รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1110980333
เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนชนะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
2
1111470001
เด็กชายกณิศ  ดิษสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
3
1111480406
เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
4
1112250160
เด็กหญิงกมลชนก  รามเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
5
1110530282
เด็กหญิงกรกมล  รุณแสง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
สพป.ตรัง เขต 2
6
1110910788
เด็กชายกรวิชช์  เจะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
7
1110980337
เด็กชายกรวิชญ์  เกตุชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
8
1111481787
เด็กชายกรวิชญ์  ทองสีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
สพป.สตูล
9
1110780002
เด็กชายกรวิชญ์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
10
1111480797
เด็กหญิงกฤชอร  เดเช
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
11
1110780003
เด็กชายกฤฏิ์  อาจอนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
12
1111462829
เด็กชายกฤตภาส  กูลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
13
1110530001
เด็กชายกฤตภาส  จำปา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
14
1111462827
เด็กชายกฤตภาส  ว่องเจริญไพสาน
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
15
1111190002
เด็กชายกฤตภาส  ว่องภาณุสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
16
1110910525
เด็กหญิงกฤตากานต์  นิตยบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
17
1111462228
เด็กชายกฤติน  ไข่สง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
18
1111461256
เด็กชายกฤษฎา  หลำเบ็นหมุด
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
19
1111462229
เด็กชายกฤษฎ์  วิชัยพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
20
1111450361
เด็กชายกฤษฏิ์บดินทร์  หนูสอน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
21
1110520252
เด็กชายกฤษฏ์  ชุติโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
22
1111462831
เด็กชายกฤษฏ์  หวังศุภดิลก
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
23
1110520807
เด็กชายกฤษณพงษ์  กอบกิจ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
24
1110520808
เด็กชายกฤษรา  ลีสุรวนิช
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
25
1110530003
เด็กชายกวินฤทธิ์  พันฤทธิ์ดำ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
26
1110981515
เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
สพป.พัทลุง เขต 1
27
1110521231
เด็กชายก้องภพ  พรหมมี
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
28
1111480411
เด็กชายกัญจน์  ผิวสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
29
1110790006
เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
30
1111481695
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์แป้น
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
สพป.สตูล
31
1110910796
เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
32
1111190461
เด็กชายกัตดาฟี  สะดะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
33
1111461260
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรละออ
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
34
1110520253
เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
35
1110980006
เด็กชายกันตพงศ์  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1110910797
เด็กชายกันตพงษ์  ศุภกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
37
1111470136
เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
38
1111190004
เด็กชายกันตพิชญ์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
39
1111462231
เด็กหญิงกันตภา  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
40
1110521370
เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
41
1111462834
เด็กชายกันต์  กิตติพล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
42
1111462833
เด็กชายกันต์  อัยยกานต์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
43
1110521096
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
สพป.ตรัง เขต 1
44
1111200114
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2
45
1110912151
เด็กชายกาญดิษฐ์  จิตหลัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
46
1111461261
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปาลรัตน์
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
47
1110530288
เด็กหญิงกานต์สิริ  ทิมกลับ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
สพป.ตรัง เขต 2
48
1110980010
เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
49
1111191078
เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
สพป.ยะลา เขต 1
50
1110910798
เด็กชายกิตติธัช  จันทคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
51
1111480415
เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
52
1111462836
เด็กชายกิตติวัชร์  ดีไชยเศรษฐา
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
53
1111190010
เด็กชายกิตติวินท์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
54
1110521097
เด็กชายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
สพป.ตรัง เขต 1
55
1111462235
เด็กชายกิติพัฒน์  เรืองมณี
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
56
1110780304
เด็กชายกิศวาร์  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
57
1111462838
เด็กชายกีฬภัทร  ขุนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
58
1111480800
เด็กหญิงกุลลีญา  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
59
1110780305
เด็กหญิงกุลวานีย์  แวดาโอะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
60
1111480096
เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สพป.สตูล
61
1110912262
เด็กหญิงกูอารีซา  เสะอาลี
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
62
1111451105
เด็กชายเก่งกาจ  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
63
1111480857
เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
64
1110530006
เด็กหญิงขนิษฐ์นาถ  นาคช่วย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
65
1111462237
เด็กหญิงขวัญชล  สุวรรณขำ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
66
1111481712
เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
สพป.สตูล
67
1112200113
เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3
68
1111461348
เด็กชายเขมทัศน์  เทพนะ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
69
1110790359
เด็กหญิงเขมิกา  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
สพป.นราธิวาส เขต 2
70
1111462239
เด็กชายคณิศร  มูสิกะ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1111481828
เด็กชายคณิศร  ยอศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
สพป.สตูล
72
1110790010
เด็กชายคมวิทย์  พิพัฒนวานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
73
1112180001
เด็กชายคอยรูลมาลีกี  เจ๊ะเงาะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
74
1111462841
เด็กชายคุณพระรักษา  รุจิรไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
75
1111462241
เด็กชายคุณัชญ์  รัตนพิเชฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
76
1111463545
เด็กหญิงคุณัญญา  ดีไชยเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
สพป.สงขลา เขต 2
77
1110521232
เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
78
1111190012
เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
79
1111463565
เด็กหญิงโควี่  จู
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
สพป.สงขลา เขต 2
80
1111190563
เด็กชายไครุลนัซมีย์  บือราเฮง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
81
1110780009
เด็กหญิงจณิสตา  โอภาศรีโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
82
1110530007
เด็กหญิงจตุพร  อิ่มจิตร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
83
1110790011
เด็กหญิงจอมขวัญ  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
84
1111470003
เด็กชายจักรธร  วุฒิเจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
85
1111463851
เด็กชายจักรภพ  เเสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
สพป.สงขลา เขต 2
86
1111470140
เด็กชายจักรภัทร  ประคองศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
87
1111463652
เด็กชายจักรรัฐน์  มงคลพิทักษ์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
สพป.สงขลา เขต 2
88
1112250090
เด็กชายจักริน  เม่งช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
สพป.พัทลุง เขต 2
89
1111460138
เด็กหญิงจันฬ์เจ้าขา  ทวีกุล
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
90
1110910527
เด็กหญิงจัสมิน  โมฮำหมัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
91
1111191081
เด็กชายจารมัยน่า  โอ๊ะดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
สพป.ยะลา เขต 1
92
1110790012
เด็กหญิงจารวี  เอกนรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
93
1111480204
เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
สพป.สตูล
94
1110790515
เด็กหญิงจารุวรรณ  หมาทอง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
95
1110521371
เด็กชายจารุวิทย์  วงศ์หนองเตย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
96
1111450736
เด็กหญิงจิตาพัชญ์  สุวรรณลอยล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
97
1111460140
เด็กหญิงจินต์จุฑา  กระจ่างวงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
98
1110780010
เด็กชายจิรพงศ์  ประยูรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
99
1111460515
เด็กชายจิรภัทร  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
สพป.สงขลา เขต 2
100
1111464008
เด็กชายจิรภัทร  สงข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
สพป.สงขลา เขต 2
101
1110790013
เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์นราสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
102
1110910691
เด็กหญิงจิราพัชร  ตรีทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
สพป.ปัตตานี เขต 1
103
1112250092
เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉ้วนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
สพป.พัทลุง เขต 2
104
1110530291
เด็กชายจิรายุทธ  แจ้งไข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
สพป.ตรัง เขต 2
105
1111450946
เด็กหญิงจิลมิกา  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1110790017
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
107
1111460674
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจือบุญ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
108
1110790018
เด็กหญิงฉลองขวัญ  ตุกเตียน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
109
1111450560
เด็กชายฉัตรชาธร  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนหวังดี
สพป.สงขลา เขต 1
110
1110980017
เด็กหญิงฉัตรติญา  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
111
1111460144
เด็กหญิงชญาณิศฐ์  พรพัฒนาพงศ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
112
1112250006
เด็กหญิงชญาณิศา  สุตตะคาร
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
สพป.พัทลุง เขต 2
113
1110520810
เด็กหญิงชญานิศ  สองทิศ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
114
1111463547
เด็กหญิงชญานี  วันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
สพป.สงขลา เขต 2
115
1110981644
เด็กหญิงชฎาวรรณ  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนวัดแหลมโตนด
สพป.พัทลุง เขต 1
116
1110980348
เด็กชายชนกันต์  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
117
1110530008
เด็กชายชนทัต  ด้วงกิจ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
118
1112250093
เด็กหญิงชนมน  อินทร์สังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
สพป.พัทลุง เขต 2
119
1111450949
เด็กหญิงชนวรัชญ์  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
120
1111450365
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขุนรัง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
121
1110980966
เด็กหญิงชนัญชิดา  มุสิการุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
สพป.พัทลุง เขต 1
122
1111480421
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
123
1111481212
เด็กหญิงชนัญชิตา  ยาบาจิ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
124
1111450291
เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
125
1111470362
เด็กหญิงชนัฐกานต์  ลี้สกุลพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
126
1111450366
เด็กชายชินาธิป  ช่างล้อ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
127
1111461593
เด็กชายชนาธิป  หนูสังข์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
สพป.สงขลา เขต 2
128
1110790022
เด็กหญิงชมพูนุช  พลิพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
129
1112250094
เด็กชายชยณัฐ  สุกแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
สพป.พัทลุง เขต 2
130
1111462249
เด็กชายชยธร  คล้ายแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
131
1111462846
เด็กชายชยพล  ปุณญนันทกร
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
132
1111462250
เด็กชายชยพล  ศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
133
1110910529
เด็กชายชยากรณ์  ก่อเกียรติพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
134
1110790023
เด็กหญิงชลธิชา  คงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
135
1111481213
เด็กหญิงชลพรรษ  หัสมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
