รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 1 ห้อง 307 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2202640002
เด็กชายกตัญญู  บุญชุ่มใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
2
2202640577
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วกฤษฎางค์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
3
2202640021
เด็กชายกฤต  มณีวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
4
2202640023
เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
5
2202640024
เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
6
2202650032
นายก่อกุศล  ตัณฑ์อำไพ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
7
2202650033
เด็กชายก้องภพ  กอไธสง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
8
2202650008
เด็กหญิงกัชชรส  วงศ์ฟัก
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
9
2202640037
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
10
2202640590
เด็กหญิงกัญญานัด  พรหมรินทร์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
11
2202640034
นางสาวกัญญาวีย์  ศรีแท่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
12
2202640035
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
13
2202640045
เด็กชายกันต์ธีร์  ดวงมณี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
14
2202650603
เด็กชายกันตพงษ์  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
15
2202640042
เด็กหญิงกันตา  ขันธะชมภู
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
16
2202650016
นายกัมปนาท  ยิ่งเสรี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
17
2202640595
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คุณยศยิ่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
18
2202640051
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
19
2202650023
เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติการกุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
20
2202650024
นายกิตติ  ช่อไชยกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
21
2202641012
เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สพม. เขต 34
22
2202640054
เด็กชายกิตติทัต  ตัดพุดซา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
23
2202640058
เด็กชายกิตติพิชญ์  แก้วสมุทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
24
2202640061
เด็กหญิงกิรณา  ปฤษณภานุรังษี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
25
2202650029
เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
26
2202640068
นางสาวกุลิสรา  มีสุข
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
27
2202640534
เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
28
2202650847
เด็กหญิงเกวลี  ธรรมขันธ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
29
2202640943
เด็กชายโกศัลย์  เทิดไพรพนาวัลย์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
30
2202640572
เด็กชายไกรวินทร์  รินทพล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
31
2202650552
นายไกลกังวล  กันทะยศ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
32
2202640075
เด็กชายคณิน  เวียงดาว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
33
2202650039
นายคณิน  สินพาณี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
34
2202640079
เด็กชายคิดดี  สมทา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
35
2202650612
นายคิมหันต์  : ใจวรรณ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 2 ห้อง 313 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2202650045
เด็กชายคิระ  บู่แย้ม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
37
2202640610
เด็กชายคุณากร  ทวิสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
38
2202640564
เด็กชายโคกิ  คุงิมิยะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
39
2202640565
เด็กชายโคทาโร่  คาวาคามิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
40
2202650048
นายจักรภพ  ขัติศรี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
41
2202640091
เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
42
2202640092
เด็กหญิงจิดาภา  มิ่งเชื้อ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
43
2202640093
เด็กชายจิตติพัฒน์  กันทวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
44
2202650053
นางสาวจิรภัทร  ภู่สำลี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
45
2202650055
เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
46
2202640097
เด็กหญิงจิรภิญญา  อภิชัย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
47
2202650057
เด็กหญิงจิรัชญา  เทศศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
48
2202650059
นางสาวจิรัชยา  จันทะสุวันนะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
49
2202640098
เด็กชายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
50
2202650060
เด็กหญิงจิรัฏฐยา  ภูมิพันธ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
51
2202640623
เด็กหญิงจิราพรรณ  สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
52
2202640624
เด็กหญิงจิราภรณ์  จันธิวงค์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
53
2202640101
เด็กชายจิรายุ  ไชยมงคล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
54
2202650851
นางสาวเจตปรียา  จี้สละ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
55
2202650065
เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
56
2202650627
นางสาวฉันทพิชญา  หลวงนาม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
57
2202640110
นางสาวชญาดา  เลิศสงคราม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
58
2202650068
เด็กหญิงชญาภา  วิภวพรรุจี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
59
2202650631
เด็กหญิงชณัฐชญา  จำปาศักดิื
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
60
2202650071
เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
61
2202640113
เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
62
2202640632
เด็กหญิงชนกานต์  ประสงค์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
63
2202640115
นายชนนันท์  ชัยชนันท์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
64
2202640116
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
65
2202650078
เด็กชายชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
66
2202640118
นายชนาธิป  ทำการดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
67
2202640120
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโยกาศ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
68
2202650081
เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
69
2202640643
เด็กหญิงชลธิชา  เขิ่งมล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
70
