รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1101640124
เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
2
1100690970
เด็กหญิงกชพร  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3
1100970534
เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
4
1100710001
เด็กหญิงกชวรรณ  วิวัฒสวัสดินนท์
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
5
1100130320
เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
6
1100700257
เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
7
1101650197
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
8
1101112225
เด็กชายกนลธร  มาเอียด
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502)
สพป.ภูเก็ต
9
1101650966
เด็กชายกรณพัฒน์  สวนกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
10
1100690219
เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
11
1100130834
เด็กหญิงกรณิศ  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
12
1101650596
เด็กชายกรณ์  วิริยะตั้งสกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
13
1101650369
เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเอียด
ป.5
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
14
1101111779
เด็กชายกฤตภาส  สัทธาอธิคม
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
15
1101110009
เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
16
1100700016
เด็กชายกฤตัชญ์  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
17
1101630005
เด็กชายกฤติเดช  วิทิพย์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
18
1101110008
เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
19
1100690936
เด็กชายกฤศ  ปณารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
20
1100690221
เด็กชายกฤษฏ์  เกียรติศิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
21
1101110012
เด็กชายกฤษณรัตน์  คลี่บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
22
1100700017
เด็กชายกวิน  แก้วเนิน
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
23
1100130001
เด็กชายกวินท์  ประเสริฐพรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
สพป.กระบี่
24
1101110547
เด็กหญิงกวิสรา  หลีสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
25
1100131811
เด็กชายกษิดิศ  เกียรติพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
26
1100130327
เด็กชายกษิดิศ  รุ่งบรรณาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
27
1101651107
เด็กหญิงกษิรา  ปิลวาส
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
28
1100690230
เด็กชายก้องภพ  ปานหมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
29
1101630352
เด็กชายก้องภพ  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
30
1100690223
เด็กชายกอบปัญญา  พูนช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
31
1100700274
เด็กหญิงกัญจน์อมล  คชเดช
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
32
1100690224
เด็กหญิงกัญญณัฎฐ์  ช่วยขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
33
1101111102
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักสำราญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
34
1100720261
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
35
1101630347
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยฉิม
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 4 ห้อง 643 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1101640017
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
37
1101111780
เด็กชายกันตพัฒน์  ณีวงษ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
38
1101111781
เด็กชายกันตภณ  ไล้เลิศ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
39
1100130762
เด็กหญิงกันติซา  ซิวยัง
ป.6
โรงเรียนอ่าวลึก
สพป.กระบี่
40
1101631604
เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
41
1101631140
เด็กชายกันตินันท์  สวัสดิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
42
1100970486
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เศียรอุ่น
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
43
1101630011
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมทีปกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
44
1101110019
เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
45
1101650968
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แซ่ย่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
46
1101112003
เด็กชายกิจจาณัฐฏ์  ดวงไสย
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
47
1100130331
เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
48
1101630537
เด็กชายกิตติธัช  ทิพย์มณฑา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
49
1100131633
เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
50
1101651059
เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
51
1101650597
เด็กชายกิตติพัศ  รอดมา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
52
1100690226
เด็กชายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
53
1101630539
เด็กชายกิตติภณ  เเสวงกาญจน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
54
1100700111
เด็กหญิงกิตติมา  ภักดีชน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
55
1101650459
เด็กชายกุลธวัช  ช่วยศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
56
1101111804
เด็กหญิงเกณิกา  จันทนพันธ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
57
1101111255
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ขอเกียรติวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
58
1101112045
เด็กชายโกวิท  หละเขียว
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
59
1100690232
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
60
1100970487
เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติชัยประสพ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
61
1101640032
เด็กหญิงเขมนิจ  สายใจ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
62
1100970488
เด็กชายคงวรัท  ใจบุญลือ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
63
1100130838
เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
64
1100690977
เด็กชายคณินพัทธ์  สัจจวิเศษ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
65
1101650599
เด็กชายคเณศวร  พนาลี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
66
1101640081
เด็กชายคมสัน  หีตอักษร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
67
1101650598
เด็กชายคิดคม  นาคทุ่งเตา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
68
1101112255
เด็กชายไคโตะ  วาทานาเบ้
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
สพป.ภูเก็ต
69
1101111755
เด็กชายจายุภัทร  วีระสุข
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
70
1101640082
เด็กหญิงจิณณพัต  เทือกสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1100130335
เด็กหญิงจิณัฐตา  สัณฐมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
72
1101110030
เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
73
1101111110
เด็กหญิงจิตตานันท์  เมธาวัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
74
1100131635
เด็กชายจิตประภัสร์  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
75
1101111111
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
76
1101631727
เด็กชายจิรกิตต์  โสรัจจาภินันท์
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
77
1101111782
เด็กหญิงจิรชยา  สมบรูณ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
78
1100130004
เด็กชายจิรพิพัฒน์  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
สพป.กระบี่
79
1101650601
เด็กชายจิรภัทร  สีดำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
80
1100690979
เด็กหญิงจิรภิญญา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
81
1101111112
เด็กหญิงจิรสุดา  หิรัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
82
1101111783
เด็กชายจิรัฏฐ์  นาคสังข์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
83
1100130338
เด็กชายจิรัฐเดช  บุญถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
84
1101630089
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คล้ายสุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
85
1101110037
เด็กหญิงชญาภา  สุริยมณฑล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
86
1101111114
เด็กหญิงชนกวนัสนันท์  ศรีสังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
87
1101110038
เด็กชายชนกันต์  ชโลธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
88
1101640245
เด็กชายชนม์พรรษ์  เรืองไชย
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
89
1101112226
เด็กชายชนะสิทธิ์  เปลี่ยนผลัด
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502)
สพป.ภูเก็ต
90
1101630542
เด็กหญิงชนัญชิตา  มาศพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
91
1101631153
เด็กชายชนาธิป  บัวแย้ม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
92
1100690239
เด็กชายชนาธิป  สังกะหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
93
1101110042
เด็กหญิงชนานันท์  บุญฮก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
94
1101111537
เด็กชายชนาภัทร  พงษ์อำไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
95
1100970489
เด็กชายชนาวี  สุทธิเพชร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
96
1101111117
เด็กชายชนินทร์  ยินดีมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
97
1101630543
เด็กชายชยธร  กุลจิตติสำราญ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
98
1101631728
เด็กชายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
99
1100970452
เด็กชายชยพล  ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
100
1100131637
เด็กชายชยพล  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
101
1101110050
เด็กชายชลากร  คงวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
102
1101631155
เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
103
1101631156
เด็กชายชวภณ  สาครพานิช
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
104
1101631609
เด็กชายชวินบุตร  พันธ์ครุฑ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
105
1100720269
เด็กหญิงชัญญา  แจ้งนิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1100131638
เด็กชายชานน  บำเพิง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
107
1100131210
เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
108
1101111123
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แม้นธนาวงศ์สิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
109
1101110553
เด็กชายชุติมันต์  สืบกระพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
110
1100690816
เด็กชายชุติวัต  สบเหมาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
111
1101112324
เด็กหญิงซีรีน  ตนคลัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
สพป.ภูเก็ต
112
1101640083
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
113
1100700260
เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
114
1100970490
เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
115
1100690242
เด็กชายฐิติพงศ์  อรชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
116
1100130846
เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
117
1101650971
เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
118
1100720271
เด็กหญิงฐิติมา  เขียวมา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
119
1100131211
เด็กชายณชพล  พิทักษ์ศานต์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
120
1100130847
เด็กชายณฐพร  สำเภา
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
121
1101630024
เด็กหญิงณฐรินีย์  หรนนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
122
1100690938
เด็กชายณนน  แวววรรณจิตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
123
1101111785
เด็กชายณปราชญ์  ตัณมุขยกุล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
124
1101651061
เด็กหญิงณภัฏษอร  ผุดประสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
125
1101630279
เด็กชายณภัทร  สุนทรกรณีย์
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
126
1101110066
เด็กชายณภัทร  เหลืองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
127
1100690244
เด็กหญิงณภัทร  อินทร์นิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
128
1101650380
เด็กหญิงณัจฉรียา  หนูสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
129
1101630548
เด็กหญิงณัชชา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
130
1100970492
เด็กหญิงณัชชา  หันช่อ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
131
1100720031
เด็กชายณัชพล  คงสนิท
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
132
1101650105
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
133
1101631729
เด็กชายณัฏฐชัย  ตั้งทรงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
134
1100131639
เด็กชายณัฏฐนนท์  ดีอ้อม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
135
1101111539
เด็กชายณัฏฐพล  ผมเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
