รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1121250035
เด็กหญิงกนก  พัฒนสุขวสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
2
1120350014
เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
3
1120300002
เด็กหญิงกรพัชร  เจริญพวก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
4
1121250036
เด็กชายกฤชณัท  จันทร์อนุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
5
1121260001
เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
6
1121251138
เด็กชายกฤติน  บุญยะไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
7
1120340277
เด็กชายกฤษฎ์  สายสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
8
1121251140
เด็กชายกวินท์  เลิศกวินอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
9
1121250046
เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
10
1121250038
เด็กหญิงกัญญ์โฉม  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
11
1120300011
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วละมุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
12
1120340005
เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
13
1120300482
เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
14
1120300013
เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
15
1120300015
เด็กชายกันตภณ  บัวประกอบ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
16
1120340462
เด็กชายกิตติธัช  บุญณรงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
17
1121250043
เด็กชายกิตตินันท์  ภัทรขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
18
1120310158
เด็กชายกิตติพงศ์  ชมมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
19
1120340007
เด็กชายกิติพัฒน์  ดิลกวงศ์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
20
1120540041
เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
21
1121250269
เด็กชายขชม  วิจิตรกำเหนิดกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
22
1120540042
เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
23
1120300024
เด็กชายคณพศ  ธนบุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
24
1120360001
เด็กหญิงคณิตา  มุทาพร
ป.6
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
สพป.ชลบุรี เขต 3
25
1120300025
เด็กชายคณิศร  แก้วค้ำ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
26
1120300027
เด็กชายคุณัชญ์  โชติประดา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
27
1120350023
เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
28
1120300030
เด็กชายจิตรฤทธิ์  สายดำ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
29
1120360122
เด็กชายจิรนัฐร์  วงษ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
30
1120350026
เด็กหญิงจิราภา  เชี่ยวชาญกิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
31
1120350404
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธิสามี
ป.6
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
สพป.ชลบุรี เขต 2
32
1120350151
เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
33
1121250703
เด็กหญิงฉัตรชนก  แจ่มสว่าง
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
34
1121251148
เด็กชายชญานนท์  ชื่นพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
35
1120340012
เด็กชายชนกชนม์  โฉมเฉลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 3 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1120340013
เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
37
1120340014
เด็กชายชนวีร์  พิมพ์โปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
38
1120300625
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
39
1120340015
เด็กชายชยุต  พรกิตติสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
40
1120350030
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนุสาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
41
1120350033
เด็กชายชัชนันท์  พนัสอนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
42
1120310079
เด็กชายชัชวาลย์  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
สพป.จันทบุรี เขต 2
43
1120340021
เด็กชายชาญเมธี  กิจบำรุงลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
44
1121250279
เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งศิลวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
45
1121250704
เด็กหญิงชาลิสา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
46
1120340022
เด็กหญิงชาลิสา  วิริยบัณฑร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
47
1121251152
เด็กชายชินธีร์  สายสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
48
1120340743
เด็กชายชินภัทร  ศรีทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
49
1121250051
เด็กชายชิษณุพงศ์  พสุวณิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
50
1120300041
เด็กหญิงชุติปภา  จันทร์ธนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
51
1121250111
เด็กหญิงเชิญขวัญ  แดงใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
52
1120300187
เด็กชายโชคชัย  วัฒนนามกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
53
1120340744
เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
54
1120360032
เด็กหญิงญาณาธิป  โปร่งพรมมา
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
55
1120300042
เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
56
1120300045
เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  สนองผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
57
1121260118
เด็กหญิงณฐพร  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
58
1120300049
เด็กชายณภัทร  สกุลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
59
1120540127
เด็กชายณรัช  ทัศวิล
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
60
1121250286
เด็กหญิงณสวรรค์  รัตนปรารมย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
61
1121250751
เด็กหญิงณัชชา  อัคคะสาระกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
62
1121251154
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยรูปเรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
63
1120360033
เด็กหญิงณัฐค์ภัทรสุดา  บุตรโท
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
64
1121250288
เด็กหญิงณัฐญา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
65
1121250054
เด็กชายณัฐณภัทร์  อังกูรวัธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
66
1120340293
เด็กชายณัฐพงศ์  หอมกลั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
67
1120350046
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
68
1120310161
เด็กชายณัฐพัชร์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
69
1121250291
เด็กชายณัฐภัทร  ใจซื่อสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
70
1120300060
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 3 ห้องป. 3/9 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1121250055
เด็กชายณิชกุล  ตันบุญเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
72
1121251158
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
73
1120300063
เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
74
1121250056
เด็กหญิงณิชากร  เทือกลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
75
1120350056
เด็กชายดลฐพัฒน์  อัครวิศาลศุภกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
76
1121250057
เด็กหญิงดลณดา  เทียมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
77
1120340037
เด็กชายดัยชนะ  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
78
1120300634
เด็กชายตะวันฤทธิ์  วงศ์คลองเขื่อน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
79
1120340038
เด็กชายทัพฟ้า  พุ่มแพรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
80
1121251165
เด็กชายธนกร  บำรุงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
81
1120350419
เด็กชายธนกฤต  ธนะนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
82
1120340040
เด็กชายธนกฤต  เม้ากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
83
1120360354
เด็กหญิงธนญา  น้อยคำภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
84
1121250298
เด็กชายธนดนย์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
85
1120300068
เด็กชายธนบดี  ระกำทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
86
1121250058
เด็กชายธนปวรรณ  แมกไม้รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
87
1121260122
เด็กชายธนพล  จรีวัตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
88
1120300069
เด็กชายธนพล  รัตนสัจธรรม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
89
1120350062
เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
90
1121250305
เด็กชายธมกร  หล่อยดา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
91
1120350065
เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์วิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
92
1120340044
เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
93
1120360259
เด็กหญิงธัญจิรา  ยิ้มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
94
1120360388
เด็กหญิงธัญชนก  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
95
1120300073
เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
96
1120350422
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะประกอบ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
97
1120300076
เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสีนวล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
98
1121260195
เด็กชายธิติ  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
99
1121250064
