รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1080370001
เด็กหญิงกนกนาฎ  หาญปราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
2
1080930010
เด็กชายกนกพล  ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3
1081300611
เด็กชายกร  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
4
1081300612
เด็กหญิงกรกนก  นะถา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
5
1081570009
เด็กหญิงกฤตยา  สินมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
6
1081550452
เด็กหญิงกฤตากานต์  ม่วงปิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
7
1080930523
เด็กชายกฤติเดช  องอาจเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
8
1081290003
เด็กชายกฤติน  วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
9
1081570010
เด็กชายกฤษฎิ์  ช่างประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
10
1081550006
เด็กชายกฤษบดินทร์  แดงโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
11
1081550010
เด็กหญิงกัญญนัท  สง่าวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
12
1081300446
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ป้อมนิล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
13
1081290539
เด็กชายกันตพงศ์  ไตรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
14
1080930335
เด็กชายกันตพัฒน์  ปานกรด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
15
1081570017
เด็กหญิงกัลยกร  แสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
16
1081560261
เด็กหญิงกัลยา  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
17
1081740308
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
18
1081550454
เด็กชายกิตติทัต  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
19
1081740309
เด็กชายกิตติภัทร  เที่ยงทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
20
1081550664
เด็กชายคณิน  ชุมศิริ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
21
1081290011
เด็กชายคมิก  เทพธาราทิพย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
22
1081290543
เด็กชายคามิน  ขจรศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
23
1081550665
เด็กชายคุณากร  นุ่นสุข
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
24
1081550015
เด็กชายจตุภัทร  วิภาตะทรรศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
25
1081560002
เด็กหญิงจรินทร์พร  เงินอยู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
26
1081300447
เด็กหญิงจิณห์นิภา  เวสสธาดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
27
1081550017
เด็กหญิงจิณห์วรากร  จันแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
28
1081550623
เด็กหญิงจิรยุดา  ฟุจิโมะโตะ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
29
1081570028
เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
30
1080370010
เด็กชายจิรัฏฐ์  แสงทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
31
1080930027
เด็กหญิงชญานิศ  คันธมาร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
32
1081300013
เด็กหญิงชณัฐธิศร  จันทร์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
33
1081570032
เด็กหญิงชนัญนิตฏ์  รัตนศิริพงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
34
1081300582
เด็กชายชนาธิป  ประเทศา
ป.5
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
สพป.ลพบุรี เขต 2
35
1080930340
เด็กหญิงชนินาถ  ผู้พัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1081570034
เด็กชายชยพล  ทับบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
37
1081290967
เด็กชายชัยภัทร  วิจิตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
38
1081570040
เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
39
1080940159
เด็กชายชาญชล  พันธุ์ยาง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
40
1081570041
เด็กชายชินกฤต  โตอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
41
1081740386
เด็กชายชินพัฒน์  ศรีธีระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
42
1080930531
เด็กชายชิษณุพงศ์  คำปล้อง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
43
1081550457
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขอันเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
44
1081550022
เด็กชายชุติเดช  งามขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
45
1081550131
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  เกตุนิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
46
1081570043
เด็กหญิงญาณิษา  เย็นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
47
1081290550
เด็กชายฐนดล  ขันธ์ดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
48
1081740311
เด็กชายฐาปกรณ์  รังผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
49
1080930036
เด็กหญิงฐิตานันท์  สายหยุดธนสิริ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
50
1081300618
เด็กหญิงฐิรญา  พรมมะลิ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
51
1080370015
เด็กชายฐิราชัย  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
52
1081740312
เด็กชายณกร  ปานสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
53
1080370244
เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
54
1080370017
เด็กชายณฐกร  บำรุงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
55
1081740313
เด็กชายณฐภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
56
1081570046
เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
57
1080930039
เด็กชายณปกรณ์  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
58
1081300448
เด็กชายณปภัช  เขียวรอด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
59
1081290019
เด็กชายณปวร  ชังภัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
60
1081740020
เด็กชายณภัทร  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
61
1080370019
เด็กหญิงณภัทร  พูลเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
62
1081290022
เด็กหญิงณรสิตา  วาณิชย์เจริญพร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
63
1081290023
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เชื้อนุ่น
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
64
1080930672
เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อิงคมนตรี
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
65
1081550032
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ภูสุดสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
66
1081550668
เด็กชายณัฏฐมงคล  ปัญจพัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
67
1080940061
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
68
1081300622
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์ภัทรภูมิ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
69
1081550670
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมสว่าง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
70
1080930045
เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1081740023
เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
72
1081560137
เด็กหญิงดาราวดี  เชิดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
73
1081570176
เด็กชายเดชาธร  วรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
74
1080930348
เด็กชายตฤณภัท  ขันธวิธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
75
1080930048
เด็กชายตุลธร  นาคะนคร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
76
1080940097
เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
77
1081290097
เด็กชายเตชินท์  อินอิว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
78
1080930050
เด็กหญิงทักษพร  ไทยป้อม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
79
1081290034
เด็กชายทิพย์ประกร  ชุนงาม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
80
1081290974
เด็กชายธนกร  ทีนาคะ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
81
1080930537
เด็กชายธนกร  มงคลพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
82
1081290036
เด็กชายธนกฤต  พิเชษฐ์อาภา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
83
1080940064
เด็กหญิงธนชนก  จิตตรีธาตุ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
84
1081550039
เด็กชายธนธรณ์  แก้วสุขผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
85
1081570066
เด็กชายธนธรณ์  แม้นพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
86
1081290558
เด็กชายธนธัส  คชเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
87
1081560136
เด็กชายธนบดี  วรกุล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น
สพป.สระบุรี เขต 2
88
1081290559
เด็กหญิงธนพร  สังข์วงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
89
1081291145
เด็กชายธนพล  พฤกษาศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
สพป.ลพบุรี เขต 1
90
1080930631
เด็กชายธนพล  เรือนเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
91
1081290979
เด็กชายธนภัทร  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
92
1081290038
เด็กชายธนภัทร  เลิศเกษม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
93
1081300625
เด็กชายธนภัทร  อาศัยนา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
94
1080930056
เด็กชายธนสร  หวังจิตร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
95
1081300626
เด็กชายธนะกฤษฏิ์  โอภาสศิริวัชร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
96
1081300030
เด็กหญิงธนัญญา  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
97
1080930351
เด็กชายธนิศร  บำรุงสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
98
1081560013
เด็กชายธรรมวิทย์  สิริกาญจนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
99
1081300627
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แก้วระวัง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
100
1081300451
เด็กหญิงธิษณา  เนียมคำ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
101
1081560015
เด็กชายธีรเดช  คงเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
102
1081740028
เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
103
1081740026
เด็กชายธีรภัทร  นิลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
104
1080930357
เด็กชายธีรเมธ  อู่วุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
105
1081300037