136
1101112252
เด็กหญิงณัฏฐ์  กริชจนรัช
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
สพป.ภูเก็ต
137
1100720006
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
138
1100970493
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
139
1100970454
เด็กหญิงณัฐฐา  พรมสมปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
140
1100970026
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1101650210
เด็กหญิงณัฐณิชา  เถียรวิชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
142
1100970541
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
143
1100130851
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประพันไพร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
144
1101640276
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
145
1101112013
เด็กหญิงณัฐณิชา  สายเมือง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
146
1100690818
เด็กชายณัฐนนท์  กูลภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
147
1100690251
เด็กหญิงณัฐนภัสส์  วิทยานุภากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
148
1100710014
เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
149
1101630552
เด็กชายณัฐพล  เครือแต้
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
150
1100720279
เด็กชายณัฐพัชร์  เดชทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
151
1100690819
เด็กชายณัฐภัทร  สมัครพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
152
1101640018
เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
153
1100710016
เด็กหญิงณัฐวรรณ  อักษรวงศ์
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
154
1100690551
เด็กหญิงณัฐวลัย  ภิบาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
155
1100131643
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
156
1100690984
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถิรโรจน์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
157
1101110085
เด็กชายณัฐเศรษฐ  หาญพิพัฒน์พงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
158
1101630556
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกลี้ยงตะพงค์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
159
1101111142
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิมปนานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
160
1100970030
เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
161
1101112356
เด็กหญิงณิชกานต์  ตระกูลศักดิ์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
สพป.ภูเก็ต
162
1101630557
เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทะโร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
163
1100131586
เด็กหญิงณิชา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
สพป.กระบี่
164
1100690939
เด็กหญิงณิชากมล  แก้วหนูนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
165
1100720034
เด็กหญิงณิชานันท์  ไตระระเบียบ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
166
1101110089
เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
167
1101631251
เด็กชายเดชพล  นาคขวัญ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
168
1101110265
เด็กชายแดนไท  พรหมจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
169
1100130357
เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
170
1100690837
เด็กชายเตชภณ  ขุนพารเพิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
171
1100690207
เด็กชายทรงพล  บุตรน้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
172
1101112253
เด็กชายทาคุมิ  วาทานาเบ้
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
สพป.ภูเก็ต
173
1100700245
เด็กหญิงทิพย์กมล  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
174
1101112250
เด็กหญิงที่หนึ่ง  ลิมปนาภา
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
สพป.ภูเก็ต
175
1100690188
เด็กชายเทพภาณุ  ลอยชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1100131740
เด็กชายธนกฤต  คงปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
สพป.กระบี่
177
1101650107
เด็กชายธนกฤต  ไชยยุทธ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
178
1101650975
เด็กชายธนกฤต  แซ่จิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
179
1101640450
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
180
1101112358
เด็กชายธนกฤต  ศรีเปรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
สพป.ภูเก็ต
181
1101650606
เด็กชายธนชาติ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
182
1101110099
เด็กชายธนดล  พาหุบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
183
1101111150
เด็กหญิงธนพร  บุญสพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
184
1100700018
เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
185
1101650218
เด็กชายธนภักษ์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
186
1101630376
เด็กชายธนภัทร  ใยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
187
1100970034
เด็กชายธนภูมิ  จุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
188
1101111786
เด็กชายธนยศ  ชัยเกษตรสิน
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
189
1100130363
เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
190
1101631614
เด็กชายธนวินท์  บุญวัฒน์หิรัญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
191
1101630559
เด็กชายธนวินท์  ศิริโภคพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
192
1101630035
เด็กชายธนัตถ์  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
193
1101651062
เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
194
1101640087
เด็กชายธเนตร  สามัคคีคารมย์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
195
1100690555
เด็กชายธเนศพล  อริยะพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
196
1100970037
เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
197
1101631179
เด็กชายธรรศ  พงศ์พิพัฒนา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
198
1100690987
เด็กหญิงธรินทร์นัทธ์  สุวรรณไชย
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
199
1101630563
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุรวุฒิสกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
200
1101630564
เด็กชายธัญวรัตม์  รุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
201
1101110111
เด็กชายธัญวิสิษฐ์  สัญญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
202
1100970456
เด็กหญิงธันยพร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
203
1101630565
เด็กชายธาร  วงศ์ปิยะบวร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
204
1101630036
เด็กชายธิติวุฒิ  ชูเสือหึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
205
1100720466
เด็กชายธีทัต  ดำรงวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
206
1100970457
เด็กชายธีภพ  วิศาลธรรมกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
207
1101110114
เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
208
1100970039
เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
209
1101650978
เด็กหญิงธีร์พุธิตา  โพธิ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
210
1100130375
เด็กชายธีรภัทร  ผิวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 3 ห้อง 636 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1101650608
เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
212
1100690182
เด็กชายธีรวิชญ์  สุขชุ่ม
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
213
1100970497
เด็กชายธีรัชม์  ยิ่งเจริญภักดี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
214
1100130377
เด็กชายนพณัฐ  แซ่ตั๋น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
215
1100130165
เด็กหญิงนภัสสร  ทวีพงศ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
สพป.กระบี่
216
1100130379
เด็กชายนราธิป  บุตรแขก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
217
1100970042
เด็กชายนราวิชญ์  ผลยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
218
1101630042
เด็กหญิงนวรัตน์  อำลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
219
1101111165
เด็กชายนัทธพงศ์  รัตนมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
220
1100970545
เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
221
1101650452
เด็กหญิงนันทวัน  สังเลื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
222
1101630283
เด็กหญิงนาถนภา  สังข์ทองจีน
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
223
1101111787
เด็กหญิงนายอน  ลี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
224
1101640089
เด็กหญิงนิจวิภา  กิจวิจิตร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
225
1101112618
เด็กหญิงนิลณี  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
สพป.ภูเก็ต
226
1101650227
เด็กหญิงนุชนาฎ  วัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
227
1100130464
เด็กหญิงเนตรลดา  สนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
228
1101630574
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภศิลป์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
229
1101111169
เด็กหญิงบุญญาพัฒน์  ถิรสัตยาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
230
1100130465
เด็กหญิงเบญจรัตน์  แต่พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
231
1101630090
เด็กหญิงเบญญาพร  มีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
232
1101630091
เด็กหญิงเบญญาภา  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
233
1101631535
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ประมุข
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
234
1101110131
เด็กชายปกรณ์  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
235
1101650469
เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
236
1101110137
เด็กหญิงปพิชญา  เชาวลิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
237
1101630575
เด็กชายปภังกร  พัฒนรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
238
1101110138
เด็กหญิงปภัชญา  โล่ห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
239
1101110139
เด็กหญิงปภัทรนันท์  เจนจิตพรหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
240
1101111758
เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
241
1100130866
เด็กชายปรมินทร์  เขียวพุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
242
1101630048
เด็กชายประชา  ธรรมภัทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
243
1100970498
เด็กหญิงปรัชญาวีร์  พร้อมปฐมวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
244
1100970546
เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
245
1100970051
เด็กหญิงปริมใจ  จิระสุทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 3 ห้อง 637 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1100131218
เด็กหญิงปรีดานุช  กุลเถกิง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
247
1101111788
เด็กชายปวริศ  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
248
1100690267
เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
249
1101640021
เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
250
1100131219
เด็กชายปองพล  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
251
1100130868
เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
252
1100700132
เด็กหญิงปัญญดา  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
253
1101631201
เด็กชายปัณณทัต  นาคขวัญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
254
1101631752
เด็กชายปัณณทัต  นาคพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
255
1100131220
เด็กชายปัณณธร  ขาวหนูนา
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
256
1100720467
เด็กชายปัณณธร  นาคกราย
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
257
1101111176
เด็กชายปัณณวัฒน์  เฉลิมขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
258
1100700215
เด็กชายปาณัสม์  ตรีไวย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
259
1101110155
เด็กหญิงปาริณรัตน์  สาทะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
260
1101630286
เด็กหญิงปิ่ณขวัญ  ชัยยศ
ป.5
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
261
1101111789
เด็กชายปิติภัทร  สุริยัน
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
262
1100720042
เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
263
1101651063
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญยังอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
264
1100970060
เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
265
1101631730
เด็กหญิงปุญญ์  จันทรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
266
1101112254
เด็กหญิงปุญยวีร์  แลสูง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
สพป.ภูเก็ต
267
1101111790
เด็กหญิงปุณภัทท์  กองรักษเวช
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
268
1101630053
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศุภวัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
269
1101630393
