รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1191421470
เด็กหญิงกชกร  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
2
1190601025
เด็กหญิงกชพร  วงค์ชมภู
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
3
1191141056
เด็กหญิงกนกนก  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
4
1191420791
เด็กชายกรฤต  เกียรติธนพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
5
1190600003
เด็กชายกรวิชญ์  พรมวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
6
1191421471
เด็กชายกฤตพล  สุบิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
7
1191440170
เด็กชายกฤษณะ  บุญพะเนียด
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3
8
1191140460
เด็กชายกสิณชน  ราชพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
9
1190601028
เด็กชายก้องภพ  ทิพอุต
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
10
1191420800
เด็กชายก้องภพ  ศักดิ์ปรีชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
11
1190610069
เด็กชายกันตพงศ์  ศรีลิว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
12
1191420795
เด็กชายกันตภณ  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
13
1191140463
เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
14
1191430238
เด็กหญิงกัลยากานต์  วงศ์เสาร์เนาว์
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
15
1190601140
เด็กหญิงกาลัญญุตา  มั่นธรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
16
1191430156
เด็กชายก้าวไกล  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
17
1190600010
เด็กหญิงกีรติกา  หมูหอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
18
1191440050
เด็กหญิงกุลณิษฐ์ฐาน์  กองโพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
19
1191420032
เด็กหญิงกุลนันท์  สานุทัศน์
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
20
1190600761
เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมอารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
21
1191140008
เด็กชายกุลโรจน์  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
22
1190600861
เด็กชายเกียรติภูมิ  วงค์แสนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
23
1190600769
เด็กชายโกเศส  มงคลยุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
24
1191141097
เด็กชายไกรวิชญ์  วังคะฮาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
25
1191440051
เด็กหญิงขวัญพิชชา  เรืองศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
26
1191420033
เด็กชายคงกะพันธ์  แก้วคำศร
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
27
1191420802
เด็กชายคณาธิป  ภูลวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
28
1191420804
เด็กชายคเณศ  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
29
1190601143
เด็กชายคีรี  พิพัฒน์ประภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
30
1191430157
เด็กชายคุณาวุฒิ  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
31
1190600015
เด็กชายจักรินทร์  คำกุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
32
1191140011
เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
33
1190610008
เด็กชายจิณณพัชร  รุ่งเรืองเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
34
1191420807
เด็กชายจิตติพิทย์  ราษฎร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
35
1191420121
เด็กหญิงจินดารัตน์  แพงคำฮัก
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1191420808
เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
37
1191440235
เด็กหญิงจิรนุช  มิ่งแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
สพป.สกลนคร เขต 3
38
1191140013
เด็กชายจิรภัทร  ชัยสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
39
1190610073
เด็กชายจิรเมธ  สอนสา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
40
1191440231
เด็กหญิงจิรัฐกาล  ใจชาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.สกลนคร เขต 3
41
1191420943
เด็กชายเจตนิพัทธ์  คึ้มยะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
42
1191440082
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทิพย์วิชิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
43
1191420811
เด็กหญิงฉัตรชนก  รุจิโรจน์อำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
44
1190600021
เด็กหญิงฉัตรนภา  ตีรวัฒนาประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
45
1191141063
เด็กชายชนธัญ  รูปเหมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
46
1191141064
เด็กหญิงชนิสรา  วิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
47
1191141321
เด็กหญิงชลธร  นครไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
สพป.มุกดาหาร
48
1190601030
เด็กชายชัชฤทธิ์  ฤทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
49
1190600027
เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
50
1190610010
เด็กชายชัยทัต  ไชยขันธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
51
1190600028
เด็กหญิงชาลิสา  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
52
1191420129
เด็กชายชิตชัย  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
53
1191140017
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปะทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
54
1190600962
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริโคตรวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
55
1191140473
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุทธิจักร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
56
1190600034
เด็กหญิงญาณิศา  เจริญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
57
1191420820
เด็กหญิงญาณิศา  บุญยู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
58
1191140474
เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภาณุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
59
1191420821
เด็กชายญานินท์  พูนเม็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
60
1191420822
เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาอัฑฒิสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
61
1190610301
เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
62
1191430239
เด็กหญิงณภัทร  ควรดำรงธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
63
1191440053
เด็กชายณัฎฐกรณ์  ตรงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
64
1191420825
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานาวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
65
1191420826
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
66
1190600041
เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
67
1191430094
เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะวาปี
ป.6
โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
สพป.สกลนคร เขต 2
68
1191141067
เด็กหญิงณัฐธริดา  ผิวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
69
1191420037
เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  โล้วทรัพย์ธนา
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
70
1191140481
เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1191141068
เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
72
1190600043
เด็กหญิงณัฐรดา  พิริยะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
73
1191420834
เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
74
1191140024
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
75
1191140025
เด็กชายณัฐวัฏฏ์  รัตนตรัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
76
1191440232
เด็กชายณัฐวัตร  ธิมะสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.สกลนคร เขต 3
77
1191420139
เด็กหญิงณัฐสุดา  ไขไพวัน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
78
1190610001
เด็กหญิงณาภัฐสา  สุขวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
สพป.นครพนม เขต 2
79
1191141069
เด็กหญิงณิชนันทร์  คุณชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
80
1191141322
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
สพป.มุกดาหาร
81
1190610303
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งพาทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
82
1190600179
เด็กชายเตชินท์  ด่างเกษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
83
1191421479
เด็กหญิงทักษพร  สงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
84
1190601032
เด็กชายธนกร  จิรพัชรชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
85
1191141070
เด็กชายธนกฤต  จันเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
86
1191140041
เด็กชายธนโชติ  วรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
87
1190600054
เด็กชายธนบูรณ์  พัฒนประสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
88
1190600055
เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
89
1191420840
เด็กชายธนพิพัฒน์  คำแพงมัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
90
1191140032
เด็กชายธนภัทร  รัตนโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
91
1190600056
เด็กชายธนวรรธน์  ทิพย์โฆษิตคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
92
1190600057
เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
93
1191420842
เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
94
1191141071
เด็กหญิงธนัชชา  สุภนิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
95
1191140038
เด็กหญิงธนัญชนก  นัยจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
96
1190600059
เด็กชายธนัยนันท์  หยกกชพันธ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
97
1191420001
เด็กชายธนากร  อ่อนโสภา
ป.6
โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
สพป.สกลนคร เขต 1
98
1190601156
เด็กหญิงธนาภรณ์  ไชยคาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
99
1191420846
เด็กชายธรณ์เทพ  พลราชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
100
1191140044
เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
101
1190600065
เด็กชายธาดาพงศ์  วรรณพืช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
102
1190600066
เด็กชายธีรดนัย  กีรติกานน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
103
1190600069
เด็กชายนณปวิช  พันโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
104
1191420159
เด็กหญิงนพวรรณ  ทัศจันดา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
105
1191440062
เด็กชายนพวิชญ์  กาสุริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1191420860
เด็กชายนราธิป  กุลกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
107
1190610088
เด็กชายนฤบดี  ลำลอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
108
1190600077
เด็กหญิงนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
109
1190601163
เด็กหญิงนุชวรา  พนมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
110
1190600763
เด็กชายบารมี  ธนสุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
111
1190600079
เด็กหญิงบุษย์ภาวลัย  เหล่าวัฒนาถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
112
1191430010
เด็กหญิงบุษราคัม  กวีพิชชาพัชร
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
113
1191440083
เด็กหญิงเบญญาดา  รักดีบุญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
114
1191430166
เด็กชายปฏิญญา  ตะนันท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
115
1190600764
