รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1170250001
เด็กหญิงกนกธร  กุลด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
2
1170200001
เด็กหญิงกมลชนก  ผโลปกรณ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
3
1170290104
เด็กชายกรรณชรณกร  พาเบ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
4
1171121490
เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
5
1171130004
เด็กชายกรวิชญ์  บุตกะ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
6
1171130006
เด็กชายกฤฒชัย  แก้วโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
7
1170220002
เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ดอนปรีชา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
8
1170252007
เด็กชายกฤตพล  ชุนบุญมา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
9
1170220003
เด็กชายกฤตภาส  พันธินา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
10
1171120790
เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
11
1170270155
เด็กชายกฤติพงศ์  กุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
12
1171130007
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่านเขียน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
13
1171120791
เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
14
1171121043
เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร  เกตุธานี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
15
1172260001
เด็กชายก้องกิดากร  กั้งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3
16
1170220014
เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
17
1170210466
เด็กชายกังวาล  หินอ่อน
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
18
1170250015
เด็กชายกัญจน์  มณีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
19
1171120793
เด็กหญิงกัญชพร  มาบุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
20
1171130516
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประจุดทะเนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
21
1170270001
เด็กหญิงกัญญาวีย์  เเก้วดวง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
22
1170270002
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทัศนีย์พร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
23
1171121044
เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
24
1171120475
เด็กชายกันต์ระพี  คำอาจ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
25
1170220009
เด็กชายกัมปนาท  พงศ์ชินฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
26
1170260003
เด็กหญิงกานดาวดี  กองขวัญ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
27
1170250022
เด็กชายกิตตน์จากร  สมัปปิโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
28
1170260643
เด็กชายกิตติภัทร  อรรถาเวช
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
สพป.ขอนแก่น เขต 2
29
1171120477
เด็กหญิงกิตติวรารินทร์  สุวรรณดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
30
1170251017
เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
31
1171120014
เด็กหญิงกุญช์จิรัญญา  วริศวรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
32
1170250027
เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
33
1170250822
เด็กหญิงกุลปริยา  ชีวาจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
34
1170200005
เด็กหญิงกุลปรียา  พันทะชุม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
35
1170220013
เด็กชายกุลวัชร  ฆารไสว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1170251778
เด็กหญิงกุสสรา  วรจริยาสกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
37
1170251448
เด็กหญิงขวีวรรณ  วงศ์จะมาศ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
38
1170260395
เด็กหญิงเขมลดารินทร์  อันทอง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
39
1170250031
เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
40
1170250036
เด็กชายคุณานนต์  บุญประสพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
41
1170251021
เด็กหญิงจอมขวัญ  งามยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
42
1170250037
เด็กชายจักกาย  ชูพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
43
1170250038
เด็กชายจักรภัทร  หาปู่ทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
44
1170200251
เด็กชายจักริน  ขาวอ่อน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
45
1170250881
เด็กหญิงจารุพร  บุญเกษมสิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
46
1171120798
เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
47
1170250041
เด็กหญิงจิดาภา  อาภรณ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
48
1171120484
เด็กหญิงจิรภรณ์  บุตราช
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
49
1170250044
เด็กชายจิระภัทร  จริยมานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
50
1171120800
เด็กชายจิระวัฒน์  ศิริบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
51
1171130419
เด็กชายจิรัฏฐ์  พระขันธ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
52
1170220020
เด็กชายจิราภัทร  รุ่งนามา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
53
1170252010
เด็กชายจิรายุ  ริคเตอร์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
54
1171120023
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหล่าทองสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
55
1171130528
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประเสริฐคงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
56
1170270037
เด็กชายเจษฎา  มหาราช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
57
1170250882
เด็กชายฉันทวัฒน์  เนสุสินธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
58
1171130420
เด็กหญิงฉันท์สินี  วรรณประไพ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
59
1170200256
เด็กหญิงชญาภา  คล้ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
60
1170250050
เด็กชายชนธัญ  แหวะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
61
1170251928
เด็กหญิงชนัญชิดา  สวัสดินา
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
62
1171121047
เด็กหญิงชนัญญา  ศรีภัทรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
63
1170260338
เด็กหญิงชนัญธิดา  สีเกิ้ง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
64
1171120029
เด็กหญิงชนากานต์  อังวราวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
65
1170220022
เด็กหญิงชนาภา  สุพร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
66
1170280100
เด็กชายชนินทร  ศิริมนตรี
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
67
1170260010
เด็กหญิงชนิสรา  ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
68
1170260645
เด็กหญิงชมพูนุท  อุทัยแสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
สพป.ขอนแก่น เขต 2
69
1171120804
เด็กชายชลพรรธน์  ดิษยจรัสรุจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
70
1170220023
เด็กชายชวกร  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1170260686
เด็กชายชินภัทร  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
72
1170290163
เด็กหญิงเชิญขวัญ  ลาสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
73
1170270163
เด็กหญิงญดาพร  มาลัยโรจน์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
74
1170250067
เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
75
1170220024
เด็กชายญาณพัฒน์  ภูละมุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
76
1170210034
เด็กชายญาณพัฒน์  หงษ์สาหัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
77
1170260687
เด็กชายญาณาธิป  เจริญวิภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
78
1171120488
เด็กชายญาณาธิป  สามี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
79
1170200105
เด็กหญิงญาณาภรณ์  เพชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
80
1170250069
เด็กหญิงฐปนัท  ศรีจันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
81
1170250070
เด็กหญิงฐิตารีย์  วีรโชติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
82
1170251032
เด็กชายฐิติภัทร  ธงยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
83
1170260011
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
84
1171120808
เด็กชายฐิติรัตน์  ราชดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
85
1171130599
เด็กหญิงณชญาดา  เจริญวานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
86
1171120490
เด็กชายณฐชนน  มิทราวงศ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
87
1171130039
เด็กหญิงณฐอร  อินทกรอุดม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
88
1170251034
เด็กชายณปกป้อง  นะวะมวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
89
1170270009
เด็กชายณปัญญา  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
90
1170200014
เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
91
1170250075
เด็กชายณภัทร  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
92
1170270165
เด็กชายณัชฐวัชร  หนูแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
93
1171120046
เด็กชายณัฏฐชัย  อยู่โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
94
1170250079
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉัตรถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
95
1170250888
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
96
1170250081
เด็กชายณัฏฐพล  โคตรพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
97
1171121051
เด็กชายณัฏฐภัทร  เทกอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
98
1170200106
เด็กหญิงณัฐกมล  นันทะเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
99
1170250889
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อังคณาวรกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
100
1170251037
เด็กหญิงณัฐจิราภา  สายธนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
101
1170260012
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  นาคตะคุ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
102
1170260617
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนธัญญา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
สพป.ขอนแก่น เขต 2
103
1170250089
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำวิลัยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
104
1171121052
เด็กหญิงณัฐธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
105
1170280102
เด็กหญิงณัฐธิญา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1171120493
เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมเวช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
107
1170270276
เด็กชายณัฐพนธ์  สีหามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
108
1170250095
เด็กชายณัฐพัชร์  คณาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
109
1170260348
เด็กชายณัฐวุฒิ  สังขาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
110
1171120494
เด็กชายติณณ์  ปักกันต์ธร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
111
1170290169
เด็กชายทรงวิทย์  ขวัญพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
112
1171120059
เด็กชายทรัพย์พวิทย์  รุ่งเรืองธนากิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
113
1170250106
เด็กชายทวีสิน  อัคสินธวังกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
114
1170270169
เด็กหญิงทักษพร  โกพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
115
1170280047
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
116
1170220436
เด็กชายทัตพล  อุทรักษ์
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
117
1170250109
เด็กหญิงทิพย์วัชร์  พิมพ์กมลวัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
118
1170250336
เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
119
1171120876
เด็กหญิงเทียนหยด  แทนออมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
120
1170290108
เด็กชายธนกร  แก้วเวียง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
121
1170280104
เด็กชายธนกร  แก้วสีนวล
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
122
1170250111
เด็กชายธนกร  ศรีชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
123
1170250113
เด็กชายธนกฤต  เกียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
124
1170250127
เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
125
1170260870
เด็กชายธนดล  ลุนขอนแก่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
126
1170200107
เด็กชายธนเดช  เฉลิมแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
127
1170251796
เด็กหญิงธนพร  ภาระพงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
128
1170260618
เด็กชายธนพล  สมภูงา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
สพป.ขอนแก่น เขต 2
129
1170260768
เด็กชายธนภณ  น้องคะนึง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
130
1170220437
เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
131
1170270015
เด็กชายธนภัทร  เตรียมเวชวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
132
1170280105
เด็กชายธนภัทร  นาหนองตูม
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
