รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1060871075
เด็กหญิงกชพร  ดีมีชัย
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
2
1061600167
เด็กหญิงกนกกร  ยอดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
3
1060870501
เด็กชายกมลภพ  หนูไชยา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
4
1060860201
เด็กชายกมลภพ  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
5
1060870504
เด็กชายกฤตภาส  สว่างพิมพ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
6
1060770669
เด็กชายกฤติธี  แตงเข็ม
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
7
1060860539
เด็กชายกฤติน  สาธิตคณิตกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
สพป.ปทุมธานี เขต 1
8
1060770465
เด็กชายกฤษฏ์  เตชะยิ่งไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
9
1060870506
เด็กชายกฤษฏ์  วัฒนจรูญโรจน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
10
1060860276
เด็กหญิงกฤษณวรรณ  มัฆนาโส
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
11
1061620096
เด็กหญิงกฤษณา  ระรวยทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
12
1060860244
เด็กชายกวิน  เฮ็งบ้านแพ้ว
ป.5
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
13
1060770467
เด็กชายกวินท์  พงษ์ปลื้ม
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
14
1060870507
เด็กชายกษิดิส  ชุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
15
1060870514
เด็กชายก้องภพ  รัตนเมตตา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
16
1060870508
เด็กหญิงกัญญ์นภัส  กันอยู่
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
17
1060870509
เด็กหญิงกัญญ์วฬา  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
18
1060760002
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วัตถุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
19
1060770468
เด็กชายกัณฐพันธ์  สุขเจริญยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
20
1060771004
เด็กชายกันตพัฒน์  กาญจนไพศิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
21
1060770469
เด็กชายกันตภณ  นิธิปภานันท์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
22
1061600003
เด็กชายกันตินันท์  คเณศวรานันท์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
23
1061620097
เด็กชายกันตินันท์  อ้นนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
24
1061620098
เด็กหญิงกันยกร  จันทีเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
25
1060760356
เด็กชายกิตติเดช  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
26
1061600094
เด็กชายกิตติธัช  จันทร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
27
1060870513
เด็กชายกิตติศักดิ์  กองเกียรติวานิช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
28
1060760005
เด็กหญิงกุสุมา  ยอดปราง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
29
1060860344
เด็กชายไกรวิชญ์  เตียวพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
30
1060771321
เด็กหญิงขวัญข้าว  เพชรประดับ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
31
1060761062
เด็กหญิงเขมรินทร์  ประทุมธารารัตน์
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 1
32
1060870932
เด็กชายคณพศ  สุขุมพันธุ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
33
1060771100
เด็กชายคุณเจต  พรหมหิตาทร
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
34
1061600170
เด็กชายจารุกิตติ์  ธีรนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
35
1061600171
เด็กชายจารุกิตติ์  อมรเศรษฐชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1061600095
เด็กชายจารุเดช  ม่วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
37
1060771006
เด็กชายจิตวุธ  กิตติพูนสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
38
1060760359
เด็กหญิงจิตสุภา  ลาภภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
39
1061620100
เด็กหญิงจิรฐิดา  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
40
1060760362
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
41
1061600026
เด็กชายจิรัสย์  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
42
1060771101
เด็กชายจิรายุ  ชววัฑรัตน์ชัย
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
43
1060770732
เด็กชายเจนกิจ  ภูสะพาน
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
44
1060771121
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์คุ้ม
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
45
1060760366
เด็กหญิงฉันทิตา  ลาภภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
46
1061620302
เด็กหญิงชญานิศ  บุตรชาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
47
1060770056
เด็กหญิงชญานุต  ชาวบ้านกร่าง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
48
1060870521
เด็กหญิงชนากานต์  ยินชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
49
1060770476
เด็กหญิงชนิดาภา  เสาวจันทร์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
50
1060771102
เด็กชายชยาวีร์  ถาวรประชา
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
51
1060871083
เด็กหญิงชลพร  ปิยะธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
52
1060770479
เด็กชายชัยบดินทร์  อัฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
53
1060770480
เด็กหญิงชาคริยา  เมฆกมล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
54
1061610030
เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
55
1060860001
เด็กหญิงชิดชนก  ศรีจันทร์นิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
56
1061620262
เด็กชายชิติวิทย์  เกตุมณี
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
57
1061620105
เด็กชายชิษณุพงษ์  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
58
1060771103
เด็กชายชีระวิทย์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
59
1060760567
เด็กชายไชยเชษฏ์  อุปการะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
60
1060760552
เด็กหญิงเฌอฟ้า  สุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
61
1060770062
เด็กหญิงฐิติพร  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
62
1060870537
เด็กชายณฐพงศ์  พรหมบัณฑูร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
63
1060870538
เด็กหญิงณฐพร  ทองอิ่ม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
64
1060870996
เด็กหญิงณฐยา  สุคนธมาน
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
65
1060860382
เด็กหญิงณณิชกุล  คามิค
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
66
1060860354
เด็กหญิงณภัชชา  สุคันธนาค
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
67
1060871085
เด็กหญิงณรณัช  สิริวงศานนท์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
68
1061600028
เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
69
1060871087
เด็กชายณัชณรงค์  สุนทรเภสัช
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
70
1061600177
เด็กชายณัชพงศ์  ฉ่ำมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1060771008
เด็กชายณัฎฐ์  สุววงศ์ โบทิสต้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
72
1061600179
เด็กหญิงณัฏฐ์พินิดา  บุญศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
73
1060770684
เด็กชายณัฐกิตติ์  จิระรัตนโพธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
74
1061620263
เด็กชายณัฐกิตติ์  รัศมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
75
1061600005
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
76
1060771323
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  รสาดนุเดช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
77
1060871186
เด็กชายณัฐธนนท์  วังไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
78
1061610006
เด็กหญิงณัฐธภรณ์  นุ่มกัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
79
1060870026
เด็กชายณัฐนนท์  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
80
1060760391
เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
81
1060770486
เด็กชายณัฐพัชญ์  ลักษณ์เทียมจิตร
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
82
1060771201
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุทัยรุ่งรัศมี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
83
1061610034
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
84
1060760021
เด็กหญิงณำพาสุข  คำภาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
85
1060760396
เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนเศวตศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
86
1060870545
เด็กหญิงณิชเบญญา  สันติพรรค
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