เด็กชายนภดล  เหมพิจิตร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1080930066
เด็กหญิงนภัสอร  ภาคาจักร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
107
1081570078
เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
108
1080370023
เด็กชายนรวร  วุฒิเดชกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
109
1081290570
เด็กชายนราวุธ  อาจคงหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
110
1081290987
เด็กชายนรุตม์ชัย  ขันศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
111
1081290047
เด็กชายนฤเบศวร์  เบญจวรเดชกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
112
1080940069
เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
113
1080370024
เด็กชายนักรบ  ร้อยแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
114
1081300630
เด็กหญิงนันท์นภัส  ม่วงอ่ำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
115
1081550052
เด็กชายนิติธร  มาลากรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
116
1081300631
เด็กชายนิติภูมิ  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
117
1081300632
เด็กชายนิพิฐพนธ์  แสงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
118
1080930543
เด็กชายบรรณสรณ์  ฉอ้อนโฉม
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
119
1081550055
เด็กหญิงบัณฑิตา  คชารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
120
1081560272
เด็กหญิงบุษกร  แก้วนาง
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
121
1081550771
เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
122
1081740330
เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
123
1081740331
เด็กชายโบอิ้ง  ยอดเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
124
1080370027
เด็กชายปฏิภาณ  ร้อยแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
125
1081740035
เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
126
1081290474
เด็กชายปภังกร  สกุลเดช
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 1
127
1081560265
เด็กหญิงปภัสรา  บุตรศรีสาย
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
128
1081550626
เด็กชายปภาวิน  โมราขาว
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
129
1081290054
เด็กชายปรเมศวร์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
130
1081560207
เด็กชายปรวัฒน์  บรรจงปรุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
131
1081300052
เด็กหญิงปริณลดา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
132
1081550057
เด็กหญิงปวริศา  คูณตาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
133
1081550059
เด็กหญิงปวิตา  วัธนะตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
134
1081290578
เด็กหญิงปวีร์พัทธ์  บัวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
135
1081560017
เด็กชายปองคุณ  ยาสมุทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
136
1081570091
เด็กชายปัณณกร  กระดิ่งสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
137
1080930363
เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
138
1081550060
เด็กชายปัณณทัต  แสงวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
139
1081570092
เด็กหญิงปาณิศา  อมรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
140
1081300055
เด็กชายปิยะรมณ์  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1081550064
เด็กหญิงปุญญ์นพัทธ์  เจริญวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
142
1081570099
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
143
1081290579
เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
144
1081550066
เด็กชายปุณณวิช  ส่งเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
145
1080930367
เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
146
1081300659
เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์ยา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
147
1081560018
เด็กชายพชรพล  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
148
1080370251
เด็กชายพชรวิชญ์  วุฒิวิวัฒน์พงศ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
149
1080930080
เด็กชายพรกนก  จันทรอัมพร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
150
1081560307
เด็กหญิงพรบุณยา  อ่อนพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2
151
1081290581
เด็กหญิงพรปวีณ์  กองทุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
152
1080370029
เด็กหญิงพรปวีณ์  มาแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
153
1081740320
เด็กหญิงพรปวีย์  มาลัยศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
154
1081560019
เด็กหญิงพรพิมล  ชัยเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
155
1081300061
เด็กหญิงพรพิมล  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
156
1081570108
เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
157
1081550479
เด็กชายพลกฤต  พำขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
158
1081570109
เด็กชายพลลวินท์  จ่าหมื่นไวย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
159
1080370151
เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
สพป.ชัยนาท
160
1081550071
เด็กชายพสิษฐ์  ทองเสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
161
1081550072
เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมวิจินต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
162
1080940074
เด็กหญิงพัชรัตน์พร  พจด้วง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
163
1081560138
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  เที่ยงกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
164
1080930084
เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
165
1081550074
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
166
1081291001
เด็กชายพันธุ์เผ่า  สิวทองคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
167
1080930552
เด็กชายพาทิศ  ผาสุขพันธ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
168
1080930373
เด็กหญิงพิชชาพร  พาลีพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
169
1081290065
เด็กหญิงพิชญาภา  พืชสุวรรณ์สกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
170
1080370252
เด็กชายพิททา  กุลวงษ์วาณิชย์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
171
1080930374
เด็กชายพิพัฒน์  สัตยวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
172
1080930087
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญอิ่ม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
173
1081550079
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
174
1081550080
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไชยธงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
175
1080930089
เด็กชายพิรพัฒน์  ตรีเดช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1081570117
เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
177
1081550082
เด็กชายพีรพัศ  ศุภมงคลศิริโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
178
1081290072
เด็กชายพุฒิ  ดวงพัตรา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
179
1080370033
เด็กชายพุทธ  ชมพูนุตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
180
1081290589
เด็กชายพุทธคุณ  เงินมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
181
1081291035
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เฉยเฟื้อง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
182
1081291040
เด็กชายไพโรจน์  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
183
1081740051
เด็กชายภคภพ  อินทร์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
184
1080930557
เด็กชายภครัช  เพชรกลึง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
185
1081550083
เด็กชายภคินทร์  อินทรชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
186
1081290073
เด็กหญิงภรภัทร  ตั้งกิจงามวงศ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
187
1081300635
เด็กหญิงภวิษย์พร  ฉัตรนรเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
188
1081300070
เด็กชายภัทรดนัย  วงเวียนคำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
189
1080940078
เด็กหญิงภัทรนิดา  แก้วเมือง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
190
1081290591
เด็กชายภัทรนิษฐ  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
191
1080370035
เด็กชายภานรินทร์  เริงขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
192
1081550094
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
193
1081550675
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อ้วนคำ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
194
1080940081
เด็กชายภูเบศ  จิระวัธน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
195
1081570129
เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
196
1081290596
เด็กชายภูริวัฒน์  จันทร์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
197
1081550096
เด็กชายภูริวัติ  ทองมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
198
1080930096
เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
199
1081300636
เด็กหญิงภูษิตา  โคตรวงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
200
1081570179
เด็กชายโภคิน  ผงด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
201
1081300638
เด็กหญิงมนัสนันท์  หนูเกื้อ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
202
1081550136
เด็กชายเมธาวิน  อ่อนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
203
1081570132
เด็กชายยศกร  อำพันศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
204
1081550097
เด็กชายยศสรัล  พนมรัตนรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
205
1081550485
เด็กชายรชกิต  วันแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
206
1080930099
เด็กชายรัตนกุล  เชาว์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
207
1081570134
เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
208
1081550103
เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
209
1081740058
เด็กหญิงลฎาภา  เพ็ชรวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
210
1081560212
เด็กหญิงลลิตา  แผลงศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1080930100
เด็กชายวงศกร  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