136
1110910812
เด็กชายชวนากร  คงเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
137
1111480423
เด็กชายชวัลกร  สุขไชยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
138
1111462251
เด็กหญิงชวิศา  ปัญญานุกิจ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
139
1111191082
เด็กหญิงชวิศา  สระคำแหง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
สพป.ยะลา เขต 1
140
1111464011
เด็กชายชอบธรรม  มงคลเอื้ออารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1110910531
เด็กหญิงชัชชญา  อัลอิสฮักก์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
142
1110790516
เด็กหญิงชัญญา  ธนกิจบุญญา
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
143
1111480424
เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
144
1110521376
เด็กชายชาบดี  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
145
1110521377
เด็กหญิงชาลิสา  เดชพิชัย
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
146
1110980020
เด็กหญิงชาลิสา  บุญญาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
147
1111480806
เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
148
1111462253
เด็กชายชิโนรส  หริรักษาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
149
1110910817
เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่เต๋า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
150
1111462252
เด็กชายชิษณุพงศ์  นาเคน
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
151
1110520258
เด็กชายชีวิน  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
152
1110980022
เด็กชายชุณหโชค  ณิชากรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
153
1110780310
เด็กชายซอรฟาน  สแลแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
154
1112250070
เด็กชายซ่อรีฟ  หลีแจ้
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
สพป.พัทลุง เขต 2
155
1111200150
เด็กชายซัยฟุดดีน  อับดุลเราะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
สพป.ยะลา เขต 2
156
1110912269
เด็กหญิงซัรฟาอ์  แวดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
157
1110910818
เด็กหญิงซัลวานี  มาเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
158
1110790828
เด็กหญิงซัลวานี  มิสุแท
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
159
1110790030
เด็กหญิงซาฟาวาตี  ยุโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
160
1110910537
เด็กหญิงซามีมี่  มาศสมันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
161
1110920132
เด็กหญิงซารีนี  กาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
สพป.ปัตตานี เขต 2
162
1111481888
เด็กชายซาอูดีน  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง
สพป.สตูล
163
1110790352
เด็กหญิงซีตีซาระห์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
สพป.นราธิวาส เขต 2
164
1111200020
เด็กชายซูเบร์  ตาเฮร์
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
สพป.ยะลา เขต 2
165
1111200021
เด็กหญิงซูไรยา  ดามิง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
สพป.ยะลา เขต 2
166
1110790829
เด็กหญิงซูลฟาร์  แวและ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
167
1111481067
เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
สพป.สตูล
168
1111450741
เด็กหญิงญาณภัทร  ยี่ซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
169
1111462254
เด็กชายญาณวิชญ์  รัตนบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
170
1110910539
เด็กหญิงญาณิดา  สาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
171
1110910693
เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
สพป.ปัตตานี เขต 1
172
1110910540
เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
173
1111450292
เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
174
1110780313
เด็กหญิงญานิดา  ยานยา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
175
1110790032
เด็กชายฐกฤต  นิลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1111463656
เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญสนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
สพป.สงขลา เขต 2
177
1110911353
เด็กชายฐากูร  ทองดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
สพป.ปัตตานี เขต 1
178
1110790033
เด็กหญิงฐาริณี  หมานสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
179
1111460149
เด็กหญิงฐิตาภา  โทราตานิ
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
180
1111481523
เด็กหญิงฐิตาภา  ลิขิตตาพงศ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
181
1111450562
เด็กหญิงฐิตารีย์  โรจน์พิทยากูล
ป.6
โรงเรียนหวังดี
สพป.สงขลา เขต 1
182
1110981675
เด็กหญิงฐิตารีย์  สินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
สพป.พัทลุง เขต 1
183
1110910824
เด็กหญิงฐิติชญาน์  หน่อทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
184
1111460150
เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
185
1111450370
เด็กหญิงฐิติยา  สุขเมตตา
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
186
1111481218
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
187
1111462852
เด็กชายณฐกร  กิจสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
188
1111462851
เด็กชายณฐกร  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
189
1111470006
เด็กชายณฐกร  จารนัย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
190
1110980025
เด็กชายณฐธรรมวงศ์  หลีวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
191
1111462258
เด็กชายณฐนน  ตันนิลกุล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
192
1111462259
เด็กชายณฐพร  แท่นประมูล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
193
1111461599
เด็กชายณฐภัทร  สังขะชาติ
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
สพป.สงขลา เขต 2
194
1111460151
เด็กหญิงณฐมน  วทนะปรีชา
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
195
1111470007
เด็กชายณฐวัฒน์  ธนพันธ์ุพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
196
1110790518
เด็กชายณตฤณ  พิศิษฐสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
197
1110981676
เด็กชายณนน  พันธุ์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
สพป.พัทลุง เขต 1
198
1111462854
เด็กชายณปภัช  ตั้งคุปตานนท์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
199
1111462261
เด็กหญิงณภัคมนต์  ดิสระ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
200
1111462856
เด็กชายณภัทดล  จิระตราชู
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
201
1112250167
เด็กชายณภัทร  ฐานานุกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
202
1111450743
เด็กหญิงณัชชา  เลียดปฐม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
203
1111463659
เด็กหญิงณัชชา  เวชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
สพป.สงขลา เขต 2
204
1111450293
เด็กชายณัชปัญวัต  จุลิวรรณลีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
205
1112250168
เด็กชายณัชพล  ฐานานุกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
206
1111461273
เด็กหญิงณัชลดาวีร์  ฟูสิษฐ์ชนะ
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
207
1111190030
เด็กหญิงณัซนีน  เจ๊ะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
208
1112250095
เด็กหญิงณัฏฐกมล  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
สพป.พัทลุง เขต 2
209
1110910828
เด็กชายณัฎฐ์  บัวเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
210
1111190031
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภูมิวณิชกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1111450563
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เพชรกรณ์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
สพป.สงขลา เขต 1
212
1111463513
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
สพป.สงขลา เขต 2
213
1110980360
เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
214
1111462858
เด็กชายณัฏฐนันท์  ประมวลชัยกุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
215
1111463660
เด็กหญิงณัฏฐา  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
สพป.สงขลา เขต 2
216
1111461275
เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  โง้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
217
1111450744
เด็กชายณัฏฐ์  เรืองปฏิกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
218
1111450745
เด็กชายณัฐกรณ์  สาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
219
1111191212
เด็กชายณัฐกฤตย์  เกษตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
สพป.ยะลา เขต 1
220
1111480430
เด็กหญิงณัฐกัญญา  ทรงเนติวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
221
1110521386
เด็กหญิงณัฐกานดา  ว่องวรานนท์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
222
1110980361
เด็กหญิงณัฐกานต์  เส็นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
223
1111190474
เด็กชายณัฐกิตติ์  จิตณรงค์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
224
1110530295
เด็กชายณัฐชนน  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
สพป.ตรัง เขต 2
225
1110981366
เด็กชายณัฐชนน  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
สพป.พัทลุง เขต 1
226
1111481524
เด็กหญิงณัฐชยา  ก้องเอกภพ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
227
1110530144
เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
สพป.ตรัง เขต 2
228
1112200181
เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
229
1111461478
เด็กชายณัฐฐ์ปวีร์  เจริญสิน
ป.6
โรงเรียนสมัยศึกษา
สพป.สงขลา เขต 2
230
1110980363
เด็กชายณัฐณกร  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
231
1111451598
เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์มโน
ป.5
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
สพป.สงขลา เขต 1
232
1110980365
เด็กชายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
233
1110530638
เด็กชายณัฐดนัย  เต็มพร้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
สพป.ตรัง เขต 2
234
1111462266
เด็กชายณัฐดนัย  รติรณกร
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
235
1111190034
เด็กหญิงณัฐตินันท์  ศรีละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
236
1111462267
เด็กชายณัฐธร  ทองวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
237
1110780023
เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
238
1110521388
เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
239
1111450970
เด็กหญิงณัฐนภัทร  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
240
1111481791
เด็กหญิงณัฐนรี  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
สพป.สตูล
241
1110530639
เด็กหญิงณัฐนรี  เอียดรา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
สพป.ตรัง เขต 2
242
1111460156
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
243
1110521389
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธินันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
244
1111470009
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชำนิธุระการ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
245
1110790037
เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1111460003
เด็กชายณัฐพล  หลำจะนะ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
สพป.สงขลา เขต 2
247
1111460566
เด็กชายณัฐพัชร์  สังขพันธุ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
248
1110530011
เด็กชายณัฐภัทร  จงทอง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
249
1110780024
เด็กชายณัฐภัทร  บุญภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
250
1111462269
เด็กชายณัฐภัทร  พิชญเวทย์วงศา
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
251
1111480812
เด็กชายณัฐภัทร  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
252
1110790038
เด็กชายณัฐภูมิ  เสโส
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
253
1110790039
เด็กชายณัฐภูมินทร์  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
254
1111460567
เด็กชายณัฐวงศ์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
255
1111460160
เด็กหญิงณัฐวลัย  นันทสาโร
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
256
1111190478
เด็กชายณัฐวัฒน์  ราษเรือง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
257
1111190038
เด็กหญิงณัยฟีน  แหละหลีหมีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
258
1111480436
เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
259
1110790042
เด็กหญิงณิชกุล  สังข์วารี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
260
1111190039
เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
261
1110910835
เด็กหญิงดาลีญ่า  อัลมุมีนีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
262
1110980100
เด็กชายเดชาธร  คงเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
263
1110790882
เด็กหญิงเดียนา  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
264
1110521390
เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
265
1110910544
เด็กหญิงต่วนอินอาม  จันทรัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
266
1112190065
เด็กหญิงตัซนีม  ลอตง
ป.6
โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 3
267
1112190008
เด็กหญิงตัสนีม  มูซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
สพป.ปัตตานี เขต 3
268
1110920001
เด็กหญิงตัสนีม  ฮาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
สพป.ปัตตานี เขต 2
269
1111461279
เด็กชายติณณ์  สร้อยสุนทร
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
