รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 211 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1041000206
เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
2
1042280001
เด็กหญิงกชพร  คุณาพลเทวินท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
3
1040230001
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
4
1040230239
เด็กหญิงกนกอร  โข่งศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
5
1040730003
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
6
1041820235
เด็กหญิงกรรณิการ์  ไกรเรียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
7
1040750247
เด็กหญิงกรรวี  ทองยิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
8
1040730906
เด็กหญิงกรวรรณ  กระแสบุตร
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
9
1040230002
เด็กชายกฤตธี  อิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
10
1041820001
เด็กชายกฤตนู  กันภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
11
1040230003
เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
12
1040240254
เด็กชายกฤตศิลป์  พรหมอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
13
1040230895
เด็กหญิงกฤตษยาภรณ์  จรงรส
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
14
1040730683
เด็กชายกฤษฎา  วัฒนะธนากร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
15
1040731439
เด็กชายกษมา  บริบูรณ์วิรีย์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
16
1041000074
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
17
1040230896
เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
18
1040731325
เด็กชายกัณธภูมิ  พ่วงพันธ์
ป.4
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
19
1041820004
เด็กชายกันณพงศ์  ทองมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
20
1040230257
เด็กชายกันต์รพี  รุจินันพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
21
1040730684
เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
22
1040230007
เด็กชายกันติธีร์  นิ่มเนติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
23
1040230258
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีบัวคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
24
1040230897
เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
25
1040730021
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลึกเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
26
1040740012
เด็กหญิงการต์พิชชา  หินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
27
1040740533
เด็กชายกิตติคุณ  อัครนิษร
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทวิถี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
28
1040990359
เด็กชายกิตติธัช  กุลเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
29
1040230008
เด็กชายกิตติพัทธ์  ผ่องโอ่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
30
1042280280
เด็กชายกิตติภูมิ  วงษ์อุปปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
31
1040740892
เด็กชายกิตติภูมิ  สาคร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจิก
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
32
1040990592
เด็กชายกิติศักดิ์  เกตุโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
33
1041820008
เด็กหญิงกุลริศา  เกตุสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
34
1040740952
เด็กหญิงเกวลิน  แสนธรรมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
35
1042280091
เด็กชายเกียรติวงศ์  เจนเจตวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1041820009
เด็กหญิงขนัญชิดา  สุดเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
37
1040231219
เด็กหญิงขวัญจิรา  สมบัติพูนผล
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
38
1040230265
เด็กหญิงขวัญชนก  เสาร์แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
39
1041820364
เด็กชายคชานนท์  สุระวาศรี
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
40
1040231267
เด็กชายคเณศ  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
41
1040230009
เด็กหญิงคาลิสต้า  ตันศลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
42
1040730908
เด็กชายฆฤณ  ไกรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
43
1042280011
เด็กหญิงจนิสตา  นวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
44
1040740858
เด็กหญิงจริยาพร  ว่องวิการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
45
1040230899
เด็กชายจักรภัทร  วิบูลสุนทรางกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
46
1040230010
เด็กหญิงจิดาภา  กุลฤดีกัมปนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
47
1040230274
เด็กหญิงจิตรลดา  กุรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
48
1041000076
เด็กหญิงจิตรลดา  ปูรณัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
49
1042280013
เด็กชายจิรภัทร  หล้าคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
50
1042280271
เด็กชายจิรภัทร  อุทัยวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
สพป.อุทัยธานี เขต 2
51
1040230012
เด็กหญิงจิรัชญา  ทศวารจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
52
1040990142
เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
53
1040740019
เด็กชายจีรวัฒน์  ยืนยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
54
1040750068
เด็กหญิงจีรัชยา  สว่างพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
55
1040990144
เด็กหญิงจุฑามาศ  สละชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
56
1040230014
เด็กหญิงจุฑามาส  อินชัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
57
1040230280
เด็กชายจุฑิศพงษ์  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
58
1040240033
เด็กชายจุมพล  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
59
1040730046
เด็กหญิงชญาภา  ศรสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60
1040730047
เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
61
1041820368
เด็กชายชนกชนม์  กาศสาริกรรม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
62
1040730048
เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
63
1040231016
เด็กหญิงชนัญชิดา  มิ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
64
1040240354
เด็กชายชนาธิป  พินตะคุ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
65
1040990365
เด็กชายชนาธิป  พิมพ์บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
66
1042280284
เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
67
1040730909
เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
68
1040750006
เด็กหญิงชนิสรา  สุขวิญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
69
1041820372
เด็กชายชยานันท์  ทับฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
70
1040990597
เด็กหญิงชรินรัตน์  จับสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1040740023
เด็กหญิงชลดา  สุขรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
72
1040730057
เด็กชายชวดล  ประศาสน์ศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
73
1040230286
เด็กชายชวนินทร์  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
74
1040731445
เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
75
1040231022
เด็กชายชัชพงศ์  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
76
1040230288
เด็กชายชันภัทธ์  พันธ์ุพุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
77
1041820191
เด็กชายชัยชนะ  เกษไตรย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
78
1040730059
เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
79
1040990151
เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
80
1040240360
เด็กชายชิศณุ  ม่วงเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
81
1040730061
เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
82
1041820192
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์พางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
83
1040230294
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลุสา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
84
1040240355
เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
85
1040730064
เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา  สิทธิอัครานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
86
1040230295
เด็กชายฌานนท์  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
87
1042280017
เด็กหญิงญาณิศา  พันธุยี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
88
1040231025
เด็กหญิงญาดานุช  บุตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
89
1040730070
เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
90
1040990373
เด็กหญิงฐิตาธรรม  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
91
1040231026
เด็กชายฐิติกร  โสระ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
92
1042280286
เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีกระสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
93
1040240361
เด็กหญิงฐิติพรรณ  ธนหิรัญกัญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
94
1040990374
เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตรเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
95
1040730072
เด็กชายฐิรเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
96
1040740535
เด็กหญิงณฎิกานต์  เรไร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
97
1040990154
เด็กชายณฐภัทร  สิงห์คาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
98
1040230303
เด็กหญิงณฐมน  โพธิ์มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
99
1040730912
เด็กหญิงณฐรัตน์  พลกาย
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
100
1040240357
เด็กชายณภัทร  ปานกรด
ป.6
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
101
1040230020
เด็กหญิงณภัทรา  อุดมวรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
102
1040731448
เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
103
1040730079
เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
104
1040740030
เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
105
1040230903
เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีดาเดช
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1041820020
เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
107
1040740660
เด็กชายณัฐชัย  เสรีภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองละมาน
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
108
1040740340
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
109
1041820237
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีการไถ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
110
1040730087
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
111
1040230904
เด็กชายณัฐดนัย  กิ่งวาที
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
112
1040230320
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมมี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
113
1040230321
เด็กชายณัฐชนน  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
114
1042280020
เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
115
1040750207
เด็กชายณัฐปวีณ์  ฉัตรจินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
116
1040240452
เด็กชายณัฐพงษ์  ไกยสวน
ป.5
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
117
1040990011
เด็กชายณัฐพัชร์  เล็กเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
118
1040230025
เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีภูสิตโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
119
1040990378
เด็กชายณัฐภัทร  หอมชื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
120
1040230027
เด็กหญิงณัฐรวี  เพชรวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
121
1040740608
เด็กหญิงณัฐริกา  งอกนาวัง
ป.6
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
122
1042280273
เด็กชายณัฐวัชร  กะมะละคร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
สพป.อุทัยธานี เขต 2
123
1040231272
เด็กชายณัฐวัฒธิชัย  แซ่ก๊วย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
124
1040231034
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
125
1040730915
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สอนทอง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
126
1040230028
เด็กชายณัทณภัทร  บุตรพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
127
1040730097
เด็กชายณัธพงศ์  ศรีเหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
128
1040731450
เด็กหญิงณิชมน  รอดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
129
1040730100
เด็กหญิงณิชาภัทร  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
130
1040730101
เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
131
1040230030
เด็กหญิงดลวาการ  พลอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
132
1041000087
เด็กชายดำรงศักดิ์  อินทรมณเฑียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