212
1081560308
เด็กชายวงศพัทธ์  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2
213
1081300459
เด็กหญิงวจีกาญจน์  พูนธนเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
214
1081550487
เด็กหญิงวรกมล  ศรีคำม้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
215
1081290601
เด็กหญิงวรญาภรณ์  หอลัดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
216
1081300646
เด็กหญิงวรัญญา  กรเพชร
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
217
1080370254
เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
218
1081740393
เด็กชายวัชรินทร์  โอชาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
219
1081560028
เด็กชายวัฒณวิทย์  สรรเสริญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
220
1081291016
เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์พลับ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
221
1081300083
เด็กชายวิชญ์พล  จำมั่น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
222
1081550109
เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
223
1081560029
เด็กหญิงวิรดา  มาธิสัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
224
1081550112
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรธนเศรณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
225
1081550769
เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
226
1080930109
เด็กชายวีรากร  ข้าวขาวแขก
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
227
1081300085
เด็กหญิงศศิวิมล  ปานเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
228
1080930386
เด็กชายศาศวัต  วงศ์วีรยุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
229
1081291019
เด็กชายศิวกร  ศรีหมุน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
230
1081570153
เด็กชายศุภกร  สุขเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
231
1080930684
เด็กชายศุภธนิศร์  ประเสริฐเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
232
1081740066
เด็กหญิงสรัลพร  รัตนอมรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
233
1081290611
เด็กหญิงสรัลรัตน์  เนตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
234
1081300087
เด็กหญิงสรัสวดี  วี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
235
1081300652
เด็กหญิงสริรรา  แก้วสอาด
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
236
1080930115
เด็กชายสัญจกร  สารีภาค
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
237
1081290090
เด็กชายสิงหรวีร์กร  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
238
1081290091
เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวรรณพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
239
1080370047
เด็กชายสิรวิชญ์  ธูปแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
240
1081550117
เด็กชายสิรวิชญ์  เนื้อนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
241
1081550119
เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
242
1081290614
เด็กหญิงสุตาภัทร  ริ้วตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
243
1080940091
เด็กหญิงสุธีรา  เสนาขันธ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
244
1081570164
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แจ้งงุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
245
1081550684
เด็กชายสุภกิจ  ผาปะทะ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1080930120
เด็กหญิงสุภัคพร  ศรีสมโภค
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
247
1081570166
เด็กชายสุวิจักขณ์  นิ่มนวลสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
248
1081550632
เด็กชายสุวิจักขณ์  เวียงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
249
1081560038
เด็กชายเสกสรรค์  สกุลสุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
250
1080370051
เด็กหญิงอภิชญา  พิพัฒจิตตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
251
1081300096
เด็กชายอภิชาติ  เย็นตรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
252
1080930389
เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
253
1081300657
เด็กชายอารักษ์  พลพุ่ม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
254
1081560313
เด็กชายอิทธินันท์  พลปาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
สพป.สระบุรี เขต 2
255
1081570181
เด็กหญิงโอลิเวีย  อาดามอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีแดง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
256
2081291167
เด็กชายกนกพัฒน์  เปาจีน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
257
2081291170
เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
258
2081551036
นางสาวกฤติยาณี  พานวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
259
2081300468
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
260
2081291174
นางสาวกุศลิน  สมฤทธิ์จินดา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
261
2081291176
เด็กหญิงขวัญชนันท์  สุวรรณประทีป
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
262
2081291177
เด็กชายคมภวิษย์  ธูปหอม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
263
2081300473
เด็กชายจิรายุ  เทพศิลป์วิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
264
2081300120
เด็กหญิงจุฑานาท  แคนสา
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
265
2081560156
เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
266
2081300476
เด็กหญิงชนันท์ญา  วงษ์คำภา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
267
2081300129
เด็กชายชลสิทธิ์  เพ็งชาติ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
268
2081550695
เด็กชายฐานพัฒน์  วัชรเสถียร
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
269
2081550696
เด็กชายณัฏฐพล  พุ่มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
270
2081291190
เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
271
2081291191
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
272
2081550697
เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
273
2081291195
เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
274
2081291188
นางสาวณิชนันทน์  บัณฑิตเสน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
275
2081291196
เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
276
2081291197
เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
277
2081290336
นายธนกร  เหมือนเมือง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.ลพบุรี เขต 1
278
2081300669
เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
279
2081291200
เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
280
2081291201
เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
281
2081291202
เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
282
2081300487
เด็กชายธนาดล  ซื่อกิจธนโภคิน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
283
2081291205
เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
284
2081291206
เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
285
2080930698
เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
286
2081290354
เด็กหญิงนภัสษร  สิริ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.ลพบุรี เขต 1
287
2081551040
นายนันท์นภัส  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
288
2081300491
นางสาวน้ำมนต์  มณีสุต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
289
2081291211
เด็กหญิงประภาศิริ  โชคชัยทวีลาภ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
290
2081291215
เด็กหญิงปัณณธร  วงศ์ศรีไทย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีแดง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
291
2081291220
นายปารมี  ศรีเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
292
2081560145
เด็กชายปิยพัฒน์  มุขสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
293
2080930702
เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
294
2081291222
เด็กชายปุณณวิชญ์  คล้ายรักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
295
2081551052
นางสาวเปมิลัลน์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
296
2081291224
เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชคฤหาสน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
297
2081300497
เด็กชายพงศภัค  ปังเกตุ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
298
2081550705
เด็กหญิงพรรณภรณ์  เฉลยศาสตร์
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
299
2081300501
นางสาวพรวิภา  ขัดเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
300
2081300504
เด็กหญิงพาขวัญ  เหลืองโสภากร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
301
2081291227
นายพานิชพงษ์  บุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
302
2080930706
นางสาวพิชญา  อากาศวิภาต
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
303
2080930708
เด็กหญิงพิมลภัทร์  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
304
2081291229
เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
305
2081290393
เด็กชายภาณุ  เอี่ยมพงษ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.ลพบุรี เขต 1
306
2081300512
นายรชต  ศิริโอภา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
307
2081300167
เด็กชายรพีพัฒน์  ทัพมาลัย
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
308
2081291237
เด็กหญิงรวีวรรณ  อุ่นประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
309
2081550708
เด็กหญิงรัศมีโชค  ปุ่นหลั่ง
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
310
2081291238
เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
311
2081291239
เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
312
2081290451
นายเรืองชัย  สุขประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.ลพบุรี เขต 1
313
2081300172
เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
314
2081291240
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
315
2081551047
เด็กหญิงวนัสนันท์  กิ่งโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
316
2081551048
เด็กหญิงวรกานต์  ไวย์คุปต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สพป.สระบุรี เขต 1
317
2081290411
เด็กชายวรพงษ์  ช่างสอน
