รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1161180002
เด็กหญิงกนกพร  เครือดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
2
1161840176
เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
3
1161410462
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญมา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
4
1161410002
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสมียนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5
1161840177
เด็กหญิงกมลมาตย์  เจษฎาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
6
1161830002
เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
7
1161180461
เด็กหญิงกรรนิการ์  ใสสด
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
สพป.ยโสธร เขต 2
8
1161410005
เด็กชายกรวิชญ์  เกื้อสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
9
1161750001
เด็กชายกรวิชญ์  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
10
1161180757
เด็กชายกรวิชญ์  มณีบูลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
11
1161380004
เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
12
1161830009
เด็กชายกฤตานน  คงแสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
13
1161750666
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
14
1161870532
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
15
1161830875
เด็กชายกฤษณ์  กุตาวัน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
16
1161830011
เด็กชายกฤษณ์  สูนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
17
1161180607
เด็กชายกฤษดา  สารจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สพป.ยโสธร เขต 2
18
1161830012
เด็กชายกวิน  กะนะหาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
19
1161390110
เด็กชายกษณ  โพธฺิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
20
1161840182
เด็กชายก้องภพ  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
21
1161831387
เด็กชายก้องสุธา  สุวรรณกูฎ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
22
1161380009
เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
23
1161400041
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
24
1161380011
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
25
1161840179
เด็กหญิงกันตา  กาญจนพรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
26
1161170005
เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
27
1161180006
เด็กหญิงกัลยกร  อุสสาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
28
1161170006
เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
29
1161180684
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
สพป.ยโสธร เขต 2
30
1161410008
เด็กหญิงกานต์รวี  แจ่มปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
31
1161830022
เด็กชายกำพล  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
32
1161870556
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
33
1161850004
เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34
1161410489
เด็กหญิงกีรติกา  แก้วอุดม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
35
1161830879
เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1161180287
เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
สพป.ยโสธร เขต 2
37
1161180438
เด็กหญิงเกตนิพา  สุทธิอาคาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
สพป.ยโสธร เขต 2
38
1161410012
เด็กหญิงขนัดภัส  หลักเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
39
1161410493
เด็กหญิงคคนางค์  อาจกล้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
40
1161180759
เด็กชายคฑาวุธ  บุญคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
41
1161830028
เด็กชายคณาทิป  บุตรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
42
1161380020
เด็กชายคณิศร  ศรวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
43
1161410013
เด็กชายคัชชัย  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
44
1161180008
เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
45
1161380022
เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
46
1161380023
เด็กหญิงจงรัก  จันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
47
1161830029
เด็กชายจอมทัพ  เหล่าพงษ์ศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
48
1161170380
เด็กชายจักรกรี  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
สพป.ยโสธร เขต 1
49
1161380025
เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
50
1161380026
เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
51
1161870558
เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
52
1161180170
เด็กชายจิตติพัฒน์  ถึงแสง
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
สพป.ยโสธร เขต 2
53
1161830032
เด็กชายจิรกฤต  ตั้งนิพนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
54
1161830036
เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
55
1161180750
เด็กหญิงจิราพร  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
สพป.ยโสธร เขต 2
56
1161390073
เด็กหญิงจิราวรรณ  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
57
1161830037
เด็กหญิงจิลลาภัทร  จิระบลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
58
1161180463
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีมาตย์
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
สพป.ยโสธร เขต 2
59
1161830038
เด็กชายฉัตรชัย  บุญกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
60
1161410514
เด็กชายชญชย์  กุนดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
61
1161830039
เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
62
1161410410
เด็กหญิงชญานิศ  สุเมธิวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
63
1161830884
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
64
1161170304
เด็กหญิงชฎารัตน์  กีรติธร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
65
1161390116
เด็กหญิงชนธิญา  อังคะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
66
1161830041
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
67
1161170381
เด็กหญิงชนัญเนตร  เนตรหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
สพป.ยโสธร เขต 1
68
1161830042
เด็กหญิงชนันทกานต์  วงศ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
69
1161830046
เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
70
1161410019
เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1161170402
เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
72
1161830888
เด็กหญิงชลิตา  น้ำกลั่น
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
73
1161870217
เด็กชายชวลิต  สุขหอม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
74
1161410526
เด็กชายชัชนันท์  ประจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
75
1161380038
เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
76
1161830893
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภานุมนต์วาที
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
77
1161180013
เด็กชายชิษณุพงษ์  สินชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
78
1161400056
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สรรพบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
79
1161180327
เด็กชายชุติชัย  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
สพป.ยโสธร เขต 2
80
1161390119
เด็กหญิงชุติมา  หนองหงอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
81
1161400057
เด็กชายชุมพลภัทร์  จันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
82
1161410117
เด็กชายโชคอำนวย  สมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
83
1161410023
เด็กหญิงญดา  หมวกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
84
1161830049
เด็กชายญาณพล  อนุอัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
85
1161380042
เด็กหญิงญาณิศา  ดวงชมพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
86
1161840186
เด็กหญิงญาดา  โคตรวันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
87
1161840187
เด็กชายฐปนวัฒน์  คำสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
88
1161410541
เด็กชายฐิติกร  คูณสว่าง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
89
1161410025
เด็กหญิงฐิติชญา  ทะนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
90
1161830058
เด็กชายฐิติพงศ์  แก้วมหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
91
1161170164
เด็กหญิงฐิติมา  กิ่งชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
สพป.ยโสธร เขต 1
92
1161850022
เด็กหญิงฐิติวรดา  อรุณพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
93
1161410544
เด็กชายณฐคุณ  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
94
1161850023
เด็กชายณฐวัฒน์  คำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
95
1161380046
เด็กชายณธีนนท์   ป้อมหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
96
1161750472
เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
97
1161410411
เด็กหญิงณภัทร  ธนาคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
98
1161830064
เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
99
1161410030
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
100
1161170404
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
101
1161830067
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
102
1161830070
เด็กชายณัฐกิตติ์  มานิตทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
103
1161410556
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันดากรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
104
1161830073
เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
105
1161410558
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1161870534
เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
107
1161830904
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
108
1161410034
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ตาบุดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
109
1161832275
เด็กหญิงณัฐปวีณ์  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
110
1161400060
เด็กชายณัฐพงษ์  ทานะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
111
1161170405
เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
112
1161410035
เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
113
1161180181
เด็กชายณัฐพล  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
114
1161410561
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
115
1161390005
เด็กชายณัฐเมศร์  ชัยบรรจงวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
116
1161830077
เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
117
1161830910
เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
118
1161870010
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
119
1161750475
เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
120
1161390074
เด็กหญิงดวงเนตร  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
121
1161180608
เด็กหญิงดากานดา  ผิวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สพป.ยโสธร เขต 2
122
1161840189
เด็กชายดุลยวิทย์  อินทร์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
123
1161170387
เด็กชายเดชนรินทร์  โสมณวัตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
สพป.ยโสธร เขต 1
124
1161830081
เด็กชายต้นแบบ  เศรษฐปิยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
125
1161170407
เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
126
1161832210
เด็กชายตุลาการ  ทองประสม
ป.6
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
127
1161850195
เด็กชายถิรวุฒิ  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
128
1161170015
เด็กชายทรงกิตติ  พรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
129
1161750478
เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
130
1161410039
เด็กหญิงทัชชกร  ไกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
131
1161180333
เด็กหญิงทิพนาถ  มนตรีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
สพป.ยโสธร เขต 2
132
1161870012
เด็กหญิงทิพมนธา  นามบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
133
1161860010
เด็กชายทีปกร  ถาเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
134
1161830913
เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
135
1161410571