เด็กชายปณิธิ  นันตะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
116
1191421484
เด็กหญิงปพิชญา  วรกา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
117
1190600083
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
118
1191421485
เด็กชายปภาวิน  ภูบุญอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
119
1191421487
เด็กชายปรานต์  บุญชัยศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
120
1191140053
เด็กชายปฤณ  ชาลีพุทธาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
121
1191140054
เด็กชายปวีร์  จันทรสาขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
122
1191440064
เด็กชายปัญญากร  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
123
1191140496
เด็กชายปัณณทัต  ใจแข็ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
124
1190600087
เด็กหญิงปาณิศา  ตั้งธำรงธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
125
1191420173
เด็กหญิงปาณิสรา  นะตะ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
126
1190610018
เด็กหญิงปานตะวัน  พรมเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
127
1190600088
เด็กชายปารมี  สมัครคดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
128
1190600968
เด็กหญิงปิญชาน์  ชาเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
129
1190600090
เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
130
1190600091
เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ยงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
131
1191420072
เด็กหญิงเปรมปรีดา  จุ้ยเรือง
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
132
1191141309
เด็กชายผดุงศักดิ์  คำบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
สพป.มุกดาหาร
133
1191420879
เด็กชายพงศธร  โถบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
134
1191421489
เด็กชายพงษ์พณิตย์  จันทะนุด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
135
1191440252
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พันทะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
สพป.สกลนคร เขต 3
136
1191420880
เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
137
1190610304
เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
138
1190610020
เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
139
1190600095
เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตรศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
140
1190600096
เด็กหญิงพรนภัส  คุณโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1190600097
เด็กหญิงพรนัชชา  ถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
142
1191140500
เด็กชายพระนาย  เพริดพราว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
143
1191140059
เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
144
1191141079
เด็กชายพศุตม์  ญาณสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
145
1191420183
เด็กชายพหล  ศรีเตียเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
146
1190600100
เด็กชายพอเพียง  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
147
1191421491
เด็กหญิงพัชรพร  สงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
148
1191141081
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรดีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
149
1190600101
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
150
1190600102
เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกสะพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
151
1191140066
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
152
1190600836
เด็กชายพัทธนันท์  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
153
1191140065
เด็กชายพัทธนันธ์  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
154
1190610021
เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
155
1191141082
เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
156
1191420885
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุระวัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
157
1191421494
เด็กหญิงพิฐณฎา  พจนชัยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
158
1191140503
เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
159
1190600971
เด็กหญิงพีรยา  โสที
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
160
1191420890
เด็กหญิงพูลพิชญ์  ศรีลารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
161
1190601046
เด็กชายเพชรกล้า  โสมงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
162
1190600182
เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
163
1191141223
เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิตอามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
164
1190610003
เด็กหญิงฟ้าใส  โส้พลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
สพป.นครพนม เขต 2
165
1191420891
เด็กหญิงภชริตา  วงศ์หาริมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
166
1191141084
เด็กหญิงภัทรทิวา  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
167
1191420897
เด็กชายภัทรพล  จิตต์ตรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
168
1191141311
เด็กชายภัทรวิทย์  อ่อนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
สพป.มุกดาหาร
169
1191440067
เด็กชายภูดิศ  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
170
1191440013
เด็กชายภูดิส  ทองสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
สพป.สกลนคร เขต 3
171
1190600116
เด็กชายภูริภัทร  นิลภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
172
1191140078
เด็กชายภูรี  พันระา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
173
1191421496
เด็กชายภูสิทธิ์  ทำนาผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
174
1191420053
เด็กชายมิ่งขวัญ  แสงทวี
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
175
1190600121
เด็กชายมุกดา  ติยะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1191440257
เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
สพป.สกลนคร เขต 3
177
1191420945
เด็กหญิงเมธภัค  กสิณสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
178
1191430173
เด็กหญิงเมริษา  เเก้วอาษา
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
179
1190600122
เด็กชายยอดยุทธการ  หมอจีต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
180
1191140509
เด็กหญิงรดา  วิศรุตมัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
181
1191421497
เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุตราช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
182
1190600126
เด็กหญิงรสริน  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
183
1191430241
เด็กชายรัญชนวิชญ์  นิธิวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
184
1191421498
เด็กหญิงลลิดา  คำเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
185
1191420056
เด็กหญิงลลิตา  มะโนภัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
186
1190610023
เด็กหญิงลักษิกา  พันธ์พุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
187
1191141221
เด็กหญิงลินลาณี  จิตอามาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
188
1190610102
เด็กชายวชิรวิชญ์  ผันศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
189
1190601184
เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งปณิธานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
190
1190600766
เด็กหญิงวดี  เล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
191
1190600134
เด็กหญิงวรกานต์  สอนซ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
192
1190600135
เด็กชายวรชิต  อุดมกิจโอฬาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
193
1191420907
เด็กหญิงวรรณวิภา  เเสงเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
194
1190600138
เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
195
1191440071
เด็กชายวริศ  ศรีนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
196
1191141045
เด็กหญิงวาสิทฐี  น้อยทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังนอง
สพป.มุกดาหาร
197
1191420911
เด็กหญิงวิรากานต์  ยิ่งเกียรตินนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
198
1191430098
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ก้อนแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาล้อม
สพป.สกลนคร เขต 2
199
1190610308
เด็กหญิงวิศัลยา  นนทะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
200
1191430112
เด็กชายวีรกร  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
สพป.สกลนคร เขต 2
201
1191140511
เด็กหญิงวีรนันท์  วรวิรุฬห์ธนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
202
1191140088
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธุระธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
203
1191141266
เด็กชายศิลาปราชญ์  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
204
1191420914
เด็กชายศิวกร  พันธ์นาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
205
1191421500
เด็กหญิงศิวาพร  สมยา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
206
1191140513
เด็กชายศุภณัฐ  อุปเสน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
207
1190600147
เด็กชายศุภนัฐ  วงศ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
208
1191420918
เด็กชายสพล  ศรีวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
209
1191140515
เด็กชายสภวัส  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
210
1191140517
เด็กหญิงสร้อยเพชร  พงษ์ประเสิรฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1190610027
เด็กหญิงสวรินทร์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
212
1190600151
เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
213
1190600153
เด็กชายสิริมงคล  ลอยดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
214
1190600154
เด็กหญิงสิริยุพา  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
215
1191420928
เด็กหญิงสุชญา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
216
1191140094
เด็กหญิงสุชัญญา  ประจงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
217
1191140520
เด็กหญิงสุธีดา  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
218
1190601355
เด็กหญิงสุนีถา  เสนานาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
สพป.นครพนม เขต 1
219
1190601192
เด็กหญิงสุพรรษา  มองบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
220
1190601043
เด็กชายสุพศิน  พิรุฬห์ธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
221
1190600157
เด็กหญิงสุพาพร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
222
1190600896
เด็กหญิงสุพิชชา  เหง้าสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
สพป.นครพนม เขต 1
223
1190600159
เด็กชายสุภวุฒิ  ไตรยเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
224
1191420932
เด็กชายสุภเวช  งิ้วพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
225
1190600855
เด็กชายสุรบัณฑิต  ราชวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
226
1190600856
เด็กชายสุรวิทย์  บริโปร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
227
1190600161
เด็กชายสุวิจักขณ์  ภูนากลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
228
1190610028
เด็กชายหงสรถ  อภัยโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
229
1190600162
เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
230
1190600163
เด็กชายอธิคุณ  สุทธิจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
231
1190600164
เด็กชายอธิปพัฒน์  เศรษฐภัทร์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
232
1191420231
เด็กชายอนาวิล  อินทะนาม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
233
1190600768
เด็กชายอภิรุจ  อินทสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
234
1191420939
เด็กหญิงอมิตดา  สิริวชิระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
235
1191140523
เด็กหญิงอรญา  สุวะศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
236
1190600176
เด็กหญิงอัฐกร  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
237
1191140527
เด็กหญิงอันดามัน  สิริพรรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
238
1191140102
เด็กชายอินทพงค์  วงค์เทวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
239
1190610312
เด็กชายอินทัช  แสงทองสุขโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
240
1191140530
เด็กหญิงเอื้อฤทัย  ใจเอื้อ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
241
1191140105
เด็กชายเอื้ออังกูร  อิทธิวิศิษฏ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
242
1190600904
เด็กหญิงไอรดา  ภูมีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
243
1191430153
เด็กหญิงกษมา  วามานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
สพป.สกลนคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
244
2191430120
เด็กชายกวิน  ใจขัด
ม.2
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
สพป.สกลนคร เขต 2
245
2190601372
เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
246
2190601373
นางสาวณิชารีย์  พานเทียนทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
247
2191430122
นางสาวธนภรณ์  เปรี่ยมดี
ม.3
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
สพป.สกลนคร เขต 2
248
2190601374
เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
249
2190601375
เด็กหญิงนภัส  เตชะวิจิตรชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
250
2190610272
นายประติมากร​  ขออาศัย​
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
สพป.นครพนม เขต 2
251
2190601382
นางสาวพุทธิมน  ไชยวงษา
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
252
2190601383
นางสาวภคอร  ศิรธรานนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
253
2190600987
เด็กหญิงเมษารัตน์  รัตนวงค์
ม.1
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
254
2191141246
เด็กชายสหรัฐ  คำมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
255
2191141247
เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
256
2191421544
นางสาวอติกานต์  หนองหารพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
257
2190601394
นางสาวอรปรียา  เสียงล้ำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
258
3190600184
เด็กหญิงกชกร  เรดิเกอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
259
3191430175
เด็กหญิงกชพร  เจาะจง
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
260
3191140532
เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
261
3190600988
เด็กหญิงกชพรรณ  ไตรยวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
262
3191420955
เด็กหญิงกณิศา  ทุพแหม่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
263
3190600770
เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
264
3191440032
เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณริน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
สพป.สกลนคร เขต 3
265
3190600189
เด็กชายกนธี  ไสยาสน์วัชระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
266
3190600190
เด็กหญิงกมลฉัตร  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
267
3190610314
เด็กหญิงกมลฉัตร  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
268
3190600863
เด็กหญิงกมลฉัตร  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
269
3191140110
เด็กหญิงกมลชนก  ผากา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
270
3191420251
เด็กหญิงกมลชนก  โยยันติ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
271
3191420958
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีคำมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
272
3190600192
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถาวรพิศาลเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
273
3191440085
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อัศวาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
274
3191430138
เด็กหญิงกรกฎ  มะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
275
3190610119
เด็กหญิงกรปวีณ์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
276
3191420258
เด็กชายกรวิชญ์  ปิระนันท์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
277
3190600195
เด็กชายกรวิทย์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
278
3191421548
เด็กหญิงกรองกาญจน์  ศรล้อม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
279
3190600196
เด็กชายกริชพนม  สามพ่วงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
280
3191140115
เด็กชายกฤตธี  เจริญนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
281
3190600198
เด็กชายกฤตภาส  หอมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
282
3191420965
เด็กชายกฤตัชญ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
283
3191420967
เด็กชายกฤษชภณ  คำเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
284
3191430018
เด็กชายกฤษฎา  นักผูก
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
285
3191421550
เด็กชายกฤษฎา  ภาน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
286
3191420968
เด็กชายกฤษฎากร  สิงจานุสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
287
3190601051
เด็กชายกฤษณะ  หนูผกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
288
3191420266
เด็กชายกฤษดา  เงาสมรูป
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
289
3191430178
เด็กชายกลกานต์  แก่นนาคำ
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
290
3191420971
เด็กหญิงกวินธิดา  เพียสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
291
3191420270
เด็กหญิงกวิสรา  ขันติยู
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
292
3191420974
เด็กหญิงกอบสุข  เรืองอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
293
3191430179
เด็กหญิงกัญจนพร  งาทิพย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
294
3191420976
เด็กหญิงกัญญภัทร  แสนโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
295
3191140124
เด็กหญิงกัญญากรณ์  โยธายุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
296
3191420979
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
297
3191420981
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอยผาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
298
3191440086
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
299
3191140126
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพียรไลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
300
3190600211
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
301
3190610319
เด็กหญิงกัญติชา  ปู่ห้วยพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
302
3190600907
เด็กหญิงกัณฐมณี  มนัสพรหม
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
303
3190600216
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ติ้ววงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
304
3190600217
เด็กชายกัณตพัฒน์  รัชอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
305
3191420987
เด็กชายกันตพัฒน์  ปิยจิตรไพรัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
306
3191140128
เด็กชายกันตภัทร  มากนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
307
3191141103
เด็กหญิงกันติชา  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
308
3190600220
เด็กชายกันตินันท์  ทะวาผักแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
309
3191420991
เด็กหญิงกันย์นิรินท์  กสิณสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
310
3191420990
เด็กหญิงกันยพัชร  กงแก่นท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
311
3191141104
เด็กหญิงกัลยกร  รัชอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
312
3190600222
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลาชสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
313
3191141105
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรธนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
314
3190610031
เด็กชายกานต์ดี  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
315
3190610320
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดิ์เอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
316
3191420994
เด็กหญิงกานต์พิชญา  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
317
3191420992
เด็กชายกานท์  กุดนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
318
3191421000
เด็กหญิงกิ่งทอง  ศิริต่อตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
319
3191141107
เด็กชายกิตติธัช  ซาเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
320
3190600233
เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
321
3191420284
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คตสุข
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
322
3191140548
เด็กชายกุลธวัช  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
323
3190610324
เด็กหญิงกุลธิดา  กิติผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
324
3190601211
เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
325
3190601210
เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณเทน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
326
3191430182
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุจริต
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
327
3190600238
เด็กหญิงกุลรสา  อินธิโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
328
3190600717
เด็กชายเกียรติยศ  ไชยบุรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
329
3191420781
เด็กชายโกสินทร์  สัพโส
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
330
3190600244
เด็กหญิงขวัญสิริ  แก้วบุดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
331
3191421441
เด็กหญิงเขมภัทร  เลขาโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
332
3190601134
เด็กหญิงเขมิกา  ยศธิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
333
3190601217
เด็กชายคเชน  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
334
3191140550
เด็กชายคณาทรัพย์  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
335
3190610033
เด็กหญิงคริมา  เมืองมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
336
3191421006
เด็กชายคันธารัตน์  รัตณพาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
337
3191421007
เด็กหญิงคีตกัลยา  โสตถิสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
338
3191430183
เด็กหญิงคีตภัทร  สาขามุละ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
339
3190601216
เด็กชายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
340
3191430184
เด็กหญิงคุณัญญา  แสงวงค์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
