รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.4/7 GS ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1071270001
เด็กหญิงกชมน  พิทยารัตน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
2
1071520001
เด็กชายกนกณัฐ  ไพรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
3
1071510003
เด็กหญิงกมลชนก  กาญจนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
4
1071520798
เด็กชายกร  ลิขิตอำนวยชัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
5
1070180033
เด็กชายกรวิชญ์  สืบเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขุย
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
6
1071050001
เด็กชายกฤตภาส  คำเคน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
7
1071510429
เด็กชายกฤตภาส  แสงคง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
8
1070180039
เด็กหญิงกฤติยาณี  เพ็งหาจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
9
1070590202
เด็กชายกฤษกร  วงศ์ที
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
10
1071510220
เด็กชายกฤษชพล  รอดระวังภัย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
11
1071040040
เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
12
1071520800
เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
13
1071510008
เด็กชายกวีรัช  อึ้งทรัพย์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
14
1071040047
เด็กชายก้องพวิษย์  เซ่งล่าย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
15
1070580606
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
16
1070180021
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
17
1070190561
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บวรอุดมเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
18
1071520427
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุภาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
19
1071520428
เด็กชายกันตพงษ์  ไทรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
20
1071520801
เด็กชายกันตพัฒน์  เฮ้งเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
21
1071520429
เด็กชายกันตวิชญ์  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
22
1070580611
เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
23
1070580614
เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
24
1070170017
เด็กชายกิจกร  สมิตัย
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
25
1071280395
เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
26
1071270007
เด็กชายกิตตภาษณ์  อิ่มอาบ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
27
1071520430
เด็กหญิงกิตติญา  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
28
1071040046
เด็กชายกิตติพงศ์  มาลาลักษมี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
29
1071280005
เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
30
1070580741
เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
31
1071040048
เด็กชายคณัชนันต์  ธนาพิบูลพงศา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
32
1070590443
เด็กชายคณัชนาถ  เพิงมาก
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
33
1070580618
เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
34
1070580619
เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
35
1071270402
เด็กหญิงฆริฏฐา  เอื้ออรุณชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.4/1 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1071280009
เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
37
1071040049
เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติเดชาวิทย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
38
1071520730
เด็กชายจิรเดช  เรืองวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
39
1070580019
เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
40
1071280010
เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
41
1071280011
เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
42
1071520437
เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
43
1070590008
เด็กชายจิรัฏฐ์  วรรณา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
44
1070590287
เด็กชายจีรวัฒน์  ลี้เกษมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
45
1070590288
เด็กชายจีรัฐติกุล  ธนากุลดำรงภัทร์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
46
1071280012
เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
47
1071520824
เด็กชายเจิ้งฉี  หลี่
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
48
1071040053
เด็กชายชนมภูมิ  หล้าแหล่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
49
1070580625
เด็กชายชนันธร  บุญอินเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
50
1071280013
เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
51
1071040055
เด็กชายชนาธิป  ช่ออบเชย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
52
1071040003
เด็กชายชนาธิป  ปั้นเหน่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
53
1070590444
เด็กชายธนิกชนม์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
54
1071280397
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
55
1071280015
เด็กชายชนิตพล  ฤทธิเพชรอัมพร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
56
1071520732
เด็กชายชยพัทธ์  มะโน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
57
1071520035
เด็กชายชยานันต์  เรืองเทพ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
58
1071520866
เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
สพป.สมุทรสาคร
59
1071520595
เด็กชายชวการ  แสงเกยูรกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สพป.สมุทรสาคร
60
1071520444
เด็กชายชวัลวิทย์  หาญธีราศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
61
1071050002
เด็กหญิงชัญญานุช  โกศลจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
62
1071520774
เด็กชายเชษฐา  มัณยานนท์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
63
1071270424
เด็กชายโชติพัฒน์  กิตติคุณชัยนันท์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
64
1071040062
เด็กหญิงฌิกศา  กาญจนรัตนเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
65
1070580028
เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
66
1071270619
เด็กชายญาณภัทร  โพธิวัต
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
67
1070590446
เด็กชายญาณากร  ปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
68
1070590290
เด็กหญิงฐิฑิ์ศญา  จิระสัตยาภรย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
69
1071040065
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
70
1071520046
เด็กชายฐิติวัฒน์  เเสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.4/2 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1071520738
เด็กชายฐิติวุฒิ  สุดนะไตร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
72
1071520804
เด็กชายณฐกร  กุลกรินีธรรม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
73
1071270024
เด็กชายณธกร  กลิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
74
1070580631
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
75
1071270026
เด็กชายณอินทนนท์  จอมเกตุ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
76
1070590448
เด็กหญิงณัชกานต์  ภูมูล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
77
1071520805
เด็กหญิงณัชชา  ศิริโสภณา
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
78
1070590203
เด็กหญิงณัชชา  สายสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
79
1071520448
เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
80
1071510027
เด็กชายณัชภวัต  ไทรย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
81
1071520742
เด็กชายณัฏฐกรณ์  เกิดท้วม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
82
1070170084
เด็กชายณัฏฐเชษฐ์  วัฒนรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
83
1070590018
เด็กชายณัฏฐศักย์  สุวรรณสถิตย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
84
1071280400
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
85
1070580635
เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
86
1071520806
เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
87
1071520807
เด็กหญิงณัฐธิตา  อรุณวงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
88
1071520808
เด็กชายณัฐนันท์  เจนกิตติวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
89
1071520809
เด็กชายณัฐพัชร์  สร้อยเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
90
1071510029
เด็กชายณัฐภัท  ภัทรกรอัครกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
91
1070580042
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญวัฒนวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
92
1071520449
เด็กชายณัฐวร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
93
1071520744
เด็กชายณัฐวรรธน์  หลุยเจริญ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
94
1070580637
เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
95
1070590204
เด็กหญิงณิชกมล  สิรวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
96
1070190728
เด็กชายดนัย  วรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
97
1070580046
เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
98
1071270033
เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
99
1071520810
เด็กหญิงดุษฎี  มนีน้อย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
100
1071040177
เด็กชายเตชัส  เวียงวีระ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
