สวิง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
314
2212670158
เด็กชายกิตติ์วนันต์  วงศ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
315
2212670008
เด็กหญิงคัจฉณัฐ  สมร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
316
2212670162
เด็กหญิงจริยาภรณ์  โสภารัตน์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
317
2212670009
เด็กชายจักรพรรดิ  นามวงค์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
318
2212670010
เด็กหญิงจิดาภา  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
319
2212670164
เด็กหญิงจินห์จุฑา  กาศสนุก
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
320
2212670012
เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
321
2212670015
เด็กชายจิรวัฒน์  สมรส
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
322
2212670167
เด็กชายจิรัฏฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
323
2212670170
เด็กหญิงจีราพร  กองโกย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
324
2212670018
เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาโถม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
325
2212670019
เด็กหญิงชญานันท์  เนตรบุตร
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
326
2212670178
นายชนภัทร  อุปนันท์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
327
2212670186
นายชัชพล  สุกใส
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
328
2212670187
เด็กหญิงชัญญา  ปรากฎมาก
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
329
2212670188
เด็กชายชัยภัทร  วิชัยปะ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
330
2212670023
เด็กชายชัยฤกษ์  ไชยมา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
331
2212670190
นายชานนท์  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
332
2212670193
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนรัตน์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
333
2212670197
เด็กชายฐปนวัฒน์  จันเสนา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
334
2212670026
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองช่วย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
335
2212670027
เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีรมย์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
336
2212670199
นายณฐนนท์  จัตุรภัทร์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
337
2212670029
เด็กชายณฐนันต์  สิงห์เหาะ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
338
2212670032
นางสาวณภัทร  เสรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
339
2212670201
เด็กหญิงณภัทร  แห่งพิษ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
340
2212670034
เด็กหญิงณัฎฐ์ภัสสร  อุปยะโสธร
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
341
2212670206
นายณัฐ  สิริเรืองบุญ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
342
2212670207
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวิศาลทวีวัฒน์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
343
2212670211
เด็กชายณัฐนนท์  วงค์สาย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
344
2212670039
เด็กหญิงณัฐนรี  บุษบงทอง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
345
2212670215
เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นขีด
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
346
2212670217
นางสาวณิชา  วงษ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
347
2212670048
เด็กชายติณห์  อุปติ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
348
2212670225
เด็กชายถิรายุส  อินยาวิเลิศ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
349
2212670049
เด็กชายทนุธรรม  แว่นศรีทอง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
350
2212670226
เด็กหญิงทักษพร  กันยะมี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
351
2212670235
เด็กชายธนพัฒน์  พยัคชาติ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
352
2212670237
เด็กชายธนภัทร  คำสวัสดิ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
353
2212670243
เด็กชายธนากร  ตักเตือน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
354
2212670242
นายธนากร  ม้ายอง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
355
2212670250
นายธรรม์ปพน  ธรรมใจ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
356
2212670258
เด็กชายธาริตทัต  ขัดชา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
357
2212670267
นายธีระ  ธนานุศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
358
2212670052
เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
359
2212670055
นางสาวนลินา  นรินทร์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
360
2212670277
นายนวพล  เกี๋ยงหนุน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
361
2212670278
นายนวพล  ตันประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
362
2212670057
เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
363
2212670282
เด็กชายนิธิศ  ธนะไพศาขมาส
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
364
2212670284
นายบุญญฤทธิ์  สุนันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
365
2212670286
เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
366
2212670288
เด็กชายปภังกร  พิเศษพิชญา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
367
2212670061
นางสาวปภาวดี  สุวรรณภูมิ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
368
2212670062
นายประกรพงศ์  ม้าทอง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
369
2212670063
นายประณต  จันทรานิมิตร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
370
2212670064
เด็กหญิงประภาศิริ  จันสอง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
371
2212670292
เด็กหญิงปราง  สวนกูล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
372
2212670067
เด็กหญิงปรีชญาน์  ต๊ะถิ่น
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
373
2212670068
เด็กหญิงปวรรณริสา  นันทจักร์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
374
2212670295
นายปัณณทัต  กวางทอง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
375
2212670071
เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
376
2212670300
เด็กหญิงปารณีย์  นามวงค์กา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
377
2212670303
เด็กชายปิลันธกร  เสนาคำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
378
2212670304
เด็กชายพงศกร  พรมมิ่ง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
379
2212670305
เด็กชายพงศกร  เหมืองหม้อ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
380
2212670307
เด็กชายพชร  ใจสอาด
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
381
2212670075
เด็กหญิงพลอยวรวรรณ  วงค์ฉายา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
382
2212670320