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.ลพบุรี เขต 1
318
2081300514
เด็กหญิงวราวรรณ  ใยศิลป์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
319
2081290490
เด็กชายวีรภัทร  ปลากัดทอง
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 1
320
2081560056
เด็กชายวีรภาพ  ไชยสงคราม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
321
2081291243
เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
322
2081550712
เด็กชายศิวโรจ  ขำขัน
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
323
2081550713
เด็กหญิงศุจิกา  จินดาดำรงเวช
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
324
2081291244
เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
325
2081291245
เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีแดง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
326
2081291247
นายสวิส  ไศลบาท
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
327
2081300194
เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
328
2081550832
เด็กหญิงหิรัญญา  มั่นยืน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
สพป.สระบุรี เขต 1
329
2081300524
เด็กหญิงอัจฉริยา  ประเทือง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
330
2081291264
นายอิสรพงษ์  เถื่อนสกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีแดง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
331
3081550140
เด็กหญิงกชพรรณ  เนื้อนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
332
3081300211
เด็กหญิงกติกาญจน์  ช่วยชาติ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
333
3081740084
เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
334
3081300564
เด็กหญิงกนกภรณ์  โยธาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
335
3081550878
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
336
3081550879
เด็กหญิงกมลวรรณ  แจ่มเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
337
3081550994
เด็กหญิงกรชนก  สงวนสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
สพป.สระบุรี เขต 1
338
3081560160
เด็กหญิงกรพินธุ์  พรหมสอาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
339
3081740088
เด็กหญิงกรวี  โพธิ์ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
340
3081740396
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  เขียวฉวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
341
3081570193
เด็กหญิงกฤตพร  พงศ์สินกวินกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
342
3081290101
เด็กชายกฤตภาส  อิ่มเอิบสิน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
343
3081550149
เด็กหญิงกฤตากานต์  ดวงอัคฆะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
344
3081550882
เด็กหญิงกวินตรา  พุดซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
345
3080370055
เด็กหญิงกวินธิดา  ตาสุติน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
346
3081291057
เด็กชายกษิต์เดช  บูริช
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
347
3081300688
เด็กหญิงกสิณา  มนูชยพงษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
348
3081550498
เด็กชายก่อบารมี  ก่อนิติพานิชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
349
3081550155
เด็กหญิงกัญญพัชร  สง่าวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
350
3081300691
เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวมาตร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
351
3081550158
เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
352
3080370057
เด็กหญิงกัญญาภัค  พัสสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
353
3081560072
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
354
3081570206
เด็กชายกัณพล  มีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
355
3081300221
เด็กหญิงกัณภัทร  เข็มวงศ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
356
3081550162
เด็กชายกันตพัฒน์  พุกพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
357
3081550635
เด็กชายกันต์อติคุณ  เจตินัย
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
358
3081570208
เด็กชายกันต์  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
359
3081290640
เด็กหญิงกานต์ดา  ป้อทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
360
3081570213
เด็กชายกิตติธัช  อังสนั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
361
3081560304
เด็กชายกิตติพงษ์  ใบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
สพป.สระบุรี เขต 2
362
3080930403
เด็กหญิงกุลิสรา  วิริยะกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
363
3081570532
เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
364
3081560248
เด็กหญิงแก้วมณี  กบิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
365
3081570557
เด็กชายไกลวังวล  กฤดาญชลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
366
3081550500
เด็กหญิงขวัญชนก  พุ่มศรีธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
367
3080930581
เด็กหญิงขวัญอุษา  ไข่ทองดี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
368
3081560190
เด็กหญิงเขมจิรา  ตะเคียนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
369
3081290653
เด็กชายคณพงษ์  ศริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
370
3081570222
เด็กชายคณพศ  เกตุชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
371
3081290654
เด็กชายคณพศ  ตาลช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
372
3081560226
เด็กหญิงคีตภัทร  ปิวมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
373
3080930145
เด็กหญิงจรัสพร  สุขทรัพย์ศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
374
3080930405
เด็กชายจักรทิพย์  โชคปิตินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
375
3081740101
เด็กชายจักรพงศ์  พงศ์อรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
376
3081291067
เด็กหญิงจันทกานต์  พานรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
377
3081550177
เด็กหญิงจันทรัสม์  ถมยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
378
3080370271
เด็กหญิงจารวี  สุหงษา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
379
3080370272
เด็กชายจารุพิชญ์  สนธิพรรค
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
380
3081740104
เด็กชายจารุวิทย์  เสถียรกิจการชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
381
3080370059
เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
382
3081550637
เด็กหญิงจิดาภา  วสันต์สิริสกุล
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
383
3080930407
เด็กหญิงจิตณิชา  พลจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
384
3081550181
เด็กชายจิตติ  รัตนเรืองวิมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
385
3081290114
เด็กชายจิตติพัฒน์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
386
3081740398
เด็กชายจิตวิสุทธิ์  หมั่นดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
387
3081300782
เด็กหญิงจิตสุภา  เถาว์โท
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
388
3081550183
เด็กชายจิรกร  รุณธนานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
389
3080370060
เด็กชายจิรครินทร์  กระจ่างพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
390
3081290115
เด็กหญิงจิรปรียา  สิงห์ทา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
391
3081560289
เด็กหญิงจิรภิญญา  คันทา
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
392
3081300232
เด็กหญิงจิระษา  ดีผิว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
393
3081300783
เด็กชายจิรัฏฐ์  จิตต์จันทร์เนตร
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
394
3081740112
เด็กชายจิรายุ  เจริญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
395
3081550186
เด็กหญิงจุฑาภัท  ศรีแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
396
3080370123
เด็กชายเจ้าพระยา  ปืนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
397
3081550188
เด็กหญิงชญาณิน  ทิพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
398
3081550504
เด็กหญิงชญาณิศา  ลาภสิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
399
3081300700
เด็กหญิงชญาดา  ปรางค์สันติกุล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
400
3081550189
เด็กหญิงชญานันท์  ปฏิเวธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
401
3081560080
เด็กหญิงชฎาพร  ไชยนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
402
3081550190
เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
403
3081550192
เด็กหญิงชนันธร  เนตรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
404
3081550193
เด็กชายชนาธิป  ทับอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
405
3081570243
เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
406
3081550194
เด็กชายชนาเมธ  แนบสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
407
3081550592
เด็กชายชยุต  รูปชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
สพป.สระบุรี เขต 1
408
3081300705
เด็กหญิงชลลดา  เชื้อขุนทด
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
409
3081550199
เด็กชายชวิน  เจริญชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
410
3081290127
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  เดชาปัญญากุล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
411
3081550202
เด็กชายชัยภัทร  พะชำนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
412
3081560164
เด็กชายชัยวัฒณ์  อ่วมเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
413
3081550203
เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
414
3081550593
เด็กหญิงชิชา  วัฒนาไพศาลกิจ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
สพป.สระบุรี เขต 1
415
3081550204
เด็กหญิงชิดชนก  ธรรมวิจินต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
416
3080930415
เด็กชายชิติพัทธ์  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
417
3081550506
เด็กชายชิษณุพงศ์  กมลคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
418
3081550207
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมี้ยนกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
419
3080930416
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์ดาวไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