341
3191140142
เด็กหญิงจงกลณี  ภักดีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
342
3190600990
เด็กชายจตุรภัทร  กวานเหียน
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
343
3191141253
เด็กชายจตุรภัทร  วงค์แสนชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
344
3191420294
เด็กชายจรณะ  ไชยกว้าง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
345
3190600249
เด็กชายจักรกริช  นนทะแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
346
3191420297
เด็กชายจักรพรรดิ์  โกศล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
347
3191140552
เด็กชายจักรภัทร  เสียงล้ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
348
3190601358
เด็กหญิงจารุพิชญา  แสงโสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
สพป.นครพนม เขต 1
349
3190600909
เด็กหญิงจิณห์นิภาญาดา  บุตรสีผา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
350
3191140145
เด็กหญิงจิดาภา  วิริยธนธิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
351
3191140555
เด็กหญิงจินดารัตน์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
352
3191440093
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทิพย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
353
3191140148
เด็กชายจิรฐา  ชัยรักไพบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
354
3190610034
เด็กหญิงจิรประภา  อ้วนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
355
3190600774
เด็กชายจิรพงศ์  วงศ์สว่างกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
356
3191140150
เด็กชายจิรภัทร์  เสวะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
357
3191420007
เด็กชายจิรภาส  จุตตะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.สกลนคร เขต 1
358
3190600259
เด็กหญิงจิรภิญญา  วิสุทธาจารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
359
3191421017
เด็กหญิงจิรัชญา  จิตรดาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
360
3190610328
เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
361
3190610036
เด็กชายจิรัฏฐ์  ยศทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
362
3190610329
เด็กหญิงจิรัสยา  นิลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
363
3191421557
เด็กชายจิรายุ  ประสิทธิสาคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
364
3191140950
เด็กหญิงจีรกัญญา  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
365
3190600263
เด็กชายจีรวัฒน์  พิมพ์โต่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
366
3190600264
เด็กหญิงจุฑาชินี  ดีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
367
3190601061
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พัดขุนทด
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
368
3191440226
เด็กชายเจริญทรัพย์  วงจันทร์ชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3
369
3190601344
เด็กชายเจษฎาวัฒ  สุติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
370
3191140449
เด็กชายแจ็ค  วิลเลี่ยม แวนโลน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
371
3191421024
เด็กชายฉัตรนรินทร์  พงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
372
3191421025
เด็กหญิงฉันทิสา  แสนนาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
373
3190601224
เด็กหญิงชญานันท์  อัปมะโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
374
3191421558
เด็กหญิงชญานิศ  พรชนกนาถ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
375
3191430245
เด็กหญิงชญานิศ  พ่อคุณตรง
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
376
3190601225
เด็กหญิงชญานี  ชฎา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
377
3190600273
เด็กหญิงชญานี  ศิริสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
378
3190600275
เด็กชายชนรัญ  ทองจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
379
3190600276
เด็กหญิงชนม์ชนก  เนวะมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
380
3191421028
เด็กหญิงชนม์ชนาถ  พลมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
381
3191430187
เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
382
3190600281
เด็กหญิงชนัญชิตา  วงศ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
383
3190600282
เด็กหญิงชนัญญา  แก้วมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
384
3190610332
เด็กหญิงชนัญญา  ยอแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
385
3191420315
เด็กหญิงชนันยา  สุวรรณโครต
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
386
3191420316
เด็กหญิงชนานันท์  พลราชม
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
387
3191140163
เด็กหญิงชนาภา  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
388
3191430143
เด็กหญิงชนาภา  วงษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
389
3190600910
เด็กชายชนาเมธ  คัณทักษ์
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
390
3191140164
เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
391
3190601063
เด็กหญิงชนิดาภา  แสนสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
392
3190600286
เด็กหญิงชนิตา  คะลีล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
393
3191440097
เด็กหญิงชนิตา  โสมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
394
3191140167
เด็กชายชลธิศ  หวะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
395
3191440099
เด็กหญิงชวิศา  แสดคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
396
3191140563
เด็กชายชัชวาลย์  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
397
3191440100
เด็กหญิงชัญญานุช  พินิจมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
398
3190610039
เด็กชายชัยชนินทร์  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
399
3191421039
เด็กชายชัยพัฒน์  สุวัฒนเสนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
400
3190600775
เด็กชายชัยรุวัฒน์  โอภาสิริวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
401
3191421041
เด็กชายชัยวิชิต  คิดโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
402
3191420328
เด็กหญิงชุติกาญจนน์  ไชยเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
403
3191420329
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
404
3191421463
เด็กชายโชติบารมี  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
405
3190601022
เด็กชายโชติภัทร  วงศ์เทวราช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
406
3191421464
เด็กชายโชติอนันต์  ฉายเรืองสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
407
3190600309
เด็กหญิงญาณ์ณิษสรณ์  คล้ายเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
408
3191440103
เด็กหญิงญาณธิชา  อินทร์ลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
409
3191421048
เด็กชายญาณวุฒิ  ราชิวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
410
3191430034
เด็กชายญาณาธิป  พระนคร
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
411
3191140182
เด็กหญิงญาณิดา  ทองเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
412
3191421049
เด็กหญิงญาณิน  แก้วเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
413
3191421052
เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
414
3191421054
เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
415
3191140566
เด็กหญิงฐณิชา  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
416
3191140569
เด็กชายฐปนวัฒน์ชนม์  เหมือนเหลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
417
3191140570
เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
418
3191421056
เด็กหญิงฐิตาสิริ  แก้วมิ่งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
419
3190600995
เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์หนายโกฎ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
420
3190610143
เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
421
3191420341
เด็กชายฑีฆายุ  กัลยาสนธิ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
422
3191420342
เด็กหญิงณกฤตตรา  ลินโพธิ์ศาล
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
423
3190600317
เด็กชายณฐดนัย  มีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
424
3191421060
เด็กชายณฐพงศ์  บุตรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
425
3190610340
เด็กชายณฐภัคพล  กุลยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
426
3190600322
เด็กชายณภัทร  ชูศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
427
3191140574
เด็กชายณภัทร  ไชยชมพู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
428
3191421066
เด็กชายณภัทร  สุภากิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
429
3191421065
เด็กชายณภัทร  อุ่นสากล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
430
3191420347
เด็กหญิงณภัทรา  ใยพันธ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
431
3191420349
เด็กชายณรงค์รัชช์  ยะไวทย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
432
3191421068
เด็กหญิงณัชชา  อุณาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
433
3191140761
เด็กชายณัฎฐชัย  ศรีลาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
สพป.มุกดาหาร
434
3191141328
เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาณ์  อินธิเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
สพป.มุกดาหาร
435
3190610342
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ศรีวรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
436
3191440106
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไปยะพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
437
3190600328
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนาเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
438
3191421073
เด็กชายณัฏฐพล  ชาตะวราหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
439
3191430247
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ภูชูธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
440
3190610063
เด็กชายณัฐกรณ์  นะคะจัด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
สพป.นครพนม เขต 2
441
3191421077
เด็กชายณัฐคุณ  พาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
442
3191421567
เด็กชายณัฐจักร  พรหมคำบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
443
3191140955
เด็กหญิงณัฐฐิญา  รักษา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
444
3191421084
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิระสวัสดิ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
445
3191421083
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดตาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
446
3190600340
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
447
3191141123
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญซำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
448
3191140580
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผากา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
449
3191421088
เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
450
3191141190
เด็กหญิงณัฐธิดา  สาธุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
สพป.มุกดาหาร
451
3191421091
เด็กหญิงณัฐธีรา  คงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
452
3190610151
เด็กหญิงณัฐนันท์  โคตะมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
