รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/10(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1140620645
เด็กหญิงกชณรรถ์  ชอบงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
2
1140380001
เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
3
1140622092
เด็กหญิงกนกพรรษ  สิมธาราแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
4
1140620001
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สร้อยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
5
1140670139
เด็กหญิงกนกมาศ  เรียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
สพป.นครราชสีมา เขต 6
6
1140670169
เด็กชายกรทักษ์  ชอบอิสระ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
7
1140390563
เด็กหญิงกรประภา  พวกดอนเค็ง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
8
1140670596
เด็กชายกรพัฒน์  เสียนนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
9
1140620649
เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริศรีมังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
10
1140390003
เด็กหญิงกรวรรณ  อุปัญญ์
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
11
1140620650
เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
12
1140390005
เด็กหญิงกรองขวัญ  ฦาชนะ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
13
1140660002
เด็กชายกฤตภณ  แช่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
14
1140390007
เด็กชายกฤตภาส  กอบการดี
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
15
1140620651
เด็กชายกฤตภาส  ปรีดีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
16
1140620652
เด็กชายกฤติเดช  อู่กาญจนกิตติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
17
1140670031
เด็กชายกฤติน  นาโสก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
18
1140640114
เด็กหญิงกฤติศิตา  อภิเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
19
1140670171
เด็กชายกฤศชนกร  คมพจน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
20
1140650002
เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
21
1140670173
เด็กชายกฤษนล  ปาธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
22
1140391049
เด็กหญิงกวินธิดา  จูไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
23
1140620661
เด็กหญิงกัญชพร  สมบูรณ์มนัสชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
24
1140670661
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะปัญญาสกุล
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
25
1140381251
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
26
1140620663
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เรียงแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
27
1140380691
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
28
1140390014
เด็กหญิงกัญยาณี  โคตรนารินทร์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
29
1140620664
เด็กชายกัณตภณ  สกุลภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
30
1140390015
เด็กชายกันตพล  วรชินา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
31
1140621480
เด็กชายกันตินันท์  ชุณหปัญญาเวช
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
32
1140621481
เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
33
1140400035
เด็กหญิงกิตติกานดา  สุขจิรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
34
1140390018
เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ตรงประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
35
1140650225
เด็กชายกิตตินันท์  กลางสอน
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/11(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1140380146
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ไหชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
37
1140620669
เด็กชายกิตติเศรษฐ์  อิ่มวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
38
1140621985
เด็กหญิงกุลชญารัชย์  วิริยะกุลนันท์
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
39
1140640115
เด็กชายกุลโรจน์  อำนวยทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
40
1140390197
เด็กหญิงเกวลิน  เอี้ยงทอง
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
41
1140620962
เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
42
1140381055
เด็กหญิงเกศรา  ภูงามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
43
1140380792
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญแสน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
44
1140390211
เด็กชายไกรวิชญ์  พานิชนอก
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
45
1140620672
เด็กหญิงขวัญข้าว  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
46
1140620673
เด็กหญิงขวัญปภัสร์  พฤทธิศาลิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
47
1140620676
เด็กชายคทาทอง  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
48
1140660010
เด็กชายคุณเจ้านาย  นิลวรรณบดี
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
49
1140380006
เด็กหญิงคุณัญญา  ธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
50
1140620677
เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
51
1140621841
เด็กหญิงเครีย์  รีฟส์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
52
1140380150
เด็กหญิงจณิสตา  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
53
1140650115
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  วุฒิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
54
1140390026
เด็กชายจักรกฤษณ์  ฤาชา
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
55
1140620007
เด็กชายจักรพรรดิ์  ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
56
1140670054
เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
57
1140380007
เด็กหญิงจังคนิภา  โสภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
58
1140380008
เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
59
1140620681
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
60
1140390029
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีหาวัตร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
61
1140650116
เด็กหญิงจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
62
1140670662
เด็กชายจิรชยาวิชญ์  แก้วดอนรี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
63
1140650226
เด็กหญิงจิรวดี  วินิยม
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
64
1140380009
เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
65
1140390567
เด็กหญิงจุติพร  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
66
1140620964
เด็กชายเจตนิพัทย์  โคตรวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
67
1140620405
เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
68
1140390198
เด็กชายเจษฎาวุธ  คำทองสุข
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
69
1140620300
เด็กหญิงชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
70
1140670600
เด็กหญิงชญานิศ  สุดแสวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/9(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1140620691
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกียรติโชคสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
72
1140621483
เด็กชายชนกันต์  จิตพีระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
73
1140390809
เด็กหญิงชนัญญ์ชิดา  จันปุ่ม
ป.6
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
74
1140390037
เด็กชายชยณัฐ  กำไลลวย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
75
1140620695
เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
76
1140670663
เด็กชายชวิน  อโณทัยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
77
1140620697
เด็กชายชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
78
1140380601
เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
79
1140390042
เด็กชายชัยกฤต  ชาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
80
1140620017
เด็กชายชัยวัฒน์  นุชิต
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
81
1140620701
เด็กหญิงชาคริยา  ปิดตานัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
82
1140390044
เด็กหญิงชิตราพัทธ์  อินาลา
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
83
1140620496
เด็กชายชินเขต  กรรณิกานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
84
1140380162
เด็กชายชินพัต  ดาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
85
1140380163
เด็กชายชิษณุพงศ์  จำปามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
86
1140620704
เด็กชายชีวานนท์  การภาณุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
87
1140620705
เด็กชายชุณห์ทีฆ์  นิรันดร์นุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
88
1140670153
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใกล้สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
89
1140670953
เด็กหญิงชุติมา  หาริตะวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
สพป.นครราชสีมา เขต 6
90
1140381091
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
91
1140622158
เด็กหญิงญาณาธิป  สงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเวสลี่
สพป.นครราชสีมา เขต 1
92
1140621485
เด็กหญิงญาณิน  เจสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
93
1140650117
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งแสงทอง
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
94
1140620708
เด็กหญิงญาณิศา  วัชรประทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
95
1140620302
เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
96
1140670601
เด็กหญิงญานิศา  พลตื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
97
1140381046
เด็กหญิงฐานรัก  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
98
1140380164
เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
99
1140630003
เด็กหญิงฐิตินันท์  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
สพป.นครราชสีมา เขต 2
100
1140680001
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อาภาธีรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
101
1140390338
เด็กหญิงฐิติวุฒิ  คำยัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
102
1140390339
เด็กหญิงณภัทร  วงศ์บุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
103
1140680063
เด็กชายณภัทร  สามิดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
104
1140390051
เด็กชายณภัทร  อัญชลี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
105
1140660016
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  รุ่งเรืองสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.5/11(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1140670084
เด็กหญิงณัชชา  เกตุคัมธิวัตร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
107
1140670835
เด็กหญิงณัชชา  ทาสะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
สพป.นครราชสีมา เขต 6
108
1140380167
เด็กหญิงณัชชา  ประจญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
109
1140621486
เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
110
1140381048
เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
111
1140640160
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัดครบุรี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
112
1140621803
เด็กหญิงณัฏฐนิตา  สุรเดช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
113
1140650006
เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
114
1140670664
เด็กชายณัฏฐ์  ธรรมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
115
1140380169
เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
116
1140620310
เด็กหญิงณัฐกมล  สุทิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
117
1140400036
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด่านขุนทด
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
118
1140670208
เด็กชายณัฐนนท์  คุณชยากร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
119
1140380605
เด็กชายณัฐนันท์  งอกคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
120
1140621958
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชวนนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
121
1140680023
เด็กชายณัฐบดินทร์  วุฒิพุทธศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
122
1140620722
เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
123
1140620724
เด็กชายณัฐพล  พานิชยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
124
1140670209
เด็กชายณัฐภัทร  การชงัด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
125
1140620026
เด็กหญิงณัฐมน  อุ่นศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
126
1140630008
เด็กชายณัฐวรันธร  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
สพป.นครราชสีมา เขต 2
127
1140620726
เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจนนพวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
128
1140620027
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
129
1140380606
เด็กชายณัฐวัฒน์  แนวโนนทัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