เด็กชายพีระวัฒน์  กาศแสวง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
383
2212670077
เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
384
2212670322
เด็กชายภคภูมิ  แก้วบาง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
385
2212670332
เด็กชายภาคภูมิ  ทองมอญ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
386
2212670340
เด็กชายภูชิต  จองเจริญกุลชัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
387
2212670341
เด็กชายภูมินทร์  ดวงประทุม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
388
2212670344
เด็กชายภูริ  พนัสจุฑาบูลย์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
389
2212670345
นายภูริณัฐ  วงค์ขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
390
2212670348
นายภูรีภัทร  ขันคำนันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
391
2212670085
เด็กหญิงมนต์อัปสร  สัตยประกอบ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
392
2212670088
นางสาวมนัสนันท์  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
393
2212670351
นายยงยศ  นามแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
394
2212670356
นางสาวรดา  ปราชญ์วีระกุล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
395
2212670358
เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
396
2212670367
เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สูง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
397
2212670097
นางสาววรินรดา  สอนโส
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
398
2212670373
เด็กชายวสุพล  กฤษณะบาล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
399
2212670375
เด็กชายวายุภักษ์  วงค์ขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
400
2212670377
เด็กชายวิชัยยุตม์  เกี๋ยงคำ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
401
2212670379
เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
402
2212670381
นายวีรภัฏ  วิญญาวงศ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
403
2212670103
นางสาวศวรรยา  เหลาธรรม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
404
2212670104
เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
405
2212670105
เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
406
2212670383
เด็กหญิงศศิวิมล  สาใจ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
407
2212670385
เด็กชายศิรสิทธิ์  แนวพิชิต
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
408
2212670106
เด็กหญิงศิริอักษร  เทอดไทย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
409
2212670393
เด็กหญิงศุภากร  สายวงศ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
410
2212670454
เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
411
2212670126
เด็กชายโศภณ  สวนโพธิ์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
412
2212670396
เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
413
2212670399
เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  วงศ์แปลง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
414
2212670401
เด็กชายสิรภพ  ขยัก
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
415
2212670108
เด็กหญิงสิริกร  หล้าคำมี
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
416
2212670109
นางสาวสิริวิมล  โปธาตุ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
417
2212670110
เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
418
2212670415
เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
419
2212670455
เด็กชายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
420
2212670456
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กันทะเสน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
421
2212670459
เด็กชายเหนือดวง  จิตมะโน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
422
2212670417
นายอชิรญ์  วังทิพย์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
423
2212670116
เด็กหญิงอนรรฆวี  เอื้อกิจรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
424
2212670420
เด็กชายอภิภู  สง่าแสง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
425
2212670421
เด็กชายอภิรัฐ  กันตะนา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
426
2212670426
เด็กหญิงอมราพร  สรณานุภาพ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
427
2212670118
เด็กหญิงอรพิชญ์  นันตา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
428
2212670121
เด็กหญิงอโรชา  พรมตา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
429
2212670120
เด็กชายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
430
2212670443
เด็กชายอิสรานุวัฒน์  วานิชพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
431
2212670480
เด็กหญิงกชกร  น้อยฉิม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
432
2212671001
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
433
2212671000
เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
434
2212670487
เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
435
2212670492
เด็กหญิงกมลพร  ทิวาราตรีวิทย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
436
2212670493
เด็กหญิงกรกนก  อรุโณ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
437
2212671008
เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
438
2212671011
เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
439
2212671012
เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
440
2212671017
นางสาวกวิสรา  มาละ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
441
2212671559
นายก้องภพ  ตันกุระ
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
442
2212671037
นายก้องภพ  ยศจันทร์สาร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
443
2212671022
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
444
2212671028
เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
445
2212670510
เด็กชายกันตเมธ  ณฝั้น
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
446
2212671027
เด็กหญิงกันติชา  กันแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
447
2212671030
นางสาวกัลยกร  สระทองศิริกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
448
2212672056
เด็กหญิงกานต์ปรียา  ไชยยศ
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
449
2212671032
เด็กชายกานต์วิชญ์  อะทะวัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
450
2212671033
นายกิตติธัช  อุดทังไข
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
451
2212671547
นายกิตติพิชญ์  มีเล้
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
452
2212670521
นายกิตติศักดิ์  วิชัยยา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
453
2212671550
เด็กชายกีรติ  กิตินันท์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
454
2212670525
เด็กหญิงกุศลิน  ธนบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
455
2212670968
นายเกียรติคุณ  ตนาวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