101
1071520597
เด็กชายเตชิษ  ธนธรรมสุนทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สพป.สมุทรสาคร
102
1070580644
เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
103
1071520745
เด็กหญิงทอฝัน  สุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
104
1070580645
เด็กชายทัชชกร  หิรัญญสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
105
1070580048
เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.4/3 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1071040179
เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
107
1070590296
เด็กชายธนกร  เบ็ญจมธารกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
108
1071270038
เด็กชายธนกร  ปาละกูล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
109
1071520616
เด็กชายธนกฤต  พิทักษา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
สพป.สมุทรสาคร
110
1070580648
เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
111
1070580647
เด็กชายธนกฤต  วิเศษชูชาติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
112
1071520867
เด็กชายธนทัต  อืออรวมสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
สพป.สมุทรสาคร
113
1071280023
เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
114
1071270482
เด็กชายธนภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
115
1071520071
เด็กชายธนภูมิ  ไพเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
116
1071280404
เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
117
1070580649
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
118
1071520811
เด็กชายธนวัฒน์  สุขะวันชัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
119
1071270043
เด็กชายธนากร  ร่มเกตุ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
120
1070580651
เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
121
1070580652
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
122
1070590031
เด็กชายธัชกร  อารยดำรงกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
123
1070580653
เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
124
1071280026
เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
125
1070590455
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นันทะศรี
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
126
1070590032
เด็กหญิงธันยภรณ์  ชัยกุลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
127
1070590033
เด็กหญิงธันยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
128
1070580444
เด็กชายธาวิน  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
129
1071520083
เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
130
1071040082
เด็กชายธิปก  รองพินิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
131
1070590038
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุวรรณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
132
1071520453
เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
133
1071280405
เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
134
1071520812
เด็กชายธีรวัชร์  พัฒนชยนันทน์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
135
1070580447
เด็กหญิงธีริศรา  เลี้ยงอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
136
1070580654
เด็กชายธีรุตม์  จันทร์พิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
137
1070580657
เด็กชายนนทวร  อินทีวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
138
1071510036
เด็กชายนพดล  ฉายศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
139
1071280029
เด็กชายนพรุจ  ตั้งวงค์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
140
1070580658
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.4/4 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1070190730
เด็กหญิงนฤมล  ใจจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
142
1071040092
เด็กหญิงนวพร  โรจนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
143
1071270047
เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
144
1071520458
เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
145
1070580659
เด็กหญิงนัทธมน  นวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
146
1070580072
เด็กหญิงนันท์นลิน  เสถียรพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
147
1071270050
เด็กชายนันทพัทธ์  กองแดง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
148
1071040094
เด็กชายนิติธร  ปรีดิศรีพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
149
1071520753
เด็กชายนิธิโชติ  ดวงประทุม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
150
1071280151
เด็กชายนิธิศ  จันรา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
151
1070580661
เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
152
1071520754
เด็กชายบดินทร์ธรรม์  โครตรุชัย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
153
1071270053
เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
154
1071040007
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ชิดปราง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
155
1070190590
เด็กชายบุญจันทร์  แก้วชูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
156
1070590422
เด็กหญิงบุณยวีร์  แก้วโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
157
1070590046
เด็กชายบุศยภาส  อากาศวิภาต
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
158
1070170085
เด็กชายปณชัย  ศรีต่ายขำ
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
159
1070590423
เด็กหญิงปทิตตา  เจริญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
160
1071270409
เด็กชายปพนพัทธ์  สิริรวมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
161
1071520755
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไทยวรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
162
1071040097
เด็กชายปภาวิชญ์  กลิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
163
1071520096
เด็กหญิงประวีณ์กานต์  เจนนาวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
164
1070190021
เด็กหญิงปราง  วารีศรี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
165
1071270625
เด็กหญิงปราย  จันทวี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
166
1071040098
เด็กชายปริทัศน์  เกียรติเดชาวิทย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
167
1071520463
เด็กหญิงปริษา  ปัทมวสุภูดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
168
1071520099
เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
169
1071520813
เด็กหญิงปรียาณัฐ  พัฒนชยนันท์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
170
1071520756
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตั้งเจริญงามวงศ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
171
1071510040
เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
172
1071510041
เด็กชายปวริทธิ์  แก้วทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
173
1071040099
เด็กหญิงปวริศา  ขันติกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
174
1071510431
เด็กชายปวีณวัช  สีดอกบวบ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
175
1070580669
เด็กหญิงปัญจมาภา  อุดมแดงอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.2/5 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1071040101
เด็กหญิงปัญญาดา  อุ่นศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
177
1071520758
เด็กชายปัญญาวัฒน์  ศรีธนาชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
178
1071040102
เด็กหญิงปัณฑิตา  เหมโส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
179
1071510044
เด็กหญิงปานดวงใจ  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
180
1071040008
เด็กหญิงปารณีย์  หอสุวรรณานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
181
1071510045
เด็กชายปารมี  โตเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
182
1071280153
เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
183
1070580897
เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
184
1071050003
เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
185
1070580673
เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
186
1070580674
เด็กหญิงปุณณภา  พบสิริเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
187
1071520815
เด็กหญิงปุณณัฐฐา  กิติธนานิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
188
1071520626
เด็กชายปุรเชษฐ์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
สพป.สมุทรสาคร
189
1071280062
เด็กหญิงไปรยา  ศรีจันทร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
190
1070590206
เด็กชายพงศธร  วงศ์ที
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
191
1070580676
เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
192
1071520468
เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
193
1070580679
เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
194
1071520469
เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
195
1071520470
เด็กชายพลพงศพัศ  สหมิตรมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
196
1070590308
เด็กชายพลัฎฐ์  บัญชาบุษบง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
197
1071270069
เด็กชายพศิน  มาไพศาลทรัพย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
198
1070580683
เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
199
1071270238
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ร่อยทา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
