รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1031590272
เด็กชายกชกร  หอยศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุเม่น
สพป.สุโขทัย เขต 2
2
1031011316
เด็กหญิงกนกมุก  ภูตีนผา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
3
1031030001
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ลอย
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
4
1031080039
เด็กหญิงกมลชนก  ล่องทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
5
1031012088
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอี่ยมยัง
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
6
1031030286
เด็กชายกรตะวัน  ชูพุทธพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
7
1031012091
เด็กชายกรวิชญ์  พิมพา
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
8
1031800002
เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
9
1031012326
เด็กชายกฤตภาส  ถาคำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
10
1031070093
เด็กชายกฤติ  ชูกิตติพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
11
1031030288
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
12
1031011325
เด็กหญิงกฤษสิริ  สุขใส
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
13
1031800005
เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
14
1031030596
เด็กชายกวินทร์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลาน
สพป.พิษณุโลก เขต 3
15
1031080100
เด็กหญิงกวีทรา  หล้าน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
16
1031060044
เด็กชายกอปฬบุญ  จาจุรัตน์จามร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
17
1031060049
เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยไพศาลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
18
1031800536
เด็กชายกัณฑ์อเนก  อินทรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
19
1031060053
เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
20
1031010750
เด็กชายกันต์ธีร์  บัวทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
21
1030550390
เด็กชายกันต์พิชญ์  คำบรรลือ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
22
1031020010
เด็กชายกันตภณ  ม่วงมันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
23
1031060052
เด็กชายกันตยศ  เฉลิมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
24
1031061186
เด็กหญิงกันยารัตน์  แก้วท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
25
1031580006
เด็กชายกัมลาศ  อ้นบางเขน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
26
1031011321
เด็กชายกัรยกฤต  ใจสมัคร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
27
1031010014
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมคง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
28
1031590175
เด็กชายกานต์สุภัค  ทองสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
29
1031010015
เด็กหญิงกิตรดา  สุวรรณราช
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
30
1031020013
เด็กหญิงกิรติกร  ชาวบางมอญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
31
1031010756
เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
32
1031070095
เด็กหญิงกุลภรณ์  เบ้าสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
33
1031010282
เด็กหญิงกุลิสรา  กิตติจารุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
34
1031800565
เด็กหญิงเกศแก้ว  มีสติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
35
1031080023
เด็กหญิงขวัญวลัยลักษณ์  โสประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1031080049
เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดโพธิ์เขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
37
1031010880
เด็กหญิงเขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
38
1031800012
เด็กชายคณิศร  ขันปิงปุ๊ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
39
1030550065
เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
40
1031020016
เด็กชายคุณานนท์  โตน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
41
1031580010
เด็กหญิงฆรชนก  ตั้งสุขสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
42
1031010603
เด็กหญิงงามลักษณ์  พิพัฒนชัยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสะพานที่ 3
สพป.พิษณุโลก เขต 1
43
1031030184
เด็กหญิงจรรยาพร  วงษ์หา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
สพป.พิษณุโลก เขต 3
44
1031030006
เด็กชายจักรณรงค์  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
45
1031010758
เด็กชายจิณณวัตร  เทียนหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
46
1031011342
เด็กหญิงจิตติภัทรา  น้อยจ้อย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
47
1030550394
เด็กหญิงจินณัชชา  จินตสุเมธ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
48
1031010286
เด็กชายจิรกร  ดาราวิทยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
49
1031011939
เด็กชายจิรกิตติ์  ตองกลิ่น
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
50
1031012331
เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
51
1031010766
เด็กชายจิรเมธ  ฉิมสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
52
1031061993
เด็กชายจิรเมธ  สีมาน
ป.5
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
53
1031061991
เด็กชายจิรสิน  สอนเวช
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
54
1031010287
เด็กชายจิระพาคิม  ผิวอ่อนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
55
1031020021
เด็กชายจิราวัชร  วันกลิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
56
1031060073
เด็กชายจีรพัฒน์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
57
1031010767
เด็กชายฉัตรชัย  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
58
1031012009
เด็กชายฉัตรพฤกษ์  นาคนาคินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