456
2212670969
นายเกื้อสกุล  ยศอาจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
457
2212671363
นายเขมราฐ  ขาววงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
458
2212670972
เด็กหญิงเขสรา  ใหม่เทวินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
459
2212671042
นางสาวจตุรพร  คูอาริยะกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
460
2212671568
นายจักรภัทร  ดีคำวงค์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
461
2212671044
นายจักรวาล  ยุทธประยงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
462
2212670533
นางสาวจิณณะ  วัยวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
463
2212670534
เด็กหญิงจิดาภา  ปันทะลา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
464
2212671046
เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
465
2212671051
นางสาวจิรภิญญา  สองสีโย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
466
2212670542
เด็กชายจิรวรรธ  แซ่อึ้ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
467
2212670544
นายจิระภัทร  แก้วน้อย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
468
2212670549
นายจีรัฐตินิน  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
469
2212671055
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
470
2212670974
เด็กชายเจษฎา  วรกิจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
471
2212671365
เด็กชายเจษฎาพงษ์  ลือเรื่อง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
472
2212670554
เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  ปั้นชู
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
473
2212671056
นางสาวชญาณิศา  มูลศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
474
2212671594
นางสาวชญาดา  อินไชยา
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
475
2212670555
เด็กหญิงชญานุตม์  พึ่งทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
476
2212671058
เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
477
2212671059
เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
478
2212671599
นางสาวชนม์นิภา  วังสาร
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
479
2212670561
เด็กชายชนสรณ์  หล้าพรม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
480
2212670564
นายชนาธิป  ศรีเริญ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
481
2212671064
เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
482
2212670579
เด็กชายชวกร  ศรีเริญ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
483
2212671620
เด็กชายชวกร  อินต๊ะกัน
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
484
2212670588
เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
485
2212671629
นายชิษณุพงศ์  เนตรทิพย์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
486
2212670591
เด็กชายญาณวิทย์  ปิงนา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
487
2212671074
เด็กหญิงญาณิศา  เทพเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
488
2212670593
นายฐานุพงศ์  ต๊ะชา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
489
2212671075
นางสาวฐิติกา  คำลือมี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
490
2212670598
นายณกมล  สุขสด
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
491
2212670599
เด็กหญิงณฐกมล  น้ำผึ้ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
492
2212671077
นางสาวณฐกร  สายนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
493
2212672080
เด็กหญิงณภัทร  วงค์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
494
2212671082
เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
495
2212672081
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันต๊ะยอด
ม.2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
496
2212670607
นายณัชพล  แก้วตัน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
497
2212671086
เด็กหญิงณัฎฐนิช  ธัญญะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
498
2212670608
เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
499
2212670609
เด็กชายณัฏฐชัย  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
500
2212670619
นายณัฐจักขณ์  เจดีย์นันท์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
501
2212670622
เด็กหญิงณัฐชยา  คำตัน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
502
2212670625
นายณัฐดนัย  มงคล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
503
2212671096
เด็กชายณัฐพนธ์  คะใจ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
504
2212672086
เด็กชายณัฐพล  เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
505
2212671098
นายณัฐพัฒน์  เย็นฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
506
2212671678
นายณัฐภัทร  คุณสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
507
2212671099
เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
508
2212670638
เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิสาร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
509
2212671680
นางสาวณัฐวรา  พรมคำ
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
510
2212671100
เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
511
2212671102
นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะแสน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
512
2212670648
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
513
2212671108
เด็กหญิงดลลชา  ชมภูมิ่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
514
2212671109
เด็กหญิงดวงกมล  ธรรมราช
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
515
2212670657
เด็กชายทรงภพ  ธิศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
516
2212671116
เด็กหญิงทัณฑิกา  ฃ่างเหล็ก
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
517
2212670664
เด็กชายธนกร  โชคคุ้มแก้วถาวร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
518
2212671695
เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
519
2212671128
เด็กชายธนภัทร  ฉลองโภคศิลชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
520
2212670671
นายธนภัทร  เรืองนาราบ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
521
2212671127
นายธนภัทร  หมวดหมู่
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
522
2212671704
นางสาวธนัชชา  ร่อนทอง
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
523
2212670672
นางสาวธนัชญา  พรมรักษา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
524
2212671132
เด็กชายธนาธร  อนาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
525
2212671134
เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมาละ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
526
2212671136
เด็กชายธฤต  ขระเขื่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
527
2212670686
เด็กหญิงธัญชนก  กันทะนะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
