รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1151680183
เด็กหญิงกชกร  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
2
1151210521
เด็กชายกชคทา  เเท่นประยุทธ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
3
1151660478
เด็กหญิงกชพร  พัฒนศุภวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
4
1151680768
เด็กหญิงกมลชนก  อนุทูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
5
1150820419
เด็กชายกรเชษฐ  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6
1150821106
เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7
1150820002
เด็กหญิงกรวรรณ  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
8
1150850185
เด็กชายกฤตติธารา  วัฒนานุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
9
1150820420
เด็กชายกฤตภาส  ใจผ่อง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
10
1151681225
เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
สพป.สุรินทร์ เขต 3
11
1151680771
เด็กชายกฤษฎา  จันทร์จำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
12
1150850051
เด็กชายกฤษฎิ์  เทียงผง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
13
1151210006
เด็กชายกฤษฏ์  บุตนุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
14
1150820004
เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
15
1151670578
เด็กชายกล้า  พิมสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
16
1150820343
เด็กชายกวินภพ  เกตุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
17
1151670579
เด็กชายกษิดิศ  วงษ์วิบูลเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
18
1151210012
เด็กหญิงก้องกฤตยา  ก้องอัจฉริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
19
1151210013
เด็กชายก้องกิดากร  สุขโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
20
1151210015
เด็กชายก้องภพ  หงส์ชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
21
1151220042
เด็กชายกอบโชค  พันธโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
22
1151661180
เด็กชายก่อบุญ  โล่เสถียรกิจ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
23
1151230042
เด็กหญิงกัญญณัช  ศรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
24
1151220045
เด็กหญิงกัญญานัท  ตรีสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
25
1151660485
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
26
1151670580
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
27
1151660009
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนเพื่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
28
1151210008
เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
29
1150820423
เด็กชายกันณพงศ์  เย็นรมภ์บวรภัค
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
30
1150820345
เด็กหญิงกัลยกร  สูนย์รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31
1151670041
เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
32
1151210010
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
33
1150850043
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาจมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
34
1150850037
เด็กหญิงกาญจนาพร  ลับมะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
35
1150850186
เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1150850187
เด็กชายกิตติพัฒน์  ขันติกุล
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
37
1150850149
เด็กชายกิตติพิชญ์  ครองสถาน
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
38
1150830143
เด็กหญิงกิตติวรา  ไสยประจำ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
39
1150820009
เด็กหญิงกุลกันยา  พึ่งน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
40
1150830426
เด็กหญิงกุลณัฐฐา  กุยรัมย์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
41
1150820346
เด็กหญิงกุลภรณ์  เกลี้ยงพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
42
1151670496
เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
43
1151220191
เด็กหญิงขนิษฐา  พลวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
44
1151670582
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญปก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
45
1151670172
เด็กหญิงขวัญมุก  นามสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
46
1150820392
เด็กหญิงเขมิกา  แป้นนางรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
47
1150850049
เด็กหญิงเคลือวัลย์  ลาพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
48
1150850188
เด็กชายจักรกฤษ  แคไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
49
1151680196
เด็กชายจักรพันธ์  จันทยุง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
50
1150820783
เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
51
1150820014
เด็กหญิงจินดาพร  นิกรรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
52
1150820352
เด็กหญิงจินตภา  ยางเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
53
1151670585
เด็กชายจิรโชติ  หาสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
54
1151680202
เด็กชายจิรพัฒน์  วรรณพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
55
1151230043
เด็กชายจิรภัทร  ศรีอาจชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
56
1151210017
เด็กชายจิระวัฒน์  ดวงอนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
57
1151680206
เด็กหญิงจิรัชยา  เงิดกระโทก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
58
1151230641
เด็กหญิงจิราพัชร  คูณเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
59
1150820431
เด็กชายจีราวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
60
1150850195
เด็กหญิงเจือวัลย์   นนทะริ
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
61
1151660018
เด็กหญิงชญาดา  เพชรศรีสม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
62
1150850044
เด็กหญิงชญานันท์  มุ่งภู่กลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
63
1151220056
เด็กหญิงชนัญญ์ธิดา  สุวสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
64
1151220192
เด็กหญิงชนัญธรณ์  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
65
1151660498
เด็กหญิงชนากานต์  แก้วปลั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
66
1151230155
เด็กชายชนาธาร  บุญพิละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
67
1150821113
เด็กชายชยพล  บุตรศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
68
1151681528
เด็กหญิงชลน์นิภา  อพรรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
69
1151660502
เด็กหญิงชลิตา  วาสุพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
70
1151230045
เด็กชายชวัลพัชร  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4/3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1151220211
เด็กหญิงชวัลรัตน์  แถลงการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
72
1151660504
เด็กชายชวัลวิทย์  จรัญศิริไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
73
1151680063
เด็กหญิงช่อทิพ  คงสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
74
1151681227
เด็กชายชัชพงศ์  สิงห์ศาตร์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
สพป.สุรินทร์ เขต 3
75
1151680214
เด็กหญิงชัญญารัตน์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
76
1151681770
เด็กชายชัยบดินทร์  กุมผัน
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมดิน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
77
1150840300
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแพงพวย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
78
1151670483
เด็กหญิงชายาดา  ฤทธิโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
79
1151680790
เด็กหญิงชาลิษา  เจนรอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
80
1151660507
เด็กชายชิติพัทธ์  ธงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
81
1151661183
เด็กชายชินดนัย  โรจน์จรัสไพศาล
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
82
1151660508
เด็กชายชินภัทร  สมสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
83
1151660509
เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
84
1150820435
เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์คำมี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
85
1151661184
เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริเมธากูล
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
86
1151230046
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมภูนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
87
1151230352
เด็กชายเชฎฐา  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
88
1150820802
เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
89
1150850266
เด็กหญิงญาณิศา  วาปีเน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
90
1150820018
เด็กหญิงฐานิตา  เจียมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
91
1151661186
เด็กหญิงฐานิตา  ภัทรทิวานนท์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
92
1150820436
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กมลมุนีโชติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
93
1150820019
เด็กหญิงณชญาดา  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
94
1150820438
เด็กหญิงณฐมน  เงยวิจิตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
95
1150820439
เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
96
1151660517
เด็กชายณธรรศ  ลิ้มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
97
1151210029
เด็กชายณภัทร  ตันนิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
98
1151681727
เด็กหญิงณภัทรา  แสนคำอ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
99
1151660519
เด็กชายณรัณ  ภักดีรัตนางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
100
1150830476
เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
101
1151670484
เด็กชายณัชพล  ชุ่มเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
102
1151660026
เด็กชายณัฎฐ์ชาภณ  กิตติวราสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
103
1151660522
เด็กชายณัฎฐ์  พิศโสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
104
1150830477
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  จันทศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
105
1151670169
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม๒)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4/4 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1151230172
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
107
1151661189
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  นะพรรัมย์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
108
1151660028
เด็กชายณัฏฐริส  บุญแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
109
1150850268
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  หวัดวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
110
1151210030
เด็กชายณัฐกรณ์  วะทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
111
1150820440
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
112
1151680510
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสวงหา
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
113
1150820441
เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
114
1151230178
เด็กหญิงณัฐณิชา  โปตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
115
1151660526
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลุนราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
116
1151220060
เด็กหญิงณัฐธิดา  เวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
117
1151220213
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีตังโหมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
118
1151220061
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
119
1151680235
เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมพุมา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
120
1151680796
เด็กหญิงณัฐนันท์  ประจันทะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
121
1151660527
เด็กชายณัฐพงษ์  นุสายรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
122
1150850189
เด็กหญิงณัฐวราพร  สุรินทราช
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
123
1151660530
เด็กชายณัฐวีกานต์  มณีเรืองสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
124
1151220529
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปรีกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
125
1151220214
เด็กหญิงณาริน  นครชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
126
1151670589
เด็กหญิงณิชาพร  โชติยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
127
1150850272
เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
128
1151660534
เด็กชายดนัยพัชร์  เหลืองพัฒนผดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
129
1151220194
เด็กหญิงดาววดี  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
130
1151230126
เด็กชายเดชาชาญ  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
131
1150850210
เด็กชายตรัยคุณ  โพธิบัติ
ป.6