133
1170250118
เด็กชายธนวัฒน์  สีทาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
134
1170200017
เด็กชายธนอรรถ  ผโลปกรณ์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
135
1171121061
เด็กหญิงธนัญชนก  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
136
1170250123
เด็กชายธนันดร  สมบัติธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
137
1170270016
เด็กชายธนาธรณ์  ทิวกระโทก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
138
1170251974
เด็กชายธนาบัตร  บวรธรรมมา
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
139
1170260620
เด็กชายธนาวัฒน์  เสรีไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
สพป.ขอนแก่น เขต 2
140
1170260769
เด็กชายธรณินทร์  สุนาโท
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1170250129
เด็กหญิงธรรมพร  วงศ์ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
142
1171120821
เด็กหญิงธรินทร์ธิชา  ศรีพะนามน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
143
1170250893
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตริอริยสัจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
144
1171130644
เด็กหญิงธัญญรัตน์  โนชราช
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกไร่
สพป.มหาสารคาม เขต 2
145
1171120824
เด็กหญิงธัญมน  นันทะแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
146
1170251966
เด็กชายธันฐกรณ์  จิรเจริญพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญบุรี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
147
1170220032
เด็กชายธันวา  ลามุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
148
1171120825
เด็กชายธาดา  จันทรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
149
1170251463
เด็กหญิงธิตยา  สมณะ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
150
1171120826
เด็กหญิงธิติยา  เลยวานิชย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
151
1170270171
เด็กชายธิติวัฒน์  เฉลิมสิริวรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
152
1170210008
เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
153
1170260016
เด็กชายธีรภัทร  หล่มช่างคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
154
1170200276
เด็กชายธีรเมธ  ชูสิงห์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
155
1170220033
เด็กชายธีรเมธ  มุลทา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
156
1170260018
เด็กชายธีรวัจน์  บรรจงพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
157
1171120828
เด็กชายธีราทร  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
158
1170200109
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จำปาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
159
1170270173
เด็กหญิงนภัสสร  สุกทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
160
1170260019
เด็กหญิงนภัสสรณ์  จันทวรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
161
1171130425
เด็กชายนรวัฒน์  คำแหล่
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
162
1170250147
เด็กชายนรเสฎฐ์  สุวรรณปักษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
163
1170250144
เด็กชายนราวิชญ์  ทับน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
164
1170260363
เด็กชายนฤปนาถ  แก้วเมือง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
165
1171130059
เด็กชายนวมินทร์  โนราช
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
166
1170250150
เด็กชายนวิน  นนทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
167
1170270019
เด็กชายนัทธวัฒน์  อาจปาสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
168
1170250154
เด็กหญิงนันท์นภัส  เตากล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
169
1171120503
เด็กชายนันทภพ  วิเศษลา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
170
1170270280
เด็กชายนิคม  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
171
1170210475
เด็กหญิงนิชา  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
172
1170251930
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีศรานนท์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
173
1170210476
เด็กหญิงนิตินันท์  มะโรงศรี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
174
1171120834
เด็กชายนิธิศ  ชูพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
175
1170260061
เด็กชายเนติภูมิ  นาขาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1170250159
เด็กชายบุญรักษา  เสรีพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
177
1170251466
เด็กชายบุณยกร  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
178
1170260365
เด็กหญิงบุณยวีร์  หวานเนื้อ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
179
1170251467
เด็กหญิงบุณยานุช  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
180
1170260366
เด็กหญิงบุณยานุช  สุดทีป
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
181
1171130063
เด็กหญิงบุณยาพร  รามสีดา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
182
1170251975
เด็กหญิงบุวรลักษณ์  เตชะศิริโชคมงคล
ป.5
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
183
1170260657
เด็กหญิงบุษรัสกร  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
สพป.ขอนแก่น เขต 2
184
1170250161
เด็กชายปฎิพล  มีพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
185
1170280109
เด็กชายปฏิภาณ  อามาตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
186
1171120835
เด็กหญิงปณัฏฎา  ิสิงห์สาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
187
1170250163
เด็กหญิงปณิชา  อ้วนพรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
188
1170250164
เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
189
1170250166
เด็กหญิงปภาดา  จุติธนกรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
190
1171121066
เด็กหญิงปภาวี  ได้ผลมาก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
191
1170260023
เด็กชายปรวีร์  ชัยดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
192
1171120838
เด็กชายปราชญพรรดิ  นนทะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
193
1170250897
เด็กชายปราญชล  สันติวรากร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
194
1170210477
เด็กหญิงปรินทร  การพิสมัย
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
195
1170260024
เด็กชายปวีณ  ปวีณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
196
1170270023
เด็กหญิงปวีณ์กร  รุจิเกียรติกำจร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
197
1170210478
เด็กชายปองภพ  หลักเพชร
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
198
1170260025
เด็กชายปัญจพล  สอลี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
199
1170260659
เด็กชายปัญญาพนต์  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
สพป.ขอนแก่น เขต 2
200
1170250179
เด็กหญิงปัณพร  จิรวรรณกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
201
1170250182
เด็กชายปานเทพ  เถกิงโชติมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
202
1170270177
เด็กหญิงปานิจตา  แก่นเเก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
203
1170250181
เด็กหญิงปานิตา  ศรีอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
204
1170250183
เด็กหญิงปารณีย์  แก้วบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
205
1170210010
เด็กหญิงปารียานันท์  รั่นอรัญ
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
206
1171130607
เด็กหญิงปาลิตา  ปักการะโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
207
1170200112
เด็กหญิงปิยกมล  อิ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
208
1170210479
เด็กหญิงปิยฉัตร  อุนารัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
209
1171120841
เด็กหญิงปิยธิดาพร  วรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
210
1170251068
เด็กชายปิยวัฒน์  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1171130071
เด็กหญิงปิยาพัชร  มะธุเสน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
212
1170251070
เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
213
1171120843
เด็กชายปุรเชษฐ์  บัวลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
214
1170260373
เด็กชายพงศกร  ทะสังขา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
215
1170260661
เด็กชายพงศธร  ยุทธภัณฑ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
สพป.ขอนแก่น เขต 2
216
1170270178
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พับพิมพ์สัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
217
1170200113
เด็กชายพชรพล  สุธาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
218
1171130076
เด็กชายพนาธิป  ทางดี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
219
1170210480
เด็กหญิงพรธีรา  ใจอ่อน
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
220
1170200024
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วรสาร
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
221
1171120845
เด็กหญิงพรภิตา  มูลเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
222
1171121070
เด็กชายพรหมภวิศวร์  กั้วสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
223
1170260032
เด็กชายพลกฤต  แวมประชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
224
1170260033
เด็กชายพลวรรธน์  กิตติโพวานนท์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
225
1170250203
เด็กชายพศิน  เหล่าชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
226
1170250205
เด็กชายพสธร  ศุภมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
227
1170251822
เด็กหญิงพัฒน์นรี  พิลาดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
228
1170250210
เด็กหญิงพัฒนันท์  การุญบุญญานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
229
1170251073
เด็กชายพัทธนันท์  สถิรวงศ์วรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
230
1170250214
เด็กชายพาทิศ  บุตรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
231
1170250216
เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
232
1170250217
เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
233
1170200295
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมศรีชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
234
1170251476
เด็กหญิงพิชญาดา  ไพคำนาม
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
235
1171130085
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
236
1170251933
เด็กหญิงพิชญาภา  อึ้งพงศ์เพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
237
1170250225
เด็กชายพิพัฒนพงษ์  สีละบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
238
1171120848
เด็กชายพิพัฒน์  มะโนโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
239
1170290112
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ปะกังลำภู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
240
1170260621
เด็กหญิงพิมาดา  สุดหอม
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
สพป.ขอนแก่น เขต 2
241
1170251078
เด็กหญิงพิยดา  นามจูม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
242
1170250227
เด็กชายพิรยกร  ป้องเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
243
1170250899
เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์  บุญเกษมสิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
244
1170250228
เด็กชายพีชร  ชินจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
245
1170250900
เด็กหญิงพีรญา  ภัทรกิจกำจร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1170270027
เด็กชายพีรดนย์  นนทะศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
247
1170250229
เด็กชายพีรพล  จิตตภานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
248
1170250231
เด็กชายพีรวัสส์  พุ่มพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
249
1171121073
เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยอด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
250
1170250233
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ทองถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
251
1170250234
เด็กชายพุเตย  แสงรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
252
1171120112
เด็กชายภคิน  คำสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
253
1170260034
เด็กหญิงภทรพรรณ  ราชมะโรง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
254
1170250237
เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยธงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
255
1170220043
เด็กหญิงภัฏฐริชา  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
256
1170220044
เด็กหญิงภัฏฐริภา  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
257
1171120850
เด็กหญิงภัทรดา  หาญฟ้าเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
258
1171120514
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
259
1170260035
เด็กหญิงภัทรธิตา  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
260
1170260036
เด็กชายภัทรพงษ์  ปิดตาทานัง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
261
1170210487
เด็กหญิงภัทรพร  ตองดิดรัมย์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