เด็กชายธิติคุณ  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
100
1120300494
เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
101
1121250307
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
102
1120340048
เด็กชายธีร์ธวัช  พิสุทธิไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
103
1120300078
เด็กชายธีร์ธวัช  มะเทศ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
104
1121250310
เด็กชายธีร์ธวัช  วัฒนทวีกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
105
1120360039
เด็กชายธีรวัตร  ศรีบุรี
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 3 ห้อง ป.3/10 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1120340047
เด็กชายธีร์  ธีรนาทธนบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
107
1121250066
เด็กหญิงนภัค  พันธุ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
108
1120300497
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีจันทรอารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
109
1121250069
เด็กชายนราธิป  ศรีหฤทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
110
1120300082
เด็กหญิงนฤชล  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
111
1120350077
เด็กหญิงนัจ  กาญจนบัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
112
1121250782
เด็กหญิงนันท์นภัส  ก่อสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
113
1120340434
เด็กหญิงนันท์นภัส  กังวิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
114
1121251176
เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
115
1121250071
เด็กชายนันท์ภากร  เอี่ยมสานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
116
1121250781
เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งรัตนกมลกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
117
1120300084
เด็กชายนิธิณัฏฐ์  ขอจุลซ้วน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
118
1120350079
เด็กหญิงนีรา  นทีบุร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
119
1120360262
เด็กหญิงบุญญวีร์  เลิศสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
120
1120360355
เด็กหญิงบุริมนาถ  เกียรติขจรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
121
1120340104
เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศนิมิตเทวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
122
1121250313
เด็กชายปทา  ขมแสนยาธรรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
123
1120350083
เด็กหญิงปทิตตา  บุญญผลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
124
1121250708
เด็กหญิงปทิตตา  อุไรฤทธิพร
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
125
1121250315
เด็กหญิงปภัศรา  พิมสาร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
126
1120310123
เด็กหญิงปภัสราภรณ์  นุกูลภักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สพป.จันทบุรี เขต 2
127
1120300089
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยิ่งเจริญลาภดิผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
128
1120350084
เด็กหญิงปภาวรินท์  กลีบลำดวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
129
1120340529
เด็กหญิงประดับฟ้า  ธนทวีรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
130
1120360132
เด็กชายปรัชญณัฐ  รักสนิท
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
131
1120540108
เด็กชายปราการ  คมพุดซา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
132
1120340057
เด็กชายปราชญา  ตันฐิตารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
133
1120540129
เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
134
1120350088
เด็กหญิงปริยากร  วัฒนะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
135
1121250076
เด็กหญิงปริษา  เชื้อช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
136
1121260007
เด็กหญิงปรีชญาน์  มีลาภ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
137
1120360133
เด็กหญิงปวิชญา  คำศรี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
138
1120300093
เด็กชายปวินทร์  คงขวัญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
139
1121251184
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ผลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
140
1120300095
เด็กหญิงปอแก้ว  นิสาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 3 ห้อง ป.3/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1120350090
เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
142
1121250710
เด็กชายปัญญวัฒน์  ดำจับ
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
143
1121260054
เด็กหญิงปัณชญา  ศาลาแดง
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
144
1120540020
เด็กหญิงปัณชญา  สืบชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
145
1120360356
เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ศรีหะวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
146
1120340309
เด็กชายปัณณธร  ชื่นชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
147
1121251185
เด็กชายปัณณวัฒน์  นวลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
148
1120340061
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
149
1120300096
เด็กชายปัณณวิฒน์  กุญแจกล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
150
1121260008
เด็กชายปัณวัฒ  หลิ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
151
1121260196
เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์เนียม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
152
1121250081
เด็กชายปิยะภัทร  อัฒจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
153
1120360605
เด็กชายปีติคุน  อภิชนกิจ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติรักบี้
สพป.ชลบุรี เขต 3
154
1120360606
เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติรักบี้
สพป.ชลบุรี เขต 3
155
1120310086
เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
สพป.จันทบุรี เขต 2
156
1120340065
เด็กหญิงปุณยนุช  นาแล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
157
1120340531
เด็กชายปุณยวีร์  คงนาคา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
158
1121250112
เด็กหญิงเปมณีญ์  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
159
1121260009
เด็กหญิงผริตา  พันธุ์โยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
160
1121260055
เด็กชายพงศกร  เชาวศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
161
1120360135
เด็กชายพงศกรณ์  โสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
162
1121250326
เด็กชายพงศ์ศรัน  หวังงำทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
163
1121250711
เด็กชายพชร  เลิศบำรุงสุข
ป.5
โรงเรียนสองภาษาระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
164
1120300100
เด็กชายพชรพล  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
165
1120540023
เด็กชายพณภัฒน์  สุทธิวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
166
1121250085
เด็กหญิงพนิดา  กิจเจริญวิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
167
1120350095
เด็กชายพรชัย  จงมีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
168
1120340470
เด็กชายพรหมพิริยะ  พลอยประไพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
169
1120540025
เด็กชายพศวีร์  จินตกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
170
1121260057
เด็กหญิงพัชรพร  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
171
1120350097
เด็กหญิงพัชรี  พจนวิจัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
172
1120300103
เด็กหญิงพัณณิตา  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
173
1121260058
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วยก
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
174
1121250086
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนาโกศัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
175
1121251196
เด็กหญิงพัทธนันท์  เบญจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1121250087
เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
177
1120300104
เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
178
1121250329
เด็กชายพาสิษฐ์  สมเกียรติวีระ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
179
1121250807
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรมาก
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
180
1121250088
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
181
1121250331
เด็กหญิงพิณนภา  พรมัญชุสา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
182
1120300107
เด็กหญิงพิมพ์ชณัฐ  กิจศุภไพศาล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
183
1120340073
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
184
1121250090
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แจ่มสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
185
1120340501
เด็กชายพิสิษฐ์  บุญโสธรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
สพป.ชลบุรี เขต 1
186
1120310127
เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุวรรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สพป.จันทบุรี เขต 2
187
1120300110
เด็กชายพีรวิชญ์  จรูญไชย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
188
1120300112
เด็กชายภวัต  เวชานนท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
189
1120340077
เด็กชายภัทร  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
190
1120310223
เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
สพป.จันทบุรี เขต 2
191
1121251200
เด็กชายภัทรดนย์  วงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
192
1120340502
เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
สพป.ชลบุรี เขต 1
193
1120350109
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
194
1120310205
เด็กหญิงภัสสร์อร  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
สพป.จันทบุรี เขต 2
195
1120360266
เด็กชายภาคริษฐ์  เอี่ยมโชติชวลิต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
196
1121250814
เด็กชายภาคิน  โยทองยศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
197
1121260124
เด็กชายภาณุพงศ์  บุติมาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
198
1120360137
เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
199
1120340078
เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนน้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
200
1121251203
เด็กชายภาณุรุจ  ศรีศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
201
1121251204
เด็กชายภาณุวัฒน์  วงศ์อยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
202
1120310095
เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
สพป.จันทบุรี เขต 2
203
1121251206
เด็กชายภูธนสิษฐ์  ดีก้องเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
204
1120340080
เด็กชายภูมิธรรม  เนติวิภัชธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
205
1120310010
เด็กชายภูมิรพี  บุญเฮ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
สพป.จันทบุรี เขต 2
206
1120300118
เด็กชายภูมิรพี  มงคลการ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
207
1121250095
เด็กชายภูริช  พึ่งแผ่นดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
208
1121250096
เด็กหญิงภูรินี  ทรัพย์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
209
1120360138
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญประเวช
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
210
1120540034
เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1120360268
เด็กชายภูวิศ  พัฒนผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
212
1120360275
เด็กชายเภฑาย  รัชรากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
213
1120310087
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
สพป.จันทบุรี เขต 2
214
1120350116
เด็กชายรชต  นกประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
215
1120310096
เด็กชายรชต  สอดสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
สพป.จันทบุรี เขต 2
216
1121250343
เด็กชายรพีพงศ์  ศรีรักยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
217
1121250097
เด็กชายรังสิกร  ช่างเก็บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
218
1120340081
เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
219
1120310224
เด็กหญิงรัชนีกร  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
สพป.จันทบุรี เขต 2
220
1121250820
เด็กชายรัชพล  จึงรุ่งฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
221
1120540109
เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
222
1120360269
เด็กชายรัฐศรัณย์  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
223
1120350120
เด็กหญิงรุจิรา  วิเชียรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
224
1121250098
เด็กหญิงลภัสรดา  เมธาวิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
225
1120340082
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ลิ้มวานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
226
1121251216
เด็กชายวชิรวิชญ์  ลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
227
1121250099
เด็กชายวชิรวิชย์  เจริญกิจปีติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
228
1120350122
เด็กหญิงวนัสนันท์  วาณิชย์โชติการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
229
1121260014
เด็กหญิงวรณัน  แสนสุธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
230
1120360270
เด็กชายวรธน  โกเมนจรัสวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
231
1120350123
เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
232
1120300129
เด็กหญิงวรัชย์สินี  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
233
1120300514
เด็กชายวราพันธ์  รัตนเชิดชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
234
1121250349
เด็กชายวฤนทร์  สิงหเสนี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
235
1120350126
เด็กชายวัชร์ศิรัส  หอมปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
236
1120310088
เด็กชายวันเฉลิม  สร้างผล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
สพป.จันทบุรี เขต 2
237
1120310128
เด็กหญิงวิกาวี  พลเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สพป.จันทบุรี เขต 2
238
1121250101
เด็กหญิงวิชญาพร  มาถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
239
1121250716
เด็กชายวิมุต  ทวีกิติกุล
ป.5
โรงเรียนสองภาษาระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
240
1120340084
เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
241
1120360389
เด็กหญิงวิรุฬห์รักษ์  ราษฎรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
242
1121250354
เด็กหญิงวีรดา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
243
1120340086
เด็กชายวีรวัฑฒก์  เย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
244
1121250356
เด็กชายวีระสิทธิ  จันทร์แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
245
1120360139
เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ  จิตต์อำพร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1120300139
เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยอินทร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
247
1120360271
เด็กชายศรัณย์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
248
1120310166
เด็กหญิงศศิชา  กิ่งพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
249
1120350130
เด็กชายศิริพงษ์  วงศ์ชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
250
1120350441
เด็กชายศิวัช  เสรีศุภโภคานนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
251
1120360049
เด็กชายศุภกร  สายธนู
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
252
1120350134
เด็กชายศุภวัตร  ศิริจันทร์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
253
1121250115
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  วัฒนาโกศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
254
1121260189
เด็กชายสถาปัตย์  อนันต์ชัยพัทนา
ป.6
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
สพป.ระยอง เขต 2
255
1120350135
เด็กหญิงสวิตตา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
256
1120300148
เด็กชายสหัสวัต  เจียมภิรมย์สุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
257
1120300149
เด็กชายสัณหณัฐ  โคบาล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
258
1120340436
เด็กหญิงสาธิดา  ประสานตรี
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
259
1120310092
เด็กชายสินชัย  สุรินทรา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
สพป.จันทบุรี เขต 2
260
1121250364
เด็กชายสิปปกร  ซุ่นเเต้
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
261
1121250103
เด็กชายสิรภพ  แสงเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
262
1120340332
เด็กชายสิรวิชญ์  ดำขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
263
1121250104
เด็กชายสิรวุฒิ  กุลอารีย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
264
1120340503
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
สพป.ชลบุรี เขต 1
265
1120300158
เด็กหญิงสุทธิดา  วัชราสิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
266
1120300160
เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
267
1120310005
เด็กหญิงสุพรรณษา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร)
สพป.จันทบุรี เขต 2
268
1120360390
เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
269
1120340335
เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์พริ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
270
1120310225
เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
สพป.จันทบุรี เขต 2
271
1120340093
เด็กชายสุภกร  สมานคุณารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
272
1120310098
เด็กหญิงสุภัทรตา  นาท้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
สพป.จันทบุรี เขต 2
273
1120540137
เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
274
1120540138
เด็กชายสุรพัศ  เถาหมอ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
275
1120340895
เด็กหญิงสุวรีย์  นิธิโชตินุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนศุทธรัตน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
276
1120360245
เด็กหญิงโสวราพรรณ  สุขใส
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.ชลบุรี เขต 3
277
1120310134
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชลสาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สพป.จันทบุรี เขต 2
278
1120300183
เด็กชายเหวิน ฟู่  ล็อค
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
279
1120340555
เด็กชายอชิตะ  อึ้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
280
1120340556
เด็กชายอฐิษ  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1120340477
เด็กชายอดุลย์วิชญ์  ขจิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
282
1120310136
เด็กชายอนุสรณ์  ไพรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สพป.จันทบุรี เขต 2
283
1120350147
เด็กหญิงอภิญญา  หอมละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
284
1120540038
เด็กชายอภิภู  ดีเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
285
1120340097
เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
286
1120340098