เด็กชายธนกร  เรืองธีรชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
136
1161830915
เด็กชายธนกฤต  สังโส
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
137
1161830090
เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
138
1161850035
เด็กชายธนเดช  หาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
139
1161380559
เด็กชายธนพงศ์  พาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
140
1161390121
เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1161380071
เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
142
1161850031
เด็กชายธนภัทร  มุงเฟีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
143
1161840190
เด็กชายธนภัทร  ลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
144
1161180455
เด็กชายธนวัฒน์  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
สพป.ยโสธร เขต 2
145
1161830094
เด็กชายธนวัฒน์  พงคพนาไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
146
1161180019
เด็กชายธนวัฒน์  ลีทหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
147
1161180488
เด็กชายธนวุฒิ  จุลการ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
สพป.ยโสธร เขต 2
148
1161410582
เด็กหญิงธนัญชนก  จันทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
149
1161410042
เด็กหญิงธนัญชนก  จิตอาคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
150
1161380075
เด็กชายธนัญชัย  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
151
1161390123
เด็กหญิงธนัญญา  โคตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
152
1161390124
เด็กหญิงธนาวดี  ถิ่นบางบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
153
1161170312
เด็กหญิงธนิดา  เศรษฐะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
154
1161410048
เด็กชายธรรศ  ศีลาสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
155
1161380077
เด็กชายธราเพพ  ติยวรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
156
1161180740
เด็กชายธวัชชัย  ดีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
สพป.ยโสธร เขต 2
157
1161390075
เด็กชายธันวา  แก้วใสย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
158
1161850038
เด็กชายธานน  พงษ์อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
159
1161380083
เด็กชายธีธัช  สันธนาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
160
1161180308
เด็กชายธีรกานต์  กุลสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
สพป.ยโสธร เขต 2
161
1161410598
เด็กชายธีรโชติ  วงษา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
162
1161170314
เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
163
1161830102
เด็กชายธีรภัทร  กลางถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
164
1161380086
เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
165
1161840021
เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
166
1161870221
เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริเทพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
167
1161170023
เด็กชายธีรัช  โคตรนิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
168
1161830103
เด็กหญิงธีราภรณ์  ภาสตโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
169
1161170024
เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
170
1161410053
เด็กหญิงนงนภัส  คำมอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
171
1161830928
เด็กหญิงนงนภัส  ชิณพันธ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
172
1161830107
เด็กหญิงนภัสตรา  พงษ์พิสิฐวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
173
1161830120
เด็กหญิงนโม  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
174
1161410602
เด็กชายนรพนธ์  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
175
1161410605
เด็กชายนฤเบส  เข็มขัด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1161410414
เด็กชายนวพล  อินวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
177
1161850043
เด็กชายนัฐพฤกษ์  พรหมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
178
1161860015
เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
179
1161830114
เด็กหญิงนันทิญา  เทพคำราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
180
1161830119
เด็กชายนิพิฐพรรษ  คลังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
181
1161410114
เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
182
1161180196
เด็กหญิงโนวา  แฟรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
183
1161870018
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ภูเขาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
184
1161850044
เด็กชายบัลลังก์  ขลุ่ยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
185
1161180026
เด็กชายบุญฤทธิ์  ทาดาวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
186
1161750042
เด็กชายบุณยกร  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
187
1161170144
เด็กชายบูรณ์พิภพ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
สพป.ยโสธร เขต 1
188
1161830250
เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพาวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
189
1161870172
เด็กชายปฏิพัทธ์  ลิ้มวงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
190
1161832276
เด็กชายปฏิภาณ  สรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
191
1161831435
เด็กชายปภังกร  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
192
1161830125
เด็กหญิงปภาวรินศ์  แก้วกันยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
193
1161170029
เด็กชายปรมัตถ์  หาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
194
1161850052
เด็กหญิงประภาพร  ลือเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
195
1161840027
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญมาปัด
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
196
1161170030
เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
197
1161830131
เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
198
1161830134
เด็กชายปวเรศ  โกมลวิชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
199
1161840029
เด็กหญิงปวารตรีรัตน์  แสงฉาย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
200
1161410061
เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
201
1161410062
เด็กชายปวีร์  อินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
202
1161380104
เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
203
1161390133
เด็กหญิงปัญญณัฐ  บุญศรัทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
204
1161750054
เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
205
1161410630
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุไชยชิต
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
206
1161380105
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
207
1161830136
เด็กหญิงปานพิมพ์  ไพยรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
208
1161830137
เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
209
1161750494
เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
210
1161180032
เด็กชายปิยังกูร  ฉายอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1161400082
เด็กหญิงปุณติกานต์  วันสุดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
212
1161830141
เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
213
1161830142
เด็กชายปุระชัย  อินทะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
214
1161400111
เด็กชายเปรม  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
215
1161410066
เด็กชายพงศพัศ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
216
1161170167
เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
สพป.ยโสธร เขต 1
217
1161380112
เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
218
1161390076
เด็กหญิงพนิดา  ชมพู
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
219
1161410067
เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
220
1161180186
เด็กหญิงพรนิภา  สีลาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
221
1161410641
เด็กหญิงพรรณปพร  วังคะฮาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
222
1161860019
เด็กหญิงพรรณวรท  โคตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
223
1161840195
เด็กหญิงพรรพษา  บุญยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
224
1161410417
เด็กชายพรวิษณุ  เทียมจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
225
1161830152
เด็กชายพร้อมบุญ  ตั้งเกษมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
226
1161830151
เด็กหญิงพราวฟ้า  ภักดีร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
227
1161840033
เด็กชายพฤทธิพร  เงาแจ้ง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
228
1161410068
เด็กชายพศิน  แก้วจาระนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
229
1161410069
เด็กชายพัชภณ  มาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
230
1161410655
เด็กหญิงพัชร์ฐิดา  เลิศกิจธนนันท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
231
1161380117
เด็กหญิงพัชริดา  คณานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
232
1161180706
เด็กหญิงพัชริดา  ลวดทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
233
1161830155
เด็กหญิงพัทธนันท์  ธัญญาโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
234
1161850058
เด็กหญิงพาขวัญ  ปิ่นอนันต์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
235
1161400086
เด็กหญิงพิชชาพร  พรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
236
1161830156
เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
237
1161180398
เด็กชายพิชญุตม์  ปะจะนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
สพป.ยโสธร เขต 2
238
1161380121
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิลโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
239
1161180742
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
สพป.ยโสธร เขต 2
240
1161410662
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ริตตา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
241
1161170412
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสงี่ยมวิบูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
242
1161170413
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
243
1161830160
เด็กหญิงพิมพ์ลลิต  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
244
1161170037
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
245
1161170038
เด็กชายพิริยพงศ์  อามาตมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1161830161
เด็กชายพิศิษฏ์  เต็มธนานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
247
1161860022
เด็กหญิงพิสุทธิ์สินีย์  ท้าวด่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
248
1161870026
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
249
1161400088
เด็กชายพุฒิกุล  แสงธนหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
250
1161840035
เด็กหญิงพุทธรักษา  ธิอินทร์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
251
1161860040
เด็กชายเพชญเกล้า  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
252
1161390007
เด็กชายเพชรแท้  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
253
1161410116
เด็กหญิงแพนนารา  โกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
254
1161830261
เด็กหญิงแพรชมพู  พจน์ธีรมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
255
1161870389
เด็กหญิงแพรวา  สาเลศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
256
1161410075
เด็กหญิงภคนันท์  คำเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
257
1161380130
เด็กชายภควัช  ธัญญาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
258
1161850063
เด็กหญิงภษมน  เปรยะโพธิเดชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
259
1161180716
เด็กหญิงภัชริดา  สุยคำไฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
สพป.ยโสธร เขต 2
260
1161380131
เด็กชายภัฎ  ตั้งจันทรประภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
261
1161410422
เด็กชายภัทรกร  ทองละมุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
262
1161170224
เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสำโรง
สพป.ยโสธร เขต 1
263
1161830169
เด็กชายภัทรดนัย  ปัญญาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
264
1161380132
เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
265