262
1170250243
เด็กชายภัทรวิศน์  พงษ์ภรณ์พัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
263
1170250244
เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
264
1170210488
เด็กชายภาคภูมิ  น้อยนิล
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
265
1171120515
เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโยวงค์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
266
1170250245
เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
267
1171130091
เด็กชายภานุพงศ์  โชครัตนตระกูล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
268
1170200031
เด็กหญิงภีรดา  มิตรภานนท์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
269
1170250904
เด็กหญิงภูมิกมล  โชคภูเขียว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
270
1171130093
เด็กชายภูมิภัทร  ดงปะขา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
271
1170260039
เด็กหญิงภูมิศา  กุมภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
272
1170250249
เด็กชายภูมิสิทธิ  ภูโอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
273
1170260378
เด็กหญิงภูริชญา  ยุพิน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
274
1170250837
เด็กชายภูริปัญญ์  จันทรมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
275
1170250840
เด็กชายมหรรณพ  จันทรมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
276
1170250256
เด็กชายมารุต  มัคคะน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
277
1170290013
เด็กชายยศกร  บรรยง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
278
1171120117
เด็กชายยศพัทธ์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
279
1170251091
เด็กชายยศวริศ  สีวันดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
280
1170260040
เด็กชายรชฎ  เฮ้าประมงค์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1170290161
เด็กชายรชฏ  ศรีอารยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
282
1170260041
เด็กชายรชต  เข็มขาว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
283
1170260042
เด็กหญิงรติอร  โพธิ์อุดม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
284
1170210489
เด็กหญิงรวิพร  ขันธวิชัย
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
285
1171130430
เด็กหญิงรันดา  ศรัทธาคลัง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
286
1171120519
เด็กหญิงรินทรกานต์  วงชารี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
287
1170251096
เด็กหญิงรินทร์ปภัส  สัมฤทธิ์ยากรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
288
1170250266
เด็กหญิงรินรดา  ทับน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
289
1171120854
เด็กชายรุ่งรดิศ  รุ่งรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
290
1171120520
เด็กชายรุจิภาส  พูลพุทธา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
291
1170260670
เด็กหญิงฤทัยชนก  ฤทธิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
สพป.ขอนแก่น เขต 2
292
1170210490
เด็กหญิงวชรวรรณ  เก่งกาจ
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
293
1170260044
เด็กชายวชิรพล  ยกบัตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
294
1170260045
เด็กชายวชิรวัชร  ใจกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
295
1171121080
เด็กชายวชิรวิทย์  นามไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
296
1170250906
เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
297
1171120124
เด็กหญิงวนิดา  วาโยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
298
1170250270
เด็กชายวรพล  เพียทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
299
1171130524
เด็กชายวรภัทร  ชัยธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
300
1170260047
เด็กหญิงวรัญชรีย์  มั่นคงดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
301
1170251100
เด็กหญิงวรัมพร  สมรส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
302
1170250273
เด็กชายวริทธินันท์  ดรหมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
303
1170250276
เด็กหญิงวรินยุพา  สอดเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
304
1171121082
เด็กหญิงวริยา  ชาวสามทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
305
1170260699
เด็กหญิงวริศรา  งามประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
306
1170250908
เด็กหญิงวริศรา  สิทธิจิรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
307
1170251101
เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
308
1170250280
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ธนาคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
309
1171120524
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
310
1171120133
เด็กชายศตรรฆ  สาระลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
311
1170200033
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  โพธิกมล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
312
1171120525
เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
313
1171130107
เด็กหญิงศศิประภา  ตะนนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
314
1170200034
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาแสน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
315
1170250289
เด็กชายศิระ  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1170251978
เด็กชายศิรายุ  สุริยวนากุล
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
317
1170210491
เด็กหญิงศิริประภา  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
318
1170250911
เด็กชายศิวัช  จารุรัชตพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
319
1170250293
เด็กชายศุภกฤต  หาญห้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
320
1171130525
เด็กชายศุภณัฐ  คารมหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
321
1170270181
เด็กชายศุภฤกษ์  ทางดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
322
1170250294
เด็กชายศุภฤกษ์  โสระพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
323
1170252045
เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณการ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
324
1171121087
เด็กหญิงศุภาฤทัย  วิริยะพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
325
1170200115
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูสมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
326
1171130526
เด็กหญิงสรณ์สิริ  โปรดเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
327
1170250844
เด็กชายสรวิชญ์  ดาวดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
328
1170200312
เด็กชายสรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
329
1170200315
เด็กชายสหภิวัฒน์  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
330
1171120866
เด็กชายสันติราษฎร์  สุยอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
331
1170270297
เด็กชายสิทธินนท์  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
332
1171130434
เด็กชายสิทธิมงคลชัย  ลอยบัณดิษฐ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
333
1171130117
เด็กชายสิรภัทร  หนันทุม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
334
1170260052
เด็กหญิงสิริกัญญา  ปะลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
335
1170200037
เด็กหญิงสิริภากร  เหล่าศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
336
1170270365
เด็กหญิงสิริยา  ศรีอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดรู
สพป.ขอนแก่น เขต 3
337
1170260388
เด็กหญิงสิริวิมล  วดีศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
338
1170210493
เด็กหญิงสุชานันท์  ดงแดง
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
339
1171121088
เด็กหญิงสุชานาฏ  พยัฆวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
340
1170200317
เด็กหญิงสุชาวดี  ภูอุ้ม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
341
1170200726
เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
342
1170251981
เด็กหญิงสุทัตตา  จันทะนุกูล
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
343
1171130527
เด็กหญิงสุธาสินี  จันทรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
344
1171130121
เด็กหญิงสุพิชชา  สวาศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
345
1170200318
เด็กหญิงสุพิชา  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
346
1170290118
เด็กชายสุรพร  จันทะแจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
347
1171120869
เด็กชายสุรวีร์  ศิริโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
348
1170220057
เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติช่วงนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
349
1170250310
เด็กชายสุวีรวิช  รัตนสินทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
350
1170250313
เด็กชายอชิตพนธ์  แทบมะลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1170250314
เด็กชายอติกันต์  อยู่ยงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
352
1170260057
เด็กหญิงอตินุช  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
353
1170250315
เด็กชายอติวิชณ์  ศรีบุญนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
354
1170251492
เด็กหญิงอธิชา  พรพิรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
355
1170200038
เด็กชายอธิชาติ  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
356
1170250317
เด็กหญิงอธิษฐาน  สุวรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
357
1170280117
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีกำพล
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
358
1171120531
เด็กชายอนุพงศ์  บรรจงปรุ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
359
1170270188
เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
360
1170200323
เด็กหญิงอภิชญา  มาตรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
361
1170200324
เด็กชายอภิพัทธ์  ทองคำห่อ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
362
1171120154
เด็กหญิงอรชพร  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
363
1170210497
เด็กหญิงอรพินท์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
364
1170251970
เด็กหญิงอรรัมภา  หลิง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญบุรี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
365
1170290162
เด็กชายอลงกรณ์  ทิ้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
366
1170210498
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญพิมพ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
367
1170260059
เด็กชายอัสนี  พิทักษ์วงศ์โรจน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
368
1170270302
เด็กหญิงอาจรียาพร  มณีจันทร๋
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
369
1171120159
เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์  ราสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
370
1171130435
เด็กชายอินทรเดช  เดอะ กลาร์ก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
371
1170270303
เด็กชายอินทัช  ภรณ์รวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ม.3/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
372
2170280064
เด็กชายกณวรรธน์  วงษาจัน
ม.2
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
373
2170210059
เด็กชายกฤติณ  พรหมสาส์น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
374
2170210060
เด็กชายกฤษฎา  แสงกล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
375
2170250953
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสอาด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
376
2171121179
เด็กชายกันติทัต  ภูมาศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
377
2171121191
เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
378
2171121193
เด็กชายคิมห์  ผูกพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
379
2170200332
เด็กหญิงจิราพร  ภูนนท์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
380
2170220077
เด็กหญิงชญานินทร์  ถนัดค้า
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
381
2171121208
เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  บุษดี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
382
2170210086
เด็กชายชัชพงศ์  รัตน์เพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
383
2171121224
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชำนาญหมอ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
384
2170200333
เด็กหญิงฐิตาภา  หอมบุญมี
ม.2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
385
2171121226
เด็กชายฐิติพัฒน์  พาแพง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
386
2170250958
เด็กหญิงณชนก  เซียวศิริกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
387
2171121232
เด็กชายณภัทร  สัตตบุตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
388
2171121246
เด็กหญิงณัฐภัสสร์  แสงโสภาพรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
389
2170220082
เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
390
2171121273
เด็กชายธนัช  ขาวผ่อง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
391
2171121280
เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
392
2170250973
นายธีรเดช  นิลแก้ว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
393
2170250974
เด็กชายนนทกร  แนววิลัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
394
2171130355
เด็กหญิงนภัสสร  ยางนามอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
สพป.มหาสารคาม เขต 2
395
2171121292
เด็กหญิงนวรัตน์  ภิรมย์รักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
396
2171121300
เด็กชายบุณยภู  นครศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
397
2170250978
เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
398
2171121310
เด็กชายปรีชากร  ยาสมร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
399
2170250979
เด็กชายปรีชานันท์  ลีพัฒนวงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
400
2170210586
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคันธะรักษ์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
401
2171121315
เด็กหญิงปวีณนันท์  สังขวิเชียร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
402
2170220090
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงษ์ชารี
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
403
2171121348
เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์เอียด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
404
2171121351
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เขม้นการ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
405
2170250984
เด็กชายพิชญุตม์  โอภาโส
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
406
2170250987
นางสาวพิมพ์มาดา  แดงวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ม.3/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
407
2171121360
เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
408
2170250992
เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
409
2170290166
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทรวิชา
ม.1
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
สพป.ขอนแก่น เขต 5
410
2171121388
เด็กชายยุทธนา  สาไชยันต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
411
2170210593
เด็กชายรณชัย  สายเนตร์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
412
2171121399
เด็กหญิงรังสิมา  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
413
2170250996
นางสาวรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
414
2170220100
เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
415
2171121403
เด็กชายวชิรวิทย์  ปองไป
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
416
2171121407
เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
417
2170250997
เด็กชายวรัท  ลิปิพัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
418
2171121409
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
419
2170250998
นางสาววรินทร  ประไพวรรณ์กุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
420
2170250999
เด็กชายวัชรวิศว์  น้อยเมล์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
421
2171121416
เด็กหญิงศรสวรรค์  เมิกข่วง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
422
2171121418
เด็กหญิงศรุตยา  พลชำนิ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
423
2170220103
เด็กชายศาศวัต  บุษบารัตน์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
424
2170220104
เด็กหญิงศิริอำพร  แสนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
425
2171121423
เด็กชายศุภกร  ยศภัทรเอกวรา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
426
2170251002
เด็กหญิงศุภกานต์  เกียรติเฉลิมคุณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
427
2170251003
เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
428
2171121429
เด็กชายสิรภพ  ศิริโยธา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
429
2171121443
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กมลาไสย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
430
2171121452
เด็กชายอภิวิชญ์  สุวัฒนศิลป์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
431
2171121459
เด็กชายอัจฉริยพงศ์  พลเรือง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
432
3170250356
เด็กหญิงกชกร  สุริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
433
3170260773
เด็กหญิงกชกร  อินทรภู่
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
434
3171121514
เด็กหญิงกชกร  อินธิราช
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
435
3171120537
เด็กหญิงกชพร  ศุภธชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
436
3170250357
เด็กหญิงกชพร  อริยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
437
3171130450
เด็กหญิงกตัญญุตา  ปาปะใน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
438
3170220445
เด็กหญิงกนกกร  สุระเสียง
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
439
3170260063
เด็กหญิงกนกพร  ชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
440
3170251139
เด็กหญิงกนกพร  ท่าจอหอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
441
3170260064
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
442
3170220356
เด็กหญิงกมลชนก  รักษาสงฆ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
443
3170260702
เด็กหญิงกมลชนก  สาระภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
444
3170260401
เด็กหญิงกมลพร  สุ่ยหล้า
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
445
3170210013
เด็กหญิงกรกนก  จระคร
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
446
3170220119
เด็กหญิงกรกมล  กลัดสำเนียง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
447
3171121520
เด็กชายกรภัทร  อุทัยเรือง
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
448
3170251868
เด็กหญิงกรัณฏรัตน์  อมรเกียรติไพศาล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
449
3170260403
เด็กชายกฤชณัท  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
450
3170220359
เด็กชายกฤตธีร์  จิตไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
451
3170250366
เด็กหญิงกฤตพร  สิทธิขวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
452
3171130137
เด็กหญิงกฤตพร  เสนามาตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
453
3170270041
เด็กชายกฤตภูรี  กัมปนานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
454
3170290168
เด็กหญิงกฤติกานต์  หล้าบ้านโพน
ป.6
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 5
455
3171120883
เด็กหญิงกฤติมา  ทะรังศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
456
3170270194
เด็กหญิงกฤติยาพร  สีเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
457
3171120884
เด็กชายกฤษกร  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
458
3170220122
เด็กชายกฤษฎา  โชคดี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
459
3171120183
เด็กหญิงกฤษฎาภา  ภูผาริช่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
460
3170260072
เด็กชายกฤษณะ  อนุตรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
461
3170200045
เด็กชายกฤษดา  พาณิชย์พงษ์มงคล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
462
3170250914
เด็กหญิงกวินธิตา  อนามบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
463
3170260409
เด็กชายกวินปรัตถ์  ชัยนิคม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
464
3170250374
เด็กหญิงกวิสรา  นาคผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
465
3170250373
เด็กหญิงกวิสรา  แสนเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
466
3170220360
เด็กชายกวีวัฒน์  จิตไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
467
3170200401
เด็กชายก่อเกียรติ  ภูครองหิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
468
3171120886
เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  ทาสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
469
3170250384
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีท้าวปากดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
470
3170251151
เด็กหญิงกัญญาณ์ริญ  รุ่งแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
471
3170270306
เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  เหล่าคนค้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
472
3171120187
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
473
3170260074
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โนนเค้า
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
474
3170250381
เด็กหญิงกัญญาภัค  ฟักนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
475
3170220127
เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  นำเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
476
3171120887
เด็กชายกันตภณ  ไชยทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
477
3170270307
เด็กชายกัมปนาท  เทียบแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
478
3170250389
เด็กหญิงกัลยกร  สามารถเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
479
3170290022
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
480
3170220131
เด็กหญิงกาญจนธร  เสนามนตรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
481
3170210271
เด็กหญิงกาญน์วิภา  ปัญญจสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
482
3171120889
เด็กหญิงกานต์ชนิด  วงศ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
483
3170250391
เด็กชายกานต์  สดศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
484
3171120556
เด็กชายกิตติกร  ปัตตานี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
485
3170210274
เด็กชายกิตติคุณ  ฉายาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
486
3170270395
เด็กชายกิตติทัต  บางปา
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
487
3171120893
เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
488
3170260780
เด็กชายกิตติพิชญ์  นาขาม
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
489
3170251516
เด็กชายกิตติภพ  จันมะโฮง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
490
3170260418
เด็กหญิงกิตติมา  ห้วยศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
491
3170200399
เด็กหญิงกุลจิรา  กุคำอู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
492
3172260002
เด็กหญิงกุลธิดา  ธาตุบุรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3
493
3170210427
เด็กหญิงกุลนิดา  แพงคำตา
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
494
3170200400
เด็กหญิงกุลปริยา  กุคำอู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
495
3170220429
เด็กหญิงเกวลิน  ชินคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
496
3171130509
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทบพวก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
497
3171121042
เด็กชายไกรวิชญ์  สิงห์ทองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
498
3170260089
เด็กหญิงขวัญข้าว  เกตุสุด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
499
3170250847
เด็กหญิงขวัญข้าว  พงศ์พิมล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
500
3170200047
เด็กหญิงขวัญจิรา  พันทะชุม
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
501
3170220446
เด็กหญิงขวัญธิตา  ภูศรีฐาน
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
502
3170210278
เด็กหญิงขวัญวาริน  พรมกัลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
503
3170270047
เด็กหญิงขัตติยาพร  วรุณศีร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
504
3170270048
เด็กหญิงขัตติยาพรรณ  วรุณศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
505
3170270203
เด็กหญิงขันติยากร  วงศ์ก้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
506
3170251925
เด็กหญิงเขมจิรา  ตรีนาคพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
507
3170250800
เด็กหญิงเขมจิรา  พรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
508
3170210001
เด็กชายคฑาวุธ  ละม่อม
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
509
3170251169
เด็กหญิงคเณพร  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
510
3170270049
เด็กชายคะนอง  คนทันทส์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
511
3170210517
เด็กหญิงคันธรส  จุมพลขันธ์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
512
3170251168
เด็กชายคิรากร  แสนสุภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
513
3170260094
เด็กชายคุณานนต์  ไขเหลาคำ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
514
3170260782
เด็กหญิงจณิสตา  ดงทอง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
515
3170260783
เด็กหญิงจรรยพร  เทศสีหา
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
516
3170250404
เด็กหญิงจอมขวัญ  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
517
3171120562
เด็กชายจันทรวัทน์  เรืองประโคน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
518
3170210279
เด็กชายจารุวัฒน์  ทองนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
519
3171130617
เด็กหญิงจิตปุณ  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
520
3170250408
เด็กชายจิตรภณ  ทองพั้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
