รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1131530001
เด็กหญิงกชกร  คนทัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
2
1130900471
เด็กหญิงกรรณญกร  พูลประสาท
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
3
1130900336
เด็กหญิงกรวรรณ  โชครุ่ง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
4
1131540108
เด็กชายกฤตบุญ  นวลปาน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
5
1131530005
เด็กชายกฤตยชญ์  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
6
1131530144
เด็กชายกฤตยชญ์  พิทักษ์ภิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
สพป.สระแก้ว เขต 1
7
1130330004
เด็กชายกฤติน  นันทสินธ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
8
1130900338
เด็กหญิงกฤติมุข  ไชยมัง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
9
1130900323
เด็กชายกฤษฏ์  ฉิมเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
10
1130900339
เด็กหญิงกษิรา  กิติพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
11
1130900005
เด็กหญิงกัญญภัค  เทศนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
12
1131540410
เด็กหญิงกัญญรัตน์  อำพันธ์เสน
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
13
1130570001
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
14
1131540411
เด็กชายกัณฑ์อเนก  เครืออนันต์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
15
1130320005
เด็กชายกันตภูมิ  ม่วงพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
16
1130900006
เด็กชายกันติทัต  เทศนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
17
1130900479
เด็กหญิงกานจ์พิชชา  มีชัย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
18
1130330006
เด็กหญิงกิตติวรา  อุษาอำไพ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
19
1130900484
เด็กหญิงกุลธิดา  กังวาลย์วงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
20
1130900695
เด็กหญิงเขมจิรา  ของนา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
21
1130900324
เด็กหญิงคณณัฏฐ์  หงษ์วิไล
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
22
1130330208
เด็กหญิงคณัสวรรณ  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
23
1132240001
เด็กชายคมกฤช  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
24
1130900342
เด็กชายคุณานนต์  น่วมจิตร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25
1130320008
เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
26
1131540115
เด็กชายจตุพร  เขียวคลี่
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
27
1130900489
เด็กชายจักรภัทร  แก่นมั่น
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
28
1130330008
เด็กหญิงจารุวรรณ  นิลปัทมานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
29
1130900325
เด็กชายจารุวิทย์  ศรีคำทา
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
30
1130900311
เด็กชายจิรพนธ์  บุญสาลีพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
31
1130570004
เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมปรัตนคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
32
1130320274
เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
33
1130320011
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
34
1130320012
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
35
1130330014
เด็กหญิงชณาภัส  แก้วปัญญา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1131530011
เด็กหญิงชนนภา  จันประสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
37
1130330015
เด็กหญิงชนมน  วงค์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
38
1130320709
เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
39
1131530177
เด็กชายชยพล  หล่อทอง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
40
1130320278
เด็กชายชยวัส  ญาณพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
41
1130900506
เด็กชายชิติพัทธ์  ลือชา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
42
1131540006
เด็กหญิงชุดาธัช  หอมหวาน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
สพป.สระแก้ว เขต 2
43
1130900320
เด็กชายไชเกศฎา  ไชยกูล
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
44
1130901190
เด็กชายไชยวัฒน์  อำนาจศิลป์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
45
1130900508
เด็กหญิงญาณธิชา  สมบูรณ์สวัสดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
46
1130320284
เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
47
1130900023
เด็กหญิงฐิตาภา  อรัญภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
48
1130330019
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหมตาล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
49
1130900326
เด็กชายฐิติศักดิ์  จันทรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
50
1130901140
เด็กชายณฐวัฒน์  ชะลิตะ
ป.6
โรงเรียนเทวรักษ์
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
51
1130330020
เด็กชายณภัทร  พลแสน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
52
1130900519
เด็กชายณภัทร  อัตต์สินทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
53
1130330022
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เจ็ก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
54
1130330021
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
55
1130900312
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชม
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
56
1131540127
เด็กชายณัฐภาคย์  สวัสดิ์วงค์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
57
1130330029
เด็กหญิงณิชาพัทร์  กาวิโล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
58
1130900537
เด็กชายดนุพล  ท่าเกษม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
59
1130330086
เด็กชายเดชาวัต  ทองคันชั่ง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
60
1130330210
เด็กชายติณพัฒน์  พลาหาร
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
61
1131540001
เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
สพป.สระแก้ว เขต 2
62
1130320300
เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
63
1130900351
เด็กชายธนกฤต  ธนะเนตรเนติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
64
1130901157
เด็กชายธนกฤต  รุ่งรัศมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
65
1130320712
เด็กชายธนดล  รัตโนภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
66
1130900547
เด็กชายธนบดี  ชลประชุม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
67
1130570012
เด็กชายธนบดี  ธนวินท์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
68
1130900552
เด็กหญิงธนพร  เงินโสม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
69
1130320302
เด็กหญิงธนภรณ์  ทวีสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
70
1130330032