เด็กชายอรรจพล  ไตรวุฒานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
287
1121250366
เด็กหญิงอริยาภรณ์  ยศปิยะเสถียร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
288
1121250108
เด็กชายอังกูร  พิทักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
289
1120300171
เด็กชายอัฑฒ์  มงคลสินธุ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
290
1120340779
เด็กชายอัตต์  อัตตสัมมากุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
291
1120340437
เด็กชายอากร  เพ็งสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
292
1120300175
เด็กชายอิทธิณ์ณัฎฐ์  ฉายแสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
293
1121250851
เด็กชายอิทธิเดช  กิ่งวงษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
294
1120340780
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
295
1121250367
เด็กชายอินทัช  เหลืองวรารัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
296
1120360051
เด็กหญิงอินทัชฌา  โปร่งพรมมา
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
297
1120310170
เด็กชายอีริค ยูฮง  ลิว
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
298
1120360391
เด็กหญิงอุรชา  พนมเชิง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
299
1120360142
เด็กหญิงเอญารัตน์  โพธิ์นิล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
300
1121250116
เด็กหญิงเอมวิกา  วรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
301
1120310026
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุธาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
สพป.จันทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
302
2120340438
เด็กหญิงกัญญ์ณัฏฏ์  วุฒิสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
303
2120300190
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีประสม
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
304
2120300191
เด็กหญิงกัลยา  ชำนาญศิลป์
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
305
2120360278
นายกิตติโชติ  กิจโชติธำรง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
306
2121250376
เด็กหญิงจันทรกานต์  มนตรีวิจิตร์กุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
307
2120340439
เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย
ม.1
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
308
2120360393
นางสาวชมพูนุช  นันทนิน
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
309
2121250384
เด็กหญิงชลันธร  ศรีวัฒนะโชติ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
310
2120340788
เด็กชายชัยธัช  ผลิตวานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
311
2120300196
นายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
312
2120360286
นางสาวฐานิดา  คงศรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
313
2120340440
เด็กชายณชพล  ศุภจิตกุลชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
314
2120300198
เด็กชายณฐกร  ตระกูลคำพานิช
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
315
2120360287
เด็กชายณฐวัฒน์  วิวรรธนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
316
2120300710
เด็กชายณภัทร์  บุญชุ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
317
2120300200
เด็กชายดนย์  สุติยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
318
2120340789
เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
319
2121250412
เด็กชายธีภพ  สีขาว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
320
2120340481
เด็กชายธีรภัทร  ตรีภพสกุลสิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
321
2120360290
นายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
322
2120300206
เด็กชายนภัสรพี  อภัย
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
323
2120360394
เด็กชายนิธิภัทธ์  โรจน์รุ่งศศิธร
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
324
2121250416
เด็กชายนิรันดร์ชัย  ศรีสง่า
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
325
2120300210
เด็กชายบุลธัช  สีสมงามตระกูล
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
326
2120360293
นายปราชญ์  วิเชียรเครือ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
327
2121250725
เด็กหญิงปริยากร  ชังเทศ
ม.2
โรงเรียนสองภาษาระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
328
2121250425
เด็กชายปิติพัฒน์  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
329
2120360396
นายปิยนาวี  แสวงหาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
330
2121250483
เด็กชายเปรมอนันต์  วิจาราณาญาณ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
331
2120300213
เด็กชายพชร  มงคลสุข
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
332
2120360397
เด็กชายพรพล  สุขธงไชยกูล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
333
2120300214
เด็กหญิงพรพิมนต์  ชาญอนุวัตร
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
334
2120360299
เด็กชายพันธุ์ธัช  โชติรัตน์สิริกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
335
2121250434
เด็กหญิงพาฝัน  พุ่มนวล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
336
2120300216
เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
337
2121250437
เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
338
2120360300
เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
339
2120340499
เด็กหญิงแพรวา  นามไพร
ม.3
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
สพป.ชลบุรี เขต 1
340
2120360398
เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นมา
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
341
2120350459
เด็กชายภูริณัฐ  แก้วแสงทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
342
2120300221
เด็กหญิงมัลลิกา  มาลาทอง
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
343
2120360302
นายรังสิมันตุ์  สัตยารมณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
344
2121250448
เด็กชายวชิรวิทย์  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
345
2120360304
เด็กชายวรธร  คชรักษ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
346
2120360305
นายวัชรวุฒิ  วุฒิศิริวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
347
2120360308
เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
348
2121250464
เด็กหญิงสรัล  อุทธังกาศ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
349
2121250471
เด็กหญิงสโรชา  ระวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
350
2120360400
เด็กหญิงสลักฤทัย  ยังวรรณ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
351
2121250468
เด็กชายสิรวิชย์  ศรีรักยิ้ม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
352
2121250669
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยั่งยืนกิจการ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
353
2121250470
เด็กชายสุรเดช  ล่องดุริยางค์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
354
2120300226
เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
355
2120360309
นายอัครเดช  โคเรซาวา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
356
2120300741
เด็กชายอัครัช  วรรณสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
357
2121250479
เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
358
2120360061
เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
359
2120360611
เด็กชายธนินท์รัฐ  อภัยสันติกุล
ม.2
โรงเรียนอักษรพัทยา
สพป.ชลบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
360
3120300233
เด็กชายกตตน์  กล่อมสุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
361
3120350155
เด็กชายกนกพล  จำปาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
362
3120300234
เด็กชายกนกพล  มีพืชน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
363
3120300236
เด็กหญิงกมลทิพย์  นวชิระ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
364
3120310107
เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีบุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
สพป.จันทบุรี เขต 2
365
3120310172
เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
366
3120360366
เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
367
3121251243
เด็กชายกรวิชญ์  เลิศกวินอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
368
3121250118
เด็กหญิงกฤตธีริศรา  ธิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
369
3120340561
เด็กชายกฤตภาส  ตั้งจิตตรง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
370
3120300749
เด็กชายกฤตานนท์  นิตรมะณี
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
371
3120350467
เด็กชายกฤติธี  หล่อทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
372
3120300243
เด็กชายกฤษณชาญ  เริ่มรักษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
373
3121251245
เด็กชายกวินท์  เอื้อพรพาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
374
3121251246
เด็กหญิงกษิดิศ  ขจรเดชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
375
3120340350
เด็กชายก้องภพ  ตระกูลคู่บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
376
3120300524
เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
377
3120300246
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
378
3120300250
เด็กหญิงกัญพัชญ์  สิงห์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
379
3120350474
เด็กหญิงกันต์กนิษฐุ์  แคว้นโอฬาร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
380
3120360162
เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
381
3120360367
เด็กหญิงกันธิชา  ปั้นสง่า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
382
3120300254