270
1110980374
เด็กชายตุลยธร  ทองจีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
271
1110981017
เด็กชายเตชิน  มุสิกิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
สพป.พัทลุง เขต 1
272
1111462358
เด็กชายเตชินตรัย  กาญจนารัตน์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
273
1111450781
เด็กชายไตรทศ  เพ็ชรล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
274
1111190480
เด็กชายทรรศน  ทองชูใจ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
275
1111190045
เด็กชายทศธรรม  สุวรรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
276
1110521241
เด็กชายทักษดนย์  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
277
1111470146
เด็กหญิงทักษอร  ศรีนิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
278
1110520815
เด็กชายทาวิชญ์  สุรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
279
1111190560
เด็กชายเทพฤทธิ์  พันโท
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
280
1110980346
เด็กหญิงธญานิษฐ์  คงใหม่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1110980035
เด็กชายธณรรถกร  ปานทุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
282
1110520261
เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
283
1111462277
เด็กชายธนกฤต  ตันติโกญจนาท
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
284
1111462276
เด็กชายธนกฤต  รังสฤษฎ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
285
1111480441
เด็กชายธนกฤต  ลำโป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
286
1111470011
เด็กชายธนปพล  ยงเกียรติกานต์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
287
1112200183
เด็กชายธนพนธ์  ท่องไพศาล
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
288
1112250097
เด็กหญิงธนพร  ชูเซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
สพป.พัทลุง เขต 2
289
1111462278
เด็กหญิงธนพร  ถือแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
290
1111462280
เด็กชายธนภัทร  กาญจนกุลดำรง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
291
1110790376
เด็กชายธนภัทร  เศวตสุด
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
สพป.นราธิวาส เขต 2
292
1110910545
เด็กชายธนวัฒน์  ศิริไพรวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
293
1110980038
เด็กชายธนวิชญ์  สำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
294
1111480443
เด็กชายธนวินธ์  บินรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
295
1110780032
เด็กชายธนศานติ์  รักราวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
296
1110530300
เด็กชายธนัทภัทร  คชแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
สพป.ตรัง เขต 2
297
1111450988
เด็กหญิงธมนวรรณ  ซีบะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
298
1111190049
เด็กหญิงธยาน์  ศรัทธารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
299
1111462874
เด็กชายธรรศธรณ์  ภูมิมาศ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
300
1111470399
เด็กชายธฤต  สุวรรณเสมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
สพป.สงขลา เขต 3
301
1110530014
เด็กหญิงธวัลยา  รอดจบ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
302
1110530015
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
303
1111462875
เด็กชายธัชชัย  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
304
1110910549
เด็กชายธัชไท  ธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
305
1111462876
เด็กชายธัชธรรม์  กษิดิ์เดชพงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
306
1110530016
เด็กหญิงธัญจิรา  คงสุดรู้
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
307
1111460162
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  จิรายุสวิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
308
1111480818
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
309
1111462877
เด็กชายธัญนพ  อิ่มประพันธ์ตรี
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
310
1112250173
เด็กหญิงธัญพิชชา  คำใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
311
1111480446
เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
312
1111480447
เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
313
1110521391
เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
314
1111190483
เด็กหญิงธัญรัตน์  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
315
1111462285
เด็กหญิงธัญรัตน์  หนูนิล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1110980044
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอนันต์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
317
1112250100
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สงไห้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
สพป.พัทลุง เขต 2
318
1111190055
เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
319
1110530017
เด็กหญิงธันยกานต์  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
320
1111462878
เด็กชายธันยบูรณ์  หวังพิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
321
1110790053
เด็กชายธารนที  ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
322
1111470014
เด็กชายธาราเทพ  ธาราวิศาลเลิศ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
323
1111462882
เด็กชายธีภพ  คเชนวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
324
1111462289
เด็กชายธีรชาติ  พัฒนบรรจงกุล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
325
1111463550
เด็กหญิงธีรดา  เกียรติคีรี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
สพป.สงขลา เขต 2
326
1111450684
เด็กชายธีรเดช  สายสลำ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
สพป.สงขลา เขต 1
327
1111480820
เด็กชายธีรธัชช์  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
328
1111470015
เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
329
1111190485
เด็กชายธีรภาพ  ตาสีแดง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
330
1111480457
เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
331
1111462884
เด็กชายนนท์ปวิธ  โกเฮง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
332
1110521392
เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
333
1111462885
เด็กชายนนธวัช  เบญจพรรัตน์กุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
334
1112250284
เด็กชายนพกร  ขุนหลำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด
สพป.พัทลุง เขต 2
335
1111450751
เด็กหญิงนพภัสสร  ทนงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
336
1111462886
เด็กชายนพริศฐ์  สิริจริยาพร
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
337
1110980384
เด็กชายนภกร  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
338
1111450752
เด็กหญิงนภสร  สันตยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
339
1111480821
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
340
1110980386
เด็กชายนรภัทร  ฉิมรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
341
1110790061
เด็กชายนรภัทร  วงษ์คลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
342
1112250007
เด็กหญิงนรมน  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
สพป.พัทลุง เขต 2
343
1111190486
เด็กชายนราวิชญ์  พรหมดำ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
344
1112180027
เด็กหญิงนรูฮีดายะห์  มีนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
สพป.นราธิวาส เขต 3
345
1110790519
เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
346
1110790062
เด็กชายนฤเบศ  นันตา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
347
1111470017
เด็กหญิงนลณชนก  ไชยยศ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
348
1110780320
เด็กหญิงนลิชา  ดีแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
349
1111460163
เด็กหญิงนลินรัตน์  อุทัย
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
350
1110521393
เด็กชายนวคุณ  เสรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1110910555
เด็กหญิงนวิยา  เกาะยอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
352
1110980982
เด็กชายนักรบ  เมืองสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
สพป.พัทลุง เขต 1
353
1110912287
เด็กหญิงนัจญวา  แวเด็ง
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
354
1110791113
เด็กหญิงนัฐทรีนิง  นุ้ยเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
355
1111450753
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
356
1111462295
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลโกสีย์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
357
1111460083
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิยะญาติ
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
สพป.สงขลา เขต 2
358
1110790064
เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
359
1110980051
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
360
1110521396
เด็กหญิงนันท์นภัส  หลงขาว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
361
1110530304
เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
สพป.ตรัง เขต 2
362
1111450754
เด็กหญิงนันทรัตน์  อนุตรพงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
363
1110521395
เด็กหญิงนันทิกานต์  ศานติมารค
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
364
1110780042
เด็กชายนากิส  มะแซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
365
1111460084
เด็กหญิงนาซีนีน  หมัดยุโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
สพป.สงขลา เขต 2
366
1110910103
เด็กหญิงนาซูฮา  เจะหนิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
367
1111481225
เด็กหญิงนาดา  นวลเปียน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
368
1110910556
เด็กหญิงนาเดียร์  สีบู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
369
1111200024
เด็กหญิงนาเดียส์  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
สพป.ยะลา เขต 2
370
1110910104
เด็กหญิงนาตาชา  เจะหนิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
371
1111190065
เด็กชายนาบิล  มะทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
372
1111190492
เด็กชายนาบีล  อาแว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
373
1110912291
เด็กหญิงนารีมาน  เจะแต
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
374
1110780325
เด็กหญิงนิณาดา  บินหะยีนิยิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
375
1112190030
เด็กหญิงนิตัสนีม  มะเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านกะรุบี
สพป.ปัตตานี เขต 3
376
1110521397
เด็กชายนิธิโชติ  หิรัญรุ่งรัตน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
377
1110910558
เด็กหญิงนินัสรีน  ฮะซานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
378
1110910007
เด็กชายนิยานยา  นิแม
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
สพป.ปัตตานี เขต 1
379
1111460598
เด็กหญิงนิรดา  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
380
1110780045
เด็กหญิงนิลลา  สกุลจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
381
1110980052
เด็กหญิงนิศามณี  ท้าวซุ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
382
1111480824
เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
383
1110910559
เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
384
1110912299
เด็กหญิงนิสวาน  อัลญามีน
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
385
1110912301
เด็กชายนิอัฟฮาม  มุสดี
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1111480466
เด็กหญิงนุชจิรา  จิตรเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
387
1111462296
เด็กหญิงนุตประวีณ์  ทองเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
388
1110790840
เด็กหญิงนุรซีฮัน  อาซิบ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
389
1112190067
เด็กหญิงนูรดียา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 3
390
1110910860
เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เบญจเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
391
1110791196
เด็กหญิงนูร์ฟาติน  อับดุลรอเซะ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
สพป.นราธิวาส เขต 2
392
1111200004
เด็กหญิงนูรอซีกีน  ลือแบลูรง
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
สพป.ยะลา เขต 2
393
1110790844
เด็กหญิงนูรอาซาณี  นิมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
394
1110910318
เด็กหญิงนูรอีมาน  จูมิง
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 1
395
1110790073
เด็กหญิงนูรฮาซีกีม  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
396
1112190011
เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
สพป.ปัตตานี เขต 3
397
1111481644
เด็กหญิงนูรามี  ทุมมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
สพป.สตูล
398
1110911941
เด็กหญิงนูรีซัน  ดีแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
สพป.ปัตตานี เขต 1
399
1110790846
เด็กหญิงนูรุลอิลวาตี  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
400
1110911942
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยีหามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
สพป.ปัตตานี เขต 1
401
1111480467
เด็กชายนูอัยม์  สันหมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
402
1110780388
เด็กชายเนติธร  บราเฮ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
403
1110521106
เด็กชายบวรทัต  สิงติ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
สพป.ตรัง เขต 1
404
1110790521
เด็กหญิงบิสมิน  หะยีเซะ