59
1031080103
เด็กชายฉัตรมงคล  สิงห์โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
60
1031010768
เด็กหญิงฉันชนก  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
61
1031010289
เด็กชายชญานิน  นครรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
62
1031010290
เด็กหญิงชญาภา  นันทนาพรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
63
1031011347
เด็กหญิงชนมน  พัทธวีรกุล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
64
1031060081
เด็กชายชนสรณ์  ศุภดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
65
1031010770
เด็กชายชนะศักดิ์  จันทร์ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
66
1031030575
เด็กหญิงชนัญชิดา  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
67
1031030141
เด็กหญิงชนิดาภา  วงศ์วิจารณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
68
1031580313
เด็กหญิงชมพูนุท  เชยวัดเกาะ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
69
1031800033
เด็กชายชโยดม  ยศบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
70
1031061142
เด็กหญิงชลดา  ม่วงจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1031080106
เด็กหญิงชลธิชา  หลอดบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
72
1031011353
เด็กชายชลสิทธิ์  อิ่มอยู่
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
73
1031010292
เด็กชายชวนากร  วงศ์จีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
74
1031580021
เด็กชายชวิน  เขียวริด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
75
1031590178
เด็กชายชัยพร  ทูนมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
76
1031010776
เด็กชายชัยวรานนท์  ชัยพิทักษ์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
77
1030550397
เด็กชายชาญกิจ  วงษ์ตาดำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
78
1031590322
เด็กหญิงชาลิสา  พลอยเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่ง
สพป.สุโขทัย เขต 2
79
1030560103
เด็กหญิงชาลิสา  สมวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
80
1030550070
เด็กชายชิติพัฒน์  วงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
81
1031020028
เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
82
1031080125
เด็กหญิงโชติรส  เนาว์กา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
83
1031010023
เด็กชายญาณภัทร  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
84
1031011362
เด็กชายญาณาพันธุ์  บุษบารติ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
85
1031070189
เด็กหญิงญาณิดา  แก้วเหลา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
86
1031580028
เด็กหญิงญาณิศา  งามสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
87
1031030296
เด็กหญิงญาณิศา  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
88
1031590323
เด็กหญิงญาโณทัย  ใจเฉลียว
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่ง
สพป.สุโขทัย เขต 2
89
1031011364
เด็กชายญานภัทร  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
90
1031080074
เด็กหญิงฐิตาพร  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
91
1031011943
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยรา
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
92
1031020031
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทุมมี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
93
1031010780
เด็กหญิงฑิตยา  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
94
1031060101
เด็กชายณฐกร  ทองแทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
95
1031080128
เด็กชายณฐชกร  ควรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
96
1031010296
เด็กหญิงณดีรา  นูนคาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
97
1031011367
เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
98
1031010297
เด็กหญิงณภัทร  วรรณภิระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
99
1031800038
เด็กชายณภัทร  อภิวัฒน์สุขสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
100
1031010782
เด็กหญิงณัชชา  ทิพนัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
101
1031011371
เด็กชายณัชพัชร์  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
102
1031030187
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุริเวก
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
สพป.พิษณุโลก เขต 3
103
1031590157
เด็กชายณัฎฐนันท์  ศรีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านไม้งาม
สพป.สุโขทัย เขต 2
104
1031010026
เด็กชายณัฏฐกรณ์  หมวกเมือง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
105
1031030142
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1031010785
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เถาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
107
1030550398
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
108
1031020035
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
109
1031060110
เด็กหญิงณัฏยรัตน์  น้อยคนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
110
1031590181
เด็กหญิงณัฐฌวียา  ไชยนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
111
1031060112
เด็กหญิงณัฐฌา  นิ่มพิทักษ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
112
1031060113
เด็กชายณัฐณชนนท์  ชิดไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
113
1030550075
เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
114
1031010601
เด็กหญิงณัฐนันท์  หลิมเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
สพป.พิษณุโลก เขต 1
115
1031060120
เด็กชายณัฐพัชร์  เบ้าตุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
116
1031010304
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สิทธิสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
117
1031012335