เด็กหญิงธนภรณ์  ภควรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1130900555
เด็กชายธนภัทร  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
72
1130900554
เด็กชายธนภัทร  สกุลแตร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
73
1130900035
เด็กหญิงธนวรรณรัตน์  ล้อสีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
74
1130900036
เด็กชายธนสนธิ์  แก้วประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
75
1130320304
เด็กหญิงธนาภา  เกตานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
76
1130900038
เด็กหญิงธนาภา  ดิษธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
77
1130570014
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทธีโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
78
1131540135
เด็กหญิงธารวิมล  ดีผึ้ง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
79
1131530019
เด็กชายธารา  เวชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
80
1130900353
เด็กหญิงธิษญาพัฒน์  ขำปากพลี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
81
1130330035
เด็กชายธีรภัธร  อังคะนาวิน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
82
1130320306
เด็กชายนนทกร  สุขล้น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
83
1131540430
เด็กชายนพกร  ลือพืช
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
84
1130570015
เด็กชายนภนต์  ดีเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
85
1131540431
เด็กชายนภัสกร  กาบนันทา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
86
1130900043
เด็กหญิงนภิสา  เงินวิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
87
1130570016
เด็กหญิงนรินทร์พร  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
88
1130900045
เด็กหญิงนัทธมน  ธีระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
89
1130900573
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญคง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
90
1130900700
เด็กชายเนติธร  แม่นปืน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
91
1131540045
เด็กหญิงบัวชมพู  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
92
1131540450
เด็กหญิงเบญญาภา  งามคุณ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
93
1130330087
เด็กหญิงเบญญาภา  จั่วจันทึก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
94
1131540141
เด็กหญิงปนัสยา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
95
1130570018
เด็กหญิงปนัสยา  สิงห์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
96
1130320038
เด็กชายปภังกร  ชาญพัฒนนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
97
1130330211
เด็กหญิงปภัสรา  ดุลยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
98
1131540434
เด็กชายปรเมศร์  บุญโญ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
99
1130900584
เด็กหญิงประภัสสร  สมชื่อ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
100
1131540435
เด็กชายปลื้มปิติ  โสภี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
101
1130900355
เด็กชายปัญญ์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
102
1130900052
เด็กชายปัณณทัต  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
103
1130570107
เด็กชายปัณณทัต  ประชานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
104
1130320318
เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
105
1130320043
เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1131540146
เด็กชายปิยังกูร  เอื้อวิทยา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
107
1130900058
เด็กหญิงปุญยารัศม์  เสมะกนิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
108
1130330046
เด็กหญิงปุณยนุช  วรรณทนะ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
109
1130330213
เด็กหญิงปุณยวีร์  บุตรดีวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
110
1130570147
เด็กชายพงศกร  โมรา
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.นครนายก
111
1131540151
เด็กชายพรเทพ  พวงสง่า
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
112
1130330214
เด็กชายพรพรหม  นุชวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
113
1130570106
เด็กหญิงพลอยกันตา  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
สพป.นครนายก
114
1130330048
เด็กหญิงพลอยณิศา  ธนะพงศ์ธำรงกูล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
115
1130900601
เด็กหญิงพิชชาภา  ผ่องตระกูล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
116
1130320330
เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
117
1130900066
เด็กชายพิเชษฐ์  แป้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
118
1130900064
เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
119
1130900065
เด็กชายพิทยาพล  ใจทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
120
1130900358
เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
121
1130320048
เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
122
1130320335
เด็กชายพีรดนย์  กิจไพบูลย์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
123
1131530031
เด็กหญิงพีรดา  ดีทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
124
1130900607
เด็กชายพุฒิเมธ  มณีรุ้ง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
125
1130901142
เด็กชายพุทธิพงศ์  หลีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทวรักษ์
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
126
1130900702
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
127
1130900111
เด็กหญิงเพ็ญภิญญา  โสดาราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
128
1130320050
เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
129
1131540153
เด็กหญิงภคพร  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
130
1130320052
เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
131
1130320831
เด็กชายภรภัทร  ทัพมงคล
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
132
1130900610
เด็กหญิงภัทรชกรณ์  ใจเพียร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
133
1130900612
เด็กหญิงภัทรธิดา  สบายดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
134
1131540439
เด็กชายภัทรพงศ์  มั่นปาน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
135
1130900327
เด็กชายภัทรพล  วชิรบัณฑูร
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
136
1130900614
เด็กหญิงภัทรสุดา  ผิวงาม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
137
1130570023
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สันติธรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
138
1131540440
เด็กหญิงภิรัญญา  ผลาหาร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
139
1130900328
เด็กชายภีมพศ  กสิกพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
140
1130900618
เด็กชายภีรภาพ  คามภีรภาพพันธ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 2 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1130900619