420
3081291137
เด็กหญิงโชติกา  กองศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
421
3081300780
เด็กหญิงโชติกา  ตระกูลธัญปภา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
422
3081300442
เด็กหญิงโชติญามณฑน์  ทนลาน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
423
3080930740
เด็กชายโชติภูมิ  สายศิลป์
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
424
3081560231
เด็กชายซามี  ขันธพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
425
3081290678
เด็กหญิงญพิภา  ชัยกิจกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
426
3081290133
เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิสังข์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
427
3081570260
เด็กหญิงญาตาวี  คุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
428
3081570261
เด็กชายฐปนวัฒน์  แตงนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
429
3081300568
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขวานบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
430
3080940165
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
431
3081300535
เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
432
3080370068
เด็กชายฐิติพันธ์  สายสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
433
3081740124
เด็กหญิงฑิตฐิตา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
434
3081550217
เด็กหญิงณชชน  เชาวกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
435
3081550218
เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
436
3080370142
เด็กชายณฐพบ  ธรรมสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
สพป.ชัยนาท
437
3081550219
เด็กชายณฐภัทร์  พวงกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
438
3080930165
เด็กชายณธกร  นุชเกษม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
439
3080930589
เด็กหญิงณปภัช  อ่อนฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
440
3081550223
เด็กหญิงณภัทร  ลาภสุริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
441
3081550639
เด็กชายณภัทร  วัชรินทร์รัตน์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
442
3081740130
เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
443
3080930423
เด็กชายณภัทร  แสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
444
3081291071
เด็กชายณรากรณ์  ราวีศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
445
3081290139
เด็กหญิงณษรา  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
446
3081290140
เด็กหญิงณัชชา  พงศ์เลิศโกศล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
447
3081290688
เด็กหญิงณัชชา  ลวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
448
3081550899
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทฟูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
449
3081291072
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฆังคะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
450
3080930590
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดำกลิ่น
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
451
3081740132
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
452
3081300710
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เวียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
453
3080930425
เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
454
3081290144
เด็กชายณัฐกฤต  มะพะสาธุโร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
455
3081290692
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจำนงคื
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
456
3080370070
เด็กชายณัฐกฤษณ์  กาญจนาศักดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
457
3081290145
เด็กหญิงณัฐชญาพัชร์  โพธิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
458
3081300261
เด็กหญิงณัฐธิตา  คำวิชิต
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
459
3081550241
เด็กหญิงณัฐนรี  จารุอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
460
3081300598
เด็กหญิงณัฐนรี  มั่นเหมาะ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
461
3081290150
เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ขาว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
462
3081550248
เด็กชายณัฐเนตร์  สาตร์โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
463
3081570283
เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
464
3080930428
เด็กชายณัฐพงษ์  อัศวราชันย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
465
3081550246
เด็กหญิงณัฐพร  พรหมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
466
3081550900
เด็กหญิงณัฐพร  รามัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
467
3081290699
เด็กชายณัฐพล  บุญโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
468
3081570285
เด็กชายณัฐพัฒน์  จงกลธนาลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
469
3081560086
เด็กหญิงณัฐมน  สมบัติดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
470
3081300714
เด็กหญิงณัฐรตา  ศรีอาค๊ะ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
471
3081550247
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หอมระรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
472
3080930177
เด็กหญิงณัฐวศา  วงษ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
473
3081740154
เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
474
3080930430
เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
475
3080930179
เด็กหญิงณิชกานต์  ปุยเงิน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
476
3081550252
เด็กหญิงณิชากร  มุสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
477
3081740157
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
478
3081300785
เด็กชายณิติภูมิ  แซโคว้
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
479
3081290159
เด็กหญิงดลยภัทร  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
480
3081570535
เด็กชายเดชา  นาคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
481
3081570294
เด็กหญิงต้นน้ำ  ปั้นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
482
3081290160
เด็กชายตฤณภัท  กองมะเริง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
483
3080370125
เด็กหญิงเตชินี  มีมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
484
3081290709
เด็กชายทรงธรรม  ขุมเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
485
3081290710
เด็กชายทรงพล  ปั้นย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
486
3081560236
เด็กหญิงท่อฝัน  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
487
3081550258
เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
488
3081300273
เด็กชายทิวัตถ์  นาดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
489
3081550514
เด็กชายธนกร  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
490
3081570298
เด็กชายธนกร  อาชะวะบูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
491
3081300274
เด็กชายธนกฤต  สัมปะติจฉามิ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
492
3080930187
เด็กชายธนดล  สุขกูล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
493
3081570300
เด็กหญิงธนปภัทร  อุทาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
494
3081300719
เด็กหญิงธนภรณ์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
495
3081300722
เด็กชายธนวรรษ  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
496
3081300537
เด็กหญิงธนัชชา  จอนลา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
497
3081290722
เด็กหญิงธนัชชา  ปานเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
498
3081290723
เด็กหญิงธนัญญา  พรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
499
3080370076
เด็กหญิงธนัญญา  วังชากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
500
3081550516
เด็กชายธนากร  ทับแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
501
3080930190
เด็กชายธนาธิป  สุขเพ็ชรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
502
3081550273
เด็กหญิงธนิสตา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
503
3081290726
เด็กหญิงธมกร  พงษ์สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
504
3080370289
เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
505
3081290728
เด็กชายธัชกร  หาญสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 1 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
506
3081550275
เด็กชายธัชพล  ศิริพจนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
507
3081550276
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
508
3081740168
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
509
3080370231
เด็กหญิงธัญยวรรณ  อัมราบุตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
สพป.ชัยนาท
510
3081560094
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
511
3081550518
เด็กหญิงธันยพัฒน์  เพราะไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
512
3081290170
เด็กชายธาวิน  ชาวหวายสอ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
513
3081300600
เด็กหญิงธิดาพร  จงสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
514
3081570327
เด็กชายธีทัต  สำแดงภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
515
3081550519
เด็กหญิงธีรกานต์  ชื่นชมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
516
3081550281
เด็กชายธีรดนย์  นลวชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
517
3081290741
เด็กชายธีรเมธ  อรรคสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
518
3080370080
เด็กชายธีระ  สูรโรคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
519
3081550287
เด็กชายนนทชา  อิทธิเวชช์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
520
3081740177
เด็กชายนนท์นที  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
521
3081290744
เด็กหญิงนพรัตน์  ผลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
522
3081550293
เด็กหญิงนภสร  จิระภคทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
523
3081291083
เด็กหญิงนภัธกร  ชูลิขิต
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
524
3081290748
เด็กชายนราวิชญ์  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