528
2212671139
นางสาวธัญชนก  ติลสาร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
529
2212671714
เด็กหญิงธัญญารัต  อังคสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
530
2212671144
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
531
2212671147
นางสาวธันย์ชนก  ทะโปน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
532
2212671148
เด็กชายธาดา  วิยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
533
2212670698
เด็กชายธิติกร  สุเทปิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
534
2212670978
เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
535
2212671733
เด็กหญิงนธวรรณ  มูลทองลี
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
536
2212671152
นายนนทกร  ณะไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
537
2212671153
เด็กชายนนทกร  ต๊ะวิไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
538
2212670705
เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
539
2212671154
นายนภณัฐ  ศรีสุบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
540
2212671156
เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
541
2212671155
เด็กหญิงนภสร  หมื่นโฮ้ง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
542
2212671746
นางสาวนริศรา  ศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
543
2212671159
เด็กชายนฤภัทร  พิยะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
544
2212671162
เด็กชายนวพล  นาคเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
545
2212671164
นางสาวนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
546
2212671751
นายนัทธพงค์  คันทมูล
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
547
2212671167
นางสาวนันท์ธนัชพร  งามเจริญสิน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
548
2212670722
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยยา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
549
2212670721
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
550
2212670724
เด็กหญิงนารีรัตน์  โทนิน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
551
2212671169
เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
552
2212670725
เด็กหญิงนิชา  เชื้อหมอ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
553
2212670727
เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
554
2212671172
เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
555
2212670728
เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
556
2212671173
เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
557
2212670730
นางสาวบงกชมาศ  บุญก้อน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
558
2212671180
เด็กหญิงบูรณิมา  วิชัยต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
559
2212670739
เด็กชายปณชัย  โกสินทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
560
2212671182
เด็กชายปณชัย  อุตยะราช
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
561
2212671183
เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
562
2212671777
นางสาวปพิชญา  ธรรมขันธ์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
563
2212670745
เด็กชายปภังกร  หมั่นการ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
564
2212671186
เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
565
2212671189
นางสาวปราญชลี  ภิมาลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
566
2212670751
เด็กหญิงปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
567
2212671192
เด็กหญิงปริญญาธร  เกสโรทยาน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
568
2212671194
นางสาวปรีณาภา  ปิงวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
569
2212671197
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมธาเกษร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
570
2212671208
นายปุญญพัฒน์  จันทร์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
571
2212670764
นายปุญญพัฒน์  ตาคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
572
2212670770
เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
573
2212671214
นางสาวพรประภา  ซ้งคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
574
2212670774
เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
575
2212670776
นางสาวพรหมวดี  ยานะฝั้น
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
576
2212671464
เด็กหญิงพัชรีรักษ์  ปิจดี
ม.3
โรงเรียนสา
สพม. เขต 37
577
2212671224
นางสาวพัทธนันท์  สุปง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
578
2212671226
เด็กชายพันธวัช  เรืองรองกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
579
2212671833
เด็กหญิงพัสพร  ชราชิต
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
580
2212671228
เด็กหญิงพิชญาภัค  นันทะเสน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
581
2212671229
เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
582
2212671230
เด็กหญิงพิชญาภา  สมเงิน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
583
2212671838
เด็กหญิงพิชยดา  ศิริ
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
584
2212671234
นางสาวพิทยาภรณ์  คำลือ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
585
2212671238
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
586
2212671844
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
587
2212670803
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันท์ชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
588
2212670805
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
589
2212671241
เด็กชายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
590
2212671242
นายพีรดนย์  วงค์เรือง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
591
2212671369
นายเพลงเอก  เสนรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
592
2212670822
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ม้วนทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
593
2212670823
นายภัณฑบดี  สุภามณี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
594
2212670825
เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
595
2212671250
เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
596
2212671251
นายภัทรดนัย  คำศรีใส
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
597
2212671252
นายภัทรดนัย  ธนสิริโชติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
598
2212671857
เด็กชายภัทรพงศ์  ต๊อดแก้ว
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
599
2212672110
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุทธไชย
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
600
2212671869
เด็กชายภาคิน  อุ่นเรือน
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
601
2212671876
เด็กชายภาณุวิชญ์  คูจะนา
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