2202640126
เด็กชายชวกร  สะอาดล้วน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 2 ห้อง 314 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2202640961
เด็กหญิงชาลินี  เจิ้ง
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม. เขต 34
72
2202650645
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชื่นกาศ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
73
2202640134
นายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
74
2202640135
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แก้วมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
75
2202640566
นายโชตนา  นาคนคร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
76
2202650549
เด็กชายโชตยากร  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
77
2202650551
เด็กชายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
78
2202640540
เด็กชายเซคิ  อะงูนิ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
79
2202640138
เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
80
2202640142
นางสาวญาดา  โพธิ์ล่าม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
81
2202640144
นางสาวฐนิศรา  ธงทอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
82
2202640145
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
83
2202650100
นางสาวฐิติชญา  เทียมถนอม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
84
2202650651
นางสาวณฏฐกมล  อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
85
2202640664
เด็กชายณพพงค์  อนรรฆพฤฒ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
86
2202640153
เด็กชายณภษิษข์ เสซ  นิธินันทะกานต์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
87
2202650886
เด็กชายณภัฒน์  แสงกาศ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม. เขต 35
88
2202640154
เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
89
2202650114
เด็กหญิงณรัญญา  นุชิต
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
90
2202650115
เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
91
2202640157
เด็กชายณัฎฐชัย  นนทะสร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
92
2202650117
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุตุดี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
93
2202650657
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัติเรือง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
94
2202640160
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาน้อย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
95
2202650120
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โอฬารจันทโรทัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
96
2202650122
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
97
2202640168
เด็กชายณัฐชนน  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
98
2202650123
เด็กหญิงณัฐญาดา  ธรรมชัยกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
99
2202640169
เด็กหญิงณัฐญาดา  มาแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
100
2202650126
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
101
2202650662
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะกุณะ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
102
2202640173
เด็กหญิงณัฐธิชา  ศิริ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
103
2202650132
เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
104
2202650134
เด็กหญิงณัฐนันท์  มีศิริ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
105
2202650566
เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยวงฝัน
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สพม. เขต 35
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 2 ห้อง 315 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2202640963
เด็กชายณัฐพล  ใจคำ
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม. เขต 34
107
2202650137
เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้่อกิตติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
108
2202640184
นายณัฐภัทร  วรหาญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
109
2202640187
เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
110
2202640188
เด็กหญิงณัฐวดี  พิละกัญทา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
111
2202640193
นางสาวณิชกานต์  สุวรรณกาศ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
112
2202650143
เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
113
2202640195
เด็กหญิงณิชานันท์  ศศิธรวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
114
2202650144
เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาอูป
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
115
2202640689
เด็กชายดนุเดช  แสงศาสตรา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
116
2202640196
เด็กชายดรณ์  สุวรรณประเทศ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
117
2202640692
เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
118
2202640198
เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
119
2202640542
เด็กชายเตชินท์  ฟูเต็ม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
120
2202650527
เด็กชายเตชินท์  ศรีบุรุษ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
121
2202650147
นายถิรวิทย์  ยอดปนันท์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
122
2202640201
เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
123
2202650680
เด็กหญิงทิฐินันท์  เรือนอินทร์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
124
2202650153
เด็กหญิงทิวระวี  หล้าคำลือ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
125
2202650895
เด็กหญิงทิวากาล  บุญมาลา
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม. เขต 35
126
2202640206
เด็กชายธนกร  กันอูบ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
127
2202650160
เด็กชายธนกฤต  ธิยาว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
128
2202650156
เด็กชายธนกฤต  สมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
129
2202650682
เด็กชายธนกฤต  เหล่าสืบสกุลไทย
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
130
2202640210
เด็กชายธนญชัย  แม่นยำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
131
2202650162
เด็กชายธนดล  สีสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
132
2202650164
นายธนบดี  แก้วชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
133
2202650165
เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
134
2202640215
เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
135
2202650684
เด็กชายธนภัทร  เก่งวานิช
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