453
3190600342
เด็กชายณัฐนันท์  เศวตรัตนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
454
3191140581
เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
455
3190600344
เด็กชายณัฐพัชร์  เหมะธุลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
456
3191140583
เด็กหญิงณัฐรภา  ไชยสาคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
457
3191140208
เด็กชายณัฐรัฐ  บัวเมิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
458
3190600351
เด็กหญิงณัฐวดี  แป้นประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
459
3191430249
เด็กชายณัฐวรรธน์  พงศ์นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
460
3190600352
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธัญศิริผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
461
3191140585
เด็กชายณิชคุณ  เตียบน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
462
3190600360
เด็กหญิงณิชนันทน์  มิควาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
463
3190610349
เด็กหญิงณิชากานต์  ม่วงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
464
3191440110
เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
465
3191141038
เด็กหญิงณิชาภัทร  หิรัญภิงคา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
สพป.มุกดาหาร
466
3191420377
เด็กหญิงณิฌา  คุณปัญญา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
467
3191421100
เด็กหญิงณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
468
3191420380
เด็กหญิงดวงกมล  ปริญญาพล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
469
3190600721
เด็กชายเตชสิทธิ์  บุษธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
470
3191440111
เด็กหญิงตรีทิพย์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
471
3191420383
เด็กชายตรีธวัฒน์  ปุญญสุขพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
472
3191420384
เด็กชายตฤณพฤกษณ์  พลราชม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
473
3191141039
เด็กหญิงตาลตะวัน  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
สพป.มุกดาหาร
474
3191430195
เด็กชายติณณภพ  อ่อนสุระทุม
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
475
3191421102
เด็กชายติณห์ภพ  การเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
476
3191140433
เด็กชายเตชินท์  วงค์เฟียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
477
3190600958
เด็กชายเตวิช  พรมจรรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
478
3190600368
เด็กชายทวีทรัพย์  ผองขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
479
3191420388
เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีอาจ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
480
3191430196
เด็กชายทัชชกร  จิรัฎฐ์ปภา
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
481
3191430040
เด็กชายทัศน์พล  ภูสีน้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
482
3191421576
เด็กหญิงทิฆัมพร  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
483
3191421110
เด็กชายทินภัทร  พุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
484
3190600998
เด็กหญิงทิพานัน  ไชยต้นเทือก
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
485
3190600723
เด็กหญิงเทียนแก้ว  สุริยะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
486
3190600743
เด็กชายแทนคุณ  นวลตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
487
3191421456
เด็กชายแทนคุณ  มุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
488
3190600374
เด็กชายธนกร  รัตนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
489
3191430042
เด็กชายธนกฤต  เอนไลยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
490
3191421130
เด็กชายธนเดช  สินสุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
491
3191420400
เด็กหญิงธนธรณ์  จันทามี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
492
3190600386
เด็กชายธนธรณ์  มายเจริญชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
493
3191421117
เด็กชายธนบดี  สอนสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
494
3190600915
เด็กหญิงธนพร  กางกำจัด
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
495
3191421120
เด็กชายธนพล  ทองลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
496
3191440194
เด็กชายธนพัฒน์  ชารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3
497
3191421122
เด็กชายธนภัทร  ชมชายผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
498
3191140594
เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
499
3191140228
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
500
3191421121
เด็กชายธนภัทร  โสภณศีล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
501
3191420405
เด็กชายธนภัทร์  สิงห์คำมา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
502
3190600389
เด็กชายธนวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
503
3190600778
เด็กชายธนวัฒน์  สวยรูป
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
504
3191420406
เด็กชายธนศักดิ์  แสงวงศ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
505
3190600390
เด็กหญิงธนัชญา  เส้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
506
3191140233
เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
507
3190600391
เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
508
3190600999
เด็กชายธนากร  สุขรี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
509
3191420411
เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงพรมชาลี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
510
3190601075
เด็กชายธนินท์รัฐ  การเจริญดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
511
3191141329
เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
สพป.มุกดาหาร
512
3190600397
เด็กชายธราเทพ  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
513
3190600398
เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
514
3191420419
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วอุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
515
3190610042
เด็กหญิงธัญชนก  อภัยโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
516
3191141134
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิจนิธิวรวริศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
517
3191421138
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
518
3191420424
เด็กชายธัญเทพ  เครือบุตรดี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
519
3191421139
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
520
3190600916
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิธาธนากูล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
521
3190600406
เด็กหญิงธันย์ชนก  อภิสกุลชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
522
3190601363
เด็กหญิงธันวาพร  แข็งข้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
สพป.นครพนม เขต 1
523
3191421143
เด็กชายธาวิน  บัณฑิตถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
524
3191420426
เด็กหญิงธิจิญ์ญา  ปัญญาไว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
525
3190600408
เด็กหญิงธิดาทิพย์  หงษามนุษย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
526
3190610169
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
527
3191140247
เด็กหญิงธิษณิน  สุคนธชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
528
3191140248
เด็กชายธีทัต  อนันต์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
529
3190610359
เด็กหญิงธีรธา  ไชยศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
530
3191421581
เด็กชายธีระพัฒน์  สาโยธา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
531
3191421148
เด็กหญิงนงนภัส  วรรณประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
532
3191420441
เด็กหญิงนงนภัส  ศรีทิน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
533
3191421151
เด็กชายนนร์ณภัทร์  แตปรเมศามัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
534
3190601256
เด็กชายนพเก้า  สุขรัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
535
3190601079
เด็กชายนพวิชญ์  ทองจุฑา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
536
3191421159
เด็กชายนภัทร  วังยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
537
3191420448
เด็กหญิงนภัสกร  เบญจคุ้มครอง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
538
3191421160
เด็กหญิงนภัสกานต์  พันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
539
3191141197
เด็กหญิงนภัสสร  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
สพป.มุกดาหาร
540
3190601000
เด็กหญิงนภาพรรณ  ฮ่มป่า
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
541
3190600782
เด็กชายนราธิป  ขันติยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
542
3190600425
เด็กหญิงนรินรัตน์  คำไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
543
3190600427
เด็กหญิงนวทพร  สุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
544
3191421167
เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
545
3190600428
เด็กชายนวรรษกร  ไชยอากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
546
3190600429
เด็กหญิงนวินดา  ทาระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
547
3191440117
เด็กชายนักรบ  ป่งกวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
548
3191440118
เด็กหญิงนัฐฐา  ดุลบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
549
3191440197
เด็กหญิงนัฐธิดา  จุลแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3
550
3191421172
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิ่มมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
551
3191420460
เด็กหญิงนันท์นลิน  กาสินพิลา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
552
3191420456
เด็กชายนันทพัทธ์  ศรกายสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
553
3191140262
เด็กหญิงนันทวรรณ  ทุยบึงฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
554
3191421171
เด็กหญิงนันทิกานต์  อุทัยสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
555
3191420458
เด็กหญิงนันทิชา  สุพันธ์เมือง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
556
3191421173
เด็กหญิงนันธนันท์  เเสนมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
557
3191140267
เด็กหญิงนันนภัส  เชื่องดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
558
3190610174
เด็กหญิงนิตยา  อาจสามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
559
3191140614
เด็กชายนิติธร  หลิมสุนทร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
560
3190601084
เด็กชายนิธิกร  เขียวค้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
561
3191421175
เด็กชายนิพิชฌน์  ทวีนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
562
3190600752
เด็กชายนิพิฐพนธ์  วรจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
สพป.นครพนม เขต 1
563
3191430253
เด็กหญิงนิรัชพร  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
564
3191141022
เด็กหญิงนิราภรณ์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
สพป.มุกดาหาร
565
3191430254
เด็กหญิงนิษฐา  ไชยสีทา
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
566
3190610439
เด็กชายเนติธร  จันเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
567
3191141006