เด็กชายภูดิท  เครือวีระ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
142
1130900620
เด็กชายภูตะวัน  จักรเพชร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
143
1130900621
เด็กชายภูมิไพลิน  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
144
1130900070
เด็กหญิงภูริชญา  ด้วงปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
145
1130900622
เด็กหญิงภูริชญา  เพชรินทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
146
1130900071
เด็กหญิงมณีรัตน์  แกนเปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
147
1131530122
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฤทธิ์ปล้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
สพป.สระแก้ว เขต 1
148
1130900073
เด็กหญิงมลรัตน์  ใจแกล้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
149
1130320375
เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
150
1130320062
เด็กชายยศสรัล  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
151
1130901189
เด็กหญิงเยาวพา  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
152
1130320342
เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
153
1131540047
เด็กหญิงรติยา  งามนิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
154
1130320344
เด็กชายรพี  จันทร์มณี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
155
1130900075
เด็กชายรพีพัฒน์  การเนื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
156
1130900079
เด็กหญิงรวิวรรณ  เสนีย์สงษ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
157
1130900362
เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
158
1130330060
เด็กหญิงระฟ้า  ศิริถาวรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
159
1130320065
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
160
1130330218
เด็กหญิงรัชนีพร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
161
1131540443
เด็กชายรัชพล  เฉยเจริญ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
162
1130900080
เด็กชายรัตนชัย  เด่นงามวศิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
163
1130330062
เด็กหญิงลักษมน  ภุมมาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
164
1130320717
เด็กชายวงศ์พัทธ์  วงศ์ศิริรังษี
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
165
1130900635
เด็กชายวชิรวิทย์  จิตรน้อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
166
1130900081
เด็กชายวทัญญู  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
167
1131540048
เด็กชายวรพล  สุเมธโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
168
1131530037
เด็กชายวรวรรธน์  น้ำทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
169
1130900636
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
170
1130900085
เด็กชายวัชระ  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
171
1130330067
เด็กชายวิสุธิพงษ์  สุภาวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
172
1130900086
เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
173
1130900089
เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมงกุฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
174
1130900652
เด็กชายศิวกร  สิงบุดดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
175
1130900658
เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญคง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 2 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1130900093
เด็กชายศุภวิชญ์  มาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
177
1130900094
เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
178
1131540163
เด็กหญิงศุภิสรา  ชนะศุภกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
179
1130900661
เด็กชายสิรภพ  ทิพยสุข
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
180
1130330075
เด็กชายสิรภัทร  ศรีเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
181
1130900666
เด็กชายสิรวิชญ์  กันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
182
1132240012
เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
183
1130900663
เด็กชายสิรวิชญ์  วาดถนน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
184
1130320075
เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
185
1130900670
เด็กหญิงสุขฤทัย  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
186
1130320363
เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
187
1131540165
เด็กหญิงสุธิมนต์  ธีระจารุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
188
1131540082
เด็กชายสุเมธี  ยิ้มมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
สพป.สระแก้ว เขต 2
189
1131530047
เด็กชายสุรัตน์  อึ่งจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
190
1130320366
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
191
1130570026
เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
192
1130900368
เด็กหญิงอชิรญาณ์  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
193
1130900318
เด็กชายอนันต์ยศ  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
194
1130320079
เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
195
1132240013
เด็กชายอภิวัฒน์  เสนาเพ็ง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
196
1130900106
เด็กหญิงอริยากร  พลแก้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
197
1130320083
เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
198
1130900110
เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
199
1130900694
เด็กหญิงอุศณา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 2 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
200
2131540452
นายกฤชเชษฐา  เชิงพนม
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
201
2130320718
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
202
2131540185
เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
203
2130320786
เด็กหญิงเขมิกา  เจรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
204
2130570109
เด็กหญิงจิดาภา  มณีน้อย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
205
2131540455
เด็กชายจิรกร  อุบลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
206
2131540192
นายชวกร  สันประเทียบ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
207
2132240019
เด็กหญิงญากานดา  วิจิตรกาญจน์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
208
2130320737
เด็กหญิงณิชา  จิรพันธ์โชติกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
209
2131540199
เด็กชายธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานันท์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
210
2130320744
เด็กชายธีธัช  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
211
2130320746