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
132
1150850213
เด็กชายเตชินต์  โพธิบัติ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
133
1151660639
เด็กชายเตชินท์  ถาวจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
134
1151660037
เด็กชายถิรสิทธิ์  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
135
1150850104
เด็กหญิงทนิดา  ศรีสาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
136
1151220064
เด็กชายทยากร  ขอมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
137
1151681175
เด็กหญิงทรรศนันทน์  ทวีจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
138
1151230191
เด็กชายทศพร  ศิริโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
139
1150820445
เด็กชายทักษ์ดนัย  การผ่อง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
140
1151680800
เด็กชายทักษ์ดนัย  ควรอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1150830146
เด็กชายทัศน์พล  วงกุญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
142
1151230192
เด็กชายทินภัทร  ภาคสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
143
1151661197
เด็กหญิงทิพย์เกษร  ศรีตุลานุ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
144
1151661196
เด็กหญิงทิพย์วรา  เรืองโชติเสถียร
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
145
1151220568
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลาสนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
146
1151210085
เด็กหญิงแทนขวัญ  ปิ่นประชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
147
1151660648
เด็กชายแทนคุณ  มานุจำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
148
1151210086
เด็กชายแทนคุณ  เล็บขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
149
1151660649
เด็กชายแทนคุณ  ศรีสว่างอรุณรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
150
1150820801
เด็กชายแทนคุณ  หวังสม
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
151
1151210087
เด็กชายไท  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
152
1150820448
เด็กชายธนกฤต  ขติฌานัง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
153
1151680803
เด็กชายธนกฤต  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
154
1150820447
เด็กชายธนกฤต  ตั้งอดุลย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
155
1151660537
เด็กชายธนกฤต  ทองวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
156
1150820449
เด็กชายธนกฤต  บำรุงธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
157
1151670067
เด็กชายธนกฤต  บุตรอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
158
1151670474
เด็กชายธนกฤษ  สุระสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
159
1151210032
เด็กชายธนดล  ธนพานิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
160
1151660540
เด็กหญิงธนพร  สุขอุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
161
1151230051
เด็กชายธนพัฒน์  พันโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
162
1150850211
เด็กชายธนภัทร  ไปหนี้
ป.6
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
163
1151220066
เด็กชายธนภัทร  วงศ์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
164
1150820026
เด็กหญิงธนันญ์ภร  รอดจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
165
1151681176
เด็กหญิงธนัสถา  สาริโย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
166
1151670156
เด็กชายธนากรณ์  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
167
1151660544
เด็กหญิงธนิษฐา  ทางดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
168
1151660545
เด็กชายธนิสร  ชมชื่นสิริพัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
169
1151670487
เด็กหญิงธมกร  ประมูลจ่าใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
170
1151230124
เด็กหญิงธมกร  วิริโยคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
171
1151680809
เด็กหญิงธมนวรรณ  ตั้งสิริลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
172
1151680248
เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
173
1151210034
เด็กหญิงธมลวรรณ  ราตรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
174
1151661200
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
175
1150850059
เด็กชายธรณรันย์  อามาตย์เสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1151660546
เด็กชายธรรศ  คุณปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
177
1151670591
เด็กหญิงธัญชนก  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
178
1150820785
เด็กหญิงธัญญาณัชญ์  กิติวราธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
179
1151660043
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
180
1151660045
เด็กหญิงธัญณิชา  กลิ่นฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
181
1151660548
เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
182
1151680810
เด็กชายธันย์ยวัฒน์  โสสนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
183
1151681534
เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
184
1151660550
เด็กหญิงธีมาภัท  ทะเกิงลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
185
1150820358
เด็กชายธีรนัย  คะเชนทร์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
186
1150850191
เด็กชายธีรพงษ์  กมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
187
1150821121
เด็กชายธีรภัทร  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
188
1151660048
เด็กชายธีรภัทร์  เสาวนา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
189
1151680812
เด็กชายธีระวัฒน์  อินทร์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
190
1151680257
เด็กหญิงธีราพร  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
191
1150820028
เด็กชายนนทกร  จรลำโกน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
192
1151680577
เด็กชายนนทชัย  แสนสุขโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
193
1151230215
เด็กชายนนท์ธวัฒน์  นามทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
194
1151681472
เด็กหญิงนนท์ธิดา  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
195
1150830011
เด็กชายนนทพัทธ์  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
196
1151680005
เด็กชายนนทวัชร์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
197
1150850280
เด็กชายนพรุจ  เลไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
198
1151680259
เด็กชายนภนต์  สามใจ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
199
1150830432
เด็กหญิงนภวรรณ  นาคะโนทด
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
200
1151670592
เด็กหญิงนภสร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
201
1151680714
เด็กหญิงนภัสวรรณ  คลาดคล้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
202
1151681178
เด็กหญิงนภัสสร  ว่องวิการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
203
1151680715
เด็กหญิงนฤมล  พนารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
204
1151680511
เด็กหญิงนวลวราภรณ์  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
205
1151210041
เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
206
1150820863
เด็กหญิงนัฐณิช  วัชรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
207
1151681729
เด็กหญิงนัทชา  ทองคำประสาท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
208
1150830485
เด็กหญิงนันทนัช  มัตสยะวนิชกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
209
1150820864
เด็กชายนันทภพ  กิรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
210
1151230221
เด็กหญิงนันทิกานต์  กุสุมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5/3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1151681474
เด็กหญิงนันทิกานต์  เวียงวงษ์
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
212
1151681730
เด็กชายนันทิพัฒน์  พูนเสงี่ยมศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
213
1150820460
เด็กหญิงนัยน์นภา  รตนประทีป
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
214
1151220572
เด็กชายนิธิภัส  จันทร์สระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
215
1151220224
เด็กหญิงนุชฏา  วงศ์น้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
216
1151680269
เด็กหญิงนุชวรา  วงษ์ตาแสง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
217
1151680398
เด็กชายเนติภูมิ  ประยงค์หอม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
218
1150830012
เด็กชายบรรยวัสถ์  สง่าประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
219
1150850182
เด็กชายบัญญวัต  เพียรนาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวัดสิริมงคล
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
220
1151660055
เด็กชายบุญญานนท์  มณฑาทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
221
1151681024
เด็กหญิงบุญยนุช  หมายทวี
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
สพป.สุรินทร์ เขต 3
222
1151670079
เด็กหญิงปกาสไบ  สุกใส
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
223
1151681475
เด็กชายปฐมพร  ดีโพธิ์รัมย์
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
224
1151670489
เด็กหญิงปณิตา  จีนสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
225
1151680273
เด็กชายปภังกร  พวงเพชร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
226
1151661203
เด็กชายปภังกร  อินทร์หอม
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
227
1151670595
เด็กหญิงปภาวีร์  หอมเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
228
1150820361
เด็กชายปรมี  กองทผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
229
1151670158
เด็กชายปรเมศวร์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
230
1151210577
เด็กชายปรเมษฐ์  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
231
1151681535
เด็กชายประวิชญา  อัดใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
232
1151660566
เด็กชายปรัตถกร  เจนขนบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
233
1150820034
เด็กชายปริญญากร  ช่อรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
234
1150820468
เด็กหญิงปริณดา  บุญชาลี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
235
1151210044
เด็กชายปรินทร  พันทะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
236
1151210047
เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
237
1151680284
เด็กหญิงปวัณรัตน์  กลางอันเดช
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
238
1151680512
เด็กหญิงปวิณ์ธิญา  คำฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
239
1151210046
เด็กชายปวินลภย์  พรศิรินพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
240
1151680513
เด็กหญิงปัณณพร  ดวงจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
241
1151660569
เด็กชายปัณณวิชญ์  ฟังสุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
242
1151681536
เด็กหญิงปัทมา  จันสมุด
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
243
1151660571
เด็กชายปาณัปนน  จรัสกุลางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
244
1150830390
เด็กหญิงปาณิสรา  พระชุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
245
1151680288
เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1151680292
เด็กชายปุญญานันท์  ดวงปาโครต
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
247
1150830151
เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
248
1151681798
เด็กหญิงปุณยาภา  สารีโส
ป.6
โรงเรียนบ้านจารย์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
249
1151680295
เด็กชายพงศธร  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
250
1151661204
เด็กชายพงศ์ปวีร์  พิษณุวงษ์
ป.5
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
251
1151210050
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นามกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
252
1151670068
เด็กหญิงพรรณิภา  คำลอย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
253
1151210051
เด็กชายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
254
1151210310
เด็กชายพศิน  ประทุมภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
255
1151220575
เด็กหญิงพัชรพร  ฉ่ำมณี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
256
1151680560
เด็กชายพัชรพล  จันทมล
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
257
1150830152
เด็กหญิงพัทธนันท์  เขาน้อย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
258
1151230246
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันพละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
259
1151230064
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
260
1150820790
เด็กหญิงพิชญา  ไชยชมพู
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
261
1151660584
เด็กหญิงพิชญาพร  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
262
1150850221
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แทนสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
263
1151670295
เด็กชายพิทักษ์ไทย  อนันตสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
264
1150820481
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  แก้วอุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
265
1151680562
