รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1181770041
เด็กหญิงกนกพร  สันติวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
2
1181790293
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
สพป.อุดรธานี เขต 4
3
1181760002
เด็กหญิงกรวรรณ  นิลทะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
4
1181360567
เด็กชายกรวิชญ์  อินทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สพป.เลย เขต 1
5
1181370460
เด็กชายกรวุฒิ  บุญหนัก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.เลย เขต 2
6
1181760233
เด็กชายกฤตภาส  ผลไสว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
7
1181360605
เด็กหญิงกฤติมา  สาลีสี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
8
1181761317
เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
9
1181690005
เด็กหญิงกล่องขวัญ  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
10
1181770044
เด็กชายกวิน  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
11
1181360003
เด็กหญิงกวินนาฎ  ศรีราชอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
12
1181360006
เด็กชายก้องกังวาน  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
13
1181760557
เด็กหญิงกัญจิรา  ราชเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
14
1181770046
เด็กหญิงกัญชลิกา  อินเรืองศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
15
1181770047
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทำมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
16
1181770048
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิตติพัฒน์วงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
17
1181730113
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
18
1181770050
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โยบุตดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
19
1181780005
เด็กชายกันติชา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
20
1181760234
เด็กชายกันตินันท์  ผดุงกมล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
21
1181710149
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ
22
1181760711
เด็กชายกานต์  ศุภการพิทยากุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
23
1181790049
เด็กชายกิตตพัฒน์  พูลเขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
สพป.อุดรธานี เขต 4
24
1181720004
เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนเพชร
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
25
1181730032
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูยอดสูง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
26
1181720006
เด็กหญิงขวัญพิชชา  มุขธระโกษา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
27
1181370368
เด็กชายขัตติยะ  กันพนม
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้า
สพป.เลย เขต 2
28
1181710051
เด็กชายเขตโสภณ  ศรีโยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
29
1182270003
เด็กชายคณิตศรณ์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
30
1181760235
เด็กชายคมชาญ  โคตรธนวดี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
31
1181690010
เด็กหญิงจอมขวัญ  วินัยโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
32
1181730118
เด็กชายจักรกฤษ  รอดชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
33
1181730033
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
34
1181760236
เด็กชายจิรกร  วาจนสุนทร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
35
1181780179
เด็กชายจิรวัฒน์  บุญบุตตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1181690011
เด็กชายจิรัฏฐ์ธรณ์  เมืองแพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
37
1181760237
เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
38
1181760012
เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
39
1181730450
เด็กหญิงจุฑามาศ  สมทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
40
1181730424
เด็กชายจุลจักร  มีจันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
41
1181780011
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เครือเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
42
1181760275
เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
43
1181780081
เด็กชายเจริญศักดิ์  ธรรมรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
44
1181760276
เด็กชายเจษฎา  มาพร้อมฐิติกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
45
1181761320
เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
46
1181780180
เด็กหญิงชฎาภรณ์  จันธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
47
1181720110
เด็กชายชนาธิป  สามล
ป.6
โรงเรียนบ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
48
1181370409
เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
49
1181730122
เด็กหญิงชลธิศา  ฮาดบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
50
1182270004
เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
51
1181760239
เด็กชายชินกฤต  เสารยะวิเศษ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
52
1181780201
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รูปสม
ป.6
โรงเรียนร่มเกล้า 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
53
1181360014
เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
54
1181710191
เด็กชายโชคชัย  รักอู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
55
1181710141
เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
56
1181790024
เด็กหญิงญาณิศา  มีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
57
1181370311
เด็กหญิงฎามณี  เหนือศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
สพป.เลย เขต 2
58
1181730124
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  อินเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
59
1181760017
เด็กหญิงฐาณิญา  ภัทรชัยภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
60
1181760240
เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กูล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
61
1181360609
เด็กชายฐิติ  วงศ์มีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
62
1181690020
เด็กชายณฐกร  บริบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
63
1181760241
เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
64
1181690021
เด็กหญิงณมีสุข  ภาษาเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
65
1181730126
เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
66
1181360303
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้ววงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
67
1181761321
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมแสงใส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
68
1181730127
เด็กชายณัฐชนน  หอมเเพงไว้
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
69
1181780020
เด็กหญิงณัฐชา  สำโรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
70
1181370221
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลซา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1181360305
เด็กหญิงณัฐทิชา  เพชรเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
72
1181760243
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
73
1181780181
เด็กชายณัฐพงษ์  นาสุริยวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
74
1181730037
เด็กหญิงณิชา  ศรีเชียง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
75
1181360023
เด็กหญิงณิชานันท์  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
76
1181690025
เด็กชายดรัสพงษ์  ทองพูลพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
77
1181370009
เด็กหญิงถิรดา  สลางสิงห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
78
1181780025
เด็กชายทรงวุฒิ  วรยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
79
1181760245
เด็กหญิงทรรศมนวรรณ  พินิจการวัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
80
1181360308
เด็กชายทิณกร  เนธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
81
1181730187
เด็กชายแทนคุณ  แสงทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
82
1181760074
เด็กชายแทฮัน  สุทธิ คัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
83
1181760246
เด็กชายธนกร  ฉัตรชมชื่น
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
84
1181360309
เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
85
1181760247
เด็กชายธนกฤต  โชคธนะไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
86
1181780183
เด็กชายธนกฤต  วงษ์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
87
1181360025
เด็กชายธนบดินทร์  หลิ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
88
1181760248
เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
89
1181780184
เด็กหญิงธนวรรณ  วงศ์รักธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
90
1181730137
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
91
1181360026
เด็กชายธนวินท์  เริ่มบริรักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
92
1181690028