เด็กหญิงปุณยาพร  ช่วยทอง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
270
1100131222
เด็กชายปุริมปรัชญ์  รอดบุญ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
271
1101110578
เด็กชายปุลวัชร  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
272
1101110579
เด็กชายผลิตโชค  ทดแทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
273
1100131655
เด็กชายพงศพัศ  อาลิแอ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
274
1101111791
เด็กชายพงศ์พัศ  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
275
1101640393
เด็กหญิงพจณิชา  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
276
1101630581
เด็กชายพนธกร  ไชยเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
277
1101111558
เด็กหญิงพนิตนันท์  เรืองจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
278
1101111184
เด็กชายพบพฤทธ์  นาวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
279
1100130406
เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
280
1101630057
เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 3 ห้อง 638 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1101650374
เด็กหญิงพรพรรษา  เพชรอาวุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
282
1101640090
เด็กหญิงพรพิมล  บุญผ่อง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
283
1101640451
เด็กหญิงพรสุภัค  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
284
1101650108
เด็กหญิงพริมรตา  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
285
1100720290
เด็กชายพลภัทร  มหาศักดิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
286
1100131659
เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
287
1100690822
เด็กหญิงพลอยชมพู  สาระรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
288
1100130409
เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
289
1100131660
เด็กหญิงพลอยปภัส  สืบวิเศษ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
290
1101650610
เด็กชายพลาธิป  ตันธนกุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
291
1100130411
เด็กชายพลิศ  พลคช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
292
1101630582
เด็กชายพศวัต  บุญทิพย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
293
1101631625
เด็กชายพศวัต  ลิ้มพัฒนสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
294
1101110580
เด็กชายพศวีร์  เกรวัล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
295
1101651064
เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
296
1100690209
เด็กชายพศิน  บัณฑิตมหากุล
ป.5
โรงเรียนสิทธาภัทร์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
297
1100690276
เด็กชายพศิน  วิชช์วัฒนางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
298
1100130412
เด็กชายพสุชา  เหมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
299
1101110167
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจียวก๊ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
300
1100690997
เด็กหญิงพัทธนันท์  เพชรศรีทอง
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
301
1101631626
เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
302
1100690998
เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
303
1101631627
เด็กหญิงพิชชาภัทร  อนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
304
1100131661
เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
305
1101650611
เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
306
1101110171
เด็กหญิงพิชญาภัค  บุบผะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
307
1101630060
เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
308
1100130871
เด็กหญิงพิชญาภา  นักฟ้อน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
309
1101110172
เด็กชายพิชญุตม์  องค์วิมลการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
310
1101631209
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำอุปละ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
311
1100720294
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชนะเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
312
1101111192
เด็กชายพิพัฒน์  วังนาทัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
313
1101110583
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรประคอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
314
1100700021
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังสมบูรณ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
315
1101110584
เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1101630586
เด็กหญิงพิรญาณ์  กองประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
317
1100690285
เด็กชายพิศิษญ์กรณ์  ปรีดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
318
1101111792
เด็กชายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
319
1101631211
เด็กชายพีรวิชญ์  จริยาพจน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
320
1100720243
เด็กชายพุฒินาท  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
321
1101111197
เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันชูพานิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
322
1101110178
เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
323
1101111805
เด็กหญิงเพชรมณีภรณ์  สุขสันติ์เสรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
324
1100130466
เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
325
1101650991
เด็กหญิงเพียงฟ้า  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
326
1100130419
เด็กหญิงภคพร  รักษากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
327
1101110180
เด็กชายภณัฐ  ไชยพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
328
1100970500
เด็กหญิงภทรกมล  จาริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
329
1101110181
เด็กชายภวิษย์  บุญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
330
1100690824
เด็กชายภัทรกร  สวัสดิ์พิพัฒสถิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
331
1101630287
เด็กชายภัทรธร  ก่อบุญขวัญ
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
332
1101110587
เด็กหญิงภัทรนรี  สุรกิตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
333
1101630068
เด็กหญิงภัทร์นฤน  วงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
334
1101651065
เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
335
1101110184
เด็กชายภัทรพล  รัตนกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
336
1100131613
เด็กหญิงภัทรลดา  กาฬสมุทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
337
1100710029
เด็กหญิงภัทรลภา  กุมภิโร
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
338
1101631214
เด็กหญิงภัทราพร  ลิ่มจารุถาวร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
339
1100970072
เด็กชายภาคิณ  จันนุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
340
1101110188
เด็กชายภาณุพัฒน์  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
341
1101650240
เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
342
1101111793
เด็กชายภูตาวัน  มีพืชน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
343
1100690289
เด็กชายภูธน  เกษรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
344
1101640025
เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
345
1101112322
เด็กชายภูมิใจ  ประเสริฐเจริญสุข
ป.6
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สพป.ภูเก็ต
346
1101110193
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาญรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
347
1101630070
เด็กชายภูมิภัส  พรศิวะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
348
1100710031
เด็กหญิงภูริชญา  นุ้ยจินดา
ป.5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
349
1101640026
เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิอา
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
350
1101110194
เด็กชายภูริต  อัศวธีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1101630591
เด็กชายภูริวิชญ์  จุลานุพันธ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
352
1101111204
เด็กชายภูวิชญ์  อินทรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
353
1101111563
เด็กชายภูวิศ  พนมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
354
1101111794
เด็กหญิงมณฑิรชา  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
355
1100970501
เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
356
1100700146
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะทัต
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
357
1100690825
เด็กหญิงมนัสนันท์  วีระวานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
358
1100690564
เด็กหญิงมลธิญา  อินมณเทียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
359
1100970460
เด็กหญิงมัญชรี  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
360
1101630593
เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
361
1100131664
เด็กชายยศกฤต  แสงระวี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
362
1101650981
เด็กชายยศพนธ์  ลูกรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
363
1101111795
เด็กชายยศพัทธ์  เอกวานิช
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
364
1101650982
เด็กหญิงรณพร  ชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
365
1100690294
เด็กหญิงรวิสรา  รัตนบุษยาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
366
1101112328
เด็กชายรัชชานนท์  ขุนรา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
สพป.ภูเก็ต
367
1100131614
เด็กชายรัชชานนท์  จิตรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
368
1101630595
เด็กชายรัชชานนท์  แซ่โอ้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
369
1101111210
เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์ท้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
370
1100690827
เด็กหญิงรินรดา  นาคสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
371
1101112232
เด็กชายฤทธ์วัชร  เคแสง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
372
1100131228
เด็กหญิงลภิชา  ศุภเวชปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
373
1100131666
เด็กชายวงศกร  โย้จิ้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
374
1101630288
เด็กชายวธัญญู  นิจจรัลกุล
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
375
1101111796
เด็กชายวรกฤศ  พลอยศรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
376
1100690828
เด็กชายวรดร  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
377
1100690297
เด็กหญิงวรมพร  จงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
378
1101640027
เด็กหญิงวรรณ์ษิรัชฏิ์  สายะนันท์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
379
1101640117
เด็กหญิงวรรณิดา  แก้ววงงาม
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
380
1100690185
เด็กชายวรวรรธน์  โฆษิตรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
381
1100690950
เด็กหญิงวรวลัญช์  วรดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
382
1100700023
เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีไวพจน์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
383
1100131230
เด็กชายวรัญญู  บุญญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
384
1101112031
เด็กชายวราเทพ  ทวีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
385
1100690951
เด็กหญิงวิชญาพร  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1100130432
เด็กชายวิรุฬญ์เทพ  เชื้อพราหมณ์แพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
387
1101640287
เด็กหญิงวิลาวัณย์  สรรพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
388
1100131615
เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
389
1101630615
เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์เวชสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
390
1100131480
เด็กหญิงศกุลทิพย์  จันทร์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
สพป.กระบี่
391
1101110208
เด็กชายศรัณยพงศ์  ดำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
392
1101111226
เด็กหญิงศศิวิมล  ช่วยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
393
1101630079
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
394
1100710034
เด็กชายศิรชัชม์  โชติสมัย
ป.6
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
395
1101111798
เด็กหญิงศิรดา  อินดี
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
396
1101111799
เด็กชายศิรพิสิษฐ์  เลียบทอง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
397
1100131490
เด็กชายศิวกร  เนื้อนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
398
1100690301
เด็กหญิงศุจินทรา  เมืองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
399
1101640010
เด็กชายศุพกฤต  ยาแสง
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
400
1100130439
เด็กชายศุภกร  ถาวรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
401
1101111801