เด็กชายเนติธรรม  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
568
3191421444
เด็กหญิงเนติพร  ถีระวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
569
3190600724
เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
570
3191440121
เด็กหญิงบัณฑิตา  กิ่งรังกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
571
3191440122
เด็กหญิงบัวบูชา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
572
3190610366
เด็กหญิงบัวบูชา  เวียรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
573
3191421183
เด็กชายบารมี  ผาลลาพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
574
3190601087
เด็กหญิงบุญยาพร  ลังกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
575
3191421584
เด็กชายบุณยพัต  คลังชำนาญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
576
3190610177
เด็กหญิงบุษกร  คำใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
577
3190600444
เด็กชายบูชา  คำประสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
578
3191141007
เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
579
3191140739
เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
580
3190600726
เด็กหญิงเบญญาภา  ปลายเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
581
3191140439
เด็กหญิงเบญญาภา  วรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
582
3191140615
เด็กชายปฏิพล  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
583
3191140276
เด็กหญิงปณิธิดา  ศรีลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
584
3191420471
เด็กหญิงปทิตตา  ยาดาฟ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
585
3191440123
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
586
3191421195
เด็กชายปรเมษฐ์  เมืองมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
587
3191421187
เด็กชายประชาธิปไตย  จักรอินทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
588
3191420480
เด็กหญิงปรางค์ณัฐฐาน์  ป้องทอง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
589
3191420481
เด็กหญิงปราณธีรดา  โทไข่ษร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
590
3190610045
เด็กหญิงปราณปริยา  ทามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
591
3191421190
เด็กชายปรินทร์  กัลยาณลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
592
3191421191
เด็กชายปริพัฒน์  อาสาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
593
3190600459
เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
594
3191421193
เด็กหญิงปริยากร  นนท์คำวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
595
3191421192
เด็กหญิงปริยากร  นามธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
596
3190600461
เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสนซุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
597
3191421198
เด็กชายปวริศ  ิอินธิแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
598
3190601270
เด็กหญิงปวริศา  ไวยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
599
3191421201
เด็กชายปองภพ  รอดตัวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
600
3191140625
เด็กชายปัญญา  กันยวิมล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
601
3190600469
เด็กชายปัญญากร  นามพลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
602
3191421204
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัชฌิโม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
603
3190610375
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
604
3191421208
เด็กหญิงปาจารีย์  พรมพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
605
3191421209
เด็กหญิงปาณนพิน  อินทรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
606
3190600471
เด็กหญิงปานชีวัน  ทวันเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
607
3190601002
เด็กหญิงปารมี  เนืองนอง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
608
3190601273
เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญพต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
609
3190600473
เด็กหญิงปิ่นมุก  พจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
610
3191421215
เด็กหญิงปิยพัชร์  นิ่มมุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
611
3191420496
เด็กหญิงปิยรัตน์  งันปัญญา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
612
3190601274
เด็กหญิงปิยะทิพย์  สามพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
613
3191420009
เด็กหญิงปิยะนันต์  จันตะเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.สกลนคร เขต 1
614
3190600918
เด็กชายปิยะพงษ์  ศุภษร
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
615
3191421217
เด็กหญิงปิยะพร  วงค์กิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
616
3191140630
เด็กชายปุญณภพ  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
617
3191421220
เด็กหญิงปุณญิศา  พรหมขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
618
3190600474
เด็กชายปุณณภพ  ปัจจุสานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
619
3191421222
เด็กชายปุณณา  ศรีระดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
620
3190600919
เด็กชายปุณยธร  ตั๋นสกุล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
621
3191420090
เด็กหญิงปุณยนุช  เชื้อขันตี
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
622
3190600476
เด็กหญิงปุณยนุช  รุจีธีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
623
3191421224
เด็กหญิงปุณยนุช  สมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
624
3190600478
เด็กหญิงปุณยาพร  ศุภนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
625
3190601092
เด็กหญิงปุณยาพร  สีลาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
626
3191421629
เด็กหญิงเปรมชยากร  มากเกษร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
627
3190610441
เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
628
3190601349
เด็กชายไผ่ตรง  วงคำศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
629
3191141149
เด็กชายพงศภัค  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
630
3191420510
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จังพานิช
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
631
3191421596
เด็กชายพจนศักดิ์  ทองกำพร้า
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
632
3191140633
เด็กชายพชร  วรรณอำไพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
633
3191421230
เด็กหญิงพชรกมล  พรหมเทศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
634
3191140770
เด็กชายพชรดนัย  โงนมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
สพป.มุกดาหาร
635
3190600484
เด็กหญิงพชรพร  เครื่องใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
636
3191140300
เด็กหญิงพชรพรชนก  ขวานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
637
3191140635
เด็กชายพชรพัทธ์  บุตะเขียว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
638
3191140301
เด็กหญิงพนิตานันท์  อบเชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
639
3191420515
เด็กหญิงพบพร  ปริปุรณะ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
640
3191141301
เด็กหญิงพรชนก  สกุลไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
สพป.มุกดาหาร
641
3191430132
เด็กหญิงพรฑิตา  อโนนาม
ป.6
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
สพป.สกลนคร เขต 2
642
3190600787
เด็กหญิงพรณภัทร  พ่อขันชาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
643
3191421232
เด็กหญิงพรธีรา  ถานะลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
644
3191440201
เด็กหญิงพรภิมล  จันทร์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3
645
3191140305
เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
646
3190600491
เด็กหญิงพรรณศิริ  ทองปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
647
3190610380
เด็กหญิงพรวิภา  จำรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
648
3191420525
เด็กชายพรหมลิขิต  โกษาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
649
3191421598
เด็กชายพลาธิป  พยุหะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
650
3191421237
เด็กชายพศวีร์ยชญ์  แก้วปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
651
3190601003
เด็กชายพสิษธ์  สุขรี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
652
3190610384
เด็กหญิงพัชรพร  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
653
3191140311
เด็กหญิงพัชรศิริ  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
654
3190610197
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินกร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
655
3190601094
เด็กหญิงพัชราภา  บันหาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
656
3190600505
เด็กหญิงพัณณิตา  วิโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
657
3191140313
เด็กชายพัทธดนย์  เกื้อทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
658
3190601096
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เบ็ญมาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
659
3191421240
เด็กหญิงพาขวัญ  พลไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
660
3191421241
เด็กหญิงพาขวัญ  พิทักษ์ศฤงคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
661
3191140317
เด็กหญิงพาขวัญ  มณีกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
662
3191420538
เด็กชายพายุชัย  เชื้อชม
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
663
3191421599
เด็กหญิงพิชชากานต์  สุราราช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
664
3190601004
เด็กหญิงพิชชาญา  พงษ์รามัญ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
665
3190610386
เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
666
3191420541
เด็กหญิงพิชญธิดา  สอนแพง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
667
3191420543
เด็กหญิงพิชญธิดา  บ่อไทย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
668
3191421248
เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
669
3191421249
เด็กหญิงพิชญาภา  นามประกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
670
3190600513
เด็กหญิงพิชญาภา  พู่บัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
671
3191140651
เด็กชายพิชญุตม์  มโนรมณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
672
3191420549
เด็กชายพิชัยยุทธ  ใจปัญญา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
673
3191421600
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เเก้วมะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
674
3190600517
เด็กหญิงพินท์พิสุทธิ์  วัฒนสุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
675
3191140325
เด็กหญิงพิพรรษพร  ดวนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
676
3190601098
เด็กหญิงพิมพกานต์  พิมพา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
677
3191440207
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
678
3191421255
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
679
3190601284
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
680
3190600520
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีนวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
681
3191140332
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์เต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
682
3190600789
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แนนไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
683
3190600950
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
684
3191140329
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แก้วหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
685
3191140334
เด็กหญิงพิมรพัฒน์  รุ่งโรจน์มุกดากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
686
3190601099
เด็กหญิงพิมลรัตน์  คล่องดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
687
3190600922
เด็กหญิงพิรดา  ทาระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
688
3191440208
เด็กชายพิษณุกร  ชินบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3
689
3191421260
เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาวารีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
690
3191421601
เด็กหญิงพีชานิกา  จามน้อยพรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
691
3190600526
เด็กหญิงพีรพรรณ  บุตรสิงขรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
692
3191140335
เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
693
3190600527
เด็กชายพีรวัส  ปู่บุตรชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
694
3190600529
เด็กชายพีรวิชญ์  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
695
3191140656
เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีพูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
696
3190601102
เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
697
3190600531
เด็กชายพุฒิพรพิทักษ์  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
698
3190600730
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
699
3191420771
เด็กชายเพทาย  ซ้ายสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
700
3190601346
เด็กหญิงแพรทอง  สุขรัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
701
3190600745
เด็กหญิงแพรวา  ชัยประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
702
3191420562
เด็กหญิงภคปภา  คลังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
703
3190600532
เด็กหญิงภคพร  ซองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
704
3191421269
เด็กชายภธรภูมิ  อึ้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
705
3191421272
เด็กชายภัควัทน์  สมบัติธนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
706
3191140657
เด็กหญิงภัณฑิลาภรณ์  พนาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
707
3191421273
เด็กหญิงภัทรจาริน  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
708
3191430210
เด็กหญิงภัทรธิดา  กาญบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
709
3191140343
เด็กหญิงภัทรพร  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
710
3191421281
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
711
3190600545
เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
712
3191421285
เด็กชายภาคภูมิ  ตรงวัฒนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
713
3191440135
เด็กชายภาคภูมิ  หูมดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
714
3191141161
เด็กชายภาณุพงษ์  สำรวมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
715
3190600550
เด็กหญิงภานรินทร์  เยาว์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
716
3191140347
เด็กหญิงภาสินี  ชมภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
717
3191421293
เด็กชายภูริณัฐ  ตรีนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
718
3190600559
เด็กชายภูริต  จิตปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
719
3191421294
เด็กชายภูริทัต  รักษาขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
720
3190600562
เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
721
3191421295
เด็กชายภูวดล  ครสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
722
3190600563
เด็กชายภูวนาถ  วรกิจจานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
723
3190600564
เด็กหญิงมณิการ์  ชะโลมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
724
3190610049
เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
725
3191420592
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
726
3190600565
เด็กหญิงมัญชุพร  นักบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
727
3191140668
เด็กหญิงมัญฑิตา  อุมงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
728
3190600566
เด็กชายมาคิน โมฮัมเหม็ด  ซาวด์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
729
3191421301
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
730
3191420094
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โหนกขุนทด
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
731
3190601295
เด็กหญิงมุขสุดา  ภูแข่งหมอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
732
3190600732
เด็กชายเมฐกานต์  เจาะจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
733
3191141031
เด็กหญิงเมตธ์ปรีญา  มุลพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
สพป.มุกดาหาร
734
3191421447
เด็กหญิงเมทิกา  ทองก้านเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
735
3190600804
เด็กหญิงเมทิกา  เหล่าวัฒนาถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
736
3190600733
เด็กหญิงเมธาวี  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
737
3191140355
เด็กชายยศกร  แก่นอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
738
3191420600
เด็กชายยศภัทร  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
739
3191140356
เด็กหญิงยามาระตีอรไท  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
740
3191430213
เด็กชายยิ่งคุณ  คำเพชร
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
741
3190600924
เด็กชายรติวรรธน์  ใครอุบล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
742
3191421305
เด็กชายรติศาสตร์  บัวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
743
3191421306
เด็กชายรพีพัฒน์  ห้าวหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
744
3191421307
เด็กชายรพีภัทร  พลเเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
745
3191420607
เด็กหญิงรมณ  ภิรมย์กิจ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
746
3190600573
เด็กชายรักษิต  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
747
3190601297
เด็กชายรังสิมันต์  โตสารเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
748
3190600574
เด็กชายรัชต์พล  เดชขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
749
3191420613
เด็กหญิงรัชนีกร  ผาใต้
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
750
3191421315
เด็กชายรัฐศาสตร์  พัชรเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
751
3191420616
เด็กชายรัฐเอก  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
752
3190600575
เด็กหญิงรัตจันทน์  รัตนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
753
3191420617
เด็กหญิงรัตติกาล  แสนตื้อ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
754
3190601012
เด็กหญิงรัติยาพร  จันทรโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
755
3191141275
เด็กหญิงรินสิรินธร์  สิมลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
756
3191440213
เด็กหญิงรุ่งธิวา  กาลสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3
757
3190600805
เด็กชายเรวัตร  เนตรคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
758
3190600578
เด็กชายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
759
3191140363
เด็กชายลมฝน  ศิริมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
760
3191420030
เด็กชายเลิศฤทธิ์  วรศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
สพป.สกลนคร เขต 1
761
3191421322
เด็กหญิงวชิรญา  กุลตังวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
762
3191421325
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฉายแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
763
3191421323
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาระขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
764
3190600581
เด็กชายวชิรวัชญ์  คงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
765
3190601109
เด็กชายวชิรวิทย์  มีระหงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
766
3191421327
เด็กหญิงวนิชนันท์  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
767
3191420629
เด็กชายวรดิษย์  เหลื่อมล้ำ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
768
3190610230
เด็กชายวรเดช  เขาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
769
3190600586
เด็กชายวรปรัชญ์  ต้นสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
770
3191420632
เด็กหญิงวรรณณิภา  คำเมือง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
771
3190600590
เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
772
3191421609
เด็กหญิงวรวลัญช์  โสรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
773
3191421610
เด็กหญิงวรัชญาพร  แป้นโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
774
3191421330
เด็กหญิงวรัญญา  แสงผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
775
3191420638
เด็กหญิงวรัทยา  ประกิ่ง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
776
3190601305
เด็กชายวรากร  เอี่ยมวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
777
3190600596
เด็กหญิงวรารัตน์  แสงสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
778
3191430218
เด็กชายวริศธร  สีพันธ์บุญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
779
3191420642
เด็กหญิงวริศรา  ศรีนา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
780
3190600601
เด็กชายวสุพล  ศรีกำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
781
3191440214
เด็กชายวัชรนันท์  แลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3
782
3191430220
เด็กชายวัชรวิชย์  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
783
3190600604
เด็กหญิงวันนิสา  พิมสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
784
3190600605
เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
785
3191420649
เด็กหญิงวันวิสาข์  บุษดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
786
3190610410
เด็กหญิงวันวิสาบุ  บุญเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
787
3190601014
เด็กชายวิกรม  เชื้อวงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
788
3191420002
เด็กหญิงวิชญาดา  มนตรีสา
ป.6
โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
สพป.สกลนคร เขต 1
789
3190600608
เด็กหญิงวิชญาพร  อ่อนทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
790
3190600610
เด็กหญิงวิชุตา  ไมตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
791
3191140686
เด็กหญิงวิณัฐณี  เผ่าเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
792
3191440164
เด็กหญิงวิภาพร  วาปี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
สพป.สกลนคร เขต 3
793
3191140778
เด็กหญิงวิภาวี  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
สพป.มุกดาหาร
794
3191420655
เด็กหญิงวิมลภัทร  นาคบุตรศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
795
3190600613
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ร่มรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
796
3191140376