130
1140620727
เด็กชายณัฐวัศห์  เพ็งพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
131
1140620730
เด็กหญิงณิชชาภัทร  นากลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
132
1140400121
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
133
1140390065
เด็กหญิงดลฤดี  ไทยป้อม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
134
1140380258
เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
135
1140620735
เด็กชายตฤณ  จันทร์อร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
136
1140621806
เด็กหญิงทักษอร  ว่องประชานุกูล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
137
1140380175
เด็กหญิงทัดหทัย  เดชหัสดิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
138
1140620737
เด็กหญิงทิพย์อัปสร  สื่อกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
139
1140620103
เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
140
1140621532
เด็กชายแทนตระกูล  วรามิตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.5/8(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1140620740
เด็กชายธนกฤต  เขียนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
142
1140380015
เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
143
1140621490
เด็กชายธนกฤต  ฉันทวิจัยกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
144
1140390848
เด็กชายธนเทพ  ถาวงษ์กลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
145
1140670667
เด็กชายธนพัฒน์  บุเกษ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
146
1140620745
เด็กชายธนภัทร  ยอดโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
147
1140620744
เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
148
1140390074
เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
149
1140380016
เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
150
1140670087
เด็กชายธนวัฒน์  เจิมปรุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
151
1140380719
เด็กชายธนวัฒน์  ทองล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
152
1140620748
เด็กหญิงธนัญชนก  กิจเพิ่มเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
153
1140400123
เด็กชายธนัญชัย  กำบังกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
154
1140390815
เด็กหญิงธนัญญา  เอื้อกิจเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
155
1140620749
เด็กชายธนัท  ศาสนนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
156
1140391011
เด็กชายธนากร  รวงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสาทร
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
157
1140680002
เด็กชายธนากร  แสนลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
158
1140620750
เด็กชายธนิสร  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
159
1140622098
เด็กหญิงธมกร  นิรมิตสีมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
160
1140621491
เด็กหญิงธมนต์ชิตา  หอมจะบก
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
161
1140620510
เด็กชายธัชชัย  เที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
162
1140620754
เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
163
1140400038
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทาณรงค์
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
164
1140640119
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
165
1140380183
เด็กหญิงธัญธร  ดีบ้านโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
166
1140670668
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ขันศักดิ์ขวา
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
167
1140390081
เด็กหญิงธันยพร  นามวิจิตร
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
168
1140650182
เด็กชายธาราเทพ  บุญญา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
สพป.นครราชสีมา เขต 4
169
1140622214
เด็กชายธีร์กานต์  ลิ้มมหาคุณ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
170
1140380185
เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
171
1140390950
เด็กชายธีรเทพ  อุดมบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
172
1140670669
เด็กชายธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
173
1140620761
เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
174
1140390090
เด็กชายธีรเสฎฐ์  อภิลักขิตพงศ์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
175
1140621811
เด็กชายธีระ  แซ่เฉิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/8(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1140380723
เด็กชายธีรพัฒน์  สุขทั่วญาติ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
177
1140400125
เด็กชายธีระวัฒน์  บวรธีระกิจชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
178
1140390581
เด็กชายเธียรวิชญ์  ธีร์รัตน์คุณากร
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
179
1140381049
เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
180
1140380609
เด็กหญิงนฐมน  เดชจารุมาศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
181
1140380187
เด็กชายนนณภัทร  ไชยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
182
1140650118
เด็กหญิงนภาพร  ศิริรัตนาพานิชย์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
183
1140620764
เด็กชายนรภัทร  เอียจะบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
184
1140620767
เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
185
1140380017
เด็กหญิงนัฏชนิกา  คูณรัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
186
1140620768
เด็กหญิงนัฐณิชา  ทิพย์โยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
187
1140390097
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เรียนรัตน์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
188
1140620518
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วชมภูนุช
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
189
1140620772
เด็กหญิงนันท์นลิน  ด้วนมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
190
1140380018
เด็กหญิงนาฏณิชา  คูณรัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
191
1140620774
เด็กหญิงนารีญา  สุขสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
192
1140620776
เด็กชายนิติธร  ฉ่ำแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
193
1140380611
เด็กชายนิติธร  ถิ่นหนองแวง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
194
1140620778
เด็กชายนิพิชฌน์  ริมใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
195
1140620781
เด็กชายบรรณวิชญ์  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
196
1140660030
เด็กชายปกป้อง  เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
197
1140620336
เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
198
1140390856
เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
199
1140620786
เด็กชายปณิธาน  แฝงกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
200
1140621815
เด็กหญิงปนัสยา  เทพพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
201
1140620787
เด็กชายปภังกร  ดินจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
202
1140390103
เด็กหญิงปภาดา  เวียงดินดำ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
203
1140670090
เด็กหญิงปราณปรียา  ประเสริฐหล้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
204
1140380614
เด็กชายปริณยวิทย์  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
205
1140620049
เด็กหญิงปริตา  ทองหัวเตย
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
206
1140621819
เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์นอก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
207
1140620790
เด็กหญิงปวริศา  งามโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
208
1140620792
เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
209
1140380020
เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
210
1140620794
เด็กชายปัญญากร  มณีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.4/11(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1140620346
เด็กหญิงปัญฑิตา  สีทาดี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
212
1140620054
เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
213
1140650119
เด็กหญิงปัณณรัตน์  รังไสย์กมลธร
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
214
1140620796
เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
215
1140621498
เด็กหญิงปัณดา  ม่วงนาค
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
216
1140620799
เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
217
1140620056
เด็กหญิงปาณิสรา  พรานุสร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
218
1140670922
เด็กหญิงปานชีวา  สืบสำราญ
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
219
1140620349
เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
220
1140650120
เด็กชายปิติภูมิ  พันธุ์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
221
1140650011
เด็กหญิงปุญญาณัฐ  รัตนะคุณชัย
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
222
1140622108
เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
223
1140620802
เด็กหญิงปุณญดา  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
224
1140380022
เด็กชายปุณณวิช  ปรศุพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
225
1140650012
เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
226
1140620804
เด็กหญิงปุณณิสา  ว่องวณิชชากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
227
1140620806
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริศรีมังกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
228
1140620968
เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
229
1140670302
เด็กชายเปรม  ฮมภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
230
1140670671
เด็กหญิงผกาวรรณ  แสนยศ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
231
1140621843
เด็กชายเผ่าภูมิ  ภูมิภู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
232
1140640120
เด็กชายพงชธร  กาจณรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
233
1140620808
เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
234
1140380743
เด็กชายพงศกร  แสนโคตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
235
1140620812
เด็กชายพงศ์ปณต  กิติสากล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
236
1140620060
เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
237
1140620813
เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
238
1140670247
เด็กหญิงพรธิพา  ล่ามลคร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
239
1140380024
เด็กหญิงพรธีรา  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
240
1140650177
เด็กหญิงพรไพลิน  ประสบหมู่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
สพป.นครราชสีมา เขต 4
241
1140620815
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จิระเพิ่มพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
242
1140620816
เด็กหญิงพรหมภัสสร  ฐิติผกายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
243
1140380026
เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
244
1140670587
เด็กชายพลชนะ  มาสีดา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
สพป.นครราชสีมา เขต 6
245
1140390125
เด็กชายพลรวิศ  กาญจนางกูร
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.4/8(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1140620825
เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
247
1140620359
เด็กหญิงพัณณิตา  พ่วงกลาง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
248
1140390129
เด็กชายพัทธดนย์  ฉัตรรักษา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
249
1140390130
เด็กชายพัทธดลย์  ชายชีวินลิขิต
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
250
1140620360
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
251
1140621825
เด็กหญิงพัทธนันท์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
252
1140380027
เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
253
1140620068
เด็กชายพาคินทร์  นายโท
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
254
1140620829
เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
255
1140621504
เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
256
1140650149
เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
สพป.นครราชสีมา เขต 4
257
1140620831
เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
258
1140380616
เด็กชายพิชญวัฒน์  รักษ์มณี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
259
1140380028
เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
260
1140380211
เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
261
1140650014
เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
262
1140380748
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
263
1140391006
เด็กชายพิภพ  แปงกันยา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
264
1140381052
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รูปพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
265
1140621826