133
1040730290
เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
134
1040990384
เด็กหญิงทรรศชนก  สุขโอสถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
135
1041000241
เด็กชายเทวินส์  มั่นรักคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
136
1041820059
เด็กชายแทนคุณ  เลาหอุทัยวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
137
1040750009
เด็กชายธนกร  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
138
1040730109
เด็กชายธนกฤต  กาหยี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
139
1040240018
เด็กชายธนกฤต  นุมนัส
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
140
1040990165
เด็กชายธนกฤต  วิจิตตนันทากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 216 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1041000007
เด็กชายธนกฤต  ศักดิ์ศรีธารากุล
ป.4
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
142
1040230906
เด็กชายธนกฤต  สินอนันต์วณิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
143
1040740038
เด็กชายธนชาต  กำนันไท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
144
1041000088
เด็กชายธนดล  นาควิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
145
1040731453
เด็กชายธนเดช  เลียวเสวก
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
146
1040740866
เด็กชายธนเทพ  กล้ากสิการ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
147
1040230035
เด็กชายธนธรณ์  ขวัญจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
148
1040230907
เด็กชายธนบัตร  ถาวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
149
1040740661
เด็กชายธนพนธ์  แก้งโง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองละมาน
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
150
1040230036
เด็กหญิงธนพร  เสตพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
151
1041820022
เด็กหญิงธนพร  อุ้ยสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
152
1040730689
เด็กชายธนพัฒน์  เต็มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
153
1040230343
เด็กหญิงธนภรณ์  อาจธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
154
1040740865
เด็กชายธนภัทร  พรหมสีหา
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
155
1040230908
เด็กชายธนวรรธน์  จิรวัฒน์สุนทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
156
1042280027
เด็กชายธนวัฒน์  มากมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
157
1040730690
เด็กชายธนศักดิ์  อุปสอด
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
158
1040731452
เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
159
1040990385
เด็กหญิงธนัชพร  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
160
1040230347
เด็กชายธนัตพงศ์  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
161
1040230348
เด็กชายธนากร  เจนเกษตรกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
162
1040740556
เด็กชายธนาวัฒน์  ยุทยา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
163
1041820389
เด็กหญิงธมนพรรณ  พรมนิ่ม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
164
1040230909
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
165
1040731454
เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
166
1041820025
เด็กหญิงธฤษวรรณ  มะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
167
1041820026
เด็กหญิงธัญชนก  วิจิตสุขุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
168
1040740652
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คล้ายป้อม
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
169
1040230910
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ล่องชูผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
170
1040730691
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มาสง่า
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
171
1041000008
เด็กหญิงธันยชนก  ใจรักษา
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
172
1040740673
เด็กหญิงธันยธรณ์  ขวัญตะคุ
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
173
1040730126
เด็กหญิงธิญาพร  นาคพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
174
1042280033
เด็กหญิงธิษตยา  ยิ้มพะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
175
1041820029
เด็กชายธีภพ  พุทธาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 218 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1040231047
เด็กชายธีรพัฒน์  เกราะเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
177
1040230353
เด็กชายธีรภัทร  กายสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
178
1041820032
เด็กหญิงธีร์วรา  จันทรภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
179
1040730131
เด็กชายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
180
1041820033
เด็กหญิงนงนภัส  จำนงสังฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
181
1040230045
เด็กหญิงนนนภา  ทิมคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
182
1040231053
เด็กชายนพรุจ  มิ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
183
1041000009
เด็กชายนพวิชญ์  อิทรัตน์
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
184
1042280034
เด็กชายนพวินท์  วงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
185
1040730136
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนาอิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
186
1042280304
เด็กหญิงนรภัทร  กวระสูตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
187
1040740676
เด็กหญิงนฤมล  ตุลสมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
188
1041820195
เด็กหญิงนฤมล  มักเกษตรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
189
1040750011
เด็กหญิงนวพร  สกุลประดิษฐอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
190
1040230912
เด็กหญิงนวภัทร  ฉัตรหลวง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
191
1040730144
เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
192
1040731457
เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
193
1040730149
เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
194
1040230371
เด็กหญิงนันทิชา  วัชรพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
195
1040730147
เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
196
1040730692
เด็กหญิงนัสธีรา  พันธุ์วรรธนะสิน
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
197
1040731459
เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
198
1042280036
เด็กหญิงนิศามณี  คงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
199
1040230377
เด็กหญิงนิษฐนาถ  เผือกใจแผ้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
200
1040730150
เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
201
1041820196
เด็กหญิงบุษมาศ  พัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
202
1040231113
เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์  ดวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
203
1040730818
เด็กหญิงเบญญทิพย์  คมสัน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
204
1042280037
เด็กหญิงปพิชญา  กองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
205
1040230914
เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
206
1040230384
เด็กชายปภังกร  นันทารมย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
207
1040231220
เด็กชายปภังกร  สุริยนต์
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
208
1040741099
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มนตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
209
1042280039
เด็กหญิงปราณปริยา  แกล้วการไถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
210
1040731333
เด็กชายปวีณ  เปี่ยมศิริ
ป.5
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1040740653
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คงสว่าง
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
212
1040990393
เด็กชายปัญญวุธ  เมืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
213
1040240456
เด็กหญิงปัณณ์ณัช  กอมะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
214
1040990174
เด็กชายปัณณธร  ภัทรากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
215
1040730159
เด็กหญิงปัณณรัตน์  มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
216
1042280307
เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
217
1040990175
เด็กหญิงปาณิสรา  ภัทรากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
218
1040730694
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีอ้น
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
219
1040230392
เด็กหญิงปาริชาด  นิลคำแหง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
220
1042280049
เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
221
1042280308
เด็กชายปิยพัทธ์  โพธิ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
222
1041820038
เด็กหญิงปุญโญทัย  ประสาทเขตรการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
223
1040230052
เด็กชายปุณณภพ  สุขพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
224
1042280050
เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
225
1040730295
เด็กชายเปรมปิติ  คงถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
226
1040730955
เด็กหญิงเปรมา  มหึเมือง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
227
1040231062
เด็กชายพงศ์พสิน  กวางแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
228
1040231063
เด็กชายพงศ์ภีระ  ปิ่นตากุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
229
1040730804
เด็กชายพชรพล  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
230
1041820040
เด็กหญิงพชรวรรณ  ศรีโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
231
1040230916
เด็กชายพบธรรม  ตันอารีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
232
1040990397
เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
233
1040231064
เด็กหญิงพรรณวษา  อิ่มสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
234
1041000095
เด็กชายพลกฤต  ไม้หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
235
1040750211
เด็กหญิงพลอยประดับ  สุดตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
236
1040230414
เด็กหญิงพลอยรัตน์  กมลมาลย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
237
1040730177
เด็กชายพศุตม์  เสืออุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
238
1042280052
เด็กชายพสธร  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
239
1040731467
เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
240
1040730929
เด็กหญิงพอใจ  อัจฉริยวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
241
1040240457
เด็กหญิงพัชนัน  อุปสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
242
1040230917
เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาภสนาเปรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
243
1040230416
เด็กชายพัฒนพงศ์  พินิจเกสร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
244
1041820197
เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
245
1041000001
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณตันทุลา
ป.6
โรงเรียนเทพประทาน
สพป.พิจิตร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1041000014
เด็กหญิงพัทธนันท์  แดงทองดี
ป.4
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
247
1042280054
เด็กชายพัสกร  ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
248
1041000015
เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
249
1041000016
เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนปริญญานนท์
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
250
1040730695
เด็กหญิงพิชชานันทน์  เกี่ยวฟั่น
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
251
1040230057
เด็กชายพิชญะ  ศรีใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
252
1042280055
เด็กหญิงพิณฑกานต์  จำปีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
253
1040730182
เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ลิ้มไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
254
1040750016
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองดอนเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
255
1040740680
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คงเพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
256
1040230920
เด็กหญิงพิมพ์พัณณี  อภัยราช
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
257
1041000226
เด็กหญิงพิยดา  สวนดอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
258
1040240048
เด็กหญิงพิรดา  เพชรเภรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
259
1040231071
เด็กหญิงพิศา  ก้อนจ้าย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
260
1040730192
เด็กชายพิสิฐพล  เสถียรพัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
261
1040730193
เด็กหญิงพิสินี  ประพิณธัญโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