เด็กหญิงธีร์วรา  ตรีศรี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
212
2132240026
เด็กชายนภสินธุ์  เหล่าวีระโยธิน
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
213
2130320748
เด็กชายนฤนาท  เจริญบูลย์วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
214
2130320751
นายบริพัตร  อรัญยกานนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
215
2131540209
เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
216
2131540486
เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
217
2130320755
เด็กหญิงปิยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
218
2130320758
เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
219
2131540493
เด็กหญิงพีรชา  แสงไทย
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
220
2131540524
เด็กชายเพชรสิริ  แสงรุ่ง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
221
2131540222
เด็กชายมนตรี  เจียวก้องสกุล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
222
2131540499
นางสาวยุพเรศ  เพ็งรอด
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
223
2130320770
เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
224
2131540508
เด็กชายศักดิ์นฤน  ฤาชัย
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
225
2130320775
เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
226
2130570113
นางสาวศุภานัน  ภู่สีม่วง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
227
2130320779
เด็กหญิงสาริศา  ฉิมพาลี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
228
2131540514
เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
229
2132240034
เด็กชายสุวพัชร  ตรีคันธา
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
230
2131540520
เด็กหญิงอัจฉรา  คูเจริญ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
231
2131540256
เด็กหญิงอัจฉริยา  วงษ์ศรีเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
232
2132240038
เด็กหญิงอาเรนัส  วงศ์ชูศรี
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
233
3130570030
เด็กหญิงกนกชล  ชินสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
234
3131540052
เด็กหญิงกนกนิภา  ไกรจะบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
235
3131530054
เด็กชายกนกพล  เจริญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
236
3130900118
เด็กหญิงกมลชนก  หลอมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
237
3130320382
เด็กหญิงกมลทิพย์  อินมะเหงี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
238
3131540529
เด็กชายกรกช  ยังสุขเกษม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
239
3130320386
เด็กชายกรณ์ดนัย  กิจนุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
240
3130320393
เด็กหญิงกฤตธีรา  เจษฎาวงษ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
241
3130330091
เด็กชายกฤตเมธ  ใสกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
242
3130320094
เด็กหญิงกฤตยา  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
243
3130900120
เด็กหญิงกฤติกา  อรชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
244
3130900329
เด็กชายกฤติน  มาลยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
245
3130320394
เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
246
3131530163
เด็กหญิงกฤติยา  คำด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
สพป.สระแก้ว เขต 1
247
3130900719
เด็กชายกฤษณรัตน์  กัณทษา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
248
3130320397
เด็กชายกลวัชร  มาสเสมอ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
249
3130320096
เด็กหญิงกวิสรา  สุเมธาธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
250
3132240040
เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
251
3131530056
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุริวินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
252
3130570034
เด็กหญิงกันญา  ยอดช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
253
3130320404
เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญลิ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
254
3130320100
เด็กชายกันตพัฒน์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
255
3130900731
เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรุณา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
256
3130900732
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดผล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
257
3130900736
เด็กชายกิตติคุณ  ศรีอ่อนรอด
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
258
3132240043
เด็กชายกิตติธัช  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
259
3130330098
เด็กชายกิตตินันท์  เต็มจิตร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
260
3130320412
เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
261
3130320103
เด็กหญิงกีรติกา  เกษตรพิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
262
3130320414
เด็กหญิงกีรติกานต์  ภวังคะนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
263
3130900740
เด็กหญิงกุลนัดดา  บัวสา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
264
3130900741
เด็กหญิงกุลนันท์  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
265
3130900745
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำม้วน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
266
3130320815
เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
267
3130900129
เด็กชายคุณานนท์  จันทรรัตนบุปผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
268
3130900383
เด็กชายจตุรวิทย์  หาญชิงชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
269
3130320422
เด็กชายจักริน  จินดารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
270
3131530062
เด็กหญิงจันทวรรณ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
271
3130900385
เด็กชายจารุต  วชิรดุสิต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
272
3130320429
เด็กชายจิรพัส  มาระโภชน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
273
3130320432
เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
274
3130320108
เด็กหญิงจิราภา  อุ่ยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
275
3130900758
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
276
3130320694
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรศรีวิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
277
3131540027
เด็กหญิงฉัตรปรียา  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สพป.สระแก้ว เขต 2
278
3132240045
เด็กชายชญานน  พิบูลกุลสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
279
3130320444
เด็กหญิงชนากานต์  ขำเหม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
280
3130330104
เด็กหญิงชนินาถ  ดวงจิตร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
281
3130330106