เด็กหญิงกานต์สิรี  เนื่องแสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
383
3121250126
เด็กชายกิตติ์กวิน  แก้วฉอ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
384
3121250028
เด็กชายกิตตินันท์กรณ์  ธรรมอินราช
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
สพป.ระยอง เขต 1
385
3120360369
เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
386
3120340109
เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสรพงศ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
387
3120310174
เด็กหญิงขวัญข้าว  เพาะปลูก
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
388
3121250127
เด็กหญิงขวัญจิรารัฎฐ์  เจียรักสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
389
3120310200
เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
390
3120300466
เด็กหญิงเขมจิรา  อรุณพงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
391
3120340199
เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
392
3121251251
เด็กชายคณาธิป  อมรคุณาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
393
3121260022
เด็กชายคณาเศรษฐ์  ทองดารา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
394
3120310100
เด็กหญิงคริษฐา  แพงพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาหอม
สพป.จันทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/9 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
395
3120310209
เด็กชายคุณากร  เล้ารุ่งเรืองผล
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
สพป.จันทบุรี เขต 2
396
3121250869
เด็กชายคุณานนท์  สุภัคคุณธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
397
3120310175
เด็กหญิงจณิสตา  บุญนาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
398
3120350174
เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
399
3120350405
เด็กชายจักรกฤษ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
สพป.ชลบุรี เขต 2
400
3120300525
เด็กชายจักรภัทร  เครือทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
401
3120310013
เด็กชายจักรินทร์  แววสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
สพป.จันทบุรี เขต 2
402
3121251256
เด็กชายจามิกรณ์  สรุงบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
403
3120340566
เด็กหญิงจิดาภา  เกษมสรวล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
404
3120350176
เด็กหญิงจิตติพร  เพ็งโหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
405
3121251258
เด็กหญิงจิตติมา  ยิ้มแฉล้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
406
3120300260
เด็กหญิงจิตติลาภา  จิตต์เสาวลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
407
3120340112
เด็กชายจิรพงศ์  สุวรรณเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
408
3120300263
เด็กชายจิรภัทร  แซ่จง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
409
3120300262
เด็กชายจิรภัทร  ดีมีชาติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
410
3121250130
เด็กชายจิรภัทร  พุฒิไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
411
3121250131
เด็กชายจุฑาบดินทร์  จัตตุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
412
3120350403
เด็กหญิง์ชญานันท์  วุฒิปัญญารัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
413
3120300265
เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
414
3120340115
เด็กหญิงชฎาณัฐพร  พรมสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
415
3120340116
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
416
3120310178
เด็กหญิงชนันธร  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
417
3120300530
เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
418
3121250513
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสารากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
419
3121250881
เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
420
3121250514
เด็กหญิงชนิสรา  สุรพงศ์ประภา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
421
3120340123
เด็กชายชโนทัย  ก๋งเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
422
3120340117
เด็กหญิงชมศิรินทร์  พันธ์พลากรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
423
3120350191
เด็กชายชยางกูร  ผาเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
424
3120340703
เด็กหญิงชยามร  แปน้อย
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
สพป.ชลบุรี เขต 1
425
3121251102
เด็กหญิงชวัลรัตน์  นาคไพรัช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
426
3121250883
เด็กชายชวัลวิทย์  ชิวธนากรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
427
3120360169
เด็กชายชวินกิตติ์  ศรีแช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
428
3120340677
เด็กชายชัชพงศ์  วงษ์ดาว
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 1
429
3121250134
เด็กชายชัยณรงค์  บุญไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/10 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
430
3120340122
เด็กหญิงชาลิสา  โจมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
431
3121251262
เด็กหญิงชิชญาสุ์  เฉลิมเทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
432
3121251263
เด็กชายชินนธร  บุรพานนทชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
433
3120300533
เด็กชายชิเนรัช  ศรีศรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
434
3120300276
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
435
3120340811
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
436
3120360021
เด็กหญิงญาณาภรณ์  ขอค้า
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
สพป.ชลบุรี เขต 3
437
3120340362
เด็กหญิงญาณิศา  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
438
3121250135
เด็กหญิงฏรียพัฒน์  มงคลชัยฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
439
3120300281
เด็กชายฐนกรรญฐ์  รัตนสัจธรรม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
440
3120300282
เด็กชายฐนศรรญย์  รัตนสัจธรรม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
441
3120340124
เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
442
3120340125
เด็กชายฐิติพันธ์  บุญมาธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
443
3120350203
เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
444
3120340445
เด็กชายณกร  ชูเกษมรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
445
3121250138
เด็กชายณชนก์  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
446
3120350207
เด็กชายณฐดล  เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
447
3120340127
เด็กชายณธีพัฒน์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
448
3121250142
เด็กหญิงณนิชา  เพ็งสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
449
3120300290
เด็กหญิงณพิชญา  เจี่ยสกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
450
3121251270
เด็กหญิงณภัทร  นรศาศวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
451
3120340129
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  วรรษติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
452
3120350209
เด็กชายณภัทรพงศ์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
453
3121250524
เด็กหญิงณัชลักษณ์  ฉัตรสถานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
454
3121250147
เด็กหญิงณัฎฐ์ศศิ  เอมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
455
3120340816
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วงษ์ทองศิริชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
456
3120340130
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
457
3121250528
เด็กหญิงณัฏฐ์วนัน  เวหนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
458
3121250527
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  รองเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
459
3120360371
เด็กหญิงณัฐกมล  จักรจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
460
3121260080
เด็กชายณัฐกร  เคราะห์ดี
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
461
3120340580
เด็กหญิงณัฐการย์  ศิริโชติกมลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
462
3121250531
เด็กหญิงณัฐญา  กิจกุศลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
463
3120350214
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
464
3121250148
เด็กหญิงณัฐฐิญา  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
465
3120340135
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
466
3120340137
เด็กชายณัฐนันท์  เธียรวุฒิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
467
3120350218
เด็กชายณัฐนันท์  สูงเนินเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
468
3120350500
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปฐมพีรกานต์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
469
3120360181
เด็กชายณัฐพัชร์  ประชานารถ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
470
3121250153
เด็กหญิงณัฐรดา  วงศ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
471
3121251282
เด็กหญิงณัฐรดา  เอาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
472
3120350222
เด็กชายณัฐรัฐ  จันมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
473
3120340585
เด็กชายณัฐรัฐ  หิรัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
474
3120310179
เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์พึ่งพลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
475
3121260083
เด็กหญิงณัธฐณิชา  จันทคาม
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
476
3121250912
เด็กหญิงณิชกมล  เกิดโต
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
477
3120300302