1161850064
เด็กหญิงภัทรปภา  จันทกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
266
1161410670
เด็กชายภากร  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
267
1161410671
เด็กชายภาคภูมิ  พรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
268
1161180370
เด็กชายภูพิรัฐ  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
269
1161750711
เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
270
1161410678
เด็กชายภูริวัฒน์  รัตนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
271
1161180371
เด็กชายมงคลชัย  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
272
1161750079
เด็กหญิงมนรดา  โททอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
273
1161860025
เด็กหญิงมัลลิกา  บุปผาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
274
1161830252
เด็กชายเมธัส  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
275
1161830253
เด็กหญิงเมธาพร  โสภาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
276
1161830254
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตั้งเกษมุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
277
1161830256
เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
278
1161840058
เด็กหญิงเมลานีว์  อุนานันทพงศ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
279
1161870535
เด็กหญิงยาตรา  บุดดาโจม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
280
1161170414
เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1161410688
เด็กหญิงรวีวรรณ  จรัสนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
282
1161870028
เด็กหญิงรัชนีกร  พลทะรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
283
1161830181
เด็กหญิงรัชประภา  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
284
1161830963
เด็กชายรัชพล  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
285
1161170042
เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
286
1161410693
เด็กหญิงรัตน์นรี  มะโนชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
287
1161870029
เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
288
1161870575
เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
289
1161831457
เด็กชายรุจฒ์ธิศักดิ์  พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
290
1161830182
เด็กชายรุจิภาส  ตนินทรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
291
1161400097
เด็กชายวชิรวิชญ์  ประจญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
292
1161860028
เด็กหญิงวรดา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
293
1161830189
เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
294
1161180289
เด็กหญิงวรัญญา  พยุงวงษ์
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
สพป.ยโสธร เขต 2
295
1161410706
เด็กหญิงวรัญญา  รัตพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
296
1161830190
เด็กชายวรากร  พาชิยานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
297
1161380156
เด็กหญิงวัทนสิริ  หล้าคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
298
1161170191
เด็กหญิงวาทิตตา  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
สพป.ยโสธร เขต 1
299
1161180191
เด็กชายวิชญ์ภาส  เถาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
300
1161860029
เด็กหญิงวิชญาพร  นันทบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
301
1161840203
เด็กหญิงวิพรธิดา  สุภาคาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
302
1161850075
เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
303
1161400002
เด็กหญิงวิรยา  อินยาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
304
1161830193
เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
305
1161180546
เด็กหญิงวิลาศิณี  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
สพป.ยโสธร เขต 2
306
1161410719
เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
307
1161831467
เด็กหญิงวีรปริยา  แก้วหลอดหล้า
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
308
1161830194
เด็กชายวีรภัทร  ชัยฑวังกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
309
1161380158
เด็กชายวีรศรุต  นวลศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
310
1161830196
เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
311
1161830973
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
312
1161170384
เด็กหญิงศศิปรียา  กองเมิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
สพป.ยโสธร เขต 1
313
1161870123
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกลียว
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
314
1161180171
เด็กหญิงศิระประภา  โสมาบุตร
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
สพป.ยโสธร เขต 2
315
1161870033
เด็กหญิงศิริญากรณ์  แก้วสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1161410728
เด็กหญิงศิรินทิพย์  คุณสาร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
317
1161750506
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
318
1161410426
เด็กชายศิวกร  จันทร์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
319
1161830201
เด็กชายศิวกร  ภาสตตโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
320
1161750099
เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
321
1161750718
เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
322
1161830202
เด็กชายศุภชัย  จอมใจทิปิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
323
1161830203
เด็กชายศุภณัฐกรณ์  คำยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
324
1161380164
เด็กชายศุภเดช  เลขาวิวัชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
325
1161180044
เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
326
1161830205
เด็กหญิงศุภากาญจน์  จามรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
327
1161830257
เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
328
1161832053
เด็กชายสมชาย  โควสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
329
1161750508
เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
330
1161830208
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
331
1161830207
เด็กชายสรวิชญ์  นาคะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
332
1161410094
เด็กหญิงสรัญพร  แก้วจาระนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
333
1161830209
เด็กชายสร้างบุณ  พลาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
334
1161831901
เด็กหญิงสวรินทิรา  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองมุก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
335
1161180726
เด็กชายสหภาพ  พลมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
สพป.ยโสธร เขต 2
336
1161410738
เด็กชายสิรดนัย  รัตนสิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
337
1161380166
เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
338
1161830213
เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
339
1161870035
เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์ปุรเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
340
1161170417
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
341
1161840044
เด็กหญิงสุคนธวา  สุดหล้า
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
342
1161830216
เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
343
1161410101
เด็กชายสุทธิลักษณ์  ศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
344
1161410102
เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
345
1161830984
เด็กชายสุทิวัส  ดวงสิงห์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
346
1161410747
เด็กหญิงสุธาทิพย์  สายแวว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
347
1161380174
เด็กหญิงสุประวีน์  ขันธเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
348
1161831483
เด็กหญิงสุภัสสรา  สินเติม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
349
1161830219
เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
350
1161870327
เด็กชายสุรศักดิ์  ศิริสา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1161170046
เด็กหญิงสุวิชาฎา  เอมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
352
1161170386
เด็กชายสุวิศิษฏิ์  อารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
สพป.ยโสธร เขต 1
353
1161830223
เด็กหญิงอชิรญา  ดำริห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
354
1161410427
เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
355
1161830988
เด็กหญิงอนงค์พร  ตริรักษา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
356
1161380178
เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
357
1161830230
เด็กชายอนาคิน  จำนงกำาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
358
1161830989
เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
359
1161410766
เด็กชายอภิวัฒน์  จันหอม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
360
1161410108
เด็กหญิงอภิสรา  โป๊ะเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
361
1161840053
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
362
1161390080
เด็กหญิงอรอมล  จันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
363
1161830235
เด็กชายอริย์ธัช  อนันต์เจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
364
1161830992
เด็กหญิงอักกิชา  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
365
1161870038
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  สุริโย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
366
1161850094
เด็กหญิงอาภาสิริ  เลิศแล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
367
1161870126
เด็กหญิงอารียา  คุณโคตร
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
368
1161180732
เด็กหญิงอารียา  มาตขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
สพป.ยโสธร เขต 2
369
1161180659
เด็กหญิงอินทิมา  เจริญตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
สพป.ยโสธร เขต 2
370
1161390081
เด็กหญิงอิสรา  แก้วใสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
371
1161170419
เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
372
1161180258
เด็กชายเอกราช  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
สพป.ยโสธร เขต 2
373
1161180195
เด็กชายเอกรินทร์  มุละสีวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
374
1161410792
เด็กหญิงเอวิตา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
375
1161870040
เด็กชายเอื้ออังกูร  ตั้งจิตต์มงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
376
1161831009
เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
377
2161870537
เด็กหญิงกมลพร  ชินรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
378
2161170486
นายกฤษณะ  น้อยบัวทิพย์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
379
2161832203
นายขจรภพ  สารพิศ
ม.3
โรงเรียนอาเวมารีอา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
380
2161870461
เด็กหญิงจิรภิญญา  สาระศิลป
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
381
2161832226
เด็กชายจิรวัฒน์  สุเมธิวิทย์
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
382
2161832229
เด็กหญิงณัฏพร  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
383
2161410430
เด็กหญิงดารุวรรณ  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
384
2161870441
เด็กชายธีรไนย  ศรีวิจารย์
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
385
2161831774
เด็กหญิงประภาภรณ์  เทียนทอง
ม.1
โรงเรียนปทุมวิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
386
2161170504
เด็กชายพีรภัทร  พิมพ์ทอง
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
387
2161870607
เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่โก
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
388
2161180372
เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทธีโร
ม.1
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
389
2161870446
นางสาวรัตน์ติกร  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
390
2161850210
เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
391
2161840281
เด็กหญิงวิภาวณี  ผงจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาขาม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
392
2161170290
นายศุภชัย  ภูกระบิล
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
สพป.ยโสธร เขต 1
393
2161850211
นางสาวสวิทตา  บั้งทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