เด็กหญิงธนาพร  จันตาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
93
1181770213
เด็กชายธนาพิสุทธ์  ศรีเสาวงศ์
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
94
1181770006
เด็กหญิงธนิษฐาน์  ทวีเลิศมณีโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
สพป.อุดรธานี เขต 2
95
1181760030
เด็กชายธนุส  ฮังโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
96
1181360612
เด็กหญิงธฤดี  ลีกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
97
1181770067
เด็กชายธวัชพงศ์  สวรรยาวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
98
1181720013
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  นรมาตร์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
99
1181360314
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
100
1181360613
เด็กหญิงธัญทิพย์  แก้วสา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
101
1181780185
เด็กหญิงธัญย์ชนก  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
102
1181770068
เด็กหญิงธัญวลัย  โพธิ์หล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
103
1181730039
เด็กชายธีรเดช  ศรเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
104
1181730425
เด็กชายนพชัย  พันผาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
105
1181360324
เด็กหญิงนพัชนันต์  มากสุดปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1181760750
เด็กชายนภพล  สกุลพิมล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
107
1181730144
เด็กหญิงนรารัตน์  พอภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
108
1181710173
เด็กชายนรินทร  นฤพรพุฒิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
109
1181730040
เด็กหญิงนริศรา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
110
1181780037
เด็กหญิงนวรัตน์  มหาโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
111
1181360032
เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติการพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
112
1181770073
เด็กหญิงนาวีพร  ลุนสะแกวงค์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
113
1181360326
เด็กหญิงนิจฉรา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
114
1181360328
เด็กหญิงนิชาภัทร  ไชยปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
115
1181710174
เด็กหญิงนิยดา  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
116
1181760039
เด็กชายบวรเทพ  เต็งรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
117
1181780202
เด็กชายบัลลังก์  คงเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนร่มเกล้า 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
118
1181760250
เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาดาเดช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
119
1181760251
เด็กหญิงบุลภรณ์  รัตนะเจริญธรรม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
120
1181690036
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นนทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
121
1181710020
เด็กชายปฏิพล  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
122
1181760252
เด็กชายปฏิภาณ  เอกธนบดี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
123
1181760253
เด็กหญิงปณาลี  ศรีคัฒนพรหม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
124
1181360515
เด็กชายปณิธิ  สอนมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
125
1181760254
เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
126
1181360331
เด็กหญิงปนัดดา  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
127
1181370214
เด็กหญิงปนิตตา  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังม่วง
สพป.เลย เขต 2
128
1181790326
เด็กหญิงปพิชญา  พันศรี
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
129
1181370507
เด็กหญิงปภัสสร  แก้วฉวี
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
สพป.เลย เขต 2
130
1181760756
เด็กชายประกิตพงศ์  เอาโชคลาภ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
131
1181370373
เด็กหญิงปรัชญาดา  ชมิฬ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
132
1181780047
เด็กหญิงปริยากร  บำรุงจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
133
1181780189
เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
134
1181730451
เด็กชายป้องภัย  เหล่าอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
135
1181710022
เด็กหญิงปัญจพาณ์  จันพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
136
1181360336
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
137
1181360516
เด็กชายปัณณทัต  บุรุษภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
138
1181730005
เด็กหญิงปารัชญา  แก้วลาย
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
139
1181690041
เด็กหญิงปิยพร  เมธีนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
140
1181790027
เด็กชายปิยวิทย์  เครือทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1181730454
เด็กชายเปรมมนัส  ใหม่วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
142
1181720018
เด็กชายพชรวัฒน์  อึ้งเจริญไพศาล
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
143
1181370444
เด็กหญิงพรธีรา  วงษ์แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.เลย เขต 2
144
1181730006
เด็กหญิงพรนภา  คีรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
145
1181370412
เด็กชายพลากร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
146
1181370144
เด็กชายพศิน  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.เลย เขต 2
147
1182270012
เด็กชายพศุตม์  ฤทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
148
1181770245
เด็กหญิงพัณณิตา  สมคะเนย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
สพป.อุดรธานี เขต 2
149
1181360518
เด็กชายพันธวุฒิ  โทพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
150
1181360343
เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
151
1181780192
เด็กหญิงพิชญธิดา  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
152
1181360345
เด็กหญิงพิชญ์นรี  สินเจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
153
1181760050
เด็กหญิงพิชญา  โอนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
154
1181770080
เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
155
1181710024
เด็กหญิงพิณแพรวา  ดอกรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
156
1181360039
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกศเกื้อวิริยะนนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
157
1181360346
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
158
1182270016
เด็กหญิงพิสุทธินี  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
159
1181760258
เด็กชายพีรดนย์  สุขธนะ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
160
1181760259
เด็กชายพีรพัฒก์  ศรีแขไตร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
161
1181710142
เด็กชายพีรวิชญ์  ชาญธีระเดช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
162
1181760260
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
163
1181780199
เด็กหญิงเพชรดา  กัลยา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
164
1181790139
เด็กหญิงภคพร  แก้วพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
สพป.อุดรธานี เขต 4
165
1181690054
เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
166
1181770084
เด็กหญิงภัทรชยา  สระคูพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
167
1181761060
เด็กชายภัทรพล  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
168
1181760261
เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
169
1182270018
เด็กชายภาคิน  สละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
170
1181360354
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพรดุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
171
1181360616
เด็กชายภูริธาดา  หวลระลึก
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
172
1181370463
เด็กชายภูริภัทร  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.เลย เขต 2
173
1181770216
เด็กชายภูวดล  บัวมาตย์
ป.6
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
174
1181710030
เด็กชายภูสิทธิ์  เจริญดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
175
1181730167
เด็กชายรัชตะ  สาริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1181761061
เด็กชายรัชพล  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
177
1181360521
เด็กชายรัฐภูมิ  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
178
1181370375
เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
179
1181370376
เด็กหญิงรัตนมน  โสมาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
180
1181730008
เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
181
1181690062
เด็กชายวชิรญาณ  วะจีประศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
182
1181360617
เด็กชายวรดิศ  โพธิ์ชูชัชวาล
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
183
1181761280