87
1060771052
เด็กชายเดชาธร  คงเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
88
1061600006
เด็กชายตฤณ  ตั้งศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
89
1060870546
เด็กชายทยากร  ไชยสัตย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
90
1060771104
เด็กชายทรงพล  นุชมาก
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
91
1061600415
เด็กชายเทพทวี  ชูเกียรติวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
92
1060760556
เด็กชายเทพนคร  ศรวิชชุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
93
1060760403
เด็กชายธนกฤต  สายหยุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
94
1060871090
เด็กชายธนพนธ์  มหาพรรณ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
95
1060860064
เด็กหญิงธนพร  บัญชาวิมลเชษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
96
1060770490
เด็กชายธนภณ  ลีลุตานนท์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
97
1060771105
เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
98
1060870550
เด็กชายธนศิษฏ์  จันทร์เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
99
1060870552
เด็กชายธนสิน  รัตนไพจิตต์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
100
1060870553
เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
101
1060771013
เด็กหญิงธนัชชา  ไทยดำรงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
102
1060760406
เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
103
1060760027
เด็กชายธรรมราช  วงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
104
1060760028
เด็กชายธรรศ  บรรเทิงจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
105
1060870555
เด็กชายธราฎณ  ทองแย้ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1060770491
เด็กชายธราดล  ดลภากรณ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
107
1060871092
เด็กหญิงธัญจิรา  อภิลักษณ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
108
1060771014
เด็กหญิงธัญญชนก  ชื่นจิตต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
109
1060770695
เด็กชายธันวพัสส์  อิศรัตน์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
110
1060771016
เด็กชายธีธัช  หล่อตระกูลชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
111
1060770496
เด็กหญิงธีรดลยา  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
112
1060771106
เด็กชายธีรัช  เกียรติวิกรัย
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
113
1061610041
เด็กชายธุวานันท์  คงนะ
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
114
1060870562
เด็กชายนนทพัทธ์  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
115
1060771022
เด็กหญิงนภสพร  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
116
1060760428
เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
117
1060761053
เด็กชายนันทพัทธ์  เรืองกนกศิลป์
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 1
118
1060860384
เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
119
1060770093
เด็กชายนาวี  พูนทิพวรรณ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
120
1061600104
เด็กชายนิติธร  สุระตโก
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
121
1061600105
เด็กชายนิธิวิชญ์  คมขำ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
122
1060860066
เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยังสิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
123
1061610042
เด็กชายบุณยกร  มั่งมีธนพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
124
1061620238
เด็กชายปฏิญญา  ธัญญะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
125
1060771326
เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
126
1060760435
เด็กชายปภังกร  สันททรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
127
1061620239
เด็กชายปรเมศวร์  เสือเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
128
1060870044
เด็กหญิงประภัสศร  บุญตา
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
129
1060771025
เด็กหญิงประภัสสร  วิจิตรวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
130
1061620307
เด็กหญิงปรารถนา  เกิดศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
131
1060871097
เด็กชายปริตต์ถากร  นิ่มเกิดผล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
132
1060870574
เด็กหญิงปวภรณ์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
133
1060860356
เด็กชายปัญจพล  ชื่นวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
134
1060770503
เด็กชายปัณณทัต  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
135
1060771327
เด็กชายปัณณธร  ธารพานิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
136
1060770701
เด็กชายปัณณธร  พงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
137
1060870577
เด็กชายปัณณวัฒน์  แก่กล้า
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
138
1060860068
เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
139
1060761056
เด็กชายปัณณา  ขันพันธ์
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 1
140
1061610043
เด็กชายปาณัสม์  วรรธกวณิชย์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1060871098
เด็กหญิงปานขวัญ  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
142
1060870582
เด็กหญิงปาล  ก้อนศิลา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
143
1060771208
เด็กชายปิยพัชร  ป้องอติคุณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
144
1060860386
เด็กชายปิยังกูร  ปั้นเปล่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
145
1060761067
เด็กหญิงปุณณชญา  ศรีประภา
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
146
1060771108
เด็กชายปุณณเมธ  สันติปิตานนท์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
147
1060760046
เด็กหญิงปุณยภรณ์  ชาวนาฝ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
148
1060860290
เด็กชายเปรมณัฐ  พัฒนดุล
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
149
1060760453
เด็กชายพงพนา  ผาสุขกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
150
1060770708
เด็กชายพงศ์ปณต  ดลอัมพรพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
151
1061600007
เด็กชายพงศ์ศิริ  ศุกรเสพย์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
152
1060760456
เด็กชายพชร  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
153
1060870946
เด็กชายพรหมวรภพ  พาอ่อน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
154
1060870586
เด็กชายพลกฤต  บุญส่งสมนุกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
155
1060771177
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทัศนวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
156
1060771028
เด็กหญิงพัทธรินทร์  อู่วุฒิพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
157
1061620267
เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  เวทยานนท์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
158
1060860357
เด็กหญิงพิชญา  จีนาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
159
1060760473
เด็กหญิงพิชาภรณ์  เจนกุลนิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
160
1060771110
เด็กชายพิทยุตม์  สุระดี
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
161
1060871101
เด็กชายพิภูษณ  เกษตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
162
1060770509
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ขวัญอัครพัฒน์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
163
1060860283
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คัมมกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
164
1060771033
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อัคนิพัชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
165
1060760479
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทับทิมพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
166
1061620309
เด็กหญิงพิรดา  ศีลาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
167
1060770510
เด็กชายพิสิฐพงศ์  สิงหนาท
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
168
1060860274
เด็กหญิงพีรดา  ศิริพันธ์พิริยะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
สพป.ปทุมธานี เขต 1
169
1060860389
เด็กชายพีรพันธ์  ช่างเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
170
1061610046
เด็กชายพีรวิชญ์  เทพแก้ว
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
171
1061620268
เด็กชายพีระศิลป์  ผลิวานนท์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
172
1060760487
เด็กชายภวดล  ยิ้มศรวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