เด็กชายชยณัฐ  รัชนีภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
282
3130320116
เด็กชายชยานันต์  สิขัณฑกนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
283
3130900141
เด็กหญิงชวัณรัตน์  วงษ์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
284
3130320119
เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
285
3131540022
เด็กชายชานนท์  พันทะท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
สพป.สระแก้ว เขต 2
286
3131540541
เด็กชายชิษณุพงษ์  นรารักษ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
287
3130900396
เด็กหญิงชีวารัตน์  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
288
3131530193
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รู้กิจนา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
289
3130320792
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
290
3130900786
เด็กหญิงญาณิกา  คำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
291
3132240046
เด็กหญิงญาณิศา  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
292
3130570038
เด็กหญิงญาดา  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
293
3131540286
เด็กหญิงญาราภรณ์  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
294
3131530195
เด็กชายฐปนรรฆ์  หวานฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
295
3130320457
เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
296
3131540094
เด็กหญิงฐิติภัทรา  อัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
297
3130900145
เด็กหญิงฐิติมา  พันสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
298
3131530065
เด็กหญิงฐิติรักษ์  เมฆบวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
299
3130900797
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
300
3131540544
เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
301
3130900800
เด็กหญิงณฐมน  ศรีธร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
302
3130320464
เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาวิศัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
303
3130330117
เด็กหญิงณภัทร  คู่ไพร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
304
3131540028
เด็กหญิงณวพร  ฮั่นปุดโจ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สพป.สระแก้ว เขต 2
305
3130900805
เด็กหญิงณัชชา  มณฑลโสภณ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
306
3130900807
เด็กชายณัชฐชัย  ติณิรักษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
307
3130900810
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปี่ยมเต็ม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
308
3130320467
เด็กหญิงณัฏฐนิช  วิบูลย์ศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
309
3130900813
เด็กชายณัฐกิตติ์  อึ่งชัยณาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
310
3130320136
เด็กหญิงณัฐชนก  พุทธศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
311
3130320469
เด็กหญิงณัฐชยา  พยัคเกษมโสภณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
312
3130900815
เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นบุบผา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
313
3130900822
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
314
3131540297
เด็กชายณัฐดนัย  เกษชม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
315
3131540296
เด็กชายณัฐดนัย  บรรทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
316
3130570040
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
317
3130320473
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
318
3130900824
เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงกล่อม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
319
3130320794
เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจสาริกรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
320
3130330130
เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
321
3130320141
เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
322
3131530198
เด็กหญิงณัฐพิชชา  โต่นวุธ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
323
3130570041
เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
324
3130320477
เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
325
3130900401
เด็กหญิงณัฐริญา  วิทยลักษณ์สกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
326
3130570081
เด็กหญิงณัฐวสา  จินดามรกต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
สพป.นครนายก
327
3131540550
เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
328
3131530201
เด็กหญิงดลชนก  เพียรพิสัย
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
329
3130900839
เด็กชายต้นไม้  รัตนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
330
3131530231
เด็กชายเตชิต  เฮงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
331
3130900284
เด็กชายเตชินท์  ชลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
332
3131530124
เด็กหญิงทอสิตา  ชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
สพป.สระแก้ว เขต 1
333
3130320488
เด็กชายธนกร  เอี๊ยบเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
334
3131540551
เด็กชายธนกฤต  เถื่อนทับ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
335
3130320156
เด็กหญิงธนญา  ทวีวชิรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
336
3131540058
เด็กชายธนดล  คล่องวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
337
3131540059
เด็กชายธนพล  คล่องวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
338
3131530203
เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนากรชัยกุล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
339
3130900407
เด็กชายธนวัฒน์  ทิพกรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
340
3130900162
เด็กชายธนวิชณ์  ลำบอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
341
3131540308
เด็กชายธนากร  ปะอันทัง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
342
3130900856
เด็กชายธนากร  เหล่าจตุรพิศ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
343
3131540555
เด็กชายธนานันต์  รอดงาม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
344
3130900857
เด็กหญิงธนาภา  นนลือชา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
345
3130900860
เด็กชายธนิสร  อรรควัตร์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
346
3130330140
เด็กหญิงธรรมสร  ประภาศิริสุลี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
347
3130570117
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ธัญนิพัทธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
348
3130570118
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอกสุรีย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
349
3130900409
เด็กชายธัชพล  เมฆดำรงศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