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
405
1111463669
เด็กหญิงบุญสิตา  สมวิวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
สพป.สงขลา เขต 2
406
1111480470
เด็กชายบุณยกร  กลิ่นละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
407
1110521398
เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
408
1110980748
เด็กชายบูรณ์พิภพ  โรจนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
สพป.พัทลุง เขต 1
409
1111190166
เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
410
1110521441
เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
411
1111463670
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นวลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
สพป.สงขลา เขต 2
412
1111460600
เด็กหญิงปกิตตา  จุลพูล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
413
1111191317
เด็กชายปฏิญญา  กำธรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
414
1110980396
เด็กชายปฏิพัทธ์  สงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
415
1110980397
เด็กชายปฐพี  สังฆานาคินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
416
1111480471
เด็กชายปฐมชัย  คงช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
417
1110980398
เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
418
1110530305
เด็กหญิงปณิดา  แซ่โล้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
สพป.ตรัง เขต 2
419
1110530020
เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
420
1110790077
เด็กหญิงปทิตตา  แก้วช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1111462892
เด็กชายปพน  ยี่สุ่น
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
422
1111462894
เด็กชายปภังกร  สุววัชรานนท์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
423
1110790078
เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
424
1110980399
เด็กหญิงปภานิจ  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
425
1110790079
เด็กหญิงปภาวดี  สุริยโมลี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
426
1110910561
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
427
1110521400
เด็กหญิงปภาวรินท์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
428
1111470018
เด็กชายปภาวิน  ปานะบุตร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
429
1112250132
เด็กชายปรเมศวร์  ทิมพิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
สพป.พัทลุง เขต 2
430
1110980400
เด็กชายประสิทธิพร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
431
1111462299
เด็กชายปรัชญพนต์  พงศ์กระพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
432
1110790080
เด็กหญิงปริณดา  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
433
1111190074
เด็กชายปวริศ  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
434
1111190075
เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
435
1112250114
เด็กหญิงปวันรัตน์  โรจนรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
สพป.พัทลุง เขต 2
436
1110790081
เด็กหญิงปวันรัตน์  หน่วงเหนี่ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
437
1110910562
เด็กชายปัญญ  นิธิอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
438
1110530021
เด็กชายปัญญากร  ฉันทรางกูร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
439
1111462895
เด็กชายปัญญ์  ชีวธนากรณ์กุล
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
440
1111450757
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมวิหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
441
1110910864
เด็กหญิงปัณณทัต  สีลาภเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
442
1110910865
เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
443
1111480473
เด็กหญิงปัณณวฤนท์  จันทสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
444
1110980407
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกื้อชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
445
1111462897
เด็กชายปัณณวิชญ์  พิธพรชัยกุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
446
1111450758
เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒิวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
447
1110521401
เด็กชายปัณณวิชญ์  ลีละวัฒน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
448
1111190078
เด็กหญิงปาจรีย์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
449
1111462301
เด็กหญิงปารณีย์  เชี่ยวอร่าม
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
450
1111462898
เด็กชายปารเมศวร์  แสงแก้วสุข
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
451
1111451016
เด็กหญิงปาริชาติ  สิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
452
1111462302
เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ภูริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
453
1111463551
เด็กหญิงปิยฉัตร  สมรรถคนี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
สพป.สงขลา เขต 2
454
1110910564
เด็กชายปิยทรรศน์  จันทร์หงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
455
1111190501
เด็กชายปิยะชาติ  นวลหุน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
1111460060
เด็กชายปิยะวิชญ์  ปิยะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
สพป.สงขลา เขต 2
457
1110980749
เด็กชายปิยังกูร  ชูเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
สพป.พัทลุง เขต 1
458
1111451019
เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สิโรรังษี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
459
1111450760
เด็กหญิงปิยาพัชร  สันตยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
460
1111460086
เด็กชายปุจา  ปานเจี้ยง
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
สพป.สงขลา เขต 2
461
1110910868
เด็กชายปุญชรัสมิ์  ถาวรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
462
1111190079
เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วบพิธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
463
1111480828
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
464
1110790084
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ยุทธโกษา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
465
1110980063
เด็กชายปุญพสุ  เขมะวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
466
1111450556
เด็กหญิงปุณย์รตี  ทิชินพงค์
ป.4
โรงเรียนสุมิตรา
สพป.สงขลา เขต 1
467
1111460087
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองอินทราช
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
สพป.สงขลา เขต 2
468
1110910565
เด็กชายปุรเชษฐ์  ขจรมหาลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
469
1111462304
เด็กหญิงปูณิกา  ชัยอดิศัย
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
470
1110521263
เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
471
1111470038
เด็กชายเปรมกวิน  ณ วาโย
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
472
1111480530
เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
473
1111462947
เด็กชายเปรมากร  ไชยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
474
1112250222
เด็กหญิงไปรยา  หวังอาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
สพป.พัทลุง เขต 2
475
1111480829
เด็กหญิงผริตา  พิรอด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
476
1110530024
เด็กชายพงศกร  กานต์นภัทร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
477
1110791190
เด็กชายพงศกร  จันทร์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
สพป.นราธิวาส เขต 2
478
1111190081
เด็กชายพงศพล  เหลืองภัทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
479
1110521403
เด็กชายพงศภัค  ปานสมทรง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
480
1110981463
เด็กชายพงศ์ภูดิส  วรนันท์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
สพป.พัทลุง เขต 1
481
1111470019
เด็กชายพงศ์เลิศ  พันธุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
482
1110790086
เด็กชายพงษกาญจน์  หนูเนื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
483
1111462901
เด็กชายพชฏะ  หนูโยม
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
484
1111480477
เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
485
1110521405
เด็กชายพชร  แก้วกล่ำ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
486
1111480830
เด็กหญิงพชรธิดา  ชูเพชร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
487
1111190504
เด็กหญิงพชรพร  วจีวรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
488
1111451028
เด็กชายพชรพลย์  เมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
489
1111480831
เด็กหญิงพรชนก  จุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
490
1110980067
เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
491
1110790087
เด็กหญิงพรธีรา  ศรีสดใสสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
492
1111470020
เด็กหญิงพรปวีณ์  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
493
1111450384
เด็กชายพรภวิษย์  ปัญจรัก
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
สพป.สงขลา เขต 1
494
1111451549
เด็กชายพรภวิษย์  สินโน
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
สพป.สงขลา เขต 1
495
1111460168
เด็กหญิงพรรณณวร  โอสถาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
496
1111481907
เด็กหญิงพรรษชล  เพ็งแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทอน
สพป.สตูล
497
1111480479
เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
498
1111460169
เด็กหญิงพรศศวรรณ์  ธรรมประภาส
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
499
1110910870
เด็กหญิงพรินพร  เซียววัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
500
1111481505
เด็กชายพริษฐ์  พยายาม
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
สพป.สตูล
501
1110521798
เด็กชายพฤศ  ลิ่มโอภาสมณี
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
สพป.ตรัง เขต 1
502
1110790089
เด็กชายพลภูมิ  ชูรูป
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
503
1111480305
เด็กชายพลากร  ทิพวารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
สพป.สตูล
504
1110521409
เด็กชายพศวีร์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
505
1111190506
เด็กชายพศิน  ภูริรัตนโภคิน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
506
1111461311
เด็กชายพสิษฐ์  ชูลีรักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
507
1111461312
เด็กชายพอเพียง  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
508
1111190084
เด็กหญิงพัชญวดี  ตะมะเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
509
1112250179
เด็กหญิงพัชรพร  นวลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
510
1112250239
เด็กชายพัชรพล  วรพิมพ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
สพป.พัทลุง เขต 2
511
1111470022
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
512
1110521411
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
513
1110520269
เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
514
1111470366
เด็กชายพันธกานต์  โนมพรรณ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
515
1111190508
เด็กชายพัสกร  แก้วแดง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
516
1110980416
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
517
1110980419
เด็กหญิงพิชชานันท์  คงมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
518
1110790091
เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
519
1111450576
เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญกิตตินุกูล
ป.6
โรงเรียนหวังดี
สพป.สงขลา เขต 1
520
1110910567
เด็กหญิงพิชญธิดา  กอพูนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
521
1110980071
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เนียมเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
522
1111451034
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชนครินทร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
523
1111450765
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมหมวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
524
1110980932
เด็กชายพิชญุตย์  แก้วหนูนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
525
1111461625
เด็กชายพิชาภพ  แซ่อึ่ง
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
526
1110521412
เด็กหญิงพิชามญ์ชุ์  เพทายประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
527
1111463554
เด็กหญิงพิตติธาร  ดิษฐโชติ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
สพป.สงขลา เขต 2
528
1110980423
เด็กชายพิทย์อรรถ  สุกดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
529
1110910709
เด็กชายพิทยาพรม  พรมสุกขี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
สพป.ปัตตานี เขต 1
530
1111480833
เด็กหญิงพิมพิกา  อิดเจริญ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
531
1111450005
เด็กหญิงพิมพิดา  บิลกะเส็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
สพป.สงขลา เขต 1
532
1110790092
เด็กชายพิรชัช  ชุ่มเพี้ยน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
533
1111470367
เด็กชายพิษณุวัฒน์  เพ็ชรเล็ก
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
534
1112200030
เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
สพป.ยะลา เขต 3
535
1111451038
เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
536
1111451039
เด็กชายพีรภัทร  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
537
1110521417
เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