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำเพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
266
1150820876
เด็กหญิงพิมวรกาญจน์  คนัยรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
267
1151681025
เด็กชายพิษณุ  เข้มแข็ง
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
สพป.สุรินทร์ เขต 3
268
1150820366
เด็กชายพีรดล  เขื่อนมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
269
1151220576
เด็กชายพีระพล  ศรีฮาด
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
270
1151681195
เด็กหญิงเพ็ชรทัชชา  จำนงมี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
271
1151680725
เด็กหญิงเพ็ญสมร  ประไวย์
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
272
1151680563
เด็กหญิงแพรวา  วุฒิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
273
1150850155
เด็กหญิงภทรมน  ทรงรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
274
1151681733
เด็กชายภพพสิฏฐ์  เหี่ยงมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
275
1151660590
เด็กชายภวินธรณ์  สายบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
276
1151670046
เด็กหญิงภัคจิรา  กาญจรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
277
1151681734
เด็กชายภัทรชนน  ฉันทกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
278
1150850060
เด็กชายภัทรดนัย  ชฎาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
279
1150850025
เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
280
1150850296
เด็กชายภัทรพงษ์  ทุยโพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1150820486
เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
282
1151670137
เด็กชายภัทรพล  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
283
1151210315
เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
284
1151681078
เด็กหญิงภัทรวดี  ปอยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
285
1150830439
เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุ่งยอดกลาง
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
286
1151681026
เด็กหญิงภัทราพร  กาศรัมย์
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
สพป.สุรินทร์ เขต 3
287
1151220577
เด็กหญิงภัทราวดี  ธรรมเสนา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
288
1150830021
เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
289
1150820388
เด็กชายภานุกร  บ่อไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
290
1151680010
เด็กชายภานุวิชญ์  ไม้อ่อนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
291
1150820882
เด็กชายภูกฤษ  บุ้งทองชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
292
1150850061
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิบูลย์วิริยะสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
293
1150850110
เด็กหญิงภูริชญา  เถกิงผล
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
294
1150830628
เด็กชายภูริวัจน์  กีรติการสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
295
1150830022
เด็กชายภูวิศ  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
296
1150830023
เด็กชายภูศกร  คงพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
297
1150830456
เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
298
1151660084
เด็กหญิงมรกตวงศ์  อิสิเสถียร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
299
1151660598
เด็กชายมิ่งมงคล  เหลี่ยมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
300
1151210084
เด็กชายเมทัส  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
301
1151681183
เด็กหญิงยสุตมา  สุตลาวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
302
1151680404
เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
303
1151680320
เด็กชายรชต  พันธ์เกียร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
304
1150820490
เด็กชายรชต  วุฒิเสถียร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
305
1151680839
เด็กชายรชตศุภกร  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
306
1150830629
เด็กหญิงรพีพรรณ  โอดฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
307
1151681539
เด็กชายรวินท์  ไหมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
308
1150820886
เด็กหญิงรวิสรา  จะรับรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
309
1151660087
เด็กหญิงรสิตา  ศรีโกตะเพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
310
1151210318
เด็กชายรักตระกูล  มะลา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
311
1150850301
เด็กหญิงรักษ์สกุล  หงษ์สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
312
1151670475
เด็กชายรัชกฤต  สุระสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
313
1151680011
เด็กชายรัชชานนท์  รวมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
314
1151660603
เด็กชายรัชพล  ศรีนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
315
1150820494
เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6/3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1150830440
เด็กหญิงรุ่งธิดา  เพ็งแจ่ม
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
317
1151660606
เด็กหญิงรุจีรัตน์  รักปลื้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
318
1151660644
เด็กชายเรืองสิทธิ์  เมธาชัยศิษฎ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
319
1151660607
เด็กหญิงลภัลรดา  สุตลาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
320
1150820052
เด็กหญิงลลิดา  สุริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
321
1151680065
เด็กหญิงลักษิกา  แก่นงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
322
1151210063
เด็กชายวงศพัทธ์  เลิศวิชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
323
1151230070
เด็กชายวชิรวิชญ์  มุลิตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
324
1151210431
เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
325
1151230071
เด็กหญิงวรดาภา  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
326
1150830027
เด็กชายวรปรัชญ์  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
327
1151230072
เด็กหญิงวรรณฤดี  สุนธงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
328
1150850305
เด็กหญิงวรัญญา  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
329
1151230010
เด็กหญิงวรัญญา  พันธุ์โชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
330
1151681185
เด็กหญิงวรันธร  ทองทะเล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
331
1150820497
เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
332
1150820796
เด็กชายวสุพล  สวาสุ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
333
1150820374
เด็กชายวันชนะ  ปิ่นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
334
1151660615
เด็กหญิงวิชญาดา  พะยังเฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
335
1151680848
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
336
1151230076
เด็กหญิงวิลาสินี  หิตายะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
337
1151670279
เด็กชายวีรศาสตร์  ลอดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่ (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
338
1151220196
เด็กชายวีระภัทร  เหลียววิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
339
1150820377
เด็กชายวุฒิพงษ์  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
340
1151660618
เด็กชายวุฒิภัทร  หวังวัชรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
341
1151210072
เด็กหญิงศดานันท์  สมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
342
1151660619
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  สุวรรณพึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
343
1151681543
เด็กหญิงศศิกาญจน์  พลศักดิ์เดช
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
344
1151210073
เด็กหญิงศิมันตรา  แฝงสะโด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
345
1150820892
เด็กชายศิรชัช  ไชยพันธ์นา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
346
1150830157
เด็กชายศิวนาฎ  เงินโคกสูง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
347
1150830031
เด็กชายศิวัฒน์  หาญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
348
1150820500
เด็กชายศิวา  ศรีนาคา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
349
1151660624
เด็กหญิงศิศิรา  กมลาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
350
1151680853
เด็กชายศุภกฤต  ทรงวาจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1151680354
เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยศรีษะ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
352
1150850064
เด็กชายศุภเสกช์  ปั้นช้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
353
1150830495
เด็กหญิงศุภานัน  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
354
1151660105
เด็กหญิงสิรนันท์  เนติพิพัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
355
1150850194
เด็กชายสิรวิชญ์   ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
356
1151661218
เด็กชายสิรสิชฌ์  เรืองผลวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
357
1151681484
เด็กหญิงสิรามล  ยืนยาว
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
358
1151230642
เด็กหญิงสิริกร  สังเฉวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
359
1151230080
เด็กหญิงสิริกานดา  สวัสดิ์ทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
360
1151230316
เด็กหญิงสิริขวัญ  สารุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
361
1151681485
เด็กหญิงสิริวรรณ  สังเกตกิจ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
362
1150850212
เด็กหญิงสิริวิภา  คำดี
ป.6
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
363
1151670088
เด็กชายสุจินดา  มาลีหวล
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
364
1151230081
เด็กหญิงสุดาทิพย์  เสาพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
365
1150820379
เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
366
1151680367
เด็กหญิงสุภนิดา  แป้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
367
1150850066
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เก่งไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
368
1150820062
เด็กหญิงสุวิชญาน์  สงึมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
369
1151681251
เด็กหญิงเสาวภา  กำจิตเอก
ป.6
โรงเรียนปราสาท
สพป.สุรินทร์ เขต 3
370
1151681742
เด็กหญิงเสาวรี  คลังแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
371
1151660631
เด็กหญิงอคัมย์พัชน์  อนันตสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
372
1151670071
เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์ทำมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
373
1150820506
เด็กชายอดุลย์รัตน์  สุขรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
374
1151670606
เด็กชายอธิคุณ  วงษ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
375
1150820064
เด็กหญิงอนรรฆวี  รัทธะนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
376
1151660113
เด็กหญิงอนันตพร  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
377
1151670089
เด็กหญิงอภิชญา  หงอนไก่
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
378
1151681027
เด็กชายอภินันท์  พงษ์ตานี
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
สพป.สุรินทร์ เขต 3
379
1151660635
เด็กชายอภิวิชญ์  ปัญญาเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
380
1151670020
เด็กชายอภิวุฒิ  ตระกูลรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
381
1150820798
เด็กชายอรรถวัติ  เรืองสุขศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
382
1151680863
เด็กชายอรรถวุฒิ  จุดาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
383
1151680723
เด็กหญิงอรัญญา  ปิยะไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
384
1151680586
เด็กหญิงอริสรา  สมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
385
1150820065
เด็กชายอัครพงศ์  สิริสุวลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1151210079
เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
387
1150820903
เด็กชายอัครวินท์  ตันจุลนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
388
1150830394
เด็กชายอัจฉริยกุมาร  ปิ่นประวัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
389
1151220588
เด็กหญิงอัยวรรณ  ทวีพจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
390
1150820799
เด็กหญิงอาทิชา  มณีราชกิจ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
391
1150820067
เด็กชายอินทัช  ปรุงเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
392
1151660647
เด็กชายเอกวัสส์  สุจิรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
393
1151680408
เด็กชายเอเดน  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
394
1150850331
เด็กหญิงไอยวริณท์  รักษาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
395
2150820516
เด็กชายกรวัฒน์  รุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
396
2151210437
นางสาวกัลยา  มาตย์วิเศษ
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
397
2151210633
เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงมนตรี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