136
2202640221
เด็กชายธนรัฐ  ฟองคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
137
2202641016
เด็กชายธนวัฒน์  กันสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สพม. เขต 34
138
2202650686
เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะปาน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
139
2202650903
เด็กหญิงธนัญชนก  นาคสง่า
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม. เขต 35
140
2202640229
เด็กหญิงธนัยนาถ  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 2 ห้อง 316 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2202650687
นางสาวธนาภรณ์  คำลือเกียรติ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
142
2202640710
เด็กหญิงธนาภรณ์  อรัญญี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
143
2202640236
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
144
2202650189
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ใหญ่สว่าง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
145
2202650191
นางสาวธวัลหทัย  แลกันทะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
146
2202650692
เด็กหญิงธัญชนก  กัณทา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
147
2202640239
นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสองเมือง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
148
2202640240
เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
149
2202650694
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุวรรณกาศ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
150
2202650198
เด็กหญิงธัญภัทชา  สังข์สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
151
2202650696
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยเรือน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
152
2202650200
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เถื่อนสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
153
2202650202
เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทราเครือ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
154
2202650207
เด็กหญิงธัมมจารี  อินญาวิเลิศ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
155
2202640243
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
156
2202650209
เด็กชายธิติธนันต์  กิมวังตะโก
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
157
2202640250
เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีอินทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
158
2202640252
นายธีร์  ทองนพรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
159
2202650216
เด็กชายนนณภัทร  มนตรีกุศล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
160
2202650217
เด็กชายนนทกร  วังตระกูล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
161
2202650703
เด็กชายนนทพัทธ์  สายเครื่อง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
162
2202640258
นายนพคุณ  ปานเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
163
2202650218
เด็กชายนพดล  ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
164
2202650705
นายนภสินธุ์  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
165
2202650223
เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
166
2202640262
นางสาวนภัสกร  อุ่นตา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
167
2202650226
เด็กหญิงนรมน  วัฒนพนม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
168
2202650227
นายนรากร  ฝั้นตาเกี้ยว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
169
2202640264
เด็กชายนราวิชญ์  กันทะสอน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
170
2202650713
นางสาวนรีกานต์  วงศ์ธานี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
171
2202650230
เด็กหญิงนฤพรณ์  ศักดิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
172
2202640271
เด็กหญิงนวพรรษสร  ใจแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
173
2202640273
นายนวพล  เทพขาว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
174
2202650915
เด็กหญิงนวรัตน์  พรมจาริต
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม. เขต 35
175
2202640738
เด็กหญิงนาตยาณี  ฟูคณะ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 2 ห้อง 317 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2202640284
เด็กหญิงนิชนันท์  มะโนภี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
177
2202640739
นางสาวนิชานันท์  จิโน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
178
2202650244
เด็กชายนิพิฐพนธ์  นนท์เต็ม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
179
2202650246
เด็กหญิงนิรนุช  วงศ์เขียว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
180
2202650247
เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
181
2202640286
เด็กชายนิรันดร  ปันมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
182
2202650718
เด็กหญิงนิลประภา  นันตา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
183
2202650529
เด็กหญิงเนมิกา  หน่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
184
2202650249
เด็กชายบรรพต  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
185
2202650250
เด็กชายบวรนันท์  สุวงษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
186
2202640288
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
187
2202650253
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์พรมมิน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
188
2202640744
เด็กชายบุญยกร  บุญแต่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
189
2202640290
เด็กชายบุญยวีร์  บุญรสศักดิ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
190
2202650258
เด็กชายบุณยากร  อติภัทรากูล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
191
2202640933
เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยลังกา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
192
2202640747
เด็กชายปฏิพล  กันธา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
193
2202640296
เด็กชายปฐานันดร์  จันภิรมณ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
194
2202650287
เด็กหญิงปณิตา  กาวิชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
195
2202640297
เด็กหญิงปพิชญา  วิชัยยา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
196
2202640298
เด็กชายปภังกร  ปัญญาราช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
197
2202650266
เด็กหญิงปภาดา  กิจจคณารักษ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
198
2202650267
นางสาวปภาพินท์  บุญเตี่ยม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
199
2202640968
เด็กชายปรัชญา  คำมา
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม. เขต 34