538
1110530026
เด็กชายพีระพัฒน์  พุฒจอก
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
539
1111462322
เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมอ่อน
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
540
1111480531
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เห้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
541
1111450780
เด็กหญิงเพียงพัชร  สวัสดิรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
542
1110981686
เด็กหญิงแพรธฬญ  บัวทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
สพป.พัทลุง เขต 1
543
1110780095
เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
544
1110910009
เด็กหญิงฟัฏฮียา  เบ็ญฮาวัน
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
สพป.ปัตตานี เขต 1
545
1110911362
เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
สพป.ปัตตานี เขต 1
546
1110780347
เด็กชายฟัยรุซ  หะมุ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
547
1110791118
เด็กชายฟัรฮาน  สามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
548
1112200031
เด็กชายฟาฎิล  สะอุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
สพป.ยะลา เขต 3
549
1110790641
เด็กหญิงฟาดีลา  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
550
1110911540
เด็กหญิงฟาเดีย  หะยีมูมิง
ป.5
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
สพป.ปัตตานี เขต 1
551
1110920004
เด็กหญิงฟาตะห์นา  มาปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาตูม
สพป.ปัตตานี เขต 2
552
1110790094
เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะแน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
553
1110912316
เด็กหญิงฟาติมะฮ์  เกลาฉีด
ป.5
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
554
1110912318
เด็กหญิงฟาตีมะห์  มูซอ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
555
1110790850
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
556
1111461629
เด็กชายฟาริส  จาริ
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
สพป.สงขลา เขต 2
557
1110920138
เด็กชายฟาอีซ  เด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระหวะ
สพป.ปัตตานี เขต 2
558
1110910116
เด็กหญิงฟิตรี  เรืองเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
559
1110920139
เด็กหญิงฟิรดาว  เพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระหวะ
สพป.ปัตตานี เขต 2
560
1112190069
เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจ๊ะฮะ
ป.6
โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
561
1110780352
เด็กชายฟุรกร  ทาหา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
562
1110790095
เด็กหญิงฟูรอดาร์  ดาโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
563
1110910571
เด็กชายภคพล  รตนัตยาธิคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
564
1111462906
เด็กชายภคพล  รัตนพงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
565
1112250244
เด็กชายภพธร  เซ้งอิ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
สพป.พัทลุง เขต 2
566
1110981529
เด็กหญิงภรภัทร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
สพป.พัทลุง เขต 1
567
1111451043
เด็กชายภวัต  ทรัพย์เพิ่ม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
568
1111462323
เด็กหญิงภัควรินทร์  ขีนทัพไทย
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
569
1111481531
เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ปาละสัน
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
570
1111190095
เด็กชายภัทรพล  อัมพวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
571
1110980427
เด็กหญิงภัทรภร  กฤตรัชตนันต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
572
1110790098
เด็กชายภากร  ตันชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
573
1111461322
เด็กชายภาคิน  อัตตาสิริ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
574
1111480108
เด็กชายภานุวัฒน์  จางวาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สพป.สตูล
575
1111462909
เด็กชายภาม  จงไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
576
1111450768
เด็กชายภาวิชญ์  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
577
1110521801
เด็กชายภีม  สว่างวัน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
สพป.ตรัง เขต 1
578
1111462326
เด็กชายภีรดนย์  มุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
579
1111462910
เด็กชายภูกิจ  ศักดิ์สิทธิกร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
580
1111450055
เด็กชายภูตะวัน  ปานทองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
สพป.สงขลา เขต 1
581
1111480487
เด็กชายภูธเนศ  อาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
582
1112250246
เด็กชายภูธิป  ศรีเหลือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
สพป.พัทลุง เขต 2
583
1112200195
เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
584
1111462912
เด็กชายภูผา  แสงระวี
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
585
1111190098
เด็กชายภูมิ  มะแน็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
586
1110910883
เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
587
1110521251
เด็กชายภูริช  สุนทรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
588
1111451051
เด็กหญิงภูริชญา  ทรัพย์เพิ่ม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
589
1110521252
เด็กหญิงภูริชญา  สุขเลื้อง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
590
1111470028
เด็กชายภูริณัฐ  ชัดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
591
1111462914
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
592
1111480837
เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
593
1110910885
เด็กชายภูริเศรษฐ์  เพียรไชยนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
594
1110910886
เด็กชายภูวิชญ์  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
595
1110790100
เด็กหญิงภูษิตา  กันทาสีหวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
596
1110521422
เด็กหญิงมณพัทธ์  ทองผุด
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
597
1111460173
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรจุฑากาญจน์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
598
1110790107
เด็กชายมโนสิทธิ์  ศรีวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
599
1111463524
เด็กชายมหานที  พุฒทอง
ป.5
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
สพป.สงขลา เขต 2
600
1110980934
เด็กหญิงมัณฑิรา  หนูฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
601
1111481076
เด็กชายมุอาวิน  บินรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
สพป.สตูล
602
1111480489
เด็กชายมุฮซิน  ยากะจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
603
1110912167
เด็กชายมูหัมหมัดดานาอีม  อาแวบือซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
สพป.ปัตตานี เขต 1
604
1112180117
เด็กชายมูอัซซิน  หวังอีน
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สพป.นราธิวาส เขต 3
605
1110911945
เด็กชายมูฮัมหมัดดาเนียล  ดีแม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
สพป.ปัตตานี เขต 1
606
1110790102
เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  ยะโก๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
607
1110920006
เด็กชายมูฮัมหมัดอิมติฮาณร์  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาตูม
สพป.ปัตตานี เขต 2
608
1110790953
เด็กชายมูฮัมหมัดฮูเซ็น  ไตรทอง
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
สพป.นราธิวาส เขต 2
609
1110790854
เด็กชายมูฮำหมัดชะห์บาน  บินเจะอาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
610
1110791119
เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิช  เจะเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
611
1110790856
เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  วาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
612
1110780390
เด็กชายเมกกะเอลด์  บิลล่าเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
613
1110980478
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
614
1111191221
เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  สังสกุล
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
สพป.ยะลา เขต 1
615
1110980105
เด็กชายเมธิชัย  รัตนชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
616
1110790883
เด็กหญิงเมลิสา  อาแวและ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
617
1111461325
เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
618
1111451057
เด็กชายยุวจักร  พินนาคบุตร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
619
1111462915
เด็กชายยูคิ  อิวาอิ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
620
1110790927
เด็กหญิงโยษิตา  ผินพิมาย
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
สพป.นราธิวาส เขต 2
621
1110790522
เด็กชายรณกฤต  โสภณรัตนโภคิน
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
622
1111480839
เด็กหญิงรดา  หมัดหลี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
623
1111451061
เด็กหญิงรภัสสา  ทิพย์เสวก
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
624
1111460175
เด็กหญิงรมณ  เพชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
625
1110980081
เด็กหญิงรมิดา  พิทักษ์บุญเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
626
1110521423
เด็กหญิงรยาพร  ทองฉวี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
627
1111462331
เด็กชายรวิศชา  มุขสง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
628
1111450586
เด็กชายรัชกร  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
สพป.สงขลา เขต 1
629
1111480494
เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
630
1110980436
เด็กชายรัญชน์พล  ด้วงคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 146 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
631
1110980083
เด็กหญิงรัฐชญา  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
632
1110912347
เด็กชายราฟิด  อับดนเลาะ
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
633
1110790857
เด็กหญิงริฟฮานาน  บูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
634
1111200118
เด็กหญิงรุ่งระพี  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2
635
1110530641
เด็กหญิงรุจิษยา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
สพป.ตรัง เขต 2
636
1111460178
เด็กหญิงรุจีพัชร์  ปรากฎชื่อ
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
637
1110791123
เด็กหญิงรุสมีณี  บาโด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
638
1110791124
เด็กหญิงรุสมีดา  ดือรอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
639
1111470030
เด็กชายรุสลัน  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
640
1111460196
เด็กหญิงโรจนา  โรจน์อนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
641
1110910018
เด็กหญิงโรซา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
สพป.ปัตตานี เขต 1
642
1111481698
เด็กหญิงไรฮานา  พืชผล
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
สพป.สตูล
643
1110910893
เด็กหญิงฤดี  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
644
1110910895
เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
645
1110530316
เด็กชายวงศพัทธ์  พลรักษ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
สพป.ตรัง เขต 2
646
1111451069
เด็กชายวชิรวิทย์  โปดำ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
647
1111481534
เด็กชายวรธันย์  ลัคนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
648
1111470031
เด็กชายวรปรัชญ์  วรกุลชัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
649
1111462919
เด็กชายวรพงศ์  ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
650
1111190524
เด็กหญิงวรรณกร  โพธิชาติ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
651
1110910900
เด็กหญิงวรรณรดา  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
652
1110980860
เด็กหญิงวรรณรดา  ศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
653
1110910901
เด็กหญิงวรรณิดา  แดงแพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
654
1111462920
เด็กชายวรัตถ์  กัจฉปานันท์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
655
1111190525
เด็กหญิงวรินทร  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
656
1110790523
เด็กชายวริศ  ศักดิรัตน์
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
657
1110980443
เด็กหญิงวริศรา  สัตยากวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
658
1111470032
เด็กหญิงวริสรา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
659
1110780072
เด็กชายวสิษฐ์พล  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
660
1110912349
เด็กชายวันนัสฟู  โด
ป.4
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
661
1110980445
เด็กหญิงวันวิสา  ชูวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
662
1110790954
เด็กหญิงวันวิสาข์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
สพป.นราธิวาส เขต 2
663
1111190118
เด็กชายวันอับดุลเราะห์มาน  ยานยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
664
1110910905
เด็กหญิงวันอัยชาห์  เหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
665
1111190528
เด็กชายวันอาทิตจวา  นาแว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 147 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
666
1110910327
เด็กหญิงวานีตา  สาและ
ป.6
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 1