398
2151681017
เด็กหญิงกิตติยา  ดวงอาจ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
399
2151220017
เด็กชายคงกฤช  เพชรกล้า
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
400
2150820523
เด็กหญิงทิตยา  การผ่อง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
401
2150830507
เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
402
2151210652
เด็กหญิงธินัญญา  พรหมทา
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
403
2151670479
นายธีรภัทร  เพ็งพินิจ
ม.3
โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
404
2150830511
เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
405
2150820527
เด็กหญิงนิศากร  สิทธะนะ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
406
2151680073
นางสาวนิศารัตน์  กมลบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
407
2150820411
เด็กหญิงปณิดา  ม่วงเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
408
2150830513
นางสาวพรนภิส  นุแรมรัมย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
409
2150830514
นายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
410
2150830516
เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
411
2150830518
เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
412
2151210448
นางสาวศิรประภา  ทองดี
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
413
2151210686
เด็กชายศุภาพงษ์  ตะราษี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
414
2150830424
นางสาวสุชาดา  เกือกรัมย์
ม.3
โรงเรียนวัดหนองตะครอง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
415
2151210697
เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ขาว
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7402 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
416
3151670497
เด็กหญิงกชพรรณ  ทองปลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
417
3150820908
เด็กหญิงกตัญญุตา  วงศ์นาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
418
3151230364
เด็กหญิงกนกพร  มากมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
419
3151680874
เด็กหญิงกนกพรรณ  ก่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
420
3150850337
เด็กหญิงกนกวรรณ  สาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
421
3151230087
เด็กหญิงกมลชนก  แข็งขยัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
422
3150821140
เด็กหญิงกมลชนก  แสงการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
423
3151210089
เด็กหญิงกมลพรรณ  ปุริโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
424
3151220252
เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมกุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
425
3151670612
เด็กหญิงกรชนก  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
426
3151681628
เด็กหญิงกรชนก  ชื่นชมยิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
427
3150830527
เด็กหญิงกรชนก  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
428
3151680879
เด็กหญิงกรรณิกา  ทองอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
429
3150830162
เด็กหญิงกรรณิการ์  มัจฉาชาติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
430
3150830163
เด็กหญิงกรรวี  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
431
3151680444
เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมดา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
432
3150830529
เด็กชายกฤตพัฒน์  กระเชื่อมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
433
3151220255
เด็กชายกฤตเพชร  มูลน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
434
3151661224
เด็กชายกฤติน  วรวัชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
435
3150820911
เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีโฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
436
3150830164
เด็กหญิงกฤติมา  สะอาดประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
437
3151220254
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชัยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
438
3151210092
เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์  แหล่งสนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
439
3150850071
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  แสงงามวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
440
3151210094
เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
441
3151660660
เด็กชายกวินท์  บำรุงราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
442
3151660661
เด็กหญิงกวินธิดา  ขวัญใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
443
3150830047
เด็กชายก้องภพ  เรืองประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
444
3150830041
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เรือนปรุะโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
445
3150820562
เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  รุ่งจิวารักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
446
3150850342
เด็กหญิงกัญชพร  เลาไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
447
3151220259
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
448
3150820918
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
449
3151220110
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
450
3151680882
เด็กหญิงกัญญาวีย์  แววศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7403 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
451
3151210096
เด็กชายกัณธากร  เพิ่มธรรมสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
452
3151661145
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศิริรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเปรียง
สพป.สุรินทร์ เขต 1
453
3151210098
เด็กชายกันตภณ  เลิศฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
454
3150820082
เด็กชายกันติชา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
455
3151660666
เด็กชายกันติพัฒน์  ผ่องศีล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
456
3150850349
เด็กหญิงกันยากร  เกลี้ยงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
457
3151670240
เด็กชายกัลยกร  ธรรมนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองตาด
สพป.สุรินทร์ เขต 2
458
3151680020
เด็กหญิงกาญจนสุดา  คำวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
459
3151670024
เด็กหญิงกาญจนา  ประจวบบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
460
3151220640
เด็กหญิงกาญจนา  หลงชล
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
461
3151210101
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวียงสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
462
3150850354
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
463
3151220261
เด็กหญิงกิตติการณ์  เกตุแก้วเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
464
3151680885
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ผลจันทร์งาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
465
3151210102
เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
466
3150820567
เด็กหญิงกิตติภรณ์  พลสยม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
467
3151670025
เด็กชายกิตติภัทร  สินธุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
468
3151220262
เด็กชายกิตติวัฒน์  ด้วงสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
469
3151680630
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
470
3151680446
เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
471
3151230377
เด็กหญิงกิติกานต์  แก่นอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
472
3151220266
เด็กหญิงกิรตา  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
473
3151660671
เด็กชายกีรติกร  ควรอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
474
3151660673
เด็กหญิงกุลจิรา  รักความดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
475
3151660674
เด็กหญิงกุลฉัตร  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
476
3151660675
เด็กชายกุลทรรศน์  สว่างสิริทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
477
3150850072
เด็กหญิงกุลธิดา  มูลพล
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
478
3151670503
เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
479
3151670615
เด็กหญิงกุลลภัส  ปักโคทานัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
480
3151660922
เด็กหญิงเกวลิน  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
481
3151220462
เด็กหญิงโกลัญญา  มังสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
482
3150830620
เด็กชายไกรสิทธิ์  ยังประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
483
3151210106
เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
484
3151230379
เด็กหญิงขนิษฐา  กิจสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
485
3150830176
เด็กชายขวกร  ราชประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7404 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
486
3151670143
เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
487
3151660678
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
488
3151670504
เด็กหญิงขวัญข้าว  พรมเก่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
489
3150850074
เด็กหญิงขวัญเงิน  เงินเรียง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
490
3150830049
เด็กหญิงขวัญนภา  ซื่อความซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
491
3150820572
เด็กหญิงขวัญพัฒน์  วิชัยกิตติพศ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
492
3151680023
เด็กหญิงขวัญฤดี  สายยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
493
3151681493
เด็กหญิงขิมขันกาญจนา  ศูนย์กลาง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
494
3151681461
เด็กหญิงเขมจิรัศมิ์  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
495
3151220272
เด็กชายคณาธิป  หนูน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
496
3150820573
เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
497
3151670573
เด็กหญิงเคียงฟ้า  ปาจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
498
3151230612
เด็กชายจักรพงษ์  ผ่องผาด
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
499
3150830180
เด็กชายจักรินทร์  ทัวประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
500
3150830538
เด็กหญิงจันทิมา  สุขประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
501
3151220032
เด็กหญิงจิณัฐตา  อนุภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
502
3150830182
เด็กหญิงจิดาภา  ชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
503
3150820807
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งพุฒินนท์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
504
3151680449
เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
505
3151680135
เด็กหญิงจิตรกัญญา  กล้าแข็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
506
3151230382
เด็กหญิงจิตสุภา  จิตวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
507
3150820577
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
508
3151230014
เด็กหญิงจินนภัสณ์  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
509
3151681632
เด็กหญิงจิรประภา  คงชูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
510
3151660686
เด็กชายจิรพิพรรฒ  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
511
3151670095
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุกใส
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
512
3151230384
เด็กชายจิรยุทธ  บูรณะอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
513
3151230385
เด็กหญิงจิรวรรณ  ศิริสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
514
3151660183
เด็กชายจิรวัฒน์  ทองอ้ม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
515
3151670261
เด็กชายจิรวัฒน์  ปัดภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
516
3151210111
เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
517
3150820933
เด็กหญิงจิรสุดา  มงคลเกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
518
3150830052
เด็กชายจิระกิตติ์  เสงี่ยมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
519
3151660184
เด็กหญิงจิระวดี  อัครชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
520
3150821152
เด็กหญิงจิรัชยา  จันท์ครบ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7405 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
521
3151660690
เด็กชายจิรัฏฐ์ติกานต์  ครองศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
522
3151680890
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
523
3151230387
เด็กหญิงจุฑาดา  เหนือจำทิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
524
3151670618
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
525
3150850385
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยืนยั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
526
3151660693
เด็กหญิงจุตินันทร์  เต็งพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
527
3151220457