เด็กหญิงวรรณธิดา  โชติบุญ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
สพป.อุดรธานี เขต 1
184
1181360618
เด็กหญิงวรรษชล  เอมอิ่มอนันต์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
185
1181770090
เด็กหญิงวราศิกาญจน์  โพธิ์สีมา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
186
1181360619
เด็กชายวริศ  สามิตร
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
187
1181760266
เด็กชายวศิน  ดรจันทร์ใต้
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
188
1181780203
เด็กชายวัชรพล  บรรเลงเสียง
ป.6
โรงเรียนร่มเกล้า 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
189
1181710143
เด็กหญิงวาทิตยา  หมื่นตูม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
190
1181780057
เด็กชายวีรภัทร  เบ็ญจจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
191
1181761327
เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
192
1181760267
เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
193
1181790030
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เหมุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
194
1181790031
เด็กชายศิขรินทร์  อ่อนละมุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
195
1181690072
เด็กชายศิวกร  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
196
1181710182
เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
197
1181780060
เด็กชายศิวัช  วงษ์คลองเขื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
198
1181730175
เด็กชายศิวัช  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
199
1181730452
เด็กชายศุภกฤต  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
200
1181780197
เด็กหญิงศุภชัย  ชัยนิคม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
201
1181770094
เด็กชายศุภโชค  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
202
1181761100
เด็กชายศุภวิชญ์  ปรางค์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
203
1181710184
เด็กชายสถาพร  ผดุงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
204
1181720028
เด็กหญิงสรัลชนา  พันธ์เทศ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
205
1181760269
เด็กหญิงสรัลพร  กิตติญาณขจร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
206
1181360372
เด็กชายสหพล  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
207
1181370194
เด็กชายสายัญห์  ร่องบุดศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
208
1181770096
เด็กหญิงสิริกร  จิตรดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
209
1181770097
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  กุดทิง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
210
1181690077
เด็กหญิงสุจิรา  ณ หนองคาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1182270026
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
212
1181760271
เด็กชายสุปรีชา  เล้าประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
213
1181720029
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรมมาโอน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
214
1181730049
เด็กหญิงสุภัสสร  หาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
215
1181370133
เด็กชายสุริยกมล  ทำบัวชา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาดข่า
สพป.เลย เขต 2
216
1181360381
เด็กชายสุวรรณสิงห์  หุ้ยน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
217
1181790053
เด็กหญิงสุวิชาดา  กุดสุชัยราช
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
สพป.อุดรธานี เขต 4
218
1181730050
เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุตรพรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
219
1181730051
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อู่เงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
220
1181710046
เด็กชายอนันต์  บุญประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
221
1181770100
เด็กชายอภิวิชญ์  ศิริวรโชติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
222
1181690081
เด็กหญิงอรวรรยา  ญาติคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
223
1181760273
เด็กหญิงอัจฉรียา  เชื้อสัตตบงกช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
224
1181760274
เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
225
1181770104
เด็กชายอินทัช  ศิริวรโชติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
226
1181370031
เด็กหญิงอิสรียา  พลซา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
227
1181761055
เด็กหญิงฮินะ  เมืองแวง
ป.6
โรงเรียนอาภาพัชร
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
228
2181760281
เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
229
2181760605
เด็กหญิงกฤติมา  ดาแร่
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
230
2181760287
เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
231
2181720036
นางสาวกานดา  เลขตระโก
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
232
2181720037
นายกิตติธัช  พระสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
233
2181760608
เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
234
2181760298
นายจิรัสย์โชติ  พันหล่อมโส
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
235
2181760301
เด็กหญิงชญากาญจน์  อบเชย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
236
2181370154
เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาวงศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.เลย เขต 2
237
2181360569
เด็กหญิงชนัฏนันท์  เสนาลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สพป.เลย เขต 1
238
2181760304
เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
239
2181760307
เด็กหญิงชวิศา  ภูชูธรรม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
240
2181760309
เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
241
2181720043
เด็กหญิงชิดชนันท์  เหงาพรม
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
242
2181760313
เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
243
2181760314
เด็กชายชิษณุพงศ์  สารกรณ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
244
2181760315
เด็กชายชีวธันย์  มหาปัญญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
245
2181760623
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองส่า
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
246
2181760321
นายฐิรพงศ์  พละศูนย์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
247
2181760624
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
248
2181760326
เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
249
2181760628
เด็กหญิงณัฐพัชร์  จันทรสิงหาญกิจ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
250
2181760631
เด็กหญิงณิชา  เกา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
251
2181760338
เด็กหญิงทัตพิชา  อิงศิโรรัตน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
252
2181760492
เด็กชายแท่นทอง  ทองบน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
253
2181760341
นายธนกฤต  สุไชยชิต
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
254
2181760344
เด็กชายธนวรรธน์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
255
2181760355
เด็กหญิงธันยพร  จอดนอก
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
256
2181760361
เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
257
2181760366
เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
258
2181760365
เด็กชายนันทภพ  แก้วลี
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
259
2181370268
เด็กหญิงเนตรนภา  มุ่งเพีย
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
260
2181770229
เด็กหญิงเนตรอัปสร  กองหล้า
ม.2
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
261
2181720048
เด็กชายปราณชัย  แสนเวียง
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
262
2181760378
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทักษะชำนาญการ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/9 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
263
2181760716
เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
264
2181720052
เด็กชายพงษ์เจริญ  สุราช
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
265
2181760388
เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
266
2181760655
เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
267
2181760656
เด็กหญิงพรวิรุณ  เลิศวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
268
2181790344
เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์ภาค
ม.3
โรงเรียนภูมิพิชญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
269
2181760400
เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
270
2181760698
เด็กหญิงแพทรียา  เมอร์เนย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
271
2181760406
เด็กหญิงภนิตา  ไชยเอีย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
272
2181760407
เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
273
2181760408
เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