667
1110521429
เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
668
1111450770
เด็กชายวาริฟ  แวดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
669
1110790122
เด็กหญิงวาสิตา  ดาซามิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
670
1110980756
เด็กชายวิชชรัชต์  ทิพย์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
สพป.พัทลุง เขต 1
671
1111190529
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  หนูน้อย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
672
1111190121
เด็กชายวิชวินทร์  ไชยนาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
673
1111481077
เด็กชายวิทวัส  โมกหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
สพป.สตูล
674
1111460184
เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
675
1110790123
เด็กหญิงวิภาวดี  นิจศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
676
1111191219
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แดงนำ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
สพป.ยะลา เขต 1
677
1110910911
เด็กชายวุฒิจิรัสย์  พวงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
678
1111470033
เด็กชายวุฒิภัทร  โรจนะรัตน์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
679
1110790884
เด็กหญิงแวซูฮัยนี  วาเย็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
680
1110980447
เด็กชายศรัณย์ชัย  นะนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
681
1111480499
เด็กชายศรัณยพงศ์  ศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
682
1110910576
เด็กหญิงศรัณย์รัชญา  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
683
1110521256
เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
684
1111462924
เด็กชายศรุต  หาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
685
1111481775
เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
สพป.สตูล
686
1111190126
เด็กหญิงศศิชล  พังสุบรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
687
1110520823
เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
688
1111470034
เด็กชายศักย์ศรณ์  เสนพงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
689
1112250250
เด็กชายศักรภพ  กรุงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
สพป.พัทลุง เขต 2
690
1110980449
เด็กชายศิรชิต  จินตสูต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
691
1110980450
เด็กหญิงศิรดา  คงอินพาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
692
1111480500
เด็กหญิงศิรดา  และหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
693
1111463677
เด็กชายศิรวุฒิ  สุขมิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
สพป.สงขลา เขต 2
694
1110521258
เด็กชายศิริกร  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
695
1110791126
เด็กหญิงศิริกิตติยา  ทองจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
696
1111481241
เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
697
1111462339
เด็กชายศิริวิชญ์  ศิริอักษร
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
698
1110790130
เด็กชายศิวกร  มณีเชวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
699
1110791191
เด็กชายศุภกร  ช่วยเสน
ป.6
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
สพป.นราธิวาส เขต 2
700
1112250251
เด็กชายศุภกร  เนียมบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
สพป.พัทลุง เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 148 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
701
1111451080
เด็กชายศุภชัย  กุลสุนทร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
702
1111480505
เด็กชายศุภณัฏฐ์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
703
1111190535
เด็กชายศุภณัฐ  อัตบุตร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
704
1111450771
เด็กชายศุภฤกษ์  ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
705
1110910915
เด็กหญิงศุภัชฎา  หน่อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
706
1110780076
เด็กชายศุภากร  ขนานขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
707
1111462340
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ล้อ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
708
1110521264
เด็กชายเศรษฐกรณ์  สุขไพบูลย์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
709
1111462948
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
710
1111460093
เด็กชายเศรษฐพงศ์  อรัญดร
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
สพป.สงขลา เขต 2
711
1111461336
เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
712
1111450772
เด็กชายสรณธร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
713
1110521260
เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
714
1111480024
เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
สพป.สตูล
715
1111190136
เด็กชายสรวิศ  วัชระสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
716
1111464032
เด็กชายสรวิศิษฏ์  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
สพป.สงขลา เขต 2
717
1111470368
เด็กชายสรสิช  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
สพป.สงขลา เขต 3
718
1112250192
เด็กหญิงสลิลเกตน์  นวลนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2
719
1111461337
เด็กหญิงสวิตตา  ชูทองคำ
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
720
1110521433
เด็กชายสหธัญ  ประมงค์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
721
1110980456
เด็กหญิงสาส์นรักษ์  ด้วงเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
722
1111460039
เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ  ศรีสังค์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
สพป.สงขลา เขต 2
723
1111480844
เด็กชายสิรภพ  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
724
1111480026
เด็กชายสิรวิชญ์  โฆษิตสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
สพป.สตูล
725
1111480312
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
สพป.สตูล
726
1111470163
เด็กชายสิรวิชญ์  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
สพป.สงขลา เขต 3
727
1111462928
เด็กชายสิรวิชญ์  วงศ์ประไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
728
1110780077
เด็กหญิงสิราวรรณ  จอมสุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
729
1112250106
เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
สพป.พัทลุง เขต 2
730
1111460189
เด็กหญิงสิริกร เจสสิก้า  อังปิยกุล
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
731
1110521435
เด็กหญิงสิริณญา  อรรนพ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
732
1110780079
เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
733
1111480509
เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
734
1111190139
เด็กชายสืบสกุล  แผ่เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
735
1110530327
เด็กหญิงสุชัญญา  มะเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
สพป.ตรัง เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 328 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
736
1110520825
เด็กหญิงสุชานันท์  โอนิกะ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
737
1111480510
เด็กหญิงสุทธิกานต์  กาไรภูมิกุลกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
738
1112250009
เด็กหญิงสุธาสินี  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
สพป.พัทลุง เขต 2
739
1110780081
เด็กชายสุธินันท์  โชติไพบูลย์พันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
740
1110520051
เด็กหญิงสุภัชญา  เถาว์ราม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
สพป.ตรัง เขต 1
741
1111480117
เด็กชายสุภัทร  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สพป.สตูล
742
1111462347
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพย์มณี
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
743
1110521802
เด็กชายสุภีรวัชร  วงศ์สุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
สพป.ตรัง เขต 1
744
1110981385
เด็กหญิงสุมนธิญา  จีระพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
สพป.พัทลุง เขต 1
745
1112250010
เด็กชายสุรยุทธ์  สาระโมลี
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
สพป.พัทลุง เขต 2
746
1110530328
เด็กชายสุริยะ  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
สพป.ตรัง เขต 2
747
1111480514
เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
748
1110980093
เด็กหญิงสุวพิชชา  ชามภูวราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
749
1111451098
เด็กหญิงสุวภัทร  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
750
1110521437
เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
751
1111460061
เด็กชายสุวิจักขณ์  วงศ์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
สพป.สงขลา เขต 2
752
1111462931
เด็กชายสุวิจักขณ์  อุไรพันธ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
753
1110980106
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
754
1111190541
เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมดำ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
755
1110911370
เด็กหญิงหะนีฟ  เบญลอฮ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
สพป.ปัตตานี เขต 1
756
1110980465
เด็กชายหัฏฐกร  เพชรย้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
757
1110790139
เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
758
1111462932
เด็กชายหาญกล้า  เหล็กกล้า
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
759
1110910924
เด็กชายอชิรญาณ  แซ่เฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
760
1110521438
เด็กชายอติชาติ  รัตน์ป่าโมกข์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
761
1110530031
เด็กหญิงอธิชา  เซ่งง่าย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
สพป.ตรัง เขต 2
762
1111450306
เด็กชายอนพัทย์  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
763
1111480518
เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
764
1111450307
เด็กชายอนิวรรตน์  สุวรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
765
1110910580
เด็กหญิงอนิศา  วาเงาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
766
1110780367
เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
767
1110790140
เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
768
1110790141
เด็กชายอภิชาติ  เตะปูยู
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
769
1111470035
เด็กชายอภิเดช  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
770
1111462935
เด็กชายอภิภู  สารภาพ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 327 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
771
1111190148
เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เลี่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
772
1111480850
เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
773
1111451101
เด็กหญิงอมรา  ทายุโก
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
774
1111450778
เด็กหญิงอมลธีรา  พระธาตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
775
1111480519
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
776
1111462937
เด็กชายอริย์ธัช  สาสุธรรม
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
777
1110780369
เด็กชายอลีม  แมทาลง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
778
1111480121
เด็กชายอัครพล  เดวาหมัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สพป.สตูล
779
1111462938
เด็กชายอัครภาคย์  ก้องศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
780
1111462939
เด็กชายอัคโรภาส  ศรีรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
781
1111462940
เด็กชายอังกูร  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
782
1110980473
เด็กหญิงอัจฉรา  คงพูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
สพป.พัทลุง เขต 1
783
1111460669
เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีชูทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
784
1111480521
เด็กชายอัจชำซี  รอเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
785
1110912359
เด็กชายอัซฟัร  อับรู
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
786
1110912360
เด็กชายอัซฟัร  อาลี
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
787
1111190152
เด็กชายอัซมาน  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
788
1111450308
เด็กหญิงอัญ  ชัยชูโชค
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
789
1111462941
เด็กชายอัฐ  วนศิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
790
1110790866
เด็กหญิงอันดา  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
791
1111481252
เด็กชายอับดุลลาตีฟ  หล๊ะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
792
1111191318
เด็กชายอัพยาปัชฌา  ร่วมพรภาณุ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
793
1110790867
เด็กชายอัฟฎอล  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
794
1110780375
เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
795
1110912718
เด็กหญิงอัมนี  อาษาสุจริต
ป.6
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
สพป.ปัตตานี เขต 1
796
1111200033
เด็กชายอัมรี  มามะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
สพป.ยะลา เขต 2
797
1110912367
เด็กชายอัลฟารุด  แยนา
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
798
1111190549
เด็กชายอัลฟารุส  อาแวกะจิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
799