394
2161390103
เด็กหญิงอรจิรา  เขียวรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
395
3161380192
เด็กหญิง ภิสฌาธรณ์  โสพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
396
3161830266
เด็กหญิงกชพร  อุรโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
397
3161831013
เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
398
3161170332
เด็กหญิงกชพรรณ  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
399
3161831929
เด็กหญิงกชมน  ตระการจันทร์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
400
3161380193
เด็กหญิงกชมน  ทองลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
401
3161850101
เด็กหญิงกนกเนตร  ประดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
402
3161830270
เด็กหญิงกนกพร  เพ็งชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
403
3161170420
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
404
3161750124
เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
405
3161170421
เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
406
3161830271
เด็กหญิงกมลพร  พิมพ์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
407
3161380199
เด็กหญิงกมลลดา  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
408
3161750128
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
409
3161400115
เด็กหญิงกรกันยา  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
410
3161390008
เด็กหญิงกรนันท์  ท้าวนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
411
3161830277
เด็กชายกรวิชญ์  นามกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
412
3161750131
เด็กชายกรวิชญ์  ปะตะสังค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
413
3161750737
เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
414
3161180054
เด็กหญิงกฤตชยา  อินไซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
415
3161390150
เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
416
3161410123
เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  สายชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
417
3161180056
เด็กหญิงกฤติมา  นาโสก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
418
3161830284
เด็กหญิงกฤติมา  บุตนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
419
3161400119
เด็กหญิงกฤติยาพร  รังไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
420
3161831019
เด็กชายกฤศณ  กองอุ่น
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
421
3161850102
เด็กชายกฤษณพล  ศรีสุวอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
422
3161750136
เด็กชายกฤษณะพงศ์  ตาแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
423
3161830286
เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
424
3161410124
เด็กชายกวิน  วังสำเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
425
3161750140
เด็กหญิงกวินทรานภัส  ลุยพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
426
3161400126
เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
427
3161750741
เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
428
3161831022
เด็กหญิงกษิตินาถ  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
429
3161170059
เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
430
3161870654
เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
431
3161832282
เด็กชายก้องกิดากร  หิมะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
432
3161400006
เด็กหญิงกัญญ์นันท์  บุญเตา
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
433
3161380206
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แฟงคล้ายวรกิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
434
3161830288
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยคนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
435
3161831515
เด็กหญิงกัญญาพร  สุวรรณโส
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
436
3161380211
เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
437
3161830292
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
438
3161830294
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชูกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
439
3161170060
เด็กชายกันตพัฒน์  กิติศุภวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
440
3161870047
เด็กหญิงกันติชา  แก้วอร่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
441
3161390082
เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
442
3161390010
เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
443
3161400018
เด็กหญิงกัลยกร  เวชติวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
444
3161180688
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
สพป.ยโสธร เขต 2
445
3161830296
เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
446
3161380212
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปีตะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
447
3161380213
เด็กหญิงกัลยา  อารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
448
3161180756
เด็กชายก้านกนก  ช่วยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล
สพป.ยโสธร เขต 2
449
3161831933
เด็กชายกิตฐพงษ์  บุญโกศล
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
450
3161840072
เด็กชายกิตติธร  กัญญาบัตร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
451
3161390161
เด็กชายกิตติธัช  จุ้ยแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
452
3161830299
เด็กชายกิตติธัช  บุญปก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
453
3161750151
เด็กชายกิตติพล  บุญแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
454
3161831037
เด็กชายกิตติพัทธ์  พิลาม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
455
3161380216
เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
456
3161750153
เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
457
3161380537
เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมธร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
458
3161840073
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ตันแก้ว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
459
3161170388
เด็กหญิงกิรฏิกา  คำศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
สพป.ยโสธร เขต 1
460
3161830300
เด็กหญิงกีรติ  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
461
3161830301
เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
462
3161870048
เด็กหญิงกุลธิดา  คำพานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
463
3161380220
เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
464
3161390168
เด็กหญิงกุลปรียา  นามฤทธฺ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
465
3161830304
เด็กหญิงกุลปรียา  ปาณิวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
466
3161410140
เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
467
3161180161
เด็กหญิงเกล้านภา  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
468
3161831352
เด็กหญิงเกศชุฎาพรรณ  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
469
3161390330
เด็กหญิงเกศณัฐชาพร  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
470
3161410457
เด็กหญิงเกสรา  แก้วลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
471
3161830864
เด็กหญิงไกรดา  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
472
3161410459
เด็กชายไกรินทร์  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
473
3161840299
เด็กหญิงขวัญกมล  ผายม
ป.6
โรงเรียนบ้านพังเคน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
474
3161831041
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชเอนก
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
475
3161832283
เด็กชายคณุตม์  เทนโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
476
3161410143
เด็กชายคณุตม์  ศิวาโมกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
477
3161750158
เด็กชายคุณานนท์  ผิวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
478
3161831049
เด็กหญิงจรรยพร  สุขเรือง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
479
3161830318
เด็กหญิงจรัสรวี  มณีภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
480
3161830319
เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
481
3161830321
เด็กชายจักรพัฒน์  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
482
3161410146
เด็กชายจักรินทร์  สาวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
483
3161750535
เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
484
3161830327
เด็กหญิงจิฑาภรณ์  กัลยาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
485
3161830329
เด็กหญิงจิดาภา  นรานันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
486
3161831876
เด็กหญิงจิดารัตน์  โงมขุนทด
ป.6
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
487
3161390174
เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
488
3161410150
เด็กหญิงจินดามณี  พาราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
489
3161410151
เด็กหญิงจินตภัทร์  ท้าวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
490
3161410158
เด็กชายจิรโชค  อักโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
491
3161410437
เด็กหญิงจิรประภา  ทองละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
492
3161180295
เด็กชายจิรภัทร  ตรีภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
สพป.ยโสธร เขต 2
493
3161400143
เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
494
3161870052
เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
495
3161750746
เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
496
3161870184
เด็กหญิงจิรัชญา  จันมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
497
3161840080
เด็กหญิงจิรัชญา  สีสำรวม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
498
3161750167
เด็กหญิงจิรัชยา  เครือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
499
3161380236
เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
500
3161170425
เด็กชายจิรัฏฐ์  มาแสวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
501
3161830338
เด็กหญิงจิราพร  บุญอุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
502
3161830339
เด็กชายจิรายุส  สุยะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
503
3161831062
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อชม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
504
3161831534
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฮึงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
505
3161831063
เด็กหญิงจุฑามาศ  ยงกุลวณิช
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
506
3161870778
เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
507
3161380241
เด็กชายฉัตริน  ชีพชาญเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
508
3161870657
เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
509
3161380243
เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
510
3161170378
เด็กชายเฉลิมภูมิ  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
511
3161400147
เด็กหญิงชญาณ์นันทน์  ธนโชติเดชากาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
512
3161870186
เด็กหญิงชญาดา  จำรัสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
513
3161831064
เด็กหญิงชญานนท์  ทองพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
514
3161750172
เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
515
3161830348
เด็กหญิงชนกนันท์  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
516
3161831066
เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
517
3161750173
เด็กชายชนกฤต  วงศ์ละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
518
3161830349
เด็กชายชนกันต์  ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
519
3161830351
เด็กชายชนพัฒน์  ชุติพงษ์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
520
3161180507
เด็กหญิงชนภัทรี  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
สพป.ยโสธร เขต 2
521
3161380246
เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
522
3161870660
เด็กหญิงชนากาญณ์  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
523
3161400022
เด็กหญิงชนิดา  พลายละหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
524
3161170389
เด็กหญิงชนิสรา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