262
1042280056
เด็กหญิงพีรกาญจน์  แก้วทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
263
1040230058
เด็กหญิงพีรดา  เติมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
264
1040240565
เด็กชายพีรพันธุ์  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
265
1040231073
เด็กชายพีระพัฒน์  เผ่าโสภา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
266
1042280057
เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
267
1040240547
เด็กหญิงเพียงพอ  สิงห์โค
ป.4
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
268
1040741081
เด็กชายภคพล  ศรีสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าแรต
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
269
1040990181
เด็กหญิงภควดี  คุ้มตะสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
270
1040240275
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ยังขจรเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
271
1040730697
เด็กชายภรภัทร  ทับทิมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
272
1041820043
เด็กชายภักดีภูมิ  ถ้ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
273
1040990024
เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณนิจ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
274
1041000228
เด็กหญิงภัคนันท์  กล่ำทัพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
275
1040730932
เด็กหญิงภัครภัทร์  กุ่มดวง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
276
1040730204
เด็กหญิงภัทรพร  วุทธพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
277
1040731477
เด็กชายภัสภูมิ  ชำนาญโลหะวานิช
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
278
1040741083
เด็กชายภาณุวัฒน์  จันจ๋า
ป.6
โรงเรียนวัดท่าแรต
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
279
1042280059
เด็กหญิงภิญญดา  โทนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
280
1040731479
เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1042280274
เด็กชายภูมินทร์  ประทุมแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
สพป.อุทัยธานี เขต 2
282
1040750212
เด็กชายภูรินท์  บงกชมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
283
1040990027
เด็กชายภูริพัตร์  มะโดด
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
284
1041820046
เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
285
1041820416
เด็กหญิงมาลีวรรณ  โกสาแสง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
286
1040240548
เด็กชายเมธี  สวัสดิ์นะที
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
287
1040740349
เด็กหญิงเมษา  อภิรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
288
1040230064
เด็กชายยศพนธ์  ลายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
289
1040240054
เด็กชายยศพัทธ์  กากะทิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
290
1042280062
เด็กชายยุทธภูมิ  ธุสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
291
1041000099
เด็กชายรชต  มากโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
292
1041820048
เด็กหญิงรวิสรา  หาญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
293
1040231191
เด็กชายรัชชานนท์  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
294
1041820049
เด็กชายรัชชานนท์  พนมสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
295
1040740065
เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
296
1040730224
เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
297
1040730226
เด็กหญิงรัตนาสิริ  สาตร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
298
1040730812
เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมราสุข
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
299
1040990184
เด็กหญิงลภัสนันท์  แอบเสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
300
1041820246
เด็กหญิงลลิตภัทร  จันทราศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
301
1040730867
เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นมาศ
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
302
1040740683
เด็กหญิงลักขณา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
303
1040230067
เด็กหญิงวรรณพร  สุขพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
304
1040240545
เด็กชายวรวัฒน์  วรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
305
1040230068
เด็กหญิงวรัญญากร  ธรรมสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
306
1040240278
เด็กชายวราเทพ  อินทรวิเชียร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
307
1040741085
เด็กหญิงวริศรา  สุมังคะละ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าแรต
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
308
1042280319
เด็กชายวลภพ  น้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
309
1040731485
เด็กชายวสุ  ชาญสมร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
310
1040750088
เด็กชายวัชรพงศ์  ใจยะปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
311
1040230069
เด็กชายวัชรพงศ์  ธรรมเชียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
312
1040730238
เด็กชายวันชนะ  บุนนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
313
1040240570
เด็กชายวันรัก  นวมนาค
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
314
1040230471
เด็กหญิงวารินทร์ปรียา  อ้อยตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
315
1040240279
เด็กหญิงวาสิตา  คามภูผา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1040731486
เด็กชายวิชญ์กวินท์  ปวีร์วรานนท์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
317
1041820051
เด็กชายวิชญ์ภาส  ปานดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
318
1040740684
เด็กชายวิชนาถ  กวางแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
319
1040741087
เด็กหญิงวิภากร  เพ็ชรชัย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าแรต
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
320
1040240461
เด็กชายวิษณุ  นิลขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
321
1040230475
เด็กชายวีรภัทร  ทองทิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
322
1040230476
เด็กชายวีระพันธ์  สุพรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
323
1040750020
เด็กชายวีรากร  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
324
1040230478
เด็กชายวุฒิพร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
325
1040230072
เด็กหญิงศรัณยน์ภัทร์  บริสุทธิ์บงกช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
326
1041820338
เด็กหญิงศรัณย์พร  พงไพล
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
สพป.อุทัยธานี เขต 1
327
1040230073
เด็กหญิงศลิษา  จิตศรันยูกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
328
1040230928
เด็กหญิงศศิวิมล  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
329
1040740688
เด็กหญิงศศิวิมล  บัวพัน
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
330
1042280071
เด็กชายศักดิ์ชัย  พรหมศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
331
1041000100
เด็กชายศักดิ์อธิช  บูรพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
332
1040730247
เด็กชายศิรภูมิ  รินศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
333
1040730698
เด็กชายศิรวิทย์  บังเพลิง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
334
1040230483
เด็กชายศิรวุฒิ  น้อยยัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
335
1040730248
เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
336
1042280321
เด็กหญิงศิรินาถ  แก้วตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
337
1040231094
เด็กชายศิริศิลป์  สุขช่วง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
338
1040990191
เด็กชายศิวกร  อิ่มอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
339
1040740998
เด็กชายศิวัช  ขุนไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
340
1040230486
เด็กหญิงศุชัญญา  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
341
1040990192
เด็กชายศุภกฤต  จิตสำรวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
342
1040230074
เด็กชายศุภกฤต  วงค์เวียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
343
1040230930
เด็กชายศุภกฤษ  ศรีอาวุธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
344
1040230076
เด็กชายศุภกฤษ์  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
345
1040230931
เด็กชายศุภวิชญ์  เทพบุตร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
346
1040240329
เด็กชายศุภัช  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
347
1040240362
เด็กชายสรศักดิ์  ศรีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
348
1040740567
เด็กชายสัจจะพล  เกษประทุม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
349
1040231096
เด็กชายสัณหณัฐ  ภัทรบุญยพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
350
1040230495
เด็กชายสัณหณัฐ  ลือชาคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1040230078
เด็กชายสัณห์  สังขพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
352
1040230496
เด็กชายสันติสุข  อบเชย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
353
1040730256
เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
354
1040750024
เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์อ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
355
1041820054
เด็กชายสิรภัทร  สาแช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
356
1040230079
เด็กชายสิรวิชญ์  กาญจนาพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
357
1041000104
เด็กชายสิรวิชญ์  คำแผลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
358
1041000105
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
359
1040990624
เด็กหญิงสิริกมลณัฎฐ์  เกตุหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
360
1040730259
เด็กหญิงสิริญาภรณ์  การันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
361
1040741053
เด็กหญิงสุชานาถ  จ้าวสันเที๊ยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
362
1040740655
เด็กหญิงสุชาวดี  ราชบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
363
1040730699
เด็กชายสุทธิกานต์  ทวีหรรษภาคย์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
364
1040230504
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
365
1040730946
เด็กชายสุทธิวัฒน์  สามเพชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
366
1040990193
เด็กหญิงสุธีกาณจ์  พันโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
367
1041000023
เด็กชายสุธีระ  นรการ
ป.4
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
368
1040740570
เด็กหญิงสุนันท์ทา  ทองบุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
369
1040731494
เด็กชายสุพศิน  ผูกพันธุ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
370
1040230080
เด็กชายสุพศิน  สุวรรณวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
371
1040740079
เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
372
1040990421
เด็กชายสุพัฒน์  นาตะตุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
373
1040730264
เด็กหญิงสุพิชชา  นาเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
374
1040230508
เด็กหญิงสุพิชชา  พูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
375
1040230509
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
376
1042280080
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
377
1040230512
เด็กชายสุรชัย  เพ็งนวม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
378
1040750026
เด็กชายสุวิจักขณ์  นนท์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
379
1040230939
เด็กหญิงแสงรุ้ง  ทิพย์ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
380
1040740081
เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหล่าปิตินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
381
1040750215
เด็กชายหาญชัย  สุวรรณรังค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
382
1040231103
เด็กชายอดิเทพ  ชูเฉลิม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
383
1040240332
เด็กหญิงอนัญพร  เรียนพืช
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
384
1040731341
เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
385
1040240069
เด็กหญิงอภิชญา  ผาบวงค์สาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1040740537
เด็กชายอภิเชษฐ์  คำทิวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
387
1040730273
เด็กชายอภิวิชญ์  บัวประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
388
1040990195
เด็กชายอภิวิชญ์  สนพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
389
1040230525
เด็กหญิงอรชพร  หงษ์ยนต์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
390
1040240334
เด็กหญิงอรปรียา  รอดปุ๋ย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
391
1041000106
เด็กหญิงอรพรรณ  เกิดหิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
392
1040730815
เด็กชายอรรถพร  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