เด็กชายเจริญทรัพย์  กัลยาณมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
528
3151680705
เด็กหญิงเจษรินทร์  ชมชื่นครบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
529
3151660695
เด็กหญิงฉัตรกมล  เงยวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
530
3151681030
เด็กชายฉัตรดนัย  ตั้งอยู่
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
สพป.สุรินทร์ เขต 3
531
3151220197
เด็กหญิงชญากรณ์  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
532
3150820585
เด็กหญิงชญานิศ  พร้อมวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
533
3151660192
เด็กหญิงชฎาธาร  ชัยยุทธภูมิ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
534
3151660703
เด็กหญิงชนมณี  ประยูรชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
535
3151660196
เด็กหญิงชนม์นิภา  แท่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
536
3150850226
เด็กชายชนะพล  จันเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
537
3151660705
เด็กหญิงชนัญชิดา  เลอมานกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
538
3151681317
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรียางนอก
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
สพป.สุรินทร์ เขต 3
539
3150830186
เด็กหญิงชนัญชิตา  ทวันเวช
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
540
3151220283
เด็กหญิงชนันธร  สุทธิสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
541
3151680634
เด็กหญิงชนัญชิดา  โฮฟ
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
542
3150850076
เด็กหญิงชนันธร  มะลิเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
543
3151220284
เด็กชายชนาธิป  เทียมทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
544
3151230391
เด็กหญิงชนาธิป  บุญภิละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
545
3151210464
เด็กชายชนาธิป  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
546
3150820590
เด็กหญิงชนิกานต์  แท่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
547
3151680898
เด็กหญิงชมพูนุท  ครบส่วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
548
3150820937
เด็กชายชยกร  ไชยสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
549
3151230090
เด็กชายชยพล  จันทะหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
550
3151220537
เด็กชายชยพล  นามจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
551
3150830541
เด็กชายชยพล  สายสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
552
3151680899
เด็กหญิงชยิสรา  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
553
3151230397
เด็กหญิงชรินรัตน์  เฉยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
554
3150830542
เด็กหญิงชลพิชชา  สายศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
555
3151660707
เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เหลืองพัฒนผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7406 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
556
3151680900
เด็กชายชลิต  ไกรประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
557
3150850392
เด็กหญิงชลิตา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
558
3150820115
เด็กหญิงชวลิตา  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
559
3151680901
เด็กหญิงชวิศา  นิลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
560
3151660709
เด็กหญิงชัชชญา  พัฒนฉัตรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
561
3151230615
เด็กชายชัชพงษ์  แป้นดวงเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
562
3150830546
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สังฆฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
563
3151670513
เด็กชายชัยมงคล  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
564
3150850396
เด็กหญิงชาคริยา  ทุริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
565
3151670514
เด็กชายชาญณรงค์  บุตตะพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
566
3150850077
เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์จันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
567
3151210117
เด็กหญิงชิดชนก  อรรคคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
568
3151220595
เด็กหญิงชิตชนก  มาศสำโรง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
569
3150850399
เด็กชายชินภัทร  เรียนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
570
3151670622
เด็กชายชินาธิป  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
571
3150850227
เด็กชายชิษณุพงศ์  สนองหงอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
572
3151220597
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
573
3150820119
เด็กชายชุติพนธ์  โยงรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
574
3151230403
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญสินชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
575
3150830138
เด็กหญิงโชติกา  ชิดปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
576
3151681015
เด็กหญิงโชติกา  บุตรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
577
3151210288
เด็กชายโชติโชติ  กำจรเมนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
578
3150820336
เด็กชายโชติวัฒน์  แก้วมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
579
3151660936
เด็กชายไชยพร  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
580
3150850228
เด็กหญิงซินดี้  หอมรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
581
3151660714
เด็กชายฌฒกร  พิศโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
582
3151670623
เด็กชายญาณกร  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
583
3150830194
เด็กชายญาณกร  ไชยพิมลกุล
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
584
3150830635
เด็กหญิงญาณิน  สมานรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
585
3151210122
เด็กหญิงญาณิศา  โคตรโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
586
3151670332
เด็กหญิงญาณิศา  วัยอาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
587
3151210123
เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
588
3150830195
เด็กหญิงฐนิตา  นาโควงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
589
3150830197
เด็กหญิงฐานิตา  สัตย์ตรง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
590
3151210125
เด็กชายฐาปนพงศ์  นาโพนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 7301 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
591
3151670097
เด็กหญิงฐิติพร  แก้วประทุม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
592
3151220293
เด็กหญิงฐิติมา  บุตรมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
593
3151681260
เด็กหญิงฐิติยา  ผูกดวง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
สพป.สุรินทร์ เขต 3
594
3151660720
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
595
3150820952
เด็กชายณกรณ์  อ่อนละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
596
3151660722
เด็กชายณฐกร  ชอบมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
597
3151230616
เด็กชายณฐกร  ดีสงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
598
3150820953
เด็กชายณฐพงษ์  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
599
3150850079
เด็กหญิงณฐพร  อักโขสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
600
3151210128
เด็กชายณธรรม  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
601
3151680452
เด็กชายณพัฒษกร  หฤทัยถาวร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
602
3151680138
เด็กหญิงณภัทร  นันท์ไสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
603
3151680453
เด็กหญิงณภัทร  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
604
3150820607
เด็กหญิงณภัทร  หัศกรรจ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
605
3150830553
เด็กหญิงณยฏา  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
606
3150830555
เด็กหญิงณัชชา  ชัยประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
607
3150850151
เด็กหญิงณัชชา  ชาวชัย
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
608
3151660725
เด็กหญิงณัชชา  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
609
3151660726
เด็กหญิงณัชชา  วีนาตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
610
3151210132
เด็กหญิงณัชชา  สุโนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
611
3151660727
เด็กหญิงณัชชาภัทร  มียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
612
3150820124
เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินท์  กลองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
613
3150820957
เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินท์  วีระสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
614
3151661240
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  คิดประโคน
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
615
3150820612
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จะแรบรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
616
3150850080
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
617
3150850231
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสรเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
618
3151670629
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชัยเสริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
619
3151680906
เด็กหญิงณัฏฐาพร  สายเสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
620
3151670336
เด็กหญิงณัฏพล  ปราณีต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
621
3151681582
เด็กชายณัฐกรณ์  ทุมทอง
ป.6
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
622
3151661244
เด็กหญิงณัฐชฏา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
623
3150850415
เด็กชายณัฐชนนท์  นารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
624
3150820810
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พรหนองแสน
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
625
3151660731
เด็กหญิงณัฐชนันท์  ปัญตะยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 7302 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
626
3151660733
เด็กหญิงณัฐชยา  เประนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
627
3150820617
เด็กหญิงณัฐชา  ตั้งสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
628
3151670270
เด็กหญิงณัฐชา  ลับพะใส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
629
3151220549
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชัยภูงา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
630
3150850417
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
631
3151681661
เด็กหญิงณัฐณิชา  น่าชม
ป.6
โรงเรียนหวลถวิลวิทยา
สพป.สุรินทร์ เขต 3
632
3150850418
เด็กหญิงณัฐณิชา  สนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
633
3151220127
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
634
3151220300
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
635
3150820811
เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
636
3150830212
เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  แย้มประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
637
3151660735
เด็กชายณัฐดนย์  คงเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
638
3151670339
เด็กหญิงณัฐธิดา  ครองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
639
3151681035
เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรใสดี
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
สพป.สุรินทร์ เขต 3
640
3151220128
เด็กหญิงณัฐธิดา  สังวาลย์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
641
3151670516
เด็กหญิงณัฐธินันท์  ลักษวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
642
3151680142
เด็กหญิงณัฐนรี  นันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
643
3151660739
เด็กหญิงณัฐนรี  บุราคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
644
3151681132
เด็กชายณัฐนันทน์  นิราศภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
645
3151210141
เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
646
3150850420
เด็กหญิงณัฐนิชา  พัดไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
647
3150820134
เด็กชายณัฐบุตร  ขวัญดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
648
3151220303
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
649
3151230422
เด็กชายณัฐพล  กล่อมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
650
3150820136
เด็กชายณัฐพล  โกพลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
651
3151661246
เด็กชายณัฐพล  อาทิตย์รุ่งอรุณ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
652
3151220304
เด็กชายณัฐพัชร์  ทองน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
653
3150830557
เด็กชายณัฐภัทร  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
654
3151680524
เด็กชายณัฐภัทร  อุกอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
655
3150830461
เด็กชายณัฐภูมินทร์  เตะประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
656
3151681584
เด็กชายณัฐมนัส  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