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรสุรีย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
266
1140380215
เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
267
1140620069
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
268
1140650056
เด็กชายพิสิษฐ์ธัญ  ศุภรณ์พาณิช
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
269
1140380218
เด็กชายพีรพัฒน์  สมัถชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
270
1140380750
เด็กชายพีรภัทร  กาฬปักษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
271
1140621827
เด็กชายพุทธิพล  พลสามารถ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
272
1140670098
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทะล่าม
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
273
1140390203
เด็กหญิงเพียงพอ  โสมศรี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
274
1140670305
เด็กหญิงแพรวา  โฆสิกุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
275
1140380262
เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
276
1140621828
เด็กชายภคภูมิ  เขตนารี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
277
1140380753
เด็กหญิงภัทร์ศยา  แสงพราว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
278
1140621509
เด็กหญิงภรภัทร  สุขเสถียร
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
279
1140670672
เด็กหญิงภัคจิรา  ยังกลาง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
280
1140620075
เด็กชายภัทรนน  อาจอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.4/9(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1140620842
เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจงูเหลือม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
282
1140390863
เด็กชายภัทรพล  ผามณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
283
1140621830
เด็กชายภัทรพล  มีแสง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
284
1140620845
เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
285
1140380220
เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
286
1140620849
เด็กหญิงภัทราพร  ทุมตะขบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
287
1140620850
เด็กหญิงภัทริยา  บุญณารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
288
1140620854
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
289
1140660040
เด็กชายภานุ  วอขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
290
1140390137
เด็กชายภานุกรณ์  น้อยลา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
291
1140380755
เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
292
1140620080
เด็กชายภูดิท  อุปริสัจกุล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
293
1140390351
เด็กชายภูดิศ  ลาบุญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
294
1140670907
เด็กชายภูธเนศ  หาญกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านขาม (สลากกินแบ่งสมทบ)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
295
1140650016
เด็กชายภูผา  ฉิมภาลี
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
296
1140660041
เด็กชายภูมิพัฒน์  เรืองธาตรี
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
297
1140380222
เด็กชายภูมิภัค  ชนะหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
298
1140621513
เด็กหญิงภูมิหทัย  ทองโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
299
1140620862
เด็กชายภูรินทร์  วริศรางกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
300
1140620863
เด็กชายภูริพัฒน์  ปริญญานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
301
1140621987
เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
302
1140620866
เด็กหญิงมนัสนันท์  สมบูรณ์มนัสชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
303
1140390825
เด็กหญิงมนัสนันท์  สัณหจันทร์
ป.6
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
304
1140650232
เด็กชายมหาสมุทร  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
305
1140620084
เด็กชายมานะชัย  จิรสาธิต
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
306
1140670268
เด็กหญิงมารินี  รุประมาณ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
307
1140620867
เด็กหญิงมิน  สรณาคมน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
308
1140620868
เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
309
1140380260
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
310
1140650064
เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
311
1140390145
เด็กชายยศวัฒน์  บุญหรรษา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
312
1140620368
เด็กหญิงรมิดา  จิรภาพงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
313
1140620869
เด็กหญิงรยาพร  ปานปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
314
1140620870
เด็กหญิงรวิสรา  กิตติหิรัญวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
315
1140622115
เด็กชายรัชชานนท์  ชานันโท
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.5/10(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1140620872
เด็กชายรัฐ  พูนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
317
1140670271
เด็กชายรัฐเกล้า  แววโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
318
1140620874
เด็กหญิงรัตน์ฐิษา  พงศ์สิงหโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
319
1140620536
เด็กหญิงริญญ์รภัส  ศิริสิทธิ์นรากร
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
320
1140670673
เด็กหญิงลภัสร  จ้ายหนองบัว
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
321
1140380229
เด็กหญิงลักษมีกานต์  เฝ้าทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
322
1140660042
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แดงบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
323
1140620883
เด็กชายวชิรวิชย์  พิมาลทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
324
1140640123
เด็กหญิงวรกมลพร  ลอบกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
325
1140380231
เด็กหญิงวรกาญจน์  ภูมิกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
326
1140390154
เด็กหญิงวรรณพิศุทธิ์  โนนรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
327
1140380233
เด็กหญิงวรรณวิสา  เถื่อนธรรมโฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
328
1140670928
เด็กหญิงวรรณิดา  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
329
1140620886
เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
330
1140380762
เด็กหญิงวรัทญา  จูหว้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
331
1140390578
เด็กชายวรากร  พึ่งช้าง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
332
1140380765
เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
333
1140620888
เด็กหญิงวริยา  จันคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
334
1140680005
เด็กหญิงวฤตตวรรณ  นวลหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
335
1140620542
เด็กชายวสุพล  ไชยอาษา
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
336
1140390829
เด็กชายวันเฉลิม  ขันโมลี
ป.6
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
337
1140650017
เด็กหญิงวาทิตยา  ลือศิริวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
338
1140391014
เด็กชายวายุ  มณีนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสาทร
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
339
1140620895
เด็กหญิงวิชชยา  ตันติวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
340
1140621521
เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
341
1140650151
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสิงห์
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
สพป.นครราชสีมา เขต 4
342
1140622117
เด็กชายวิชานันท์  ชานันโท
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
343
1140400139
เด็กหญิงวิภาพร  แข็งการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
344
1140670675
เด็กหญิงวิมลพรรณ  สิมศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
345
1140640125
เด็กชายวิรภัทร  ภักดิ์กระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
346
1140650152
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
สพป.นครราชสีมา เขต 4
347
1140390773
เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
348
1140670676
เด็กหญิงศตพร  ลบหนองบัว
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
349
1140620384
เด็กชายศรัณย์กร  ปภาวินนรเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
350
1140380238
เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.5/9(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1140621523
เด็กหญิงศรัยฉัตร  ปึงเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
352
1140650178
เด็กชายศรายุทธ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
สพป.นครราชสีมา เขต 4
353
1140670868
เด็กหญิงศรุตา  ทองเจือ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
สพป.นครราชสีมา เขต 6
354
1140381085
เด็กหญิงศศิลักษณ์  มีแค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
355
1140621524
เด็กชายศักดิ์ศิริ  หนุนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
356
1140640026
เด็กชายศิรวิชญ์  เต็งกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
สพป.นครราชสีมา เขต 3
357
1140390872
เด็กชายศิริชัย  คุ้มห้างสูง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
358
1140670609
เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่มรุกข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
359
1140620908
เด็กชายศุภณัฐ  รัตนติสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
360
1140640291
เด็กชายศุภณัฐ  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
สพป.นครราชสีมา เขต 3
361
1140620909
เด็กหญิงศุภดา  ประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
362
1140620910
เด็กชายศุภฤกษ์  ชั้นกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
363
1140620911
เด็กชายศุภวิชญ์  คันสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
364
1140400213
เด็กชายศุภสิทธิ์  อมฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
365
1140660043
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพียรภูเขา
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
366
1140630019
เด็กหญิงศุภิสรา  ปลอดทอง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
สพป.นครราชสีมา เขต 2
367
1140670292
เด็กหญิงสไบพลู  พันธ์วัง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
368
1140670954
เด็กชายสรรหา  จันทะเบี้ยว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
สพป.นครราชสีมา เขต 6
369
1140650062
เด็กชายสรวัชญ์  ชุณห์วิจิตรา
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
370
1140650063
เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
371
1140390175
เด็กหญิงสรัลรัตน์  ลูกชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
372
1140380772
เด็กชายสัจจากาจ  สุทธิจักร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
373
1140380243
เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
374
1140380244
เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
375
1140640001
เด็กชายสิรภัทร  โลสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
376
1140621529
เด็กชายสิรวิชญ์  สุพรรณ์กลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
377
1140620919
เด็กชายสิริดนย์  พลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
378
1140680082
เด็กชายสิริทรรธ  แววไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
379
1140620922
เด็กหญิงสุชัชญา  ศุภวชิรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
380
1140660044
เด็กชายสุชาพงศ์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
381
1140380247
เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริสัจจัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
382
1140620923
เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
383
1140390180
เด็กชายสุรภัสสร์  สนั่นเมือง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
384
1140650234
เด็กชายสุวภัทร  สุดโต
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
385
1140670056
เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกวาท
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.4/10(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1140381087
เด็กหญิงสุวิภาดา  บุญคำภาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
387
1140380046
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
388
1140620098
เด็กชายอชิตะ  สายเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
389
1140400041
เด็กชายอชิตะ  อาบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
390
1140380621
เด็กหญิงอดิศรากร  ด้นประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
391
1140620936
เด็กชายอนพัทย์  ศรีเตชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
392
1140380252
เด็กชายอนาวิน  บรรเจิดตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
393
1140400214
เด็กชายอนาวิน  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
394
1140670677