200
2202650275
เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
201
2202650726
เด็กหญิงปริชญา  นากุย
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
202
2202650276
นายปริญ  มิตรเจริญ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
203
2202650280
เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
204
2202640308
เด็กชายปัณณธร  แสนชมภู
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
205
2202640309
เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
206
2202640310
เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
207
2202650286
เด็กชายปาฏิหาริย์  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
208
2202640311
เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยวุฒิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
209
2202650729
นางสาวปานกนก  หน่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
210
2202640760
เด็กหญิงปิยธิดา  จาปัญญะ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 2 ห้อง 318 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2202650292
นางสาวปิยภรณ์  อินหลี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
212
2202640970
เด็กหญิงปิยวรรณ  เฉลิมยุทธ
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม. เขต 34
213
2202640318
เด็กชายปิยวัฒน์  อามกันทา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
214
2202640322
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  วังมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
215
2202640765
เด็กหญิงปูชิกา  อะโน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
216
2202650535
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ทาสุรินทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
217
2202650533
เด็กชายเปรม  ภักศิลป์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
218
2202650532
เด็กชายเปรม  ศุภศรีสรรพ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
219
2202650534
เด็กชายเปี่ยมภัทร  สันชุมภู
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
220
2202640951
เด็กหญิงไปรยา  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
221
2202650302
เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
222
2202650593
เด็กชายพงศ์พิช  พงษ์บ้านไร่
ม.2
โรงเรียนเถินวิทยา
สพม. เขต 35
223
2202640974
เด็กหญิงพรไพลิน  ตุ่มรังษี
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม. เขต 34
224
2202650739
เด็กชายพฤกษ์  บุญตัน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
225
2202640333
นายพลชล  เขื่อนคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
226
2202650313
เด็กชายพลภฤศ  วีระยุทธการ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
227
2202650314
เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
228
2202640780
เด็กหญิงพลอยแพรวา  หาญกล้า
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
229
2202650316
นายพศิน  อาจิริยะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
230
2202640338
นางสาวพัชรธิดา  วงศ์วัฒนดารา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
231
2202640782
เด็กชายพัชรพล  ดวงติ๊บ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
232
2202640339
เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
233
2202650325
เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
234
2202650329
นางสาวพาขวัญ  ผันผาย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
235
2202650330
เด็กหญิงพิชชานันท์  วงศ์ฟู
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
236
2202640343
นางสาวพิชชาพร  แก้วมะลิวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
237
2202640347
เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
238
2202640350
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเทา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
239
2202650942
นางสาวพินทุกานต์  บุญเทพ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม. เขต 35
240
2202650336
นายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
241
2202640356
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไพศาลมรกต
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
242
2202650340
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
243
2202640357
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
244
2202650341
นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร์คำเครือ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
245
2202640360
เด็กชายพีรณัฐ  โลหิตโยธิน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 3 ห้อง 324 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2202640359
เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
247
2202640361
นางสาวพีรดา  เหมือนฟู
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
248
2202640362
นายพีรพัฒน์  สระวาสรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
249
2202640364
เด็กชายพีรภัทร  ดอนมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
250
2202650344
เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
251
2202640803
เด็กชายพีระพงษ์  ภาคาบุตร
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
252
2202650345
นายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
253
2202640366
เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุติพงศ์วาณิชย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
254
2202640804
เด็กชายพุฒิพงศ์  หาญป่า
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
255
2202650537
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทิพย์มณี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
256
2202640548
เด็กชายเพลงเอก  ชายสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
257
2202650544
เด็กหญิงแพรลดา  กันทา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
258
2202650545
เด็กหญิงแพรววณิต  จันตะตื้อ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
259
2202640563
เด็กหญิงแพรวา  ยะปะนันท์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
260
2202640368
เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
261
2202650349
นายภพธร  อนุสรณ์นรการ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
262
2202640370
เด็กหญิงภรณ์พันธุ์  ทองอ่ำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
263
2202640814
เด็กหญิงภัณฑิลา  จรรยาสุภาพ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
264
2202640373
เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
265
2202650354
เด็กหญิงภัทรศิณีย์  วิลาวัลย์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
266
2202650357
เด็กหญิงภัสพร  บุญเป็ง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