525
3081290176
เด็กชายนราวิชญ์  พนมมาศ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
526
3081290750
เด็กหญิงนรีกานต์  ฟองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
527
3081550642
เด็กหญิงนวกชมณ  บุญบาล
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
528
3081290753
เด็กหญิงนัชธพร  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
529
3081560240
เด็กหญิงนัซนีน  ปัตตาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
530
3081550299
เด็กหญิงนัฐฐยา  อรุณบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
531
3081290178
เด็กชายนัทธวัฒน์  รุจิระชาติกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
532
3081740186
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
533
3081300786
เด็กหญิงนันท์นภัส  สานหล้า
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
534
3081740185
เด็กหญิงนันทนา  จิตร์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
535
3081300299
เด็กหญิงนันทวัน  ม่วงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
536
3081290757
เด็กหญิงนันทิยา  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
537
3081550308
เด็กหญิงน้ำทิพย์  แย้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
538
3081300301
เด็กหญิงนิชานันท์  กลิ่นสีสุข
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
539
3081300787
เด็กหญิงนิชาภา  ชาวหน้าไม้
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
540
3081550306
เด็กหญิงนิชาภา  นามประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
541
3081570339
เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
542
3081560305
เด็กหญิงเนตรนภา  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
สพป.สระบุรี เขต 2
543
3081300778
เด็กหญิงเนติมา  มุ่งไธสง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
544
3081290760
เด็กชายบดิพัฒน์  กงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
545
3080930444
เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
546
3080930212
เด็กหญิงบุญญิตา  เกิดโชค
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
547
3081550311
เด็กหญิงบุณยวีร์  พวงกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
548
3081290764
เด็กหญิงบุณยานุช  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
549
3081550312
เด็กชายปฐวีย์  ตังควุฒิวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
550
3080940168
เด็กชายปพน  พลเรืองทอง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
551
3080930734
เด็กชายปภังกร  คงหนู
ป.5
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
552
3081290772
เด็กชายปภังกร  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
553
3081290186
เด็กชายปภาวิน  ํนันทปักษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
554
3081570347
เด็กหญิงปภาวี  พลอยนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
555
3080370083
เด็กชายปรัตถกร  อินทร์วัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
556
3081740194
เด็กชายปราชญา  คัชชิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
557
3081300310
เด็กหญิงปราณปรียา  รุจิโฉม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
558
3080940169
เด็กชายปริพัฒน์  พิลาเกิด
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
559
3081560100
เด็กหญิงปริยนันท์  ทาสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
560
3081300313
เด็กหญิงปรียาภัทร  หนูสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
561
3081740195
เด็กชายปวริศ  จันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
562
3081290776
เด็กหญิงปวริสา  จูเจี่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
563
3080930446
เด็กชายปวินท์  พิบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
564
3080370300
เด็กชายปองคุณ  ศรีจรัส
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
565
3080930447
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
566
3081300316
เด็กชายปัณณธร  สูงใหญ่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
567
3080370085
เด็กชายปัณณวิชญ์  ร่มเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
568
3080940170
เด็กชายปาณัทพงษ์  อินประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
569
3081740199
เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
570
3081300317
เด็กหญิงปาริฉัตร  วันทายนต์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
571
3080940123
เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
572
3081570364
เด็กหญิงปิยพัชร  สมานรัตนเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
573
3081570365
เด็กหญิงปิยมน  สุเดชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
574
3080370086
เด็กหญิงปิยวรา  ตุ้มจิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
575
3080940171
เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
576
3080930222
เด็กหญิงปิยาพัชร  หาสารศรี
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
577
3081290781
เด็กชายปิลันท์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
578
3081300320
เด็กชายปีติภัทร  แตงเจริญ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
579
3081550326
เด็กหญิงปุญญาดา  สมตันเจ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
580
3081740200
เด็กหญิงปุญญิศา  ตั้งเกียรติตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
581
3081570369
เด็กหญิงปุญญิสา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
582
3081290194
เด็กหญิงปุญยาวรินทร์  ชุติวาสนาสกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
583
3081290783
เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  มาระวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
584
3081550738
เด็กชายปุณณวัตน์  เที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
585
3080930452
เด็กหญิงปุณยนุช  สุภมาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
586
3081550739
เด็กชายปุณยวัจน์  ธรรมานนท์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
587
3081290283
เด็กหญิงไปรยา  ชัยรัตนอุดมกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
588
3081290951
เด็กหญิงไปรยา  นาคเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
589
3080370088
เด็กหญิงผ่องบุญ  วิมลอนุพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
590
3080940188
เด็กชายพงศ์พล  เชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
591
3081570375
เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
592
3081570376
เด็กหญิงพจน์จรส  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
593
3080940172
เด็กหญิงพชญภรณ์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
594
3080940124
เด็กหญิงพรชนก  ยิ้มละมัย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
595
3081550932
เด็กหญิงพรณิชา  ปานผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
596
3081570381
เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนนิติการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
597
3080930229
เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสมพืช
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
598
3080370303
เด็กชายพรรษพล  ยอดศิรจินดา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
599
3080940125
เด็กหญิงพรรษศรณ์  ณรัตน์เกียรติ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
600
3081290202
เด็กชายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
601
3081300328
เด็กหญิงพลอยชมพู  จางขาว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
602
3081300330
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สงวน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
603
3080930233
เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
604
3081550798
เด็กชายพลากร  หิรัญนิติเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
605
3081550742
เด็กชายพศวัฒน์  ธีระเกษตรสกุล
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
606
3081290205
เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
607
3081550935
เด็กหญิงพสชนัน  สักกะพลางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
608
3081290793
เด็กชายพสธร  มโนสุจริตธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
609
3081300333
เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
610
3081290208
เด็กหญิงพัชรหทัย  กระเทศ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
611
3081290795
เด็กหญิงพัชราพร  สีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
612
3081550526
เด็กชายพัฒนภัทร  วิสัชนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
613
3081740210
เด็กหญิงพัฒนารี  แตงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
614
3081570394
เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
615
3081570396
เด็กชายพันธุ์รัช  สุดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
616
3081570397
เด็กหญิงพันธุ์วรินทร์  พัวพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
617
3081740213
เด็กหญิงพิชชาพัชร  เกรียงไกรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
618
3081550341
เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลยประโยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
619
3080370091
เด็กหญิงพิชชาภา  ธาตุเปลวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
620
3081550343
เด็กหญิงพิชญ์ธนัช  คำวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
621
3081550344
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
622
3080930458
เด็กหญิงพิชญากานต์  เมฆสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
623
3081300336
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
624
3080940127
เด็กชายพิชัยยุทธ  รังผึ้ง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
625
3081300337
เด็กชายพิพัฒน์  จันแดง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
626
3081740218
เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
627
3080930689
เด็กหญิงพิมพกานต์  ประทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
628
3081550745
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ด้วงทอง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
629
3081300790
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขสองห้อง