เด็กหญิงอนิตศรา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
395
1140670806
เด็กหญิงอภัสรา  เมืองแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป.นครราชสีมา เขต 6
396
1140380253
เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
397
1140380779
เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
398
1140620944
เด็กชายอภิวิชญ์  ดวงดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
399
1140380255
เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
400
1140380041
เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
401
1140620946
เด็กหญิงอมลรดา  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
402
1140380256
เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
403
1140621779
เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
404
1140620950
เด็กหญิงอริสา  บัวนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
405
1140620402
เด็กหญิงอรุณทิพย์  กรุงโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
406
1140390360
เด็กหญิงปัญจรัศม์  ศรีสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
407
1140620953
เด็กชายอัครวินท์  รัตนตระกูลเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
408
1140400215
เด็กหญิงอังคนางค์  อารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
409
1140391033
เด็กหญิงอัจฉรีย์  สุริวาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
410
1140620954
เด็กหญิงอัญชญานิศ  พูนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
411
1140620404
เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
412
1140622121
เด็กหญิงอาณดา  โฉมเฉลา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
413
1140620957
เด็กหญิงอารดา  ธรรมราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
414
1140391034
เด็กชายอำนาจ  เทศผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
415
1140380045
เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
416
1140620960
เด็กหญิงอิสรีย์  หอมจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
417
1140670306
เด็กหญิงแอนนิต้า  ฮิกกินส์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
418
1140381093
เด็กหญิงไอรัดดา  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.3/11(IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 500
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
419
1150840001
เด็กหญิงกชวรรณ  เกษรนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
420
1150840503
เด็กชายกองธรรม  เวชชศาสตร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
421
1150840004
เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
422
1150840351
เด็กหญิงจิรภิญญา  งึมประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
423
1150840332
เด็กหญิงชนัญชิดา  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
424
1150840651
เด็กชายชยุต  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
425
1150840821
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พ้าวไธสง
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
426
1150840683
เด็กหญิงโชติมา  แกกูล
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
427
1150840460
เด็กหญิงฐิติชญาน์  แตงพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
428
1150840353
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาติมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
429
1150840354
เด็กชายณชดนย์  ตลับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
430
1150840513
เด็กชายณรัช  ลิ้มโฆษิต
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
431
1150840345
เด็กหญิงณัชชา  เชิตภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
432
1150840822
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชนี
ป.6
โรงเรียนตุลยาธร ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
433
1150840517
เด็กชายณัฐดนัย  บุญปลีก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
434
1150840520
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์วุฒินาการ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
435
1150840571
เด็กชายแทนคุณ  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
436
1150840521
เด็กชายธนกฤต  สาครไทย
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
437
1150840523
เด็กชายธรรมธัช  ไกรกลาง
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
438
1150840018
เด็กชายธราเทพ  ศรีชุมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
439
1150840336
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
440
1150840355
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
441
1150840356
เด็กชายธีรภัทร  วาสะรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
442
1150840020
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญพงศ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
443
1150840022
เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
444
1150840530
เด็กหญิงนารีรัตน์  สาระชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
445
1150840023
เด็กหญิงบุญธีรา  เสริมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
446
1150840851
เด็กชายเบญจวิทย์  สำราญ
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
447
1150840843
เด็กหญิงปฐมพร  แก่นพรม
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
448
1150840824
เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นศิริ
ป.5
โรงเรียนตุลยาธร ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
449
1150840070
เด็กหญิงเปมิกา  สงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
450
1150840032
เด็กชายพงศกร  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
451
1150840034
เด็กชายพฤกษ์  จันทร์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
452
1150840538
เด็กชายพิชญ์เสฎฐ์  ง้วนจินดา
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
453
1150840340
เด็กหญิงภควดี  ปัดตาเทสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.5/6 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 501
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
454
1150840042
เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
455
1150840542
เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีถาวร
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
456
1150840048
เด็กหญิงรติมา  อยู่สาโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
457
1150840049
เด็กชายรพีพงศ์  อภัยจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
458
1150840553
เด็กหญิงศุชานี  วิเศษชัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
459
1150840058
เด็กหญิงสุณิสา  พึ่งประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
460
1150840560
เด็กหญิงสุภนิดา  ตรีสง่า
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
461
1150840341
เด็กชายหฤษฎ์  บำรุงพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
462
1150840678
เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
463
1150840064
เด็กหญิงอรกัญญา  ชาวดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
464
1150840562
เด็กหญิงอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
465
1150840849
เด็กหญิงอรุณพร  ชาญนรา
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
466
1150840564
เด็กหญิงอลิอัน  ฉัตรนภารัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
467
1150840067
เด็กชายอาชวิน  กาลานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
468
1150840566
เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ย้ายมาจาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.5/4 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
469
2140622180
เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
470
2140680094
เด็กหญิงกชวรรณ  ชีโพธิ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
471
2140621534
เด็กชายกนกพล  หมั่นมา
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
472
2140680095
เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
473
2140381164
เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
474
2140621536
เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
475
2140391150
เด็กชายก้องฟ้า  ฦาฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
476
2140621546
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ประวันตา
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
477
2140621547
เด็กชายกิตติพิชญ์  วีรกุล
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
478
2140622182
เด็กหญิงกิตติมา  แก้วสระศรี
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
479
2140622183
เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
480
2140622184
เด็กหญิงขวัญมนัส  อุตทะปา
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
481
2140391172
เด็กหญิงเขมิกา  ลือกำลัง
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
482
2140381244
เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
483
2140680099
เด็กชายจุลจักร  จันทวิลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
484
2140650214
เด็กชายชนะชล  จงกลกลาง
ม.1
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 4
485
2140391151
เด็กหญิงชลดา  ดงคาใส
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
486
2140680102
เด็กหญิงชิดชณก  ทิพรักษ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
487
2140381248
เด็กชายโชฏิการ  สุรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
488
2140670332
เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
489
2140622189
เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์ทวีทิพย์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
490
2140621569
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาลีวรรณ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
491
2140621571
นายณัฐกิตติ์  ธรรมโสภารัตน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
492
2140621572
เด็กชายณัฐชนน  จอมงูเหลือม
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
493
2140621781
เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์
ม.2
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
494
2140381185
เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
495
2140381186
เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
496
2140381188
เด็กชายถาวร  ปลิวแสง
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
497
2140391153
เด็กหญิงทัดศนิกา  แพบขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
498
2140381190
เด็กชายธนพล  รุจิกาญจนรัตน์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
499
2140381192
เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
500
2140381193
เด็กชายธนาธิป  อินทรสินธุ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
501
2140621577
นายธนิษฐ์  ชูประทีป
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
502
2140621851
เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
503
2140670161
นางสาวธัญญาพร  ชัญถาวร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.5/1 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
504
2140650072
เด็กหญิงธันยพัต  ปิยธรรมโรจน์
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
505
2140650203
เด็กหญิงธิดารัตน์  มอมขุนทด
ม.3
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
506
2140622192
เด็กชายธิติเวท  เชื้อสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
507
2140621853
เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
508
2140621585
เด็กชายนรบดี  เขียวแก้ว
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
509
2140621586
เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
510
2140621591
นางสาวนุศรา  การพานิช
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
511
2140621592
นางสาวนุศรินทร์  การพานิช
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
512
2140621782
เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ
ม.2
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
513
2140670698
เด็กหญิงปริชญา  สมนอก
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
514
2140621784
เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี
ม.2
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
515
2140381205
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรศุพัฒนา
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
516
2140622195
เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงหโชติ
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
517
2140622197
เด็กชายปุณณวิช  จันทรรวงทอง
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
518
2140670371
เด็กชายพงศธร  กู่โบราณ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
519
2140381212
เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
520
2140622200
เด็กหญิงพลอยศิริ  โกสุมาศ
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
521
2140650076
นายพันธกานต์  มังกรงาม
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
522
2140622201
เด็กหญิงพาขวัญ  แก้วเวหล
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
523
2140621785
เด็กชายพาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี
ม.3
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
524
2140622202
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเลื่อน
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
525
2140391155
เด็กหญิงพิชญา  พรมรัง
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
526
2140622203
เด็กชายพิสิษฐ์  แท้ประสาทสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
527
2140621855
เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
528
2140621614
เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
529
2140391157
เด็กหญิงภัทรภร  กล้าสู้
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
530
2140670705
นางสาวภัทราภรณ์  สวัสดิ์มงคล
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
531
2140381221
เด็กชายภานรินทร์  นิยมถิ่น
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
532
2140680129
เด็กชายภูผา  ศรีษะนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
533
2140400008
เด็กชายภูวนาท  อุตราช
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
534
2140670386
เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
535
2140391159
เด็กชายรพีภัทร  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
536
2140670396
เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
537
2140391161
เด็กหญิงวรัลยา  น้อยอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
538
2140622204
เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.3/9 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
539
2140391165
เด็กหญิงศิริทิพย์  หงอกวิลัย
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
540
2140381231
เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
541
2140670714
นายสนธยา  คงวิริยะประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
542
2140400009
เด็กชายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
543
2140621988
เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์
ม.2
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
544
2140621787
เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี
ม.2
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
545
2140391175
เด็กหญิงเสาวนีย์  ธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
546
2140622208
เด็กชายอชิรวิศ  มหิทธิกร
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
547
2140621652
เด็กชายอณิรุต  วริวงศ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
548
2140670721
เด็กชายอดิศักดิ์  ถาวรพรหม
ม.2
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
549
2140622209
เด็กหญิงอรอินท์ุ  โชคสุวัฒนสกุล
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
550
2140381241
เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
551
2140381242
เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.3/10 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
552
3140390364
เด็กหญิงกนกพร  ชัยประเสิรฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
553
3140640182
เด็กชายกนกพล  อ่วมกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
554
3140380804
เด็กหญิงกมลชนก  คล่องดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
555
3140680027
เด็กหญิงกมลทิพย์  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
556
3140390585
เด็กหญิงกมลรัตน์  งามเจริญ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
557
3140640002
เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ดิลกรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
558
3140390879
เด็กหญิงกรกนก  อุทภกาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
559
3140390586
เด็กหญิงกรภัทร  อินทร์อุ่นโชติ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
560
3140622065
เด็กชายกรรณกฤช  ปัจจัยเจริญ
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
สพป.นครราชสีมา เขต 1
561
3140620986
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นาคเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
562
3140622155
เด็กชายกริชกรินทร์  พงค์ไพร
ป.5
สารสาสน์วิเทศโคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
563
3140620408
เด็กชายกฤดากร  วันชัย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
564
3140620988
เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
565
3140621665
เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเกษม
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
566
3140380624
เด็กชายกฤตศรัณย์  พุทธแสน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
567
3140390587
เด็กชายกฤติน  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
568
3140391037
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อินอิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
569
3140650022
เด็กชายกฤศ  ฉิมวัย
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
570
3140380274
เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  ุคุณสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
571
3140380811
เด็กชายกฤษณะ  ชื้นถาวร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
572
3140670956
เด็กหญิงกวินตา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
สพป.นครราชสีมา เขต 6
573
3140670736
เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
574
3140620114
เด็กหญิงกวิสรา  ผมฉลวย
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
575
3140621666
เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
576
3140390217
เด็กหญิงกษิรา  สารฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
577
3140621671
เด็กชายก้องภพ  มุ่งอ้อมกลาง
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
578
3140391136
เด็กชายก้องหล้า  โชคบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
579
3140380279
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทไธวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
580
3140390883
เด็กหญิงกัญญาภัค  กาฬปักษิณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
581
3140380283
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
582
3140400042
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์สุภา
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
583
3140660060
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ซอมขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
584
3140621001
เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
585
3140380288
เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
586
3140380290
เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.3/8 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
587
3140390220
เด็กหญิงกันต์กมล  สำราญวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
588
3140621948
เด็กชายกันต์ระพี  ทันธะศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
589
3140380289
เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
590
3140670737
เด็กชายกันต์  อำไธสง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
591
3140620120
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สุขบัวใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
592
3140400152
เด็กหญิงกัลญา  เที่ยงพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
593
3140650088
เด็กหญิงกัลยากร  ชอมขุนทด
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
594
3140621868
เด็กหญิงกาญจนธัช  ศรีสุทัศน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
595
3140640128
เด็กหญิงกาญจนาสินี  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
596
3140390775
เด็กชายกานต์กัลป์  พินิจมนตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
597
3140380293
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
598
3140381099
เด็กชายกำเนิดคุณ  แจ้งเขว้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
599
3140391135
เด็กชายกิตติคุณ  ศรีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
600
3140680152
เด็กชายกิตติธัช  คำสอนพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
601
3140390746
เด็กชายกิตติพงษ์  บุญหรรษา
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
602
3140380299
เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
603
3140390222
เด็กชายกิตติพงศ์  คล่องงาน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
604
3140621018
เด็กชายกีรติ  นินนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
605
3140380302
เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
606
3140621670
เด็กหญิงกุลจิรา  สายปาน
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
607
3140622126
เด็กหญิงกุลธิดา  เสียงดัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
608
3140670614
เด็กหญิงกุลปริยา  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
609
3140380570
เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
610
3140650048
เด็กหญิงเกสรา  ธนวรานิช
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
611
3140680197
เด็กหญิงแก้วรัตนา  แก้วนามอม
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
612
3140400243
เด็กชายไกรศร  เมืองจำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
613
3140640004
เด็กหญิงขวัญมนัส  สีหามาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
614
3140640148
เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
615
3140390472
เด็กหญิงเขมนิจ  สารคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
616
3140680154
เด็กหญิงคชาภรณ์  บรรจง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
617
3140380307
เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
618
3140380828
เด็กชายครองธรรม  สอนปากพิง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
619
3140640189
เด็กชายครองยศ  สมบัติ
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
620
3140621672
เด็กชายคุณณสิญจ์  อยู่สันเทียะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
621
3140380309
เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/1 (ICC)ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
622
3140390227
เด็กชายจตุรวิชญ์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
623
3140380829
เด็กชายจักรกฤษณ์  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
624
3140390229
เด็กชายจักรพงษ์  พันธุ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
625
3140640294
เด็กหญิงจันทร์จรัส  ไพรีพ่ายฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์ธงชัย
สพป.นครราชสีมา เขต 3
626
3140670101
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ปาปะไพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
627
3140390754
เด็กหญิงจันทัปปภา  อารีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
628
3140400090
เด็กชายจานิรุต  สิทธิพรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
629
3140390600
เด็กหญิงจามะรี  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
630
3140390376
เด็กหญิงจารุรัตน์  พอกพูนดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
631
3140670022
เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันสารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
632
3140680156
เด็กหญิงจิดาภา  พรมพิลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
633
3140650024
เด็กชายจิตติพัฒน์  ไตรบัญญัติกุล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
634
3140621033
เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวาสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
635
3140621032
เด็กหญิงจินตาภา  คำทองพะเนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
636
3140390381
เด็กชายจิรเนติศักดิ์  ศรีจันดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
637
3140640190
เด็กหญิงจิรยุดา  คล่องขยัน
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
638
3140670741
เด็กชายจิรวัฒน์  สารนอก
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
639
3140400155
เด็กหญิงจิรัชญา  พันขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
640
3140380317
เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
641
3140650238
เด็กหญิงจิลัดดา  บุตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
642
3140650093
เด็กหญิงทีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
643
3140390745
เด็กหญิงจุฑาธิป  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
644
3140620474
เด็กหญิงเจนเชิญขวัญ  เดชไชยทิพย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
645
3140390940
เด็กชายเจษฎา  ชาวเวียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
646
3140381036
เด็กชายเจษฎากร  ชัยเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
647
3140400033
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
648
3140670136
เด็กหญิงฉัตริน  เหลืองมะลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
สพป.นครราชสีมา เขต 6
649
3140390606
เด็กหญิงฉันท์สินี  รุ่งธรรมไพศาล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
650
3140621041
เด็กชายฉันทัช  ปุ๊กสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
651
3140670446
เด็กหญิงชญาดา  อุตมะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
652
3140650089