267
2202650577
เด็กชายภัสร์พสุ  รุ่งฉัตร
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สพม. เขต 35
268
2202650362
นายภาณุวิชญ์  ยาวิละ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
269
2202640387
นางสาวภูตะวัน  สุริยะคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
270
2202650364
เด็กชายภูธนิก  สุติน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
271
2202640390
เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
272
2202650366
นายภูมิทรัพย์อนันต์  เทียมแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
273
2202650367
นายภูมินันท์  สมศรี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
274
2202640394
นายภูมิพัฒน์  วงศ์นันท์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
275
2202650370
นายภูริช  คำปาเชื้อ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
276
2202640397
เด็กหญิงภูริชญา  หล้านวล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
277
2202640402
เด็กชายภูวดล  ไชยมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
278
2202640401
เด็กชายภูวดล  เวียงสิมมา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
279
2202640403
เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
280
2202640405
นางสาวมนต์สิชา  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 3 ห้อง 325 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2202640826
เด็กชายมนัสวิณ  ถาคำติ๊บ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
282
2202640409
นายยุรนันท์  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
283
2202650999
เด็กหญิงเยาวภา  วันนา
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม. เขต 35
284
2202640416
เด็กชายรักษาพงษ์  ไชยวงษา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
285
2202640417
เด็กชายรัชกฤช  โมจมสิน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
286
2202640418
นายรัชชานนท์  มุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
287
2202640840
เด็กชายรัตนพงษ์  เกษมศรี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
288
2202640946
เด็กชายโรจนัสถ์  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
289
2202650391
เด็กหญิงลักษณียา  เสรีกุลวิเวทย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
290
2202640427
เด็กชายวงศ์วรรธน์  พงค์จินะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
291
2202640847
เด็กหญิงวนัชญา  จันทร์เที่ยง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
292
2202650397
เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
293
2202650786
เด็กหญิงวรรณนรี  ไข่แก้วณารัตน์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
294
2202650399
เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
295
2202650400
นางสาววรรธมน  บุญกุณะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
296
2202650401
นายวรัญญู  บุญเรืองทา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
297
2202650404
เด็กหญิงวรินยุพา  ชิวหรัตน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
298
2202640437
เด็กหญิงวริศรา  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
299
2202650408
เด็กชายวศิน  จำเริญขจรสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
300
2202650409
เด็กหญิงวสิตา  อินใจ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
301
2202640439
เด็กชายวสุพล  สันป่าแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
302
2202640856
เด็กหญิงวันวิสาข์  ใหม่ทำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
303
2202640857
เด็กหญิงวาเลนไทน์  เชอกอน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
304
2202650794
นายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
305
2202640446
เด็กหญิงวิโรษณาธ์  แก้วกุลวงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
306
2202640444
นางสาววิวรรณ  วิชิตสงคราม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
307
2202650795
เด็กหญิงวีรปริยา  เรือนพระจันทร์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
308
2202650798
เด็กชายวุฒิกร  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
309
2202640452
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยประภา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
310
2202650425
เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
311
2202650428
เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
312
2202640454
เด็กหญิงศิรภัสสร  ผ่องแล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
313
2202640978
เด็กหญิงศิรัญญิการ์  จินะใจ
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม. เขต 34
314
2202640456
เด็กหญิงศิริภัสสร  อึ้งวัฒนา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
315
2202650804
เด็กหญิงศิริวรรณ์  วรรณหลวง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 3 ห้อง 326 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
2202650435
เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
317
2202650436
เด็กหญิงศิวาพร  แก้วนันชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
318
2202650438
นายศุภกร  กาตาสาย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
319
2202650441
เด็กหญิงศุภพิชญ์  ไชยตาล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
320
2202650444
เด็กชายศุภวิชญ์  เขียวดี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
321
2202650443
เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
322
2202640462
เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
323
2202650445
เด็กหญิงศุภัคชญาภรณ์  ต๊ะใจ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
324
2202640556
เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินชัย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
325
2202640468
นายสมพล  สุทธิพันธ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
326
2202650815
เด็กชายสรวิศ  สิติวรรณา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
327
2202650449
เด็กชายสรสิช  ศรีวิเศษ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
328
2202650453
เด็กหญิงสริตา  รินทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
329
2202650454
เด็กชายสันติสุข  จงกล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
330
2202640884
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ตุนมรรยาท
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
331
2202650456
นายสิปปกร  เวียงทอง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
332
2202650457
เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
333
2202640477
เด็กชายสิรภัทร  ปันมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
334
2202650460
นายสิรวิชญ์  คตชาคร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