200
1070580463
เด็กชายพัทธนันท์  บุญศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
201
1071040114
เด็กชายพิชญตม์  ใช่ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
202
1070170086
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ศรีวลีรัตน์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
203
1070580685
เด็กชายพิชยะ  อนุชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
204
1070590207
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
205
1071520817
เด็กหญิงพิมลชญา  เกษมวรภูมิ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
206
1071510263
เด็กหญิงพีระดา  แก้วอยู่
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
207
1071520126
เด็กชายพุทธินันท์  ลือประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
208
1070580690
เด็กหญิงภัคญดา  กลักวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
209
1071520473
เด็กชายภัทรดิษฐ์  สมัตถะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
210
1071520869
เด็กหญิงภัทรนันท์  พีระธำรงค์กุล
ป.4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
สพป.สมุทรสาคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.3/4 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1070190731
เด็กหญิงภัทราพร  วิเชียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
212
1070580695
เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
213
1070580698
เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบพงศ์ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
214
1070590061
เด็กชายภูรินท์  ภูผาผุย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
215
1071520135
เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
216
1070180043
เด็กหญิงมนรดา  วิจิตรฉายานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
217
1071520474
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสุธรรมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
218
1071270637
เด็กชายเมธัส  มณีดำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
219
1070580746
เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
220
1070170021
เด็กชายรณกร  อุตสาหะ
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
221
1071040127
เด็กชายรพีวิชช์  ชัชวงศ์วาลย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
222
1071040128
เด็กหญิงรมิตา  ราชปักษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
223
1070170030
เด็กหญิงรริน  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
224
1071520761
เด็กชายรวิชญ์  ดิษฐเทศ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
225
1071040130
เด็กหญิงระรินตา  เอี่ยมเอก
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
226
1070590063
เด็กชายรัชเดช  น้อยพุทธา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
227
1070170031
เด็กชายรัชพล  ภูมิสถาน
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
228
1070180036
เด็กชายรัชพล  สร้อยสุมารีย์
ป.6
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
229
1071040131
เด็กชายรัฐธีร์  เฉลิมนิธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
230
1071040132
เด็กชายรัฐศาสตร์  มุ่งหมาย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
231
1071520144
เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
232
1071520476
เด็กหญิงลลีณ  เตชะภิญญาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
233
1071270414
เด็กชายวงศ์จรัส  จรรยาเมตตากุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
234
1071510432
เด็กชายวชิรวิทย์  อภิรักษ์นันท์ชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
235
1071280177
เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
236
1071280409
เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
237
1071270091
เด็กชายวรวีร์  เตชะสัตยา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
238
1071510062
เด็กชายวรัญญู  สีน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
239
1070590066
เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์เจริญวนกิจ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
240
1070590067
เด็กชายวัชรชัย  เอี่ยมกิจการ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
241
1071270632
เด็กหญิงวาสนา  ฤทธิ์รื่น
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
242
1070180034
เด็กชายวิชยุตม์  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขุย
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
243
1071510065
เด็กชายวิพุชศวิต  ลีศิริไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
244
1070580707
เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
245
1070180053
เด็กชายวิโรจน์  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.4/6 GS ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1071520479
เด็กชายวิวรรธน์  ยิ่งพุทธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
247
1071270416
เด็กชายวีรสุ  แก้วสัจจา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
248
1070190734
เด็กหญิงเวธณี  ศรีพูนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
249
1071520480
เด็กหญิงศรีกุลณัฐ  งามสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
250
1071520163
เด็กหญิงศศิลดา  คอนเอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
251
1071270417
เด็กชายศิรภาค  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
252
1071510068
เด็กชายศิรวิชญ์  เจตวิเศษไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
253
1070590471
เด็กชายศิรสิทธิ์  ตระการสัตยกุล
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
254
1071520818
เด็กหญิงศิรัชนันท์  รุจโอฬาร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
255
1071040015
เด็กหญิงศิริกานดา  บัวบัลลังก์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
256
1071040151
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กรีธาธร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
257
1071520481
เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
258
1070580716
เด็กชายศุภกร  พุทธคุณรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
259
1071280052
เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
260
1071520483
เด็กชายศุภเชฏฐ์  ธนะสกุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
261
1070580717
เด็กชายศุภณัฏฐ์  สระทองแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
262
1071520820
เด็กหญิงศุภสุตา  วรพันธ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
263
1071520173
เด็กหญิงศุภัทรศรี  เซี่ยงโหล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
264
1071520174
เด็กชายสมภพ  รักท้วม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
265
1070590473
เด็กชายสรชัช  สลีวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
266
1071280412
เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
267
1070580720
เด็กชายสรัณวิชญ์  คิ้วโรจนคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
268
1071040156
เด็กหญิงสลัลรัตน์  เพิ่มทองมาก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
269
1070580725
เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
270
1070580116
เด็กชายสิงห์ชยพณ  เกลี้ยงมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
271
1071520870
เด็กชายสิทธินนท์  ขระเขื่อน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
272
1071040157
เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
273
1071510071
เด็กชายสิรภัทร  คารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
274
1071040159
เด็กชายสิรวิชญ์  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
275
1071270100
เด็กหญิงสิริกร  ฉุยฉาย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
276
1070190036
เด็กหญิงสุกัลยา  ท้าวลา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
277
1071040164
เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
278
1070180037
เด็กหญิงสุภาพร  รัชตะชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
279
1071520484
เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
280
1070590425
เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.5/6 GS ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1071520187
เด็กชายหฤษฏ์  นิลวิลาศ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
282
1070580733
เด็กชายอธิศกิตต์  เหลืองธวัชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
283
1071040169
เด็กชายอธิษฐาน  แก้วอินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
284
1071270248
เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
285
1071520821
เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายเพชร
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
286
1070580124
เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญฐิติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
287
1070580735
เด็กชายอภิวิชญ์  ธุวะชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
288
1071520823
เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
289
1071270105
เด็กชายอริญชย์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
290
1070180054
เด็กหญิงอลิตาพัชร  กระต่ายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
291
1071040173
เด็กชายอัทธยา  แตงยิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
292
1071040174
เด็กชายอัศม์เดช  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
293
1070190733
เด็กชายอัสนี  ฝุกฝัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