1112180423
เด็กหญิงอัลวานี  ดือเย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
800
1110780376
เด็กหญิงอัสมา  หวันมุดา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
801
1110790871
เด็กหญิงอัสลินดา  สะอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
802
1110791198
เด็กหญิงอาดาวียะห์  อารอมะ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
สพป.นราธิวาส เขต 2
803
1110911987
เด็กหญิงอาดีละห์  ยานยา
ป.5
โรงเรียนบ้านปุลากง
สพป.ปัตตานี เขต 1
804
1110910935
เด็กชายอาบูมูบารอฏ  อาบู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
805
1110790151
เด็กชายอาฟาน  หะยีอูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
806
1110790152
เด็กชายอาฟารีส  กาเดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
807
1111190552
เด็กหญิงอามีนา  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
808
1110780380
เด็กชายอามีร  รอนิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
809
1110911372
เด็กหญิงอามีรา  สาและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
สพป.ปัตตานี เขต 1
810
1110790357
เด็กชายอามีรูล  สาระสีนา
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
สพป.นราธิวาส เขต 2
811
1110791129
เด็กหญิงอาเมเรีย  เปาะแต
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
812
1110790155
เด็กหญิงอายน์ช่าอันนูร์  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
813
1111462353
เด็กหญิงอาร์ซีญ่า  บูละ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
สพป.สงขลา เขต 2
814
1110910585
เด็กหญิงอาอีซะห์  ขุนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
815
1111470037
เด็กชายอิคลาศ  หวังยีเส็น
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
สพป.สงขลา เขต 3
816
1110790959
เด็กชายอิควาน  มะเย็ง
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนา10
สพป.นราธิวาส เขต 2
817
1111481542
เด็กชายอินทัช  วารีคาม
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
สพป.สตูล
818
1110521439
เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
819
1111190555
เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะมามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สพป.ยะลา เขต 1
820
1110912387
เด็กชายอิรฟาน  แวนูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
821
1110790158
เด็กชายอิสกรรฎา  รอมือลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
822
1111481255
เด็กชายอิสกันดาร์  สวาหลัง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
สพป.สตูล
823
1110912390
เด็กชายอิฮ์ซาน  ยะปาร์
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
824
1110780735
เด็กหญิงอุลยา  หมื่นคลัง
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 1
825
1110980941
เด็กชายอูษัยมีน  ดาเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
826
1110790166
เด็กหญิงเอริต้า  แก้วกับเพชร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
827
1110910718
เด็กหญิงไอลดา  แก้วกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร
สพป.ปัตตานี เขต 1
828
1112200048
เด็กหญิงฮัชมาอ์  สาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
สพป.ยะลา เขต 3
829
1110910586
เด็กหญิงฮัซนา  หีมสุหรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
830
1112190074
เด็กหญิงฮัสนีย์  สีตีเลาะ
ป.6
โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 3
831
1111480855
เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
สพป.สตูล
832
1110912394
เด็กหญิงฮาชีเราะห์  บาตูแน
ป.6
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
833
1110790161
เด็กชายฮาซัน  มะนอร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
834
1110911627
เด็กหญิงฮาซียะห์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
835
1111451104
เด็กชายฮาดีม  มาสะพันธ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
836
1110790164
เด็กหญิงฮานิสซัลวา  คลานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
837
1110790877
เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
838
1110790878
เด็กหญิงฮานีฟา  ญียาญี
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
839
1112190075
เด็กชายฮาฟิซ  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 3
840
1111200128
เด็กชายฮาฟีซูน  ยาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
สพป.ยะลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
841
1110790165
เด็กชายฮารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สพป.นราธิวาส เขต 2
842
1110910017
เด็กชายฮิลมาน  มะ
ป.6
โรงเรียนยะหริ่ง
สพป.ปัตตานี เขต 1
843
1110790881
เด็กหญิงฮุสนียะห์  สะแปอิง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
สพป.นราธิวาส เขต 2
844
1110780387
เด็กชายฮูเซ็น  เจ๊ะปอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
845
1111200039
เด็กหญิงฮูสนา  มะแอ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
สพป.ยะลา เขต 2
846
1110981161
เด็กชายกมล  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
สพป.พัทลุง เขต 1
847
1110981165
เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
สพป.พัทลุง เขต 1
848
1110981174
เด็กชายปัญญาวุฒิ  ชุมภูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
สพป.พัทลุง เขต 1
849
1110981178
เด็กหญิงพิริศา  ศรีสมโภชน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
สพป.พัทลุง เขต 1
850
1110981180
เด็กชายยศวริศ  วาซู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
สพป.พัทลุง เขต 1
851
1110981189
เด็กหญิงอ้อมกร  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
สพป.พัทลุง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 82
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
852
2111460197
นางสาว ณ กานต์ธีรา  พลเดช
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
853
2110910205
เด็กหญิงกนกพร  บินเหม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
854
2110521443
เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลิศวรกุล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
855
2111462952
เด็กชายกรวีร์  นิชรานนท์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
856
2110790719
นายกฤตยชญ์  อำนวยโชติสกุล
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
857
2111462956
เด็กชายกษิดิ์เดช  จูห้อง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
858
2111460200
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
859
2111460205
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
860
2110790722
เด็กชายกันตพงศ์  อนุเปโฐ
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
861
2110521445
เด็กหญิงกันตา  ชายภักตร์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
862
2111460204
เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
863
2111460206
เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
864
2110910209
นายกานต์ทอง  หนูทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
865
2110521446
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
866
2110521447
เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
867
2112200222
นางสาวเกตทิตย์  เกิดหวังสกุล
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
สพป.ยะลา เขต 3
868
2111463185
นายเกริกเกียรติ  ลีรพงศ์นันต์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
869
2111462964
เด็กชายคณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
870
2110521449
เด็กหญิงคุณาดา  อินทรสังขนาวิน
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
871
2110780395
เด็กหญิงจณิสตา  สะอิมิ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
872
2110521272
เด็กชายจอมจักร  จิตรากุล
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
สพป.ตรัง เขต 1
873
2110780800
เด็กหญิงจัสมิน  มะลี
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
874
2110910212
เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
875
2111462971
เด็กชายจิตรภณ  ชูสุริแสง
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
876
2111462972
นายจิรกิตติ์  เอกกะยอ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
877
2111460214
เด็กหญิงจิรฐา  ศิริปทาวานิช
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
878
2111462973
เด็กชายจิรทีปต์  พฤกษ์ภัทรพงศ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
879
2110520848
เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
880
2111460215
เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
881
2111462976
เด็กชายจิรัฎฐ์  เสาวธารพงศ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
882
2111451562
เด็กชายจิรันธนิน  ขาวนวล
ม.1
โรงเรียนดาวนายร้อย
สพป.สงขลา เขต 1
883
2110521450
เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธินรเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
884
2111462979
นายชญานนท์  ไชยานุกิจ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
885
2111462980
นายชญานนท์  นราวิจิตร
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
886
2111460218
นางสาวชญานิษฐ์  ทางรัตนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 83
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
887
2111460219
เด็กหญิงชนมน  ไชยวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
888
2111462982
เด็กชายชนวีร์  ปานนิล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
889
2111450230
เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สพป.สงขลา เขต 1
890
2110521451
เด็กชายชนาธิป  นุ้ยสี
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
891
2111460223
นางสาวชลิตา  จุลสัตย์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
892
2111462989
เด็กชายชวกร  โกกิละวาที
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
893
2110910217
เด็กหญิงชัญนภัค  กรัณทกาญจน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
894
2111462990
เด็กชายชัยดิฐ  ลิ่มกาญจนโชติ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
895
2111450692
เด็กหญิงชามีมย์  หมาดร่าหีม
ม.3
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
สพป.สงขลา เขต 1
896
2110521452
เด็กชายชินาธิป  หนูคล้าย
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
897
2110910219
เด็กชายชุกรัณ  กนกเหมพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
898
2110520862
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
899
2111460351
นางสาวโชติกา  ดิสระพงค์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
900
2111460352
เด็กหญิงโชติชนิต  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
901
2111463194
เด็กชายโชติธนภัทร์  จันทรเกษมพร
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
902
2110910221
เด็กหญิงซาบีร่า  วารีสมาน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
903
2110791205
เด็กหญิงซาฟีร่า  มามะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
สพป.นราธิวาส เขต 2
904
2110780805
เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
905
2110780815
เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
906
2110910356
เด็กชายซูไฮรี  ราโมง
ม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 1
907
2111463188
เด็กชายเฌอแตม  เธียรพิทยามาศ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
908
2110780816
เด็กหญิงณญาดา  หมานมา
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
909
2111462997
เด็กชายณฐนนท์  เสรีลิขิตกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
910
2111463001
เด็กชายณภัทร  กูลณรงค์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
911
2111463002
เด็กชายณรัก  ศักดิ์ศรีบวร
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
912
2111460230
เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
913
2110521453
เด็กหญิงณัชชา  ทองสม
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
914
2111460229
เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
915
2111463005
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ทุ่งปรือ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
916
2110910227
เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
917
2110780398
เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
918
2110521454
เด็กชายณัฐกิตดิ์  สันติประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
919
2110521455
เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
920
2111463007
เด็กชายณัฐชนน  สนองคุณวรกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
921
2110910229
เด็กหญิงณัฐธิดา  ประกอบชาติ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 84
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
922
2111463008
เด็กชายณัฐธิปก  วิทยานุภากร
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
923
2111451116
เด็กชายณัฐภพ  ทองไพจิตร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต 1
924
2111460239
นางสาวณัฐรินทร์  เจษฎ์พัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
925
2111450236
เด็กหญิงณัฐวรา  เหมือนพิมพ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สพป.สงขลา เขต 1
926
2110521458
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
927
2110910231
เด็กหญิงณิชกานต์  จิรธัญวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
928
2111460242
นางสาวณิชา  ฮาสุวรรณกิจ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
929
2110521459
เด็กหญิงณิชากานต์  วงศิลา
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
930
2111460245
เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
931
2110780819
เด็กหญิงตัสมีรา  ดือราแม
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