657
3150820623
เด็กหญิงณัฐรดา  อันทาน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
658
3150820961
เด็กชายณัฐวรภพ  ประยูรเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
659
3151680910
เด็กชายณัฐวัตร  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
660
3151220307
เด็กหญิงณัฐวิภา  นาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 7303 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
661
3151661247
เด็กหญิงณิชา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
662
3151660742
เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรใสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
663
3150820840
เด็กหญิงณิชากมล  นาคดี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
664
3151660743
เด็กหญิงณิชากร  โมเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
665
3151230426
เด็กหญิงณิชานันท์  สิทธิบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
666
3151670344
เด็กหญิงณิชานันท์  สีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
667
3150850427
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปริญากานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
668
3151670446
เด็กหญิงณิญาดา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
669
3151680643
เด็กหญิงดรุณี  กะการดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
670
3151230429
เด็กหญิงดลยา  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
671
3150820968
เด็กหญิงดวงมณี  มีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
672
3151660249
เด็กหญิงดวงหทัย  งามเด่น
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
673
3151660744
เด็กหญิงดารัณ  เนินงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
674
3151681622
เด็กชายดิเรก  ลาขุมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
675
3150830378
เด็กชายเดชพล  จอดรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
676
3151660926
เด็กชายเดชาธร  เจริญดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
677
3150850430
เด็กชายตนุภัทร  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
678
3151681748
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  นามสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
679
3151210149
เด็กชายตรีวิทย์  พฤกษ์ชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
680
3151680917
เด็กชายติณห์ธนโชติ  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
681
3150830379
เด็กชายเตชินทร์  สนสี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
682
3150850433
เด็กชายถิรพัฒน์  เพียพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
683
3151660745
เด็กหญิงทรรศน์กมล  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
684
3150850434
เด็กชายทศธรรม  เฮงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
685
3151660746
เด็กหญิงทองกร  ตรองจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
686
3150830559
เด็กหญิงทองอันนา  ศรีสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
687
3150850436
เด็กหญิงทักษพร  โตอ้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
688
3151670032
เด็กหญิงทันทิมา  ปั้นสีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
689
3150850437
เด็กชายทัศน์พล  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
690
3151680030
เด็กหญิงทิติยากร  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
691
3151670520
เด็กหญิงทิพปภา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
692
3151661079
เด็กหญิงทิพย์เกษร  ชมบุญ
ป.6
เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
สพป.สุรินทร์ เขต 1
693
3150820146
เด็กหญิงทิพยเนตร  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
694
3150820842
เด็กชายแทนคุณ  เหลืองขวัญ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
695
3151230436
เด็กชายธงชัย  คุณาเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 7304 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
696
3151220314
เด็กชายธนกร  แก้วนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
697
3150850440
เด็กชายธนกร  ธัญญการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
698
3151681429
เด็กชายธนกร  สุขยา
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
699
3151670635
เด็กชายธนกฤต  คารศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
700
3151660749
เด็กชายธนกฤต  ทมะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
701
3151680920
เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
702
3150850461
เด็กชายธนโชค  วิหคเหิร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
703
3151681667
เด็กชายธนโชติ  มิตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคลด
สพป.สุรินทร์ เขต 3
704
3151681041
เด็กชายธนโชติ  เรืองสุขสุด
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
สพป.สุรินทร์ เขต 3
705
3151660263
เด็กชายธนเดช  มุตุมาจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
706
3150820629
เด็กชายธนธรณ์  แจ๊คสัน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
707
3151210473
เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
708
3151210151
เด็กชายธนน  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
709
3151680146
เด็กหญิงธนพร  พูนเฉลียว
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
710
3150830228
เด็กชายธนพัฒน์  ชานณรงค์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
711
3151230439
เด็กชายธนพัฒน์  อุดทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
712
3151661249
เด็กหญิงธนภรณ์  สรรพวานิช
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
713
3151230440
เด็กชายธนภัต  ไกรยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
714
3150830063
เด็กชายธนภัทร  จำนงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
715
3151660752
เด็กชายธนภัทร  จุงเลียก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
716
3151680526
เด็กชายธนภัทร  เจตนาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
717
3150850447
เด็กชายธนภัทร  เจียนรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
718
3150820153
เด็กชายธนภัทร  เติมตัวรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
719
3151660753
เด็กชายธนภัทร  ผาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
720
3150820152
เด็กชายธนภัทร  พึบขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
721
3150850449
เด็กชายธนภัทร  เหลาริน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
722
3151220472
เด็กชายธนวัฒน์  ธนูคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
723
3150820632
เด็กชายธนวัฒน์  นิติไชยโรจน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
724
3150820975
เด็กชายธนัช  ปัญญาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
725
3151210152
เด็กชายธนัช  ศรีโคตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
726
3150830064
เด็กหญิงธนัชชา  สุจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
727
3151660755
เด็กหญิงธนัญชนก  ช่วงโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
728
3151680147
เด็กหญิงธนัญญา  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
729
3150830231
เด็กหญิงธนัญญา  สมบัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
730
3151670524
เด็กหญิงธนันต์ธรญ์  ตราชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 7305 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
731
3151680457
เด็กชายธนาธิป  คำงาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
732
3151660261
เด็กชายธนาธิป  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
733
3150830232
เด็กหญิงธนิศร  แผนพนา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
734
3151681706
เด็กชายธเนศวร  สมตัว
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
735
3151660757
เด็กหญิงธมกร  นิมิตรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
736
3151660758
เด็กหญิงธมนวรรณ  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
737
3150820160
เด็กชายธรรมนูญ  คิดขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
738
3151230447
เด็กหญิงธรรมพร  สาริกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
739
3151680033
เด็กหญิงธัญจิรา  เพชรทองละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
740
3150820981
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดอนรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
741
3151230448
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจุลฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
742
3150830233
เด็กหญิงธัญชนก  สอนนอก
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
743
3151220603
เด็กหญิงธัญชนก  สีลาโคตร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
744
3151220321
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
745
3151680527
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองคำสุก
ป.4
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
746
3151681432
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีราม
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
747
3151670528
เด็กหญิงธัญนัทธ์ฐา  บุญเลิศภูวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
748
3150830562
เด็กหญิงธัญพร  ศรีงาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
749
3151230621
เด็กชายธัญพัฒน์  ศักดิวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
750
3150830563
เด็กหญิงธัญพิมล  ยลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
751
3150850466
เด็กหญิงธัญรดา  ทาสวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
752
3150830235
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองรักสี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
753
3151681589
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วันลิโก
ป.4
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
754
3150820984
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศักดิ์ไทยพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
755
3151680928
เด็กหญิงธันย์ชนก  วรรณูปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
756
3151220323
เด็กหญิงธันยพร  หนองทุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
757
3151670639
เด็กหญิงธันวารัตน์  ขันโอฬาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
758
3151680090
เด็กชายธานินรเดช  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
759
3151681687
เด็กหญิงธาราทิพย์  แก้วไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
760
3150850084
เด็กหญิงธาราธิป  บัวเสา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
761
3150850468
เด็กชายธาวิน  ติวไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
762
3150830236
เด็กชายธาวิน  ปานใจนาม
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
763
3151680034
เด็กหญิงธิดา  บุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
764
3151670353
เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
765
3150850470
เด็กชายธิติ  มากมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7202 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
766
3150830237
เด็กหญิงธิมาพร  สอนศิลป์พงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
767
3151661255
เด็กหญิงธีร์จุฑา  เกษตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
768
3150850156
เด็กหญิงธีรชาดา  บุญครอบ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
769
3150830443
เด็กชายธีรโชติ  บุญด้วง
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
770
3151681330
เด็กชายธีรดนย์  เรืองเกษม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
สพป.สุรินทร์ เขต 3
771
3151220553
เด็กชายธีรพงศ์  พนรเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
772
3151230454
เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
773
3150850474
เด็กชายธีรภัทร  มีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
774
3151681434
เด็กชายธีรภัทร  ลำดับมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
775
3151220641
เด็กชายธีระศักดิ์  ภักดีเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
776
3151220330
เด็กชายธีรัตน์  พัฒนวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
777
3151210161
เด็กชายธีรัตน์  สุพรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
778
3151660769
เด็กชายธีรัตม์  สวายสมสีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
779
3151670357
เด็กหญิงนงนภัส  สุภาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
780
3150820989
เด็กชายนนทชัย  ทองดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
781
3151680035
เด็กชายนนทวัฒน์  ปิ๊บกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
782
3151681664
เด็กหญิงนนธิชา  แก่นทอง
ป.5
โรงเรียนหวลถวิลวิทยา
สพป.สุรินทร์ เขต 3
783
3150830247
เด็กหญิงนพดา  บุญสัทธิ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
784
3151210163
เด็กชายณพวรรธน์  โลกานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
785
3151220335
เด็กหญิงนภสร  คุณมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
786
3151220133
เด็กหญิงนภัทร  โตไทยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