เด็กชายศุภกร  ยะจ่อ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
402
1101631750
เด็กชายศุภกฤฒ  สุขานนท์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
403
1100690302
เด็กชายศุภกฤต  ฐานิสสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
404
1100700155
เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยชีพ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
405
1101651067
เด็กชายศุภณัฐ  บัวบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
406
1100690711
เด็กชายศุภณัฐ  สระบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
407
1101631229
เด็กหญิงศุภพิชญ์  คำอุปละ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
408
1101110597
เด็กชายศุภภเศรษฐ์  วศินวสุกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
409
1100130885
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็ชรน้ำแดง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
410
1101631733
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญรักษ์  สุทธินุ่น
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
411
1100131796
เด็กหญิงศุภสุตา  พงศ์วงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
สพป.กระบี่
412
1101640098
เด็กหญิงศุภัชญา  งามจันทร์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
413
1101650986
เด็กชายศุภัชพงศ์  พัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
414
1101110216
เด็กหญิงศุภัสรา  พาหุบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
415
1101631736
เด็กชายเศรษฐสิริ  ธานีรณานนท์
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
416
1101110264
เด็กชายเศรษฐา  ปราบเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
417
1100700022
เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
418
1100131669
เด็กชายสถิตคุณ  เหลืองจุฑามาศ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
419
1101630290
เด็กชายสรฉัตร์  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
420
1101110219
เด็กชายสรวิชญ์  อินพยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1101631634
เด็กชายสรวิศ  สุขช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
422
1101650926
เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
423
1101630083
เด็กชายสรัล  สิงห์ชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
424
1101110220
เด็กหญิงสริตา  ตันเพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
425
1101631232
เด็กหญิงสสิประภา  ต้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
426
1101630605
เด็กชายสัณหณัฐ  ดำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
427
1101110222
เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
428
1101630606
เด็กหญิงสาลิณี  รัตนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
429
1101640028
เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
430
1101111237
เด็กชายสิทธิ์ชเดช  หมื่นเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
431
1100720245
เด็กชายสิปปกร  รอดทุกข์
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
432
1100690186
เด็กชายสิปปกร  รัตนธน
ป.6
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
433
1101112380
เด็กชายสิปปกร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
สพป.ภูเก็ต
434
1100130886
เด็กชายสิรภพ  เรืองมาก
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
435
1101110225
เด็กชายสิรวิชญ์  คิดโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
436
1101112381
เด็กหญิงสุธิมา  มงคลสถิตย์พร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
สพป.ภูเก็ต
437
1101110233
เด็กหญิงสุพิชญา  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
438
1100690830
เด็กชายสุรยุทธ  สุนทรางกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
439
1101111242
เด็กชายสุรยุทธ์  บุตรโหล้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
440
1101650987
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไมถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
441
1101112333
เด็กชายเสฏฐพงศ์  ขอพันเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
สพป.ภูเก็ต
442
1100130893
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
443
1101651068
เด็กชายเสรฏฐวุฒิ  เกตุเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
444
1101111566
เด็กชายอชิรพล  บัวเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
445
1100720053
เด็กชายอติวิชญ์  ยกชู
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
446
1101112038
เด็กชายอธิชาติ  อังกุราภินันท์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
447
1100131671
เด็กชายอธิป  เวทยายงค์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
448
1101111244
เด็กชายอธิศ  อุดมศุภมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
449
1101111245
เด็กชายอธิษฐ์  จุลพูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
450
1101111802
เด็กชายอธิษฐ์  ทองเจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
451
1100690831
เด็กชายอนนตกฤต  แสงสุริยันต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
452
1100131672
เด็กหญิงอนัญพร  เอี่ยนเล่ง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
453
1100130447
เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
454
1100130448
เด็กชายอนันต์ยศ  ห่อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
455
1101650989
เด็กหญิงอนุลดา  จูสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 2 ห้อง 625 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
1101650619
เด็กชายอนุวัตร  ตรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
457
1101640134
เด็กชายอภิเดช  เกตุแทน
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
458
1101111759
เด็กชายอภิธาร  เจี่ยสกุล
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
459
1101110241
เด็กชายอภิวิชญ์  งานว่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
460
1101110240
เด็กชายอภิวิชญ์  พู่พงศ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
461
1101112330
เด็กหญิงอภิษฎา  นาคะโร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
สพป.ภูเก็ต
462
1101112331
เด็กชายอมัจจ์  ปะหนัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
สพป.ภูเก็ต
463
1100970093
เด็กชายอรรถนนท์  มุ่งกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
464
1101111250
เด็กหญิงอรรัมภา  ก๋งเม่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
465
1100131234
เด็กหญิงอรวรา  ชนะกิจ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
466
1101631735
เด็กหญิงอรอินทุ์  คงเพชร
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
467
1101111251
เด็กหญิงอรัชพร  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
468
1100130454
เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์  เกียรติพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
469
1101631635
เด็กชายอริยะ  ถาวรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
470
1100130888
เด็กหญิงอริสา  วรรณอักษร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
471
1101630611
เด็กหญิงอลิสา  โตะหะ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
472
1101111803
เด็กชายอัครวัตน์  นิศากร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
473
1101110248
เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์ตานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
474
1100720316
เด็กหญิงอัญมณี  น้ำขาว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
475
1101640031
เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
476
1101110249
เด็กชายอัษฎางค์  องค์ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
477
1101630434
เด็กชายอาคะเนย์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
478
1101640136
เด็กหญิงอาทิตยา  หล่อหลอม
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
479
1100130459
เด็กหญิงอุสิชา  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
480
1101631254
เด็กชายเอกภวิษย์  เกิดเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
481
1100690320
เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
482
1100700290
เด็กชายฮาฟิช  กอบการ
ป.6
โรงเรียนวัดจันดี
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 2 ห้อง 626 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
483
2100130230
เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
484
2100690932
เด็กชายกันตินันท์  เสนอินทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
485
2100690079
เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ด้วง
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
486
2100130234
เด็กชายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
487
2101111811
เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
488
2100130235
เด็กหญิงชนากานต์  สถาพรจิตรกุล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
489
2100690081
เด็กหญิงจิดาภา  พวงพริก
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
490
2100130239
เด็กชายจิรัฐกานต์  จันทร์ห่อ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
491
2100130240
เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
492
2100130242
นางสาวชนัญชิดา  กาญจนมุสิก
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
493
2101111822
เด็กชายชยรพ  ตันฑวรักษ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
494
2100130248
เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
495
2101112256
เด็กชายชานน  ฟองศรีสิน
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
สพป.ภูเก็ต
496
2101111833
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทับทิมสว่าง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
497
2101631756
เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่อนน้อย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
498
2101111834
เด็กชายณฐพัชร์  อานันท์ภิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
499
2101111835
เด็กชายณภัษฎ์ชวีร์  ปลั่งศิริ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
500
2100130253
เด็กชายณัฏฐชัย  อนันธิกุลชัย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
501
2100130254
เด็กชายณัฏฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
502
2101630655
เด็กหญิงณัฐกานต์  จินา
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
503
2100130255
เด็กหญิงณัฐชยา  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
504
2100690086
เด็กชายณัฐนนท์  ผิวขำ
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
505
2100690088
เด็กชายณัฐพงศ์  จิระวัฒนผลิน
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
506
2100690191
นายณัฐพัชร์  รัตนนุวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
507
2100130258
เด็กหญิงณัฐภาณี  เนียรจิตร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
508
2100971005
เด็กหญิงไดอาน่า  สมุทรสารัน
ม.2
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.พังงา
509
2101111944
เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
510
2100130262
เด็กหญิงทอปัด  ปรีชานนท์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
511
2100690192
นายธนกฤต  ชโนทาหรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
512
2100690933
เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
513
2101111854
นายธนพัฒน์  รีชีวะ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
514
2100130263
เด็กชายธนภูมิ  อินแก้ว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
515
2101111858
เด็กหญิงธนาทิพย์  โสภณธนะสิริ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
516
2101112259
นางสาวธรรมพร  อัยรักษ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
สพป.ภูเก็ต
517
2101111860
เด็กชายธรรม์  รัตนกิจ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 2 ห้อง 627 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
518
2101111861
เด็กชายธฤษณุ  กิตติภาดากุล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
519
2100690095
นายนรพร  วงศ์ช่วย
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
520
2101631747
เด็กหญิงนฤมล  นิยะกิจ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
521
2100130266
เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
522
2100690096
เด็กหญิงปฏิญญาภา  สังวระ
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
523
2101630692
เด็กหญิงปพิชญา  ณ บุญโณ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
524
2101631757
เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
525
2101111876
เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
526
2100130269
เด็กหญิงปลายฟ้า  ค้ามาก
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
527
2101111877
นางสาวปลายฟ้า  สารรักษ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
528
2100130270
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ฟุ้งเฟื่อง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
529
2101111878
เด็กชายปองภพ  สำราญชัยกร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
530
2101630697
เด็กหญิงปาจรีย์  ณ บุญโณ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