เด็กหญิงชญานุช  สุขเพ็ง
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
653
3140621045
เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
654
3140400228
เด็กชายชนะชัย  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหมี
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
655
3140660071
เด็กชายชนาธิป  เจ็กนอก
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
656
3140621679
เด็กชายชนาธิป  วงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/2 (ICC)ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
657
3140390237
เด็กหญิงชนาวรรณ  นรินจันทร์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
658
3140621049
เด็กชายชนาสิน  กราบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
659
3140640195
เด็กหญิงชนิดาภา  ระวังสำโรง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
660
3140660072
เด็กหญิงชนิตสิรี  กุมขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
661
3140620132
เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอยเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
662
3140620418
เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
663
3140650132
เด็กชายชลันธร  ส่งสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
664
3140390781
เด็กชายชลัมพล  ผานาค
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
665
3140390388
เด็กหญิงชลิดา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
666
3140670616
เด็กหญิงชลิตตา  ถ่ายกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
667
3140621056
เด็กหญิงชัญญานุช  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
668
3140390892
เด็กชายชัยวัฒน์  ผลภิญโญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
669
3140650026
เด็กชายชาญธนัช  ราขบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
670
3140621681
เด็กชายชินาธิป  กระออมกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
671
3140621682
เด็กชายชิษณุพงศ์  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
672
3140400044
เด็กชายชีพชนกษ์  เพ็งชัย
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
673
3140621060
เด็กชายชีวธันย์  สังวระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
674
3140621061
เด็กหญิงชุณธิตา  นิรันดร์นุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
675
3140640197
เด็กหญิงชุติมา  ลี้ภัย
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
676
3140680056
เด็กหญิงโชติกา  บุตรกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
677
3140621453
เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
678
3140650090
เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
679
3140640005
เด็กชายญาณกิจศิลป์  สายเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
680
3140640131
เด็กชายญาณพัฒน์  พัฒนาครบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
681
3140621066
เด็กชายญาณภัทร  สิงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
682
3140620577
เด็กชายญาณวุฒิ  ยุทธอาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
683
3140380334
เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
684
3140640132
เด็กหญิงญาณิศา  พวงโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
685
3140380853
เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
686
3140390239
เด็กหญิงญาณี  พลเดชา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
687
3140680166
เด็กหญิงฐนกชมณฑล์  แก้วไพทูรย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
688
3140380854
เด็กหญิงฐา  หาญธีระพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
689
3140670105
เด็กชายฐาปกรณ์  ฉิมนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
690
3140400161
เด็กชายฐาปกฤต  แซ่ฉั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
691
3140621071
เด็กหญิงฐิตารีย์  หงส์ธนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/3 (ICC)ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
692
3140390757
เด็กหญิงฐิติกานต์  รามฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
693
3140621074
เด็กหญิงฐิติชญาน์  วงศ์กีรติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
694
3140391185
เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญยอ
ป.6
โรงเรียนหัวนานคร
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
695
3140400240
เด็กชายฐิติพงศ์  แสวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
696
3140380069
เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
697
3140621080
เด็กชายฐิติวัชร์  บุญวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
698
3140621881
เด็กชายณกรพงศ์  วิสัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
699
3140640042
เด็กชายณฐกร  จรัญจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
สพป.นครราชสีมา เขต 3
700
3140621989
เด็กชายณฐวัฒน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
701
3140620425
เด็กชายณปพณ  มณีกุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
702
3140380856
เด็กชายณพปวร  โพธิ์ศรีมา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
703
3140380857
เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
704
3140640133
เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
705
3140400229
เด็กหญิงณภัทร  ภาระราช
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหมี
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
706
3140380347
เด็กชายณรงค์พัฒน์  เพิกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
707
3140620140
เด็กหญิงณวรา  เงินวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
708
3140381056
เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
709
3140650240
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บั้งเงิน
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
710
3140620428
เด็กชายณัฎฐ์ปวินท์  สุนทรภักดี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
711
3140380349
เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
712
3140380350
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
713
3140621689
เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  ปิตุทิพย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
714
3140380074
เด็กหญิงณัฐกมล  คงสุขธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
715
3140680011
เด็กชายณัทกรณ์  รอดกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
716
3140670749
เด็กหญิงณัฐชยา  กริดเกล้า
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
717
3140640313
เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
718
3140380862
เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  แบบชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
719
3140621690
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลื้มพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
720
3140390245
เด็กชายณัฐดนัย  ชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
721
3140640311
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นนทิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
722
3140621101
เด็กหญิงณัฐธิกร  จันทคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
723
3140400164
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิเศษอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
724
3140621103
เด็กหญิงณัฐธิดา  อัศยเผ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
725
3140621692
เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
726
3140621693
เด็กหญิงณัฐนรี  ทองพึ่งสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/4 (ICC)ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
727
3140650030
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
728
3140670906
เด็กชายณัฐพงษ์  อินนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านตาจั่น
สพป.นครราชสีมา เขต 6
729
3140390897
เด็กหญิงณัฐริการณ์  อุทัยบุรมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
730
3140381108
เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
731
3140390618
เด็กชายณัฐวัฒน์  เดชเสน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
732
3140380081
เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
733
3140621117
เด็กหญิงณิชาพร  จำเริญเพิ่มกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
734
3140390972
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
735
3140621119
เด็กชายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
736
3140621887
เด็กชายดนัสวิน  ไชยมัชชิม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
737
3140660076
เด็กชายดรัณภพ  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
738
3140380872
เด็กหญิงดวงพร  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
739
3140391004
เด็กหญิงดาราพร  พลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
740
3140390732
เด็กชายเดชาธร  แอมประชา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
741
3140620277
เด็กชายเดชานนท์  ชมเดชดี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
742
3140680052
เด็กชายเดโชชัย  เต็งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
743
3140640208
เด็กหญิงตรีชฎา  ชาญกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
744
3140620152
เด็กชายทรงกร  ไสวชัยศรี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
745
3140670753
เด็กหญิงทักษอร  คำมิสา
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
746
3140400167
เด็กหญิงทับทิม  เด่สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
747
3140670109
เด็กหญิงทัศนียวรรณ  แสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
748
3140680170
เด็กหญิงทิฑัมพร  เรืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
749
3140640209
เด็กชายทินภัทร์  เลิศศรี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
750
3140400222
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
751
3140620433
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หอมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
752
3140390621
เด็กชายทิวากร  เสจันทึก
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
753
3140620159
เด็กชายทีปกร  อุมาธรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
754
3140621463
เด็กหญิงแทนธิชา  โพธิ์ละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
755
3140380084
เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
756
3140670754
เด็กชายธนกร  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
757
3140380879
เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
758
3140620161
เด็กชายธนดล  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
759
3140390253
เด็กชายธนบดินทร์  ชอบอินทร์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
760
3140380366
เด็กชายธนพงษ์  เต็งผักแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
761
3140380367
เด็กหญิงธนพร  ชำกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/5 (ICC)ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
762
3140670810
เด็กชายธนพล  ธุระยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป.นครราชสีมา เขต 6
763
3140680013
เด็กชายธนฤกต  ผลพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
764
3140400046
เด็กชายธนวรรษน์  เลาลาด
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
765
3140621142
เด็กหญิงธนวันต์  ขินสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
766
3140670468
เด็กชายธนวัฒน์  ชัยภูริจิรนนท์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
767
3140380370
เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
768
3140380640
เด็กชายธนเสฏฐ์  รุ่งทองศิลป์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
769
3140670470
เด็กหญิงธนัชญาภรณ์  อายุยืน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
770
3140621143
เด็กหญิงธนัชพร  ถันพลกรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
771
3140621144
เด็กหญิงธนัญญา  จิตรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
772
3140390257
เด็กหญิงธนัญญา  ธนูศิลป์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
773
3140390624
เด็กหญิงธนัตตา  ผลมาตร
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
774
3140400094
เด็กชายธนันชัย  เนตรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
775
3140380374
เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
776
3140391100
เด็กชายธนากร  เกิดมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกุง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
777
3140670039
เด็กชายธนากร  สาอุตม์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
778
3140621146
เด็กหญิงธนารีย์  วิเชียรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
779
3140380641
เด็กหญิงธมนวรรณ  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
780
3140621705
เด็กชายธรรมกิตติ์  วงศ์กาไสย
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
781
3140670473
เด็กชายธรรมนูญ  รอดกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
782
3140621149
เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  เปรมสิงห์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