173
1060770513
เด็กชายภัคศรัณย์  จันทราธรกุล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
174
1060760491
เด็กชายภัทร์นรินท์  ชินวัฒนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
175
1060860070
เด็กชายภัทรพล  ภมรสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1060770515
เด็กชายภาคิน  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
177
1060771218
เด็กหญิงภาณิชา  นิ่มระวี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
178
1060771038
เด็กชายภาวัจน์  กุลวุฒิโรจน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
179
1060870597
เด็กชายภูดิศ  กิ่งตระการ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
180
1060771178
เด็กชายภูดิส  ลุยะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
181
1060771112
เด็กชายภูมินทร์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
182
1060870600
เด็กชายภูรวิช  จิวิทยานุกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
183
1060870603
เด็กชายภูริชญ์  ชมแก้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
184
1060860207
เด็กชายภูริทัต  มั่นแน่
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
185
1060770736
เด็กชายเมธิชัย  คงสุข
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
186
1060870643
เด็กหญิงเมริกา  ยอดแสง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
187
1061620242
เด็กชายยศกร  ขุนณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
188
1060860256
เด็กชายยศกฤต  บัวจำนงค์
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
สพป.ปทุมธานี เขต 1
189
1061600035
เด็กชายยศพนธ์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
190
1060870606
เด็กชายยศพัทธ์  บุญช่วยเมตตา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
191
1060771399
เด็กชายยศวัฒน์  ทิพยมนตรี
ป.5
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
สพป.นนทบุรี เขต 2
192
1060860285
เด็กชายยุติวิชญ์  สมบุญดี
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
193
1060860073
เด็กหญิงรอนีย์  ก้านทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
194
1060770133
เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศ์เจริญวิชญ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
195
1060760505
เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
196
1060771114
เด็กหญิงลลิดา  เกตุเหมือน
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
197
1060760508
เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
198
1060770722
เด็กชายวงศรัณย์  ภูแล่นกับ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
199
1060771329
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
200
1061610008
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปิยมิตรอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
201
1060871202
เด็กชายวชิรวิทย์  คึมยะราช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
202
1060771117
เด็กชายวรเมธ  กาศอุดม
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
203
1061620312
เด็กหญิงวรัชญา  นูมหันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
204
1060871203
เด็กชายวรินทร  อัศวปยุกต์กุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
205
1060760063
เด็กหญิงวริศา  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
206
1060771043
เด็กชายวิชช์  กุลวุฒิโรจน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
207
1061620118
เด็กหญิงวิภาวินี  เทพณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
208
1060770520
เด็กหญิงวิรยาภรณ์  ลิ้มไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
209
1060870617
เด็กชายวีร์ราทร  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
210
1061600045
เด็กชายไวภพ  กวีดำรงพัฒนา
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1061610049
เด็กหญิงศชล  พัชรชวลิต
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
212
1060761059
เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ง่วนชู
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 1
213
1060770522
เด็กหญิงศศิภา  ฉายาสิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
214
1060771045
เด็กชายศิริภัทร  สุเมธิวิทย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
215
1060760072
เด็กหญิงศุทรา  หงษ์อร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
216
1060771179
เด็กชายศุภกร  เธียรจินดากุล
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
217
1061620244
เด็กชายศุภกร  ศิลปพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
218
1060870624
เด็กชายศุภฤกษ์  ชลานันต์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
219
1060860076
เด็กชายศุภวิศว์  คงประดิษฐผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
220
1061620040
เด็กหญิงศุภิสรา  อุปรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
221
1060770737
เด็กชายเศรษฐพงศ์  แจ่มแจ้ง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
222
1061620121
เด็กหญิงษิตาพร  สารพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
223
1060870626
เด็กหญิงสมิตา  ชยเดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
224
1061600041
เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลายสาสินธุ์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
225
1060870485
เด็กหญิงสาริศา  คชศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
226
1060860211
เด็กหญิงสาริศา  สมพงศ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
227
1060870630
เด็กชายสุขสบาย  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
228
1060860461
เด็กหญิงสุชญา  จิระเจริญวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
229
1060870631
เด็กหญิงสุชานันท์  ขวัญสุด
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
230
1060870261
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สมเล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
231
1060760561
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
232
1060771180
เด็กชายเหมภัส  หวังสันติพร
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
233
1060860358
เด็กชายอชิระวิชญ์  จีระกุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
234
1060771048
เด็กชายอธิษฐ์  ลูกไม้พรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
235
1060770528
เด็กหญิงอภิชญา  แสงมาน
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
236
1060771119
เด็กหญิงอภิญญา  สังขสัญญา
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
237
1060860245
เด็กชายอภิราม  ยางสิงอ้อ
ป.6
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
238
1060871207
เด็กหญิงอมราลักษณ์  เอกทรงพลปัญญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
239
1060860080
เด็กหญิงอรกัญญา  กวีธนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
240
1060870639
เด็กหญิงอัญชิสา  ทัศนสันติ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
241
1061620122
เด็กชายอัฐกฤต  บุตรศรีด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
242
1060760547
เด็กชายอัศม์เดช  ธัญญาหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
243
1060760548
เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
244
1060870258
เด็กชายอินทัช  สิงห์ทะนะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
245
2060770741
เด็กชายกฤติโชติ  โชติตระกูล
ม.3
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
246
2061600047
เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  ปุณยพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
247
2060770751
เด็กชายกีรติ  เทศทอง
ม.1
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
248
2060760108
เด็กหญิงจิดาภา  ไตรทิพธำรงโชค
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
249
2060771055
เด็กชายจิรทิปต์  อนุสนธิอินทรา
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
250
2060860376
เด็กชายเจสัน  ฮูดรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
251
2061600050
นางสาวชนิกานต์  สรรสม
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
252
2060760118
เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
253
2061600051
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยกิจอุราใจ
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
254
2060871238
เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
255
2060770541
เด็กหญิงฐิตารีย์  ลาภกุลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
256
2060771059
เด็กหญิงณพรรษ  ศิริแก้ว
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
257
2060760129
เด็กหญิงณัฐนันท์  แป้นห้วย
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
258
2060770542
เด็กชายด้วยเกล้า  เปลี่ยนพันธ์
ม.1
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
259
2060771407
เด็กชายธนกฤต  ท่างาม
ม.3
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
สพป.นนทบุรี เขต 2
260
2060760141
เด็กชายธนนันท์  ลาฟอง
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
261
2060870303
เด็กชายธนพล  ถมยาวิทย์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
262
2060871217
เด็กชายธัญเทพ  สืบสุข
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
263
2060760149
นางสาวธารธิชล  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
264
2060770805
นายนนทพัทธ์  เชาวน์วรนันท์
ม.3
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
265
2060760157
นางสาวนวนันท์  เพิ่มสิน
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
266
2060760160
เด็กหญิงนันทัชพร  เพ่งพิศ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
267
2060770811
เด็กชายนิษฐสิทธิ์  วัฒนจันทร์
ม.1
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
268
2060770545
เด็กหญิงบุษราคัม  ผาติชล
ม.2
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
269
2060770814
เด็กหญิงปภาดา  ประภาตะนันทน์
ม.2
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
270
2060760182
เด็กชายพิภพ  ทองอิสสระ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
271
2060771408
เด็กชายพีรวิชญ์  อมรจารุสนธิกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
สพป.นนทบุรี เขต 2
272
2060760186
เด็กชายพุฒิพงศ์  จาง
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
273
2061610098
เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
274
2061600052
เด็กชายภาสวีร์  เพิ่มพูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
275
2060771066
เด็กชายภูรินท์  แสงฉัตรแก้ว
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
276
2060760196
เด็กหญิงมารานา เมธ์  อัครนิธิ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
277
2060860370
เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
278
2060771356
เด็กหญิงรุ่งรวี  จำปีทอง
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
สพป.นนทบุรี เขต 2
279
2060770548
เด็กหญิงวรินทร  ลิมปกาญจน์เวช
ม.3
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
280
2060771068
เด็กหญิงศศิวิมล  ชุณหสวัสดิกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
281
2060770550
เด็กชายศิณวัฒน์  ไชยศรีธรรมคุณ
ม.2
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
282
2060771409
เด็กหญิงศุภภร  บุญชูใจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
สพป.นนทบุรี เขต 2
283
2060760214
นายสมิต  เก้าเอี้ยน
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
284
2060770883
เด็กชายสรวิชญ์  สอาดจิตต์
ม.2
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
285
2060771069
เด็กชายอชิระ  เทพจิตรา
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
286
2060770894
เด็กชายอดิวิชญ์  ส่งเกิด
ม.1
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
287
2060760226
เด็กชายอนัญลักษณ์  ศรีมุกดา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
288
2060860375
นายอภิรัตน์  มัจฉาฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
289
3060870645
เด็กหญิงKeyu  Zheng
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
290
3061600200
เด็กหญิงกนกพร  รุ่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
291
3060760239
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เที่ยงพัวเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
292
3061600206
เด็กหญิงกรรณิกา  กระจ่างพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
293
3060871119
เด็กหญิงกรรยาณัฎฐ  เก่งถนอมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
294
3060760578
เด็กชายกรวิชญ์  ชูเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
295
3060860215
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
296
3060860269
เด็กชายกฤษกร  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
สพป.ปทุมธานี เขต 1
297
3060760583
เด็กชายกวิน  แสงทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
298
3060771075
เด็กหญิงกวินภัททา  โสภณศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
299
3061610101
เด็กชายกษิติ์เดช  จ้อยแพง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
300
3060870655
เด็กหญิงกษิรา  ปฏิธรรมากุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
301
3060770559
เด็กชายก้องภพ  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
302
3061620273
เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ผลิวานนท์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
303
3060760591
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไอยราคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
304
3060760593
เด็กหญิงกัญยาวีร์  สกุลพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
305
3060760594
เด็กชายกัณณ์ทณัฐ  วิทยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
306
3060870662
เด็กชายกันติชา  เจริญพลัน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
307
3060860345
เด็กหญิงกันย์สินี  ศิลปสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
308
3060870665
เด็กหญิงกานต์ณภัทร  เชยชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
309
3060860217
เด็กชายการัณยภาส  จันทรา
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
310
3061600212
เด็กชายกิตติ  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
311
3061620274
เด็กชายกิตติ์กวิน  คูณทวีเดช
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
312
3060770558
เด็กชายกิตติพิชญ์  ศลกิจวาณิชย์กุล
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
313
3061600215
เด็กชายกิรติ  โพธิแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
314
3060760248
เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
315
3060870671
เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
316
3060771126
เด็กหญิงกุลพรภัสร์  สินธุกาญจนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
317
3060860397
เด็กหญิงกุลภัสสร์  จิตรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
318
3060871122
เด็กชายกุลวริศร์  ชาญเกียรติก้อง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
319
3060870500
เด็กชายไกลกังวล  วรรักษา
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
320
3060860218
เด็กหญิงขวัญชนก  ชื่นอารมย์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
321
3060870185
เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
322
3060760345
เด็กหญิงเขมจิรา  สังสดดี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
323
3060860294
เด็กชายคณิน  ไวยสุณี
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
324
3061620275
เด็กชายคุณาภพ  พลรัตน์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
325
3060760613
เด็กชายจตุรวัฒณ์  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
326
3060860090
เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
327
3060760614
เด็กชายจักริน  ศรีประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
328
3060770561
เด็กชายจักริน  สุคนธวารินทร์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
329
3060770562
เด็กหญิงจารุพิชญา  จันทรัศมี
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
330
3060870677
เด็กหญิงจารุพิชญา  จีนทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
331
3060771336
เด็กหญิงจิดาภา  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
332
3060760251
เด็กหญิงจิตประภัสสร  สุนทราวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
333
3060770922
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พิชัยฤกษ์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
334
3060870680
เด็กชายจิรกิตติ์  อัครพิพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
335
3060771128
เด็กชายจิรพัส  สรสิทธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
336
3060870681
เด็กชายจิรภาส  อังโชติพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
337
3061610056
เด็กหญิงจิรัชญา  คงธนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
338
3060870487
เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยสุริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
339
3060860091
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
340
3060760625
เด็กหญิงจิรัสยา  เอี่ยมคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
341
3060860220
เด็กหญิงจิรารัตน์  รอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
342
3060860092
เด็กหญิงจีรนันท์  หนูพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
343
3060770923
เด็กหญิงจีรภัทร์  วีระกุล
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
344
3061600011
เด็กชายจีรานุวัฒน์  พันธุ์ศรี
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
345
3060770924
เด็กชายฉัตรมงคล  พุดสีเสน
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
346
3061600230
เด็กหญิงฉันชนก  ปางรัสมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
347
3061610102
เด็กชายฉันทวัฒน์  แซ่ล้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
348
3060760633
เด็กหญิงชญาภรณ์  เทพธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
349
3061600232
เด็กหญิงชฎาพร  แพหุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
350
3060771076
เด็กหญิงชณุฏพร  ซุ่ยทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
351
3061610104
เด็กชายชนะพล  กีเรียง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
352
3060870689
เด็กชายชนัชญ์กรณ์  ดีดา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
353
3060760640
เด็กหญิงชนัดดา  พุทธวารีกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
354
3061600235
เด็กชายชนาธิป  ตังอาพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
355
3061620052
เด็กชายชนาภัทร  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
356
3060860095
เด็กหญิงชนิดาภา  บุณยภาธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
357
3060760256
เด็กหญิงชนิดาภา  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
358
3060770927
เด็กชายชยพล  ยารัมย์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
359
3061620138
เด็กหญิงชยาภรณ์  คณทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
360
3061600012
เด็กชายชยุต  เชิดชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
361
3061600380
เด็กหญิงชลนิชา  นิลโท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
362
3060871125
เด็กชายชลปวีร์  เพาธทัต
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
363
3060771132
เด็กชายชลวัท  นาคสุขปาน
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
364
3060771077
เด็กชายชวัลวิทย์  ขวัญกิจนิรันดร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
365
3060860541
เด็กชายชวิน  อังคณิต
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
สพป.ปทุมธานี เขต 1
366
3060860298
เด็กหญิงชัญญ่า  เจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
367
3060771078
เด็กชายชัยกฤต  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
368
3061600240
เด็กชายชาญวิทย์  รัตนวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
369
3061600069
เด็กชายชายชาญชลล์  เภสัชเวชกิจ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
370
3061600130
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
371
3060870499
เด็กชายโชกูล  งามเสถียร
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
372
3060870930
เด็กหญิงโชติกา  จั่นวิลัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
373
3060770431
เด็กหญิงญณิดา  เหมะธุลิน
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
สพป.นนทบุรี เขต 2
374
3060870488
เด็กชายญาณโชติ  ชาตริยานุโยค
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
375
3060870703
เด็กชายญาณพัฒน์  แก้วอุทัศน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
376
3060871126
เด็กหญิงญาดา  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
377
3060760261
เด็กหญิงญานิศา  เพ็งผล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
378
3061620246
เด็กหญิงฐิตารีย์  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
379
3061620144
เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
380
3061600243
เด็กหญิงฐิติญา  จิตรอารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
381
3061600244
เด็กหญิงฐิตินันท์  ตั้งจักรวรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
382
3061600247
เด็กหญิงฐิติวรดา  บูญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
383
3060870710
เด็กชายณฐกร  สายหยุด
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
384
3060760669
เด็กชายณฐนนท์  รื่นหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
385
3060770935
เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์เหลือง
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
386
3060770936
เด็กชายณภัทร  นันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
387
3060760265
เด็กชายณภัศญ์กร  รักกะเปา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
388
3060770573
เด็กหญิงณัชชา  จันสว่าง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
389
3061600013
เด็กชายณัชพล  ตั้งศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
390
3060870716
เด็กหญิงณัฎฐิกา  ชัยบุญมา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
391
3060870718
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดิษฐเกษร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
392
3061600249
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
393
3061620149
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ปลัดศรีช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
394
3061620247
เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรปานกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
395
3060760271
เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  คะปูคำ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
396
3060870721
เด็กหญิงณัฐฐาพร  กิติประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
397
3061610058
เด็กหญิงณัฐฐาพร  อรุณแสงศิลป์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
398
3061600014
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
399
3060770578
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาทา
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
400
3060760683
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุขทวีกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
401
3061600134
เด็กหญิงณัฐธีรา  จักรชัย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
402
3060760687
เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
403
3060870728
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
404
3060771140
เด็กชายณัฐพงศ์  ทองปุย
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
405
3060770581
เด็กชายณัฐพัชร์  กาญจนอโนทัย
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
406
3060770943
เด็กชายณัฐภัทร  ต๊ะเสาร์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
407
3060761046
เด็กหญิงณัฐรดา  ทักษิณไศล
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
สพป.นนทบุรี เขต 1
408
3060760274
เด็กชายณัฐรัชต์  นกพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
409
3061600015
เด็กหญิงณัฐวลัญญ์  พันธุ์ศรี
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
410
3060870730
เด็กหญิงณัฐวศา  พ่วงพี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
411
3060770944
เด็กชายณัฐวัชต์  กิตติวณิชานนท์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
412
3061600072
เด็กชายณัฐวัฒน์  สุทธิเดชารัชต์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
413
3060870489
เด็กชายณัฐวินทร์  วัฒนกิตติ
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
414
3060770946
เด็กหญิงณิชากร  ลายทอง
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
415
3060860102
เด็กหญิงณิชาภัทร  อึ้งพิทักษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
416
3060860275
เด็กชายเด่นแท้  ว่องไวลิขิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
สพป.ปทุมธานี เขต 1
417
3060770584
เด็กชายตรัยคุณ  บุญมาตย์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
418
3061600139
เด็กหญิงตะวัน  อุ่นเต็มใจ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
419
3060870735
เด็กชายติรวัฒน์  พัฒนวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
420
3060761065
เด็กชายเตชินท์  วิจิตรไกรสร
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 1
421
3060760702
เด็กหญิงทยิดา  บำเพ็ญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
422
3061620059
เด็กชายทรงวุฒิ  กวนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
423
3060870490
เด็กหญิงทรธภร  พาหาสิงห์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
424
3060860333
เด็กชายเทพทัต  คลายานนท์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
425
3060860270
เด็กหญิงธนภรณ์  เทพธัญญะ
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
สพป.ปทุมธานี เขต 1
426
3060770346