531
2101640160
เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
532
2101630698
นางสาวปาลิตา  เสนน้อย
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
533
2101630700
เด็กหญิงปุญณญิศา  ดิษฐาน
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
534
2100130277
เด็กหญิงปุณณาสา  ต้นวิชา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
535
2101111946
เด็กชายเปรม  ปรานนรเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
536
2101111881
เด็กหญิงผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
537
2100130279
เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
538
2100130280
เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
539
2100130281
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุดรักษ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
540
2100130282
เด็กชายพัทธนันท์  สุขช่วย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
541
2101111891
เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
542
2101631758
เด็กหญิงพิมพ์บงกช  พรหมจันทร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
543
2101630707
นางสาวพิมพ์พณี  คริสต์ปัณฑา
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
544
2101111948
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
545
2100690196
นางสาวเพ็ญวิสิทธิ์  บุญทวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
546
2100690197
เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ
ม.1
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
547
2101111898
เด็กหญิงภิญญดา  เขียวคราม
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
548
2101111899
เด็กหญิงภิญญ์พลอย  มาตย์วังแสง
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
549
2100690099
เด็กชายภูรินาถ  จรุงวาส
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
550
2101111953
เด็กชายโมเสส  คิม
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
551
2100690100
เด็กชายยศวรรธน์  คุณาชล
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
552
2101111908
เด็กหญิงยายิกา โซเฟีย  ตินเนอร์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 สุคนธา ชั้น 2 ห้อง 628 โรงเรียนอนุบาสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
553
2100690195
เด็กหญิงรมิดา  มิตรกูล
ม.1
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
554
2101111912
เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
555
2101112262
เด็กหญิงลิเดีย  อเซนอฟ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
สพป.ภูเก็ต
556
2100690102
เด็กหญิงวราณี  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
557
2101111917
เด็กชายวริศ  ผดุงกิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
558
2101111921
เด็กชายวายุ  ง้อสุรเชษฐ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
559
2100690103
เด็กหญิงวิชญดา  ศรีวงศ์เเวว
ม.2
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
560
2101111922
เด็กชายวีระวัฒน์  วิมุตติสุข
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
561
2101630725
เด็กหญิงสรัสวันต์  ปจันทบุตร
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
562
2101112251
เด็กหญิงสริตา  เปาเย็น
ม.2
โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
สพป.ภูเก็ต
563
2100690108
นางสาวสวรินทร์  อินณรงค์
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
564
2101650451
เด็กชายสีหนาท  อริยเดช
ม.1
โรงเรียนบ้านควนนิยม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
565
2101110761
เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่โฮ่
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
566
2100130310
เด็กหญิงสุภัสสารา  เจริญกิตติพงษ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
567
2100130311
เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
568
2101640175
เด็กหญิงอ้อมดาว  แก้วพิชัย
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
569
2100130315
เด็กชายออมสิน  คำสุข
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
570
2100130317
เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
571
2100690112
เด็กชายอาลิฟ  ทองรักษ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
572
2101111951
นายเอื้ออังกูร  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
573
3101650480
เด็กหญิงกชกร  เศวตเวช
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
574
3100131377
เด็กหญิงกชนิภา  อุปพงศ์
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
สพป.กระบี่
575
3101650481
เด็กหญิงกชพร  แก้วเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
576
3101631640
เด็กหญิงกชพรรณ  จันเรียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
577
3100690839
เด็กหญิงกชพรรณ  สังข์ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
578
3100130894
เด็กชายกชม์กรณ์  แดงขาว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
579
3100690324
เด็กหญิงกนกพร  สุบรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
580
3100690579
เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุตรมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
581
3100720060
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุระแก้ว
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
582
3101631762
เด็กหญิงกมลชนก  อรรณพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
583
3100720061
เด็กหญิงกมลภัทร  ไชยต่างเมือง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
584
3101640346
เด็กหญิงกมลรส  แก้วท่าชี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
585
3100970108
เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
586
3101631264
เด็กชายกรณ์เทพ  มติธรรม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
587
3100970508
เด็กชายกรมพณพภ์  พันธุ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
588
3100970110
เด็กหญิงกรวรรณ  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
589
3101630746
เด็กชายกรวิชญ์  กุมภกาญจน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
590
3100720063
เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
591
3100131678
เด็กชายกรวิชญ์  นาคเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
592
3100720469
เด็กชายกรวิชญ์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
593
3100690327
เด็กหญิงกริสรา  ภิรมย์ชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
594
3101111955
เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
595
3101110272
เด็กชายกฤฏิ์  เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
596
3101112052
เด็กชายกฤตกร  โกยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
597
3100690328
เด็กชายกฤตกร  เรืองรุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
598
3100970112
เด็กชายกฤตนันท์  บ้านนบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
599
3100700025
เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
600
3100131379
เด็กชายกฤตนู  ปัดทาบาล
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
สพป.กระบี่
601
3101630748
เด็กชายกฤตภัค  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
602
3101110791
เด็กชายกฤตภัค  สุกใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
603
3101110273
เด็กชายกฤตภาส  ปิติชาญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
604
3100690581
เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
605
3100130476
เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
606
3100130477
เด็กชายกฤตย์  พรหมแทนสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
607
3101111956
เด็กชายกฤติโชค  ขันทีท้าว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
608
3101650626
เด็กชายกฤติณัฏฐ์  คุ้มรักษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
609
3100130901
เด็กชายกฤติน  แซ่เหล่า
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
610
3101650627
เด็กชายกฤติน  ตั้งฐานานุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
611
3101631267
เด็กชายกฤติน  เพชรบำรุง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
612
3101630750
เด็กชายกฤติพงศ์  พัชรธาดากิจ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
613
3101640460
เด็กชายกฤษกร  ชูประคอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
614
3101640229
เด็กชายกฤษฎิ์  กลับชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
615
3101110275
เด็กชายกฤษฎิ์  จิรภัทรพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
616
3100130906
เด็กหญิงกฤษณา  เชื้อบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
617
3100970120
เด็กชายกลันธ์  เพ็ชรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
618
3100131239
เด็กหญิงกวินทรา  เรืองสังข์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
619
3101110798
เด็กชายกวินภพ  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
620
3100690332
เด็กหญิงกวิสรา  กาญจนหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
621
3100690333
เด็กหญิงกวิสรา  ใจเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
622
3100131240
เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยค้ำ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
623
3100720013
เด็กหญิงกวิสรา  นวลอึ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
624
3100720324
เด็กชายกษิดิศ  รุจิระอนันตกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
625
3101110276
เด็กชายกษิดิศ  สุวรรณพาหุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
626
3100130481
เด็กชายกษิเดช  ธรรมสงฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
627
3101630757
เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
628
3100970510
เด็กชายก้องภพ  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
629
3100130485
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ภูมิภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
630
3101112264
เด็กหญิงกัญญ์ฤทัย  รักแต่งาม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
สพป.ภูเก็ต
631
3101110277
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
632
3101631646
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกษมวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
633
3100720070
เด็กหญิงกัญญานัฐ  แดงจร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
634
3100970121
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
635
3100130910
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มนต์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
636
3101640294
เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
637
3101112275
เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงศา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
638
3100720071
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีสังข์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
639
3101631269
เด็กหญิงกัญญาวีย์  เมืองพร้อม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
640
3100720225
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดภัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
641
3101111597
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศิลปวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
642
3100690842
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อมรรัตนชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
643
3101650637
เด็กหญิงกัณฐมณี  ไทยเกิด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
644
3100690338
เด็กชายกัณฑพัฒน์  เอียดช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
645
3101110801
เด็กชายกันตพงศ์  บุตรมีชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
646
3101631270
เด็กชายกันตพงศ์  รามรงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
647
3100700029
เด็กชายกันตพัฒน์  ไก่แก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
648
3101631271
เด็กชายกันตพัฒน์  ไชยเมธานันท์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
649
3100970124
เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
650
3101640034
เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
651
3101650932
เด็กหญิงกันตยา  จุลเพชร์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
652
3101110280
เด็กชายกันตินันท์  ประโยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
653
3101650638
เด็กหญิงกันติยา  ทองนา
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
654
3101630765
เด็กชายกัปตัน  ถ้ำจันทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
655
3100130490
เด็กหญิงกัลยกร  แตงร่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
656
3101631738
เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญธุระกิจ
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
657
3100131680
เด็กหญิงกัลยาภา  เม่งบุตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
658
3100970509
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
659
3101112059
เด็กหญิงกาญจนา  ปัญนารี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
660
3100690344
เด็กหญิงกานต์ณิชา  อักษรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
661
3101630768
เด็กหญิงกานต์ธิดา  งานดี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
662
3100130170
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปานชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
สพป.กระบี่
663
3100970129
เด็กชายกานต์ภูมิ  ปิยะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
664
3100130491
เด็กหญิงกานต์สินี  ศาสนโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
665
3101631273
เด็กหญิงกายวิญญ์  สังข์ชุม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
666
3101631277
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วมงคล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
667
3101111278
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
668
3100131503
เด็กชายกิตติกานต์  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
669
3101651071
เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
670
3101112062
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ยิ่งรัตนโชติ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
671
3100130492
เด็กชายกิตติธัช  ทับเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
672
3101631274
เด็กชายกิตติพงศ์  เสนามิตร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
673
3101650642
เด็กชายกิตติพศ  วรมาศกุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
674
3100130493
เด็กชายกิตติภณ  เอี่ยมคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
675
3101110289
เด็กชายกิตติภพ  จิรศานต์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
676
3101110290
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
677
3100720074
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองยอด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
678
3101112277
เด็กชายกิติทัช  นาคพรหม
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
679
3100130917
เด็กชายกีรติ  สุขกาย
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
680
3100130496
เด็กชายกีรติ  หัตการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
681
3101630297
เด็กหญิงกุฎากัลย์  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
682
3100131248
เด็กหญิงกุณธิดา  ผลิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
683
3100130920
เด็กหญิงกุลปรียา  มณีมัย
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
684
3100700094
เด็กหญิงเกล้ากริมุก  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
685
3100131183
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
686
3101640432
เด็กหญิงเกศริน  เพชรสงวน
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
687
3101650193
เด็กชายเกษมศักดิ์  เทพี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
688
3100690929
เด็กหญิงเกสรา  แก้วสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
689
3100700095
เด็กหญิงเกสรา  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
690
3101640499
เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เชิดชูชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
691
3101650998
เด็กหญิงขวัญกมล  แต้มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
692
3100720333
เด็กหญิงขวัญชนก  พุ่มหอ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
693
3100970137
เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
694
3100131683
เด็กหญิงขวัญทิชา  เรืองจรัส
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
695
3100130924
เด็กหญิงขวัญมุก  บัวเงิน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
696
3100690015
เด็กหญิงขวัญรวี  บูลภิบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
697
3100131249
เด็กหญิงขวัญวรินท์  รุ่งเรืองศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
698
3100130925
เด็กชายขินภัทร  บุญล้อม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
699
3101630525
เด็กชายเขมพัชร์  พชรากรต่อสกุล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
700
3100970426
เด็กหญิงเขมรินทร์  อินทะระนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
701
3100720241
เด็กหญิงเขมิกา  รักชาติไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
702
3101630298
เด็กชายคณพศ  จันทร์ดำ
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
703
3100130498
เด็กชายคณพศ  มิตตะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
704
3100131685
เด็กชายคณิศร  ค้าของ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
705
3100970139
เด็กชายคมเดช  มะลิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
706
3100130500
เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
707
3101650933
เด็กหญิงคริสติน่า  เซียร์ริ่ง
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
708
3100131385
เด็กหญิงคะติณัฏฐ์  ชูขำ
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
สพป.กระบี่
709
3100690350
เด็กชายคุณัชญ์  สมบัติเทพสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
710
3100970512
เด็กชายคุณานนต์  สินแบน
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
711
3101630111
เด็กชายคุณาสิน  สกุลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
712
3100970140
เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
713
3101112207
เด็กหญิงแคเธอรีน  บอร์ธวิค
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
714
3101640036
เด็กหญิงจณิตา  พัฒน์วั้น
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
715
3100690212
เด็กหญิงจณิสตา  ปิตากุลดิลก
ป.6
โรงเรียนสิทธาภัทร์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
716
3100720335
เด็กชายจตุรวิชญ์  สันติเลิศกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
717
3101111284
เด็กชายจักร์กรมน์  สีคุ่ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
718
3101650654
เด็กชายจักรชัย  อ่อนคำบัง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
719
3101112589
เด็กชายจักรภัทร  อยู่พุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
สพป.ภูเก็ต
720
3100130927
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูเรือง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
721
3100130928
เด็กหญิงจันทัปปภา  ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
722
3101110297
เด็กหญิงจารุจันทร์  ตันติกาญจนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
723
3101650495
เด็กหญิงจารุวรรณ  คชเถื่อน
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
724
3101650124
เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์  ศรีทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
725
3100130172
เด็กหญิงจิณพัต  สินธุเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
สพป.กระบี่
726
3100690590
เด็กหญิงจิณัฏฐิตา  กาญจนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
727
3101650496
เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่วยคงมา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
728
3101112070
เด็กหญิงจิดาภา  กีรติวัฒนานุศาสน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
729
3101651075
เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
730
3101110815
เด็กหญิงจิดาภา  พันธุ์ศิโรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
731
3101640038
เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
732
3100690847
เด็กชายจิรภัทร  นาคเป้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
733
3100970149
เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
734
3101110816
เด็กชายจิรภัทร  สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
735
3101111289
เด็กชายจิรภัทร์  โชคเกื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
736
3100130502
เด็กหญิงจิรภิญญา  คำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
737
3101110301
เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
738
3100970597
เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
739
3100130503
เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
740
3101630449
เด็กชายจิระพงศ์  ยมจินดา
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
741
3101650661
เด็กหญิงจิระภา  ไก่แก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
742
3100970155
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
743
3101630789
เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
744
3101112282
เด็กชายจูน เว่ย  ซอ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
745
3100970600
เด็กชายฉลองชัย  เกตุสุริยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
746
3101630794
เด็กหญิงฉวีวรรณ  หีบทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
747
3100690357
เด็กหญิงฉัตรฐิติ  ลิ้มสมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
748
3101110820
เด็กชายฉัตรมงคล  วัฒกียานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
749
3100131257
เด็กชายฉันทกร  เตียวย่อง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
750
3100690361
เด็กหญิงชญาดา  ชูถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
751
3100690848
เด็กหญิงชญาดา  พลรัฐธนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
752
3100720339
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  กังสุกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
753
3101630796
เด็กชายชญานนท์  สุวรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
754
3101650671
เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
755
3101650672
เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
756
3100690362
เด็กหญิงชญานิสา  ไหมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
757
3101650674
เด็กหญิงชฎาเกษ  คินธร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
758
3100690363
เด็กหญิงชฎาพร  จันทิปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
759
3101112076
เด็กหญิงชณิตา  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
760
3101630800
เด็กหญิงชณิสรา  วิริยากุลภัทร
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
761
3100130939
เด็กหญิงชนกนันท์  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
762
3100700036
เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
763
3101640299
เด็กชายชนนฤทธ์  สุดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
764
3101650676
เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
765
3101651076
เด็กชายชนวัฒน์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
766
3101630301
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชีพเวสารัช
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
767
3100690849
เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
768
3101640119
เด็กหญิงชนัญธิดา  แดงลาด
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
769
3100690365
เด็กหญิงชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
770
3101630122
เด็กหญิงชนันธิดา  คงแถวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
771
3101631288
เด็กหญิงชนากานต์  ขำฉา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
772
3100130510
เด็กชายชนากานต์  จงรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
773
3100131687
เด็กหญิงชนากานต์  ชุมบุญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
774
3100131616
เด็กหญิงชนาเทพ  บำรุงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
775
3100970604
เด็กชายชนาธิป  วนะรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
776
3100970167
เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
777
3100130945
เด็กหญิงชนิดาภา  สุขชนะ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
778
3101631544
เด็กหญิงชนิภรณ์  รักการ
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
779
3101640041
เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
780
3100130948
เด็กหญิงชมพูพุธ  แดงลาด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
781
3100691025
เด็กชายชมะนันทน์  บุบผัน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
782
3101110312
เด็กชายชยพล  ศรีดามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 1(ล่าง) ห้อง ป.5/1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
783
3100690368
เด็กชายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
784
3101111958
เด็กชายชยากร  นำมณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
785
3101630810
เด็กหญิงชยิศา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
786
3101651077
เด็กชายชยุติพงค์  พุทธาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
787
3101630133
เด็กชายชโยดม  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
788
3100970928
เด็กหญิงชลกร  เผ่าจำรูญ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
789
3100130514
เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
790
3101630125
เด็กหญิงชลพรรษ  พ่วงจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
791
3101111302
เด็กชายชลันธร  อุไรกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
792
3100720226
เด็กชายชวกร  บูรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