เด็กหญิงณิชกมล  เห็มกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
478
3120350228
เด็กชายณิชปุญญ์  เจริญขจรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
479
3120300304
เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
480
3120300306
เด็กหญิงดนิตา  ประชุมแพทย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
481
3121260200
เด็กหญิงดลกมล  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
482
3120340642
เด็กชายเดชาธร  โสวรรณะ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
483
3121250158
เด็กชายตนุภัทร  ศรีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
484
3120300539
เด็กหญิงตลับไหม  เจริญพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
485
3121251286
เด็กชายติณณภพ  ศรีอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
486
3120310078
เด็กชายเตชภัทร  สุขเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
สพป.จันทบุรี เขต 2
487
3120350598
เด็กหญิงเติมเต็ม  ประวัติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
488
3120340509
เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
สพป.ชลบุรี เขต 1
489
3120340647
เด็กชายไตรทศ  อิ่มสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
490
3120360373
เด็กหญิงทรรศอร  อุดมพรพนารักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
491
3121250159
เด็กหญิงทัชชกร  แป้นเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
492
3121251108
เด็กหญิงทิปสุรางค์  สิงหบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
493
3121250538
เด็กชายทิวัตถ์  เพชรแดง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
494
3120310181
เด็กชายทิวากร  ขาวไกล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
495
3121260045
เด็กชายแทนธรรม  บูรณะภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
496
3120300313
เด็กชายธนกฤต  พรจิรกิตติพงศ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
497
3121250162
เด็กชายธนกฤต  วินัยโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
498
3120340370
เด็กชายธนกฤต  สานุสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
499
3120350243
เด็กชายธนโชติ  นามสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
500
3120360327
เด็กชายธนธัส  ทวีนุช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
501
3120340589
เด็กชายธนภัทร  ศรีสรรค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
502
3120300319
เด็กชายธนอรรถ  นนทกนก
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
503
3120310182
เด็กหญิงธนัญญา  เก่งนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
504
3120350242
เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
505
3120300546
เด็กหญิงธนิษฐา  กัดมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
506
3120300321
เด็กชายธรรวา  สิงห์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
507
3120300322
เด็กหญิงธรรศกร  สีเผือก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
508
3121250165
เด็กหญิงธฤตมน  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
509
3120300325
เด็กชายธัญกิตติ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
510
3120300326
เด็กหญิงธัญจิรา  วิสุทธาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
511
3120350512
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
512
3120360187
เด็กหญิงธัญพิมล  เสือตาด
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
513
3120300549
เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
514
3121251294
เด็กชายธาวิน  เหง้าละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
515
3121251111
เด็กชายธิติวุฒิ  สุทธิธาทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
516
3120360023
เด็กชายธิปรมี  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
สพป.ชลบุรี เขต 3
517
3121260088
เด็กชายธีมา  เหราบัตย์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
518
3120300331
เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
519
3120360188
เด็กชายธีรนัย  กังอี้
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
520
3121250167
เด็กชายธีราทร  ธีระนิติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
521
3120300334
เด็กชายธุวานนท์  สิทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
522
3121250169
เด็กชายนนท์ปวิธ  เกิดกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
523
3120540059
เด็กหญิงนนทวรรณ  แสงแข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
524
3120350251
เด็กชายนนทวัชร์  วรรณเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
525
3120540112
เด็กชายนพัช  อานามวงษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
526
3120300553
เด็กหญิงนภสวรรณ  ศักดิ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
527
3120310184
เด็กหญิงนภัสสร  ประชุมสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
528
3120340448
เด็กหญิงนภัสสรณ์  เหลืองกมลจินดา
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
529
3120340825
เด็กชายนฤกวิน  ปภาคีรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
530
3120350254
เด็กชายนฤปนาถ  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
531
3120360190
เด็กหญิงนฤภร  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
532
3120310068
เด็กหญิงนฤมล  รุนกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
สพป.จันทบุรี เขต 2
533
3120300339
เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีท่าไฮ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
534
3121260203
เด็กหญิงนวมน  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
535
3120350258
เด็กชายนัธทวัฒน์  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
536
3120350521
เด็กชายนันทชัยย์  กิติมหาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
537
3121250170
เด็กหญิงนันท์ณภัสร์  แก้วภูมิแห่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
538
3120350522
เด็กชายนันทพงศ์  ไชยรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
539
3120300345
เด็กหญิงนิภาภัทร  กิจวิชา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
540
3120300347
เด็กหญิงนุชวรา  สุขปรีดา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
541
3120350265
เด็กหญิงบุญญรัตน์  น้อยทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
542
3120350266
เด็กหญิงบุญนิสา  น้อยทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
543
3120340151
เด็กหญิงบุญราศี  เอี่ยมอารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
544
3121260028
เด็กหญิงบุณยวีร์  สุจีรกุลไกร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
545
3120350398
เด็กหญิงเบญญาภา  เลขาวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
546
3120340200
เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
547
3121251304
เด็กหญิงปณิตา  สีวะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
548
3120300352
เด็กหญิงปนัดดา  ชูจิตต์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
549
3120340153
เด็กชายปพณ  อรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
550
3120340684
เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 1
551
3120310187
เด็กหญิงปรารถนา  อยู่สถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
552
3120540158
เด็กชายปรินทร  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
553
3120360331
เด็กหญิงปริยากร  อนุตรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
554
3121250682
เด็กหญิงปรียาภัทร  คำทุม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
555
3121250176
เด็กหญิงปลายฝัน  ปัทมมงคลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
556
3120350271
เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
557
3120340258
เด็กหญิงปวันรัตน์  จูงศัดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
สพป.ชลบุรี เขต 1
558
3120350272
เด็กหญิงปวีณอร  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
559
3121251311
เด็กชายปองภพ  แสนสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
560
3120300562
เด็กชายปัญญาพล  สุขจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
561
3121250559
เด็กชายปัญณ์  อุดมเดช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
562
3120340685
เด็กหญิงปัฐมวรนันท์  เพชรสระ
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 1
563
3120300360
เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
564
3120360203
เด็กหญิงปาณิศา  คงแนวดี
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
565
3120340157
เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
566
3120540161
เด็กหญิงปาริฉัตร  โสวณะปรีชา
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
567
3121250955
เด็กหญิงปาริชา  อังคธัญกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
568
3121260097
เด็กหญิงปาลิตา  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
569
3120350279
เด็กหญิงปิณฑิรา  ภักดีแขก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
570
3121251314
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สุวรรณวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
571
3120350280
เด็กหญิงปิยธิดา  สนธิองค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
572
3121250256
เด็กชายปิยังกูร  กระจายกลาง
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
สพป.ระยอง เขต 1
573
3120540162
เด็กหญิงปิยาภรณ์  บิสสุริ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
574
3120350282
เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีประศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
575
3120300368
เด็กหญิงปุณณภา  วรัญญูรัตนะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