สพป.ยโสธร เขต 1
525
3161830358
เด็กหญิงชนิสา  พันธิมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
526
3161400156
เด็กชายชยพล  รัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
527
3161170426
เด็กชายชยพัทธ์  ตั้งปัญญพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
528
3161750544
เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
529
3161831075
เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่ผา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
530
3161410170
เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
531
3161170427
เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
532
3161390180
เด็กชายชวกร  เจนการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
533
3161830365
เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ศรีธเนษฐ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
534
3161170428
เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
535
3161390014
เด็กหญิงชัญญานุช  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
536
3161830369
เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
537
3161870663
เด็กหญิงชาลินี  สาโล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
538
3161170430
เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
539
3161750183
เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
540
3161870064
เด็กหญิงชุติมา  สุบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
541
3161830375
เด็กหญิงชุติสรา  เทียรอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
542
3161380518
เด็กหญิงโชติกา  พวงเงินสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
543
3161170071
เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
544
3161410181
เด็กหญิงญาณภา  ชนิดพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
545
3161170346
เด็กชายญาณวิทย์  สีลารัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
546
3161830379
เด็กหญิงญาตา  สุวรรณกูฏ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
547
3161380261
เด็กหญิงฎุนรี  ตั้งพิทักษ์ไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
548
3161380262
เด็กหญิงฐณิชชา  อุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
549
3161750758
เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
550
3161831086
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โคตรมณี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
551
3161830387
เด็กชายฐิติภัทร  ปิ่นโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
552
3161750190
เด็กหญิงฐิติมา  โสภิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
553
3161870665
เด็กหญิงฐิติยาพร  ประสาทกะสิกิจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
554
3161840215
เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
555
3161170432
เด็กหญิงฐิติวรดา  ภักดียุทธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
556
3161750555
เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภะบุญ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
557
3161830389
เด็กหญิงณกมล  ณัฐรังสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
558
3161180081
เด็กชายณกร  บุญแนบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
559
3161400174
เด็กชายณชพล  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
560
3161830390
เด็กหญิงณญาดา  แสนสี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
561
3161870667
เด็กหญิงณฐพร  บาดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
562
3161380268
เด็กหญิงณฐมน  ทองเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
563
3161750194
เด็กชายณฐวัฒน์  คำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
564
3161831091
เด็กชายณนณ  วทัญญูเลิศสกุล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
565
3161750557
เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
566
3161840088
เด็กหญิงณัชญาดา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
567
3161400181
เด็กชายณัชภูมิระพี  อินธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
568
3161850117
เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
569
3161170073
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สู้ณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
570
3161750560
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
571
3161390084
เด็กชายณัฏฐเดช  สุนทรธีรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
572
3161390193
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
573
3161180172
เด็กชายณัฏฐนันท์  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
สพป.ยโสธร เขต 2
574
3161180173
เด็กชายณัฏฐปภัส  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
สพป.ยโสธร เขต 2
575
3161380279
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  กองไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
576
3161830404
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
577
3161831102
เด็กหญิงณัฐกัญญา  วามะกันต์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
578
3161830407
เด็กชายณัฐชนน  สิทธิผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
579
3161830408
เด็กชายณัฐชนนท์  เทพคำราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
580
3161410191
เด็กหญิงณัฐชยา  โชติวิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
581
3161870189
เด็กหญิงณัฐชา  เครือคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
582
3161830413
เด็กหญิงณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
583
3161860056
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
584
3161840300
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสุดหา
ป.6
โรงเรียนบ้านพังเคน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
585
3161180374
เด็กหญิงณัฐณิชา  รังษีสม
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
586
3161400190
เด็กชายณัฐณิชา  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
587
3161750763
เด็กหญิงณัฐณิชากร  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
588
3161170075
เด็กชายณัฐดนัย  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
589
3161830414
เด็กชายณัฐดนัย  สะเดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
590
3161830416
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แจ้งไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
591
3161830417
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปฏิพัทธ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
592
3161840297
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
593
3161170350
เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
สพป.ยโสธร เขต 1
594
3161830418
เด็กหญิงณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
595
3161410197
เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
596
3161180510
เด็กหญิงณัฐพริมา  สาระบาล
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
สพป.ยโสธร เขต 2
597
3161400025
เด็กชายณัฐพล  ประชุมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
598
3161840218
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
599
3161830423
เด็กหญิงณัฐมล  ทวีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
600
3161831110
เด็กหญิงณัฐริกา  สาวิไสย
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
601
3161180084
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
602
3161170077
เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
603
3161830430
เด็กหญิงณัฐวรา  สมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
604
3161830432
เด็กชายณัฐศักดิ์  บุญเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
605
3161870071
เด็กหญิงณิชกุล  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
606
3161830438
เด็กหญิงณิชา  กวีวรญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
607
3161870072
เด็กหญิงณิชา  อมรชัยเลิศรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
608
3161410205
เด็กหญิงณิชากร  วิทจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
609
3161870675
เด็กชายดนุเดช  พืบูล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
610
3161832290
เด็กหญิงดวงกมล  ฝางคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
611
3161180443
เด็กหญิงดวงจันทร์  ขุนนคร
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
สพป.ยโสธร เขต 2
612
3161870434
เด็กหญิงดวงฤทัย  บุราชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
613
3161870676
เด็กหญิงดาราลักษณ์  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
614
3161750566
เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
615
3161400346
เด็กชายเดชาธร  เบญจทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
616
3161410210
เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
617
3161410211
เด็กชายติณภพ  ทีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
618
3161831119
เด็กหญิงตุลยมาศ  พันธมาศ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
619
3161380293
เด็กชายทวิทัศน์  สายเย็นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
620
3161830449
เด็กชายทศพล  เสถียรกิจการชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
621
3161410212
เด็กชายทองพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
622
3161410213
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
623
3161390021
เด็กหญิงทักษพร  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
624
3161830451
เด็กหญิงทักษอร  ชุวานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
625
3161380295
เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ฮองต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
626
3161870191
เด็กหญิงทิพพาภรณ์  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
627
3161410215
เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
628
3161750226
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
629
3161830849
เด็กชายเทพราชันย์  ทองเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
630
3161750771
เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
631
3161380298
เด็กชายธนกฤต  ฉัตรอมรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
632
3161750572
เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
633
3161831124
เด็กชายธนธรณ์  เนาวมาตร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
634
3161860065
เด็กชายธนพงษ์พล  เขียวสด
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
635
3161400209
เด็กชายธนพนธ์  วันชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
636
3161380303
เด็กหญิงธนพร  ขอร่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
637
3161180091
เด็กหญิงธนพร  พระพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
638
3161380305
เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
639
3161750773
เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
640
3161831128
เด็กชายธนภัทร  เกษมสุข
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
641
3161860066
เด็กชายธนภัทร  พละศักดฺิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
642
3161750237
เด็กชายธนรัฐ  จันทร์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
643
3161830465
เด็กหญิงธนรินทร์  คชาธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
644
3161831129
เด็กหญิงธนวรรณ  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
645
3161830470
เด็กชายธนวินท์  พงคพนาไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
646
3161830475
เด็กหญิงธนัชพร  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
647
3161750774
เด็กหญิงธนัญชนก  ถือโคตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
648
3161170437
เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
649
3161830477
เด็กหญิงธนัญญา  เป็งตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
650
3161870074
เด็กชายธนากร  สมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
651
3161410223
เด็กชายธนากรณ์  พันธิมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
652
3161400213
เด็กชายธนาเดช  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
653
3161180094
เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
654
3161830483
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
655
3161750248