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
630
3081300742
เด็กหญิงพีชชานันท์  ศรีแก้วอ่อน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
631
3081550354
เด็กหญิงพีรญา  เยาว์เฉื้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
632
3080930602
เด็กหญิงพีรดา  ขจรกิตติยา
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
633
3081740221
เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
634
3081290223
เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
635
3081290810
เด็กชายพีรวิชญ์  วีระสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
636
3081290225
เด็กชายพีรวิชญ์  สุขขี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
637
3081550976
เด็กหญิงเพ็ชรจิรา  อุ่นสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
638
3081300779
เด็กหญิงเพชรนารี  เพียรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
639
3081570543
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ปานกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
640
3081290813
เด็กหญิงฟารีดา  กลิ่นมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
641
3080370097
เด็กหญิงฟ้าลดา  ม่วงสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
642
3081740222
เด็กชายภควัฒณ์  มีศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
643
3081290816
เด็กหญิงภรัณยา  เทียมสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
644
3080930248
เด็กหญิงภัคชญานัส  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
645
3081740224
เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
646
3081550532
เด็กชายภัทรพัทธ์  วิสัชนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
647
3081570414
เด็กหญิงภัทรวดี  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
648
3081300746
เด็กหญิงภัทรวดี  ส่งสัมพันธวงศ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
649
3080930252
เด็กหญิงภัทราพร  ไพรศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
650
3080940175
เด็กชายภาคภูมิ  กองพล
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
651
3081740227
เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
652
3081570423
เด็กชายภาณุพงศ์  เห็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
653
3081290232
เด็กชายภานุวัฒน์  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
654
3081570425
เด็กหญิงภิญญดา  สระบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
655
3081550366
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รักสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
656
3080930465
เด็กหญิงภิรมน  ขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
657
3081570428
เด็กหญิงภิรษา  นวรัตน์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
658
3081290233
เด็กชายภีมะ  เกริงกำจรกิจ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
659
3081570442
เด็กชายภูเบศ  เขตการ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
660
3081550368
เด็กชายภูมิทองทา  พุกมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
661
3081740231
เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
662
3080930469
เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะประเสริฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
663
3080930736
เด็กชายภูมิภัทร  วงกต
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
664
3081570434
เด็กชายภูมิภากร  วงษ์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
665
3081291109
เด็กชายภูมิรพีร์  แก้วนวล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
666
3081570435
เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
667
3081570437
เด็กหญิงภูริชญา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
668
3081290841
เด็กหญิงภูษณิศา  น้อยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
669
3081300791
เด็กหญิงมณฑกา  ต้วยรักดี
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
670
3080930471
เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
671
3081740361
เด็กหญิงมนตร์ตรา  หนูน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
672
3081550651
เด็กหญิงมนัญชยา  ดำขำ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
673
3080370145
เด็กชายมนัสวิน  กงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหันคา
สพป.ชัยนาท
674
3081550652
เด็กหญิงมิ่งขวัญชนก  ไขแข
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
675
3081740233
เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
676
3081290943
เด็กชายเมธัส  ศิริคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
677
3080370102
เด็กชายยศกร  เดชฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
678
3080930606
เด็กชายยศสรัล  ชาติศรีสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
679
3081300781
เด็กหญิงโยษิตา  ใจมา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
680
3080370312
เด็กชายรชต  ภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
681
3080930607
เด็กชายรชต  สุคนธมาน
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
682
3080370103
เด็กหญิงรดา  เจียวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
683
3081570452
เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
684
3081290849
เด็กหญิงรภัทภร  ศิริมากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
685
3081290240
เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
686
3081290241
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูตามนาค
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
687
3081300364
เด็กหญิงรักษณาลี  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
688
3081550380
เด็กชายรัชพล  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
689
3081570457
เด็กหญิงรัญชน์รมณ  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
690
3081550537
เด็กชายรัฐวิทย์  สิทธิโชครุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
691
3081300368
เด็กหญิงรัตติกาล  ล่องลอย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
692
3081550382
เด็กหญิงรัมภ์รดา  ลอยพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
693
3080370106
เด็กหญิงลภัสรดา  เกิดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
694
3081300371
เด็กหญิงลภัสรดา  หลีเกษม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
695
3081550386
เด็กชายวงศกร  กล้วยน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
696
3081300576
เด็กหญิงวชิรพรรณ  สมตัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
697
3080930273
เด็กหญิงวรณัน  หาสารศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
698
3080370315
เด็กหญิงวรรณกร  ศรีตูมแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
699
3081740246
เด็กชายวรรณพงศ์  พงศ์อรุโณทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
700
3081550388
เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมวราทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
701
3081300792
เด็กหญิงวรรณวิศา  ทุมดี
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
702
3081550390
เด็กหญิงวรรลวิชณี  เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
703
3081300541
เด็กหญิงวรรัตน์  คำภิระ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
704
3081290863
เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งทรงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
705
3081300377
เด็กหญิงวรวสา  ผลบุญ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
706
3081550393
เด็กหญิงวรัชญา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
707
3081570470
เด็กหญิงวราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
708
3081290865
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ดำริห์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
709
3081550611
เด็กชายวริทธิ์พล  พรมที
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
สพป.สระบุรี เขต 1
710
3081300544
เด็กหญิงวรินรำไพ  ปิ่นหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
711
3081740411
เด็กหญิงวริศรา  เกตุสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สพป.อ่างทอง
712
3081300762
เด็กหญิงวศินี  แก้วศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
713
3081300763
เด็กชายวัชรพล  วงศ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
714
3081290244
เด็กชายวัชรวิชญ์  บุรพธานินทร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
715
3081740250
เด็กชายวัชรวิทย์  จุลกสิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
716
3080930282
เด็กชายวัชรวีร์  หมุดเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
717
3080930481
เด็กชายวาริท  ศรพรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
718
3081560245
เด็กหญิงวารุณี  ไม้คำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
719
3081550399
เด็กชายวิชชากร  พรหมพุกต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
720
3080930482
เด็กหญิงวิภาวี  การะเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
721
3081570483
เด็กหญิงวิภาวี  ฉัตร์สงวนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
722
3081740254
เด็กหญิงวิมลสิริ  ตรีวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
723
3080940138
เด็กหญิงวิรินทร์  รื่นถวิล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
724
3081300386
เด็กชายวีรวิชญ์  วินิจจิตรานนท์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
725
3080930287
เด็กหญิงศตพร  อินธาระ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
726
3081300388
เด็กชายศตายุ  แย้มขมัง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
727
3081550401
เด็กชายศรณ์ศรุต  ช่วยรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
728
3081550403
เด็กหญิงศรัญฐ์พรณ์  กัณวเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
729
3080930290
เด็กชายศรัณยภัทร  นิลกำแหง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
730
3080370237
เด็กชายศรัณรัชต์  เงินแจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
สพป.ชัยนาท
731
3081300389
เด็กหญิงศรัณรัชต์  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
732
3080930291
เด็กหญิงศศิกานต์  สันติพจนานนท์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