350
3130900410
เด็กหญิงธัญกมล  โชตินาคเมือง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
351
3130320500
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
352
3130320165
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
353
3130900871
เด็กหญิงธัญมล  ยายอด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
354
3130900874
เด็กหญิงธัญรมย์   พรมเสาร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
355
3131540097
เด็กชายธาวิน  เนาวรัตน์กูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
356
3130900879
เด็กชายธาวิน  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
357
3131540312
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยนต์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
358
3130570046
เด็กชายธีรทัศน์  เศรษฐยางกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
359
3131540314
เด็กชายธีระนันต์  กันอาน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
360
3130320167
เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
361
3130900883
เด็กชายธีรภัทร  ตุ้มเบ็ญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
362
3130330141
เด็กชายธีรภัทร  อ่วมฉิม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
363
3130900176
เด็กชายธีรวัชร  รัตนมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
364
3130900886
เด็กชายธีรศิลป์  อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
365
3130900887
เด็กชายธีรัตม์  ธนะเลิศวิจิตร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
366
3131540013
เด็กชายนพรัตน์  วรรณพัฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
367
3130320171
เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
368
3130900179
เด็กหญิงนภสร  สิงทะยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
369
3131530168
เด็กหญิงนภาวรรณ  บัวนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
สพป.สระแก้ว เขต 1
370
3130900895
เด็กชายนรภัทร  รัตนานุกูล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชา ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
371
3130320517
เด็กหญิงนรมน  คำตา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
372
3130900899
เด็กหญิงนฤมล  ราชศรีลา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
373
3130900900
เด็กหญิงนลพรรณ  กรใหญ่
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
374
3130900902
เด็กชายนัธทวัฒน์  สนใจ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
375
3130330147
เด็กหญิงนันทนัช  สนธยางกูร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
376
3130900903
เด็กชายนันทวัฒน์  พุทธา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
377
3130900413
เด็กหญิงนันทัชพร  ชูประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
378
3130320522
เด็กหญิงนันทิชา  โตศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
379
3130330150
เด็กหญิงนาขวัญ  นามเคน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
380
3131530075
เด็กหญิงนิชานันท์  อาจต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
381
3130320176
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีกฤษดารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
382
3130900416
เด็กชายนิติธร  สุขินันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
383
3130900909
เด็กชายนิติปกรณ์  เจริญกฤตยาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
384
3130900417
เด็กชายนิติพัฒน์  อนันตศาลา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
385
3130900188
เด็กชายนิพิชฌน์  รุดโถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
386
3130320525
เด็กหญิงนิภัสวรรณ  สุดสวาท
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
387
3130320526
เด็กหญิงนิรัชพร  มณีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
388
3131540563
เด็กชายบริพัฒน์  นพทัน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
389
3131530077
เด็กชายบุญญพัตน์  สารวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
390
3130900189
เด็กหญิงบุณยวีร์  สจิรวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
391
3131530170
เด็กชายบุรินทร์  คำเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
สพป.สระแก้ว เขต 1
392
3130901128
เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์หล่อ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
393
3130900290
เด็กหญิงใบเงิน  ฉวีรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
394
3130900919
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ใจเพียร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
395
3130320179
เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
396
3131540060
เด็กหญิงปติญาพร  อัมภะวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
397
3130320180
เด็กหญิงปทิตตา  ตันตะราวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
398
3130330155
เด็กชายปภังกร  รัตนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
399
3130900925
เด็กชายปรณัฐ  บุรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
400
3130900926
เด็กชายปรัชญา  จันต๊ะวงศ์ทา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
401
3130900195
เด็กชายปราชญา  กิมฮั่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
402
3131540330
เด็กหญิงปริชญา  นธีวนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
403
3130320184
เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
404
3131540331
เด็กชายปริยากร  งามยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
405
3130320539
เด็กหญิงปริยากร  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
406
3130320708
เด็กหญิงไอริสา  ป้องเขต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารตติรัตน์ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
407
3130330157
เด็กหญิงปวริศา  เจริญกิจวนารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
408
3130900424
เด็กหญิงปัญสิริย์  หมวดหอม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
409
3130900426
เด็กชายปัณณวิชย์  สิงห์ลา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
410
3130900934
เด็กหญิงปัณยตา  จันทะภาษี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
411
3131540565
เด็กหญิงปาริศา  วอทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
412
3130320546
เด็กหญิงปาลิตา  ห่านคำวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
413
3130320547
เด็กชายปิฏฐวัฒน์  หงษาชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
414
3130330161
เด็กชายปิติพัฒน์  ศักดาเยี่ยงยงค์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
415
3130900332
เด็กชายปิติวัฒน์  ปิติพร
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
416
3130320188
เด็กชายปิยังกูร  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
417