เด็กชายธรรพ์ณธรณ์  สารีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
656
3161410224
เด็กชายธรรมดนย์  ศรไชยญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
657
3161170439
เด็กชายธรรม์นริศย์  วรฉัตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
658
3161750249
เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
659
3161831137
เด็กชายธรรม์  พันธมาศ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
660
3161410439
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
661
3161832293
เด็กชายธัชชัย  ทิณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
662
3161832294
เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
663
3161750578
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
664
3161830488
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
665
3161830489
เด็กหญิงธัญญรัตน์  หอมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
666
3161170441
เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
667
3161830492
เด็กหญิงธัญพัฒน์  โหมขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
668
3161380326
เด็กหญิงธัญยพร  บัวสบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
669
3161830494
เด็กหญิงธัญรดา  ทันธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
670
3161400219
เด็กหญิงธัญสินี  ยอดเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
671
3161390213
เด็กหญิงธันชนก  คำแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
672
3161830498
เด็กหญิงธันยนันท์  ปัตถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
673
3161410227
เด็กชายธันวา  บุญสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
674
3161840102
เด็กหญิงธาราทิพย์  ไชยพิเศษ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
675
3161750581
เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
676
3161410229
เด็กหญิงธารารัตน์  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
677
3161870133
เด็กชายธิติวัฒน์  วงศ์ธาตุทอง
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
678
3161830502
เด็กชายธิรนันท์  ดุจดำเกิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
679
3161831145
เด็กหญิงธีมาพร  คะสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
680
3161831147
เด็กหญิงธีรกานต์  น้อยคำพวง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
681
3161830506
เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
682
3161870146
เด็กชาย๊ธีรภัทร  กุลสุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
683
3161170084
เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
684
3161750255
เด็กชายธีระภัค  แก้วตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
685
3161380331
เด็กชายธีร์  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
686
3161831154
เด็กชายธีร์  อุปสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
687
3161170085
เด็กหญิงธีวรา  โอฆะพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
688
3161870691
เด็กหญิงนงนุช  พิมพ์กิจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
689
3161390022
เด็กชายนนทกร  คมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
690
3161850133
เด็กหญิงนนทรินี  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
691
3161380335
เด็กชายนนท์  ธรรมนนท์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
692
3161830518
เด็กชายนพเมศฐ์  สโรชนันท์จีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
693
3161380336
เด็กชายนพรุจ  ซื่อตรงมั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
694
3161380337
เด็กหญิงนพวงศ์  อภิรัตน์แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
695
3161750258
เด็กหญิงนภศวรรณ  ทนงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
696
3161831156
เด็กหญิงนภสร  ดัดงาม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
697
3161830521
เด็กหญิงนภัสนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
698
3161870077
เด็กหญิงนภาพร  มาลัยสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
699
3161850134
เด็กหญิงนรวรกรพรรณ  ยองใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
700
3161380342
เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
701
3161831158
เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
702
3161831160
เด็กหญิงนลินทิพย์  โคตะสา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
703
3161830529
เด็กหญิงนลินี  วิลามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
704
3161390224
เด็กหญิงนวนันท์สิริ  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
705
3161390226
เด็กหญิงนวรัตน์  ผาสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
706
3161831602
เด็กหญิงนัชญาพลอย  มณธิราลัย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
707
3161830533
เด็กหญิงนัฐธิชาดา  ทาระขจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
708
3161180174
เด็กหญิงนัทธกมล  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
สพป.ยโสธร เขต 2
709
3161380345
เด็กชายนันทกานต์  ศรีพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
710
3161840224
เด็กหญิงนันท์นภัส  กองพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
711
3161380346
เด็กหญิงนันท์นลิน  อนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
712
3161831604
เด็กชายนันทยศ  ผลาผล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
713
3161870195
เด็กหญิงนันทวรรณ  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
714
3161831605
เด็กชายนันทวัฒน์  บุญมาปัด
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
715
3161180689
เด็กชายนันทวัฒน์  ละครล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
สพป.ยโสธร เขต 2
716
3161410245
เด็กหญิงนันทิชา  ปูพะมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
717
3161750784
เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
718
3161410248
เด็กหญิงนาฬิกา  พรหมทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
719
3161840107
เด็กหญิงนิตยา  คู่แก้ว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
720
3161750270
เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
721
3161870081
เด็กชายนิธิกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
722
3161830541
เด็กหญิงนิธิธนันท์  อธิธนัยชัยภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
723
3161380348
เด็กชายนิธิวิทย์  พงศ์ธีรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
724
3161180512
เด็กหญิงนิภาพร  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
สพป.ยโสธร เขต 2
725
3161830543
เด็กหญิงนิรัญญาภัทร  นวลอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
726
3161180164
เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
727
3161410397
เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
728
3161870700
เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
729
3161410256
เด็กหญิงบัณฑิตา  เงือกน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
730
3161840110
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาลัย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
731
3161380351
เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  พิสิษธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
732
3161830545
เด็กชายบุญญาธรณ์  สุขาวห
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
733
3161380356
เด็กชายบุญสพัศ  พันธุมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
734
3161870701
เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
735
3161832010
เด็กชายบุณยกร  คณาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
736
3161870082
เด็กหญิงบุณยวีย์  ภามาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
737
3161380357
เด็กหญิงบุณยานุช  รอดสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
738
3161180734
เด็กหญิงบุษราคัม  จันทร์หงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
สพป.ยโสธร เขต 2
739
3161840226
เด็กชายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
740
3161830555
เด็กชายปณชัย  กนกนภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
741
3161180681
เด็กหญิงปนัสดา  ลุนบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
สพป.ยโสธร เขต 2
742
3161380359
เด็กหญิงปพิชญา  บัวระพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
743
3161380360
เด็กชายปภพชัช  นาควารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
744
3161180527
เด็กหญิงปภัสรา  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
สพป.ยโสธร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
745
3161850140
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
746
3161831946
เด็กชายปภาวิน  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
747
3161380362
เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
748
3161410267
เด็กชายประดิษฐ์  ทวีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
749
3161830565
เด็กหญิงประวีณา  คันทจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
750
3161750905
เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
สพป.อำนาจเจริญ
751
3161870249
เด็กหญิงปราณปรียา  กลิ่นจันทน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
752
3161860076
เด็กหญิงปริชญา  พาประจง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
753
3161380364
เด็กชายปริญญา  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
754
3161840227
เด็กหญิงปริณทิพย์  เกษมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
755
3161830570
เด็กชายปรินทร  เถาว์โท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
756
3161870250
เด็กหญิงปรินลมัย  สายโสภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
757
3161831187
เด็กหญิงปริยาภัทร  อุตภู
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
758
3161750284
เด็กชายปริวัฒน์  วายทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
759
3161870707
เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
760
3161750599
เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
761
3161831188
เด็กหญิงปวรรัตน์  คำจันทร์ลา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
762
3161870084
เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
763
3161830575
เด็กหญิงปวิชญา  แสงสวัสดิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
764
3161830576
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นิมิตรนิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
765
3161831192
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เสวยสุข
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
766
3161380369
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีแสงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
767
3161180537
เด็กหญิงปัจมาพร  เนตรหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
สพป.ยโสธร เขต 2
768
3161380370
เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
769
3161400245
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชนะวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
770
3161380371
เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
771
3161860082
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชิตทรงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
772
3161860081
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
773
3161831199
เด็กหญิงปัทมพร  มุทาพร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
774
3161850143
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
775
3161750790
เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
776
3161870710
เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
777
3161832384
เด็กหญิงปารณีย์  พรธรรมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
778
3161410279
เด็กหญิงปารีณา  สุจริตภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
779
3161390248
เด็กหญิงปาลิตา  โสพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
780
3161380376
เด็กหญิงปาลีนา  ทุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
781
3161180318
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
สพป.ยโสธร เขต 2
782
3161832304
เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อัศวจิตต์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
783
3161750297
เด็กชายปิยชล  สุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
784
3161840287
เด็กหญิงปิยธิดา  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