274
2181760409
เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
275
2181730075
เด็กชายภราดร  พลเสน
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
276
2181760410
เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
277
2181760411
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
278
2181760414
เด็กชายภิญญู  กุลวรินภัค
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
279
2181760425
เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
280
2181760432
เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
281
2181760434
เด็กชายวชิรวัจน์  วิบูลย์กุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
282
2181760438
เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
283
2181770202
เด็กหญิงศศิพิมพ์  โพธิหล้า
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
สพป.อุดรธานี เขต 2
284
2181790441
เด็กหญิงศิริวรรณ  ยังสบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านเทื่อม
สพป.อุดรธานี เขต 4
285
2181760443
เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
286
2181760450
เด็กหญิงสวิตตา  ทรงคาศรี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
287
2181760452
เด็กหญิงสาธนี  แก้วลี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
288
2181760681
เด็กหญิงสาริศา  ศรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
289
2181760456
นางสาวสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
290
2181760460
เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
291
2181770227
เด็กหญิงสุภนิดา  ภูเวียงแก้ว
ม.3
โรงเรียนกมลาลักษณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
292
2181760469
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ไชยวารี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
293
2181760690
เด็กหญิงอนุธิดา  กำเนิดกาลึม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
สพป.อุดรธานี เขต 1
294
2181370427
เด็กหญิงอภิรดี  ปัญญาสิม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
295
2181370326
เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
สพป.เลย เขต 2
296
2181770003
นางสาวอริสรา  พลเสน
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 2
297
2181760481
เด็กชายอิทธิ์ธร  รุจิระธนาพันธ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
298
2181760483
เด็กชายอุดมโชค  ชัยดำรงค์กุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
299
2181760490
เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบิร์ท
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
300
2181760484
เด็กชายิพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
301
3182270029
เด็กหญิงกตัญญุตา  ภูชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
302
3181720065
เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญแย้ม
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
303
3181760077
เด็กหญิงกนกวรช  แพงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
304
3181761062
เด็กหญิงกนกอร  อดทน
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
305
3182270030
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
306
3181730192
เด็กหญิงกมลชนก  ทุ่มแห่ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
307
3181760950
เด็กหญิงกมลเนตร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
308
3181690092
เด็กหญิงกมลวรรณ  สัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
309
3181360527
เด็กชายกรณัฐ  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
310
3181690093
เด็กชายกรวิชญ์  พลพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
311
3181730194
เด็กหญิงกรองแก้ว  เทียนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
312
3181760080
เด็กชายกฤตปกรณ์  น้อยนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
313
3181760500
เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
314
3181360060
เด็กชายกฤตภาส  สาวิสัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
315
3181770107
เด็กชายกฤษชานันท์  สุขวาปี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
316
3181770108
เด็กชายกฤษฎา  สุขรมย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
317
3181790034
เด็กชายกฤษณะ  ขันดอกไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
318
3181780086
เด็กหญิงกวินธิดา  สมสิวะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
319
3181360623
เด็กหญิงกวินธินาฏ  ปาลี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
320
3181760081
เด็กชายกวีณวัช  รอดชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
321
3181770110
เด็กหญิงกษมาภรณ์  อนุประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
322
3181770112
เด็กหญิงกัญจนพร  ศิริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
323
3181710057
เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
324
3181360070
เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลวงชัยศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
325
3181360069
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อันทระ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
326
3181760717
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นินยวี
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
327
3181730202
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
328
3181370378
เด็กหญิงกัญพัชญ์  สีตื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
329
3181760083
เด็กหญิงกัญภร  มาลัยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
330
3181760502
เด็กชายกันต์  พงศ์ศิริปรีชา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
331
3182270138
เด็กหญิงกัปตันชฎา  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
332
3181760789
เด็กชายกัปวัตน  บัวติก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
333
3181760790
เด็กหญิงกัลยกร  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
334
3181730205
เด็กหญิงกัลยาณธรรม  ประโยตัง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
335
3181730087
เด็กหญิงกัลยารัตน์  พัยเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/9 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
336
3182270033
เด็กชายกาญจนภา  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
337
3181370464
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.เลย เขต 2
338
3181360624
เด็กหญิงกานต์พิชชา  หมื่นหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
339
3181770115
เด็กหญิงการะเกตุ  วังคำหาญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
340
3181370379
เด็กชายกิตติคุณ  อำพรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
341
3181370195
เด็กหญิงกิตพิมณฑน์  วิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
342
3182270034
เด็กชายกีรติกร  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
343
3181760503
เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
344
3181690099
เด็กหญิงกุลณัฏฐา  กาญจนศิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
345
3181370196
เด็กหญิงกุลธิดา  จันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
346
3181690218
เด็กชายเกริกดนัย  จิตมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
347
3181360562
เด็กหญิงเกวลี  ทองเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
348
3181730411
เด็กหญิงเกษเเก้ว  วันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
349
3181360076
เด็กหญิงขวัญข้าว  มั่นสอน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
350
3181780090
เด็กชายขวัญชัย  บุญเปรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
351
3181360626
เด็กหญิงขวัญมาดา  บัวทุม
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
352
3181370381
เด็กหญิงขวัญฤทัย  สักการิทา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
353
3181730088
เด็กหญิงจันทิมา  ศุภนัด
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
354
3181360415
เด็กหญิงจารุทัศน์  ดวงกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
355
3181760720
เด็กหญิงจิณณพักต์  มนต์สันเทียะ
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
356
3181370036
เด็กหญิงจิณภัท  ไหลน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
357
3181360416
เด็กหญิงจิดาภา  จันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
358
3181760094
เด็กหญิงจิดาภา  ชูเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
359
3181360083
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีดามา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
360
3181360084
เด็กชายจิตรภานุ  สิมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
361
3182270037
เด็กหญิงจินดารัตน์  วรินทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
362
3181780094
เด็กหญิงจิรดา  สิมมาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
363
3181780204
เด็กชายจิระภัทร  ดีขัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
สพป.อุดรธานี เขต 3
364
3181790362
เด็กหญิงจิรัชญา  คาคำเมล์
ป.5
โรงเรียนภูมิพิชญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
365
3181790363
เด็กหญิงจิรัชญา  เวชภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
366
3181730455
เด็กหญิงจิรัชญา  หลวงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
367
3181730089
เด็กหญิงจิรัชยา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
368
3181790058
เด็กชายจิรัฎฐ์  เจิมขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
สพป.อุดรธานี เขต 4
369
3181780098
เด็กหญิงจิรากรณ์  โพธิ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
370
3181730224
เด็กหญิงจิราภรณ์  สีชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
371
3181360091
เด็กหญิงจิราภัค  ภูเขียวศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
372
3181760721
เด็กชายจิรายุ  แท่นวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
373
3182270156
เด็กหญิงจีรพรรณ  โพธิปัสสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบง
สพป.เลย เขต 3
374
3181370110
เด็กหญิงจุฑามณี  อะวะตา
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
สพป.เลย เขต 2
375
3181360418
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
376
3181690108
เด็กหญิงจุฬาทิพย์  เยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
377
3181760552
เด็กชายเจนภพ  โคตรประทุม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
378
3181760224
เด็กชายเจริญบุญ  พุ่มชะบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
379
3181720108
เด็กชายเจษฎา  ดอนจันโคตร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
380
3181761330
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
381
3181790195
เด็กหญิงฉัตรนภา  ไชยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
382
3182270039
เด็กหญิงชญานิศ  โยประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
383
3181360093
เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
384
3181690110
เด็กชายชญาวัส  ปิติพัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
385
3181370198
เด็กหญิงชนัณญา  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
386
3181730229
เด็กหญิงชนากานต์  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
387
3181760796
เด็กชายชนาธิป  ทิพย์โอสถ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
388
3182270040
เด็กหญิงชนิกานต์  เครือชัยสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
389
3181710155
เด็กหญิงชนินาถ  พรสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ
390
3181760799
เด็กชายชยพล  บุตตะโยธี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
391
3181730235
เด็กหญิงชลดา  อำภะวา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
392
3181780102
เด็กชายชวกรณ์  หีบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
393
3181360098
เด็กชายชัยนรุตม์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
394
3181360533
เด็กชายชัยพฤกษ์  ทิพย์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
395
3181760508
เด็กชายชินพัฒน์  กิจรักษา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
396
3181760102
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
397
3181790199
เด็กหญิงชุติมา  หมื่นพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
398
3181790035
เด็กชายชูพงษ์  แสนตุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
399
3181760554
เด็กหญิงโชติกา  ตุลยานันต์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
400
3181360603
เด็กหญิงโชติกา  วิรุณกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
สพป.เลย เขต 1
401
3181730421
เด็กชายโชติวุฒิ  บุญยานาม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
402
3181790425
เด็กหญิงโซติกา  มะณีชัย
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
สพป.อุดรธานี เขต 4
403
3181370520
เด็กหญิงญาณิศา  แสงหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
สพป.เลย เขต 2
404
3181690117
เด็กหญิงญาณีพร  พิชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
405
3181760105
เด็กหญิงฐานิกา  แก้วนามเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
406
3181360104
เด็กหญิงฐิดาพร  ตันมิ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
407
3181370038
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วยาศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
408
3181761111
เด็กหญิงฐิติมา  ชูศรีสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
409
3181370471
เด็กหญิงฑิตยา  สารวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.เลย เขต 2
410
3181760966
เด็กชายณฐนนท์  วรรณพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
411
3181360106
เด็กหญิงณฐพร  โฉมนคร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
412
3181760110
เด็กหญิงณภัทร  สอนจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
413
3181360108
เด็กชายณภัทร  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
414
3181730092
เด็กหญิงณภัทรดา  ไชยวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
415
3181360109
เด็กหญิงณภัทรพัฒน์  พลยุทธ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
416
3181790200
เด็กหญิงณัชชา  สุทาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
417
3182270140
เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสงพลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
418
3181360641
เด็กชายณัฎฐพล  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
419
3181790201
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
420
3181760510
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นงนุช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
421
3181360429
เด็กชายณัฐกิตติ์  ชมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
422
3181360118
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
423
3181760511
เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เตียวศิริชัยสกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
424
3181780106
เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรหัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
425
3181790271
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.อุดรธานี เขต 4
426
3181360431
เด็กหญิงณัฐนันท์  ผึ้งดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
427
3181730435
เด็กชายณัฐพงค์  โพธิ์หล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
428
3182270141
เด็กหญิงณัฐพร  ไตรพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
429
3181710072
เด็กหญิงณัฐยา  สีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
430
3181370178
เด็กหญิงณัฐรดา  ส่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
สพป.เลย เขต 2
431
3181730250
เด็กหญิงณัฐริกา  เบียดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
432
3181360122
เด็กหญิงณัฐวดี  สำนิ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
433
3181730251
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุญเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
434
3181761331
เด็กหญิงณัฐษา  ฐิติรัตน์สานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
435
3181360433
เด็กหญิงณิชานันท์  ทองสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
436
3181360126
เด็กชายดลยฤทธิ์  อันทะระ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
437
3181360127
เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
438
3182270049
เด็กหญิงดุจษฎี  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
439
3181710199
เด็กหญิงธนพร  ตุลาธน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
440
3181790059
เด็กหญิงธนพร  พัฒนขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
สพป.อุดรธานี เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
441
3182270050
เด็กชายธนพรรษ  โอนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
442
3181760122
เด็กชายธนพัฒน์  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
443
3181780111
เด็กชายธนภัทร  คำแพงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
444
3182270051
เด็กชายธนภูมิ  วันทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
445
3181760124
เด็กชายธนวัฒน์  ชาตินาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
446
3181780113
เด็กชายธนวัฒน์  บัวเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
447
3181790367
เด็กหญิงธนัชชา  หลวงทิพย์
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
448
3181710079
เด็กหญิงธนัชพร  พลภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
449
3181360441
เด็กชายธนันท์รัฐ  ปัญจเสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
450
3181730260
เด็กชายธนากร  ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
451
3181730261
เด็กชายธนาธิป  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
452
3182270052
เด็กชายธนาธิป  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
453
3181690142
เด็กหญิงธนาภรณ์  สิมหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
454
3182270053
เด็กชายธนายุต  เมตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