733
3081550407
เด็กหญิงศศิวิมล  ปานมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
734
3080370318
เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรหาญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
735
3081570491
เด็กชายศาสตราวุธ  สมัครวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
736
3081570492
เด็กหญิงศิรกาญจน์  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
737
3080930296
เด็กชายศิรสิทธิ์  ฉ่ำฉลวย
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
738
3081570496
เด็กหญิงศิระกาญจน์  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
739
3081551024
เด็กหญิงศิริวรรณ  วันหลัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
สพป.สระบุรี เขต 1
740
3081291121
เด็กหญิงศิริวิมล  ประกอบดี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
741
3081300394
เด็กหญิงศิริษา  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
742
3080930299
เด็กชายศุทธา  เลี่ยวปภาดา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
743
3081550410
เด็กหญิงศุทธิกานต์  สนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
744
3081550951
เด็กชายศุภกร  ปานผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
745
3081550411
เด็กชายศุภกร  ส่งพูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
746
3081300793
เด็กหญิงศุภกานต์  สังข์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
747
3081550412
เด็กชายศุภการ  สมถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
748
3081290250
เด็กชายศุภณัฐ  พลแย้ม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
749
3081740259
เด็กชายศุภณัฐ  มะกล่ำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
750
3081291124
เด็กชายศุภณัฐ  ลาโม้
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
751
3081300397
เด็กชายศุภณัฐ  สนนาค
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
752
3081300546
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริปูน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
753
3081291125
เด็กชายศุภวิชญ์  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
754
3081550615
เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมวิลัย
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
สพป.สระบุรี เขต 1
755
3080930488
เด็กชายศุภากร  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
756
3081300766
เด็กหญิงศุภิสรา  มนูชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
757
3081740261
เด็กหญิงศุภิสรา  อุบลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
758
3081300767
เด็กหญิงศุวิชาดา  พรมโนภาส
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
759
3081740293
เด็กหญิงเศรษฐพร  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
760
3081290255
เด็กชายสมพงศ์  เสรีขจรจารุ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
761
3081550414
เด็กชายสมิทธิ์  เตชะกัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
762
3081290256
เด็กชายสรวิชญ์  เกตุน้อย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
763
3081550547
เด็กชายสรวิชญ์  บัวไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
764
3080370319
เด็กชายสรวิชญ์  สุขะโต
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
765
3081300400
เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
766
3081300547
เด็กชายสัณฐิติ  ตองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
767
3081560187
เด็กชายสันติสุข  รอดเขียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
768
3080930305
เด็กหญิงสาธิดา  จูลิ่ม
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
769
3080930489
เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
770
3080370112
เด็กชายสิทธิกร  นิลสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
771
3081300404
เด็กชายสิรภพ  โคตรวงค์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
772
3081570508
เด็กชายสิริกร  โชคธนธรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
773
3081550417
เด็กหญิงสิริจอมขวัญ  ชุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
774
3080930308
เด็กหญิงสิริพิฏชญา  ไพผดุง
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
775
3081290262
เด็กหญิงสิสิร  พานิชสาส์น
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
776
3081570510
เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
777
3081560125
เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ประยูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
778
3080370113
เด็กหญิงสุชญา  อ่อนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
779
3081570512
เด็กหญิงสุชัญญา  กาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
780
3080940195
เด็กหญิงสุชานาถ  สรกเมียก
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
781
3081550422
เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
782
3081560299
เด็กชายสุธินันท์  มูละสีวะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
สพป.สระบุรี เขต 2
783
3081290904
เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
784
3081290906
เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  มั่งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
785
3080370114
เด็กหญิงสุพรรษา  อินทรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
786
3080940145
เด็กหญิงสุพิชชา  เรเรือง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
787
3081550427
เด็กหญิงสุพิชญา  พรมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
788
3080370115
เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
789
3081570514
เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
790
3081740370
เด็กหญิงสุภัทรา  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
791
3081290268
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุกใส
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
792
3080930494
เด็กหญิงสุภิชญา  ห้อยมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
793
3081550754
เด็กหญิงสุมนต์​มนัส​  โพธิ์ทอง​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
794
3081550553
เด็กชายสุรเกียรติ์  มณีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
795
3081290915
เด็กหญิงสุวพัชร์  นาคศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
796
3081300412
เด็กหญิงสุวิมล  ตาละอุปละ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
797
3081290946
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
798
3081300773
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สำราญบำรุง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
799
3081300413
เด็กชายหัตถชัย  สินนุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
800
3080930496
เด็กชายอชิตพล  ประทานวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
801
3080930318
เด็กชายอดิศร  ประเสริฐกิจ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
802
3081550429
เด็กชายอติชาติ  แซ่อื๊อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
803
3081290274
เด็กชายอธิ  โรจน์บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
804
3080370323
เด็กหญิงอธิชา  หาญปราบ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
สพป.ชัยนาท
805
3081550555
เด็กหญิงอนัญญา  กล่อมเกลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
806
3080940148
เด็กหญิงอนัญญา  หนองม่วง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
807
3080930498
เด็กหญิงอนันตา  บุญมาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
808
3081560260
เด็กชายอนันทวีป  ฉิมกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
สพป.สระบุรี เขต 2
809
3081560129
เด็กหญิงอพัชชา  แกมรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
810
3081290920
เด็กชายอภิชัย  วัฒน์วันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
811
3080370120
เด็กชายอภิเดช  เตียนขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
812
3081300549
เด็กชายอภินัทธ์  อภินิธิโสภณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
813
3081550967
เด็กชายอภินัทธิ์  เสรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
814
3081300424
เด็กหญิงอภิฤดี  ห้วยหงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
815
3080930499
เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
816
3081570523
เด็กหญิงอรณัฐ  เร้าสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
817
3081550432
เด็กหญิงอรณิชชา  อินทับทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
818
3081560189
เด็กชายอรรติพล  ระหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
819
3080930739
เด็กหญิงอรอมล  สุวรรณกนิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเจนอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
820
3081740282
เด็กชายอริธัศย์  แจ่มวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารสีเขียว ชั้น 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
821
3081290924
เด็กชายอัครวินท์  พุกซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
822
3081560131
เด็กหญิงอัญธิชา  พรมมะลิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
823
3081290925
เด็กชายอัยย์ทร  เศวตเศรนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
824
3081291132
เด็กหญิงอัษชิษฐา  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
825
3081740374
เด็กหญิงอาทิตยา  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
826
3081300581
เด็กหญิงอารีย์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
827
3081570530
เด็กหญิงอิสริยา  มณฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
828
3081300550
เด็กหญิงอิสรีย์ณัฐ  เจริญสลุง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
829
3081551031
เด็กหญิงอุษามณี  สงวนสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
สพป.สระบุรี เขต 1
830
3081560192
เด็กหญิงเอมมิกานต์  โล่ห์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
831
3081560247
เด็กหญิงเอวิตรา  ไพเลิศสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
สพป.สระบุรี เขต 2
832
3081550980
เด็กหญิงเอวิตา  นิลทะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
833
3080930509
เด็กชายฮาริส  ฆ้องวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1