787
3150850133
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุคนธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
788
3151680933
เด็กหญิงนมิดา  สำหรับชื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
789
3151670226
เด็กชายนรพนธ์  สีนามล
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
790
3151670531
เด็กชายนราธิป  พรหมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
791
3151680151
เด็กหญิงนริสรา  โพธิ์เรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
792
3151660775
เด็กชายนฤทธ์ธรณ์  สุริย์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
793
3151670533
เด็กหญิงนฤมล  กุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
794
3151670165
เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้ววัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
795
3151670645
เด็กหญิงนลินนิภา  พูนสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
796
3151660776
เด็กหญิงนลินรัตน์  วัฒนพายัพกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
797
3150830251
เด็กชายนวพล  มะลา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
798
3150850485
เด็กหญิงนวรัตน์  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
799
3151210165
เด็กหญิงนัทธมน  คมพิพัฒน์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
800
3150830569
เด็กชายนัทธวัฒน์  เจริญศิริมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7203 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
801
3151660292
เด็กหญิงนันทกานต์  เสริมศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
802
3151660777
เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
803
3150820648
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดมกิจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
804
3151220339
เด็กหญิงนันทพร  ภูผาหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
805
3151680936
เด็กหญิงนันทรัตน์  บุษสาระคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
806
3151680745
เด็กหญิงนันท์สินี  ลอยเลื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
807
3150840281
เด็กชายนาวิน  ขอคล้ายกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
808
3150830400
เด็กชายนิฏิพัทธ์  จำปาลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
809
3150830572
เด็กชายนิติธาดา  ทาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
810
3151680038
เด็กชายนิติภูมิ  จันทบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
811
3150830573
เด็กชายนิติภูมิ  สมนึกตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
812
3150820649
เด็กชายนิติภูมิ  สุขใหญ่
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
813
3151220342
เด็กหญิงนิติยา  อุดไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
814
3151681707
เด็กชายนิธิพัฒน์  ขุนภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
815
3151220477
เด็กหญิงนิพาดา  สงภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
816
3151210169
เด็กหญิงนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
817
3150820182
เด็กหญิงนุชนภา  หวานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
818
3151230468
เด็กหญิงนุชศรา  วงษ์จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
819
3151681138
เด็กหญิงบัณฑิตา  แจ้งรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
820
3150850493
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรพราว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
821
3151681503
เด็กชายบารมี  ศรีโพธิ์ลา
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
822
3150820995
เด็กชายบุญญฤทธิ์  เนตร์สัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
823
3150850494
เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วคูณนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
824
3151210170
เด็กหญิงบุญณิสา  กมลเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
825
3151670262
เด็กหญิงบุญสิตา  กะการดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
826
3151210171
เด็กหญิงบุณณดา  จุฬารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
827
3151670648
เด็กหญิงบุนยาพร  หอมดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
828
3151660782
เด็กชายบุริศร์รัฏฐ์  สุขแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
829
3151681332
เด็กหญิงบุษบา  เสือเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
สพป.สุรินทร์ เขต 3
830
3151220348
เด็กหญิงบุษปภัทร  ปลื้มจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
831
3151220494
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
832
3151681293
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดุจเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
สพป.สุรินทร์ เขต 3
833
3151670265
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
834
3151230469
เด็กชายปฏิพล  เรืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
835
3150850497
เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7204 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
836
3151210172
เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
837
3151660785
เด็กชายปฐพ์วรรธก์  สถิตอุตสาหกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
838
3151670363
เด็กหญิงปณิธาน  สดมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
839
3150821175
เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
840
3150821000
เด็กหญิงปพิชญา  วรรณวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
841
3150820187
เด็กชายปพิชญา  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
842
3150820188
เด็กหญิงปภาดา  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
843
3150820652
เด็กหญิงปภาดา  บุญตามทัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
844
3150830080
เด็กหญิงปภาวดี  ปุราทะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
845
3151210176
เด็กหญิงปพาวลิรณ์  อุตมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
846
3150821002
เด็กชายปภินวิทย์  พิมพ์ละมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
847
3151661258
เด็กชายปรมะ  ตรึกตราจังหรีด
ป.5
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
848
3151220354
เด็กหญิงประกายแก้ว  หันแถลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
849
3151230473
เด็กชายปรัชญา  จัตวานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
850
3150830259
เด็กชายปรัชญา  เจนประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
851
3151680945
เด็กชายปรัชญา  เชื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
852
3151680660
เด็กหญิงปรัชญา  บุญบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
853
3151210488
เด็กหญิงปริชญา  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
854
3151660789
เด็กหญิงปริยากร  ธิติเชษฐ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
855
3150850509
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  พริ้วไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
856
3150830082
เด็กหญิงปรียดา  จูประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
857
3150820201
เด็กหญิงปรียดา  ทะเรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
858
3151210183
เด็กหญิงปรียาดา  หนองหว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
859
3151681691
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทนนาน
ป.4
โรงเรียนบ้านกุง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
860
3151660790
เด็กชายปวริศร์  พงษ์ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
861
3151680039
เด็กชายปวเรศ  พิมย์พา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
862
3151660794
เด็กชายปวเรศร์  ไหว้พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
863
3151670278
เด็กหญิงปวีณา  สอนพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
864
3150820209
เด็กชายป้องราช  วโนทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
865
3151210186
เด็กหญิงปัญจพร  เอื้อการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
866
3151680504
เด็กชายปัญญพัฒน์  หิมโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
867
3150830577
เด็กชายปัญญวัฒน์  แซ่อั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
868
3151220139
เด็กชายปัญญพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
869
3151680948
เด็กชายปัณญาพัฒน์  เสาใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
870
3151210489
เด็กหญิงปัณณภรณ์  บุญศล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7205 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
871
3151660797
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
872
3151680748
เด็กหญิงปัทมา  พรหมนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
873
3150820659
เด็กหญิงปัทมาวรรณ  บุญข้าเหลือ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
874
3150850515
เด็กชายปาฏิหาริย์  สุวรรณทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
875
3150821009
เด็กหญิงปาณิกา  หาญสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
876
3151660799
เด็กหญิงปาณิสรา  อังศุวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
877
3151660801
เด็กหญิงปารวี  พึ่งชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
878
3150830086
เด็กหญิงปาริตา  เหมือนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
879
3150821011
เด็กหญิงปิติยาพร  ช่วยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
880
3151681337
เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
สพป.สุรินทร์ เขต 3
881
3151660803
เด็กหญิงปิยรัตน์  ปาละศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
882
3151681710
เด็กหญิงปิยรัตน์  อยู่รัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
883
3151220362
เด็กหญิงปิยะพร  เศษสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
884
3150820662
เด็กชายปิยังกูร  ประไพภักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
885
3151681048
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
สพป.สุรินทร์ เขต 3
886
3150830270
เด็กหญิงปุญญวีย์  นามหาพิด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
887
3151220363
เด็กชายปุณณวิช  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
888
3151661262
เด็กหญิงปุณยภา  เหลืองมณีโรจน์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
889
3150821012
เด็กหญิงปุณยวีร์  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
890
3151220459
เด็กชายเปรมเกียรติ  ยุงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
891
3151680951
เด็กหญิงผลินภัทร  ทิพวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
892
3150821014
เด็กหญิงผ่องพรรณ  ส.วรเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
893
3150821102
เด็กชายแผ่นดิน  ศรีกิจรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
894
3150821182
เด็กหญิงฝากขวัญ  รจิตบูรณะกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
895
3150850086
เด็กชายพงศ์พล  ยะปะตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
896
3151680040
เด็กชายพงศ์พล  เสาะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
897
3150821183
เด็กหญิงพนิดา  เกรียรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
898
3151660811
เด็กหญิงพนิดา  อัศวรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
899
3151660812
เด็กหญิงพนิตตา  สันติสุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
900
3151660814
เด็กหญิงพรขวัญ  ทีอุปมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
901
3151210200
เด็กหญิงพรณัชชา  วิจิตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
902
3150830579
เด็กหญิงพรทิพย์  เสือรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
903
3151670653
เด็กหญิงพรประภา  แข่งขัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
904
3150850200
เด็กหญิงพรประภา  เตมิโก
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
905
3151220147
เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมนิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7206 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
906
3151670575
เด็กชายพรภวิษย์  พิพัฒน์พงศานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
907
3151680535
เด็กชายพรมนัส  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
908
3151680952
เด็กหญิงพรรณภัทร  เห็นจงชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
909
3151680665
เด็กหญิงพรรธิภา  ปันหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
910
3151220609
เด็กชายพรหมภูมิ  ศรีประสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
911
3151681623
เด็กชายพฤฒิพงศ์  อินโอภาส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
912
3151210202
เด็กชายพลกฤต  ศิริเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
913
3151670379
เด็กหญิงพลอยชนก  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
914
3151660821
เด็กหญิงพลอยชนก  สามาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
915
3151220368
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชนะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
916