455
3181730456
เด็กหญิงธนิดา  คำแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
456
3181720075
เด็กชายธนิสร  ช่วยค้ำชู
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
457
3181761065
เด็กหญิงธรชญา  สื่อนพพระคุณ
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
458
3182270054
เด็กชายธรณ์เทพ  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
459
3181760518
เด็กชายธวัชชัย  อามาตทัศน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
460
3181370199
เด็กหญิงธัญธรณ์  สมศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
461
3182270144
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
462
3181690144
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
463
3181360145
เด็กชายธาวิน  พูนศรีวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
464
3181360447
เด็กหญิงธิดา  เทียมเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
465
3181360448
เด็กหญิงธิดาพร  พิมโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
466
3181760982
เด็กชายธีรโชติ  บรรจงธนกร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
467
3181370386
เด็กหญิงธีรดา  ถาวรเมืองแพน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
468
3181370059
เด็กหญิงธีรตา  จิตรสมนึก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
469
3181760133
เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
470
3181760131
เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
471
3181760981
เด็กชายธีรภัทร  ขัตติยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
472
3181360147
เด็กชายธีรภัทร  จันทศร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
473
3181790038
เด็กชายธีรศักดิ์  แวงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
474
3181790040
เด็กหญิงธีราพร  ทะวะระ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
475
3181690147
เด็กหญิงนกมล  นันทะมีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
476
3181760520
เด็กชายนครินทร์  จันทร์งามธนกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
477
3181780120
เด็กชายนพคุณ  บุตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
478
3181360150
เด็กหญิงนพศุภา  เทียนสว่าง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
479
3181790209
เด็กหญิงนพัชรา  พันปอปิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
480
3182270145
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
481
3181360153
เด็กหญิงนภัสสร  บญมีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
482
3181730268
เด็กหญิงนภัสสร  เเก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
483
3181760139
เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
484
3181790371
เด็กชายนราวิชญ์  กาญจนแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
485
3181370455
เด็กหญิงนันชมน  กางบิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.เลย เขต 2
486
3181760521
เด็กหญิงนันทกานท์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
487
3181360155
เด็กหญิงนันท์นภัส  ดีสุทธิ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
488
3181710082
เด็กหญิงนันทนา  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
489
3181760522
เด็กชายนาราภูมิ  เต็งศิริกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
490
3181790372
เด็กหญิงนิชา  อาริต
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
491
3181720110
เด็กชายนิธิภัทร  อัครศรีชัยโรจน์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
492
3181760724
เด็กหญิงนิษฐกานต์  สกุลเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
493
3181730458
เด็กหญิงบัณพร  แสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
494
3181790150
เด็กหญิงบุญญาพร  แวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
สพป.อุดรธานี เขต 4
495
3181720078
เด็กหญิงบุญยอร  คำขวา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
496
3182270059
เด็กหญิงบุรัสกร  จันทรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
497
3182270155
เด็กหญิงเบญญาพร  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
498
3181710137
เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
499
3181790055
เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์วงษ์
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
สพป.อุดรธานี เขต 4
500
3181760146
เด็กชายปฏิญญา  พรมเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
501
3182270147
เด็กหญิงปฐมพร  พิมสร
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
502
3182270148
เด็กหญิงปนิดดา  พรมศาสตร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
503
3181370200
เด็กหญิงปภาดา  ฝอดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
504
3181730286
เด็กหญิงปภาดา  มีมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
505
3181760149
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อึงสกาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
506
3181360163
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมิชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
507
3181730291
เด็กชายปรเมศวร์  ขันตีกรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
508
3182270149
เด็กหญิงประสิตา  วงศ์สีหะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
509
3181790431
เด็กหญิงปรัชญา  ช่างแคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
สพป.อุดรธานี เขต 4
510
3181761333
เด็กชายปราชญวิท  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
511
3181360657
เด็กชายปราณ  ดีอุดมจันทร์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
512
3182270060
เด็กชายปริญญา  พันติมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
513
3182270062
เด็กหญิงปริยากร  โยธาสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
514
3181780209
เด็กชายปริวัฒน์  คูชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
สพป.อุดรธานี เขต 3
515
3181790211
เด็กหญิงปรียากร  สายสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
516
3181760525
เด็กหญิงปรียาภัทร  จุลนิล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
517
3181730292
เด็กชายปวรปรัชญ์  สอางจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
518
3181760153
เด็กหญิงปัญจพร  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
519
3181730294
เด็กชายปัญจพล  เเก้วเหลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
520
3181770148
เด็กหญิงปัญฐ์ชลี แอนเดรีย  คูเนลลิส
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
521
3181730296
เด็กชายปัณฑระ  แรมจะบก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
522
3181760526
เด็กชายปัณปารัช  มาสันติสุข
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
523
3181730298
เด็กชายปั้นทอง  ศรีหาทัพ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
524
3181760527
เด็กชายปาฏิหารย์  ภูชูธรรม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
525
3181360661
เด็กหญิงปาณิสรา  นามเสาร์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
526
3181730439
เด็กหญิงปาริชาติ  กาเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
527
3181790216
เด็กหญิงปิยธิดา  พลพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
528
3181780134
เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
529
3181770150
เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ศรีสุขา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
530
3181730302
เด็กหญิงปุณนาพร  เหล่ารัตนศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
531
3181790042
เด็กหญิงผริตา  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
532
3181760159
เด็กหญิงฝันสิริ  เบ้าแบบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
533
3181790043
เด็กชายพงศ์พณิช  แจ้งนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
534
3181760835
เด็กชายพงษ์ณภัทร  เพ็งคำศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
535
3181790423
เด็กชายพงษ์ศกร  เพ็งกล้า
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
สพป.อุดรธานี เขต 4
536
3181761000
เด็กชายพบธรรม  พรหมสุขันธ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
537
3181790403
เด็กหญิงพรชนก  พิมศูนย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวขัว
สพป.อุดรธานี เขต 4
538
3181690166
เด็กหญิงพรนภัส  คำภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
539
3181360665
เด็กหญิงพรรณปพร  เดโช
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
540
3181790424
เด็กหญิงพลอยชมพู  อินอุดม
ป.5
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
สพป.อุดรธานี เขต 4
541
3181690169
เด็กชายพสิษฐ์  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
542
3181360666
เด็กหญิงพอใจ  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
543
3181690170
เด็กหญิงพัชรพร  แสนโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
544
3182270067
เด็กชายพัชรพล  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
545
3181370087