783
3140680034
เด็กชายธราเทพ  วรรณทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
784
3140650094
เด็กหญิงธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
785
3140381115
เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
786
3140380087
เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์เนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
787
3140400047
เด็กหญิงธัญชนก  หลอมทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
788
3140390396
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
789
3140380892
เด็กหญิงธัญญาพร  วานนท์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
790
3140390259
เด็กหญิงธัญศตพร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
791
3140380380
เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
792
3140380089
เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
793
3140640296
เด็กชายธันวา  ไตรยาง
ป.6
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
794
3140390261
เด็กหญิงธิดารักษ์  ดิเรกโภค
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
795
3140390977
เด็กหญิงธิดาวรรณ  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
796
3140621155
เด็กชายธิติ  วัฒนาธาดาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/6 (ICC)ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
797
3140680014
เด็กหญิงธีร์จุฑา  วิทยาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
798
3140640051
เด็กหญิงธีรดา  ลอยพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
สพป.นครราชสีมา เขต 3
799
3140670622
เด็กหญิงธีรทิพย์  พานิชนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
800
3140380386
เด็กชายธีรพงศ์  เปรี่ยงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
801
3140390263
เด็กชายธีรภัทร  เกื้อหนุน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
802
3140390262
เด็กชายธีรภัทร  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
803
3140650096
เด็กหญิงจีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
804
3140380094
เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
805
3140621163
เด็กชายธีร์  ชื่นธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
806
3140400048
เด็กชายนนทกร  ตู้พิมาย
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
807
3140400207
เด็กหญิงนนทิยา  พึบขุนทด
ป.6
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
808
3140391105
เด็กชายนภดล  บุตะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกุง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
809
3140621169
เด็กชายนภนต์  เจตนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
810
3140680175
เด็กหญิงนภัทรลดา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
811
3140670478
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
812
3140380902
เด็กชายนภัสกร  พรธรรมคุณ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
813
3140390634
เด็กหญิงนภัสร  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
814
3140380392
เด็กหญิงนภัสสร  กนิษฐสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
815
3140621708
เด็กหญิงนภัสสร  พงศ์วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
816
3140680176
เด็กหญิงนภัสสร  วอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
817
3140621176
เด็กชายนรภัทร  โคตรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
818
3140390266
เด็กชายนรัธน์ธร  ภิลัยวรรณ์
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
819
3140670479
เด็กชายนราธิป  ภูเพ่น
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
820
3140380097
เด็กหญิงนรินทร์พร  พรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
821
3140381120
เด็กชายนวพล  ขุนเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
822
3140390909
เด็กหญิงนัฏฐิยาภรณ์  ศรีจุลโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
823
3140380646
เด็กหญิงนัฐชา  เริงอาจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
824
3140640219
เด็กชายนัทธพงศ์  เกษตรวัชรสิทธา
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
825
3140650031
เด็กชายนัทธวัฒน์  จารุรัตน์มงคล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
826
3140620439
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กมลทีปพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
827
3140660084
เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนวงค์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
828
3140640055
เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
สพป.นครราชสีมา เขต 3
829
3140680177
เด็กหญิงนันทิชา  อินประจง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
830
3140380908
เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
831
3140390270
เด็กชายนิพัทธ์  ล้วนมงคล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.3/7 (SG)ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
832
3140621191
เด็กชายนิพิจพล  เชี่ยวชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
833
3140621895
เด็กหญิงนิภาธร  ธรรมปัญญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
834
3140390530
เด็กหญิงนิราพรรณ  กุลี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
835
3140391106
เด็กหญิงนิศากร  รวยสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
836
3140640220
เด็กหญิงนิษฐา  เกนอก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
837
3140390644
เด็กหญิงนุสรา  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
838
3140620475
เด็กหญิงเนตรนารี  แซ่เนี้ยว
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
839
3140381157
เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
840
3140390910
เด็กหญิงบุญญาภา  อับโพธิชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
841
3140670936
เด็กหญิงบุญธิชา  โคตรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 6
842
3140620594
เด็กหญิงบุณยนุช  หม้อครบุรี
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
843
3140650099
เด็กหญิงบุณยานุช  เกตุสกุล
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
844
3140390762
เด็กหญิงบุษกร  พรนำโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
845
3140660122
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทงาม
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
846
3140621457
เด็กหญิงเบญญาภา  รินไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
847
3140670050
เด็กหญิงเบญญาภา  เลขนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
848
3140640011
เด็กชายปฏิวัติ  เหล่าเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
849
3140621200
เด็กชายปฐวี  กาญจนพรประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
850
3140380911
เด็กหญิงปณตพร  บุดสี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
851
3140670828
เด็กหญิงปณิดา  อาจจุลฬา
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบัง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
852
3140650035
เด็กหญิงปภากานต์  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
853
3140380411
เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
854
3140380912
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์ธีระดุลย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
855
3140660089
เด็กหญิงปภาวรินท์  หัวขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
856
3140621205
เด็กชายปภาวิชญ์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
857
3140400179
เด็กหญิงปภาวี  โสศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
858
3140640223
เด็กชายปรวิทย์  ยื่นกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
859
3140390648
เด็กหญิงประกายมุก  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
860
3140380648
เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
861
3140640224
เด็กหญิงประภัสสรา  แก้วสา
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
862
3140670488
เด็กหญิงประภาพร  สีพะนาม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
863
3140621714
เด็กชายประสิทธิ์การ  ศรีห้วยไพร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
864
3140390914
เด็กชายปรัชญา  กอบขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
865
3140400054
เด็กหญิงปราณปรียา  ปึกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
866
3140620185
เด็กหญิงปริณดา  นิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.6/7(SG)ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
867
3140621715
เด็กหญิงปริณดา  ศรีประทาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
868
3140650036
เด็กชายปริตต์  สายพานวิทยา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
869
3140621788
เด็กชายปรินทร  วณิชเจริญงาม
ป.5
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
870
3140621210
เด็กชายปรินทร์กวี  แท้สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
871
3140620444
เด็กหญิงปริยาภัทร  คำเจริญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
872
3140670111
เด็กหญิงปริยาภัทร  หอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
873
3140390788
เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลนิกาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
874
3140650139
เด็กหญิงปวิตรา  งามสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
875
3140621717
เด็กหญิงปวีณ์กร  สมวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
876
3140380919
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ง้าวบุ่งคล้า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
877
3140650037
เด็กชายปวีร์  กิตติธัญกุล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
878
3140621216
เด็กชายปองภาดา  อุ่นพรมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
879
3140670498
เด็กชายปัญจพล  เพิ่มพูน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
880
3140380418
เด็กหญิงปัญจพัชร์  อินทรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
881
3140640063
เด็กหญิงปัญญดา  ศรีหาเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
สพป.นครราชสีมา เขต 3
882
3140380105
เด็กหญิงปัณชญา  เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
883
3140670499
เด็กหญิงปัณฑิตา  พิศนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
884
3140620596
เด็กชายปัณณวัชร์  อำพรไชยภัสร์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
885
3140621221
เด็กชายปัณณวิชญ์  กีรติอนันต์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
886
3140390533
เด็กหญิงปัทมา  ชัยชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
887
3140650100
เด็กหญิงปาลิตา  เลาหวณิช
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
888
3140670625
เด็กหญิงปาลีนา  เสียนนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
889
3140621228
เด็กชายปิฎิเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
890
3140621231
เด็กชายปิยพนธ์  สถิตธวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
891
3140400181
เด็กหญิงปิยวิมล  ภามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
892
3140621720
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
893
3140390655
เด็กหญิงปุญณิศา  ขวาไทย
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
894
3140650141
เด็กชายปุณณพัฒน์  เอียดจุ้ย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
895
3140650102
เด็กชายปุณณสิน  สินสู่
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
896
3140380437
เด็กหญิงปุณยนุช  อิ่มอารม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
897
3140380577
เด็กหญิงเปรมปรีดา  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
898
3140380578
เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
899
3140670657
เด็กชายพงศกร  ปัญญาโญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
900
3140621244
เด็กชายพงศ์กวิน  จำรัสประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
901
3140621722
เด็กชายพงศ์รพี  เหมจันทึก
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.5/7(SG)ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
902
3140380440
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
903
3140650103
เด็กชายพจน์  บุญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
904
3140621901
เด็กชายพชรพล  ควบพิมาย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
905
3140380929
เด็กหญิงพรชนก  วังศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
906
3140380930
เด็กหญิงพรชิตา  พิมูลชาติ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
907
3140390657
เด็กหญิงพรนภัส  สุขทวี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
908
3140621723
เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
909
3140640312
เด็กหญิงพรพรหม  แก้วยืนยงโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
910
3140380651
เด็กหญิงพรรษชล  นนทะดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
911
3140670873
เด็กหญิงพรลภัส  ผิวผาย
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
สพป.นครราชสีมา เขต 6
912
3140640310