785
3161830596
เด็กหญิงปีย์รฎา  พนาดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
786
3161400249
เด็กหญิงปีย์วรา  อินทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
787
3161870085
เด็กชายปุญญภัทร  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
788
3161860085
เด็กหญิงปุณญาภา  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
789
3161840301
เด็กหญิงปุณฑริกา  คำผุย
ป.5
โรงเรียนบ้านพังเคน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
790
3161390027
เด็กชายปุณณวิช  สืบสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
791
3161830602
เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
792
3161870136
เด็กชายปุณยวัจน์  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
793
3161410284
เด็กชายปุณยวัจน์  อ่อนทรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
794
3161830603
เด็กหญิงปุณยวีร์  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
795
3161870086
เด็กหญิงปุณยาพร  เจริญยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
796
3161400250
เด็กหญิงปุณยาพร  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
797
3161830604
เด็กหญิงปุณยาพร  สงวนตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
798
3161831202
เด็กหญิงปุณิกา  ขลุ่ยทอง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
799
3161831359
เด็กหญิงเปมิกา  มีศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
800
3161400349
เด็กหญิงเปรมธิตา  ทบวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
801
3161380387
เด็กหญิงฝณแก้ว  แก้วหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
802
3161180664
เด็กชายพงศกร  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
สพป.ยโสธร เขต 2
803
3161870253
เด็กชายพงศภัค  ศาลาแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
804
3161840288
เด็กชายพงษ์พันธ์  จันปุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
805
3161750606
เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
806
3161180682
เด็กหญิงพนิดา  นาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
สพป.ยโสธร เขต 2
807
3161390255
เด็กหญิงพนิตานันท์  พงศ์เกษมเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
808
3161870717
เด็กหญิงพรฐิมนต์  รวมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
809
3161380394
เด็กหญิงพรนัชชา  บุญส่งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
810
3161750607
เด็กหญิงพรนิภา  อินบุตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
811
3161750306
เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
812
3161870138
เด็กหญิงพรพิมล  สีหนาท
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
813
3161830615
เด็กหญิงพรพิรุณ  แสนนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
814
3161870139
เด็กหญิงพรรณปพร  พุทธา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
815
3161830617
เด็กหญิงพรรณลดา  สังข์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
816
3161830618
เด็กหญิงพรรนดา  ภูผาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
817
3161180319
เด็กชายพลพล  ขันแข็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
สพป.ยโสธร เขต 2
818
3161750309
เด็กหญิงพลอยปวีร์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
819
3161830623
เด็กชายพสิษฐ์  สีถาการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
820
3161180582
เด็กหญิงพัชชา  รสจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
สพป.ยโสธร เขต 2
821
3161400257
เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
822
3161390086
เด็กชายพัชร  ปิยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
823
3161831952
เด็กชายพัชรวินท์  ศิริไทย
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
824
3161840122
เด็กหญิงพัชราภา  มะหิน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
825
3161830627
เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์กันทรากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
826
3161830629
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตั้งศิริวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
827
3161180112
เด็กหญิงพัทธนันท์  เทือกทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
828
3161750314
เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
829
3161410443
เด็กชายพัทธนันท์  ศรีดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
830
3161750313
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
831
3161830630
เด็กชายพันธะ  คณะพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
832
3161840234
เด็กชายพันธุ์พฤกษ์  กางกั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
833
3161831209
เด็กหญิงพาทินธิดา  ผุยพรม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
834
3161831954
เด็กชายพานุพงษ์  แว่นระเว
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
835
3161830633
เด็กหญิงพิชชา  ดาราสิชฌน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
836
3161860094
เด็กหญิงพิชชาพร  ผกาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
837
3161831212
เด็กหญิงพิชญธิดา  ซิงค์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
838
3161410297
เด็กหญิงพิชญภา  พาหุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
839
3161832385
เด็กหญิงพิชญาฎา  ชินนาค
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
840
3161180376
เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
841
3161750320
เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
842
3161831214
เด็กหญิงพิชฎา  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
843
3161830641
เด็กหญิงพิชอร  ภวโภคาภินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
844
3161831215
เด็กชายพิชัยภูษิต  ชูไทย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
845
3161830642
เด็กชายพิชัยยุทธ  ทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
846
3161830647
เด็กหญิงพิมพกานต์  พุทธเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
847
3161840302
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มัดทะปนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านพังเคน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
848
3161831218
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลภา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
849
3161830648
เด็กหญิงพิมพ์นารา  หิญชีระนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
850
3161170105
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
851
3161170106
เด็กหญิงพิมพ์พร  โหตระไวศยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
852
3161410301
เด็กหญิงพิมพ์พิชา  วงษ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
853
3161831222
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงเทียน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
854
3161850150
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทีฆกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
855
3161170107
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
856
3161830650
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โลกภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
857
3161830652
เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พิมพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
858
3161750802
เด็กหญิงพิมลวรรณ  วะหิม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
859
3161870722
เด็กหญิงพิยดา  พัฒนา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
860
3161170453
เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
861
3161180119
เด็กชายพีรพัฒน์  วังใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
862
3161830658
เด็กชายพีรวิชญ์  พินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
863
3161390264
เด็กหญิงพุทธิดา  ปานเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
864
3161750328
เด็กชายพุทธินันท์  กันยวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
865
3161170137
เด็กหญิงเพชรกะรัต  สุวรรณสุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
866
3161170138
เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
867
3161390043
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
868
3161860139
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
869
3161410404
เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
870
3161870212
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
871
3161750663
เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
872
3161380516
เด็กหญิงแพรทอง  วงษ์พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
873
3161840175
เด็กหญิงแพรพิไล  หลายภา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
874
3161380519
เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
875
3161830665
เด็กหญิงภคพร  วงศ์ผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
876
3161380417
เด็กชายภคิน  สินแสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
877
3161831239
เด็กหญิงภนิดาพร  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
878
3161380418
เด็กหญิงภรภัค  สินแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
879
3161830669
เด็กหญิงภริตพร  ปทุมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
880
3161830670
เด็กชายภวินท์รพี  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
881
3161830671
เด็กชายภักดี  พุทธเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
882
3161830672
เด็กหญิงภัควดี  ก้อนด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
883
3161170112
เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
884
3161750331
เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
885
3161180219
เด็กหญิงภัทรธิดา  ช่างไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
886
3161400270
เด็กหญิงภัทรนันต์  เปลี่ยนทองศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
887
3161750804
เด็กหญิงภัทรพร  ทานุมา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
888
3161750335
เด็กชายภัทรพล  พันเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
889
3161830678
เด็กชายภัทรพล  มงคลดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
890
3161180220
เด็กชายภัทรพล  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
891
3161830680
เด็กหญิงภัทรภร  นามแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
892
3161170114
เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
893
3161410313
เด็กหญิงภัทรวดี  ราชสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
894
3161830682
เด็กหญิงภัทรวี  นารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
895
3161850154
เด็กหญิงภัทรอร  ผิวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
896
3161750338
เด็กชายภาคิน  ลุนชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
897
3161400273
เด็กชายภาณุภัทร  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
898
3161380424
เด็กชายภาณุวัฒน์  วรธรรมปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
899
3161830690
เด็กชายภาสกร  ม่วงศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
900
3161830692
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมีธนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
901
3161400278
เด็กหญิงภิญญุพัชญ์  โรจนหิรัญภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
902
3161380428
เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
903
3161750917
เด็กหญิงภูธิญา  ระติเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
สพป.อำนาจเจริญ
904
3161870096
เด็กชายภูมิ  พิมพ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
905
3161831252
เด็กชายภูมิณภัทร  มณีภาค
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
906
3161830696
เด็กชายภูมินภัทร  บุปผาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
907
3161830698
เด็กชายภูมิพัฒน์  จินารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
908
3161750342
เด็กชายภูริ  พลราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
909
3161832314
เด็กหญิงภูริชญา  ไชยมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
910
3161830707
เด็กหญิงภูษณิศา  ศิริรังสรรค์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
911
3161400285
เด็กหญิงมณฑิกา  นามวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
912