576
3120360205
เด็กหญิงปุณณิตา  นวชินกุล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
577
3121250571
เด็กหญิงปุณยภา  เต็งสกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
578
3121250959
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทุมเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
579
3121250960
เด็กหญิงปุณิกา  อังคธัญกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
580
3120350537
เด็กชายปุริม  เอี่ยมวสันต์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
581
3120340161
เด็กหญิงปูริดา  เตคุณาทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
582
3120540089
เด็กหญิงไปรยา  ยันตโกเศศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
583
3120300374
เด็กชายพงศกร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
584
3120350538
เด็กชายพงศ์จักร  พิชชาพรพรรณา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
585
3120340162
เด็กชายพงษ์พิชญ์  ประดิษฐผลเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
586
3120310216
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  จันทเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
สพป.จันทบุรี เขต 2
587
3121250962
เด็กชายพชรพล  พรหมช่วย
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
588
3120540068
เด็กชายพชรพล  ฟองมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
589
3120360334
เด็กชายพชรวัฒน์  ทับพุ่ม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
590
3120310188
เด็กชายพรพิพัฒน์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
591
3121250180
เด็กหญิงพรรษชล  แก้วเดียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
592
3120340833
เด็กชายพศวีร์  สุทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
593
3120360402
เด็กหญิงพัชญ์อนัญญา  วงศ์เดชสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
594
3120350296
เด็กชายพัชรพล  รุ่งโรจน์วิทยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
595
3120340168
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
596
3121250735
เด็กชายพัฒน์ภูมิ  ทาสระคู
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
597
3121250182
เด็กหญิงพัณณิตา  อมรพิสิฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
598
3121250576
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยสร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
599
3120360337
เด็กชายพันธุ์ธัช  ห่าว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
600
3121250577
เด็กหญิงพาขวัญ  มุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
601
3121260199
เด็กหญิงพาขวัญ  สำเร็จ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
602
3121250184
เด็กชายพาทิศ  เมืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
603
3120350544
เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
604
3121250185
เด็กหญิงพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
605
3120300382
เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
606
3120340609
เด็กหญิงพิชชานันท์  คุณจันทรโชติ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
607
3121260196
เด็กหญิงพิชญธิดา  เอกจีน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
608
3120360377
เด็กหญิงพิชญ์พิรชา  สุพัฒนวาณิชกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
609
3120310154
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  งามบุญปลอด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
สพป.จันทบุรี เขต 2
610
3120300386
เด็กหญิงพิชากร  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
611
3121250189
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเรืองยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
612
3120540072
เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
613
3120310155
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
สพป.จันทบุรี เขต 2
614
3120340488
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลลิตเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
615
3120340611
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตุงคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
616
3121250190
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหลืองวุฒิวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
617
3120300575
เด็กหญิงพีรยา  พีซ ศรัทธาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
618
3121250235
เด็กหญิงเพียงพอ  ฉำ่แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
619
3120350602
เด็กหญิงเพียงฟ้า  อานุภาพพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
620
3121251377
เด็กหญิงเพียงรวี  เครือวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
621
3120360242
เด็กหญิงแพรวา  เบญจวรางกูล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
622
3121250237
เด็กหญิงแพรวา  สิงคะนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
623
3120300576
เด็กชายฟีนิกซ์  แชร์ฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
624
3120350603
เด็กหญิงเฟื่องธัญ  อิฐงาม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
625
3120300577
เด็กหญิงภคพร  แจ้งอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
626
3120300578
เด็กหญิงภวพร  สมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
627
3120340178
เด็กชายภวัต  จันทรสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
628
3120350310
เด็กชายภวินท์  เจริญเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
629
3121250982
เด็กชายภัทรกร  นิลชมภู
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
630
3121251327
เด็กชายภัทร์ธนวัฒน์  อัมพรมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
631
3121251325
เด็กหญิงภัทรธิชา  โวหารลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
632
3121250588
เด็กหญิงภัทร์นรินท์  เจริญศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
633
3120360215
เด็กหญิงภัทรภร  ธีระจินดาชล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
634
3120350311
เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
635
3120340179
เด็กหญิงภัทรวดี  คำนึงสิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
636
3121250587
เด็กหญิงภัทรียา  ลิมสัมพันธ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
637
3120350312
เด็กชายภัทิยบุรุษ  แนมผักแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
638
3120300396
เด็กหญิงภาณิชา  พานิชผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
639
3121251329
เด็กชายภาณูพงศ์  อาจวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/9 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
640
3121260100
เด็กหญิงภิญญลักษณ์  กุลปรีดารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
641
3120340450
เด็กหญิงภิรัญญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
642
3120350555
เด็กชายภีมเดช  มนต์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
643
3120340839
เด็กชายภีมากร  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
644
3120300399
เด็กชายภูดินันท์  ลือวิฑูรเวชกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
645
3121260033
เด็กชายภูเบศวร์  ผูกดวง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
646
3120350315
เด็กชายภูมิพัฒน์  ขมสวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
647
3121251331
เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
648
3120540169
เด็กชายภูมิพิชชา  เหล่าชัย
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
649
3120300405
เด็กชายภูเมธ  วัฒนปัญญาขจร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
650
3120340181
เด็กชายภูริทัต  สุขมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
651
3120340896
เด็กชายภูรินท์  มณีสาคร
ป.5
โรงเรียนศุทธรัตน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
652
3120350317
เด็กชายภูริพัฒน์  พุ่มบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
653
3120360217
เด็กชายภูวริช  บุตดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
654
3121260191
เด็กหญิงมณิสรา  ปรุงแต่งกิจ
ป.6
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
สพป.ระยอง เขต 2
655
3120350322
เด็กหญิงมาธวี  ศรีสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
656
3120340202
เด็กชายเมธพนธ์  บุญรัตนบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
657
3120340843
เด็กชายยศวินทร์  อังศุจันทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
658
3121250198
เด็กชายรชต  ยุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
659
3121260034
เด็กหญิงรมลกร  จันทร์ส่อง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
660
3121250994
เด็กหญิงรรร  จิรปิติสัจจะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
661
3121251342
เด็กชายรัญชน์ธรรม  ธารพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
662
3121251343
เด็กชายรัฏฐกรณ์  ภูเต้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
663
3120360344
เด็กชายรัฐนันท์  บัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
664
3120540116
เด็กชายรัฐนันท์  รักษ์วงคณา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
665
3120310193
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยืนยงเจริญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
666
3121260201
เด็กหญิงริติการณ์  ชุตินันทกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
667
3120340846
เด็กหญิงรุจิภัทร์  เลิศวิริยะวณิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
668
3120300412
เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
669
3121250201