เด็กชายธนกร  เกิดกล้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
สพป.นนทบุรี เขต 2
427
3060760715
เด็กชายธนกร  อร่ามพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
428
3060771278
เด็กชายธนดล  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
429
3060760281
เด็กชายธนเดช  ท้วมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
430
3060871251
เด็กชายธนบดี  วันดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
431
3060860104
เด็กหญิงธนพร  ตุลยากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
432
3061620160
เด็กหญิงธนภรณ์  พิริยกิจโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
433
3061600016
เด็กชายธนเสฏฐ์  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
434
3060860108
เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
435
3060870491
เด็กหญิงธนัญชภร  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
436
3060760726
เด็กชายธนาธร นิมสารา  นัมมาวัตตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
437
3060771279
เด็กชายธนาธิป  วรมุสิก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
438
3060860271
เด็กหญิงธนิดา  เหมือนสร้อย
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
สพป.ปทุมธานี เขต 1
439
3060860111
เด็กชายธฤษฎา  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
440
3060770953
เด็กชายธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
441
3061600271
เด็กชายธัชนนท์  ยิ้มช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
442
3060770954
เด็กหญิงธัญชนก  โอฬาริกเดช
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
443
3060760731
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อ่วมอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
444
3060871252
เด็กหญิงธัญญลักษมณ  อัครศรีประไพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
445
3060771280
เด็กหญิงธัญญาดา  หุ่นสม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
446
3060860347
เด็กหญิงธัญภัส  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
447
3060760737
เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งอริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
448
3060771145
เด็กชายธาวิน  สมยา
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
449
3060760741
เด็กหญิงธิชานันท์  ทองนวคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
450
3061620249
เด็กชายธิติ  น้อยเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
451
3060760743
เด็กชายธิติพัทธ์  บุษบงก์ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
452
3060870757
เด็กชายธีร์นิปุณ  ชัยอมฤต
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
453
3060860024
เด็กชายธีรภัทร  ทิ้งโคตร
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
454
3061600278
เด็กชายธีรภูรินทร์  หลวงพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
455
3061600144
เด็กชายธีรยุทธ  คงสุข
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
456
3060870756
เด็กชายธีรวัชร  ฉวีนิล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
457
3060860348
เด็กชายธีรวีร์  ขำโคกสูง
ป.4
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
458
3060760751
เด็กชายนนทกิจ  นาคเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
459
3060870493
เด็กชายนพบดินทร์  วัลลานนท์
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
460
3060870758
เด็กหญิงนพมาส  จากสถาน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
461
3060760284
เด็กหญิงนภัค  นิธิชัยภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
462
3060860227
เด็กหญิงนภัทร  แตงสี
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
463
3060771086
เด็กหญิงนภัส  ทองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
464
3060871136
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
465
3060871285
เด็กหญิงนภัสสร  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนดวงกมล
สพป.ปทุมธานี เขต 2
466
3060860122
เด็กหญิงนภัสสร  สันติสุนทรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
467
3060760760
เด็กหญิงนวพรรษ  แจ่มโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
468
3060860542
เด็กหญิงนวินดา  เลิศเพ็ญเมธา
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
สพป.ปทุมธานี เขต 1
469
3060760761
เด็กชายนัทพล  สุนทโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
470
3060870765
เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  พูนพายัพ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
471
3060860124
เด็กชายนันท์นภัส  ชัยชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
472
3060860349
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
473
3060760764
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
474
3061610106
เด็กหญิงนันทมน  นาคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
475
3061600382
เด็กหญิงนาตาชา  นิลโท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
476
3060870768
เด็กหญิงนิตกา  อินทร์คำน้อย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
477
3061600383
เด็กหญิงนิรชา  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
478
3060771088
เด็กชายบรรณวัฒน์  หาญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
479
3060860127
เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขสุแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
480
3060860228
เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
481
3060760289
เด็กชายบูรณิน  พูลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
482
3060860242
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีจันทร์ทิม
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
483
3060870924
เด็กหญิงเบ็ญญาภา  อุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
484
3060860378
เด็กหญิงปณิตา  จันทรเวคิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
485
3060871255
เด็กชายปภินวิช  โถวสกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
486
3060770349
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ดิ่งกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
สพป.นนทบุรี เขต 2
487
3061600077
เด็กชายปรัตถกร  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
488
3061610014
เด็กชายปรานต์ปยุต  ศรีสุขรัตนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
489
3060870777
เด็กหญิงปราวดี  รพีพงศ์พรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
490
3061600296
เด็กหญิงปริญญ์ลลนา  สาคะรังค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
491
3061600147
เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
492
3060871140
เด็กหญิงปรีชญา  ปีติโกศล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
493
3060860128
เด็กหญิงปรียาวดี  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
494
3060860311
เด็กชายปฤณธณัณท์  ทวีรัตน์ทัศกุล
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
495
3061600297
เด็กหญิงปวรวรรณ  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
496
3060860500
เด็กชายปวริศร์  เพ็งขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
497
3060771089
เด็กหญิงปวริศา  เพชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
498
3060870784
เด็กหญิงปัณชญา  มีโชค
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
499
3061620250
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัดโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
500
3061600017
เด็กหญิงปัณณธร  เลาห์เจริญบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
501
3060771148
เด็กชายปัณณวิชญ์  จาดเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
502
3061600300
เด็กหญิงปาณิสรา  สินไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
503
3060771181
เด็กหญิงปาลิกา  ดวงสร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
504
3060870791
เด็กหญิงปิยธิดา  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
505
3060870792
เด็กชายปิยพัทธ์  ประพงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
506
3060770439
เด็กชายปุญชรัศมิ์  สิริบวรนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
สพป.นนทบุรี เขต 2
507
3060761064
เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธิพร
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 1
508
3060771182
เด็กชายปุณณวิชญ์  สุวรรณธนรักษ์
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
509
3060760813
เด็กหญิงปุณณารมย์  ดำหริชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
510
3060870797
เด็กชายปุณยโชติ  บุญหนุน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
511
3060871289
เด็กชายปุณยากร  สุธีโรจน์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
512
3061600303
เด็กชายปูรณ์ปริญ  กระแจะเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
513
3061600363
เด็กหญิงเปรมธีรา  ธีระกุลพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
514
3061610022
เด็กหญิงไปรยา  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
515
3060860230
เด็กชายพงศภัค  อะช่วยรัมย์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
516
3060870495
เด็กชายพชร  เก่งการุณกิจ
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
517
3060870799
เด็กชายพชร  ยี่สุ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
518
3060771290
เด็กชายพชรเทพ  ดำรงศ์มหาวรกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
519
3060860035
เด็กชายพชรพล  พูลสุข
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
520
3060860314
เด็กชายพชรพล  ภาคทอง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
521
3060770613
เด็กชายพนธกร  วิเชษฐ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
522
3060770614
เด็กหญิงพรณภัทร์  โททอง
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
523
3060860140
เด็กหญิงพรปวีณ์  โทฮาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
524
3061600079
เด็กหญิงพรพรรษา  แหวนทองคำ
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
525
3060770204
เด็กหญิงพรรษา  สุดจิตพร
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
526
3060760820
เด็กชายพระพาย  จิตร์อำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
527
3060760822
เด็กชายพริษฐ์  สุจริตชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
528
3060771342
เด็กหญิงพฤฒยา  ประรินรัมย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
529
3060760828
เด็กชายพศิน  พรรณาปยุกต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
530
3060760829
เด็กชายพสิษฐ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
531
3060760830
เด็กชายพสิษฐ์  นวลประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
532
3060760307
เด็กชายพสุธันย์  ปรวัฒน์ปรียกร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
533
3060860351
เด็กชายพัชรพล  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
534
3061610065
เด็กหญิงพัตรพิมล  หงษ์โต
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
535
3061600019
เด็กชายพันธุ์ระพี  เตียวสกุล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
536
3060771155
เด็กหญิงพิชชา  คณโฑแก้ว
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
537
3060771360
เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอัมพรไพศาล
สพป.นนทบุรี เขต 2
538
3060860146
เด็กหญิงพิชญาญาณี  สว่างใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
539
3061610066
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตันติโรจนาเมธ
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
540
3060871151
เด็กชายพิพัศกร  นามธิราช
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
541
3060771343
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
542
3061600310
เด็กหญิงพิมพญา  รัตนชาติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
543
3060760840
เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  วัชรเปรมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
544
3060860147
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  งามล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
545
3060860148
เด็กหญิงพิมพ์ปรินทร์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
546
3060871153
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ดีนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
547
3061600313
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เพ็งโตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
548
3061600314
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
549
3060760843
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เดโชวงษ์ชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
550
3061600311
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อุดมภักดีพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
551
3061610018
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
552
3060770440
เด็กชายพิษณุ  อินทนู
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
สพป.นนทบุรี เขต 2
553
3061620185
เด็กชายพีรเชฏฐ์  สุวีรายุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
554
3060871290
เด็กชายพีรณัฐ  อาภาสวัสดิ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
555
3060771293
เด็กชายพีรวิชญ์  อิ่มไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
556
3060760850
เด็กชายพุฒิพงศ์  ฆะวีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
557
3060760348
เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
558
3060761048
เด็กหญิงเพ็ชรประกาย  มาทัน
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
สพป.นนทบุรี เขต 1
559
3061600365
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผลมะไฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
560
3060871276
เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
561
3060760316
เด็กหญิงฟ้าใส  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
562
3060771156
เด็กหญิงภคภัทร  ทรัพย์ห่วง
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
563
3060870825
เด็กหญิงภคมน  ภิญโญชีพ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
564
3061600316
เด็กหญิงภทพร  ผิวเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
565
3060760856
เด็กชายภพธรรม  ปฏิรพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
566
3061620252
เด็กหญิงภรัณยา  ทองประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
567
3060770972
เด็กชายภวรัญชน์  อาชญาเสน
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
568
3060860151
เด็กหญิงภัควลัญช์  กรอบสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
569
3061600020
เด็กหญิงภัทรวดี  พิทักษ์ชัยณรงค์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
570
3060771158
เด็กหญิงภัทราพร  ตินตะโมระ
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
571
3060760863
เด็กหญิงภัทริน  มลผาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
572
3060770975
เด็กชายภาคิน  ศรีวารินทร์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
573
3060860154
เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
574
3060870833
เด็กหญิงภาริญ  ยงวัฒนสุนทร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
575
3061600021
เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
576
3060871158
เด็กชายภูชิต  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
577
3060860156
เด็กหญิงภูชิสสรา  พงพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
578
3061620074
เด็กชายภูตะวัน  กิริวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
579
3060760870
เด็กชายภูตะวัน  สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
580
3060871162
เด็กชายภูโตห์  พันธ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
581
3060771385
เด็กหญิงภูไพรงาม  บุระเนตร
ป.6
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
582
3060860543
เด็กชายภูมิรพี  พันธุเมฆินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
สพป.ปทุมธานี เขต 1
583
3060871267
เด็กหญิงภูริชญา  ดอนกลาง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
584
3061620253
เด็กชายภูริวัฒน์  ตุ้มนิลกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
585
3060860158
เด็กหญิงภูษณิศา  เกษพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
586
3060870841
เด็กชายมิ่งขวัญ  ฉะอุ่ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
587
3060870843
เด็กหญิงมุนินทร์  กลั่นบุญชุ่ม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
588
3061620230
เด็กชายเมธัญกร  คงสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
589
3060761033
เด็กชายเมธี  กุลนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
590
3061620190
เด็กชายยศกร  คงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
591
3060871066
เด็กชายยศพล  โพธิ์ใย
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
592
3061620191
เด็กชายยุทธพล  ไกรเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
593
3060760885
เด็กชายยุทธศิลป์  จินะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
594
3060760886
เด็กหญิงยุภาพร  สีหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
595
3060870931
เด็กหญิงโยษิตา  มงคลพัฒนะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
596
3060860160
เด็กชายรชต  อยู่สบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
597
3060860236
เด็กชายรชธรน์  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
598
3060860161
เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
599
3060760893
เด็กชายรัชชานนท์  ผ่่องสุริยชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
600
3060870852
เด็กชายรัชเดช  สุพัฒนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
601
3061620192
เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
602
3060771299
เด็กหญิงรุจิภัสสร์  พจน์สุนทร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
603
3060760904
เด็กชายวชิตะ  ตุรงคินานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
604
3061620078
เด็กชายวชิรวิชญ์  จุลบุญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
605
3060870856
เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทคง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
606
3060760327
เด็กหญิงวรญา  ทองดูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
607
3060760329
เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
608
3060771161
เด็กหญิงวรายุภัสร์  กิติสมพรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
609
3060871165
เด็กชายวริทธิ์ธร  เจริญอนันต์กิจ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
610
3060770224
เด็กหญิงวริศรา  เข็มเงิน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
611
3060871168
เด็กหญิงวริศรา  ทานัธยพงศ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
612
3060870861
เด็กหญิงวริศรา  วันเต็ม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
613
3060860166
เด็กชายวัฒนพงษ์  โชคชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
614
3061620198
เด็กหญิงวัสสิกานต์  คงสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
615
3060770980
เด็กชายวิชชา  สุนทรวงษ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
616
3061600341
เด็กหญิงวิชญาพร  บุญโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
617
3061600023
เด็กชายวิศว์รุตม์  คุณวโรตม์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
618
3060870871
เด็กชายวีรศรุต  บริสุทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
619
3060870872
เด็กชายวีระภัทร  สุบรรณา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
620
3060771305
เด็กชายศตายุ  เกียรติกมลมาลย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
621
3060860528
เด็กหญิงศรินญา  คงเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
622
3061600158
เด็กหญิงศรินญาพักตร์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
623
3060771346
เด็กหญิงศศธร  จันคีรีเขตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
624
3060760939
เด็กหญิงศศิวิภา  นิ่มทรงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
625
3060870875
เด็กหญิงศิรกัลยา  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
626
3060860169
เด็กชายศิรชัช  เขียวชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
627
3060770638
เด็กชายศิรชัช  สันเหล็ม
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
628
3060771164
เด็กชายศิรวิชญ์  สีสันต์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
629
3060760942
เด็กชายศิวกร  พัฒนบวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
630
3060860172
เด็กชายศุภกร  ทำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
631
3060760946
เด็กชายศุภกร  แสงบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
632
3060860173
เด็กชายศุภณัฐ  ติ้ววงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
633
3060871272
เด็กชายศุภเวช  กองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
634
3060870882
เด็กหญิงศุภิกา  กวีวัจน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
635
3060760954
เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
636
3060870883
เด็กชายสมัชญ์  สากลปัญญา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
637
3061620206
เด็กหญิงสมิตานัน  ลาภผลทวีคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
638
3060760958
เด็กชายสรวัชญ์  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
639
3060870894
เด็กหญิงสโรชิณี  ภูทำนอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
640
3061620207
เด็กชายสลากพัฒน์  ทวีโกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
641
3061600161
เด็กชายสัญญา  พิลาดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
642
3060870886
เด็กชายสิปปภาส  ไทประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
643
3061620256
เด็กหญิงสิริขวัญ  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
644
3061620212
เด็กหญิงสิริลักษณ์  พิมพขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
645
3060770444
เด็กหญิงสิริวิมล  ตลับนาค
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
สพป.นนทบุรี เขต 2
646
3060870498
เด็กชายสุกฤษ  ประสานทอง
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
647
3060760971
เด็กหญิงสุกัญญา  ทองตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
648
3060860181
เด็กหญิงสุชัญญา  เตยอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
649
3061600087
เด็กหญิงสุทธินันท์  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
650
3061600353
เด็กชายสุทิวัส  มีโฉมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
651
3061620217
เด็กหญิงสุปรีญากรณ์  พลยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
652
3061620089
เด็กหญิงสุพรรณณี  สมใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
653
3060760978
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีอำพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
654
3060760985
เด็กหญิงสุรัตติกานต์  เมฆกระจาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
655
3060760986
เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์ผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
656
3060770992
เด็กชายสุวิจักษณ์  มดตะน้อย
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
657
3061610076
เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
658
3061620296
เด็กหญิงอธิชา  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
659
3060770993
เด็กชายอธิศติพงศ์  เอี่ยมวนานนทชัย
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
660
3060760997
เด็กหญิงอนัญญา  แสงสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
661
3060761000
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีรัตนนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
662
3060771311
เด็กหญิงอภิชญา  เสมศรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
663
3060771348
เด็กชายอภิภู  มาลัยมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
664
3061610078
เด็กชายอภิรักษ์  จงไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
665
3060870908
เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิ์กรวยทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
666
3060761006
เด็กชายอมเรศ  นุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
667
3060761005
เด็กหญิงอมลรดา  แดงอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
668
3060870911
เด็กหญิงอมิตา  ศรีพลอย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
669
3060860331
เด็กหญิงอริสรา  ศรีไชยกิจ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
670
3060761016
เด็กหญิงอันดามัน  วงศ์วิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
671
3060770644
เด็กชายอัมรินทร์  เกิดเฉ็งเม็ง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
672
3060771170
เด็กชายอัษฏาวิชญ์  เชื่อมสุข
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
673
3061600089
เด็กชายอาทิตย์  เทพมังกร
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
674
3060771386
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  วงศ์มณี
ป.6
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
675
3060771172
เด็กหญิงอินทรดา  โพธิ์สวย
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
676
3060771173
เด็กหญิงอินทร์ธาดา  ปานช้าง
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
677
3060761022
เด็กหญิงอิลิยาน่า  รุ่งเรื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
678
3061600361
เด็กชายอีศภัทร  เรือนทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
679
3060870477
เด็กหญิงอุบลวรรณ  กันตา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
680
3060771318
เด็กหญิงเอลียาห์  เอล หิมกร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2