521
3171120206
เด็กหญิงจิรนันท์  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
522
3170260098
เด็กชายจิรพงษ์  จันทรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
523
3170260099
เด็กชายจิรภัทร  โคตรบุดดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
524
3170251531
เด็กชายจิรภัทร  สุนาทัย
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
525
3170251941
เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวีระโยธิน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
526
3170280120
เด็กชายจิรเมธ  อรรคฮาด
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
527
3171120898
เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
528
3170251175
เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยตะมาตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
529
3170220142
เด็กหญิงจิรัชยา  วริวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
530
3171130619
เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
531
3170220365
เด็กหญิงจิรายุ  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
532
3170250416
เด็กชายจิรายุ  บุปผาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
533
3171120211
เด็กหญิงจีรนันท์  ฤกษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
534
3170250418
เด็กหญิงจุฑาทิพ  คลังชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
535
3171120212
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
536
3170251538
เด็กหญิงจุฑามาส  สาลุด
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
537
3170260710
เด็กหญิงจุรีรัตน์  เวียงสาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
538
3170210566
เด็กชายเจษฎากร  นันทดิลก
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
539
3170210719
เด็กชายเจษฎากร  พิชัยเชิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
540
3171120573
เด็กชายฉัตรดนัย  ชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
541
3171130510
เด็กชายเฉลิมชนม์  ปุริตังสันโต
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
542
3170210286
เด็กหญิงชญาฎา  ไชยคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
543
3170220146
เด็กหญิงชญานิศ  การพิศมัย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
544
3170220147
เด็กหญิงชญานุช  ชโลธร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
545
3171130458
เด็กหญิงชญานุช  ยอดพิกุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
546
3170251183
เด็กหญิงชณิกาญจน์  บุตรภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
547
3170260625
เด็กหญิงชนกนาถ  เกลียวกลาง
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
สพป.ขอนแก่น เขต 2
548
3170250425
เด็กชายชนนน  มณ๊นารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
549
3170210727
เด็กชายชนะโชค  พุ้ยน้อย
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
550
3171130620
เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญวานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
551
3170250429
เด็กหญิงชนัญชิดา  เมทนีโสธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
552
3170220150
เด็กหญิงชนัฏนิภา  กล้าขยัน
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
553
3170200419
เด็กหญิงชนากานต์  ดอนภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
554
3170251542
เด็กชายชนาธิป  มาตมูล
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
555
3170251185
เด็กชายชนาธิป  รัตนประกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
556
3170220153
เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
557
3170270211
เด็กหญิงชนิกานต์  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
558
3170250434
เด็กหญิงชนินพร  เกี้ยงกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
559
3170220367
เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วสุทัศน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
560
3171120906
เด็กชายชยกฤต  ถิ่นสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
561
3170260109
เด็กชายชยกฤษ  อุณชาติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
562
3170260712
เด็กชายชยวัศ  ลือกำลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
563
3170260788
เด็กชายชยานันต์  หนักแน่น
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
564
3170260789
เด็กหญิงชยุดา  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
565
3171120223
เด็กหญิงชรินทร์ธิดา  นาถาดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
566
3170280122
เด็กหญิงชรินรัตน์  เนื่องลี
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
567
3170210288
เด็กหญิงชลณิชา  ช่างทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
568
3170210289
เด็กหญิงชลธิชา  ลุนโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
569
3171130163
เด็กหญิงชลลดา  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
570
3170220449
เด็กหญิงชลิตา  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
571
3170260437
เด็กชายชวกร  วงคุย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
572
3170270057
เด็กหญิงชวลีย์  อภิรักชิตบุญญา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
573
3170200050
เด็กชายชัยยศ  ยศมงคล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
574
3170200427
เด็กชายชัยวัฒน์  ภูโปร่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
575
3170210524
เด็กชายชาญณรงค์  หลานวงษ์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
576
3170210661
เด็กชายชาญวุฒิ  สิงหามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
577
3170200143
เด็กชายชามติ  ภวภูตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
578
3170220159
เด็กชายชิตษณุพงศ์  ฉัตรการ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
579
3170250446
เด็กชายชิติพัทธ์  ครูรัตนานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
580
3171120584
เด็กชายชินวุฒิ  แสนสีมนต์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
581
3170260115
เด็กชายชิโรดล  พิชนะชน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
582
3170250448
เด็กชายชิษณุพงษ์  เศรษฐนิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
583
3170200428
เด็กหญิงชุติกานต์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
584
3171121531
เด็กชายชุติเทพ  หน่อสีดา
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
585
3170280144
เด็กหญิงโชคดี  นารถน้ำพอง
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
586
3170200237
เด็กหญิงโชติกาญจน์  ศิริโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
587
3170200238
เด็กชายไชยพล  พลเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
588
3170200431
เด็กหญิงซินเทีย มาลิสา  บียูเรย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
589
3170220326
เด็กหญิงเฌนิศา  คำพิพจน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
590
3170270061
เด็กชายญาณภัทร  ภัทรบัวพุฒ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
591
3171120588
เด็กหญิงญาณิน  อินศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
592
3170250451
เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
593
3170250918
เด็กหญิงฐานิตกานต์  อนันต์รักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
594
3171120230
เด็กชายฐาปกร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
595
3170290126
เด็กหญิงฐิดาพัชร์  ภาษี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
596
3170220451
เด็กหญิงฐิติพร  ไชยสุข
ป.5
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
597
3170251194
เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
598
3171120589
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
599
3170210430
เด็กหญิงฐิมาพร  วงจันทะบาล
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
600
3170251944
เด็กชายณฐกร  ธุระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
601
3170250458
เด็กชายณฐกร  หินเธาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
602
3170220452
เด็กชายณฐดล  หิรัตพรม
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
603
3170251945
เด็กชายณฐพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
604
3170251561
เด็กชายณฐมงคล  วิรักษา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
605
3170250459
เด็กชายณฐวัฒน์  การุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
606
3170250920
เด็กหญิงณณภัทร  ศิวะศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
607
3170250461
เด็กหญิงณธัญญา  เบ้าเอือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
608
3170251196
เด็กหญิงณธิดา  รัชโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
609
3170250854
เด็กหญิงณพร  วัฒเนสก์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
610
3170260792
เด็กหญิงณภัทร  เชื้อคำเยีย
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
611
3170220165
เด็กชายณภัทร  เดชพงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
612
3170210663
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เพลินพร้อม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
613
3170251565
เด็กชายณรัฐกรณ์  วัชรินทร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
614
3170270067
เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
615
3170260123
เด็กหญิงณัชชา  สินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
616
3170260124
เด็กหญิงณัชชา  อาร์กาด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
617
3170251985
เด็กหญิงณัชชา  อุตสาหะ
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
618
3170280078
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลขัว
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
619
3171120593
เด็กชายณัฎฐภัทร  อุตสี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
620
3170260128
เด็กหญิงณัฎฐิณี  ขุนบาล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
621
3170260129
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขวาลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
622
3170250468
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
623
3170270366
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขแป
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดรู
สพป.ขอนแก่น เขต 3
624
3171130624
เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
625
3170251203
เด็กชายณัฐกร  ประจวบมอญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
626
3170250472
เด็กชายณัฐกฤต  เทพแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
627
3170251569
เด็กชายณัฐกิตต์  เครือมา
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
628
3170260449
เด็กหญิงณัฐชนก  ผิวฝาก
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
629
3171121113
เด็กชายณัฐชนนท์  สาฆ้อง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
630
3170270313
เด็กหญิงณัฐชา  ไทธานี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
631
3170260450
เด็กหญิงณัฐชา  สุขกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
632
3170200453
เด็กหญิงณัฐฐาพร  จันทพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
633
3170210017
เด็กหญิงณัฐณชา  เหมกุล
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
634
3170251204
เด็กหญิงณัฐณิชา  จรทะผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
635
3170210018
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
636
3170270069
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิธวัช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
637
3170270070
เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
638
3170200150
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีประมาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
639
3171120598
เด็กชายณัฐธนัน  วงศ์ศรีเผือก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
640
3170200151
เด็กชายณัฐธเนศ  ดอนเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
641
3170250476
เด็กหญิงณัฐธิชา  บุตรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
642
3171121537
เด็กชายณัฐนนท์  สิงห์โคตร
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
643
3170200459
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาคำฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
644
3170220173
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โอนนอกณฐากุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
645
3171120602
เด็กชายณัฐพัธร์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
646
3170210019
เด็กหญิงณัฐภัทรา  ภูพลผัน
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
647
3170250922
เด็กหญิงณัฐรวี  ภิรมย์ไชย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
648
3171121114
เด็กชายณัฐวรรธน์  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
649
3170220177
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
650
3170250483
เด็กหญิงณัฐวลัญธ์  แสนเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
651
3170260140
เด็กชายณัฐวัชต์  ตั้งวัฒนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