294
1071520200
เด็กชายอานนท์  ทุ่งมาศ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
295
1070190631
เด็กชายอำนาจ  ชนะสัจธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
296
1071520003
เด็กชายอินอาม  กอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
297
1070580490
เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
298
1071270109
เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
299
1071270110
เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
300
1070190745
เด็กหญิงกุลธิดา  ขันติวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
301
1090890234
เด็กชายชนากานต์  หอวัฒนกุลพงศ์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ย้ายมาจาก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
302
1070190746
เด็กชายจักรภัทร  ความสุข
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
303
1090890236
เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ย้ายมาจาก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
304
1070190755
เด็กชายบัญชา  พลพุฒ
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
305
1090890239
เด็กชายเมธาวิน  แซ่ตั้น
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ย้ายมาจาก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
306
1070190756
เด็กหญิงปิยนุช  ออกกิจวัตร
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
307
1070190758
เด็กหญิงรัตนามณี  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
308
1070190760
เด็กหญิงวราพร  รัตนนุภาพพจน์
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.5/5 GS ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
309
2070190062
เด็กหญิงกฤชกนก  รื่นนุสาร
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
310
2070190069
เด็กชายกฤษณะ  บุญไทย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
311
2071270512
นางสาวกานต์พิชชา  ประชาบาล
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
312
2071270261
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เสมประวัติ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
313
2070590329
เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
314
2070190471
เด็กชายเขมทัต  ต่วนยา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
315
2070590330
เด็กชายจารุภพ  จำปาขาว
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
316
2070190107
นางสาวจารุมน  ไทยเฉลิมชาติ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
317
2070590332
นางสาวชนิดาภา  สุขประวิทย์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
318
2071270272
เด็กหญิงชมพูนุท  นากเทียน
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
319
2070190135
เด็กชายชัชพงศ์  ท้าวลา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
320
2070190137
เด็กชายชัยวัฒน์  คุนาชน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
321
2070190494
เด็กหญิงโชษิตา  คะเชนทรภักดิ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
322
2071520870
เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ
ม.2
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
สพป.สมุทรสาคร
323
2070590334
เด็กชายฐานพัฒน์  วิริยะศิริพงศ์กูล
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
324
2070190148
เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ  มีพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
325
2070590338
นางสาวณัฐชยา  มงคลสุรวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
326
2071270514
เด็กหญิงณัฐชยา  เอียดสุย
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
327
2071270287
นางสาวณัฐธิดา  อุไรรักษ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
328
2071270288
เด็กชายณัฐนนท์  อิสระเสนารักษ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
329
2070190177
เด็กชายณัฐวัฒน์  หมื่นสกดดี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
330
2070190191
นายดุลยวิทย์  อาภาทิพาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
331
2070190193
เด็กหญิงตันหยง  วงศ์คเชนทร์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
332
2070590083
เด็กชายธนวัฒน์  กิจประยูร
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
333
2070170035
เด็กชายธัญยธรณ์  นิลทวงษ์
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
334
2070590221
เด็กชายนรากรณ์  ธนิกกุล
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
335
2071270317
เด็กหญิงปพิชญา  ใคร่ครวญ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
336
2070170117
เด็กหญิงประภาศิริ  สืบหิรัญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
337
2071270323
เด็กหญิงปัญญาพรรณ  ลุนไธสง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
338
2070590090
เด็กชายปัณณวัฒน์  อร่ามรัศมี
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
339
2070590344
เด็กหญิงพรพรรณ  ไถ้บ้านกวย
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
340
2071270329
เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
341
2071270330
เด็กหญิงพัชยา  สุคันธานนท์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
342
2071270331
นางสาวพัทธนันท์  นาคสวาท
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
343
2071270332
เด็กชายพัธดล  ทนุพัฒนาชัย
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.4/5 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
344
2070190307
เด็กหญิงพิชานันท์  พลเทพ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
345
2071270520
นางสาวพิมพ์พิชชา  โรจนโอฬารรัตน์
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
346
2070590347
เด็กชายพีรพล  พิมพ์หล่อ
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
347
2070590349
นางสาวยุ่ยหาน  หวง
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
348
2071270344
นายรชต  สุนทระศานติก
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
349
2071270346
เด็กหญิงรักชนก  ยื่นกระโทก
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
350
2071270357
เด็กชายวสุพล  หมอยาดี
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
351
2070190376
เด็กหญิงวันเพ็ญ  เซี่ยงจง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
352
2070590352
นางสาวศรุดา  ช่วงวิเชียร
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
353
2070170132
เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
354
2070190428
เด็กชายสิทธิรัตน์  สอนดี
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
355
2071270368
เด็กชายสินวัตร์  หาเรือนมิตร
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
356
2071270370
เด็กชายสุพจน์  สว่างศรี
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
357
2071270372
เด็กหญิงสุภิตา  บูรณโถ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
358
2071270373
เด็กชายสุรศักดิ์  นุชเกษม
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
359
2070170135
เด็กหญิงหงษ์สุดา  หงษ์ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
360
2071270376
เด็กชายอธิฐากร  เอี่ยมสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
361
2070170136
เด็กชายอธิษฐ์  โพธิ์เเสน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
362
2071270384
นายอัครชัย  เพชรดีมีสกุล
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
363
2090890242
เด็กชายจิรัฏฐ์  โฆษิตชัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ย้ายมาจาก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
364
2252391595
เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ย้ายมาจาก
สพม. เขต 9
365
2070190772
เด็กชายณัฐพงศ์  ภูมิอนุโพธ
ม.3
โรงเรียนวัดปรังกาสี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.5/4 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
366
3071510080
เด็กหญิงกชพร  เหมะธุลินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
367
3071280200
เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
368
3070190497
เด็กหญิงกนกพรรณ  ดอกเทียน
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
369
3071280417
เด็กชายกนกพล  ยศบรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
370
3071520490
เด็กหญิงกมลชนก  นฤเบศร์ไกรสีห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
371
3071520491
เด็กหญิงกมลพร  กีรติเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
372
3070590238
เด็กชายกมลภพ  ทรัพย์แสนดี
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
373
3071270425
เด็กชายกรณ์  เกลี้ยงเกิด
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
374
3070580750
เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
375
3071270113
เด็กชายกรภัทร์  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
376
3070580493
เด็กหญิงกรวรรณ  เลิศวงศ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
377
3071520826
เด็กชายกรินท์  สุวรรณนามัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
378
3070580494
เด็กชายกฤชณัท  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
379
3070170088
เด็กชายกฤชนัท  เธียรสิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
380
3071520599
เด็กชายกฤตภาส  กีรติธัญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สพป.สมุทรสาคร
381
3071280064
เด็กชายกฤตภาส  สิทธิกรตระกูล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
382
3070590480
เด็กชายกฤศวัฒน์  ภูวัชร์อดิสิฐ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
383
3071520775
เด็กชายกฤษดา  เหมือนงาม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
384
3071280202
เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
385
3071270116
เด็กชายกวิน  ศิวิลัย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
386
3070590095
เด็กชายกษิดิศ  อังคณานุชาติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
387
3071520828
เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่เอี๊ยบ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
388
3070580753
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
389
3071510310
เด็กหญิงกาญจนภัทร  อินทรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
390
3071520227
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
391
3070190506
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กระต่าย
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
392
3071040187
เด็กชายกิตติธัช  แสงสวัสดิภากร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
393
3071520777
เด็กชายกิตตินันท์  ฉิมขันธ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
394
3070180050
เด็กชายกิตติภูมิ  สรรพลาภัง
ป.5
โรงเรียนวัดหนองปลิง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
395
3070170036
เด็กหญิงกีรดา  กาญจนสุทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
396
3071520495
เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
397
3071520496
เด็กหญิงกุลธิดา  ต่างประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
398
3071280067
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วุฒิพงษ์พิศาล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
399
3071270397
เด็กหญิงกุลปรียา  เพ็งพงษ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
400
3070580495
เด็กหญิงกุลรดา  เอกจริยกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.5/3 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
401
3071270120
เด็กหญิงกุลวรา  ตุลยาธาร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
402
3070590362
เด็กชายขจิตพงศ์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
403
3071270434
เด็กหญิงขวัญข้าว  วิยะนัตย์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
404
3071520499
เด็กหญิงขาวดอกมะลิ  บุญโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
405
3070580758
เด็กชายคณาธิป  มังน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
406
3071280213
เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
407
3071520233
เด็กชายคุณากร  โถบำรุง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
408
3070170001
เด็กชายจตุรภัทร  ไกรวาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
409
3071270122
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ประเทืองผล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
410
3070580765
เด็กชายจัสติน  ฉายประกายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
411
3071280216
เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
412
3071270646
เด็กชายจิณณวัตร  ประยูรเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
413
3070580498
เด็กหญิงจิณณา  พิทักษ์จงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
414
3070580767
เด็กหญิงจิดาภา  สายสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
415
3071520501
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
416
3070590103
เด็กชายจิรภัทร  เลิศล้ำนภากุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
417
3071270125
เด็กชายจิรวัฒน์  จิรวัฒนานุกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
418
3071520503
เด็กชายจิรวัฒน์  มีชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
419
3071270126
เด็กหญิงจิรสิตา  สัจจสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
420
3071270538
เด็กชายจิรัฏฐ์  พิศาลภัทรกิจ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
421
3071520830
เด็กชายจีรพัฒน์  ทบศรี
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
422
3071280384
เด็กชายเจษฎากร  สุวรรณนิกขะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
423
3070590195
เด็กหญิงเจ้าจอมขวัญ  วงศ์ไวทยากูร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
424
3071520505
เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
425
3071520831
เด็กชายชญาวัฒน์  ปรีชาธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
426
3070190511
เด็กหญิงชฎาพร  ตรีบุญเมือง
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
427
3070590364
เด็กหญิงชณพร  วันขวัญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
428
3071270648
เด็กหญิงชนัญชิดา  ตรีนัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
429
3070590366
เด็กหญิงชนัดดา  สุดสัตย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
430
3071270650
เด็กหญิงชนิดา  นิจฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
431
3071520833
เด็กหญิงชมพูนุท  อรุณวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
432
3071280423
เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
433
3071270439
เด็กชายชวนากร  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
434
3070190646
เด็กชายชวลิต  ภัทรดำรงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
435
3071520508
เด็กชายชวศร  ไกรฤทธิราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.5/2 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
436
3070590367
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
437
3071520509
เด็กหญิงชัญญา  คีรีวรรณมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
438
3071520511
เด็กหญิงชัญรส  ไกรฤทธิราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
439
3070580179
เด็กชายชัยนรินทร์  มธุรกันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
440
3071280074
เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
441
3070590369
เด็กชายชานน  พานิช
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
442
3071520512
เด็กหญิงชานิภา  บุญหงสนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
443
3071510100
เด็กหญิงชาลิสา  ช่างนิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
444
3070580180
เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
445
3071520252
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์อาษา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
446
3071510425
เด็กชายเชาว์วัฒน์  เนี่ยมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
447
3070580596
เด็กชายเชาว์วิทย์  รักฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
448
3070580895
เด็กหญิงเฌนิศา  เทพพงษ์ประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
สพป.นครปฐม เขต 1
449
3070590249
เด็กหญิงญาณัฏฐ์  วัฒนากร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
450
3070580186
เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
451
3070190735
เด็กหญิงฐานิดา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
452
3071270441
เด็กหญิงฐิติพร  ถาวรกิจ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
453
3070580507
เด็กหญิงณคีตา  สุทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
454
3070580509
เด็กชายณฐพนธ์  จันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
455
3071270548
เด็กชายณฐวร  กรรณลา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
456
3071270140
เด็กชายณธกร  แดงยั่งยืน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
457
3071270654
เด็กชายณธรรศ  บุญณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
458
3070170025
เด็กหญิงณธารา  กิตติอุดมพานิช
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
459
3070170089
เด็กหญิงณพัสร์ภาดา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
460
3070180017
เด็กชายณภัทร  ใจหวัง
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
461
3071520516
เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
462
3070590251
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พึ่งประยูร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
463
3070580791
เด็กหญิงณัฏฐาวลัญช์  แต้มช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
464
3071520519
เด็กหญิงณัฏฐิรา  รื่นเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
465
3070580793
เด็กชายณัฐชนน  สงประชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
466
3071520600
เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชสกุลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สพป.สมุทรสาคร
467
3071520269
เด็กหญิงณัฐณิชา  แว่นนันท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
468
3070590373
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หงษ์เต็งสกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
469
3070590374
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  จิระวิทยพงศ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
470
3071280249
เด็กชายณัฐพงศ์  กออภิญญากุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.5/1 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
471
3071520521
เด็กหญิงณัฐพร  เงยงามขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
472
3070590375
เด็กชายณัฐพล  แก้วเกษร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
473
3071270660
เด็กชายณัฐพัชร์  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
474
3071280250
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
475
3070580516
เด็กชายณัฐพัฒน์  มเหศศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
476
3071040027
เด็กชายณัฐรัชต์  ตั้งสวัสดิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
477
3070190736
เด็กหญิงณัฐวดี  น้อยเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
478
3071510120
เด็กหญิงณัฐวรา  สีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
479
3071040216
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เจริญกิตตินุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
480
3070580517
เด็กชายณัฐวัชต์  วรวัฒนาชัยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
481
3071520862
เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีลาพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
สพป.สมุทรสาคร
482
3071510121
เด็กชายณัฐวีร์  ลิ้มสัจจาพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
483
3071270145
เด็กหญิงณัฐเสาวภา  ประทีปะเสน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
484
3071040028
เด็กชายณัทธนกฤต  พิมลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
485
3071280425
เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
486
3070590488
เด็กหญิงณิชาภา  หงษ์วิทยากร
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
487
3071510123
เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
488
3071520873
เด็กชายดรัณภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
สพป.สมุทรสาคร
489
3071280253
เด็กหญิงดลพร  วงดาว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
490
3070580798
เด็กหญิงดาหรา  หนูแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
491
3071510427
เด็กชายเดชาพล  แจ้งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
492
3071280122
เด็กชายไตยรัตน์  วิทยาปัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
493
3070190658
เด็กชายทศพร  ไม่มีนามสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
494
3070590125
เด็กหญิงทองกัญญาณัฐ  ทองผุด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
495
3070590566
เด็กหญิงทอฝัน  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
สพป.นครปฐม เขต 2
496
3071270147
เด็กหญิงทิตานัน  เรือนเจริญสิน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
497
3070580523
เด็กชายทินกร  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
498
3071510130
เด็กหญิงธญา  นวพรชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
499
3071510131
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
500
3071280263
เด็กชายธนกฤต  แย้มพ่วง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
501
3071050007
เด็กชายธนดล  เสือสอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
502
3071270149
เด็กหญิงธนพร  คชชา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
503
3070590253
เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
504
3071040226
เด็กหญิงธนวรรณ  จ่างศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
505
3070170026
เด็กชายธนวัฒน์  ธนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.6/7 GS ชั้น 4 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
506
3070580530
เด็กชายธนวัฒน์  ห้วยหงส์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
507
3070580804
เด็กหญิงธนัชพร  แซ่เซียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
508
3070580806
เด็กหญิงธมนวรรณ  ประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
509
3071270153
เด็กชายธรรมชาติ  กู้สุจริต
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
510
3070580807
เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
511
3071520524
เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
512
3071510344
เด็กหญิงธวชินี  ลิ้มเลิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
513
3070170039
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  พิมลสุขีเสวกุล
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
514
3070580809
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
515
3070190521
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
516
3071040233
เด็กชายธัญเทพ  น้ำผึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
517
3071270559
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สยัดพานิช
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
518
3071040234
เด็กชายธันดล  รัตนเสถียร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
519
3071510143
เด็กหญิงธิติมา  พฤกษาประทานพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
520
3071520527
เด็กหญิงธีมา  กี่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
521
3071280275
เด็กชายธีรดนย์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
522
3071280278
เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
523
3070590132
เด็กชายธีรธรรม  มานพ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
524
3071280277
เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์บาง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
525
3071040030
เด็กชายธีรภัทร  ไพรอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
526
3070580241
เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
527
3071280279
เด็กชายธุวานนท์  บุณฑริก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
528
3071520528
เด็กชายนนทนัตถ์  ดอกป่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
529
3070590134
เด็กชายนนท์ปวิธ  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
530
3071520529
เด็กชายนนทวัฒน์  พนาราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
531
3070590135
เด็กหญิงนปภัสสร  สืบสิงห์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
532
3071280082
เด็กชายนพกร  พนิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
533
3071510149
เด็กชายนภัทร์  แซ่จีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
534
3071510354
เด็กหญิงนภาวรรณ  สะตะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
535
3071510151
เด็กหญิงนรมน  แลกปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
536
3070580247
เด็กชายนรุตม์ชัย  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
537
3070190523
เด็กชายนฤเทพ  กล้าการนา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
538
3071280282
เด็กชายนฤปนาถ  พิลาจันทร์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
539
3070590256
เด็กชายนล  เสริมประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
540
3071510152
เด็กหญิงนวปรัชญ์  กฤตนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.6/1 ชั้น 4 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
541
3070590138
เด็กหญิงนวพร  ชินบุตรานนท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
542
3071280284
เด็กชายนวพล  ว่าชื่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
543
3070190524
เด็กชายนววิชญ์  ดอกรัก
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
544
3071510153
เด็กหญิงนัชชา  คุนาพงษ์กิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
545
3071280287
เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
546
3071280430
เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
547
3071280289
เด็กหญิงนิชาภัทร  บุษรากูล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
548
3071270163
เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
549
3071520532
เด็กหญิงนีรชา  อาชาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
550
3071520533
เด็กชายบารเมษฐ์  ศิลปราโมทย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
551
3071280292
เด็กชายบุญฤทธิ์  ผานาค
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
552
3070580541
เด็กหญิงบุณยดา  แก้วยงกฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
553
3071520839
เด็กหญิงบุณยวีร์  โถวสกุล
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
554
3071520535
เด็กหญิงบุษภาณี  ศรีอรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
555
3070190556
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญญาขวัญศิริ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
556
3071270166
เด็กชายปฏิญญา  กาบแก้ว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
557
3071520840
เด็กชายปณิชา  กิจภิญโญชัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
558
3070190529
เด็กหญิงปณิตา  แหลมกี่ก่ำ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
559
3070580899
เด็กชายปณิทิ  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
560
3070580817
เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
561
3070170027
เด็กหญิงปรนันท์  สุกุลธนาศร
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
562
3071270169
เด็กชายปรมะ  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
563
3071510157
เด็กชายปรมะ  สายศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
564
3070190738
เด็กหญิงประภัสสร  วัฒนาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
565
3071520536
เด็กชายปราชญ์วิชญ์  เกิดส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
566
3071520537
เด็กหญิงปริชญา  หงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
567
3071040244
เด็กชายปริญ  เหล็กแท้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
568
3071040245
เด็กหญิงปริยกร  กรนิติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
569
3071520312
เด็กหญิงปริยากร  ปริยเมฆินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
570
3071040246
เด็กชายปวริศ  บูรณ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
571
3071280089
เด็กชายปวริศ  เรืองเนตร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
572
3071280299
เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
573
3070590384
เด็กชายปัญณัฎ  สาวิลุน
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
574
3071520538
เด็กหญิงปัณชญา  ใยไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
575
3070580272
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.6/2 ชั้น 4 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
576
3071040249
เด็กชายปัณณ์  เฟื่องนภากิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
577
3071270574
เด็กหญิงปัทมพร  จุ่นอ้น
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
578
3070580820
เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
579
3071520842
เด็กหญิงปาณัสม์  ปากวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
580
3071520539
เด็กหญิงปาณิสรา  ตระกูลบางคล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
581
3071510370
เด็กหญิงปาริมา  จิตอนงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
582
3070580549
เด็กหญิงปิยธิดา  คงวิรุฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
583
3071270673
เด็กชายปิยวัฒน์  แย้มเกษร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
584
3071270449
เด็กหญิงปิยะณิชานันท์  กวมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
585
3071520843
เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
586
3071280432
เด็กหญิงปุญญาภา  โสดจำปา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
587
3070580827
เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
588
3071510161
เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
589
3071520542
เด็กหญิงปุณยวีร์  ออประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
590
3071280433
เด็กหญิงปุณยากร  ดีมา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
591
3070170007
เด็กหญิงปุษยา  ปรีดากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
592
3071280434
เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
593
3070180044
เด็กชายพงศธร  พงษ์กลั่นกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
594
3070590149
เด็กชายพงศพัศ  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
595
3071520544
เด็กชายพชร  วิชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
596
3071280306
เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
597
3070170009
เด็กหญิงพรกช  กฤตยโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
598
3071280435
เด็กหญิงพรกมล  เลี้ยงพฤกษา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
599
3071520876
เด็กหญิงพรธีรา  พรมณีย์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
สพป.สมุทรสาคร
600
3071520547
เด็กหญิงพรนภา  พันธ์วริศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
601
3070580281
เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
602
3071280436
เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
603
3071270451
เด็กหญิงพริมา  ม่วงศิริ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
604
3071040259
เด็กชายพศวีร์  มหารัศมี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
605
3071040323
เด็กชายพอเพียง  พนัสนาชี
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
สพป.เพชรบุรี เขต 1
606
3070590388
เด็กชายพัชรวัฒน์  เขจรานนท์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
607
3071280314
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เรืองคุณาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
608
3070580900
เด็กชายพัทธดนย์  จิรกิจรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
609
3071270454
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
610
3071520789
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีฉลองรัตน์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.6/3 ชั้น 4 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
611
3070170042
เด็กหญิงพัทธนันท์  มินวงษ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
612
3070170094
เด็กหญิงพันวา  รุ่งรัตน์
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
613
3071520846
เด็กหญิงพัสช์นธิดา  วารุณสหรัชภณ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
614
3071520552
เด็กหญิงพิชชาภา  วิถีคลองคืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
615
3071280097
เด็กชายพิชญะ  หรรษา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
616
3070580553
เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
617
3070590263
เด็กหญิงพิชา  พิบูลปุณยโชติ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
618
3070580290
เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
619
3071270456
เด็กหญิงพิมพ์วาริน  จีนบรรจบ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
620
3070190536
เด็กหญิงพิยดา  ใบบัว
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
621
3071280323
เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
622
3071280437
เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
623
3070590390
เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
624
3070580901
เด็กหญิงพีระดา  ธีรนันท์ชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
625
3071270677
เด็กชายพุทธิพงศ์  บุญเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
626
3070580294
เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
627
3070590264
เด็กหญิงภนัชชา  ภัทรโชคภูวดล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
628
3070590159
เด็กหญิงภัคธีมา  หลำจันทร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
629
3070580843
เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
630
3070590163
เด็กชายภัทร์นรินทร์  วงศ์จงใจหาญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
631
3070590265
เด็กชายภัทรพล  เหล่าสมาธิกุล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
632
3071510177
เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  สกุลศิริธรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
633
3071270401
เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสารากร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
634
3070180032
เด็กหญิงภัทรมน  มันตะพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
635
3071520560
เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
636
3071040271
เด็กชายภาสกร  กรกุม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
637
3071280101
เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
638
3070590268
เด็กหญิงภิญญานุช  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
639
3071520561
เด็กหญิงภิรัญญา  ธนะสกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
640
3070190538
เด็กชายภุมรินทร์  เริงวัย
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
641
3071270185
เด็กชายภูมิ  โมกขพันธุ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
642
3071520340
เด็กชายภูมิบดินทร์  นกจิบ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
643
3071040273
เด็กชายภูมิพัฒน์  มิ่งมาลัยรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
644
3070590167
เด็กชายภูมิรพี  ลี้โรจนาประภา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
645
3071270186
เด็กชายภูริช  ใจจริง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.6/4 ชั้น 4 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
646
3070580846
เด็กชายภูรินทร์  เหลืองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
647
3071270587
เด็กชายภูรีภัทร  ทวีวงษ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
648
3071270188
เด็กชายภูวดล  กุลปรางค์ทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
649
3071520564
เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
650
3070170010
เด็กชายมนัสชัย  กิจฉลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
651
3071280389
เด็กชายเมธา  มยุรา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
652
3070580884
เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
653
3071520790
เด็กชายยุทธภูมิ  โหมดตั๋ว
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
654
3071520849
เด็กหญิงยูถิกา  น่วมไม้พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
655
3071510180
เด็กชายรชฏ  ฟักพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
656
3071520565
เด็กหญิงรริศรา  ชาวสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
657
3071040276
เด็กชายรวีเกตุการณ์  เกตุการณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
658
3071520566
เด็กหญิงรักษนันท  ตันโห
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
659
3070580851
เด็กชายรัชชานนท์  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
660
3070590506
เด็กชายรัญชน์  ราชแพทยาคม
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
661
3070580328
เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
662
3070580853
เด็กชายรัฏฐกรณ์  เขยเพ็ญชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
663
3071510387
เด็กชายราชวัติ  ชื่นสงวน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
664
3070580567
เด็กชายราชิต  อัครโฆษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
665
3071040277
เด็กชายรุ่งรดิศ  ปิ่นเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
666
3071520348
เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  แก้วโอฬารวสุ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
667
3070590170
เด็กหญิงลภัส  วงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
668
3070580333
เด็กหญิงลภัสรดา  เกษสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
669
3071520567
เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
670
3071510355
เด็กชายวงศ์วรรธน์  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
671
3071520568