3150830091
เด็กหญิงพลอยชมภู  คนกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
917
3150830283
เด็กหญิงพลอยปภัทร  โลแพทย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
918
3151230492
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพียรชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
919
3151210203
เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
920
3150850529
เด็กหญิงพศิกา  วสุธารัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
921
3150820669
เด็กชายพศิณ  พืดขุนทด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
922
3150820221
เด็กชายพสิษฐ์  พิมพ์ภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
923
3151660823
เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  จึงสุวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
924
3151670544
เด็กชายพัชรพล  บรรจงปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
925
3150820222
เด็กชายพัชรพล  พัชรมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
926
3150850531
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
927
3151220611
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  ธิโกศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
928
3151660825
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์วิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
929
3151210499
เด็กหญิงพัทธนันท์  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
930
3150820223
เด็กหญิงพัทธีรา  ชำนาญรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
931
3150821022
เด็กชายพัสกร  นาคะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
932
3151220374
เด็กหญิงพิชชากาญจน์  เกษโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
933
3150820674
เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
934
3151220375
เด็กหญิงพิชชาวีร์  โกฎิแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
935
3151680668
เด็กหญิงพิชชาอร  เลาเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
936
3150830290
เด็กหญิงพิชญธิดา  ลอยประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
937
3150830291
เด็กหญิงพิชญา  จิตหาญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
938
3151680156
เด็กหญิงพิชญาดา  คำเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
939
3151230502
เด็กหญิงพิชญาดา  ช่างพัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
940
3151210211
เด็กหญิงพิชญาภา  เยาวเรศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
941
3151230503
เด็กหญิงพิชญาภา  อินปะจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
942
3151220151
เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
943
3151670456
เด็กหญิงพิชฎา  ชมชื่นดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
944
3151660830
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กมุติรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
945
3151660831
เด็กหญิงพิณฉัตร์  เจริญปิยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
946
3150830583
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  การเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
947
3151670458
เด็กชายพิพัชญะ  ไชยดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
948
3151670658
เด็กชายพิพัฒน์  พวงมาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
949
3151220379
เด็กหญิงพิมชญา  ศรีสมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
950
3150830584
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
951
3151680753
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
952
3150850202
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
953
3151660836
เด็กหญิงพิมพ์มณี  วิเชียรปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
954
3151210215
เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
955
3151660838
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิจสกุลไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
956
3151210217
เด็กหญิงพิมลพร  พรรณขาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
957
3151220381
เด็กหญิงพิยดา  รัตนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
958
3151220155
เด็กหญิงพิยดา  เสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
959
3151210218
เด็กหญิงพิรดา  แย้มพจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
960
3151220156
เด็กหญิงพีรดา  สิบหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
961
3151220384
เด็กชายพีร์นิธิ  อึ้งเจริญธนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
962
3151680670
เด็กชายพีรพล  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
963
3150830586
เด็กชายพีรพล  รัตนพนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
964
3150850542
เด็กชายพีรพัฒน์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
965
3151660339
เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ลาย
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
966
3151220383
เด็กชายพีรพุฒิ  วงศ์จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
967
3151230627
เด็กชายพีรภัทร  สดับพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
968
3151680157
เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
969
3151670550
เด็กหญิงพีระ พรรนิภา  เเพงภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
970
3151230508
เด็กชายพีระภัทร  ปั่นศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
971
3150830296
เด็กชายพุฒินาท  เด็ดแก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
972
3151660840
เด็กชายพุฒิพงศ์  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
973
3150830096
เด็กชายพุฒิเมธ  ขาวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
974
3150830097
เด็กหญิงพุทธิดา  คัชมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
975
3151681811
เด็กชายพุทธิพงษ์  วงศ์รุจิโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านจารย์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1402 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
976
3151230600
เด็กหญิงเพชรคำภรณ์  นิจกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
977
3151681814
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านจารย์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
978
3151220188
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ภาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
979
3150820774
เด็กหญิงแพรพันวา  อาราม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
980
3150830136
เด็กหญิงแพรพิไล  สุภิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
981
3150830137
เด็กหญิงแพรวพรรณ  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
982
3151660472
เด็กหญิงแพรวา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
983
3150830381
เด็กหญิงโพธิเธียร  ไพสิฐภาณุ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
984
3150850547
เด็กหญิงฟองจันทร์  โพธิ์เรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
985
3151681280
เด็กชายภคพล  ลุระจันทร์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
สพป.สุรินทร์ เขต 3
986
3151660842
เด็กชายภพณัฏฐ์  ย้วนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
987
3150830298
เด็กหญิงภรสุข  ยอดชลูด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
988
3151660843
เด็กชายภรัณยู  โอวรากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
989
3151220614
เด็กหญิงภวรัญชน์  ขุนไพร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
990
3150850549
เด็กหญิงภัคจิรา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
991
3151220385
เด็กชายภัควัฒน์  โภคะสุนทรางกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
992
3150850553
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
993
3151220387
เด็กหญิงภัทรวดี  สารางคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
994
3151230110
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สินธุแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
995
3151660847
เด็กชายภัทรวัศฐ์  พงษ์ปิยานุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
996
3151670667
เด็กหญิงภัทรสิริ  ชิดนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
997
3150820694
เด็กชายภัษฎา  คงบัว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
998
3150820839
เด็กหญิงภัสธารีย์  ศักดิ์ศิรินุกูล
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
999
3151681665
เด็กชายภาณุพงศ์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนหวลถวิลวิทยา
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1000
3151680472
เด็กชายภาณุภัทร  ทองพา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1001
3150820695
เด็กชายภาณุภัทร  ศรีสุวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
1002
3151230030
เด็กชายภานุเทพ  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1003
3150850559
เด็กชายภานุวัฒน์  สังสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1004
3151680159
เด็กหญิงภาสรณ์  เบาะทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1005
3151660852
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
1006
3151680160
เด็กชายภีมาภัทร  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1007
3151661270
เด็กชายภูผา  กิตติคุณากร
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
1008
3151680473
เด็กชายภูผา  ทรวงทองหลาง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1009
3151210222
เด็กชายภูมิ  มีชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1010
3150820247
เด็กชายภูมิรพี  ปานศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1404 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1011
3150830592
เด็กชายภูมิรพี  พูลชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
1012
3151681598
เด็กชายภูรินทร์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1013
3151210225
เด็กชายภูริวัฒ  พลพาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1014
3151230031
เด็กชายภูรีวัฒน์  สังข์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1015
3150830303
เด็กชายภูวดล  เจียมรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
1016
3151660857
เด็กชายภูวิช  ยอดอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
1017
3151681139
เด็กชายมงคลธรรม  อาบรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1018
3150821189
เด็กหญิงมนพร  หมวกไธสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
1019
3151681446
เด็กหญิงมนัญชญา  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1020
3151661271
เด็กชายมรรค  อยู่นาน
ป.4
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
สพป.สุรินทร์ เขต 1
1021
3151660859
เด็กชายมรุพงศ์  พัทธวิภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
1022
3151660860
เด็กหญิงมลกานต์  พงษ์ศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
1023
3151230518
เด็กหญิงมัธยัสทรัพย์  พิมพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1024
3150850566
เด็กชายมาริโอ้  มาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1025
3151681282
เด็กหญิงมุขมณี  ยิ่งอาจหาญ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1026
3151230604
เด็กหญิงเมทา  สุดไชยเรศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1027
3151660934
เด็กหญิงเมธาพร  คำบุญฐิติสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
1028
3150820333
เด็กหญิงเมธาพร  สุรางค์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
1029
3150850568
เด็กชายยศวรรษ  ทิพย์ละมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1030
3150850571
เด็กชายรชต  แจ่มศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1031
3150830309
เด็กชายรฐนนท์  ประทุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
1032
3150821036
เด็กชายรตน  อ่อนสีแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
1033
3151660865
เด็กชายรวิภาส  มามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
1034
3151680966
เด็กหญิงรัชช์สิตา  ปัญญาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1035
3150821039
เด็กชายรัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
1036
3151670556
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
1037
3151230526
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มุลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1038
3151670673
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
1039
3150830314
เด็กหญิงรัมภา  เทียมมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
1040
3151230113
เด็กชายราชภูมิ  อาสาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1041
3151230114
เด็กชายราชวัตร  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1042
3151670674
เด็กชายราชวัตร  เหลาคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
1043
3151680162
เด็กหญิงรำไพพักตร์  เอ็นดู
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1044
3151681599
เด็กหญิงรินรดา  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1045
3151681447
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขบวนงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3