เด็กชายลภนพัฒน์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
670
3120300583
เด็กหญิงลสิชญา  สิงห์สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
671
3121260115
เด็กหญิงเลิศนภา  มูลสละ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
672
3120340848
เด็กชายวงศธร  พุทธกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
673
3121250601
เด็กหญิงวงศ์วรัณ  ตรีสุคนธ์ภูษา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
674
3120360220
เด็กชายวชิรวิจน์  สุวรรณราช
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/10 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
675
3121251348
เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
676
3120340407
เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
677
3121250203
เด็กชายวชิรวิชย์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
678
3120300584
เด็กชายวชิรวิทย์  สิทธิศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
679
3120300416
เด็กชายวชิระ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
680
3121251003
เด็กหญิงวรนิษฐา  คีรีแลง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
681
3121250738
เด็กชายวรปรัชญ์  อุ่นจิตต
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
682
3121250204
เด็กหญิงวรพรรณ  เดชศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
683
3121250205
เด็กชายวรพล  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
684
3120300418
เด็กหญิงวรรณกร  สุขาจิตต์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
685
3121250206
เด็กหญิงวรรษมล  รักษมาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
686
3121251007
เด็กหญิงวรวรรณ  ซาไทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
687
3120350336
เด็กหญิงวรวลัญช์  เฉลยพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
688
3120300586
เด็กหญิงวรวัลคุ์  สิมะบวรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
689
3121251127
เด็กชายวรวิทย์  สนั่นไหว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
690
3121250207
เด็กชายวรัชญ์  พรานนท์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
691
3120350338
เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
692
3120340454
เด็กหญิงวรินทร์รตา  พงศ์เรืองรอง
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
693
3120300587
เด็กหญิงวรินทิรา  เเก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
694
3121251351
เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
695
3121250209
เด็กหญิงวศินี  แสนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
696
3120350340
เด็กชายวัชรพนธ์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
697
3120300425
เด็กหญิงวาวี  พุ่มวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
698
3120360221
เด็กหญิงวิชิตา  อภิรักษ์นิยม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
699
3120310115
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่คู
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
สพป.จันทบุรี เขต 2
700
3120350345
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คู่นา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
701
3121250213
เด็กชายวิศรุต  พุกนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
702
3120340186
เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
703
3121260036
เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญชัยกุล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
704
3120360381
เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกุลขจร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
705
3121250217
เด็กหญิงศศิประภา  มาละมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
706
3121251354
เด็กชายศักดา  ดอกพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
707
3120360382
เด็กหญิงศิรดา  สาหล้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
708
3120340858
เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
709
3120300591
เด็กชายศิวพงศ์  จวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
710
3121251356
เด็กชายศุกล  รอดพ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
711
3120340859
เด็กชายศุภมิตร  ถาวรเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
712
3121260039
เด็กหญิงศุภิสรา  มุกดาสนิท
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
713
3120350604
เด็กชายเศวตโชติ  วรปรัชญา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
714
3120540083
เด็กหญิงสมภัสสร  สรวมชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
715
3121250219
เด็กชายสมิทธ์  เจ็งวัฒนาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
716
3121260110
เด็กหญิงสัตตกมล  โชคศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
717
3120340456
เด็กชายสาริน  ขาวหนู
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
718
3120340457
เด็กหญิงสาริมา  ขาวหนู
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
719
3120340191
เด็กชายสิรัฏฐ์  สถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
720
3121250016
เด็กหญิงสิราวรรณ  วรรต์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
สพป.ระยอง เขต 1
721
3120340192
เด็กหญิงสิรินทร์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
722
3120350363
เด็กชายสิริภิญโญ  คิสาลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
723
3120310227
เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
สพป.จันทบุรี เขต 2
724
3121251134
เด็กหญิงสิริรัตน์  วิระเทพสุภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
725
3120540178
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
726
3121260185
เด็กหญิงสุชานันท์  ศิลากุล
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สพป.ระยอง เขต 2
727
3121260186
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชุติปัญญะบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สพป.ระยอง เขต 2
728
3120300445
เด็กชายสุทธินันท์  เขมะสุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
729
3120310076
เด็กหญิงสุธาทิพย์  รุนกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
สพป.จันทบุรี เขต 2
730
3121250222
เด็กชายสุธาสิด  อำไพเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
731
3121260198
เด็กหญิงสุพิชชา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
732
3120350589
เด็กหญิงสุภาวดี  ตะโกภู่
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
733
3121250225
เด็กชายสุรชัช  ศรีสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
734
3121250617
เด็กชายสุรวิช  เจริญชัยเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
735
3121251035
เด็กหญิงสุวิชาดา  เขตสมุทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
736
3120340194
เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
737
3120350375
เด็กชายอชิระ  โอษฐวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
738
3120350377
เด็กหญิงอณิษฐา  วงษ์วาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
739
3120310197
เด็กหญิงอธิฐาน  ฤทธิบันลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
740
3121250227
เด็กหญิงอนัญญา  ถิวานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
741
3120540087
เด็กหญิงอนัญญา  สถิตย์วิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
742
3121250620
เด็กหญิงอภิชญา  ต่อโชติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
743
3120540180
เด็กหญิงอภิชญาน์  สุขสอาด
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
744
3121251040
เด็กชายอภิชา  จันทรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
745
3121260146
เด็กชายอภินัทธ์  รื่นรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
746
3121250230
เด็กชายอมต  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
747
3120340865
เด็กหญิงอริศรา  สุนทรวิภาตภูมิ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
748
3120340492
เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
749
3120360239
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุจริต
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
750
3120540121
เด็กชายออมสิน  นำประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
751
3120300457
เด็กชายอัครกร  พลมหาลาภ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
752
3121251045
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองทา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
753
3121250628
เด็กหญิงอาทิยา  นาคปัญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
754
3120310103
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวีผล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
สพป.จันทบุรี เขต 2
755
3120340866
เด็กหญิงอิงฟ้า  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
756
3121250234
เด็กหญิงอิงรภัทร  กังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
757
3121260114
เด็กชายอิษฎา  ขวัญดี
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
758
3120540183
เด็กหญิงเอลิษา  พงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
759
3120310042
เด็กหญิงณิชกานต์  เรี่ยมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
สพป.จันทบุรี เขต 2
760
3120310053
เด็กชายพีรวิชญ์  ปราบไพริน
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
สพป.จันทบุรี เขต 2
761
3120310038
เด็กหญิงกัลยา  นพพรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
สพป.จันทบุรี เขต 2
762
3120360074
เด็กหญิงกัญญาภัค  สอนโพนงาม
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
763
3120310050
เด็กหญิงปาริญานุช  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
สพป.จันทบุรี เขต 2