932
2111463189
นายเตชินท์  นงรัตน์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
933
2110910300
เด็กชายเตชินท์  เพชรประวัติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
934
2110521461
เด็กหญิงทอฝัน  งามไตรไร
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
935
2110910301
เด็กชายเทอดธัช  ธรรมเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
936
2111463028
เด็กชายธนกฤต  ร่มพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
937
2110520617
นายธนบูรณ์  ศรีประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
สพป.ตรัง เขต 1
938
2111463033
เด็กชายธนภัทร  จารุพันธุ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
939
2111463034
นายธนภัทร  ภูอรัณย์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
940
2110910237
เด็กชายธนวัฒน์  อุดมเจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
941
2111463036
เด็กชายธนวัตน์  ตันวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
942
2111460251
เด็กหญิงธนัชญา  สรรเพชญ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
943
2111463037
เด็กชายธนัตถ์  ศรีจรัสกุล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
944
2110520896
เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนะประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
945
2110521462
นางสาวธวพร  ปัญญสถิต
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
946
2110910239
เด็กหญิงธัญญกุล  จันทร์หงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
947
2110521130
เด็กหญิงธัญรดี  จำปา
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
สพป.ตรัง เขต 1
948
2111191278
เด็กหญิงธัญรัต  พรหมเทพ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สพป.ยะลา เขต 1
949
2110521131
เด็กชายธารากร  ทองธรรมชาติ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
สพป.ตรัง เขต 1
950
2111463047
เด็กชายธีรทัศน์  จันทระ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
951
2111463049
นายนนท์ปวิช  แก้วนุกูล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
952
2110910243
เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
953
2110790732
นายนวพล  สอาด
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
954
2110780827
เด็กหญิงนัศริน  สุหลง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
955
2110791213
เด็กหญิงนัสรินทร์  มะเย็ง
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
สพป.นราธิวาส เขต 2
956
2110780829
เด็กหญิงนาบีฮา  แวหะมะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 85
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
957
2110790650
นางสาวนาอีมะห์  สะแลแม
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
958
2110910251
เด็กชายนิตซรี  หะมิงมะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
959
2110521464
เด็กชายนิติพล  ทองสินธ์ุ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
960
2110910252
เด็กหญิงนิฟาติมา  หะยีสะแม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
961
2110780834
เด็กชายนิลูอัย  วาปา
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
962
2110910253
เด็กหญิงนิศรา  นิลหกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
963
2110780855
เด็กชายนูไมรี  เมาตี
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
964
2110780403
เด็กหญิงนูรฟาฎีละห์  ประยูรโต
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
965
2110791225
เด็กหญิงนูรอักมา  ยูโซะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
สพป.นราธิวาส เขต 2
966
2110780849
เด็กหญิงนูรุลฟาร่าห์  บิลร่าหมาน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
967
2110791230
เด็กหญิงนูรูนูรอายณ์  ประดู่
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
สพป.นราธิวาส เขต 2
968
2110791232
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  สาเมาะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
สพป.นราธิวาส เขต 2
969
2110910304
เด็กหญิงโนร์ษัรวาตี  เจ๊ะมามะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
970
2110791087
เด็กหญิงโนรอัยนูน  สะอิ
ม.3
โรงเรียนบ้านมูโนะ
สพป.นราธิวาส เขต 2
971
2110790675
นางสาวโนรอาลียา  มะอีซอ
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
สพป.นราธิวาส เขต 2
972
2110780404
เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1
973
2111463058
เด็กชายบุญรักษา  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
974
2110521465
เด็กหญิงบุษกร  แท่นมาก
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
975
2110521466
เด็กชายปพนธีร์  คงนคร
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
976
2111463062
เด็กชายปภาวิชญ์  เนตินาถสุนทร
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
977
2110521815
เด็กชายปริตต์  จันทร์จารุกุลกิจ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
สพป.ตรัง เขต 1
978
2111460270
เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
979
2110520927
เด็กชายปองพล  เหล็กหลี
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
980
2111460271
เด็กหญิงปาณิสรา  กาญจนโชติกมล
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
981
2110780859
เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาจิตร
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
982
2111460274
เด็กหญิงปารวัณ  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
983
2111460275
เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
984
2111460276
เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสนิท
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
985
2110521468
นางสาวปุณยนุช  สุนทรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
986
2111450286
เด็กหญิงเปมนีย์  รุกขสุคนธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สพป.สงขลา เขต 1
987
2111463078
เด็กชายพชร  อัศวผดุงสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
988
2111463080
เด็กชายพรภวิษย์  ทองเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
989
2111463084
เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
990
2110521469
เด็กชายพัทธดนย์  มากขาว
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
991
2111463087
เด็กชายพันธวัสส์  จิระเกียรติกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 86
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
992
2111463089
นายพัสพันธ์  สงวนเชื้อ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
993
2111460285
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
994
2110912448
เด็กหญิงพาซีลา  บากา
ม.2
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
995
2110521471
เด็กหญิงพิชญาภา  ไทรงาม
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
996
2110520948
เด็กชายพิชญุตม์  ขันเงิน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
997
2110520949
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
998
2110521472
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
999
2111463091
เด็กชายพิพิชชญะ  ศรีดำ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1000
2110910263
เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1001
2110790739
เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
1002
2110521473
เด็กชายพีรณัฐ  คีรีรักษ์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
1003
2111463094
เด็กชายพีรดนย์  แซ่จึง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1004
2111463095
นายพีรทัตต์  ลาภณรงค์ชัย
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1005
2110521474
เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
1006
2111191284
เด็กชายฟรุสวรรณ  เจะแม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สพป.ยะลา เขต 1
1007
2110910264
เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1008
2110910269
เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1009
2112180483
เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
สพป.นราธิวาส เขต 3
1010
2111460290
เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
1011
2111463100
เด็กชายภรภัทร  ธรรมศิริพงษ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1012
2111460293
เด็กหญิงภวริศา  พิธาวราธร
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
1013
2110521476
เด็กหญิงภัทรพร  หิรัญมุทราภรณ์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
1014
2111450256
นางสาวภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สพป.สงขลา เขต 1
1015
2111460297
นางสาวภาณัชชา  ลิ่มกาญจนโชติ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
1016
2111460298
นางสาวภารดี  พัฒนโกวิท
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
1017
2110520957
เด็กชายภาสกร  คีรีรักษ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
1018
2111463111
เด็กชายภูธิป  ธรรมปัญญาสกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1019
2110521477
เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
1020
2111463117
เด็กชายภูวศิษฐ์  พันธ์ภูวธนนท์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1021
2111460304
เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์แป้น
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
1022
2110791238
เด็กชายมนตรี  บอเนาะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
สพป.นราธิวาส เขต 2
1023
2112190081
นางสาวมัรญาณีย์  สาและดิง
ม.3
โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 3
1024
2110520658
เด็กหญิงมัลลิสา  มากมูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
สพป.ตรัง เขต 1
1025
2110790740
เด็กหญิงมาญามินทร์  อูเซ็ง
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
1026
2110780872
เด็กชายมุซซัมมิล  กูวิง
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 87
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1027
2110910276
เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน  อาแซ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1028
2110912468
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  เจ๊ะยอ
ม.1
โรงเรียนอามานะศักดิ์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1029
2110780947
เด็กชายมูฮัมหมัดอัตฟี  มะตาเฮ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 1
1030
2110780878
เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
1031
2110780879
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
1032
2110780880
เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
1033
2110910277
เด็กหญิงยัสมีน  อีบุ๊
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1034
2110521490
เด็กหญิงโยษิตา  อินทอง
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
1035
2110520968
เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
สพป.ตรัง เขต 1
1036
2111451572
เด็กชายรัฐชนนท์  เสนคง
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
สพป.สงขลา เขต 1
1037
2110780882
เด็กหญิงรุสนา  มะดิง
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
สพป.นราธิวาส เขต 1
1038
2110791240
เด็กหญิงรุสมีฮา  แกมะ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
สพป.นราธิวาส เขต 2
1039
2111460310
นางสาวลภัสวริญ  นัครัง
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
1040
2110780949
นายลุตฟี  ดอแน
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 1
1041
2110790743
เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
สพป.นราธิวาส เขต 2
1042
2110521821
เด็กชายวรปรัชญ์  จริงจิตร์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
สพป.ตรัง เขต 1
1043
2111450264
เด็กหญิงวรรณนิสา  ไฝบุญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สพป.สงขลา เขต 1
1044
2111450265
นายวรวิทย์  ธรรมโชติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สพป.สงขลา เขต 1
1045
2111463132
เด็กชายวริทธิ์  ส่งศรี
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1046
2111463134
นายวริศ  เจตะวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1047
2111460314
นางสาววริศรา  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
1048
2110520666
เด็กหญิงวิจิตรา  วิทยพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
สพป.ตรัง เขต 1
1049
2110910282
เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สพป.ปัตตานี เขต 1
1050
2111460315
นางสาววิชยา  ช่วยมาก
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
1051
2111463137
เด็กชายวินทร์  ทวีวงศ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1052
2110521823
เด็กชายวิเสสสุธิ์  ไกรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
สพป.ตรัง เขต 1
1053
2111463140
เด็กชายวีริศ  เเซ่ลิ่ว
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1054
2110520670
นายศตนันท์  ศรีบวรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
สพป.ตรัง เขต 1
1055
2111463143
เด็กชายศรัณยู  วีรการณ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
1056
2110521480
เด็กหญิงศวิตา  ปานชนะ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
1057
2112190083
นางสาวศิริมา  เม๊าะสนิ
ม.3
โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 3
1058
2111460319
เด็กหญิงศิวนาถ  ชูติพัฒนะ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
สพป.สงขลา เขต 2
1059
2110521481
เด็กหญิงศุทธวีร์  ไชยวรรณ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
1060
2110521482
เด็กหญิงศุทธินี  รุ่งเจริญพัฒนกิจ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
สพป.ตรัง เขต 1
1061
2111463148
เด็กชายศุภกฤต  ดิสระพงค์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขัน