รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/1 (225) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1090890001
เด็กหญิงกชพร  ธนจินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2
1090890002
เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
1090420001
เด็กชายกรณ์  ฉายากุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
4
1090880115
เด็กชายกฤตภาส  กาญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
5
1090420003
เด็กชายกฤติน  ลิ่มเจริญชาติ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
6
1090420256
เด็กชายกฤษกร  เมตตาจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนนน
สพป.ชุมพร เขต 2
7
1090410001
เด็กชายกฤษฎา  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
8
1090420182
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  พันธุ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
9
1090410002
เด็กชายกวีวัธน์  ทรัพย์อดุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
10
1090420006
เด็กชายกานต์  กิตยากาญจน์กุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
11
1090420376
เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
12
1090410005
เด็กชายกิตติพิภัทร์  สินรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
13
1090410662
เด็กชายกิตติศักดิ์  พันไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
สพป.ชุมพร เขต 1
14
1090420007
เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
15
1090420378
เด็กชายคณาธิป  ภู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
16
1091240004
เด็กหญิงคีตารัตน์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
17
1091240005
เด็กชายจิตตพัทธ์  ทองก้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
18
1090420184
เด็กหญิงจิตติญาดา  แพคีรี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
19
1090410527
เด็กชายจีรพงษ์  อรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
20
1090410010
เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
21
1090410528
เด็กชายฉัททันต์  วงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
22
1090420012
เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
23
1090410012
เด็กชายชนาธิป  แหลมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
24
1090880254
เด็กชายชยพล  มากศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
25
1090420185
เด็กหญิงชลิตา  หฤหรรษพงศ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
26
1090420383
เด็กชายชัยธัช  พรมชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
27
1090410015
เด็กชายชินภัทร  อรุณโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
28
1090420384
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
29
1090880021
เด็กชายญาณพันธ์  ยิ่งเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
30
1090890029
เด็กชายฐปนวัฒน์  ปิยะรุจิรเวช
ป.4
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
31
1091240010
เด็กชายฐาปกร  จงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
32
1090410022
เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
33
1091240137
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เชย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
34
1090880022
เด็กหญิงณัชชา  สุพรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
35
1090410024
เด็กชายณัชพล  สุขพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/2 (224) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1090410311
เด็กชายณัฎฐพีร์  ศรีสันต์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
37
1090880255
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปานดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
38
1090890004
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
39
1090410025
เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
40
1091240015
เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
41
1091240300
เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
สพป.ระนอง
42
1090410027
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทรัพย์สิทธิเวศย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
43
1090410031
เด็กชายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
44
1090420388
เด็กชายณัฐภูมิ  นิลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
45
1090420020
เด็กหญิงธณัฐดา  รัตนกูล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
46
1090880256
เด็กชายธนกร  พุ่มพวงอมตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
47
1090890005
เด็กชายธนพนธ์  นวลผ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
48
1090890057
เด็กชายธนพนธ์  รัตนะธาดา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
49
1090410034
เด็กหญิงธนัญชนก  นาคเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
50
1090890006
เด็กชายธนากร  แซ่จัน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
51
1090420392
เด็กชายธนาธิป  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
52
1090420395
เด็กหญิงธัญภัสร์  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
53
1090420397
เด็กชายธันวา  สระทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
54
1090890030
เด็กชายธิติพัทธ์  วัฒนากร
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
55
1090410037
เด็กหญิงธีรตา  หลวงนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
56
1090410038
เด็กชายธีรภัทร  ยอดเสน่หา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
57
1090420399
เด็กชายธีระภัทร  คูทองทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
58
1090420096
เด็กชายธีระศักดิ์  ขาวอรุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
59
1090420047
เด็กหญิงแธนชนก  ตัณฑวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
60
1090420402
เด็กชายนนท์ปวิทย์  วีระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
61
1090890007
เด็กชายนพณัฐ  คงขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
62
1090420510
เด็กหญิงนภสร  ชูฝ่ายคลอง
ป.6
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
สพป.ชุมพร เขต 2
63
1090420403
เด็กหญิงนภสร  ศรีรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
64
1090410323
เด็กชายนรภัทร  ช่วยแดง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
65
1091240140
เด็กชายนฤดล  จันทร์เพชร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
66
1090420405
เด็กหญิงนวสนันท์  เหง่าหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
67
1090410040
เด็กชายนัทเจต  พรมพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
68
1090420406
เด็กชายนัทธิภณ  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
69
1090880127
เด็กหญิงนารดา  สว่างทั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
70
1090410041
เด็กหญิงนิชนันท์  น้ำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/3 (223) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1090880029
เด็กชายนิธิพัฒน์  เกษมสุขไพศาล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
72
1090410042
เด็กหญิงนิมมิตา  จรูญโกศลสุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
73
1090420407
เด็กหญิงนิลดา  รัตนโลหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
74
1090420408
เด็กหญิงนิศากร  แขวงเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
75
1090420409
เด็กชายบรรณสรณ์  สดชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
76
1090410085
เด็กชายเบญจพล  มากวิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
77
1090420410
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สอนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
78
1090410044
เด็กชายปฏิภาณ  จินดาชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
79
1090420411
เด็กหญิงปฐมาวดี  ฐิตะฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
80
1091240026
เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
81
1090880030
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
82
1090420191
เด็กชายปภากร  สายร่วมญาติ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
83
1090880031
เด็กชายปรมัตถ์  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
84
1090420412
เด็กหญิงปรารถนา  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
85
1091240029
เด็กชายปวริศทร์  ลัดดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
86
1090420413
เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วนาบอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
87
1090410049
เด็กชายปัณณทัต  มาตฒิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
88
1090410328
เด็กชายปัณณทัต  โสภาผล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
89
1090420193
เด็กชายปัณณธร  สุขอนันต์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
90
1090420414
เด็กหญิงปัณษฏากร  โปตะการักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
91
1090420415
เด็กหญิงปาณิศา  แสงพายับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
92
1090420516
เด็กหญิงปาลิตา  แสงภารา
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
สพป.ชุมพร เขต 2
93
1090420026
เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
94
1090420416
เด็กชายปิติภัทร  พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
95
1091240030
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มากจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
96
1090880032
เด็กหญิงปีย์รดา  หัสมี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
97
1090890072
เด็กชายปุณหรัตน์  นิยมพันธ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
98
1091240032
เด็กหญิงปุณิกา  ขุนทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
99
1090420027
เด็กชายพชรกิตติ์  แซ่อู้
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
100
1090420295
เด็กหญิงพรรณทิภา  มีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
101
1090420417
เด็กหญิงพรสินี  หนูบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
102
1090410051
เด็กชายพสธร  พรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
103
1090410331
เด็กชายพัทธดนย์  เถาเล็ก
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
104
1091240152
เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
105
1090420107
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/4 (222) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1090890031
เด็กชายพัสกร  ตันติโกวิท
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
107
1090420529
เด็กชายพิตติพัฒน์  นกถาวร
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
สพป.ชุมพร เขต 2
108
1090410053
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศักดิ์บุญญารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
109
1090410536
เด็กชายพิมาย  คำทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
110
1090420298
เด็กชายพิรภพ  ตั้งประภากุล
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
111
1090410333
เด็กชายพีคพันธ์  จันทร์สิน
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
112
1090420046
เด็กหญิงเพชรประกายรุ้ง  พันธเสน
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
113
1091240157
เด็กหญิงภัทร์สิริย์  อินทรียงค์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
114
1090410335
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมเทพ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
115
1090420421
เด็กหญิงภัทราวดี  ตระหง่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
116
1090410057
เด็กหญิงภัทราวดี  แผ่นพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
117
1090880034
เด็กชายภาณุวิชญ์  ภู่งาม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
118
1090410060
เด็กชายภูมิพัฒน์  แสวงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
119
1090420201
เด็กหญิงภูริชญา  สินชู
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
120
1090420423
เด็กหญิงภูษณิศา  รินสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
121
1090880003
เด็กหญิงมาติกา  อารีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
122
1090890260
เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
123
1090410338
เด็กชายรหัท  โพธารส
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
124
1090880143
เด็กชายรัชชานนท์  หูทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
125
1090410537
เด็กหญิงรัตนา  ดอกไม้จีน
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
126
1091240046
เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
127
1090420424
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ถวิลวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
128
1091240048
เด็กชายวรดร  เลขาะพาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
129
1090410069
เด็กชายวรนันต์  จันทร์คา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
130
1091240049
เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
131
1090420427
เด็กชายวรเมธ  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
132
1090420425
เด็กหญิงวรรณกร  เรืองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
133
1090890089
เด็กชายศรัณชัย  วิชิตธารารักษ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
134
1090420518
เด็กชายศิริชัย  สิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
สพป.ชุมพร เขต 2
135
1091240167
เด็กชายศิริพัฒน์  ศิริบุญยัง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
136
1090420431
เด็กหญิงศิริวรรณ  วุฒิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
137
1090410538
เด็กชายศิวกร  กิติพนาศิลป์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
138
1091240168
เด็กชายศุภกฤต  โฮ่หิ้น
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
139
1091240051
เด็กหญิงศุภรดา  ธัญสิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
140
1090880004
เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์นาม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.3/5 (221) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1090410077
เด็กหญิงสวามินี  ขำคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
142
1090410078
เด็กชายสหฉัต  ควรคนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
143
1090420209
เด็กชายสันติกานต์  เล็กสุนทร
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
144
1090880257
เด็กชายสิรภพ  นนทมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
145
1090420210
เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
146
1091240169
เด็กหญิงสิริกร  จันทร์เชย
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
147
1090420211
เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
148
1090420433
เด็กหญิงสุชานาฏ  จันเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
149
1090420213
เด็กหญิงสุทธิณัดฐา  วิศิษฏ์รัฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
150
1090880006
เด็กชายสุธาศิน  แสงอุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
151
1091240172
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
152
1090420436
เด็กหญิงสุพิชญา  เนตรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
153
1091240056
เด็กหญิงสุพิชญา  ร่มรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
154
1090420437
เด็กหญิงสุภาวิตา  นาควิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
155
1090420438
เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จินาอู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
156
1090420124
เด็กหญิงสุวภัทร  ตู้บรรเทิง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
157
1091240174
เด็กชายอธิศ  สุขริยัญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
158
1090890013
เด็กชายอนุรักษ์  พระนิมิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
159
1090410588
เด็กหญิงอัญชิสา  จันทบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 1
160
1090420045
เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/4 (235) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
161
2090890111
เด็กชายกัณตภณ  มุสิกลัด
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
162
2090420050
เด็กชายกันตภณ  โลหภูมิ
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
163
2090890113
เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
164
2090410736
เด็กชายเขมินท์  ชื่นหลง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
สพป.ชุมพร เขต 1
165
2090890116
เด็กหญิงฉัฐากนก  ศักดิ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
166
2090410364
เด็กหญิงชัญญานุช  กรแก้ว
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
167
2090410690
เด็กหญิงชุติมา  เพ็งทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
สพป.ชุมพร เขต 1
168
2090890121
เด็กหญิงณภัสสรณ์  พินคง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
169
2090410288
นางสาวณัฏฐณิชา  มีกุศล
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
สพป.ชุมพร เขต 1
170
2090890123
เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมธีกุล
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
171
2090420052
เด็กชายณัฐนัย  ดวงมณี
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
172
2090890134
เด็กชายธนโชติ  ไตรภพ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
173
2090410382
เด็กหญิงธัญภัค  สุพรรณพงศ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
174
2090420054
นางสาวนันทิชา  ไชยแสง
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
175
2090880239
เด็กหญิงนิศามณี  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
176
2090410394
เด็กชายปิยชาติ  ศรครามครัน
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
177
2090890165
เด็กชายภาคภูมิ  เลียนเตี๊ยะ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
178
2090880241
เด็กชายรพีภัทร  โซวเซ้ง
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
179
2090410713
เด็กชายรพีภัทร  ยานุ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
สพป.ชุมพร เขต 1
180
2090890033
เด็กชายรัชชานนท์  ปิยะรุจิรเวช
ม.3
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
181
2090410716
เด็กหญิงรุ้งนภา  จันทะแพน
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
สพป.ชุมพร เขต 1
182
2090420057
เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
183
2090890172
เด็กหญิงวรินธร  สุวรรณมณี
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
184
2090880244
เด็กชายสุธรรม  วิยะเศษ
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
185
2090410425
เด็กชายอภิภุ  ชังช่างเรือ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
186
2090410730
เด็กหญิงอลิษา  มีทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
สพป.ชุมพร เขต 1
187
2090880245
เด็กชายอัศจรรย์  อุตมะ
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.4/5 (234) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
188
3090420215
เด็กหญิงกชกร  พัฒสถิตย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
189
3090420451
เด็กชายกนกพล  เหล่าเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
190
3090410539
เด็กหญิงกรกนก  เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
191
3090420217
เด็กหญิงกรกมล  ยูซบ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
192
3090410089
เด็กชายกรวิชญ์  คุโรปกรณ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
193
3091240064
เด็กหญิงกระเช้าทองง์  เทพวารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
194
3090410091
เด็กชายกฤตภัค  ศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
195
3090410097
เด็กชายกัญจ์ภพ  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
196
3090410098
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แพ่งยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
197
3090420219
เด็กชายกันตพัฒน์  ใจเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
198
3091240128
เด็กชายกันตพัฒน์  หวานชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
สพป.ระนอง
199
3090420220
เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญคีรี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
200
3090880258
เด็กหญิงกีรติกา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
201
3090410107
เด็กหญิงกุญช์ชญา  เพชรขุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
202
3090420372
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เมืองทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดวาลุการาม
สพป.ชุมพร เขต 2
203
3090880020
เด็กหญิงเกศสุดา  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
204
3091240186
เด็กหญิงขติยาภรณ์  รุจิวิวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
205
3091240067
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
206
3090890027
เด็กชายเขมณัฏฐ์  รัศมีลิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
207
3090410266
เด็กหญิงเขมณิจ  ภู่ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
208
3090420062
เด็กชายคณิศร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
209
3090880007
เด็กหญิงจันทรัสม์  ชูดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
210
3091240068
เด็กหญิงจารุรินท์  วรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
211
3090420320
เด็กหญิงจารุวรรณ  เด่นกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
212
3090410444
เด็กหญิงจิดาภา  โชคกิจการ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
213
3090410540
เด็กชายจิตติพัฒน์  จิตภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
214
3090890188
เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิพูนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
215
3090410522
เด็กชายเจตณิพิฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
216
3090410267
เด็กชายเจษฎา  วุ้นศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
217
3090410118
เด็กหญิงชญาดา  สกุลปักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
218
3090880048
เด็กหญิงชญานิษฐ์  คชพลายุกต์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
219
3090890015
เด็กชายชนพล  สร้อยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
220
3090410120
เด็กชายชนสรณ์  ตุมระวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
221
3090880049
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทับซ้อน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
222
3090410121
เด็กหญิงชนัญชิตา  สินบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.5/4 (233) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
223
3090420228
เด็กชายชยพัทธ์  พรหมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
224
3091240073
เด็กชายชยุตม์  ยิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
225
3090410608
เด็กหญิงชลิตา  กระต่ายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 1
226
3090880009
เด็กหญิงชาคริยา  ชลรัตน์อมฤต
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
227
3091240074
เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
228
3090420456
เด็กชายชิติพัทธ์  พงษ์พันธ์เกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
229
3090410610
เด็กหญิงชิโนรส  นามโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 1
230
3090410130
เด็กหญิงชิษณุชา  กำลังใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
231
3090410131
เด็กชายชีวธันย์  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
232
3090410133
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
233
3091240193
เด็กชายชุติมันต์  รู้การนา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
234
3090410454
เด็กหญิงชุติมา  เชื่อถือ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
235
3090880010
เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
236
3091240293
เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
237
3090880232
เด็กชายโชติณัฏฐ์  สร้อยระย้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
238
3090420141
เด็กหญิงญาณิศา  ราชยม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
239
3090420229
เด็กหญิงญาตาวี  นาคเกษม
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
240
3090880011
เด็กหญิงฐิตาพร  ร่มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
241
3091240195
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปลี่ยนศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
242
3090880052
เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
243
3090410140
เด็กชายณฐกร  อ่อนไหว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
244
3090880053
เด็กหญิงณธิดา  ชยวัฑโฒ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
245
3090890197
เด็กหญิงณปภา  ณ ป้อมเพชร
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
246
3090880054
เด็กหญิงณฤดี  ชยวัฑโฒ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
247
3090880061
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเล็ก
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
248
3090410458
เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุญาติ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
249
3091240205
เด็กหญิงณัฐนพิน  จุลเสนีย์ชร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
250
3090420533
เด็กชายณัฐพงศ์  หมื่นรินทร์
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
สพป.ชุมพร เขต 2
251
3090420459
เด็กชายณัฐภัทร  ลิสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
252
3090420231
เด็กชายณัฐภูมิ  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
253
3090410148
เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
254
3091240206
เด็กชายณัฐวัศ  สุวรรณน้อย
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
255
3091240209
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุวรรณพิกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
256
3090410278
เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
257
3090890018
เด็กหญิงถาวรีย์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.5/5 (232) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
258
3091240214
เด็กหญิงทรรศนีย์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
259
3091240216
เด็กหญิงทักษพร  โรจนอนันต์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
260
3090410461
เด็กชายธนกร  นิลสังข์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
261
3090420232
เด็กชายธนกฤต  ช้างเผือก
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
262
3090880013
เด็กชายธนกฤต  ไชยเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
263
3090410155
เด็กชายธนกฤต  ธนาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
264
3090410462
เด็กหญิงธนกานต์  เพชรไฝ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
265
3090410464
เด็กหญิงธนพร  จงสุจริต
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
266
3090410465
เด็กชายธนพล  ยุบลพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
267
3090880181
เด็กชายธนภัทร  แสงวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
268
3090410158
เด็กชายธนภูมิ  ใยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
269
3090410164
เด็กหญิงธัญธรณ์  สิริบรรณนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
270
3090410472
เด็กหญิงนภสร  ชายสมุทร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
271
3090880071
เด็กหญิงนวินดา  ฉิมนิกร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
272
3091240229
เด็กหญิงนัทธมน  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
273
3090410179
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปกป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
274
3090410182
เด็กหญิงนิรชา  ศรีพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
275
3090880260
เด็กหญิงนูรดีณา  นะดารานิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
276
3090890020
เด็กชายบุญยกร  วรศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
277
3090880195
เด็กชายปณรินทร์  อินทรละมุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
278
3090410185
เด็กหญิงปณิตา  บุญญกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
279
3090890021
เด็กหญิงปทิตตา  มาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
280
3090410186
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
281
3090420504
เด็กหญิงปวริศา  โคนาหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2
282
3090880197
เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
283
3090410189
เด็กชายปัญญาวุธ  คล่องบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
284
3090420336
เด็กหญิงปาณิศา  อักษรพจน์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
285
3090410193
เด็กหญิงปาตาวี  อุทธยานมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
286
3090890034
เด็กชายปิยพัทธ์  จำเริญวิทวัส
ป.4
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
287
3090880078
เด็กหญิงปีวรา  เหมือนแท้
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
288
3090420066
เด็กหญิงปุณณิศา  ฉิมสอาด
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
289
3090410478
เด็กหญิงปุณิกา  พิทยาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
290
3090410270
เด็กหญิงเปรมมิกา  เหมือนมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
291
3091240244
เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลอินทร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
292
3090410633
เด็กชายพงษพัฒน์  จางบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.5/3 (243) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
293
3090410197
เด็กชายพชรดนัย  ตันติวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
294
3090880200
เด็กหญิงพนิตนันท์  เลิศธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
295
3090880082
เด็กชายพศิน  พรหมลาศ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
296
3090890035
เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสมบัติ
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
297
3091240247
เด็กหญิงพัชรมัย  ห่วงทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
298
3090890023
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราณอมรกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
299
3090420154
เด็กหญิงพิชชากร  ศิริพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
300
3091240100
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เส็งเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
301
3091240256
เด็กหญิงพิริญา  อู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
302
3091240257
เด็กชายพิสิษฐ์  บูก๋ง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
303
3090410205
เด็กชายพีรพัฒน์  บุญร่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
304
3090880264
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
305
3091240260
เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
306
3090420238
เด็กชายภัทรพล  นวลสั้น
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
307
3090410489
เด็กชายภาคิน  ดำรงฤทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
308
3090410212
เด็กชายภาคิน  บุญญอารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
309
3090410490
เด็กหญิงภานุชนาฎ  เรืองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
310
3090880335
เด็กหญิงภิญญดา  มโนชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
311
3090880089
เด็กชายภูปัญญ์  อิงพลังษีกุล
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
312
3090410492
เด็กหญิงมณีจันทร์  พลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
313
3090890217
เด็กชายรฐนนท์  มานะธรรมกมล
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
314
3090420476
เด็กชายรัชพล  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
315
3090420241
เด็กชายวงศ์วรรธน์  มณีนวล
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
316
3090880262
เด็กหญิงวรณัน  ประกอบปราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
317
3091240271
เด็กหญิงวราสร  วรินทรวนิช
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
318
3090410645
เด็กหญิงวริศรา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 1
319
3091240274
เด็กชายศฤงคาร  แดงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
320
3090420350
เด็กหญิงศศิตา  เรืองธารา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
321
3091240117
เด็กชายศิกานต์  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
322
3091240275
เด็กชายศิรชัช  จันทร์แสงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
323
3090410240
เด็กชายศิรบัณณ์  กิตติชนม์ธวัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
324
3090890275
เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิรัชต์
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
325
3090880018
เด็กหญิงศิริวิมล  พ่วงตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
326
3090880019
เด็กชายสรศักดิ์  น้อยแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
327
3091240280
เด็กชายสรัณกร  ทรงประพาส
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ห้อง ป.5/2 (244) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
328
3091240119
เด็กหญิงสัลฑิลา  พรัดรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
329
3090420480
เด็กหญิงสิธิธัญญา  จำเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
330
3090890224
เด็กหญิงสิรินดา  บุญคงดี
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
331
3090880102
เด็กชายสุกิจ  ไกรศรินท์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
332
3090890225
เด็กหญิงสุณัฎฐณิชา  แสงรุ้ง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
333
3090410253
เด็กชายสุธิป์รัก  ชยนวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
334
3091240283
เด็กหญิงสุพิชชญา  พรหมโยธา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
335
3090410554
เด็กหญิงสุพิชชา  น้อยผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
336
3090420248
เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
337
3091240285
เด็กชายอธิศ  ศรีธรรมา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
338
3090880109
เด็กชายอภิวิชญ์  ธวัชดำ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
339
3091240287
เด็กชายอมรวิชช์  เนียมน้อย
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
340
3090410657
เด็กหญิงอมาวสุ  ประสารวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 1
341
3091240288
เด็กหญิงอรนิชาภา  สกุลภู่ธนาภูมิ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
342
3090880225
เด็กหญิงอริสา  คูหาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
343
3090410260
เด็กหญิงอักศิกา  พัฒชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
344
3090410263
เด็กชายอาชวิน  นราวีรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
345
3090410526
เด็กหญิงไอรดา  ปั้นมณี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1