393
1040730816
เด็กชายอรรถพล  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
394
1040741089
เด็กชายอรรถพล  ศรีสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าแรต
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
395
1040740656
เด็กหญิงอรวรรณ  มาปัด
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
396
1040740657
เด็กหญิงอัญชลี  มาปัด
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
397
1042280086
เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
398
1040741100
เด็กชายอัน  เขตวิริยะการณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
399
1040741101
เด็กชายอัมพันธ์  ม่วงมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
400
1042280087
เด็กชายอัมรินทร์  บุตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
401
1040750096
เด็กชายอานันทพัฒน์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
402
1040741033
เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบแก
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
403
1040230935
เด็กหญิงอิงสลิล  สินอนันต์วณิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
404
1040990693
เด็กชายอินทัช  ลีลากนก
ป.6
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา
สพป.พิจิตร เขต 1
405
1040731500
เด็กชายอุดมฤกษ์  พุทธคุณสกุลพร
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
406
1040740985
เด็กหญิงอุไรวรรณ  สีทำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
407
1040741118
เด็กชายอชิรวิชญ์  สังข์ศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
408
1040731425
เด็กหญิงณัชริญา  วงษ์จันทร์ชวด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
409
2040240469
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
410
2040990041
เด็กชายกันต์กวี  จันทโชติ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
411
2040730702
เด็กชายกันต์ธีภพ  กล่ำฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
412
2040990042
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินทรเทศ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
413
2040730966
เด็กหญิงกันตินันท์  ยาคล้าย
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
414
2040231298
เด็กชายกีรติ  อินทราเกษม
ม.2
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
415
2040730971
เด็กชายขนัดภัส  กระต่ายทอง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
416
2040990206
เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
417
2040730887
เด็กหญิงจิดาภา  หมู่พยัคฆ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
418
2040730979
เด็กหญิงจุติภัทร  บุญญานุภาพโชติ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
419
2040231200
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มหึมา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
420
2040730704
เด็กชายชนกันต์ณกฤช  มั่นคงศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
421
2040730983
เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
422
2040730987
เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
423
2040730993
เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
424
2040731126
เด็กชายเตชินทร์  สินเครือสอน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
425
2041000253
เด็กชายธนพล  ปารมีสี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
426
2040730708
เด็กหญิงธนาพร  ศรีทับทิม
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
427
2040990046
เด็กชายธัญลักษณ์  ทับทอง
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
428
2041000257
เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
429
2040731028
เด็กหญิงนภัสศร  ปิ่นโตนด
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
430
2040990213
เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
431
2040740990
เด็กหญิงเนตรนภา  ทัพไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
432
2040730896
เด็กหญิงบุณยานุช  เขื่อนคำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
433
2040731041
เด็กชายประภวิษณ์  สงวนสุข
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
434
2040731047
นางสาวปัธยานันท์  ผู้มีสัตย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
435
2040731048
เด็กชายปาณัส  พวงระย้า
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
436
2040731053
เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
437
2040731056
เด็กหญิงพรรณพร  ฟองบาลศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
438
2040990221
เด็กหญิงพิชญาภา  แสงนิกร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
439
2040990048
เด็กชายพีระวัฒน์  โภคัยจตุรภัทร
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
440
2040990225
เด็กหญิงภคมน  กฤตภูวพงศกร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
441
2040240263
นายภัทรศัย  ศรีเลิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
442
2041000267
เด็กหญิงภัทราภา  ลำธาร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
443
2040731073
เด็กชายรณกฤต  วงค์ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
444
2040240395
เด็กหญิงวรรณพร  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
445
2040730719
เด็กชายวรเวช  ทองอร่าม
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
446
2040240490
เด็กชายวายุ  อินทราศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
447
2040740750
เด็กหญิงวิยดา  แก้วศรีงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
448
2040231324
เด็กชายศราวุฒิ  ปอกกันยะ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
449
2040990229
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บ่อพืชน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
450
2040730722
เด็กชายศิลา  ศักดิ์สิริโกศล
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
451
2040990230
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
452
2040731099
นายสรวีย์  สัจจจารีรัตน์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
453
2041820291
นางสาวสวิตตา  ชูศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
454
2041820292
เด็กชายสิรภพ  พุ่มดนตรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
455
2040730723
นางสาวสิริรัตน์  บัวขำ
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
456
2040731103
นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
457
2040731111
เด็กชายอธิรักษ์  อินทพัฒน์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
458
2040990231
เด็กหญิงอภัสรา  สิงห์ลอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
459
2040240264
เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
460
2040240499
เด็กหญิงอรอุมา  ตองอ่อน
ม.2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
461
2040231209
เด็กหญิงอริสา  บัวผึ้ง
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
462
2040731117
เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
463
3040730309
เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
464
3040240075
เด็กหญิงกชพิชญ์  พรมมาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
465
3042280097
เด็กหญิงกณิศา  สายเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
466
3040240574
เด็กหญิงกตวรรณ  กุลปริญา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
467
3042280099
เด็กหญิงกนกพร  ทาทำนุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
468
3040750029
เด็กหญิงกนกรัตน์  เผือกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
469
3040230940
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
470
3040990440
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
471
3042280101
เด็กหญิงกมลพรรณ  เนียรภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
472
3040230551
เด็กหญิงกมลรัตน์  โตโทน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
473
3040240001
เด็กหญิงกมลรัตน์  สว่าง
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
474
3040990054
เด็กชายกรณ์  อินสูนย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
475
3040740355
เด็กชายกรรชัย  เมืองรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
476
3040990056
เด็กหญิงกรวรรณ  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
477
3040731503
เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
478
3040731344
เด็กชายกรวิชญ์  เบ็งทอง
ป.6
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
479
3040230094
เด็กชายกรวิชญ์  ลีลาธรรมสาโรช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
480
3040230095
เด็กชายกรวีร์  กิจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
481
3040990057
เด็กชายกฤชย  ดอนกาวิน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
482
3040731139
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ชื่นปภาดา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
483
3040990445
เด็กชายกฤตภาส  ศิริศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
484
3040740091
เด็กหญิงกฤติณา  ศิลาพรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
485
3040230557
เด็กชายกฤติน  สกุณนี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
486
3040231116
เด็กหญิงกฤติยาณี  ใจวงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
487
3040990632
เด็กชายกฤษกร  เพ็ชรพิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
488
3040741095
เด็กชายกฤษฎา  ทีภูเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
489
3040230943
เด็กชายกฤษณพล  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
490
3040990058
เด็กชายกฤษตเมธ  เมณกูล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
491
3041820063
เด็กหญิงกวินธิดา  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
492
3040740955
เด็กหญิงกวินธิดา  ยวงทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
493
3040230099
เด็กหญิงกวิสรา  สุริยาส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
494
3040230559
เด็กชายกษิภัทร  จันเจือ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
495
3040230560
เด็กหญิงกษิรา  ปรางค์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
496
3040730727
เด็กชายก้องศักดิ์  วัฒนสุข
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
497
3042280103
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ปาลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
498
3041820066
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วิเชียรวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
499
3041820067
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขุนพิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
500
3040240282
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วิทยานุกรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
501
3041820068
เด็กหญิงกัญญาภัค  วิริยะวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
502
3041820069
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
503
3040230103
เด็กหญิงกัญญาศร  คุปตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
504
3040230563
เด็กชายกัณตินันท์  มีศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
505
3040730327
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นาคพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
506
3040730326
เด็กชายกันตภณ  พฤกษะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
507
3040990634
เด็กชายกันตภณ  สุขเปีย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
508
3040990061
เด็กชายกันตินันท์  จันตรา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
509
3040990452
เด็กหญิงกานดามณี  ทองพงษ์เนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
510
3040740098
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
511
3040731506
เด็กชายกานต์นิธิ  มูลกัณฑา
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
512
3040740694
เด็กชายกิตกิศักดิ์  กิติมา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
513
3040740752
เด็กชายกิตติพงศ์  คงประกอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
514
3040990455
เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
515
3040731507
เด็กชายกิตติภณ  กาญจนปาริชาติ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
516
3040231123
เด็กหญิงกุลจิรา  คำใส
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
517
3040740823
เด็กชายกุลชเดช  วงษ์พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
518
3040990241
เด็กชายกุลชวาล  พิมพ์บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
519
3042280109
เด็กหญิงกุลธรา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
520
3040990458
เด็กหญิงกุลนาถ  จันทนาภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
521
3040240087
เด็กชายกุลวัฒน์  สุทธิสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
522
3040731146
เด็กหญิงกุลิสรา  ทองมา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
523
3041000198
เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
524
3040731264
เด็กหญิงเกศสิริ  กันเจียก
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
525
3040740920
เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
526
3040740527
เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
527
3040990636
เด็กชายขวัญชัย  เรี่ยศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
528
3040990243
เด็กชายขวัญราช  รุ่งอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
529
3040740874
เด็กหญิงขวัญศิริ  แกว่นธัญญะกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
530
3040740987
เด็กชายเขมินทร์  ปัดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
531
3041000119
เด็กชายคชรัตน์  กมเลศรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
532
3040230109
เด็กชายคณพต  เจียรนันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
533
3040230110
เด็กหญิงคณัสนันท์  เจียรนันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
534
3041000287
เด็กชายคณิศร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
535
3040731508
เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
536
3040730341
เด็กชายคมพิสิฐฐิ์  เรือนไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
537
3041820456
เด็กชายคุณัชญ์  นาคินี
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
538
3041820457
เด็กชายคุณานนท์  คณฑา
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
539
3041820081
เด็กหญิงจรรยพร  เอี่ยมครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
540
3040740374
เด็กหญิงจอมสุรางค์  เชื้อหนองโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
541
3040990063
เด็กชายจักรกริช  สุวรรณเลิศ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
542
3040740957
เด็กหญิงจันทกานติ์  ชาริดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
543
3040741067
เด็กหญิงจันทนิภา  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงคู้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
544
3040731148
เด็กหญิงจันทรกานต์  น้ำเงินภา
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
545
3040730347
เด็กชายจิณณพัต  แก้วนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
546
3040730348
เด็กหญิงจิดาภา  คะตะสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
547
3040740376
เด็กหญิงจินตนา  แก้วสาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
548
3040730728
เด็กหญิงจิรนันท์  นิ่มไชยนันท์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
549
3040990461
เด็กหญิงจิรนันท์  ลำปะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
550
3042280118
เด็กชายจิรพัฒน์  บุญเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
551
3041820083
เด็กชายจิรพัฒน์  อยู่รอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
552
3040730350
เด็กชายจิรพันธ์  พลอยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
553
3040750032
เด็กชายจิรพันธ์  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
554
3040740877
เด็กชายจิรภัทร  เมณกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
555
3040240577
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
556
3040730353
เด็กหญิงจิรัชยา  ยอนแมมะดัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
557
3040990245
เด็กหญิงจิรัชยา  อินทรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
558
3040740650
เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมหมวก
ป.5
โรงเรียนวัดสังฆวิถี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
559
3040740110
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
560
3040740112
เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
561
3040740906
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
562
3040741105
เด็กชายจุฬพงศ์  อภิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
563
3040990132
เด็กหญิงเจนนี่  ท็อป คริสเทนเซ่น
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
564
3040230227
เด็กชายเจริค เจซซี  คอร์เดต้า โมราเลส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
565
3040730730
เด็กหญิงฉัตรชนก  คำโย
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
566
3040740113
เด็กหญิงฉัตรชนก  รักทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
567
3040731512
เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโสภณ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
568
3040990642
เด็กหญิงฉัตรียา  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
569
3040230950
เด็กชายฉันทัช  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
570
3041820087
เด็กหญิงชญากาณ  ประสาทเขตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
571
3042280121
เด็กหญิงชญาณี  สีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
572
3040750113
เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์หล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
573
3041820459
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ภู่เกตุ
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
574
3040990249
เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
575
3040740001
เด็กหญิงชญานิศ  โชคบัญฑิต
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
576
3040230583
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเริงหล้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
577
3040240287
เด็กหญิงชฎารัตน์  แซ่ซ้ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
578
3040230118
เด็กชายชนภัทร  วีระศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
579
3040730359
เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
580
3040240288
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำสัตย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
581
3040240340
เด็กหญิงชนัญญา  มณีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
582
3040230590
เด็กหญิงชนัฎตา  โอฬารตรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
583
3040750219
เด็กหญิงชนันธร  สมัครการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
584
3040750115
เด็กหญิงชนาพา  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
585
3041820089
เด็กหญิงชนาภา  ภาชนะปรีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
586
3040740115
เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
587
3040731154
เด็กหญิงชนิดาภา  วนิชนิกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
588
3040230594
เด็กหญิงชนิศา  รุ่งคณาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
589
3040740116
เด็กหญิงชมัยพร  บางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
590
3041820090
เด็กชายชยพล  บุญกมุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
591
3040990471
เด็กหญิงชยวรรณ  มีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
592
3040240265
เด็กชายชรินทร  ชิตตะคุ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
593
3040230598
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
594
3040740002
เด็กหญิงชลธิชา  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
595
3040230600
เด็กชายชลรัตน์  สุดโต
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
596
3040230601
เด็กหญิงชลันธรี  ศิริไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
597
3040730369
เด็กชายชวกร  ปานะวุธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
598
3040230120
เด็กชายชวภณ  ตั้งปัญญพนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
599
3040990256
เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
600
3040230122
เด็กชายชัยศิษฎ์  พิทักษ์เดชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
601
3040730373
เด็กหญิงชัษฎาภักดิ์  วิชิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
602
3041000036
เด็กหญิงชาญาฏา  รักขิตะวัฒนา
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
603
3041820565
เด็กหญิงชาลิสา  ม่วงปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
สพป.อุทัยธานี เขต 1
604
3041000037
เด็กหญิงชิตา  สังขจันทร์
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
605
3040990257
เด็กชายชิติพัทธ์  อุไรวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
606
3041820095
เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
607
3040990258
เด็กหญิงชีวาพร  หรั่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
608
3041820096
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนศิลปกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
609
3040740390
เด็กชายญาณวัฒน์  ทองนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
610
3040741008
เด็กหญิงญาณิศา  กูดแยง
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
611
3040230616
เด็กหญิงญาณิศา  ปู่นำพา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
612
3040990072
เด็กชายฐาปกรณ์  สุดชีแสง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
613
3040740131
เด็กชายณชพล  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
614
3040740699
เด็กหญิงณญาดา  คัมภิรานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
615
3040731517
เด็กหญิงณฐกร  กาวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
616
3040990477
เด็กชายณฐปพัฒน์  บุญนุวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
617
3041000131
เด็กชายณภัทร  คำรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
618
3040731519
เด็กชายณภัทร  ศุภรวงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
619
3040730395
เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
620
3040230955
เด็กหญิงณหทัย  จริยคุณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
621
3040731169
เด็กหญิงณัชฐ์ภูมิ  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
622
3040740986
เด็กชายณัชพล  มั่นเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
623
3040730399
เด็กหญิงณัฎฐพัชร  วรรธนะมณีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
624
3040741009
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขำโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
625
3040231131
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญญา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
626
3041820306
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีอิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
627
3041000292
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บางขัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
628
3040230956
เด็กชายณัฏฐพัชร  วงศ์สินอุดม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
629
3040740879
เด็กหญิงณัฐกมล  พิณไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
630
3040750036
เด็กหญิงณัฐกมล  แยมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
631
3040230129
เด็กชายณัฐกิตติ์  อู่อรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
632
3042280140
เด็กชายณัฐชนน  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
633
3040990076
เด็กชายณัฐชนนท์  เอมพรม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
634
3040730871
เด็กหญิงณัฐชยา  วังกานนท์
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
635
3042280141
เด็กหญิงณัฐชยา  วิลัยตรวจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
636
3040230131
เด็กหญิงณัฐชา  ปาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
637
3040230634
เด็กชายณัฐดนัย  ขำเส็ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 427 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
638
3040990266
เด็กชายณัฐดนัย  พินิตตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
639
3040730411
เด็กชายณัฐธนนท์  พัฒน์ธนะกุลโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
640
3040750122
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยิ้มเยื้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
641
3040740960
เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
642
3040240116
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญหนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
643
3040750251
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์พร้อม
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
644
3040740402
เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
645
3040230959
เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศิริมณีโชค
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
646
3040731176
เด็กหญิงณัฐนันทภัทร  จูอี้
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
647
3040230639
เด็กหญิงณัฐนิดา  นุตตะโยธิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
648
3040740701
เด็กหญิงณัฐพร  ท่าผา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
649
3041000137
เด็กชายณัฐพัชร์  คงด่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
650
3040731525
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
651
3040731177
เด็กชายณัฐภณ  ทับทิมโต
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
652
3040740142
เด็กหญิงณัฐยา  เขียวใบงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
653
3040230642
เด็กหญิงณัฐริกา  อินทพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
654
3040740702
เด็กหญิงณัฐวดี  ท่าผา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
655
3040730830
เด็กชายณัฐวิชช์  ยุพา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
656
3040730422
เด็กชายณัฐสกุล  สกุลไกรสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
657
3040730423
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เปาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
658
3040230134
เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ประทีปศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
659
3040230136
เด็กหญิงณิชาณีย์  ตันติสันติสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
660
3040740408
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
661
3040230960
เด็กหญิงณิชาภัทร  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
662
3040230645
เด็กหญิงณิชาภา  สารียัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
663
3040730428
เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
664
3040230140
เด็กชายดลวัฒน์  เลิศวิไลสถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
665
3040750129
เด็กหญิงดวงกมล  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
666
3040740584
เด็กหญิงดำรัสศิริ  คลังนอก
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
667
3040731527
เด็กชายดิฐธนวัฒน์  จิตรภูเมืองปาน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
668
3040740845
เด็กชายแดนไทย  วงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
669
3040240591
เด็กชายตนุภัทร  ทาจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
670
3041820103
เด็กชายตรัยคุณ  มูลชมพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
671
3040240358
เด็กชายต่อตระกูล  ใจโพธา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
672
3040740152
เด็กหญิงตุลยา  สายชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 428 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
673
3040740324
เด็กชายเตชิต  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
674
3040731266
เด็กชายเตชิต  เทวกานนท์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
675
3040230882
เด็กชายเตชิต  เมฆพินธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
676
3040230228
เด็กชายเตชินท์  ตันอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
677
3041820569
เด็กชายทวีศักดิ์  วิทยารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
สพป.อุทัยธานี เขต 1
678
3040230142
เด็กหญิงทักษพร  ธาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
679
3040750038
เด็กหญิงทัตพิชา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
680
3040230651
เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญนุช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
681
3042280153
เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
682
3040740331
เด็กชายแทนไท  เหล่าเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
683
3040750222
เด็กชายธนกร  ดาวดึงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
684
3040240419
เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
685
3040731530
เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
686
3041820207
เด็กชายธนโชติ  กลับชัยนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
687
3040240344
เด็กชายธนโชติ  คุ้มภัยเพื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
688
3040240293
เด็กชายธนนันท์  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
689
3040740881
เด็กชายธนบดี  แหยมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
690
3040740159
เด็กชายธนพัฒน์  ศิริธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
691
3040731532
เด็กชายธนัทภัทร  ตียเกษม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
692
3040231146
เด็กชายธนภัทร  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
693
3040730445
เด็กชายธนรักษ์  อิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
694
3040231147
เด็กหญิงธนสร  สุขใส
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
695
3040230146
เด็กชายธนันท์รัฐ  บัวสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
696
3040230147
เด็กหญิงธนัสถ์อร  นุนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
697
3040750133
เด็กชายธนาคม  หมูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
698
3040240597
เด็กชายธนาภัทร  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
699
3040990274
เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
700
3042280158
เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
701
3040230668
เด็กชายธราเทพ  สงวนศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
702
3040240294
เด็กหญิงธราวัลย์  คชรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
703
3040740164
เด็กชายธวัช  จินตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
704
3040730454
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปรางโท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
705
3042280162
เด็กหญิงธัญชนก  เจตกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
706
3042280163
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
707
3040230670
เด็กหญิงธัญญาธร  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
708
3040230672
เด็กหญิงธัญพิชชา  จวงไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
709
3040990277
เด็กหญิงธัญพิชชา  โพพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
710
3040230150
เด็กหญิงธัญมน  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
711
3040230151
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
712
3040740171
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
713
3040731539
เด็กชายธันวิศว์  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
714
3040230963
เด็กชายธาวิน  ตรีสุทธาชีพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
715
3040240602
เด็กชายธาวิน  ทารเพชร
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
716
3040230677
เด็กหญิงธิดารัตน์  วจีสัจจะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
717
3041820111
เด็กชายธิติ  เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
718
3042280168
เด็กชายธีทัต  เยาวโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
719
3040731540
เด็กชายธีทัต  หวังซื่อกุล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
720
3040740174
เด็กหญิงธีรการต์  สุขพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
721
3040730464
เด็กชายธีรนันท์  จารุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
722
3040990279
เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
723
3040230680
เด็กชายธีรภัทร  แย้มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
724
3041000300
เด็กชายธีรภัทร  สืบสาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
725
3040990656
เด็กชายธีรเมธาวิทย์  ชาวลุ่มบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
726
3040730469
เด็กชายนนทพัทธ์  โกมลสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
727
3040230681
เด็กชายนนทพัทธ์  เสนาะจิต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
728
3040990088
เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์วาด
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
729
3040240026
เด็กชายนพนันท์  พันธ์อินป้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
730
3040740178
เด็กหญิงนพวรรณ  บุญแต่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
731
3041820113
เด็กหญิงนภกานต์  ศิลาภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
732
3040230685
เด็กชายนภดล  พันพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
733
3040990503
เด็กหญิงนภสร  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
734
3040731542
เด็กหญิงนภัสนันท์  ภัสสรดิลกเลิศ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
735
3040240604
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมบุญนาค
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
736
3040231156
เด็กหญิงนภัสสร  สีมีงาม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
737
3040740180
เด็กชายนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
738
3040240296
เด็กหญิงนรินทร์พร  แก้วลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
739
3040990284
เด็กชายนักรบ  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
740
3040240346
เด็กหญิงนันฐิกา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
741
3040741108
เด็กหญิงนันท์ธิชา  หาขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
742
3040731544
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภัสสรดิลกเลิศ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
743
3040740428
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
744
3041820117
เด็กชายนันทภพ  จันหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
745
3040741059
เด็กชายนันทภพ  ไต้ไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
746
3040740834
เด็กชายนันทวัฒน์  ชมภู่
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
747
3040230966
เด็กชายนันทวุฒิ  บุษชะบา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
748
3040990507
เด็กหญิงนันท์สินี  วระลักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
749
3040990092
เด็กชายนาคินทร์  ศรีดาวัน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
750
3041820120
เด็กหญิงนาตาชา  ชวาลาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
751
3040240609
เด็กหญิงนาถสินี  ควรขุนทด
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
752
3040740183
เด็กหญิงนารีรัตน์  ถึงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
753
3040240610
เด็กชายนารูโตะ  ทากิกาว่า
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
754
3040731191
เด็กชายน้ำปิง  บัวชื่น
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
755
3041820499
เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์นากนากร
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
756
3040990285
เด็กชายนิธิศ  สิทธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
757
3040240004
เด็กชายนิรวิทธ์  ตั้งสติ
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
758
3041000146
เด็กชายนิรวิทย์  ปันอิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
759
3040990659
เด็กหญิงนิศามณี  พลขันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
760
3040230692
เด็กหญิงนิสาชล  อิทรไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
761
3041820188
เด็กชายเนติภัทร  คำหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
762
3040230695
เด็กหญิงบงกช  รอดโต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
763
3040240159
เด็กชายบรรณสรณ์  หลวงชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
764
3040741109
เด็กหญิงบัณฑิตา  เขตวิริยะการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
765
3040740187
เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
766
3040740431
เด็กหญิงบุษกร  สิงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
767
3040240163
เด็กหญิงบุษกร  สุขรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
768
3041820189
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวรรณโยค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
769
3040240646
เด็กหญิงเบญญาภา  นีระวงค์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
770
3042280266
เด็กหญิงเบญญาภา  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
771
3040750234
เด็กหญิงเบญญาภา  เหมือนสุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
772
3042280180
เด็กชายปกป้อง  นิลยี่เรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
773
3040230968
เด็กชายปฏิพัทธ์  อ่ำพุธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
774
3040740708
เด็กหญิงปฑิตตา  มหาพัฒนกร
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
775
3040230700
เด็กหญิงปณัตตา  ทองนุช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
776
3040240299
เด็กหญิงปณิตา  กมขุนทด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
777
3040731195
เด็กชายปพันธ์พร  คงขำ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
778
3041000148
เด็กหญิงปพิชญา  คงแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
779
3040730495
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
780
3040730496
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูแช่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
781
3040731364
เด็กหญิงปภาวรินท์  พบสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
782
3040741010
เด็กชายปภินวิทย์  ยาโคล
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
783
3040230703
เด็กชายปรมัตถ์  กมุทชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
784
3041820126
เด็กชายปรเมศ  เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
785
3040750042
เด็กหญิงประกายเทพ  โพธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
786
3040740433
เด็กหญิงประพรศรี  ฉุยฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
787
3040740991
เด็กหญิงประภาพร  เปี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
788
3040741111
เด็กหญิงประภาวดี  ปาจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
789
3040741112
เด็กหญิงปริพัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
790
3040740710
เด็กหญิงปรียาภัส  อันนารี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
791
3042280186
เด็กหญิงปลีณา  ประเสริฐกุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
792
3040730500
เด็กชายปวกฤษ  แสงประกายฟ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
793
3040230970
เด็กหญิงปวริศา  เกิดพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
794
3040740651
เด็กหญิงปวริศา  บุญทาสิน
ป.4
โรงเรียนวัดสังฆวิถี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
795
3040990294
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
796
3040731550
เด็กหญิงปัญจพัฒน์  เพชรหมอง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
797
3040990662
เด็กหญิงปัญจสิริ  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
798
3040230713
เด็กชายปัญญพนต์  คงอรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
799
3040730502
เด็กชายปัญญพัฒน์  หาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
800
3040730738
เด็กชายปัญญวัฒน์  กันเกษ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
801
3040730739
เด็กหญิงปัณชญา  กุหลาบศรี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
802
3041820129
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ราชสีห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
803
3040990296
เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
804
3041000153
เด็กชายปัณณวัชญ์  พิมพาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
805
3040990512
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
806
3041820131
เด็กชายปัณณวิชญ์  แผ่วัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
807
3040231221
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขผล
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
808
3040730505
เด็กหญิงปาณิตา  พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
809
3040741060
เด็กหญิงปาณิสรา  ประสมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
810
3040230719
เด็กชายปารมี  รอดนิล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
811
3040230973
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
812
3040230166
เด็กหญิงปิยพัทธ์  เกษวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
813
3040230167
เด็กชายปิยวัฒน์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
814
3040230723
เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
815
3040741113
เด็กหญิงปุญญิศา  ทรัพย์นิมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
816
3040730511
เด็กชายปุณณภพ  สระเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
817
3042280196
เด็กหญิงปุณยภา  วรรณภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
818
3040230170
เด็กหญิงปุณยวีร์  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
819
3040740968
เด็กหญิงปุณยาพร  ป้องนางชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
820
3040230726
เด็กชายปูญญพัฒน์  ตั้งจิตต์ธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
821
3040231352
เด็กหญิงฝ้ายคำ  เวทีนันท์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
822
3040230730
เด็กชายพงศ์กร  ธรรมขันคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
823
3040990695
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีชูโภชน์
ป.6
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา
สพป.พิจิตร เขต 1
824
3040230734
เด็กชายพงษ์พิสิฐ  วงษ์นันตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
825
3040731206
เด็กชายพชรพล  สกุลวา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
826
3042280335
เด็กชายพนมรุ้ง  สุดาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
827
3040740589
เด็กหญิงพรทิพย์  พรมเนตร
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
828
3040230739
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอากาศ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
829
3040230174
เด็กหญิงพรพิรุณ  รัตนเวฬุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
830
3040740214
เด็กหญิงพรพีรญา  ภู่พุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
831
3040740216
เด็กหญิงพรลภัส  นาคเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
832
3040750151
เด็กหญิงพลอยชมพู  เชื้อชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
833
3040990306
เด็กหญิงพลอยนรี  จับสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
834
3041820138
เด็กชายพศิน  แก้วจงประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
835
3040990307
เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
836
3040731210
เด็กชายพะนาย  โพธิ์เนียม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
837
3040990309
เด็กหญิงพัชร์ณิษา  สายบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
838
3040740969
เด็กหญิงพัชรา  ผางดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
839
3040740882
เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรพจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
840
3040740220
เด็กหญิงพัชราภา  สอนลำโกน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
841
3040740620
เด็กหญิงพัชรี  อำมาภัย
ป.6
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
842
3040240172
เด็กชายพัฒนพล  วงค์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
843
3040230747
เด็กหญิงพัตรชา  ทริตชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
844
3040730528
เด็กชายพัทธดนย์  วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
845
3042280205
เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
846
3040740442
เด็กหญิงพิชชา  อินริ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
847
3040230181
เด็กหญิงพิชชาพร  เฮงตระกูลเวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
848
3040230749
เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนปรีชา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
849
3040740444
เด็กหญิงพิชญา  กำมะลาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
850
3040740443
เด็กหญิงพิชญา  เรืองขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
851
3040230751
เด็กหญิงพิชญา  ิอินทพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
852
3040990532
เด็กหญิงพิชญาภา  เปลี่ยนเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
853
3040990311
เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
854
3041820515
เด็กหญิงพิชญาภา  ลีปลา
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
855
3040730534
เด็กชายพิชญุตม์  ศรีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
856
3041820143
เด็กชายพิภู  นิ่มพระยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
857
3040731558
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พุ่มไพศาลชัย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
858
3041820356
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายเทียน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
สพป.อุทัยธานี เขต 1
859
3040740227
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แสนอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
860
3040740229
เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
861
3040740763
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ด่านสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
862
3041000168
เด็กหญิงพีรดา  ลาภะชัยวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
863
3040730546
เด็กชายพีรภัทร  รัตนวราหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
864
3040240619
เด็กชายพีรวัส  บุญพวง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
865
3042280216
เด็กชายพีรวุฒิ  พันธ์มหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
866
3040240513
เด็กชายพุฒิพงษ์  กาเรียน
ป.6
โรงเรียนบ้านมอเจริญ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
867
3040740522
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
868
3040740523
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิชัยชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
869
3042280269
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
870
3040750061
เด็กหญิงเพียงฟ้า  เกตุสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
871
3041820214
เด็กหญิงภคนันท์  สุดสมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
872
3040750229
เด็กชายภวินพัทธ์  เส็งเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
873
3040750046
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ผ่องวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
874
3040240621
เด็กหญิงภัชภิชา  วุฒิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
875
3040750258
เด็กหญิงภัณฑิลา  คงเพ็ชรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
876
3040990536
เด็กชายภัทรดนัย  กุสุโมทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
877
3040740232
เด็กชายภัทรดนัย  ทะรารัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
878
3040731559
เด็กชายภัทรดนัย  นาดี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
879
3041820149
เด็กชายภัทรธร  พงศ์ภัทรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
880
3040740453
เด็กหญิงภัทรนรินท์  มาลัยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
881
3040750156
เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ส่งวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
882
3041000170
เด็กหญิงภัทรภร  เกตุโกวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
883
3040240192
เด็กหญิงภัทรวดี  สมวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
884
3040740590
เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศิริ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
885
3040740234
เด็กหญิงภัทรวรรณ  จั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
886
3040730564
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศิริกมลทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
887
3040230186
เด็กหญิงภัทรีดา  สอนไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
888
3040750231
เด็กหญิงภัสสร  เพ็งหล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
889
3040731221
เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  ตั้งมั่นคงวรกูล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
890
3040740237
เด็กชายภานุพงศ์  สีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
891
3040731561
เด็กหญิงภาวนา  โสมภีร์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
892
3040750157
เด็กหญิงภาวิณี  รุ่งเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
893
3040740992
เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
894
3040990106
เด็กหญิงภาสินี  จันทร์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
895
3040230187
เด็กชายภีม  ภัทรรัตยาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
896
3040730875
เด็กชายภูธนะ  วงศ์จิตราทร
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
897
3040730744
เด็กชายภูมิพัศน์  เสือเขียว
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
898
3040731563
เด็กชายภูมิรพี  กรีบงการ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
899
3041000173
เด็กชายภูวศิษฎ์  ยศธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
900
3040740592
เด็กชายมงคล  พูลเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
901
3040240432
เด็กชายมงคลชัย  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
902
3040240198
เด็กหญิงมณินทร  นาคอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
903
3040240303
เด็กหญิงมณีนพรัตน์  กองสิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
904
3040230982
เด็กหญิงมธุรดา  เจริญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
905
3040990541
เด็กชายมนัสวิน  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
906
3040230788
เด็กหญิงมนิษา  เผือกคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
907
3040730849
เด็กหญิงมิลตรา  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
908
3040230888
เด็กชายเมธัส  เจียมเจือจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
909
3040750235
เด็กหญิงเมธานันท์  อินทเสวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
910
3040230231
เด็กหญิงเมธาพร  วันแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
911
3040230997
เด็กหญิงเมธาวี  พุ่มศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
912
3040240626
เด็กหญิงยุพิน  สุวรรณรินทร์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
913
3040230792
เด็กหญิงยูศนิ  จำปา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
914
3040740243
เด็กชายรชิษ  กณิศธนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
915
3042280223
เด็กชายรณกฤต  กางกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
916
3040730582
เด็กหญิงรวิสรา  พิบูลย์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
917
3041000178
เด็กหญิงรวิสรา  สมบูรณ์สงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
918
3040240306
เด็กหญิงรวีวรรณ  วงษ์หมอ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
919
3040240308
เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุบผาสาท
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
920
3041820216
เด็กหญิงรสิตา  กันมัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
สพป.อุทัยธานี เขต 1
921
3040740245
เด็กชายรังสิมันตุ์  ชาญธัญกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
922
3041000316
เด็กชายรัชกฤช  บุญโชติวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
923
3041820161
เด็กหญิงรัชพร  พลอยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
924
3040240007
เด็กชายรัชพล  ฝั้นเฝือ
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
925
3040731566
เด็กชายรัฐศาลร์  ศรีสาตร์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
926
3040740468
เด็กชายรัตนากร  ขวัญมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
927
3040990116
เด็กหญิงรัตนากร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
928
3040731227
เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  สาระคุณ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
929
3041000317
เด็กหญิงรุจิรา  จันทร์ขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
930
3040740658
เด็กชายฤทธิชัย  แสนใจ
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
931
3040990552
เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
932
3040740251
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุดแยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
933
3040730656
เด็กหญิงเลื่อมภัสสร  แหยมพลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
934
3040740252
เด็กชายวงศกร  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
935
3040990696
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภตระกูล
ป.6
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา
สพป.พิจิตร เขต 1
936
3040731571
เด็กชายวชิรพงศ์  อัครวิวัฒน์ดำรง
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
937
3040740253
เด็กชายวชิรวิชญ์  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
938
3040740470
เด็กชายวชิรวิทย์  พร้อมพ่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
939
3041820527
เด็กชายวรกร  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
940
3040990326
เด็กชายวรพล  แจ่มมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
941
3040240628
เด็กชายวรพล  พิลาจันทร์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
942
3042280229
เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
943
3040730586
เด็กหญิงวรพิชชา  ญาณปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
944
3041820528
เด็กชายวรยศ  นิลตระกูล
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
945
3041000184
เด็กหญิงวรัญญา  เมืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
946
3040230810
เด็กหญิงวรันธร  ศักบูรณาเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
947
3040990118
เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรไทย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
948
3041820531
เด็กชายวริศ  ลีปลา
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
949
3040750166
เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
950
3041000319
เด็กหญิงวริศรา  พุ่มภาชี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
951
3040230812
เด็กหญิงวริศรา  มากกุญชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
952
3042280233
เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
953
3040740885
เด็กชายวายุ  อ่องยิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
954
3040230816
เด็กหญิงวิชญาดา  ฤทธิศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
955
3040740886
เด็กหญิงวิชญาดา  สารสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
956
3040230820
เด็กหญิงวีรปรียา  สว่างแจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
957
3040740269
เด็กชายวีรพล  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
958
3040740479
เด็กชายวีรภาพ  ชำนาญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
959
3040240015
เด็กหญิงแววดาว  เตจ๊ะสุภา
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
960
3040740481
เด็กหญิงศรัณยา  กำแหงพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
961
3040230824
เด็กชายศรัณยู  พุ่มทุเรียน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
962
3040230826
เด็กหญิงศรุตยา  ทรัพย์พฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
963
3040240269
เด็กหญิงศศิธร  เลิกนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
964
3040230827
เด็กหญิงศศิภา  จวนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
965
3042280239
เด็กหญิงศศิลดา  รัดรอดกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
966
3040230201
เด็กหญิงศิรดา  สถานทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
967
3041000186
เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
968
3040740278
เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
969
3040731239
เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรารัตน์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
970
3040230985
เด็กหญิงศิรารัตน์  พุ่มชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
971
3040240213
เด็กหญิงศิริกัญญา  กันภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
972
3040230832
เด็กหญิงศิริกันยา  กองจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
973
3040740485
เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
974
3040230986
เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
975
3041820170
เด็กหญิงศิรินภา  ว่องกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
976
3041000062
เด็กหญิงศิริยุภา  กระแสเทพ
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
977
3042280242
เด็กชายศุภกร  จำเนียรศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
978
3040990337
เด็กชายศุภกฤต  ภิรมย์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
979
3040230837
เด็กชายศุภกฤต  อาจกล้า
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
980
3040230204
เด็กชายศุภกิจ  กลิ่นนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
981
3041820537
เด็กหญิงศุภจิต  หมกทอง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
982
3041000064
เด็กชายศุภณัฐ  พุฒสติ
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
983
3040731242
เด็กชายศุภวิชญ์  โฉมตระการ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
984
3040740494
เด็กหญิงศุภากร  สระทองแยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
985
3040230839
เด็กชายศุภาฤต  ยิ้มสรวล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
986
3040990683
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
สพป.พิจิตร เขต 1
987
3040731577
เด็กชายสรวิศ  พงษ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
988
3040741097
เด็กชายสรวิศ  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
989
3040740495
เด็กชายสัญญา  อ่อนน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
990
3040731579
เด็กชายสาญ์วิกร  แก้วอ่อน
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
991
3040740496
เด็กหญิงสาวิกา  กัณนิกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
992
3040990565
เด็กชายสิทธิชัย  ฟักแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
993
3040240637
เด็กชายสิทธิโชค  มากมั่งมี
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
994
3040990566
เด็กชายสิทธิเดช  บุญโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
995
3042280247
เด็กชายสิทธิทูล  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
996
3040730614
เด็กชายสิทธิพร  ยิ้มแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
997
3040990567
เด็กชายสิรภัทร  พุ่มมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
998
3040730620
เด็กหญิงสิรยา  ชมภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
999
3040231223
เด็กชายสิรวิชญ์  ทัพพะกุล ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1000
3040730622
เด็กหญิงสิริกาญจ์  พนิชการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1001
3040990568
เด็กหญิงสิริมา  เกิดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
1002
3040740004
เด็กหญิงสิริมา  สุ่มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1003
3040731245
เด็กหญิงสิริยากร  บัวขม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1004
3040731247
เด็กหญิงสิริวัน  ดำรงรัตน์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1005
3040230210
เด็กหญิงสิริสิชณ์  ทองหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1006
3040230847
เด็กหญิงสิริสุข  ดาษดา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1007
3041000191
เด็กหญิงสุกฤตา  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
1008
3040731249
เด็กชายสุขพงษ์ปกรณ์  วงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1009
3042280252
เด็กหญิงสุจรรยา  ดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
1010
3040730625
เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1011
3040750244
เด็กหญิงสุชาดา  กันยานวน
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1012
3040740291
เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1013
3040740980
เด็กหญิงสุณิศา  สังฆะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1014
3040230849
เด็กหญิงสุทธดา  อินทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1015
3040731583
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ครองสุขศิริชัย
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1016
3040240011
เด็กหญิงสุทธิดา  ต๊ะวัน
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1017
3040750186
เด็กชายสุทัศน์  เนตรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1018
3040740503
เด็กหญิงสุธัญญา  จูรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1019
3040740719
เด็กชายสุธี  เณยา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1020
3040231361
เด็กหญิงสุธีกานต์  กรวิภาสเรือง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1021
3042280254
เด็กหญิงสุนิศา  โพธิ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
1022
3040731251
เด็กหญิงสุนิสา  แพงศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1023
3040731584
เด็กชายสุประวีณ์  แฝงพงษ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1024
3040740294
เด็กชายสุพรรณลภ  จำปาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1025
3040740981
เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีแก้วน้ำใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1026
3040240440
เด็กหญิงสุพรรษา  สีแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1027
3041820546
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปุยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
1028
3040240012
เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพิลา
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1029
3040741013
เด็กหญิงสุภาพร  เหล่าที
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1030
3040740721
เด็กชายสุรเชษฐ์  เรืองโหรา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1031
3040240641
เด็กชายสุรสิทธิ์  ศิริสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1032
3041820547
เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
สพป.อุทัยธานี เขต 1
1033
3040731392
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พรธาดาวิทย์
ป.4
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1034
3040740605
เด็กหญิงเสาวรัตน์  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1035
3040230232
เด็กชายเหมพงษ์  เกษอุดมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1036
3040730632
เด็กหญิงอคิร์ราฐ์  ภูบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1037
3040990127
เด็กชายอชิรวิชย์  พิสิฐภิญโญกุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
1038
3040240231
เด็กหญิงอณิมา  มะริด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1039
3040740600
เด็กชายอดิศักดิ์  ม่วงเทศ
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1040
3040731587
เด็กหญิงอธิชา  พระพิจิตร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1041
3041000328
เด็กชายอนรรฆ  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
1042
3040230990
เด็กหญิงอนันตญา  ดานะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1