652
3170250484
เด็กชายณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
653
3170280038
เด็กชายณัฐวิทย์  พันโยศรี
ป.6
โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
654
3170210299
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
655
3170270418
เด็กหญิงณัฐสินี  วัฒนโยธิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
656
3170260142
เด็กชายณัฐอมร  วงศ์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
657
3170280125
เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  นาวงค์กัน
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
658
3170251577
เด็กหญิงณัทพอเพียง  สุนทรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
659
3170280079
เด็กหญิงณิชชา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
660
3170251215
เด็กหญิงณิชนันทน์  จรทะผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
661
3170220180
เด็กหญิงณิชากานต์  ศิลา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
662
3171120607
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันบัวลา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
663
3171121116
เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
664
3171120610
เด็กชายดรันภพ  แม่นวิวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
665
3170220373
เด็กชายดลภัทร  ศรีแสนสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
666
3170250856
เด็กหญิงดวงกมล  ภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
667
3170251218
เด็กหญิงดวงกมล  ยอดสะอึ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
668
3171120922
เด็กหญิงดาราวดี  โสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
669
3170260143
เด็กหญิงดารินทร์  สาเสนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
670
3170280127
เด็กชายดิศานุวัตร  สเตศรี
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
671
3170210463
เด็กชายเดชโชติ  จันทเสน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
672
3170200469
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  เทือกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
673
3170250804
เด็กชายเตชวินทร์  แนบสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
674
3171130468
เด็กหญิงทรรศิกา  สีสุข
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
675
3170260458
เด็กหญิงทวินันญา  แทนลึง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
676
3170220548
เด็กชายทศกร  เทศารินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
677
3170250495
เด็กหญิงทิฆัมพร  กุหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
678
3171120258
เด็กหญิงทองพรพรรณ  สามัตถิยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
679
3170250923
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทวีรุ่งศรีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
680
3170260149
เด็กหญิงทักษพร  ผางสง่า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
681
3170210305
เด็กชายทัศนศักดิ์  อันลูกท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
682
3170251882
เด็กหญิงทัศพร  ชดช้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
683
3170200154
เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
684
3170220185
เด็กชายทิวาพร  จันทะหงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
685
3170270260
เด็กชายเทพพิทักษ์  โคบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
686
3171130281
เด็กชายเทิดเกียรติ  ชาวด่าน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
687
3170260719
เด็กชายธนกร  ศิริมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
688
3170250504
เด็กชายธนกฤต  นามสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
689
3171120620
เด็กชายธนกฤต  เอกรักษา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
690
3170270079
เด็กชายธนนันต์  อภิชัยกิจดำรง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
691
3170260153
เด็กชายธนพจน์  สินทร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
692
3170251228
เด็กหญิงธนพร  หลวงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
693
3170290128
เด็กชายธนพร  หล้าเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
694
3170280080
เด็กหญิงธนภัทร  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
695
3170250510
เด็กชายธนภัทร  ศิริดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
696
3170200479
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
697
3170251233
เด็กหญิงธนัชชา  ขาดรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
698
3171130180
เด็กหญิงธนัชชา  แสนฝั้น
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
699
3170250514
เด็กหญิงธนัชชา  เหล่าพิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
700
3170260464
เด็กหญิงธนัญชนก  ซ้ายขวา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
701
3170260465
เด็กหญิงธนัญญา  คมนาคม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
702
3170200155
เด็กชายธนาธร  ลาภบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
703
3171120272
เด็กหญิงธนาพร  วรธิพรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
704
3171120626
เด็กหญิงธนาพร  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
705
3170250517
เด็กชายธนิน  ช่างเกรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
706
3170270220
เด็กชายธนิสร  สิริสุขสง่าพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
707
3170260159
เด็กชายธมนธ์รัตน์  สว่างอารมณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
708
3170251590
เด็กหญิงธมลวรรณ  โคตรชุม
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
709
3170210534
เด็กชายธรกฤต  ร่วมพล
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
710
3170260468
เด็กชายธราเทพ  อ่อนมี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
711
3171130472
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เครือแวงมน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
712
3170200156
เด็กหญิงธัชพรรณ  แสนสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
713
3170260161
เด็กหญิงธัญชนก  กันพล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
714
3170260798
เด็กหญิงธัญชนก  ครังตุ้ย
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
715
3170251246
เด็กหญิงธัญชนก  ปริวัตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
716
3170251245
เด็กหญิงธัญชนก  ราชภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
717
3171121539
เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้อยคุณ
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
718
3171130628
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิยะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
719
3170260162
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
720
3170200062
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กระแสวัชร์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
721
3170200158
เด็กหญิงธัญมนทร์  เหล่าพงศ์พิชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
722
3171130473
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทเขต
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
723
3171130629
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วเกษเกี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
724
3170280018
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เทาว์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
725
3171120631
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พัฒยา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
726
3170200063
เด็กหญิงธัญสร  คิดขยัน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
727
3170280130
เด็กชายธันย์ธนภู  ชาญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
728
3171130188
เด็กชายธาวิน  ปะวันนะถา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
729
3170210320
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูกันหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
730
3170200064
เด็กหญิงธิดาสวรรค์  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
731
3170220378
เด็กชายธิติ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
732
3170260801
เด็กหญิงธินันตา  กาจหาญ
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
733
3170250926
เด็กหญิงธีมานันท์  แก่นศักดิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
734
3170220461
เด็กชายธีรเทพ  ชาญชัย
ป.6
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
735
3171120941
เด็กชายธีรภัทร  ไชยตาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
736
3170251254
เด็กชายธีรภัทร์  โนนทนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
737
3170220379
เด็กชายธีรวัฒน์  ขวัญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
738
3170250533
เด็กชายธีรเวช  หมื่นมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
739
3170250532
เด็กชายธีระ  มากทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
740
3172260005
เด็กหญิงนกนภา  ดวงพลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3
741
3170220196
เด็กชายนนทพัทรธ์  บัวเทศ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
742
3170260170
เด็กชายนพนนท์  ปิตตาระโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
743
3170270222
เด็กชายนพรุจ  วัฒนาชัยผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
744
3170260478
เด็กชายนภพล  แดนสมปัดสา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
745
3171130192
เด็กหญิงนภสร  พันธุ์โยศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
746
3171120286
เด็กชายนภัทร  พลสีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
747
3170260480
เด็กหญิงนภัสนันท์  หมั่นเพียร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
748
3170260626
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ป่าเกลือ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
สพป.ขอนแก่น เขต 2
749
3170220199
เด็กหญิงนภัสศิรินทร์  ฝายนายาง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
750
3170290182
เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
751
3171120290
เด็กชายนราธิป  นันทบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
752
3171121123
เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
753
3171120292
เด็กชายนราวิชญ์  คำมิทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
754
3170260172
เด็กชายนราวิชญ์  ทาซ้าย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
755
3170220550
เด็กชายนราวิชญ์  หงษาราช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
756
3171120639
เด็กชายนราวุฒิ  จันทำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
757
3171120294
เด็กหญิงนรินทร์พร  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
758
3171120296
เด็กหญิงนริษรา  สิงหรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
759
3170251604
เด็กหญิงนลินรัตน์  แพทย์ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
760
3170260173
เด็กหญิงนลินี  พงษ์ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
761
3170280083
เด็กชายนัทธพงศ์  บุตนุ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
762
3170260734
เด็กชายนัทพงศ์  อุปศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
763
3170260175
เด็กหญิงนันท์ฐิชา  พลชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
764
3170260176
เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติศุภรพงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
765
3170251605
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ปุ่ม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
766
3170251263
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยงกำลัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
767
3170220203
เด็กหญิงนันทัชพร  การถัก
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
768
3170250544
เด็กหญิงนันทิพร  อุตตะพุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
769
3171120947
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศุภรวิชญานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
770
3171130477
เด็กชายนาวิน  มายเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
771
3170220382
เด็กหญิงนิชานันท์  ปาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
772
3170251606
เด็กชายนิติกุล  เมษะมาน
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
773
3170250547
เด็กชายนิติธร  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
774
3170251950
เด็กชายนิติพงศ์  เช้าวงศ์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
775
3171120650
เด็กชายนิติพงศ์  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
776
3170251607
เด็กชายนิธิกร  ไชยราษฎร์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
777
3170280084
เด็กหญิงนิภาธร  ทัพธานี
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
778
3170290052
เด็กหญิงนิภารัตน์  เดชรักษา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
779
3171120780
เด็กชายเนติภูมิ  ดวงเกตุ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