เด็กหญิงพัชรินร์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
สพป.เลย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
546
3181360183
เด็กชายพันธุ์ธัช  ผลสลัด
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
547
3181360185
เด็กชายพิชชากรณ์  แสนบุดดา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
548
3182270068
เด็กหญิงพิชฌาวลี  ภาเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
549
3181360668
เด็กหญิงพิชญาภา  ธัญญะวัน
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
550
3181730317
เด็กหญิงพิตตินันท์  ภักดีพันดอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
551
3181760170
เด็กชายพิธพัฒน์  ราชสีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
552
3181730025
เด็กหญิงพินันทา  ดาสุภี
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
553
3182270070
เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทะคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
554
3181730318
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
555
3181370395
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเดือน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
556
3181760531
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โสภณธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
557
3181360546
เด็กหญิงพิมลรัฐ  แสนใจวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
558
3181360669
เด็กชายพิริยะ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
559
3181760532
เด็กชายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
560
3182270073
เด็กชายพิสูจน์รัก  อิ่มเอิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
561
3181760533
เด็กหญิงพีรญา  พรมลี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
562
3181761170
เด็กชายพีรพล  ดวงมาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
สพป.อุดรธานี เขต 1
563
3182270074
เด็กชายพีรพัฒน์  เย็นขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
564
3181720088
เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริโอฐ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
565
3181370137
เด็กหญิงพีรยา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านตาดข่า
สพป.เลย เขต 2
566
3181790014
เด็กหญิงพีรยา  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 4
567
3181710097
เด็กชายพีระพงษ์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
568
3181760534
เด็กชายพีรัช  เตชอภิชาติ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
569
3181360196
เด็กชายพุทธิ  พิมพ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
570
3181360684
เด็กหญิงเพชรดา  มาตมูลตรี
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
571
3181710138
เด็กหญิงเพชรธิดา  วงค์ศรีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
572
3181370308
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  แก้มกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
573
3181790048
เด็กหญิงเพียงพอ  ชัยจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
574
3181360282
เด็กหญิงแพงขวัญ  พิมพ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
575
3181761080
เด็กหญิงภวรัญชน์  ทองพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
576
3181790374
เด็กหญิงภัคขมัย  ไตรนอก
ป.6
โรงเรียนภูมิพิชญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
577
3181730322
เด็กหญิงภัทรธิดา  จินดาพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
578
3181370069
เด็กชายภัทรพล  เกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
579
3181710212
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หอมทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
580
3181360205
เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
581
3181690186
เด็กหญิงภัทราภรณ์  บรรหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
582
3181780144
เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
583
3181360208
เด็กชายภานุกร  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
584
3181790044
เด็กชายภานุวัฒน์  สวัสดิ์ชิตัง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
585
3181690190
เด็กหญิงภารดี  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
586
3181760843
เด็กชายพิชญุตม์  ่แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
587
3181720090
เด็กหญิงภิตติญา  เบ้าสวัสติไชย
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
588
3181760849
เด็กชายภูชิสส์  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
589
3181760731
เด็กหญิงภูณิกา  หอบรรลือกิจ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
590
3181720092
เด็กหญิงภูมิใจ  จงอางจิตร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
591
3182270077
เด็กชายภูมินทร์  ศรีสุทโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
592
3181730331
เด็กชายภูมิพิทักษ์  เดชะโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
593
3181760538
เด็กหญิงมณฑิรา  สิงหสุริยะ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
594
3181370164
เด็กหญิงมนธิชา  พานิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.เลย เขต 2
595
3181360215
เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
596
3181710102
เด็กหญิงมนัสนันส์  ยงค์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
597
3181710157
เด็กหญิงมยุรดา  พลโท
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ
598
3181690193
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ตาลสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
599
3181730336
เด็กหญิงมินตรา  ทาบุญมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
600
3181730337
เด็กหญิงมุทิตา  คำพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
601
3181770163
เด็กชายยศกร  ทาระแพน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
602
3181370398
เด็กหญิงยุภาพักต์  ทำคาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
603
3181360475
เด็กหญิงรวิพร  ไสยวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
604
3181760852
เด็กชายรวีโรจน์  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
605
3181370345
เด็กหญิงรัชชะนี  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
สพป.เลย เขต 2
606
3181760183
เด็กหญิงรัฏฐอร  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
607
3181761263
เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีเสริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
สพป.อุดรธานี เขต 1
608
3181360224
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
609
3181761017
เด็กหญิงรินลดา  แวมประชา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
610
3181370517
เด็กหญิงรุ่งนภา  เภาพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
สพป.เลย เขต 2
611
3181370165
เด็กหญิงลลิตา  โคตแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.เลย เขต 2
612
3181760187
เด็กหญิงลลิตา  ชำนาญพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
613
3181710214
เด็กหญิงลลิตา  ชีวาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
614
3181760853
เด็กหญิงลักษิกา  พันแสง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
615
3181780149
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
616
3181370485
เด็กหญิงวณิชญา  สร้อยสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.เลย เขต 2
617
3181730345
เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
618
3181770165
เด็กหญิงวรพิชชา  ธรรมสงฆ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
619
3181370100
เด็กหญิงวรรณภา  มารศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
สพป.เลย เขต 2
620
3182270082
เด็กหญิงวรวัลญช์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
621
3181760193
เด็กชายวรัชญ์  บำรุงรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
622
3181710105
เด็กหญิงวรัญญา  มลต์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
623
3181730352
เด็กหญิงวรัญยาพร  สุวรรรละ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
624
3181761130
เด็กหญิงวรางคณา  กุลพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
625
3181790228
เด็กหญิงวราวรรณ  ชัยมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
626
3181760541
เด็กหญิงวรินท์ปภา  สนทนารักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
627
3181730444
เด็กหญิงวรินทร  มอญขาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
628
3181730353
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
629
3181360480
เด็กหญิงวริษา  ดวงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
630
3181360481
เด็กหญิงวศินี  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
631
3181780151
เด็กหญิงวัชรนันท์  มหาโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
632
3181370113
เด็กหญิงวายุตา  คำมูลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
สพป.เลย เขต 2
633
3181710111
เด็กหญิงวาริสา  ดวงภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
634
3181360237