3130570048
เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
418
3130900940
เด็กชายปุญยวัตร  ศิรินาค
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
419
3130320254
เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
420
3130330204
เด็กหญิงเปรมภัสสร  จอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
421
3130320556
เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาธุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
422
3130320557
เด็กชายพนธกร  สัตตบุศย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
423
3130320834
เด็กชายพรเทพ  พัฒนยินดี
ป.4
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
424
3132240061
เด็กหญิงพรนภัส  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
425
3130330165
เด็กหญิงพรนภัส  วะบังลับ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
426
3131530085
เด็กหญิงพรไพลิน  เลี้ยงสุวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
427
3130900211
เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
428
3130320562
เด็กหญิงพรรษมน  พันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
429
3130900212
เด็กหญิงพริสร  จินดาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
430
3130320563
เด็กชายพลภัทร  ไชโย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
431
3130320567
เด็กชายพัชรพล  กิจจะอรพิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
432
3130570122
เด็กชายพันธ์ยศ  สิทธิจาตุโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
433
3130320200
เด็กหญิงพิชชาอร  ขุขันธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
434
3130900219
เด็กหญิงพิชญ์นารถ  วรรณเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
435
3130320575
เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  สุขกิจภากรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
436
3130900432
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โตตระกูลถาวร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
437
3130900978
เด็กชายพีรณัฐ  มาดี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
438
3132240067
เด็กชายพีรพล  สภามิตร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
439
3130320204
เด็กหญิงพีรภาว์  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
440
3130320205
เด็กชายพีรวิชญ์  จักษ์ตรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
441
3131540350
เด็กชายพีระศักดิ์  แกมนิล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
442
3131540402
เด็กชายเอกลักษณ์  บุญตั้งแต่ง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารตติรัตน์ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
443
3131540598
เด็กชายพุฒิเมธ  หารชัย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ
สพป.สระแก้ว เขต 2
444
3130320208
เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
445
3130330171
เด็กชายพุทธิวัฒน์  นพเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
446
3131530107
เด็กหญิงแพรวา  สกุลไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
447
3130900987
เด็กชายภัทรดนัย  มากยิ่ง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
448
3130900989
เด็กชายภัทรพงศ์  จิตรซ้าย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
449
3130320212
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
450
3130320835
เด็กชายภาณุเมศ  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
451
3131540574
เด็กหญิงภาธินี  สีทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
452
3130900301
เด็กชายภูบดินทร์  ทรงวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
453
3130900333
เด็กชายภูมิพริษฐ์  ยี่เผติ๊บ
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
454
3130320605
เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งเสือ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
455
3130900229
เด็กหญิงภูริชญา  สวนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
456
3130900438
เด็กหญิงภูริตา  แย้มกลีบ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
457
3130901002
เด็กชายภูวเดช  เพชรม่อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
458
3130900334
เด็กชายภูวิตรา  วรมานะกุล
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
459
3130330175
เด็กหญิงภูษณิศา  นะมามะกะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
460
3130320606
เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
461
3131530090
เด็กชายมติชน  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
462
3130901008
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทนา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
463
3130900439
เด็กหญิงมาณวี  สุเมธาศร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
464
3130901009
เด็กหญิงมินตรา  กงไกรลาศ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
465
3130900310
เด็กชายเมธวิน  แสงวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
466
3130320703
เด็กหญิงเมธาพร  จันทโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
467
3130901130
เด็กหญิงเมธาวินี  ชมปากเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
468
3130320706
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภัสราเยี่ยงยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
469
3130320611
เด็กชายรชานนท์  สุวรรณเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
470
3130570055
เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
471
3130901017
เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีเกษ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
472
3130901018
เด็กชายรัตนชัย  เรืองณรงค์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
473
3131540099
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เชาวชัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
474
3130330181
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพียรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
475
3131530220
เด็กชายวรพล  เลือกนารี
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
476
3131540104
เด็กหญิงวรรณภา  กุยสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูง
สพป.สระแก้ว เขต 2
477
3130320219
เด็กชายวรรณศักดิ์  วัชรีนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
478
3130901135
เด็กชายเอกราช  จำเรือน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารตติรัตน์ ชั้น 2 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
479
3130900335
เด็กชายวรวิช  จุฬาริกุล
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
480
3130901028
เด็กหญิงวรัญญา  วิจารณ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
481
3130900243
เด็กหญิงวริสา  อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
482
3131540368
เด็กหญิงวสานารี  เงียบจังหรีด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