335
2202650459
เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
336
2202640479
เด็กชายสิรวิชญ์  สมเพาะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
337
2202640487
เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
338
2202650467
เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ชมภู
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
339
2202650468
เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
340
2202641021
เด็กหญิงสุชยา  อินทรส
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สพม. เขต 34
341
2202640891
เด็กหญิงสุชัญญา  ทวิชากรสีทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
342
2202641022
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สพม. เขต 34
343
2202650477
นางสาวสุธินี  ฤกษ์สุภา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
344
2202640893
เด็กชายสุธี  ยอดหัวใจ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
345
2202640492
นายสุประวีณ์  เหลืองหิรัญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
346
2202640491
เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
347
2202650479
นางสาวสุปรียา  มงคลคลี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
348
2202650488
เด็กชายสุรชัช  โสภา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
349
2202640496
เด็กชายสุรภพ  ชมนิสัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
350
2202650489
นางสาวสุวพัชร  สัญญะเขื่อน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศิลปภิรมย์ ชั้น 3 ห้อง 327 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
2202640500
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
352
2202640503
เด็กหญิงอชิรยา  กิติวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
353
2202650495
เด็กชายอติกานต์  ผิวเหลืองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
354
2202640507
เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะขัติ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
355
2202650499
เด็กชายอนันตา  ธีรวัฒน์วาที
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
356
2202650501
นางสาวอภิชญา  ชูบาล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
357
2202640511
เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
358
2202640510
เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์ศรีเกตุ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
359
2202640513
เด็กชายอภิรักษ์  ตาลประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
360
2202650502
เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
361
2202640514
เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรคชสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
362
2202650833
เด็กชายอภิวิชญ์  สุสา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
363
2202650834
เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม. เขต 35
364
2202640516
เด็กหญิงอรณิชา  กิติลังการ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
365
2202640518
เด็กชายอริยะกร  แก้วเหลี่ยม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
366
2202640533
เด็กหญิงอโรชา  อุ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
367
2202640520
เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
368
2202640521
เด็กชายอัครวินท์  วีระ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
369
2202650514
นายอัจฉริยะ  มิ่งเชื้อ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
370
2202650515
เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
371
2202650516
เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม. เขต 35
372
2202640524
เด็กหญิงอัณชิษปารย์  ภาณุดิถีกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
373
2202640526
เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
374
2202640527
เด็กชายอัศวิน  ชีวะพันธ์สมพงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
375
2202640916
เด็กหญิงอามีนะ  ดุลลาพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม. เขต 34
376
2202640530
เด็กชายอินทนนท์  รักษ์ใหญ่วงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
377
2202640574
เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม. เขต 34
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
378
2202641024
เด็กชายกษิดิศ  เพ็งรัตนา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
379
2202641025
เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
380
2202641035
เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงศ์กุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
381
2202641045
เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
382
2202641050
เด็กหญิงชลกร  สุทธเวช
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
383
2202641051
เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
384
2202641052
เด็กชายชัยวุฒิ  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
385
2202641054
เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มวรากุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
386
2202641055
เด็กชายชิษณุพงษ์  ทะวีวงค์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
387
2202641058
นางสาวญาณวดี  ศรีสล้าง
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
388
2202641069
เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเสียง
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
389
2202641071
นางสาวณัฐวดี  เวชกิจ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
390
2202641086
นายธนวัฒน์  รักเรียน
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
391
2202641098
นางสาวนันท์นภัส  วัชราวดี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
392
2202641201
นายเปรม  จงจิตต์โยธิน
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
393
2202641123
เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
394
2202641145
เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
395
2202641149
นางสาววรรณภรณ์  แก้วมาลา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
396
2202641156
เด็กหญิงวิภา  แสนคำ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
397
2202641157
เด็กหญิงวิภาวี  กล้าประจัน
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
398
2202641171
นายสรยุทธ  เครือซุย
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
399
2202641194
นางสาวอลีนา  ธิราช
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
400
2202641195
นายอัมรินทร์  อายุชัย
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34
401
2202641203
เด็กชายเอกพน  ธิชานนท์สันติกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม. เขต 34