เด็กหญิงวิชชานันท์  เครือสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
635
3181710216
เด็กชายวิชญ์ปวีร์  ไชยลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
636
3182270084
เด็กชายวิพุธ  ประกิระตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
637
3181760196
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
638
3181761023
เด็กชายวีรภัทร  ปิตตายัง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
639
3181780153
เด็กชายวีรวัฒน์  งาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
640
3181761025
เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์จารุจินดา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
641
3181360240
เด็กหญิงวีรานันท์  สิริโพธินันท์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
642
3181770167
เด็กหญิงวีรินทร์  ถีติปริวัตร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
643
3181370122
เด็กชายวุฒิชัย  คำโคตรสูนย์
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
สพป.เลย เขต 2
644
3182270087
เด็กชายวุฒิภัทร  แสนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
645
3181710220
เด็กหญิงเวธกา  พทาเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
646
3182270088
เด็กชายศตายุ  ชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
647
3181730358
เด็กหญิงศรัญญา  เกิดไผ่ล้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
648
3181360673
เด็กชายศรัญย์วิชญ์  เรืองโชติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
649
3181690202
เด็กชายศรัณยพงค์  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
650
3181730359
เด็กหญิงศรินทิพย์  ชุ่มนาเสียว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
651
3181761135
เด็กหญิงศวรรยา  พรมเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
652
3181730361
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฐานวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
653
3181760199
เด็กชายศวัสกร  อนุสุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
654
3181690205
เด็กชายศิรวิทย์  บานสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
655
3181730365
เด็กหญิงศิริฤทัย  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
656
3181370207
เด็กชายศิวัช  อัตถาภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
657
3181770172
เด็กหญิงศุภกาญจน์  บุญพา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
658
3182270092
เด็กหญิงศุภวลัย  สอนสำโรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
659
3181780160
เด็กหญิงศุภานิช  บุญประสาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
660
3181360248
เด็กชายสรชัช  นาคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
661
3181760206
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
662
3181760544
เด็กชายสรวิศ  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
663
3181760207
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทีตอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
664
3181370051
เด็กหญิงสิณีย์นาถ  ก้อนพิลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
665
3181760545
เด็กชายสิรภพ  วังธนากร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
666
3181370486
เด็กหญิงสิริกัลยา  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.เลย เขต 2
667
3181360678
เด็กหญิงสิริกาญจน์  นพจรัสรุจน์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
668
3181690208
เด็กหญิงสิริยากร  หล้าดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
669
3182270096
เด็กหญิงสิริญาพร  ฑีฆะวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
670
3181780165
เด็กหญิงสิริลัดดา  การะภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
671
3181780166
เด็กหญิงสุกานดา  ตะเกิดมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
672
3181760213
เด็กหญิงสุชานรี  เหล่าสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
673
3181760214
เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
674
3181790237
เด็กหญิงสุชาวดี  ผาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
675
3181780168
เด็กชายสุดใจ  บัวชาบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
676
3181360557
เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
677
3181760216
เด็กชายสุทธิรักษ์  สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
678
3181770174
เด็กหญิงสุทัดตา  กอแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
679
3181720102
เด็กหญิงสุพิชชา  กันนะลา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
680
3181360558
เด็กหญิงสุพิชญา  บุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
681
3181360259
เด็กหญิงสุภัสรา  นาลา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
682
3181790158
เด็กหญิงสุภาวดี  ตาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
สพป.อุดรธานี เขต 4
683
3181370103
เด็กชายสุรเกียรติ  จิตตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
สพป.เลย เขต 2
684
3181730108
เด็กชายสุรสิทธิ์  พลศรีลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
685
3182270101
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
686
3181370350
เด็กชายสุรีวัฒน์  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
สพป.เลย เขต 2
687
3181760866
เด็กหญิงสุวรรณา  พันธัง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
688
3181761074
เด็กชายสุวิศิษฎ์  คงวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
689
3181720109
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
690
3181780170
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็ญอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
691
3181790242
เด็กหญิงหฤทัย  ศิริคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
692
3181770177
เด็กหญิงองค์อินทร์  มานะวงค์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
693
3181360681
เด็กหญิงอชิรญา  ภู่นวล
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
694
3181780214
เด็กหญิงอชิรญา  สุไชยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
สพป.อุดรธานี เขต 3
695
3181760218
เด็กชายอฐิสิทธิ์  จิตตโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
696
3181770179
เด็กหญิงอณุภา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
697
3182270102
เด็กชายอดิสรณ์  ภาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
698
3181770180
เด็กชายอติเทพ  ไชยสาส์น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สพป.อุดรธานี เขต 2
699
3181690212
เด็กหญิงอติพร  ประสงค์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
700
3181360495
เด็กหญิงอนัญญา  พิมสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
701
3181790243
เด็กหญิงอนัญญา  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
702
3181370208
เด็กหญิงอนันตญา  พันธัง
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
703
3181710126
เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
704
3181370209
เด็กชายอภิกุล  ชายคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
705
3181710127
เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
706
3181730395
เด็กหญิงอภิชญา  โรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
707
3181360263
เด็กชายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
708
3182270104
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
709
3181360500
เด็กชายอภิภู  กาวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
710
3181370525
เด็กหญิงอภิลดา  เที่ยงแน่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
สพป.เลย เขต 2
711
3181760547
เด็กชายอภิวิชญ์  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
712
3181710128
เด็กหญิงอภิสรา  เดชศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
713
3181760549
เด็กหญิงอรกัญญา  งามจันทึก
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
714
3181370489
เด็กหญิงอรณิชา  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สพป.เลย เขต 2
715
3181370170
เด็กชายอรรณพ  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.เลย เขต 2
716
3181761043
เด็กหญิงอรอินทร์  โพธิราช
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
717
3181790276
เด็กหญิงอรอุมา  แสนภูวา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 4
718
3181780215
เด็กหญิงอลิตา  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
สพป.อุดรธานี เขต 3
719
3181710132
เด็กชายอัครวินท์  สุขโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
720
3181360266
เด็กหญิงอังศวีร์  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
721
3182270105
เด็กหญิงอัสยุชมา  แถวบุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
722
3181710134
เด็กหญิงอารยา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
723
3181730462
เด็กหญิงอารยา  ลำพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
724
3181790021
เด็กหญิงฮันน่าห์  แดเนียวจง
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 4
725
3181790446
เด็กหญิงดลญา  โกบึงกาฬ
ป.5
โรงเรียนบ้านเทื่อม
สพป.อุดรธานี เขต 4