602
2212671881
นายภูมิธรรม  พรานฟาน
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
603
2212671259
เด็กชายภูริณัฐ  กิวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
604
2212671260
นายภูริณัฐ  วัฒนธีรกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
605
2212671884
นายภูริณัฐ  สายแปง
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 245 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
606
2212671887
เด็กหญิงมณียา  ทนะวัง
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
607
2212670855
เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
608
2212670988
เด็กชายเมธิชัย  ทิพย์ปัญญา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
609
2212671264
นางสาวยุภรัตน์  เชื้อหมอ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
610
2212671265
นางสาวรมณียา  นรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
611
2212671266
เด็กชายรวิ  ชมภูรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
612
2212671269
เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
613
2212671270
เด็กชายรัฐนันท์  พิมพ์โพธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
614
2212670864
เด็กชายรัฐบาล  กาญจะแสน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
615
2212670865
เด็กชายรัฐภูมิ  บุญชูภักดิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
616
2212671272
เด็กหญิงลักษิกา  บูรณสัมปทานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
617
2212671275
นางสาววชิรญาณ์  เย็นทรวง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
618
2212670878
เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดพวง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
619
2212671276
เด็กหญิงวนัชพร  สิงสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
620
2212670882
นายวรงค์รัตน์  ครุฑเงิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
621
2212670888
เด็กหญิงวรรณรวี  ไชยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
622
2212671284
นางสาววรรสิริ  พาศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
623
2212671287
เด็กชายวรากร  ประแจ้
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
624
2212671290
เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
625
2212670898
เด็กหญิงวัฒนาวดี  ชุ่มเย็น
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
626
2212671292
นายวันจักรี  คำเทพ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
627
2212670902
นายวิทนันท์  ผูกจิต
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
628
2212671937
นายวิภพ  เพ็ชร์พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
629
2212671296
เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
630
2212671298
เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
631
2212670906
นายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
632
2212671300
นายวิศรุต  ส่างกอน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
633
2212671299
นายวิศรุต  ใหม่ยะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
634
2212671301
เด็กชายวิษณ์บวร  ใจจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
635
2212671303
เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรดาสา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
636
2212671946
เด็กชายวุฒิพงษ์  อนัญญาวงศ์
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
637
2212670907
นายศดานนท์  วรรณโน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
638
2212670912
เด็กชายศักดิ์วิสิฐ  สินทุมวงค์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
639
2212671310
นางสาวศิรภัสสร  ตันน้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
640
2212671312
เด็กชายศิระ  ยศมงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 246 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
641
2212670917
เด็กหญิงศิวพร  วงษ์แพทย์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
642
2212670919
เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
643
2212671316
เด็กชายศุภกร  ดอนอินไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
644
2212670924
เด็กชายศุภวิชญ์  สายนาค
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
645
2212671379
นางสาวโศภิตา  ยะวิญชาญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
646
2212671324
นายสรวิศ  มาละ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
647
2212671325
นางสาวสรัญญา  แซ่เล้า
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
648
2212670931
เด็กหญิงสรัลชนา  อุดมแก้วกาญจน์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
649
2212670932
เด็กหญิงสรัลพร  หมื่นโฮ้ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
650
2212670933
เด็กหญิงสรัลย์พร  พรมจันใจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
651
2212671974
นายสันติสุข  ภูคาพิทักษ์พงศ์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
652
2212672134
เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง
ม.2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม. เขต 37
653
2212671327
เด็กชายสิรภัทร์  ผ่านเมือง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
654
2212670913
นางสาวสิริกัญญา  วังกานนท์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
655
2212670940
เด็กหญิงสุชญา  ถนอมสิน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
656
2212671982
นางสาวสุชาวดี  วังสาร
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม. เขต 37
657
2212671334
เด็กหญิงสุภาวินีย์  สุขใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
658
2212671336
นายสุวิจักขณ์  กาญจนสินิทธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
659
2212671508
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุตะมี
ม.1
โรงเรียนสา
สพม. เขต 37
660
2212671372
เด็กชายเหมวสันต์  นุยศ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
661
2212671341
เด็กหญิงอทิตยา  กันทะเสน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
662
2212671344
นางสาวอนุธิดา  ส่างคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
663
2212671345
เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
664
2212670952
เด็กหญิงอภิญญา  ใจมัน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
665
2212671349
นางสาวอมรมิดา  มานัสฤดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
666
2212670956
เด็กชายอัครัช  ทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
667
2212671356
เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม. เขต 37
668
2212670962
เด็กหญิงอาภาศิริ  ทิพย์ปัญญา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
669
2212670964
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างเมฆฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37
670
2212670966
เด็กชายอิษฎา  วาศวิท
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม. เขต 37