เด็กหญิงวิมลศิริ  อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
797
3191140689
เด็กหญิงวิลัตติกา  ผลสว่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
798
3191421612
เด็กหญิงวีรภัทรา  จามน้อยพรหม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
799
3191421354
เด็กชายวีระพล  กัลยาบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
800
3190600619
เด็กหญิงศตพร  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
801
3190600620
เด็กชายศรวัณ  ส่งคุณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
802
3191420661
เด็กชายศรายุทธ  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
803
3190610237
เด็กหญิงศราวณี  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
804
3191421357
เด็กหญิงศวิตา  ใยวังหน้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
805
3190600626
เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
806
3191140383
เด็กหญิงศศิธร  เคล้าดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
807
3191421360
เด็กชายศักดิ์ดา  โนนใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
808
3190600627
เด็กชายศักดิธัช  ฉายวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
809
3190610414
เด็กหญิงศิรภัสสร  หัสระสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
810
3191420667
เด็กหญิงศิรวิชญ์  เหลาแตว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
811
3190600630
เด็กหญิงศิริกัลยา  คุดคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
812
3190600796
เด็กหญิงศิรินัดดา  แสนจันทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
813
3191141261
เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
814
3191420677
เด็กชายศิวกร  หาญกล้า
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
815
3190610051
เด็กชายศิวกุล  ทองดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
816
3191140699
เด็กหญิงศุกลพัชร  วงศ์ละคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
817
3191421367
เด็กชายศุภพิชญ์  นิลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
818
3191430224
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีอาจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
สพป.สกลนคร เขต 2
819
3191440038
เด็กหญิงศุวิชาดา  ศรีระวัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
สพป.สกลนคร เขต 3
820
3191421371
เด็กหญิงสกาวทอง  สุระมานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
821
3190600642
เด็กชายสงกรานต์  แก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
822
3190610417
เด็กชายสถาพร  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
823
3190600643
เด็กชายสพลดนัย  นิลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
824
3191440143
เด็กหญิงสศินันธ์ญา  สิงห์คู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
825
3190600647
เด็กชายสหรัถ  อินทร์ชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
826
3191421375
เด็กหญิงสาริศา  สุรันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
827
3191420698
เด็กชายสิทธิชัย  ไกยะษา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
828
3191420700
เด็กชายสิทธิโชค  ปาระคะ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
829
3191440144
เด็กชายสิรภพ  กาสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
830
3191420701
เด็กชายสิรภพ  พรหมไพสณฑ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
831
3190600931
เด็กชายสิรวิขญ์  ราชบัญดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
832
3190600932
เด็กชายสิรวิชญ์  เที่ยงอยู่
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1
833
3191140394
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
834
3190600759
เด็กหญิงสิรินทรา  จิกจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
สพป.นครพนม เขต 1
835
3191140396
เด็กหญิงสิริพรรณพิชญา  แข้งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
836
3190601326
เด็กหญิงสิริมิตร  พ่ออามาตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
837
3190600655
เด็กหญิงสิริอัปสร  ตั้งศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
838
3190601327
เด็กหญิงสุกฤตา  นิวงษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
839
3191140401
เด็กหญิงสุขพรรษา  นาโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
840
3191430078
เด็กหญิงสุชานันท์  หอมกระจาย
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
841
3191421387
เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
842
3190601328
เด็กหญิงสุทธิตา  ประชากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
843
3191421390
เด็กหญิงสุประวีณ์  เรืองวรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
844
3190601329
เด็กหญิงสุพรรษา  ลีโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
845
3191421391
เด็กหญิงสุพิชชา  เรียมเเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
846
3190601017
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มนต์คาถา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
847
3191421392
เด็กหญิงสุพิชญา  สุยะวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
848
3190610248
เด็กชายสุภัคพล  โพนศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
849
3191421395
เด็กหญิงศุภัชญา  วัฒนพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
850
3191421396
เด็กหญิงสุภัสสร  สาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
851
3190600666
เด็กหญิงสุภัสสรา  สารสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
852
3190600667
เด็กหญิงสุภาวิดา  บุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
853
3190600668
เด็กหญิงสุมิตตา  เหมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
854
3190601124
เด็กชายสุรเชษฐ์  นามอำนาจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
855
3190610424
เด็กหญิงสุรัตน์ติญา  วังสุขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
856
3191421619
เด็กหญิงสุวพิชฌาย์  ฤทธิพรโสภน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
857
3191140411
เด็กหญิงสุวลักษณ์  ไชยสุริย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
858
3191140719
เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
859
3190600671
เด็กหญิงสุวิชญา  หัตถศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
860
3191421620
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สีโนทัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
861
3191421400
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สินนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
862
3190600674
เด็กชายหัสดี  ยะสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
863
3190610052
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลวกุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
864
3190610425
เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
865
3191421404
เด็กชายอชิรวิชญ์  พบสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
866
3190610053
เด็กชายอชิรวิชญ์  วิริยะเศรษฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
867
3191430083
เด็กชายอณุวัฒน์  กาญบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
868
3190601341
เด็กชายอโณทัย  จำปาหวาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
869
3191140417
เด็กหญิงอธิชา  รักศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
870
3191140721
เด็กชายอธิภัทร  นิลนวล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
871
3191420728
เด็กชายอธิยุต  พันธุ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
872
3190610067
เด็กหญิงอนันตญา  ทีเหง้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
สพป.นครพนม เขต 2
873
3191420731
เด็กชายอนุกูล  วิบูลย์ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
874
3191420735
เด็กชายอภิเดชรัตน์  จันทริมา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
875
3191421412
เด็กชายอภิวิชญ์  รักชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
876
3191420734
เด็กชายอภิวิชญ์  แฮนเกตุ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
877
3191440147
เด็กหญิงอภิสรา  พันธุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
878
3191421416
เด็กชายอภิสิทธิ์  มูลตองคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
879
3191140725
เด็กชายอมตะ  ฐิติวานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
880
3191140783
เด็กหญิงอมารัตน์  อุตะมะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
สพป.มุกดาหาร
881
3191430086
เด็กหญิงอรนุช  ข่ายทวิง
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
882
3190610427
เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
883
3190610256
เด็กหญิงอรปรียา  เรืองวรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
884
3191421418
เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
885
3191420029
เด็กหญิงอรพรรณ  ส้มดี
ป.4
โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร
สพป.สกลนคร เขต 1
886
3191141214
เด็กหญิงอรสา  แสนพล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
สพป.มุกดาหาร
887
3191440224
เด็กหญิงอรัญญา  เจริญท้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
888
3191421420
เด็กชายอัครินทร์  พารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
889
3191420745
เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมภาพ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
890
3191421421
เด็กหญิงอัจฉราพร  ลินโพธิ์ศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
891
3190600703
เด็กหญิงอัญชิษฐพร  รุธิระวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
892
3191421424
เด็กหญิงอันติกา  ช่วยรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
893
3191140427
เด็กหญิงอัยย์อัณณ์  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
894
3190600705
เด็กชายอัษฎาวุธ  รัตนะโกสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
895
3191421426
เด็กชายอาณกร  จิตนภากาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
896
3190610432
เด็กชายอาทิตย์  เกษนัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
สพป.นครพนม เขต 2
897
3190600706
เด็กชายอานนท์  รัตนลีติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
898
3190600801
เด็กหญิงอาภาศิริ  แสนจันทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
สพป.นครพนม เขต 1
899
3190600709
เด็กหญิงอาริยา  คำฟู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
900
3190600710
เด็กหญิงอารียา  อุทัยแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
901
3191421623
เด็กชายอิทธิกร  ติ้วคะลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
902
3191421430
เด็กชายอิทธิพร  ตันสมรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
903
3190601021
เด็กชายอินทัช  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
904
3191140736
เด็กชายอินทัช  สุวอ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
905
3191140786
เด็กหญิงอินทุอร  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
สพป.มุกดาหาร
906
3191141181
เด็กหญิงอุนนดา  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
907
3191421632
เด็กชายเอกชัย  คำสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
908
3190600934
เด็กชายเอื้อมอัฑฒ์  เวียรชัย
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
สพป.นครพนม เขต 1