3161390274
เด็กหญิงมณีพลอย  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
913
3161870731
เด็กชายมนตรี  กัญญามา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
914
3161410322
เด็กชายมัฆวา  สายไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
915
3161400009
เด็กหญิงมาริสสา  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
916
3161400287
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ใจมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
917
3161180222
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
918
3161831671
เด็กหญิงมุทิตา  มาเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
919
3161831362
เด็กหญิงเมธาพร  บุญชารี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
920
3161180167
เด็กหญิงเมธาพร  ผิวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
921
3161390044
เด็กหญิงเมธาวี  มารีน่าบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
922
3161170139
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทะไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
923
3161831259
เด็กชายยศพัทธ์  งานสัมพันธฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
924
3161750622
เด็กชายรชตะ  ขุลัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
925
3161750353
เด็กหญิงรฐิตาภรณ์  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
926
3161170117
เด็กชายรณกฤต  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
927
3161410325
เด็กชายรตน  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
928
3161750357
เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
929
3161830721
เด็กชายรัชนนท์  พรมลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
930
3161180517
เด็กชายรัฐพงษ์  จอดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
สพป.ยโสธร เขต 2
931
3161870738
เด็กชายรัฐภูมินทร์  คำผัส
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
932
3161831264
เด็กหญิงรัตนกมล  แสงวิเชียร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
933
3161390089
เด็กหญิงรัตนวดี  สมสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
934
3161870549
เด็กหญิงรัตนากร  บุญมางำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
935
3161860108
เด็กชายราชพฤกษ์  โพธารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
936
3161830722
เด็กหญิงรินรดา  วงศ์สุคนธนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
937
3161410332
เด็กชายรุจธร  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
938
3161840141
เด็กหญิงลภัสรดา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
939
3161180225
เด็กหญิงลลิดา  พันศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
940
3161180300
เด็กหญิงลักษิกา  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
สพป.ยโสธร เขต 2
941
3161180518
เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
สพป.ยโสธร เขต 2
942
3161180538
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยบุรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
สพป.ยโสธร เขต 2
943
3161390090
เด็กชายวชิรพล  ก้อนฝ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
944
3161390282
เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
945
3161831272
เด็กหญิงวทันยา  ดอนชัย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
946
3161830730
เด็กหญิงวรกัญญา  รินทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
947
3161390033
เด็กหญิงวรนุช  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
948
3161850161
เด็กหญิงวรปภา  จันทกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
949
3161380554
เด็กชายวรปรัชญ์  กณะสูต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
950
3161390036
เด็กชายวรเมธ  มีเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
951
3161831276
เด็กหญิงวรรณวิลัย  แก้วผลึก
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
952
3161830734
เด็กหญิงวรรษชล  นวลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
953
3161750366
เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
954
3161831278
เด็กหญิงวรัชยา  แสนสี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
955
3161380450
เด็กหญิงวรัญญา  เบ้าเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
956
3161750627
เด็กหญิงวรัญญา  เปล่งสุขเจริญศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
957
3161850162
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์คำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
958
3161410341
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  กาไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
959
3161850163
เด็กชายวรัญญู  โกศัลวิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
960
3161750370
เด็กหญิงวรัทยา  วีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
961
3161870141
เด็กชายวรากรณ์  แซ่กัว
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
962
3161830740
เด็กหญิงวราสินี  ประเสระกัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
963
3161870338
เด็กหญิงวรินทร์ณิภา  กำต้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
964
3161400034
เด็กหญิงวริศรา  เกษหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
965
3161831283
เด็กหญิงวริศรา  คะเณศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
966
3161750373
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
967
3161170456
เด็กหญิงวริศรา  เดชสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
968
3161180136
เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
969
3161390286
เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
970
3161180667
เด็กชายวันชัย  สว่างวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
สพป.ยโสธร เขต 2
971
3161831284
เด็กชายวัลลภ  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
972
3161860113
เด็กหญิงวาสนา  อารีย์เอื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
973
3161831286
เด็กหญิงวิชชุดา  สายมั่น
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
974
3161750630
เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
975
3161840263
เด็กหญิงวิชญาพร  สุขสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
976
3161840239
เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
977
3161830751
เด็กหญิงวิชิรดา  ไชยธงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
978
3161750631
เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
979
3161832180
เด็กชายวิวัฒน์  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านตำแย
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
980
3161390287
เด็กชายวิศณกรณ์  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
981
3161380459
เด็กหญิงวิศัลยา  ทองปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
982
3161830754
เด็กหญิงวีระดา  ตนะวิไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
983
3161860118
เด็กชายวีรินทร์  แก้วประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
984
3161830855
เด็กหญิงเวยา  โสวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
985
3161750382
เด็กชายศตคุณ  เรืองบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
986
3161750634
เด็กชายศรายุธ  เหมันต์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
987
3161410347
เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  แสงสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
988
3161380463
เด็กหญิงศลินทิรา  นามจันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
989
3161831296
เด็กหญิงศศิกานต์  จานศิลา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
990
3161400314
เด็กหญิงศศิกานต์  บัวชุลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
991
3161410451
เด็กหญิงศศิกานต์  ปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
992
3161410348
เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
993
3161180280
เด็กหญิงศศินา  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
สพป.ยโสธร เขต 2
994
3161870750
เด็กหญิงศศิวรรณ  โนนจันทร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
995
3161840306
เด็กหญิงศารยา  แพงจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
996
3161180139
เด็กหญิงศิรภัสสร  โคตะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
997
3161170124
เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
998
3161860120
เด็กชายศิระ  แก้ววงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
999
3161850167
เด็กหญิงศิริกัลยา  แสนพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
1000
3161830761
เด็กหญิงศิรินภัทร  ชูค้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1001
3161390292
เด็กหญิงศิริประภา  สมหนองหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1002
3161750823
เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1003
3161870339
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
1004
3161750825
เด็กหญิงศิริวารีย์  พลบุรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1005
3161750395
เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1006
3161831699
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1007
3161850168
เด็กหญิงศิลาธาร  เนื้ออ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
1008
3161390107
เด็กชายศิวกร  จึงตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1009
3161830764
เด็กชายศิวกร  ลอยหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1010
3161750398
เด็กชายศิวาวุธ  กล้าทุกวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1011
3161832325
เด็กชายศุภกร  ทองมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1012
3161831700
เด็กชายศุภกร  ยุคลธร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1013
3161832326
เด็กชายศุภกร  อัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1014
3161180175
เด็กชายศุภกรณ์  สายชารี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
สพป.ยโสธร เขต 2
1015
3161750401
เด็กชายศุภกฤต  โพธาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1016
3161170220
เด็กชายศุภกฤต  วิจิตขจี
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
สพป.ยโสธร เขต 1
1017
3161750639
เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
1018
3161750924
เด็กชายศุภกิจ  มังฉกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
สพป.อำนาจเจริญ
1019
3161180229
เด็กชายศุภโชค  คงทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
1020
3161750640
เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
1021
3161831310
เด็กหญิงศุภลักษ์  ธรรมนุวงศ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1022
3161380470
เด็กชายศุภวิชญ์  ยุกต์วัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1023
3161830768
เด็กชายศุภวิชญ์  วิวิตรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1024
3161830772
เด็กหญิงศุภานิช  สิมาขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1025
3161410353
เด็กหญิงศุภิสรา  บุตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1026
3161750641
เด็กชายศุรศศิศธร  สอดส่อง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
1027
3161750847
เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1028
3161830774
เด็กชายษิริวิชย์  นิลรัตน์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1029
3161180683
เด็กชายสถิตคุณ  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
สพป.ยโสธร เขต 2
1030
3161410355
เด็กชายสมบัติ  การะเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1031
3161831313
เด็กหญิงสมิตานัน  บุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1032
3161832327
เด็กชายสรวิศ  พรศิรินพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1033
3161831968
เด็กชายสรวิศ  วิลัยบูลย์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1034
3161410357
เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1035
3161750408
เด็กหญิงสรัณรัตน์  สุตาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1036
3161840153
เด็กชายสราวุฒิ  หาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
1037
3161840241
เด็กหญิงสายสวรรค์  ทัศราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
1038
3161750410
เด็กหญิงสาวิตรี  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1039
3161830780
เด็กหญิงสิคีริยา  เหม่ากระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี