รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1052301710
เด็กหญิงกชพรรณ  นาคอ่อน
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
2
1052301914
เด็กหญิงกชมน  ศรีเรือนทอง
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
3
1052300596
เด็กหญิงกรชนก  เปสิโต
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
4
1052300669
เด็กชายกรณ์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
5
1052303350
เด็กชายกรณ์  สว่างทรพัย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
6
1052304109
เด็กชายกรภัคมน  ไทยทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
7
1052303686
เด็กชายกรภัทร  วงศ์จงใจหาญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
8
1051500013
เด็กหญิงกรวรรณ  ยอดยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
9
1052300670
เด็กชายกฤชณัท  หวู
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
10
1052301224
เด็กชายกฤตชพัฒน์  ดีประเสริฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
11
1051490438
เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
12
1052301225
เด็กชายกฤตภาส  เหมหาญวิภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
13
1052300597
เด็กชายกฤตภาส  อุดมกิจโสภณ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
14
1052300083
เด็กชายกฤตยชญ์  จีราคม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
15
1052300084
เด็กชายกฤติน  ฝังกิจ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
16
1052303352
เด็กชายกฤติน  ศรีสันติสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
17
1052304110
เด็กชายกฤติพงษ์  วังใน
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
18
1051500627
เด็กชายกฤติพัฒน์  จันทคาต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
19
1052303020
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เชาว์วรวิญญู
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
20
1052302526
เด็กชายกฤษ  ธรรมมารักษ์
ป.5
โรงเรียนอมาตยกุล
สพป.กรุงเทพมหานคร
21
1052302124
เด็กหญิงกฤษชญาดา  เชี่ยนมั่น
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
22
1052302533
เด็กชายกฤษฏ์ภูมิ  ใช้เทียมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
23
1052302928
เด็กชายกวิน  ฉัตรเลิศพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
24
1052301228
เด็กชายกวินภพ  ดิษสุนรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
25
1052300674
เด็กชายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
26
1052302069
เด็กหญิงกัญจนรัชต์  เนตรมนต์ประภา
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
27
1052304096
เด็กชายกัญจน์  กรอบแป้น
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
28
1051500406
เด็กชายกัญจน์  ทิพมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
29
1051500595
เด็กหญิงกัญชพร  ธราพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
30
1052303687
เด็กหญิงกัญญ์ปวิชญา  ธนามี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
31
1052303895
เด็กชายกัณฑ์เอนก  คมพัฒนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
32
1052303353
เด็กชายกันต์ธี  ยงวณิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
33
1051500628
เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญกิจภิญโญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
34
1052302929
เด็กชายกันตพัฒน์  ภุชงค์โสภาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
35
1052300680
เด็กชายกันตภณ  สุภัทโร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1051490439
เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
37
1051500483
เด็กชายกันทรากร  เหมือนขาว
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
38
1051500564
เด็กชายกัลยกร  ประทูลทอด
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
39
1052303070
เด็กหญิงกานต์สินี  จักรเสมาสถิตกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
40
1052300684
เด็กชายกิตติ  ผาติสุวัณณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
41
1052301560
เด็กชายกิตติกร  สุขุมประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
42
1052301890
เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นปรีชา
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
43
1052302703
เด็กชายกีรติ  ฤทธานุกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
44
1052304116
เด็กหญิงกุลชญา  มหาโล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
45
1051500630
เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
46
1051500078
เด็กหญิงเกศชนก  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
47
1052301293
เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
48
1051490730
เด็กหญิงเข็มอัปสร  หู
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
49
1052300688
เด็กชายคณพศ  เอกตระกูลเกษม
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
50
1051490441
เด็กชายคมน์ษัฑวัต  เสถียรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
51
1052300689
เด็กชายคุณภาช  โรจนาประดับ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
52
1052302931
เด็กชายคุณัชญ์  สุวรรณอำพรชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
53
1052301440
เด็กหญิงจริยาพร  วงศ์เลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
54
1052301858
เด็กหญิงจิตต์ศจี  พรหมมานุวัติ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
55
1052302346
เด็กชายจิรกิตติ์  จันทโรจวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
56
1052303691
เด็กชายจิรเทพ  นิลแสงทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
57
1052300097
เด็กชายจิรภัทร  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
58
1052301234
เด็กชายจิระพัชร์  พุฒดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
59
1052300600
เด็กชายจิรัฎฐ์  ฟูดุลยวัจนานนท์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
60
1052301414
เด็กชายจิรัฏฐ์  คณิศิรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
61
1052300695
เด็กชายจิราวัฒน์  หงส์นิมิตชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
62
1052301198
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
63
1051500596
เด็กหญิงจุฬารินทร์  ภาพวิจิตรศิลป์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
64
1051490474
เด็กชายเจติพัทธ์  ดิลกศักดากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
65
1052302704
เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมจำรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
66
1051500566
เด็กหญิงชญาภา  โกเมฆ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
67
1051490690
เด็กหญิงชญาภา  พุทธธนศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
68
1052303354
เด็กหญิงชณชนก  ศิริทิณพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
69
1052302539
เด็กชายชนกันต์  ชัยแป้น
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
70
1052301674
เด็กชายชนนน  อนันตบุรี
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1051500510
เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
72
1051500368
เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
73
1051500633
เด็กชายชนาธิป  อัมพร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
74
1052301754
เด็กหญิงชนิดาภา  ชินธเนศ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
75
1051490980
เด็กหญิงชนิตา  เพ็งพานิช
ป.5
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
76
1051500022
เด็กหญิงชนิสรา  เหลาผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
77
1052302541
เด็กหญิงชมศมนต์  ชมภูคำ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
78
1052301237
เด็กชายชยพล  จิระวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
79
1052303073
เด็กชายชยพล  นนทสูติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
80
1052301441
เด็กหญิงชลิดา  พิทักษ์กุลสิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
81
1052303693
เด็กหญิงชัญญาภัค  ศุภมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
82
1052303877
เด็กหญิงชัญษา  พูลชื่น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
สพป.กรุงเทพมหานคร
83
1052303694
เด็กชายชัยวริษฐ์  ชัยพัฒน์ธนโชติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
84
1052300703
เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
85
1052302934
เด็กชายชิษณุพงศ์  จรุงพรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
86
1051490692
เด็กชายชูตระกูล  นาคดี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
87
1051500081
เด็กหญิงโชติกา  ปราการวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
88
1052301697
เด็กหญิงโชติกา  ลักษณะภู
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
89
1051500488
เด็กหญิงโชติกา  เลิศธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
90
1051500408
เด็กชายญาณพัฒน์  ปุยละเทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
91
1052304517
เด็กชายญาณพัฒน์  สะตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)
สพป.กรุงเทพมหานคร
92
1051490442
เด็กชายญาณภัทร  เพิ่มพรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
93
1052301757
เด็กชายญาณภัทร  สุขจำเริญ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
94
1052302935
เด็กชายญาณวิชญ์  สิริปัญญาวิทย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
95
1052300705
เด็กชายญาณวุฒิ  ทีศรี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
96
1051490402
เด็กหญิงญาณาธิป  หลาบคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
97
1052302709
เด็กหญิงญาณิศา  ดำรงธรรมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
98
1052303660
เด็กหญิงญาณิศา  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
99
1052303355
เด็กหญิงญาณิศา  อนงค์เลขา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
100
1051490103
เด็กชายฐนกร  เบนอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
101
1052301915
เด็กหญิงฐาปานีย์  เชาว์ไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
102
1052301443
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒนะจุฑานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
103
1052300112
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีวรเวียง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
104
1052302936
เด็กชายฐิติบดี  เลิศถาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
105
1051500330
เด็กหญิงฐิติมา  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1052301446
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนเทวมาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
107
1052303696
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิชชาชู
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
108
1051500636
เด็กชายณกรชัย  เตชะคุณกรปรีดา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
109
1052300114
เด็กชายณชพล  คล้ายมนต์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
110
1052302543
เด็กชายณชพล  คูโณปการ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
111
1052303078
เด็กชายณฐกร  คุ้มมั่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
112
1051500637
เด็กชายณฐพงษ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
113
1051500638
เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
114
1052303079
เด็กชายณฐรัชต์  ผ่องญาติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
115
1052301729
เด็กชายณฐรัฐ  พัวพันสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
116
1051500409
เด็กหญิงณทิพรดา  วาดกลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
117
1051490443
เด็กชายณธกร  ธิติชัยกุลธร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
118
1052300005
เด็กชายณพงษ์  หัสดิเทียนทอง
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
119
1052304031
เด็กชายณภัทร  ชมโชค
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
สพป.กรุงเทพมหานคร
120
1052301447
เด็กหญิงณภัทร  เผ่าหฤหรรษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
121
1052304006
เด็กชายณภัทร  ลิ้มจำเริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
122
1052302545
เด็กชายณรงค์วัส  วาจรัต
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
123
1051490693
เด็กชายณรรฐกรณ์  คงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
124
1051490444
เด็กชายณฤต  อุชุปาละนันท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
125
1052300116
เด็กชายณวรรฒ  ทรวงบูรณกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
126
1052301730
เด็กหญิงณวิสาร์  จิรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
127
1052302046
เด็กหญิงณัชชา  ลิมป์ศิริวรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
128
1052301675
เด็กหญิงณัชชาริตา  ตังคุณากร
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
สพป.กรุงเทพมหานคร
129
1052304349
เด็กหญิงณัฎฐ์ชยธร  วราเวทย์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค
สพป.กรุงเทพมหานคร
130
1052304384
เด็กชายณัฎฐวิชญ์  กอเกิดพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส
สพป.กรุงเทพมหานคร
131
1051490445
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อิ่มแสง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
132
1052302713
เด็กชายณัฏฐชัย  เกียรติวีรภัทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
133
1052302937
เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เรียนปิงวัง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
134
1051500351
เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  อยู่โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
135
1052300353
เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
136
1051490446
เด็กชายณัฐกรณ์  อรุณสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
137
1052301245
เด็กชายณัฐกิตติ์  เจิ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
138
1052302938
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศตพรพิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
139
1051490581
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
140
1052302679
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสมิทธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1052303082
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วัฒนไพลิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
142
1052303083
เด็กชายณัฐธรรม์  รัศมีสกุลไกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
143
1052301952
เด็กหญิงณัฐนรี  โอสถานันต์กุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
144
1051490582
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
145
1051500642
เด็กชายณัฐปคัลภ์  สร้อยสิงห์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
146
1052302939
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
147
1052303357
เด็กชายณัฐพล  ทีปจิรังกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
148
1052301202
เด็กชายณัฐพัชร์  คงพิทักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
149
1052304084
เด็กชายณัฐพัชร์  เตชัสนิธินันท์
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
สพป.กรุงเทพมหานคร
150
1052304097
เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งก้าน
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
151
1051500643
เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
152
1052303025
เด็กหญิงณัฐรดา  ตวงทอง
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
153
1052303358
เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยจิตรเจริญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
154
1052303301
เด็กชายณัฐวรพล  วงศ์พิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
155
1052301859
เด็กหญิงณัฐิดา  จารุดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
156
1052303701
เด็กหญิงณิชกานต์  ต่อกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
157
1051500597
เด็กหญิงณิชภัทร  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
158
1051490447
เด็กหญิงณิชา  ไชยอัชนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
159
1052300607
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลวิตพิชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
160
1051500598
เด็กหญิงณิศรา  แก้วลัดดา
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
161
1052302047
เด็กชายดนัยภัทร  เลิศรัตนสุนทร
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
162
1052303809
เด็กหญิงดนิตา  ชูชัยสุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
163
1052303085
เด็กชายดรณ์  สว่างทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
164
1052303086
เด็กชายดรัส  วรรณสารเมธา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
165
1052302018
เด็กหญิงดานา  ชาญชัยพิชิต
ป.6
โรงเรียนลาซาล
สพป.กรุงเทพมหานคร
166
1052301248
เด็กชายดีงาม  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
167
1052302391
เด็กชายแดเนียล เจมส์  มิลล์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
168
1052304007
เด็กชายตรัย  เหลี่ยมมุกดา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
169
1052302290
เด็กชายตฤณ  มนตลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
170
1052303703
เด็กชายตุลธร  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
171
1052302461
เด็กชายเตชินท์  คุมเจริญ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
172
1052301736
เด็กชายไตรภูมิรัสมิ์  ภุมมาลา
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
173
1052301569
เด็กชายทยา  เลื่อลือเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
174
1052301249
เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
175
1051490697
เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1051500281
เด็กชายทีปกร  พูนพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
177
1052303027
เด็กหญิงธญานี  เอมเปรมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
178
1052303089
เด็กชายธนกร  ตั้งเจตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
179
1051490839
เด็กชายธนกร  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
180
1052303090
เด็กชายธนกร  พุ่มโพธิงาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
181
1051500644
เด็กชายธนกร  หลีน้อย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
182
1052300723
เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
183
1052301766
เด็กชายธนกร  อวัสดาพร
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
184
1052301250
เด็กชายธนกฤต  เกษตรภิบาล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
185
1052304059
เด็กชายธนกฤต  มณีแก้วพิชยา
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
186
1052301860
เด็กชายธนกฤต  อร่ามผล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
187
1052300724
เด็กชายธนกฤต  อังคะปัญญาเดช
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
188
1052303810
เด็กชายธนชานน  หุ่นแสวง
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
189
1052300729
เด็กชายธนโชติ  ชีวพิทักษ์ผล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
190
1052302718
เด็กชายธนณัฏฐ์  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
191
1052300726
เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
192
1052300611
เด็กชายธนเดช  รุจานันท์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
193
1052303302
เด็กชายธนนท์  ธัญญกสิกล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
194
1052302359
เด็กหญิงธนพร  ชวนะสุนทรพจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
195
1052300339
เด็กชายธนพัฒน์  ชูสุขอมร
ป.6
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
สพป.กรุงเทพมหานคร
196
1051500646
เด็กชายธนยุทธ  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
197
1051500410
เด็กชายธนวันต์  พิมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
198
1052302547
เด็กชายธนวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
199
1052300610
เด็กชายธนสันต์  เชี่ยวชาญอาชีวะ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
200
1052301206
เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
201
1052301694
เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล
ป.5
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
202
1052302361
เด็กหญิงธนาภา  ชวนะสุนทรพจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
203
1051500445
เด็กหญิงธมนวรรณ  ยอดดี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
204
1052302180
เด็กชายธรณ์เทพ  กาญจนภูผา
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
205
1052302942
เด็กชายธรรม์ณภพ  เลิศบุญยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
206
1052302181
เด็กชายธรรมวุฒิ  ตันฑเทอดธรรม
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
207
1052303704
เด็กชายธรรศ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
208
1052303029
เด็กชายธฤต  เรืองสังข์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
209
1052303360
เด็กชายธฤษณัช  วรรณะพาหุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
210
1052303898
เด็กชายธฤษณุธัช  กริ่มใจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1052303093
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนถาวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
212
1052300731
เด็กชายธัชชัย  อภินัยนาถ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
213
1052301255
เด็กชายธัชพล  พันธุ์ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
214
1052303706
เด็กชายธัชพล  อมรพรภิรมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
215
1052301421
เด็กหญิงธัญชนก  เปลื้องสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
216
1052302292
เด็กหญิงธัญชนก  เอื้อโสภณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
217
1052301940
เด็กชายธัญชนิต  เจตกิตติโชค
ป.6
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
สพป.กรุงเทพมหานคร
218
1051500647
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  พรอนันต์เลิศ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
219
1052303094
เด็กชายธัญญ์  ศรีเจริญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
220
1052302510
เด็กหญิงธัญนิตย์  ฉันท์พุทธิเวท
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
221
1051500649
เด็กชายธาวิน  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
222
1051500034
เด็กหญิงธิดาพัฒน์  ไพรเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
223
1052304035
เด็กชายธิติวัฒน์  จิรธรรมวศิน
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
สพป.กรุงเทพมหานคร
224
1052303303
เด็กชายธิติวัฒน์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
225
1052300484
เด็กชายธิษณ์ทักษ์  สมานุหัตถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
226
1052303663
เด็กชายธีธนัท  สำราญวานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
227
1052303707
เด็กชายธีธัช  พิพัฒน์ธราทรชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
228
1052303095
เด็กชายธีธัช  สถิระพจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
229
1052301422
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
230
1051500282
เด็กชายธีรดา  มาชา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
231
1051500515
เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
232
1052303097
เด็กชายธีรพัฒน์  เพิ่มพูลโชคคณา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
233
1052303098
เด็กชายธีร์  ชอบแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
234
1052301676
เด็กชายธีวริศร์  จารุลิมปะพงศ์
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
สพป.กรุงเทพมหานคร
235
1051490450
เด็กชายนทีป์  หงษ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
236
1052300736
เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
237
1051500651
เด็กชายนนท์ปวิธ  พรเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
238
1051500413
เด็กชายนนทพัทธ์  ลาไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
239
1051490451
เด็กชายนพรุจ  บุบผาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
240
1052303708
เด็กชายนพรุจ  ศิริปุณย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
241
1052300612
เด็กชายนพวริทธิ์  วชิระคณาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
242
1052303709
เด็กชายนภนต์  อภินทนาพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
243
1052302945
เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
244
1052300485
เด็กชายนภัทร  กังหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
245
1052302294
เด็กชายนภัทร  กิจนะกุลการ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1051500516
เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
247
1051490452
เด็กหญิงนภาดา  สมุทรพุทธา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
248
1052303099
เด็กหญิงนภาพร  ลี่ดำรงวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
249
1052301460
เด็กหญิงนภิสา  ฉลองวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
250
1052302946
เด็กชายนรภัทร  คุณาเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
251
1052302947
เด็กชายนรวิชญ์  เกตุแก้วมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
252
1052301863
เด็กชายนเรนทร  เกษมธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
253
1051490453
เด็กชายนฤสรณ์  จุลบล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
254
1052301862
เด็กหญิงนัชชา  ธานีปกรณ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
255
1052303711
เด็กหญิงนัทธมน  บุญชำนาญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
256
1051500517
เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
257
1052303712
เด็กชายนัธทวัฒน์  ศิริอำพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
258
1052300006
เด็กหญิงนันต์นรา  ขันอาษา
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
259
1051500652
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
260
1052300136
เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดแถม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
261
1052302549
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมุข
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
262
1052303713
เด็กหญิงนันทภัค  แสงจินดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
263
1051500037
เด็กหญิงนันทรัตน์  ชราพก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
264
1051500038
เด็กชายนันทวัฒน์  ถิ่นไทรขึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
265
1052304036
เด็กชายนาคสิทธิ์  ซุ้ยวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
สพป.กรุงเทพมหานคร
266
1052302680
เด็กหญิงนาตาชา  มิตรแว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
267
1052303714
เด็กหญิงนิจจังกานต์  สิมารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
268
1051490454
เด็กชายนิติธร  พร้อมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
269
1052303715
เด็กชายนิติธร  มั่งพล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
270
1052302721
เด็กชายนิติธร  สังข์เทพ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
271
1052300741
เด็กชายนิธาน  เรามานะชัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
272
1052302722
เด็กชายนิธิศ  จงประสิทธิผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
273
1051490844
เด็กชายนิปุณ  นามบุญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
274
1052301597
เด็กชายนิพิฐพนธ์  โสอินทร์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
275
1051500042
เด็กหญิงนิสาชล  มูลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
276
1052303716
เด็กชายบรมภัค  หลาบหนองแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
277
1052302681
เด็กหญิงบัณฑิตา  เฑียรปัญญารัตนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
278
1051500416
เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
279
1051490982
เด็กหญิงบุญรักษา  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
280
1052304049
เด็กหญิงเบญญาภัสร์  กิตติอภิรมย์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1052302498
เด็กหญิงเบญญาภา  พัฒนพันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
282
1051500694
เด็กชายใบบุญ  ได้ผลธัญญา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
283
1051500375
เด็กชายปกรณ์  หวังเอก
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
284
1051500043
เด็กชายปพนพันธ์  เมธายศวรรธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
285
1052303104
เด็กหญิงปพิชญา  คุ้มเมธา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
286
1052303934
เด็กชายปภังกร  บทบูรณ์อภิญญา
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
287
1051500284
เด็กชายปภังกร  มีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
288
1052303718
เด็กชายปภังกร  อยู่ยงวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
289
1052301463
เด็กหญิงปภิณพิทย์  นิกรพงษ์สิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
290
1051490708
เด็กชายประยุทธ์  แจ้งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
291
1051500657
เด็กหญิงปราณปริยา  สังขวิเชียร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
292
1051490845
เด็กหญิงปรารัฐดา  อุตสาห์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
293
1052302182
เด็กชายปริญ  มิตรารัตน์
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
294
1052301464
เด็กหญิงปริศนา  อุดมจักรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
295
1052301156
เด็กหญิงปรียากร  คงพิพิธ
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
296
1052302471
เด็กชายปฤษฎี  ราชแพทยาคม
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
สพป.กรุงเทพมหานคร
297
1052303365
เด็กชายปวริศ  ปรีงาม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
298
1051490846
เด็กชายปวิช  ประสานกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
299
1051490455
เด็กชายปวินท์ณัฐ  คำแหง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
300
1052302048
เด็กชายป้องคุณณ์  ล้วนวรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
301
1051500658
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกียรติวิมล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
302
1052301891
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
303
1052304655
เด็กชายปัณณทัต  โอภาสมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนเด็กสากลนิมิตรใหม่
สพป.กรุงเทพมหานคร
304
1052303720
เด็กชายปัณณธร  อนันต์กิตติเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
305
1052302952
เด็กชายปัณณวิชญ์  ตุลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
306
1051490847
เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
307
1051490709
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ช้างศิลา
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
308
1052304155
เด็กชายปาฏิหาริย์  มังคละคีรี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
309
1052303721
เด็กหญิงปาณิสรา  โฆษิตสุรังคกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
310
1052302953
เด็กชายปานธีร์  วิลาศชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
311
1052302728
เด็กหญิงปานภากร  กมลนันทิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
312
1052303307
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  คงอาษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
313
1051500601
เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
314
1051500376
เด็กหญิงปิยพัทร  นารีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
315
1051500047
เด็กชายปิยวัฒน์  ปิระนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1052300150
เด็กชายปุญญพัฒน์  แคลลา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
317
1051500660
เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
318
1052302531
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยเรืองกิตติ
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
319
1051500569
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สารสม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
320
1052304158
เด็กชายปุญยวีร์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
321
1052304014
เด็กหญิงปุณณภา  ผาสุกจิตธรรม
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
322
1052303722
เด็กชายปุณณวิทย์  วงศ์สิโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
323
1051500662
เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
324
1052302497
เด็กหญิงปุณยวีร์  พัฒนจิตติขจร
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
325
1052302955
เด็กชายปุณยวีร์  อริยกิตติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
326
1052303723
เด็กหญิงปุณรดา  สกุลรุจา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
327
1051500692
เด็กหญิงเปมิกา  พุทธสุข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
328
1052301266
เด็กชายพงศ์นริศฐ์  งามเชิดตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
329
1052300756
เด็กชายพงษภัทร  วาณิชย์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
330
1052303110
เด็กชายพชร  แจ้งยอดสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
331
1052304015
เด็กชายพชร  ตติไตรสกุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
332
1052303367
เด็กชายพชร  ธาคากิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
333
1051500664
เด็กชายพชรพล  เผดียงครบุรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
334
1052303724
เด็กชายพบธรรม  เงางาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
335
1052301982
เด็กหญิงพรชฎา  เมฆาผ่องอำไพ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
สพป.กรุงเทพมหานคร
336
1052303725
เด็กหญิงพรนัชชา  รัตนวารี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
337
1052303987
เด็กชายพรพศิน  สรัลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทับทอง
สพป.กรุงเทพมหานคร
338
1052303726
เด็กหญิงพรรษชล  แมนมนตรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
339
1052303308
เด็กชายพรฤทธิ์  แซ่เจียง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
340
1051500666
เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
341
1051500667
เด็กหญิงพรสิรินทร์  อุดมสมุทรหิรัญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
342
1052302184
เด็กหญิงพลอยพราว  มหาเจริญสิริ
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
343
1051500603
เด็กชายพลิศร์  โคตรเนตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
344
1052300762
เด็กชายพสิษฐ์พศ  จารุอาภรณ์ประทีป
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
345
1052303369
เด็กชายพอดี  ล้วนจำเริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
346
1051500669
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  คำหงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
347
1052304168
เด็กหญิงพัฒน์นรี  โกศลพัฒนดุรงค์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
348
1052302299
เด็กชายพัทธนันท์  เชยกลิ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
349
1052301467
เด็กหญิงพันทิพา  ศรีสุทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
350
1051500670
เด็กชายพันธวัสส์  สิทธิ์ประกรณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1051500671
เด็กชายพัสกร  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
352
1052303727
เด็กชายพิงภู  เวสารัชประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
353
1052304098
เด็กชายพิชชานันท์  เฮ่อ
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
354
1051490028
เด็กหญิงพิชชาพร  ชูกุศล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
355
1051500672
เด็กหญิงพิชชาพร  ศกุนะสิงห์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
356
1052302683
เด็กหญิงพิชญดา  จันทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
357
1052304088
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณชะนะ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
สพป.กรุงเทพมหานคร
358
1051500520
เด็กชายพิชญะ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
359
1052301271
เด็กชายพิชญุุตม์  เอื้อสกุลเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
360
1051500418
เด็กหญิงพิชะญาษน์  ไชยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
361
1052303115
เด็กชายพิตตินันท์  วงษ์ท่าเรือ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
362
1052303036
เด็กชายพิภัช  โตสุโขวงศ์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
363
1051500673
เด็กหญิงพิมพ์ปรางค์  กันทะเตียน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
364
1052302458
เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ชัชธรานนท์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
365
1051500674
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เลิศจริยพร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
366
1052304099
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เฮ่อ
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
367
1051500287
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อามิตร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
368
1052302185
เด็กหญิงพิรญาณ์  อำไพธนากร
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
369
1051500420
เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
370
1052302557
เด็กชายพิสิษฐ์  พันธุ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
371
1052300769
เด็กชายพิสิษฐ์  พุฒพันธพงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
372
1052303116
เด็กชายพิสิษฐ์  วรรณมโนมัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
373
1052300771
เด็กชายพิสิษฐ์  สิริวุฒิโสภณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
374
1051490713
เด็กชายพีรดนย์  จตุพรชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
375
1052303936
เด็กชายพีรวิชญ์  เชี่ยววิทย์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
376
1052301272
เด็กชายพีรวิชญ์  ผ้าเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
377
1051500675
เด็กชายพีรวิชญ์  รอดแย้ม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
378
1052302956
เด็กชายพีรวิชญ์  สิปิยารักษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
379
1052300775
เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
380
1051500051
เด็กหญิงภคนันท์  ปะตังพะโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
381
1052302958
เด็กชายภคิน  งามดีวิไลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
382
1052301468
เด็กหญิงภรภัทร  เสาสูง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
383
1052300424
เด็กหญิงภริม  ปันทวังกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
384
1052301776
เด็กชายภริลพัจ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
385
1052301866
เด็กหญิงภัคพร  อุสาหะ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1052301273
เด็กชายภัคพันธุ์  ดิสรเตติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
387
1051500676
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เขียววิชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
388
1052301777
เด็กหญิงภัณฑิลา  ตั้งสุนทรขัณฑ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
389
1052303729
เด็กหญิงภัณฑิลา  อยู่ยงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
390
1052300780
เด็กชายภัทรกร  ลันโทมรัตนะ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
391
1051500677
เด็กหญิงภัทรณัฐ  ฟุ้งธานีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
392
1051490406
เด็กหญิงภัทรธร  นิลกานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
393
1052300616
เด็กหญิงภัทรธารินทร์  กิจทวีสินปิติยา
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
394
1051500289
เด็กชายภัทรพล  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
395
1051500448
เด็กชายภัทรภณ  ชื่นอุรา
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
396
1052302960
เด็กชายภัทรภณ  เบญจสัตย์กุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
397
1052302079
เด็กชายภัทรภูมิ  ไทยจำเนียร
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
398
1052302126
เด็กหญิงภัทรริน  ไพศาขมาศ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
399
1052303731
เด็กหญิงภัทรียา  ศรีทิพย์สุโข
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
400
1052303730
เด็กหญิงภัทรียา  อาภรณ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
401
1052302243
เด็กชายภาคภูมิ  เกียรติวนิชวิไล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
402
1051490460
เด็กชายภาคภูมิ  แดงรัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
403
1052304040
เด็กชายภาคภูมิ  อ๋าประยูร
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
สพป.กรุงเทพมหานคร
404
1052300782
เด็กชายภาวัต  เลิศสุกิจจา
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
405
1052300618
เด็กชายภาวิศ  พินทุสรชัย
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
406
1052300783
เด็กชายภาสวิชญ์  กุลแก้วกรพินธ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
407
1052303120
เด็กหญิงภิรญา  กุลภรณ์อภิชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
408
1052304100
เด็กชายภูดิส  กำแหงคุมพล
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
409
1052302560
เด็กชายภูตะวัน  กุลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
410
1052303733
เด็กชายภูเบศ  ลออพันธ์พล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
411
1052303883
เด็กชายภูมิธกิต  จงจตุรโชค
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
สพป.กรุงเทพมหานคร
412
1052302379
เด็กชายภูมินันท์  ธนศรีสุข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
413
1051500247
เด็กชายภูมิพิภัทร  คำมา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
414
1052300014
เด็กชายภูริชญะ  สุขสว่าง
ป.5
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
415
1052301415
เด็กชายภูริญ  กิตติจิตต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
416
1051500055
เด็กชายภูริทัต  แป่มจำนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
417
1052303123
เด็กชายภูรี  ศรัทธาบุญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
418
1052304304
เด็กชายมณเฑียรธรรม  ธนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
419
1052301423
เด็กหญิงมณีวรรณ  ปัญญาวรนาถ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
420
1052301677
เด็กชายมนัส  ศิวะสนธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1052303126
เด็กชายมานะ  เลิศนิพนธ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
422
1052300820
เด็กชายเมธาสิทธิ์  มหิธิธรรมธร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
423
1052301297
เด็กชายโมคคัลลานะ  คุ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
424
1052304214
เด็กชายโมไนย  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
425
1052302737
เด็กชายยศวร  ชัยเดชาภินันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
426
1052300619
เด็กชายยุทธภูมิ  ชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
427
1051500058
เด็กหญิงยุพาพร  นิ่มปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
428
1052303128
เด็กชายยูเซ  จารุพูนผล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
429
1051500605
เด็กชายรณกร  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
430
1051500485
เด็กชายรณกร  มุ่งเอื้อกลาง
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
431
1052301469
เด็กหญิงรมิดา  เรืองรุ่งพานิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
432
1052303131
เด็กชายรวิศ  จันทรานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
433
1052303734
เด็กชายรัชชาพงษ์  กองสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
434
1052301278
เด็กชายรัฐณพีร์  หมอนจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
435
1052302565
เด็กชายรัฐธีร์  อยู่ยงวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
436
1052303132
เด็กชายรัฐวิชญ์  ลือชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
437
1052301867
เด็กหญิงรัตน์ธาริณี  จันทเบญจม์ภัทร
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
438
1051500570
เด็กชายริชการ  สมถวิล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
439
1052303735
เด็กหญิงรินรดา  ศิริพิชญ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
440
1052303037
เด็กชายรุจิภาส  มโนภินิเวศ
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
441
1052301298
เด็กชายโรมัน  สุขสุมิตร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
442
1052303371
เด็กหญิงลิกอร์  ไชยพิมล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
443
1051490465
เด็กชายลิขิตเทพ  ศรีเมธารักษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
444
1052301778
เด็กชายวงศธร  เขียนเขต
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
445
1051500681
เด็กชายวงศธร  เจริญถกลศีล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
446
1052300788
เด็กชายวชิรวัฒน์  อังคทะวานิช
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
447
1051500003
เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นชัย
ป.5
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
448
1051500062
เด็กหญิงวทันยา  ขจรเสถียรวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
449
1051500521
เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษาธรรม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
450
1052303737
เด็กชายวรเชฏฐ์  เหมือนดาว
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
451
1052303922
เด็กหญิงวรนิษษ์ฐา  รัตนสีตพงศ์
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
สพป.กรุงเทพมหานคร
452
1052303372
เด็กชายวรปรัชญ์  วิรัชกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
453
1051490467
เด็กชายวรพนธ์  เหลืองวิภาต
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
454
1052301868
เด็กชายวรพล  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
455
1052300621
เด็กชายวรพล  พันธุ์เมธิศร์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
1052303736
เด็กชายวรภณ  ตัณฑุลเวศม์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
457
1052300789
เด็กชายวรรณวิชญ์  สุขัคคานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
458
1052303318
เด็กชายวรรธดนย์  ชาลาเริงพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
459
1052304190
เด็กชายวรวัฒน์  ทองปลอดภัย
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
460
1051490719
เด็กหญิงวรัญญา  คเชนทร
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
461
1052303136
เด็กชายวรัท  เมฆาสุวรรณดำรง
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
462
1052300793
เด็กชายวรินทร  วิวัฒน์วารินทร์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
463
1051500682
เด็กหญิงวริศรา  เกียรติพิพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
464
1052300622
เด็กหญิงวริษฐา  ธรรมวิจิตรกุล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
465
1051490973
เด็กชายวศิน  จารุทัตธำธง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
466
1052304101
เด็กชายวสวรรฑน์  วิทยประภารัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
467
1052300179
เด็กชายวสุพล  ศรีวาลัย
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
468
1052302459
เด็กชายวัฒนณัฏฐ์  สุวรรณวุธ
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
469
1052301783
เด็กชายวันปีย์  จุลภมร
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
470
1052301083
เด็กหญิงวาสินี  ศิริมัย
ป.6
โรงเรียนกานดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
471
1052301472
เด็กหญิงวิชญ์ณัฐ  ตันพัฒนรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
472
1051500523
เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
473
1052301157
เด็กหญิงวิชิตา  พุ่มศุขโข
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
474
1052301279
เด็กชายวิฑัญญู  อร่ามแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
475
1051490468
เด็กชายวิรัฬพัชร์  สังข์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
476
1052300429
เด็กชายวิวิธวินท์  พัวรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
477
1051490857
เด็กชายวีรวัฒน์  พรเรืองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
478
1051500065
เด็กชายวุฒิชัย  ประมูลจะโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
479
1052303137
เด็กชายศวัส  เลาห์อุทัยวัฒนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
480
1051500525
เด็กหญิงศศิวิมล  ศิวพรอนันต์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
481
1052302745
เด็กหญิงศิตา  ตันติศรีปรีชา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
482
1052304051
เด็กหญิงศิรดา  กิตติพงศ์ธนกิจ
ป.6
โรงเรียนมณีวัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
483
1051490469
เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชมงคลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
484
1052301788
เด็กชายศิริรัตนะ  พิรัตน์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
485
1052301281
เด็กชายศิโรตม์  สัทธาธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
486
1052304385
เด็กชายศิวกรณ์  โฆษวิฑิตกุล
ป.5
โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส
สพป.กรุงเทพมหานคร
487
1051500684
เด็กหญิงศิว์ศิร์  ธนวรรฆ์สิปาง ทวีรชตอนันต์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
488
1052300798
เด็กชายศุทธิกร  เลิศฤทธิ์จรัสกิจ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
489
1052302747
เด็กชายศุภกร  มหากายนันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
490
1052303926
เด็กชายศุภกรณ  ขามพลา
ป.6
โรงเรียนเผดิมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 4 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
491
1051500608
เด็กชายศุภกฤต  แก้วชนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
492
1051490470
เด็กชายศุภกฤต  อู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
493
1052301283
เด็กชายศุภณัฐ  ลือวิเศษไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
494
1052301284
เด็กชายศุภทิน  โอฬา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
495
1052301282
เด็กชายศุภฤต  เกตุพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
496
1051500423
เด็กชายศุภวิชญ์  ใหม่มา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
497
1051500067
เด็กหญิงศุภสิตา  พรหมเปลว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
498
1051500291
เด็กหญิงศุภสิริ  แดนไกวัลแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
499
1052303374
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รุ่งเรืองหิรัญญา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
500
1052303380
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  จิตต์การุณย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
501
1052303138
เด็กหญิงษศิฐา  เขจรนันทน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
502
1051500685
เด็กชายสมาวัฒร  บุปผาพันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
503
1051490858
เด็กชายสรธร  สมัญญาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
504
1052301660
เด็กชายสรรพพัญญู  สุขียามานนท์
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
505
1052303321
เด็กชายสร้างสรรค์  ประสิทธิ์นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
506
1052301791
เด็กชายสัญเชษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
507
1051490471
เด็กชายสาริน  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
508
1052302569
เด็กหญิงสาริศา  พลอยดี
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
509
1051490983
เด็กชายสิทธิกร  ผิวเผือก
ป.6
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
510
1052303740
เด็กชายสิทธิ์ชานน  รังษีหิรัญรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
511
1052301286
เด็กชายสิทธิธัช  เกียรติชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
512
1052303139
เด็กชายสิทธินนท์  วงศ์สืบชาติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
513
1052300802
เด็กชายสิปปภาส  ลิปิพัฒนา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
514
1052302965
เด็กชายสิรภพ  บูรพาสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
515
1051490725
เด็กชายสิรภพ  ยอดพรม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
516
1052302571
เด็กชายสิรภพ  วงศ์สมุทรนที
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
517
1052302572
เด็กชายสิรภพ  สุขแสงศรี
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
518
1052302313
เด็กหญิงสิรยากร  ตันกุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
519
1052303741
เด็กชายสิรวิชญ์  กุลธีระวิทย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
520
1052302573
เด็กชายสิรวิชญ์  สุขแสงศรี
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
521
1052300804
เด็กชายสิรวุฒิ  อัศวรุจิกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
522
1052302574
เด็กหญิงสิริกัลยา  วงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
523
1052301416
เด็กชายสิริณัฏฐ์  ขำสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สพป.กรุงเทพมหานคร
524
1051500069
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เดชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
525
1051500526
เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 4 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
526
1051490859
เด็กชายสิริโรฒน์  บัวยอม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
527
1052301792
เด็กชายสีหราช  วังริยา
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
528
1051500486
เด็กหญิงสุชญา  ประทุมศรี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
529
1052302127
เด็กหญิงสุดแสนรัก  เผ่าภคะ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
530
1052300187
เด็กชายสุทัศน์ศิริ  พิลา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
531
1052302052
เด็กชายสุนิธิ  พิพิธภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
532
1051500687
เด็กหญิงสุประวีณ์  สีจันทะรัง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
533
1052301922
เด็กหญิงสุภาวิดา  บูรณะเวชหลิม
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
534
1052303744
เด็กชายสุเมธ  สุขสุลาภ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
535
1051490472
เด็กชายสุรเกียรติ์  พากเพียรกิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
536
1052302967
เด็กชายสุริยเดช  เมธาบดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
537
1051500450
เด็กชายสุริยาวุธ  พึ่งภพ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
538
1052301476
เด็กหญิงสุวัชรา  มิตรประยูร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
539
1052303743
เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่วมขยัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
540
1052303145
เด็กหญิงโสพิชา  งามสวย
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
541
1052301477
เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ  โสภณพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
542
1051500252
เด็กหญิงหทัยรัตน์  รำกลาง
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
543
1051500688
เด็กชายหรรษวัตร  แก้วกำเนิด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
544
1052302383
เด็กชายอชิตะ  จันทรประภา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
545
1052301733
เด็กหญิงอชิรญา  ถาวรสุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
546
1052303746
เด็กชายอชิรวัชย์  คงเทียน
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
547
1052303375
เด็กชายอชิระ  เกิดดอนแฝก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
548
1052303901
เด็กหญิงอติวรรณ  กลางมณี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
549
1052303322
เด็กชายอธิป  ศิริแสงชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
550
1052303376
เด็กชายอธิภัทร  สถิตย์วงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
551
1051500689
เด็กหญิงอนงค์ภัทร  ลิ้มสุริยะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
552
1052301290
เด็กชายอนพัช  เอื้อศรีวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
553
1052303902
เด็กชายอนล  สิงหะผลิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
554
1051500074
เด็กชายอนวรรษ  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
555
1051490726
เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมสมุทร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
556
1052302684
เด็กหญิงอนัดดา  พลอินทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
557
1052303919
เด็กชายอเนชา  อุดม
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารี
สพป.กรุงเทพมหานคร
558
1051490611
เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทองพันชั่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
559
1052303823
เด็กชายอภิภู  เตี๊ยะตาช้าง
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
560
1051500294
เด็กชายอภิมุข  สง่าวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
561
1052301291
เด็กชายอภิวิชญ์  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
562
1052302753
เด็กชายอภิวิชญ์  รุ่งอภิญญา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
563
1052302222
เด็กหญิงอมรวรรณ  เชียงทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
สพป.กรุงเทพมหานคร
564
1052303377
เด็กหญิงอมลณัฐ  โกฏิชนม์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
565
1052303747
เด็กหญิงอรภิชา  เลาหเจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
566
1052303378
เด็กชายอรรจกร  หวลเจริญทนต์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
567
1052304023
เด็กหญิงอรอินทุ์  เบญจบริรักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนนีรชาศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
568
1051500528
เด็กชายอริยเดช  คฤหเสรีธร
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
569
1052301923
เด็กหญิงอริษา  จิระกรานนท์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
570
1052302189
เด็กชายอรุษ  วราสภานนท์
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
571
1052304204
เด็กหญิงอลิน  ธนเจริญภัทระ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
572
1052303379
เด็กหญิงอศัลยา  พวงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
573
1052302087
เด็กชายอัครพงษ์  เกียรติเจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
574
1052303141
เด็กชายอัครวินท์  สินประสูตร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
575
1051500487
เด็กชายอัจฉริยาวุฒิ  นามศักดิ์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
576
1052302755
เด็กหญิงอันนา  แดงบรรจง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
577
1051500690
เด็กหญิงอาจรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
578
1052303748
เด็กชายอิชย์  ฐาปนโสภณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
579
1051490473
เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
580
1052304205
เด็กหญิงอุษณิษา  อุทัยนาง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
581
1052303144
เด็กชายเอกกวิน  วิศิษฏ์เกียรติชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
582
1051500695
เด็กหญิงไอริสา  สดเจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

ห้องสอบที่
 501
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
583
1161830025
เด็กหญิงขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ย้ายมาจาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
584
1010471534
เด็กหญิงจิตรานุช  ตันกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ย้ายมาจาก
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
585
1161830045
เด็กชายชยพล  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ย้ายมาจาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
586
1161410055
เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ย้ายมาจาก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
587
1111462893
เด็กชายปพนศักดิ์  สุขเสรีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา ย้ายมาจาก
สพป.สงขลา เขต 2
588
1161830180
เด็กชายรัชชานนท์  จึงวิมุติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ย้ายมาจาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
589
1101111797
เด็กชายวรัญญู  ประสบมิตร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ย้ายมาจาก
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 3 ห้อง ม.1/5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
590
2052300626
เด็กหญิงกมลชนก  ยาตรา
ม.3
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
591
2052303459
เด็กชายกรชวัลร์  ตันติวิเศษศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
592
2052303461
เด็กชายกรพลกฤต  วีระอาชากุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
593
2052300827
เด็กชายกฤชตฤณ  โอฬารรักษ์
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
594
2052303464
เด็กชายกฤตเมธ  พิศาลรัศมี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
595
2052300829
เด็กชายกฤตยชญ์  มโนวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
596
2052303462
นายกฤตย์  กิตติชัยดำรง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
597
2052303463
เด็กหญิงกฤติยา  โชคดีพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
598
2051490476
เด็กชายกวิน  วัฒนการุณ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
599
2052303468
เด็กชายกัณณพงศ์  กาญจนกุลดำรง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
600
2051490477
เด็กชายกันต์  ศรีศุภร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
601
2052303470
เด็กหญิงกานธ์กนิษฐ์  ลักษณวิศิษฏ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
602
2052303471
นายกิตติ์ชนม์  อนุรัชชนานันท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
603
2051490478
เด็กชายกิตตินันท์  กีรติอุไร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
604
2051490407
เด็กหญิงกิรณา  รักประกอบกิจ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
605
2052303475
เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ศิริมาลัยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
606
2052303476
เด็กชายคมกฤช  อริยพล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
607
2052303477
เด็กชายคุณานนต์  คูศิริวิเชียร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
608
2052303219
เด็กหญิงจิดาภา  ซื่อดำรง
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
609
2052303482
เด็กหญิงจิดาภา  รัตนถาวร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
610
2052303483
เด็กชายจิรทีปต์  เหลืองวิไลเลิศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
611
2051490868
เด็กหญิงจิรัชกันฒพร  สุวรรณศิยกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
612
2052303486
เด็กหญิงจิรินทร์มาศ  สิริปกรณ์ชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
613
2052303221
เด็กชายจีราวัฒน์  พูนบันดาลสิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
614
2052303652
เด็กหญิงเจณิตา  ไม้งาม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
615
2051490536
เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิฏฐกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
616
2052303487
เด็กหญิงชญานิศา  พัฒนศิริมงคล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
617
2052303488
เด็กชายชนกันต์  เกษมวงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
618
2052303489
นางสาวชนิตสิรี  อนุมานไพศาล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
619
2052303490
เด็กชายชยุต  วงศ์วิชยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
620
2052300836
เด็กชายชัยนันท์  จีระศิริ
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
621
2051500697
เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
622
2052303659
เด็กชายโชติพัฒน์  ล่ำซำ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
623
2052302883
เด็กชายไชยภัทร  ตั้งโชติโรจน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
624
2052303495
เด็กชายญาณาธร  สัตถาวร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 3 ห้อง ม.4/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
625
2052303496
เด็กชายฐนณัฏฐ์  ศรีสงวนสัตย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
626
2052303497
เด็กชายฐิติวัชร  โกศลพัฒนดุรงค์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
627
2052303498
เด็กชายณชนก  ธาราชีวิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
628
2052303500
เด็กชายณฐดน  ว่องพิสุทธิพงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
629
2052301903
เด็กหญิงณฐมน  มานะบริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
630
2052303503
เด็กหญิงณภัค  วิทยาดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
631
2052303229
เด็กชายณวัฒน์  จินดาวิจักษณ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
632
2052303505
เด็กหญิงณัชชา  ชัยบุรานนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
633
2052303506
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
634
2051490626
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
635
2051500492
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุภาศาสตร์
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
636
2051490488
เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
637
2052303509
เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
638
2052303510
เด็กหญิงณัฐพร  คุณรัตนาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
639
2052303236
เด็กหญิงณิชมน  สุภัทรเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
640
2052303989
เด็กชายตนุภัทร  ตระกูลธงชัย
ม.2
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
641
2052303516
เด็กชายตฤณ  ศรีวราหกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
642
2052300848
เด็กชายตะวัน  จิตรุ่งเรืองนิจ
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
643
2051490492
เด็กชายทีฆทัศน์  พิริยะพิทยา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
644
2051500732
เด็กหญิงแทมมี่  คูเปอร์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
645
2052303518
เด็กชายธนกร  ทรัพย์นิธิ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
646
2052303520
นายธนกฤต  ธนสารสาคร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
647
2052303521
เด็กชายธนกฤต  ปรีดิศรีพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
648
2052303523
เด็กชายธนบดี  ผาตินาวิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
649
2052303239
เด็กชายธนพงศ์  เนื่องสิกขาเพียร
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
650
2051500702
นายธนภัทร  วิวัฒน์วิทยา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
651
2051490494
นายธนวัฒน์  เชื้อปัญญา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
652
2052303524
เด็กชายธนวิชญ์  ธนการพาณิช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
653
2052303526
เด็กหญิงธนารีย์  มณีไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
654
2052304107
เด็กชายธนิสร  อรรถเวชกุล
ม.3
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
655
2052303537
เด็กชายธเนษฐ  อมรจิรพร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
656
2052300857
เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
657
2052303530
เด็กหญิงธันยธร  เจิ้ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
658
2051490409
เด็กหญิงธันยพร  รัตนเจริญธรรม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
659
2052302813
เด็กชายธิติวุฒิ  ธาราธรรมาธิกรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
660
2052303532
เด็กหญิงธีมา  เลาหะพงษ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
661
2052303533
เด็กชายธีรดนย์  กันตีมูล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
662
2052303536
เด็กชายธีร์ธวัช  วิรุฬหะรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
663
2052303247
เด็กชายธีรภัทร  ชาญศรีภิญโญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
664
2052303535
เด็กชายธีรัตน์  พายัพวัฒนวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
665
2051490875
เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
666
2052303654
เด็กชายเธียรวิชญ์  สุขแสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
667
2051490500
เด็กชายนพณัฐ  โทการกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
668
2051490501
เด็กชายนพนิธ  โทการกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
669
2052303539
เด็กชายนพรุจ  แซ่ด่าน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
670
2052303542
เด็กหญิงนภสร  ตั้งศรีสกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
671
2052303548
นางสาวนันท์นิชา  ผิรังคะเปาระ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
672
2052303546
เด็กชายนันทวิชญ์  ภักดีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
673
2052303550
เด็กชายนิธิวิทย์  ศิริมาลัยสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
674
2051490635
เด็กหญิงบัณพร  พุ่มแย้ม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
675
2052303555
เด็กชายปฏิภาณ  สิทธินิสัยสุข
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
676
2052303556
เด็กชายปณวัตร  เตียเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
677
2051490505
เด็กชายปภัช  สมุทรพุทธา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
678
2052303559
เด็กชายปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
679
2052303251
เด็กหญิงปวริศา  เตชะบุญ​เกียรติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
680
2052303252
เด็กหญิงปวริศา  ประมวลเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
681
2052303564
เด็กหญิงปัณณิกา  เค้าสงวนศิลป์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
682
2051500709
เด็กหญิงปิยทิพย์  กาบทิพย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
683
2052300870
เด็กชายปิยะนันท์  ลิมป์ปัทมปาณี
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
684
2052303568
เด็กชายปุณณวิช  เด่นอริยะกูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
685
2051490879
เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
686
2052303572
เด็กชายพศิน  หงส์พร้อมญาติ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
687
2052303576
เด็กชายพัสกร  รชตะวิวรรธน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
688
2051490883
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิ่มปิติวงศ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
689
2052300874
เด็กชายพิชญุตม์  จีระธวัชชัย
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
690
2052303584
เด็กชายพิชญุตม์  อริยชาญศิลป์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
691
2052303292
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลี่ดำรงวัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
692
2052303591
เด็กชายภวิศ  วิวัฒนาประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
693
2051490888
เด็กหญิงภัทรจิณห์  นิสากรสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
694
2052301929
เด็กหญิงภัสทิชา  โกศลบุญ
ม.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
695
2052303594
เด็กหญิงภาณพรรฒ  โกฏิชนม์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
696
2052303595
เด็กชายภาวัต  งามภูพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
697
2052300877
เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
698
2051490515
เด็กชายภูเบศวร์  ผลพฤกษา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
699
2051490513
เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
700
2052303598
เด็กหญิงภูริชญา  ธีรอนุปัญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
701
2051490644
เด็กหญิงมุฑิตา  ธัญญชีวี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
702
2051490516
นายยศกร  ไหลเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
703
2052303267
เด็กชายรพีพัทธ์  รัตนเตมีย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
704
2051500721
นางสาวรสรินทร์  ทิพย์ประเสริฐสุข
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
705
2051490893
เด็กชายรัญชน์  ประจันบาน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
706
2051490411
เด็กหญิงรัตน์ประอร  อิทธิเบญจพงศ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
707
2052300886
เด็กชายวชิรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
708
2052300887
เด็กชายวชิรวิทย์  อังคทะวานิช
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
709
2052303611
เด็กชายวรณ  ลิ้มสกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
710
2052303612
นายวรพล  ไทยปิ่นณรงค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
711
2052303614
เด็กหญิงวรรณอนงค์  พรพลานามัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
712
2052303615
เด็กชายวรากร  เดชาวรานุภาพ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
713
2052300890
เด็กชายวริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
714
2052300891
นายวสวัตติ์  ระวังวงศ์
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
715
2052301910
เด็กชายวิธวินท์  สิทธิศิรินุกูล
ม.2
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
716
2052303277
เด็กชายศรัณยู  ทองจรัส
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
717
2052300894
เด็กชายศิทธา  ตันติกุล
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
718
2051490522
เด็กชายศิวกร  ศรีแก้วนวล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
719
2051490524
เด็กชายศุภกิต  กิจเกษตรไพศาล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
720
2052304082
เด็กชายศุภเกียรติ  มนัสศิริวิทยา
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณ
สพป.กรุงเทพมหานคร
721
2052303621
เด็กชายศุภณัฐ  คงแก่นสาร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
722
2052303623
นายศุภวิชญ  วงศ์เลิศไมตรีกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
723
2052303624
เด็กชายศุภวิชญ์  ดอนศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
724
2052301911
เด็กชายศุภวิชญ์  สุธัญญวินิจ
ม.3
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
725
2052303625
เด็กชายสรทรรศน์  ประภัสสรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
726
2052300896
นายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
727
2052300897
เด็กชายสัณหณัฐ  เตชะวิบูลย์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
728
2052303630
เด็กชายสาริทธิ์  ภาษีผล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
729
2052300900
เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
730
2052303633
เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
731
2052300642
เด็กชายสิรวิชญ์  วิริยะพิษฐาน
ม.3
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
732
2052300902
เด็กชายสิรวิทย  เฮงสุวนิช
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
733
2052303635
เด็กหญิงสุชาวลี  ส้มเขียวหวาน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
734
2052303636
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอกพงศ์ไพสิฐ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
735
2052303285
เด็กชายสุภกิณห์  นามมนตรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
736
2052303655
เด็กชายเสกพิสิฐ  เมษะมัต
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
737
2052303639
เด็กชายอติกันต์  หวลเจริญทนต์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
738
2052303640
นางสาวอธิกัญญ์  หล่อวานิชรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
739
2052303641
เด็กชายอธิปพัฒน์  เอี่ยมผ่องใส
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
740
2051490531
เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
741
2052301161
เด็กชายอาชวรรถ  ชินวสุสิน
ม.3
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
742
2051500275
นายอำนาจ  พลีน้อย
ม.3
โรงเรียนวัดบัวโรย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
743
2051500729
เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
744
2052303651
เด็กชายอุชุกร  นันทา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
745
2052303658
เด็กหญิงเอฎา  อดัมสแซค
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
746
2051490910
เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

ห้องสอบที่
 502
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
747
2101111916
นางสาววรวลัญช์  ประสบมิตร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ย้ายมาจาก
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
748
3052301698
เด็กหญิงกตัญญุตา  สุวรรณปัฎนะ
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
749
3051500500
เด็กหญิงกนกวรรณ  นามมิสา
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
750
3051490746
เด็กหญิงกมลณัฐ  รอดวิลัย
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
751
3052303146
เด็กหญิงกมลพีรญา  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
752
3051500451
เด็กหญิงกรชวัล  ทิพย์ญาณ
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
753
3051490050
เด็กชายกรณพัฒน์  ดอกไม้ทอง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
754
3052300918
เด็กชายกรวีร์  บุณยชาติพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
755
3051490747
เด็กชายกฤตกร  นาหลวง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
756
3052301307
เด็กชายกฤตพล  วงศ์นิรุชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
757
3052301310
เด็กชายกฤตยชญ์  ไทยสุริยันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
758
3051490913
เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
759
3052300921
เด็กชายกฤติธี  อยู่สำราญ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
760
3052301796
เด็กชายกฤติน  เลียงเครือ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
761
3052303058
เด็กชายกฤษกร  ศิริเจริญ
ป.6
โรงเรียนจารุวรรณ
สพป.กรุงเทพมหานคร
762
3051500086
เด็กชายกฤษฎา  เนื่องมัดฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
763
3052302886
เด็กชายกฤษณ์ชาณัฏฐ์  ปิยะพรสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
764
3052300924
เด็กชายกลทีป์  สุขวงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
765
3052304221
เด็กหญิงกวินทิพย์  จันโทศรี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
766
3052301610
เด็กหญิงกวิสรา  ภาคพูลไพ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
767
3052301871
เด็กชายกวิสร์  มาลาวิลาศ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
768
3052300925
เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
769
3052300434
เด็กชายก้องภพ  ห้าวหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
770
3052304222
เด็กหญิงกัญนรัชต์  พรธรรมสิรีกุล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
771
3051500535
เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
772
3051500574
เด็กชายกัณฐรากร  เมฆี
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
773
3051490540
เด็กชายกันต์ธีร์  มากโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
774
3052303382
เด็กชายกันตวิชญ์  อิงค์รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
775
3052303150
เด็กหญิงกันติชา  ชมโท
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
776
3052304223
เด็กหญิงกัลยกร  กาญจน์มุขดา
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
777
3051490914
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธีรศักดิ์ธนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
778
3052300209
เด็กชายกานต์  วงศ์ศิริสีหรา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
779
3051490752
เด็กชายการัณยภาส  ยะขำ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
780
3052304016
เด็กชายกิตตินันท์  อรรถศิริ
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
781
3052302131
เด็กหญิงกิติกุล  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
782
3051500358
เด็กหญิงกิติวรา  บัวภา
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร ป.พิบูลสงคราม ชั้น 2 ห้อง ม.2/6 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
783
3052300929
เด็กชายกุศลิน  ประทุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
784
3052303208
เด็กชายไกรวิชญ์  วิบูลย์กิจวรกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
785
3051500365
เด็กหญิงเขมิกา  สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
786
3052301314
เด็กชายคณธัชย์  คณาวนิชกิจวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
787
3052301803
เด็กชายคุณคณิช  เสนีย์อมรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
788
3052301316
เด็กชายคุณพัฒน์  บำรุงกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
789
3051490541
เด็กชายจารุกิตติ์  นิ่มวงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
790
3052300643
เด็กชายจารุพัฒน์  หิรัญญคิม
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
791
3052304337
เด็กชายจิณธิษณ์  จันพินิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
สพป.กรุงเทพมหานคร
792
3052303153
เด็กหญิงจิณห์นิภา  จินวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
793
3051500098
เด็กหญิงจิดาภา  จินดาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
794
3052301804
เด็กหญิงจิดาภา  โตเหมือน
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
795
3052303920
เด็กหญิงจิตตรามนต์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารี
สพป.กรุงเทพมหานคร
796
3052302688
เด็กหญิงจิตติพัฒน์  รุจิวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
797
3051500738
เด็กชายจิรกร  จงจุฑารัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
798
3052303154
เด็กชายจิรทีปต์  มหาสุวีระชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
799
3052300930
เด็กชายจิรภัทร  เกียรติชัยพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
800
3052301319
เด็กชายจิรภัทร  เศวตบรรเจิด
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
801
3052303155
เด็กชายจิรภัทร  อัศวเลิศวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
802
3052303761
เด็กชายจิรัฏฐ์  เพชรเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
803
3051490542
เด็กชายจิรายุ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
804
3052304228
เด็กชายจีรพัฒน์  สุทธิชาติ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
805
3051500815
เด็กชายเจษฏ์ดนัย  จำปาเทศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
806
3051500577
เด็กหญิงชญาภา  สังข์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
807
3051490367
เด็กหญิงชณัญญา  ศรีบุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
808
3052302975
เด็กชายชนสรณ์  พิเชฐพงศา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
809
3052300935
เด็กชายชนินทร์  เจริญรุ่งศิริ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
810
3052301807
เด็กชายชมภรัช  เปี่ยมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
811
3052300937
เด็กชายชยพล  ติรชุลี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
812
3052300938
เด็กชายชยพัทธ์  ไกรเกรียงศรี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
813
3052300516
เด็กชายชยากร  ศิริไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
814
3052300940
เด็กชายชยุต  จงเสถียร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
815
3052300941
เด็กชายชยุต  เตรียมศิริวรกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
816
3052300944
เด็กชายชวัลวัตถ์  สันติกุลานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
817
3051490543
เด็กชายชัชพล  ยศยิ่งยืนยง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
818
3052304235
เด็กชายชาญชัย  อุ้ยนอก
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
819
3051500743
เด็กหญิงชาลิสา  กมลรักษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
820
3052302977
เด็กชายชิตวัน  เธียรเอี่ยมอนันต์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
821
3052302167
เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียนสรรค์
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
822
3051500482
เด็กชายไชยวัฒน์  ศักดิ์ดา
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
823
3051500429
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เลี๊ยบประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
824
3051490061
เด็กชายฐิติวัฒน์  เคร่งวิทยา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
825
3052302980
เด็กชายฐิติวุฒิ  แช่มสะอาด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
826
3052301329
เด็กชายณ คุณ  โมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
827
3052303329
เด็กหญิงณชมน  กุลสงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
828
3052303330
เด็กหญิงณญาตา  ฉิมตะวัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
829
3052301331
เด็กชายณฐกร  ศรีปรางค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
830
3052302892
เด็กชายณดล  เสริมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
831
3051490761
เด็กชายณทรรศ  อินทรวสุ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
832
3052301333
เด็กชายณธนวรรธน์  กฤตยาไชยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
833
3052301091
เด็กชายณพวิทย์  ฉายากุล
ป.6
โรงเรียนกานดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
834
3052301092
เด็กชายณพวุฒิ  ฉายากุล
ป.6
โรงเรียนกานดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
835
3051500537
เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
836
3052301811
เด็กชายณภัทร  ดุษฎี
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
837
3052304240
เด็กชายณภัทร  ประภาพรรณพิไล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
838
3052302034
เด็กหญิงณภัทร  พันธ์ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนลาซาล
สพป.กรุงเทพมหานคร
839
3051490417
เด็กหญิงณภัทร์  ธรรมหิเวศน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
840
3051500748
เด็กหญิงณัจยา  อินไชยา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
841
3052302136
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยืนยงพิสิฐ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
842
3052300646
เด็กชายณัฏฐพัชร  ชื่นศิริพรชัย
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
843
3052302982
เด็กชายณัฏฐวี  วัชรนุรธร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
844
3052302203
เด็กชายณัฏฐ์  ธำรงสิทธิสีห์
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
845
3052300954
เด็กชายณัฐชนน  มโนมยางกูร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
846
3052304017
เด็กชายณัฐชนน  ยอดยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
847
3052302137
เด็กหญิงณัฐชยาพร  ตระกูลสิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
848
3051490918
เด็กหญิงณัฐฐพร  วงศ์เลิศสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
849
3052302096
เด็กชายณัฐดนัย  อดุลย์ธีรกิจ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
850
3052302097
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทั่งทอง
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
851
3052301739
เด็กชายณัฐนันท์  ตันเฉลิมชัย
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
852
3052302412
เด็กชายณัฐพงษ์  วิรัชพงศานนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
853
3052304647
เด็กชายณัฐพัชร์  เกร็ดพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนพันธะวัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
854
3052301813
เด็กชายณัฐพัชร์  เจริญพานิช
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
855
3052304021
เด็กชายณัฐภัทร  สุภัทรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
856
3052301874
เด็กหญิงณัฐรดา  อุณหคงคา
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
857
3052301341
เด็กชายณัฐวินทสิ์  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
858
3052302204
เด็กหญิงณิชา  วิเศษสังข์
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
859
3051500751
เด็กหญิงดลรัตญา  บุตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
860
3052304414
เด็กชายดลวัฒน์  สุธาศิลพรมแพร
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
สพป.กรุงเทพมหานคร
861
3051500617
เด็กหญิงดาญาดา  วงศ์ภู่ดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
862
3052301344
เด็กชายตุลยพล  ลีลาสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
863
3052303207
เด็กชายเตชพัฒน์  นิธยาภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
864
3051500255
เด็กชายเตวิช  ยิ้มกัลป์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
865
3052304247
เด็กชายทชากร  มะอาจเลิศ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
866
3052304089
เด็กชายทรงกลด  ดุษฏีธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
สพป.กรุงเทพมหานคร
867
3052301933
เด็กหญิงทรัพย์สิริรัช  มหารัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
868
3051490768
เด็กหญิงทฤฒมน  กุลพงษ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
869
3051490548
เด็กหญิงทอปัด  เจิมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
870
3052301505
เด็กหญิงทอฝัน  อร่ามโสภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
871
3051490769
เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
872
3052302896
เด็กชายทัศน์พล  สรไชยเมธา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
873
3052301965
เด็กหญิงทิพย์ไหมทอง  จันทร์เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
874
3051490419
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
875
3052304249
เด็กชายทีปกร  พงไพร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
876
3051490830
เด็กชายแทนไท  มหัทธนะรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
877
3052303802
เด็กชายแทนไทย  ตั้งอมรสุขสันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
878
3052301345
เด็กชายธนกร  บัวทองธนะการ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
879
3051490771
เด็กชายธนกร  แพศักดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
880
3052303059
เด็กชายธนกฤต  จิระธนชิต
ป.6
โรงเรียนจารุวรรณ
สพป.กรุงเทพมหานคร
881
3052303767
เด็กชายธนกฤต  ดำดวน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
882
3051500752
เด็กชายธนกฤต  สันติวสุธา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
883
3052302897
เด็กชายธนดล  ขันทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
884
3051490550
เด็กชายธนนท์ศักดิ์  นิธิโชติวรเดช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
885
3052300527
เด็กชายธนนันท์  ขาวบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
886
3051500753
เด็กหญิงธนพร  จิตสนพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
887
3052304251
เด็กหญิงธนพร  ฐิติภาคโยปกฤต
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.6/1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
888
3052303167
เด็กหญิงธนพร  สุพรรณศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
889
3052300252
เด็กชายธนพัฒน์  กู่ก้องกฤษฎากร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
890
3051500755
เด็กชายธนราชันย์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
891
3052302260
เด็กชายธนวรรธน์  บุญปลูก
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
892
3052300968
เด็กชายธนวัตน์  จาง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
893
3052300970
เด็กชายธนัตถ์กรณ์  เชาวนสมิทธิ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
894
3052303052
เด็กชายธนัตถ์  บุศราวงศ์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
895
3051500134
เด็กชายธนากร  โซซอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
896
3052303676
เด็กชายธนาเดช  ศุภนันทพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
897
3052301348
เด็กชายธนาธิป  เลิศลุมพลีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
898
3052301508
เด็กหญิงธนิศา  ลิ้มวิศิษฏ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
899
3052301689
เด็กชายธเนษฐ  กิตติบรรลุ
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
สพป.กรุงเทพมหานคร
900
3051490551
เด็กชายธรณัส  ผลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
901
3052302463
เด็กชายธรณ์  ตั้งสถาพรชัยกุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
902
3052300257
เด็กหญิงธวัลยา  วิบูลย์กิจวรกุล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
903
3051500756
เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
904
3051500461
เด็กหญิงธัญญาธร  ศิลธร
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
905
3052301740
เด็กหญิงธัญธร  ลีพงษ์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
906
3052304102
เด็กหญิงธัญมน  ชัยอารีย์เลิศ
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
907
3052302100
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสินรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
908
3052302987
เด็กชายธันยาภัทร์  เสถียรวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
909
3051490923
เด็กชายธาวิน  คงสนทนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
910
3052303677
เด็กชายธีทัต  นพกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
911
3052302501
เด็กชายธีรโชติ  คุขุนทด
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
912
3052304256
เด็กชายธีรภัทร  อินทรโชติ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
913
3051500760
เด็กชายธีรภัทร์  เอี่ยมภาคีนิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
914
3052304257
เด็กชายธีรเมธ  แดงฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
915
3052301948
เด็กชายธีร์วรัต  สีสุข
ป.6
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
สพป.กรุงเทพมหานคร
916
3052304470
เด็กชายธีรวีร์  วรพัทธ์ทวีโชติ
ป.6
โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
917
3052301351
เด็กชายธีระ  ยรรยงชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
918
3051500298
เด็กชายธีระเดช  ท้าวเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
919
3051500761
เด็กชายนนท์ปพัฒน์  พรเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
920
3052301624
เด็กชายนนธนันธ์  ฤทธิภักดี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
921
3051500503
เด็กหญิงนภัทร  สิริกุลณวัต
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
922
3051500432
เด็กหญิงนภัสกร  อวะรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.3/3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
923
3052301954
เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
924
3051490669
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
925
3052300651
เด็กหญิงนรกมล  ทีโนรีโอ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
926
3051500148
เด็กชายนรบดี  คงชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
927
3052300985
เด็กชายนรวร  จงวุฒิชัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
928
3051490987
เด็กหญิงนฤเนตร  โอวาทวงษ์
ป.6
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
929
3052303771
เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติธาราทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
930
3051500765
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจนบรรจง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
931
3051500151
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
932
3052300265
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริอนุการวัฒนา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
933
3051490069
เด็กชายนันทพัทธ์  วานิชเฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
934
3052304260
เด็กชายนันทภพ  หอกลอง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
935
3052304261
เด็กชายนันทวัฒน์  ทองปลอดภัย
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
936
3052302502
เด็กหญิงนับเพชร  หวานแก้ว
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
937
3052303388
เด็กหญิงนิชานาถ  ถาวรพานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
938
3052304263
เด็กหญิงนิชาภัทร  หงษ์อร่าม
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
939
3052300441
เด็กชายนิธิกร  ฉัตรรุ่งสันติสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
940
3052301352
เด็กชายนิธิศ  ดิษฐวัต
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
941
3052303891
เด็กหญิงนิรดา  แสงกิติโกมล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
สพป.กรุงเทพมหานคร
942
3052304264
เด็กหญิงนิรมล  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
943
3052303394
เด็กหญิงเนธิชชญานิ์  พิบูลย์เกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
944
3051490400
เด็กหญิงเบญจมาศ  เจริญชีวินทร์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
945
3051500439
เด็กหญิงเบญญาภา  ประจำพบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
946
3051490784
เด็กชายปฐพี  ตัมพันธ์สกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
947
3051500767
เด็กหญิงปนิตา  วัดอ่อน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
948
3052304018
เด็กชายปพน  กิตติภิญโญชัย
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
949
3052300997
เด็กชายปพนพัชร์  วิรุฬห์ไววุฒิ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
950
3051500619
เด็กหญิงปพิชญา  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
951
3051490785
เด็กชายปภังกร  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
952
3051500586
เด็กชายปภังกร  คำตอง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
953
3052302142
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภัทรภาณุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
954
3052302991
เด็กชายปราชญ์รพี  บุญวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
955
3052301514
เด็กหญิงปริชมน  ตันติศุภกรสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
956
3051500770
เด็กหญิงปรียาภัทร์  ธาตรีอดิเรก
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
957
3052301000
เด็กชายปวริศ  อุดมเดชวัฒน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.3/4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
958
3052301356
เด็กชายปองคุณ  เถรว่อง
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
959
3052301001
เด็กชายปองคุณ  ทรัพย์แสง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
960
3051500773
เด็กชายปองปราชญ์  หมื่นคลัง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
961
3052303060
เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตคาม
ป.6
โรงเรียนจารุวรรณ
สพป.กรุงเทพมหานคร
962
3051490672
เด็กหญิงปัญฑิตา  มัทธญาติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
963
3051490554
เด็กชายปัญพณชช์  ปาณานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
964
3051490788
เด็กหญิงปัณชญา  อุทัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
965
3052302421
เด็กชายปัณณธร  ธนิกโชคกอบกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
966
3052302992
เด็กชายปัณณวิชญ์  วะศินรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
967
3052301821
เด็กชายปัณณ์  ต่ออุดม
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
968
3051490790
เด็กหญิงปาณิตา  พินเสนาะ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
969
3052304075
เด็กหญิงปาลิตา  กุลศรี
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
970
3052302993
เด็กชายปิติ  ธรรมโกวิท
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
971
3052301006
เด็กชายปิยพัทธ์  เกียรติกังวาฬไกล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
972
3052303921
เด็กชายปิยรุจ  วรนาวิน
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารี
สพป.กรุงเทพมหานคร
973
3052301690
เด็กชายปิยวัฒน์  วีรเดชะ
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
สพป.กรุงเทพมหานคร
974
3051500588
เด็กหญิงปิยะปภัสร์  สุกิจชัชว์โชติ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
975
3052303176
เด็กชายปิยะภัทร  นภาโชติศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
976
3051500776
เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
977
3052303779
เด็กชายปุณณวิช  เจียวก๊ก
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
978
3051490556
เด็กชายปุณมนัส  สุนทรตรึก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
979
3051490792
เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
980
3052304268
เด็กหญิงปุณยภรณ์  ส่งศรี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
981
3051500777
เด็กชายปุณยวีร์  พันธุ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
982
3052303177
เด็กชายปุณย์  เลิศจรัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
983
3052301411
เด็กชายเปรม  ปานกลาง
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
984
3052301364
เด็กชายพงศกร  กานต์ประชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
985
3052300275
เด็กชายพงศกร  ดุษดี
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
986
3052301365
เด็กชายพงศ์พีระ  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
987
3052302595
เด็กชายพงศ์ศานติ์  พงษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
988
3051500165
เด็กชายพงษ์พรรณ  เรียงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
989
3051490793
เด็กหญิงพชรพร  ปลอดโปร่ง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
990
3052301010
เด็กชายพชรพล  พังจุนันท์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
991
3052302903
เด็กชายพชรพล  สาตสิน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
992
3052301637
เด็กหญิงพชรพัชร์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.3/5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
993
3051490794
เด็กชายพชรมงคล  ทองปลิว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
994
3052301824
เด็กหญิงพบพร  ประมูลมาก
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
995
3052301517
เด็กหญิงพภัสสรณ์  ทรัพย์ส่งสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
996
3052302692
เด็กหญิงพรนภา  นารายพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
สพป.กรุงเทพมหานคร
997
3051490235
เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
998
3052301012
เด็กชายพรหมพิริยะ  สุจิรัตน์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
999
3052300546
เด็กหญิงพริมาตา  รัตนะโกเศศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
1000
3052301826
เด็กชายพฤกษ์  ภูวนารถนฤบาล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
1001
3052301371
เด็กชายพลวัฒน์  สุขพันธ์ถาวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
1002
3051490073
เด็กหญิงพลอยนภัส  ชัยกรเตโชพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1003
3052303782
เด็กหญิงพลอยพชร  ทรัพย์พนาชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
1004
3052302336
เด็กชายพสิษฐ์  พนมยงค์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
1005
3051500779
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศักดิ์ศิริธนากุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1006
3052301018
เด็กชายพัทธ์  เพิ่มพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
1007
3052302465
เด็กชายพาที  แพเจริญ
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
1008
3052301640
เด็กชายพิชญ์พงศ์  ประทีปทองคำ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
1009
3052303185
เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  เมธาสุริยะพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
1010
3052304271
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิลปสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
1011