780
3170220210
เด็กชายบดินทร์ธรรม  กมลตรี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
781
3171120301
เด็กชายบองประโอน  นามเชียงใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
782
3171120654
เด็กชายบัณฑิตย์  คิดค้า
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
783
3171130480
เด็กหญิงบุญญาพร  สว่างไธสง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
784
3170251268
เด็กชายบุญฤทธิ์  คงกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
785
3170200066
เด็กชายบุณยกร  ธนะทองพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
786
3170270094
เด็กหญิงบุณยพร  ศรีอ่อนหล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
787
3170270095
เด็กชายบุณยวีร์  ปัสสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
788
3170250554
เด็กชายบุรุัสกร  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
789
3171130631
เด็กหญิงบุษบา  คำดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
790
3170210438
เด็กหญิงบุษป์ศิริ  บุญนามน
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
791
3170250555
เด็กหญิงบุษยภรณ์  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
792
3170250808
เด็กหญิงเบญญาภา  ปั้นพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
793
3171121035
เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
794
3170250807
เด็กหญิงเบญญาภา  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
795
3170250556
เด็กชายปกรณ์  ศรีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
796
3170251275
เด็กชายปฏิภาณ  ชาญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
797
3171120950
เด็กหญิงปฏิมาพร  วงศ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
798
3171120951
เด็กชายปฐพี  แก้วหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
799
3170250557
เด็กชายปณต  พูลนิติพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
800
3171120658
เด็กหญิงปทิตตา  แดงงาม
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
801
3171130483
เด็กชายปพนธีร์  อันทะลัย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
802
3171120660
เด็กหญิงปพิชญา  เศษรักษา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
803
3170260186
เด็กชายปภังกร  เจริญโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
804
3171130197
เด็กหญิงปภัสฎา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
805
3170220387
เด็กหญิงปภาวรินทร์.  มิกขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
806
3171130199
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มวลมนตรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
807
3171120304
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
808
3170200068
เด็กหญิงปภาวี  วัฒนเนติกุล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
809
3171120663
เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
810
3170270230
เด็กหญิงประกายกวี  เขตวิจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
811
3171121547
เด็กหญิงประกายพร  ภูมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
812
3171121127
เด็กหญิงประดิลักษณ์  เมย์ อังควิศิษฐ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
813
3170270231
เด็กหญิงประภาสิริ  บัวกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
814
3170210023
เด็กหญิงประสิตา  บุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
815
3170200170
เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีประโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
816
3170200514
เด็กหญิงปราณปรียา  เกษี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
817
3171120954
เด็กชายปราถนา  เนื่องไชยยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
818
3170220221
เด็กหญิงปริญชญา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
819
3170270099
เด็กชายปริญญา  ชมภูโพชน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
820
3171130633
เด็กหญิงปริยากร  โชติกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
821
3171130632
เด็กหญิงปริยากร  พรมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
822
3170270232
เด็กหญิงปริยาภัทร  ช้างต่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
823
3170260493
เด็กชายปรีชาพล  อิฐจันทร์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
824
3171121129
เด็กหญิงปรีญานันท์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
825
3171121130
เด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
826
3170210341
เด็กหญิงปรียาภัทร  ทับทิมจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
827
3171121549
เด็กหญิงปรียาวรรณ  ไมตรีแพน
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
828
3170250564
เด็กชายปวริศ  เดชอุดมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
829
3170250569
เด็กชายปวเรศ  ข้อยุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
830
3170200521
เด็กหญิงปวีณอร  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
831
3170200069
เด็กชายปองภพ  ขัติยนนท์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
832
3171130635
เด็กหญิงปัญจสิริ  จันทร์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
833
3170250571
เด็กหญิงปัญญ์ปณิดา  วัชระศิริบรรลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
834
3170260495
เด็กหญิงปัญญาพร  สืบสำราญ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
835
3170251954
เด็กชายปัณณทัต  สมตา
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
836
3171121131
เด็กชายปัณณธร  เขม้นการ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
837
3170200173
เด็กหญิงปัณณพร  โพธิืแท่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
838
3170250573
เด็กหญิงปัณณพร  แสงศาลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
839
3170250577
เด็กหญิงปาณิศา  เชษฐ์โชติศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
840
3171120956
เด็กหญิงปาณิสรา  ชิณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
841
3170250579
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีมัญจาบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
842
3170270103
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
843
3170251292
เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิกุลทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
844
3170260906
เด็กหญิงปาริสา  ธระเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
845
3172260009
เด็กหญิงปิยพร  สิงห์ขรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3
846
3170250581
เด็กชายปิยภัทร  พอจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
847
3170210440
เด็กหญิงปิยะชาติ  โต้งค้อม
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
848
3170210685
เด็กหญิงปิยะวดี  ภูถาดลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
849
3170270234
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
850
3170250586
เด็กชายปุญญพัฒน์  เกตดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
851
3171130208
เด็กหญิงปุญญ์วรีย์  ภูมิชูชิต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
852
3170200533
เด็กหญิงปุณฑริกา  วิชาเถิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
853
3170250932
เด็กหญิงปุณณภา  ลิ้มธนาคม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
854
3170250933
เด็กชายปุณณัตถ์  ศิลาเกษ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
855
3170250591
เด็กหญิงปุณณาภัสว์  จันทชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
856
3170250594
เด็กหญิงปุณยาพร  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
857
3170220229
เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสว่าง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
858
3170260501
เด็กชายปุระเชษฐ์  เงาะเศษ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
859
3170210720
เด็กหญิงเปรมริดา  ราชพลแสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
860
3170250597
เด็กชายพงศกร  เดิมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
861
3171120685
เด็กชายพงศกร  ทับศรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
862
3170251989
เด็กชายพชร  รู้ปัญญา
ป.6
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
863
3170290059
เด็กหญิงพชรมน  พรมลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
864
3170250605
เด็กหญิงพธัญญา  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
865
3170251304
เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
866
3171130212
เด็กหญิงพรชนก  แก้วภา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
867
3170270373
เด็กหญิงพรณิกา  ตุ่มภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
868
3170270374
เด็กหญิงพรนภา  ย่องใย
ป.5
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
869
3170210443
เด็กหญิงพรนัชชา  ภูบัวเย็น
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
870
3170290135
เด็กหญิงพรปวีณ์  แข้นา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
871
3170260822
เด็กหญิงพรพร  สีหานู
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
872
3170200541
เด็กชายพรพิพัฒน์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
873
3170290136
เด็กหญิงพรรณรัตน์  คิดถูก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
874
3170290061
เด็กหญิงพรรณิภา  ไกรอ่ำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
875
3171120961
เด็กชายพรลภัส  พานเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
876
3170220556
เด็กหญิงพร้อมสิริ  ศรีงามเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
877
3170260199
เด็กหญิงพราวรวี  สระพรม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
878
3170260507
เด็กหญิงพลอยชมพู  เค้ายา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
879
3170251645
เด็กหญิงพลอยภัสสร  รัตนสุธีระกุล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
880
3170280089
เด็กชายพลาธิป  ฉิมมา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
881
3170251647
เด็กชายพสุมนต์  ไชยพิเดช
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
882
3171120696
เด็กหญิงพอใจ  ภูหัดทำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
883
3170250610
เด็กหญิงพัชญาภา  แถวเพีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
884
3171121138
เด็กหญิงพัชรธีรา  มีไธสง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
885
3170251650
เด็กชายพัชรพล  โป๊ะประนม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
886
3170260510
เด็กหญิงพัชราภา  ขาวสร้อย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
887
3172260010
เด็กหญิงพัชราภา  ถาเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3
888
3170200728
เด็กหญิงพัชริดา  คาดีวี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
889
3170200075
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เจียนมะเริง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
890
3170220242
เด็กหญิงพัทธนันท์  เหล่าเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
891
3170251651
เด็กชายพัทธ์นันท์  รัตโนภาส
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
892
3171130218
เด็กหญิงพันธิตรา  เอ้ตุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
893
3170280023
เด็กชายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
894
3171120700
เด็กชายพิชชยุทธ  รักษาโคตร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
895
3170251956
เด็กหญิงพิชชาภา  ประไพวรรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
896
3170251906
เด็กหญิงพิชญนาถ  พุทธิพรโอภาส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
897
3170260745
เด็กชายพิชญางกูร  นาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
898
3170220398
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
899
3170260824
เด็กหญิงพิชยา  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
900
3170270332
เด็กหญิงพิชานันท์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
901
3170200556
เด็กชายพิชิตชัย  แก้วโยธา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
902
3170260513
เด็กหญิงพิณสวรรค์  พิลาดเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
903
3170210027
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยสุข
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
904
3170200558
เด็กหญิงพิพรรษพร  แสนสีหา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
905
3171130491
เด็กชายพิพัฒน์  มงคลพิศ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
906
3170220245
เด็กหญิงพิมนภัทร  มาตชะลา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
907
3170200188
เด็กชายพิมพ์บุญ  เจียเจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
908
3170260205
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  คำมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
909
3170200562
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
910
3170210545
เด็กหญิงพิมพิกา  หงษาคำ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
911
3170200563
เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันโดน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