เด็กหญิงพรศิริ  คำชนะชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
913
3140380443
เด็กหญิงพริมรตา  นามราชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
914
3140390282
เด็กชายพลภัทร  คุ้มบ้าน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
915
3140670897
เด็กหญิงพลอยมณี  ลมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
สพป.นครราชสีมา เขต 6
916
3140380108
เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
917
3140621260
เด็กหญิงพัชรพร  แซะจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
918
3140390659
เด็กชายพัชรพล  เพียรสนิท
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
919
3140670115
เด็กชายพัชรพล  หินนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
920
3140620450
เด็กชายพัชรวัฒน์  เอื้อกูลวราวัตร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
921
3140380934
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  เพ็ญบุญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
922
3140670767
เด็กชายพัณฑกาญจณ์  หาญบุรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
923
3140380935
เด็กหญิงพัณนิตา  สถิตชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
924
3140380446
เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
925
3140391112
เด็กชายพันธวิทย์  โคตรภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
926
3140621265
เด็กชายพัสกร  รักสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
927
3140380448
เด็กหญิงพิชญธิดา  สงวนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
928
3140390662
เด็กหญิงพิชญาพร  ไคขุนทด
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
929
3140380655
เด็กหญิงพิชญาภา  โฮมสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
930
3140670515
เด็กหญิงพิชาพร  พรมสายออ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
931
3140380940
เด็กหญิงพิชาดา  ประโพทานัง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
932
3140380656
เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
933
3140621726
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แวววุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
934
3140380452
เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
935
3140621271
เด็กหญิงพิพรรษพร  อุปการะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
936
3140380943
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชาวน์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.4/7(SG)ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
937
3140380657
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ไสยาสน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
938
3140390916
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สังเกต
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
939
3140621277
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  รวีวงศ์อโนทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
940
3140380455
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
941
3140660096
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคจันทึก
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
942
3140380945
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
943
3140380457
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
944
3140670074
เด็กหญิงพิมพิลา  โชติขุนทด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
945
3140622140
เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  ชันกลาง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
946
3140621279
เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
947
3140391113
เด็กชายพีรพัฒน์  บุญสุขา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
948
3140680045
เด็กชายพีรพัฒน์  แสไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
949
3140380951
เด็กชายพีระภัทร  แลดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
950
3140390291
เด็กหญิงพุฒิพร  วงษ์วิจิตร
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
951
3140621285
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  อนุสนธิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
952
3140390735
เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  เพียรไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
953
3140380579
เด็กชายเพิ่มพูน  พูนเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
954
3140621286
เด็กหญิงฟ้างาม  กำมะหยี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
955
3140390292
เด็กหญิงฟ้าวาด  เรืองวิเศษ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
956
3140670043
เด็กหญิงภคพร  หลินศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
957
3140621288
เด็กหญิงภคสิริ  สันตธีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
958
3140380466
เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
959
3140650039
เด็กหญิงภัคธิชญา  สุริยกุล ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
960
3140621296
เด็กชายภัทรกร  วชิระคงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
961
3140380469
เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
962
3140380658
เด็กชายภัทรพล  แคนเภาว์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
963
3140670772
เด็กหญิงภัทรภรณ์  รัตนิยะ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
964
3140660100
เด็กหญิงภัทรภัสร์สร  อนุรพันธ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
965
3140621789
เด็กหญิงภัทรวดี  กุศลานุคุณ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
966
3140380471
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
967
3140650040
เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมสุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
968
3140400186
เด็กชายภัทรวรเมธ  เผือกกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
969
3140670117
เด็กหญิงภัทรา  ฉิมบุรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
970
3140680186
เด็กหญิงภันทิลา  ทำนานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
971
3140380473
เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.3/1(ICC)ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
972
3140621729
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
973
3140621309
เด็กหญิงภิตินันท์  วงศ์ฐานเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
974
3140621310
เด็กชายภูชิน  สิริทองสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
975
3140380120
เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
976
3140621730
เด็กชายภูบดินทร์  ตั้งหลักศิลาทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
977
3140380478
เด็กชายภูผา  สาริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
978
3140380121
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
979
3140380963
เด็กชายภูริวัจน์  ศุภกิจธนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
980
3140380965
เด็กชายภูเมธัศ  สร้อยมาลุน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
981
3140670118
เด็กหญิงภูริชญา  มุ่งเอื้อมกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
982
3140380482
เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
983
3140640235
เด็กชายภูริพัฒน์  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
984
3140390676
เด็กหญิงภูษณิศา  บดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
985
3140380122
เด็กหญิงภูษณิศา  สุขธตณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
986
3140621315
เด็กชายมณฑล  จิตรโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
987
3140640083
เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
สพป.นครราชสีมา เขต 3
988
3140400063
เด็กหญิงมลธิชา  มาตรังศรี
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
989
3140380968
เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
990
3140380123
เด็กชายมานินพันธุ์  เพียงปราชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
991
3140390297
เด็กหญิงมิญาวดี  จิตมั่น
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
992
3140380486
เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
993
3140380661
เด็กหญิงมุธิตา  คู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
994
3140390474
เด็กชายเมฆสุวรรณ  คำมูลมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
995
3140670128
เด็กชายเมชพนณ์  ทองนาคอารักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
996
3140380580
เด็กหญิงเมธปรียา  แสงวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
997
3140380142
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
998
3140670052
เด็กหญิงเมษารัตน์  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
999
3140390679
เด็กชายยศชาญชัย  ดวงวิญญาน
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1000
3140650142
เด็กชายยศพัทธ์  ธำมรงค์ปรีชาชัย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
1001
3140390680
เด็กชายยศภัทร  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1002
3140390681
เด็กหญิงยศวดี  หนูคล่องแคล่ว
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1003
3140380662
เด็กชายยศวัตร  โสระขจร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1004
3140380487
เด็กหญิงยิ่งรวี  ผามะนาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1005
3140390299
เด็กหญิงยุพากร  สมสี
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1006
3140380971
เด็กหญิงรดาทิพย์  คิดนอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.3/2(ICC)ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1007
3140620217
เด็กหญิงรตินันท์ศิริ  ว่องนิยมเกษตร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
1008
3140390301
เด็กหญิงร่มไทร  ลาสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1009
3140680025
เด็กชายรวิภูมิ์  ยอดนางรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
1010
3140380125
เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1011
3140381136
เด็กหญิงรัชนก  กาชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1012
3140390539
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ยอดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1013
3140390684
เด็กหญิงรัชริกา  หมั่นทำ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1014
3140390920
เด็กชายรัฐพงศ์  ผ่องสนาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1015
3140670630
เด็กหญิงรัตนากร  เชยบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
1016
3140380974
เด็กชายรัตนากร  เมี้ยนกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1017
3140400102
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1018
3140380126
เด็กชายราชภูมิ  จัตุรัสตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1019
3140620220
เด็กชายราเมศวร์  ไตรยวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
1020
3140670527
เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันคำ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
1021
3140670045
เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรียะอาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
1022
3140670026
เด็กหญิงรุ้งนภา  เสียดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
1023
3140390442
เด็กหญิงรุจิภา  ศรีวิจารย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1024
3140390686
เด็กหญิงลลิดา  สีชนะ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1025
3140621336
เด็กหญิงลลิตา  โทคำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
1026
3140380495
เด็กหญิงลักษิกา  สมานญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1027
3140670528
เด็กชายวงศกร  ดาวศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
1028
3140380979
เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1029
3140640142
เด็กหญิงวชิรญาณ์  โคสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
1030
3140380664
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จงกล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1031
3140640243
เด็กหญิงวทันยา  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
1032
3140380501
เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1033
3140621343
เด็กชายวรนัย  รัตนาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
1034
3140650247
เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
1035
3140380503
เด็กหญิงวรรณธิดาลักษณ์  จงรักกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1036
3140390540
เด็กหญิงวรรณวิสา  เลิศขามป้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1037
3140380504
เด็กหญิงวรรณิษา  ลาสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1038
3140650044
เด็กชายวรวิช  มาทะ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
1039
3140670783
เด็กชายวรวิชญ์  จิตดี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
1040
3140390305
เด็กหญิงวรัญญา  ติ้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1041
3140650045
เด็กหญิงวรัทยา  ลือศิริวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ป.3/3(ICC)ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น