793
3101110319
เด็กชายชวัลวิทย์  เชาว์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
794
3100691026
เด็กหญิงชวิศา  ชูพงศ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
795
3100130516
เด็กหญิงชวิศา  อินทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
796
3101110321
เด็กชายชอเช คอนเนอร์  ควอตี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
797
3101631293
เด็กชายชัชนนท์  กรดหนู
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
798
3100720341
เด็กหญิงชัชนิดา  สายศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
799
3100970172
เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
800
3101630130
เด็กหญิงชัญญานุช  นามนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
801
3100720023
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญเริก
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
802
3100130951
เด็กชายชัยพัฒน์  การดี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
803
3101112080
เด็กหญิงชาคริยา  ไทรงาม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
804
3101650681
เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
805
3100970760
เด็กชายชาญวิทย์  จีระโร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
806
3101110831
เด็กชายชานน  บุญเปกข์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
807
3100970465
เด็กชายชานนท์  ไพรพฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
808
3101630453
เด็กชายชานนวรรธน์  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
809
3101651007
เด็กหญิงชาลิสา  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
810
3100130519
เด็กหญิงชาลิสา  ทองกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
811
3100700038
เด็กหญิงชาลิสา  เมืองจีน
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
812
3100690853
เด็กหญิงชาลิสา  เลิศวิสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
813
3100130952
เด็กหญิงชิชชนก  บุญมณี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
814
3101111304
เด็กหญิงชิดชนก  ใต้ดอนไผ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
815
3100720227
เด็กชายชิติพล  จันทุรส
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
816
3100970176
เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
817
3100970178
เด็กชายชินาธิป  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 1(ล่าง) ห้อง ป.5/2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
818
3101640105
เด็กชายชิษณุพงศ์  จินาเหงียบ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
819
3101650683
เด็กชายชิษณุพงศ์  ประเสริฐเพชรมณี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
820
3101630456
เด็กหญิงชีวาพร  สกุลวรภักดี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
821
3100130521
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เซ่งง่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
822
3101110835
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรจริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
823
3100720234
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
824
3101110325
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ระเด่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
825
3101112234
เด็กหญิงชุติมา  พรมนิยม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
826
3101640466
เด็กชายชูเกียรติ  ชูพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
827
3101631125
เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
828
3100970893
เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
829
3100130524
เด็กหญิงซัลวา  บุญถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
830
3100970930
เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
831
3100720080
เด็กหญิงซิลมี  โต๊ะยุโส้
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
832
3100131263
เด็กหญิงซีมียาอ์  ลิบง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
833
3100720081
เด็กชายซีรอนีย์  กูล้อนิ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
834
3100970180
เด็กชายญาณพงษ์  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
835
3100720082
เด็กชายญาณากร  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
836
3100690857
เด็กหญิงญาณิศา  คุ้มเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
837
3101630457
เด็กหญิงญาณิศา  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
838
3101112082
เด็กหญิงญาณิสา  เพ็ชรคล้าย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
839
3101110840
เด็กหญิงญาดา  ทับยัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
840
3101650688
เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
841
3101630137
เด็กหญิงฐปนี  กล่อมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
842
3101650689
เด็กชายฐานันดร  ชัยยศ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
843
3100131755
เด็กหญิงฐานิดา  ยมไซร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
สพป.กระบี่
844
3100970187
เด็กหญิงฐานิสา  นาคพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
845
3101640042
เด็กหญิงฐิตารีย์  ท่าหัก
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
846
3101640043
เด็กชายฐิติกร  ทิมเกตุ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
847
3100720085
เด็กหญิงฐิติกา  วิวรรณ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
848
3101640106
เด็กหญิงฐิติชญา  คงขันธ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
849
3101112084
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  ตังคอารีย์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
850
3100970515
เด็กชายฐิตินนท์  กรดนวล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
851
3101650940
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  รักษ์รอด
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
852
3101110846
เด็กหญิงฑิติยา  จิรจารุกิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 1(ล่าง) ห้อง ป.5/3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
853
3100970190
เด็กชายฑีฆวัฒน์  ดีพาชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
854
3101111627
เด็กหญิงณกัญญา  คุ้มบ้าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
855
3101111312
เด็กหญิงณชญาดา  แก้วศรีขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
856
3101110848
เด็กชายณฐกร  สิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
857
3101111960
เด็กหญิงณฐมน  เถาว์พงศ์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
858
3100690859
เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
859
3101110849
เด็กชายณฐวัฒน์  เสริมรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
860
3101110850
เด็กชายณฐิวุฒิ  ปิเลี่ยน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
861
3100690384
เด็กหญิงณณิชา  เกียรติรุ่งนพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
862
3100131515
เด็กชายณนทกร  ประกับสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
863
3101110335
เด็กหญิงณปภัช  คงกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
864
3101111962
เด็กชายณพวุฒิ  คำแก่น
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
865
3100970516
เด็กหญิงณภัทร  คราวะพงษ์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
866
3101650699
เด็กชายณภัทร  จันทกานต์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
867
3101650287
เด็กหญิงณภัทร  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
868
3101631305
เด็กชายณภัทร  พรพุทธานนท์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
869
3100131270
เด็กหญิงณภัทร  เพ็งคง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
870
3100720086
เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
871
3100130042
เด็กชายณภัทร  มนัสไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
สพป.กระบี่
872
3100690385
เด็กหญิงณภัทร  โรจน์วชิรนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
873
3101111963
เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
874
3101631306
เด็กหญิงณลินธ์นา  สมภักดี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
875
3100130537
เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ภูเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
876
3100690861
เด็กหญิงณัชชากร  ฤทธิ์ธนกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
877
3101630839
เด็กชายณัชพล  จารุจารีต
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
878
3101110852
เด็กหญิงณัชมน  เต็มพูน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
879
3100690388
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หุตางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
880
3101112088
เด็กหญิงณัฎฐากุล  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
881
3100130963
เด็กชายณัฏฐกรณ์  มูลหมัน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
882
3101640187
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปานเวช
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
883
3101640044
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
884
3101640045
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แนบตรีเนตร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
885
3101650707
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เกตุณรายณ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
886
3100131394
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนเกตุพล
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
สพป.กระบี่
887
3101650705
เด็กหญิงณัฏฐนารีย์  ปานเขียว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 1(ล่าง) ห้อง ป.5/4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
888
3100130542
เด็กชายณัฏฐพงศ์  เพชรสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
889
3100131516
เด็กชายณัฏฐวรรธน์  หนูเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
890
3101631550
เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ลิ่ว
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
891
3101110857
เด็กชายณัฐ  นวลคล้าย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
892
3101640304
เด็กชายณัฐกมล  รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
893
3100720093
เด็กชายณัฐกรณ์  แอระหีม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
894
3101631314
เด็กชายณัฐกฤต  จุนเด็น
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
895
3101650708
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
896
3101112336
เด็กหญิงณัฐกัญญา  แก้วเอียด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
สพป.ภูเก็ต
897
3100131274
เด็กชายณัฐคุณ  ภูมิภมร
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
898
3100130966
เด็กหญิงณัฐชยา  คงอินพาน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
899
3101650710
เด็กหญิงณัฐชยา  พรรณรา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
900
3100970201
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
901
3100720452
เด็กหญิงณัฐฐาพร  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
902
3101110860
เด็กหญิงณัฐณภาส์  แย้มอรุณพัฒนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
903
3100720470
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
904
3100970202
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
905
3101631660
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาพิทักษ์ศิลปิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
906
3101630309
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะ
ป.6
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
907
3100130552
เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
908
3101631659
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
909
3101111633
เด็กชายณัฐดนัย  ทองเลี่ยมนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
910
3101630852
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์เสถียร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
911
3101651012
เด็กหญิงณัฐทิตา  พรหมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
912
3100720235
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
913
3101110349
เด็กชายณัฐนนท์  ศรีคุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
914
3101630855
เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรพลอย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
915
3101631552
เด็กหญิงณัฐนรี  ร่มไทร
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
916
3101650293
เด็กหญิงณัฐนิชา  ชูขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
917
3100130973
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ลูกเด็น
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
918
3100690603
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิงสัตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
919
3101650715
เด็กชายณัฐพงศ์  แต่งเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
920
3101640470
เด็กชายณัฐพร  ต้นป้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
921
3100130556
เด็กชายณัฐพล  คำปล้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
922
3100970615
เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงก่อเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 1(ล่าง) ห้อง ป.5/5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
923
3100130558
เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
924
3100131278
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ภูมิภมร
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
925
3100690868
เด็กชายณัฐภูมิ  สายเส็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
926
3101640254
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วนาไสย
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
927
3101650720
เด็กหญิงณัฐวดี  อรุณประภากร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
928
3101650719
เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
929
3101650037
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตรีเภรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
930
3100720349
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ลาจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
931
3100131482
เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
สพป.กระบี่
932
3101630462
เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่วยเกิด
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
933
3101631319
เด็กชายณัฐวิชญ์  ฉายศิริกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
934
3101640192
เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพะการ
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
935
3100720100
เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะหมาด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
936
3101111635
เด็กชายณัฐวุฒิ  ว่องสิริโชค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
937
3100720250
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขกระ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
938
3101110874
เด็กชายณัทธ์ชนนท์  อังศุวิโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
939
3100130767
เด็กชายณัทภัค  ขี่ทอง
ป.6
โรงเรียนอ่าวลึก
สพป.กระบี่
940
3101631320
เด็กหญิงณิชกานต์  ฉายศิริกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
941
3100130562
เด็กหญิงณิชกานต์  นาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
942
3100691042
เด็กหญิงณิชนันทน์  กวีวงศ์ประวัติ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
943
3100131520
เด็กหญิงณิชปวีณ์  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
944
3101631553
เด็กหญิงณิชา  ศรีฟ้า
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
945
3100690871
เด็กหญิงณิชากานต์  ทองศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
946
3100130978
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
947
3100970780
เด็กหญิงณิชาภัทร  เดชขนาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
948
3100720352
เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นจริง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
949
3101650296
เด็กหญิงณิชาภา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
950
3100690399
เด็กหญิงดลพร  เจริญสืบสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
951
3100131523
เด็กหญิงดากานดา  อ่อนเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
952
3101110877
เด็กหญิงดาราวดี  ทองชอ้อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
953
3100970217
เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
954
3101110878
เด็กหญิงดีทลินด์ มธุรดา  บอร์เกอร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
955
3100720430
เด็กชายเดชาธร  จินตมากุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
956
3101650725
เด็กชายตรีวิชญ์  สุจีรพันธ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
957
3101112228
เด็กหญิงต้องใจ  พงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502)
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2(บน) ห้อง ป.5/6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
958
3101631324
เด็กชายต่อศักดิ์  บุญคงทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
959
3101630464
เด็กหญิงตามฝัน  สะอาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
960
3101631323
เด็กชายติณณภพ  บุญคง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
961
3101110879
เด็กชายติณณ์  บุญรัศมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
962
3101110356
เด็กชายติณพัฒน์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
963
3101631764
เด็กชายติณห์  นาควรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
964
3100720101
เด็กหญิงตีรณา  จันทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
965
3101631114
เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
966
3100131187
เด็กชายเตชสิทธิ์  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
967
3101111081
เด็กชายเตชินท์  บุญล้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
968
3100970428
เด็กชายเตชินท์  หมกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
969
3100131189
เด็กหญิงเตชินี  เต็กอ๋อต้ง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
970
3100131736
เด็กชายเตวิช  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
971
3101110542
เด็กชายใต้หล้า  ทองชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
972
3100130987
เด็กหญิงทยรตรอง  สุดทุ่ม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
973
3101112096
เด็กชายทรงพล  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
974
3101110357
เด็กหญิงทรรณรต  มณีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
975
3101631663
เด็กหญิงทรรศชนก  เรืองนรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
976
3101650425
เด็กชายทวีสิน  พยัคฆา
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
977
3100720102
เด็กชายทศพร  ศรีวิจิตร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
978
3101112265
เด็กชายทศพร  อัยรักษ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
สพป.ภูเก็ต
979
3101650520
เด็กหญิงทักษอร  คงศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
980
3100130989
เด็กชายทานุทัต  ตี้กุล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
981
3100690872
เด็กชายทินภัทร  แสงพร้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
982
3100970625
เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
983
3100970626
เด็กหญิงทิพย์ติยา  อินทระระนก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
984
3100130992
เด็กชายทีปกร  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
985
3100700045
เด็กชายทีปธัช  ไชยศร
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
986
3101640342
เด็กชายแทนคุณ  นิลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
987
3100131200
เด็กชายแทนปู่  นักฟ้อน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
988
3100720106
เด็กหญิงธญพร  ขาวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
989
3101631666
เด็กชายธนกร  วงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
990
3101630870
เด็กชายธนกฤต  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
991
3101111341
เด็กชายธนดล  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
992
3101631328
เด็กชายธนดล  สุริวงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2(บน) ห้อง ป.5/7 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
993
3100131282
เด็กชายธนดล  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
994
3101110887
เด็กชายธนธรณ์  เกษมพิทักษ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
995
3100700047
เด็กชายธนนนท์  คินธร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
996
3100700048
เด็กชายธนนันท์  คินธร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
997
3100720355
เด็กชายธนปพน  ขนอม
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
998
3100690405
เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
999
3100130994
เด็กชายธนพล  ปานเอียด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
1000
3100970936
เด็กชายธนพล  ศรีรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
1001
3100700049
เด็กชายธนพล  สองรักษ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1002
3101111343
เด็กชายธนภัทร  ชัชเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
1003
3100130568
เด็กชายธนภัทร  พรรณรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
1004
3101631670
เด็กชายธนภัทร  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1005
3100720108
เด็กชายธนภัทร  ศศิธร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1006
3100690612
เด็กชายธนภัทร์  ทองนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1007
3101110888
เด็กชายธนวัฒน์  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
1008
3100130570
เด็กชายธนวิชญ์  โรจนหัสดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
1009
3100130571
เด็กชายธนวินท์  โรจนหัสดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
1010
3100690613
เด็กชายธนวินท์  สุวรรณนุพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1011
3101650734
เด็กชายธนวินท์  อินทจักร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1012
3101110361
เด็กชายธนสิริ  เปรียบปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
1013
3101630312
เด็กหญิงธนัชชา  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1014
3101110362
เด็กหญิงธนัชชา  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
1015
3100690873
เด็กหญิงธนัชพร  จิตร์รัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1016
3101110363
เด็กหญิงธนัชพร  ช่วยมั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
1017
3101650522
เด็กหญิงธนัชพร  ธราพร
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1018
3100131284
เด็กหญิงธนัชพร  รัตนนิยม
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
สพป.กระบี่
1019
3100130998
เด็กหญิงธนัชภัค  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
1020
3100970226
เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
1021
3101631331
เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเกตุ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1022
3100970227
เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
1023
3100700051
เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1024
3100690413
เด็กชายธนากร  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1025
3100720358
เด็กชายธนากร  แซ่เซี่ยน
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1026
3100970229
เด็กหญิงธนากานต์  คงทุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
1027
3101111968
เด็กชายธนาเสฎฐ์  เลิศวรรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2(บน) ห้อง ป.5/8 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1028
3100970232
เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
1029
3100131001
เด็กหญิงธมกร  โรจนโกศล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
สพป.กระบี่
1030
3101631333
เด็กหญิงธมนพัชร์  แดงสุภา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1031
3100690615
เด็กหญิงธมนวรรณ  ผลาธิคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1032
3101112236
เด็กหญิงธมลพรรณ  ภู่สาย
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
1033
3101640108
เด็กหญิงธมลวรรณ  โยธารักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1034
3100130572
เด็กหญิงธมลวรรณ  สถาพรจิตรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
1035
3100970233
เด็กชายธรธร  ภิรมย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
1036
3100970235
เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
1037
3101111352
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
1038
3101110896
เด็กชายธัชชัย  ศรีสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
1039
3101650737
เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1040
3100690414
เด็กชายธัชพิศิษฐ์  ลิ่มวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1041
3101111970
เด็กชายธัชริทธิ์  ทองอุทัย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
1042
3100131804
เด็กหญิงธัญชนก  ทองเถาว์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
สพป.กระบี่
1043
3101630883
เด็กหญิงธัญชนก  บุญคง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1044
3101650143
เด็กหญิงธัญญธร  อินทสโร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1045
3101110370
เด็กหญิงธัญญรตา  องค์พฤกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
1046
3101650145
เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1047
3100970474
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อ่อนชุลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
1048
3101111646
เด็กหญิงธัญญ่า  พนมธีรเกียรติ