912
3170251658
เด็กชายพิริยกร  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
913
3170251323
เด็กหญิงพีรญา  แฝงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
914
3170250628
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวังพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
915
3170220248
เด็กชายพีรภาส  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
916
3170250630
เด็กชายพีรวัชร  สีละบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
917
3170270336
เด็กชายพีระพงษ์  ปาละสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
918
3170270115
เด็กชายพีราวัฒน์  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
919
3170250632
เด็กชายพุทธโชค  ทองรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
920
3171130638
เด็กหญิงพุทธพร  นุ่นหลักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 2
921
3170251662
เด็กชายพุทธศวรรษ  แถนสีแสง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
922
3170210722
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูอุภัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
923
3170200685
เด็กหญิงเพียงดาว  จำเริญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
924
3170260612
เด็กหญิงไพรวรินทร์  สมศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
925
3170250634
เด็กหญิงฟ้าใส  นิยมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
926
3170250635
เด็กชายภคชัย  หงส์วิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
927
3170250636
เด็กชายภนนเรศ  คำพิทุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
928
3170250938
เด็กชายภพประภัทธ์  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
929
3170260826
เด็กหญิงภรณภัทร  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
930
3171121141
เด็กหญิงภรภัทร  ทองไกรรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
931
3170250637
เด็กชายภวรัญชน์  ธีรปรเมศวร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
932
3170250638
เด็กชายภวิชา  ตระกูลไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
933
3170250639
เด็กหญิงภษณิศา  หล้าสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
934
3170250939
เด็กหญิงภัคจิรา  เลาลัคนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
935
3171120715
เด็กหญิงภัทรกมล  เหล่าอรรคะ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
936
3171120361
เด็กชายภัทรกร  หาระสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
937
3170250643
เด็กชายภัทรดล  ทองเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
938
3170210358
เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
939
3170290141
เด็กหญิงภัทรธิดา  หมั่นมี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
940
3171120975
เด็กหญิงภัทรลดา  รัฐหนองขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
941
3170220251
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เงาะสนาม
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
942
3170251335
เด็กหญิงภัสสร  ภัทรวดีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
943
3170220256
เด็กชายภากร  คัสเกต
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
944
3170220255
เด็กชายภากร  วรรณประชา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
945
3170250649
เด็กชายภาคิน  สร้อยสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
946
3170250653
เด็กชายภาณุวิชญ์  ลมมูลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
947
3170200575
เด็กชายภานุวัฒน์  เกียรติธีรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
948
3170200193
เด็กชายภาสกร  ภูยางดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
949
3170250655
เด็กหญิงภาสุข  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
950
3170260220
เด็กหญิงภิญญาพัชณ์  ราศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
951
3170251673
เด็กชายภูดิศ  สุนประสพ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
952
3170251674
เด็กชายภูผา  มาสิงห์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
953
3170250660
เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเขตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
954
3170250661
เด็กชายภูมิรพี  เลิกชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
955
3171130224
เด็กหญิงภูริชญา  โบราณบุบผา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
956
3170250668
เด็กชายภู่ศิริ  เกษศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
957
3171130225
เด็กหญิงมนฑิตา  ปะวะเสนัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
958
3170250672
เด็กหญิงมนัสธิดา  บัวจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
959
3170210696
เด็กหญิงมนัสพร  นมัสไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
960
3170251343
เด็กหญิงมนัสพร  ละท่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
961
3170260227
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
962
3171120724
เด็กหญิงมะนัญชยา  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
963
3170220264
เด็กชายมานพ  ตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
964
3171121563
เด็กหญิงมาลีรัตน์  แสนพยุหะ
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
965
3170251345
เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
966
3171120460
เด็กชายเมฆาวิน  ภูแสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
967
3170251765
เด็กหญิงโมรียา  หาญธนะสุกิจ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
968
3170270124
เด็กหญิงยลรดา  หงษ์คำดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
969
3171120984
เด็กชายยศพล  ยศพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
970
3170250676
เด็กชายยิ่งยศ  ศรีเเสนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
971
3170260830
เด็กชายยุทธภัทร  สิริบุรี
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
972
3170210626
เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูบัวคำ
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
973
3171120727
เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
974
3170200199
เด็กหญิงรชพร  มหิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
975
3170200202
เด็กชายรพีพัฒน์  ไวแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
976
3170210002
เด็กชายรพีภัทร  วงค์แสนสุข
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
977
3170200582
เด็กชายรพีภัทร  วีระนาคินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
978
3171130226
เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
979
3170251676
เด็กชายรวิวัฒน์  ศรีเคน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
980
3170220268
เด็กหญิงรสิตา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
981
3170260831
เด็กหญิงระพีพันธ์  ไชยศรี
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2
982
3170220269
เด็กชายระพีภัทร  ไสยกุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
983
3170270127
เด็กหญิงรักษณารีย์  หอมอินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
984
3170251959
เด็กชายรัชกฤช  ชาติชัยทัศ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
985
3170260234
เด็กหญิงรัชฎาพร  ทะวงใจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
986
3170210729
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุขเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
987
3171120373
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  เกณฑ์เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
988
3170210604
เด็กหญิงรัชนก  ภูนาเหนือ
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
989
3170270340
เด็กหญิงรัญชิดา  โคตรทุุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
990
3171120988
เด็กหญิงรัฐติกาญจน์  ฉายศรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
991
3171120989
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อินทะวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
992
3170210697
เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
993
3170260541
เด็กหญิงรัตนา  พรหมดี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
994
3170270342
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มอไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
995
3171120377
เด็กหญิงรามิล  ทองยอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
996
3170260542
เด็กหญิงรินรดา  ปฏิกานัง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
997
3170220275
เด็กหญิงริษฎา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
998
3170210369
เด็กหญิงรุ่งนภา  อันทะปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
999
3170270128
เด็กหญิงรุ่งนิชารัตน์  พลงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
1000
3171120731
เด็กหญิงรุ่งศิริ  สุชาตะกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
1001
3170270343
เด็กหญิงรุจิรา  สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
1002
3170250692
เด็กชายฤชุภัทร  ฤชุวรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1003
3170251684
เด็กหญิงลภัสรดา  หงส์กาญจนกุล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1004
3170260240
เด็กหญิงลลิต  หยาง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
1005
3170210698
เด็กหญิงลลิตา  ทับธานี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
1006
3170290072
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เทสีรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
1007
3170200085
เด็กหญิงลัทธพร  ไชยนัด
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
1008
3171130232
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1009
3170250942
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1010
3171120381
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
1011
3170200594
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
1012
3170200205
เด็กชายวชิรวิชญ์  ชาภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
1013
3171120733
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุยะลา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
1014
3171120734
เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
1015
3171121566
เด็กหญิงวชิราพร  เสนานิคม
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
1016
3170260242
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
1017
3170260545
เด็กหญิงวรณัน  ถิระธรรมกิจ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
1018
3170260246
เด็กชายวรบดินทร์  ลาดมะโรง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
1019
3170250943
เด็กชายวรภวัต  อ้วนไตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1020
3170200600
เด็กชายวรภัทร  คงสมมาตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
1021
3170250702
เด็กชายวรภัทร  หิรัญพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1022
3171120993
เด็กชายวรมน  วงษ์ช่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
1023
3170260247
เด็กหญิงวรรชนก  สุเสนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
1024
3170210371
เด็กหญิงวรรณพร  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
1025
3170250944
เด็กหญิงวรวลัญช์  ซื่อศิริสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1026
3170210730
เด็กหญิงวรัชวิญา  นามะสงค์
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1027
3171120736
เด็กหญิงวรัทญา  คุณโน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
1028
3170250705
เด็กหญิงวรันธร  กรมวังก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1029
3170260250
เด็กหญิงวรันธร  นามเข็ม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
1030
3170270130
เด็กชายวรากร  ช่างเกวียน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
1031
3170251693
เด็กชายวราวุธ  โพธิรุกข์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1032
3170210373
เด็กหญิงวริศรา  ดอนหอมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
1033
3170200211
เด็กหญิงวริศรา  ทองนาคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
1034
3170251695
เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์รุ่ง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1035
3170260256
เด็กชายวริษฐ์  หวานเสนาะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
1036
3170260557
เด็กหญิงวไลลักษณ์  รัตนเมธาวี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
1037
3170250713
เด็กหญิงวสิพร  สิทธิวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1038
3170250714
เด็กชายวสิษฐ  รัตนวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1039
3171120739
เด็กชายวัชรพล  เพชรกอง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
1040
3170210452
เด็กชายวัชรินทร์  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
1041
3170210374
เด็กชายวัฒนภูมิ  สุริยะมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
1042
3170251696
เด็กหญิงวัสสิกา  นาคำมูล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1