483
3130570096
เด็กชายวัชรเวคิน  จันทร์สัชนาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
สพป.นครนายก
484
3130901034
เด็กหญิงวัลฤดี  คงตะเคียน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
485
3130901036
เด็กชายวิชญะ  จู๊ดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
486
3130570125
เด็กชายวิชยุตม์  แว่นพรหม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
487
3130900442
เด็กหญิงศรุดา  สุวรรณกล่อม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
488
3131540370
เด็กหญิงศศิมากรญ์  ดีพา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
489
3130320232
เด็กชายศิรพัชร  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
490
3130320233
เด็กชายศิรพันธ์  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
491
3130901051
เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
492
3130901058
เด็กชายศุภกร  เซี่ยงว่อง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
493
3130320652
เด็กชายศุภกร  สิริสตวัสสา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
494
3130320809
เด็กชายศุภณัฐ  รุจิขจรเดช
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
495
3130900252
เด็กหญิงศุภสรา  ยศคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
496
3130901064
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถนอมพงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
497
3131530153
เด็กหญิงศุภิสรา  มั่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
สพป.สระแก้ว เขต 1
498
3130320654
เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
499
3130901069
เด็กหญิงสรัณญาดา  ลืออำนาจ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
500
3131530095
เด็กชายสามารถ  พึ่งมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
501
3130570060
เด็กหญิงสาริศา  เดชะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
502
3132240079
เด็กหญิงสิรดา  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
503
3130320237
เด็กชายสิรภพ  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
504
3130900254
เด็กหญิงสิรภัทร  จุลคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
505
3130900444
เด็กหญิงสิรภัทร  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
506
3132240080
เด็กชายสิรวิชญ์  นาใจคง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
507
3130900257
เด็กหญิงสิริกร  เสริมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
508
3130900446
เด็กหญิงสิริธินี  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
509
3130900447
เด็กหญิงสิริรัฐ  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
510
3130901077
เด็กหญิงสิริรัตน์  เรืองสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
511
3131540586
เด็กชายสืบสกุล  จันแด่น
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
512
3132240083
เด็กหญิงสุกฤตา  กิจเจริญเสรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
513
3130320690
เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ชัยชาญชล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารตติรัตน์ ชั้น 2 โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
514
3131540599
เด็กหญิงสุกัญญา  กันภัย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
515
3130900259
เด็กชายสุขพิชัย  ใจแกล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
516
3130320239
เด็กหญิงสุจิรา  ฟักผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
517
3131540070
เด็กหญิงสุดาวรรณ  นิสัญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
518
3131530174
เด็กชายสุทธิพร  แก่นวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
สพป.สระแก้ว เขต 1
519
3130570061
เด็กหญิงสุธาศิณี  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
520
3130900260
เด็กหญิงสุธาสินี  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
521
3131530098
เด็กชายสุธี  ขุนราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
522
3130901090
เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
523
3130900261
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
524
3130901092
เด็กหญิงสุพิชญา  ธรรมสิงห์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
525
3130900263
เด็กหญิงสุพิชยานันท์  ดุลยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
526
3130901093
เด็กชายสุภนัส  แนวดง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
527
3130900262
เด็กชายสุภพิชญ์  เลิศไพบูลย์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
528
3130901094
เด็กหญิงสุภัชชา  คุ้มเมือง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
529
3130901096
เด็กหญิงสุมิตรา  ยศศิริ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
530
3130900453
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ช่อรักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
531
3130900264
เด็กชายสุวิจักขณ์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
532
3131540100
เด็กหญิงโสรยา  ตาชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
533
3131540383
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ผลดอน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
534
3131530099
เด็กชายหาญณรงค์  ณรงค์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
535
3131540074
เด็กหญิงใหม่  ไพรซับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
536
3131540588
เด็กชายอครวรรณ  ดีมุข
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
537
3130901101
เด็กหญิงอชิรญาณ์  รักษาศิลป์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
538
3130320671
เด็กชายอดุลยวิทย์  ภิญโญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
539
3130330195
เด็กชายอธิกิตติ์  ศิลปกิจโกศล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
540
3131530229
เด็กหญิงอรนลิน  สองพล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
541
3130570062
เด็กหญิงอรนาวี  แก้วเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
542
3130330197
เด็กหญิงอรนุช  สิขัณฑกนาค
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
543
3130900275
เด็กหญิงอริสา  ไอคอนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
544
3130320249
เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
545
3131540009
เด็กหญิงอัญญารินทร์  พรมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
สพป.สระแก้ว เขต 2
546
3130900461
เด็กหญิงอารยา  แต้วณิชเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
547
3130901118
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  กาสา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
548
3130330200
เด็กชายอินทัช  เตียงกูล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
549
3130901122
เด็กหญิงอิสริยา  ช่างฉาย
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1