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
672
3071510189
เด็กหญิงวนัสนันท์  ตราชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
673
3070190543
เด็กหญิงวนิดา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
674
3070590397
เด็กหญิงวรกานต์  อุ่นเรืองชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
675
3070590398
เด็กหญิงวรชนก  วันขวัญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
676
3070580856
เด็กชายวรพชร  ทัศกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
677
3070590399
เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  กลิ่นระรวย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
678
3070580343
เด็กหญิงวรรณภา  เสือขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
679
3071520853
เด็กชายวราวิทย์  เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
680
3071270459
เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.6/5 ชั้น 4 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
681
3071520355
เด็กหญิงวรินทร  กองลี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
682
3071520569
เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
683
3071510392
เด็กหญิงวริศรา  ร่วมเกิด
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
684
3071520570
เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
685
3070580571
เด็กหญิงวริศรา  อมรสิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
686
3070590400
เด็กชายวัฒชโณ  นิลเนรมิต
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
687
3070580354
เด็กชายวีรภัทร  อนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
688
3070190691
เด็กชายวีรยุทธ  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
689
3071520364
เด็กหญิงศจี  ดาราเย็น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
690
3071270208
เด็กชายศิรชัช  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
691
3070580860
เด็กหญิงศิรดา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
692
3071510402
เด็กชายศิระกวี  ตุ้มฉาย
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
693
3070580366
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอนมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
694
3070190548
เด็กชายศิวกร  กองเนียม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
695
3071510195
เด็กชายศิวัช  หิรัญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
696
3071510404
เด็กชายศุกลวัฒน์  สินทนชื่น
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
697
3071280110
เด็กชายศุทธวีร์  ศรีพิมลปาณี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
698
3070580862
เด็กชายศุภกร  ชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
699
3071520793
เด็กชายศุภกร  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
700
3071040324
เด็กชายศุภกฤต  ปรัตถจริยา
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
สพป.เพชรบุรี เขต 1
701
3070170013
เด็กชายศุภกานต์  สินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
702
3071280443
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วโกษา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
703
3070580576
เด็กชายศุภวิชญ์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
704
3071510197
เด็กชายศุภศรณ์  เป็ดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
705
3071510441
เด็กหญิงศุภากร  ปานคล้ำ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
706
3070190696
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เก่งศึกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
707
3071520855
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
708
3070190698
เด็กชายสมบูรณ์  เจริญหงษ์สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
709
3071270213
เด็กชายสรรค์เศรษฐ์  เนตรทานนท์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
710
3070590407
เด็กชายสรวิชญ์  เวชอุบล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
711
3071510199
เด็กหญิงสรัลพร  อ่วมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
712
3070580866
เด็กหญิงสรารีรัตน์  พรเทวบัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
713
3071510407
เด็กชายสิปปกร  หุ่นพยนต์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
714
3071520863
เด็กชายสิรภพ  พุ่มกุมาร
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
สพป.สมุทรสาคร
715
3071510442
เด็กชายสิรภพ  มีคง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องพักครู ชั้น 4 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
716
3070590439
เด็กชายสิรวิชญ์  ท้วมผิวทอง
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
สพป.นครปฐม เขต 2
717
3071270601
เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉิมทองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
718
3071520794
เด็กหญิงสิริญ์ยา  เอกวัชรเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
719
3070590408
เด็กหญิงสิรินดา  ช่วยสร้าง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
720
3071270465
เด็กหญิงสิริโสภาพร  ชัยตระกูล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
721
3070190700
เด็กหญิงสุกฤตา  สีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
722
3071040037
เด็กหญิงสุชญา  เมืองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
723
3070590409
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริพงษ์เวคิน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
724
3070580379
เด็กหญิงสุธาสินี  รัตรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
725
3070190742
เด็กหญิงสุพนิตา  สีเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
726
3071510206
เด็กหญิงสุพิชญา  ปุ๊กน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
727
3071040292
เด็กหญิงสุภัสสรา  มากสี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
728
3071520583
เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
729
3071520392
เด็กชายสุเมธ  แก้วจงกูล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
730
3071520796
เด็กชายสุรชัช  มณีวงศ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
731
3070580386
เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
732
3070590198
เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
733
3071270220
เด็กชายหริรักษ์  ครุฑางคะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
734
3071270229
เด็กชายเหมรัศมิ์  บุญทับ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
735
3070590199
เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรียอด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
736
3071510209
เด็กชายอคิน  รังสิยานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
737
3071280373
เด็กชายอธิคุณ  ปัณชยชญ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
738
3070580391
เด็กชายอธิธรรม  ลิมปสันติศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
739
3071040325
เด็กหญิงอนัญพร  ทรงทอง
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
สพป.เพชรบุรี เขต 1
740
3071270221
เด็กหญิงอนันญา  จุลแสน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
741
3070580394
เด็กชายอนันต์  จันเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
742
3070590415
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
743
3070580398
เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
744
3070580874
เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
745
3071280376
เด็กชายอภิวัฒน์  นามพลแสน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
746
3070580873
เด็กชายอภิวิชญ์  เบญจาศิริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
747
3071510211
เด็กหญิงอมรรัตน์  หีบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
748
3071520864
เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
สพป.สมุทรสาคร
749
3070580403
เด็กชายอริยธัช  เชาวนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
750
3070580878
เด็กหญิงอริยาณัฏฐ์  สิทธิ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ห้อง ป.6/4 GS ชั้น 4 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
751
3070580879
เด็กหญิงอังควิภา  เทียมภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
752
3071280378
เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
753
3070580880
เด็กชายอัฑฒกร  จงผาติวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
754
3071510443
เด็กชายอัษฎางค์  ยิ่งเจริญธนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
755
3071520590
เด็กหญิงอาภัสรา  ขุนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
756
3070590419
เด็กชายอาย์ณัฐ  ทรัพย์ประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
757
3071040301
เด็กชายอิงครัต  เพชรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
758
3071280445
เด็กชายอิษวัต  รัตนสิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
759
3071510215
เด็กชายอุกฤษฏ์  ทาทม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
760
3071280446
เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
761
3071510217
เด็กหญิงไอย์รฌา  ฉัตรวชิระวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
762
3070190794
เด็กชายดอนระวี  -
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
763
3070190796
เด็กหญิงมนตรา  -
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
764
3070190801
เด็กหญิงเขมจิรา  เรียนภูเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดปรังกาสี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3