เด็กชายณัฐภัทร  อาษา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
118
1031030577
เด็กชายณัฐยศ  ขุนจารย์
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
119
1031580438
เด็กหญิงณัฐยาวีธ์  สายสุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
120
1031800544
เด็กหญิงณัฐรินีพร  กองมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
121
1030550076
เด็กชายณัฐวรรฒน์ เอเด็น  กราฟ์ฟแฮม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
122
1031800683
เด็กชายณัฐวัชต์  กลิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
123
1031800044
เด็กชายณัฐวัชต์  ม่วงรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
124
1031010032
เด็กชายณัฐวุฒิ  อริยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
125
1031030300
เด็กหญิงณิชกุล  พงษ์ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
126
1030550077
เด็กหญิงณิชชยา  คำชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
127
1030550078
เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
128
1031800546
เด็กหญิงณิชากานต์  จิระเดชประไพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
129
1031060125
เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
130
1030550079
เด็กหญิงณิชาพร  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
131
1031800685
เด็กหญิงณิชาภัทร  หนุนอนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
132
1031080108
เด็กหญิงดลนภา  กุนมล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
133
1031030013
เด็กหญิงดาริกา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
134
1030550401
เด็กหญิงดาลญา  โกศล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
135
1031590080
เด็กชายเตชิต  แสนบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
136
1031010882
เด็กชายเตชินท์  ฉวีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
137
1031060376
เด็กชายเตวิช  ช่วงชิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
138
1031010308
เด็กชายทอแสง  เกียรติวิชชุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
139
1030560084
เด็กชายทักษดนย์  อินริราย
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
สพป.ตาก เขต 2
140
1031030014
เด็กชายทักษ์ดนัย  อุณเรศ
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1031060131
เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญภากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
142
1031070102
เด็กหญิงทัชชกร  อ่อนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
143
1030560105
เด็กชายทินกร  -
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
144
1031590261
เด็กหญิงทิวาวัลย์  สุ่มสี
ป.6
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
145
1031010606
เด็กชายทีปกร  ดีมากมี
ป.6
โรงเรียนสะพานที่ 3
สพป.พิษณุโลก เขต 1
146
1030550122
เด็กชายเทรนท์ ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
147
1031011503
เด็กชายแทนคุณ  แก้วจันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
148
1031080110
เด็กชายธนกร  พร้อมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
149
1031012010
เด็กชายธนกฤต  ไทรนนทรีย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
150
1031590162
เด็กชายธนชาติ  งงงวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
151
1031590163
เด็กชายธนโชติ  โชคชัยทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
152
1031580044
เด็กชายธนโชติ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
153
1031060157
เด็กชายธนโชติ  หมื่นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
154
1031060146
เด็กชายธนพนธ์  แก้วเปี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
155
1031590310
เด็กชายธนพนธ์  พลอยเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากคะยาง
สพป.สุโขทัย เขต 2
156
1031011386
เด็กชายธนพบ  โพล้งมี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
157
1031010310
เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
158
1031010795
เด็กหญิงธนพร  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
159
1031061999
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วลี
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
160
1031590183
เด็กชายธนภัทร  คุ้มอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
161
1031590184
เด็กชายชนภัทร  จั่นจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
162
1031012072
เด็กชายธนภัทร  วงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
163
1031580036
เด็กชายธนภัทร  ศิริวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
164
1031010037
เด็กชายธนภัทร  สุขคล้า
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
165
1031070104
เด็กชายธนวัฒน์  เสรีสันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
166
1031010038
เด็กชายธนวินท์  มานะคง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
167
1031580042
เด็กชายธนวุฒิ  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
168
1031010797
เด็กหญิงธนัชชา  ทองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
169
1030550082
เด็กชายธนันต์ภูมิ  จันทร์วิไลนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
170
1031010039
เด็กชายธนาดล  โตเขียว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
171
1031590185
เด็กชายธนารักษ์  แสนแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
172
1030550405
เด็กชายธนินโชตน์  เพ็ชรพนาภรณ์เดชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
173
1031011399
เด็กชายธเนศ  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
174
1031580045
เด็กหญิงธมน  อินสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
175
1031590058
เด็กชายธรรมธัช  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 1 บุณฑริกา ชั้น 3 ห้อง ป.4.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1031011391
เด็กหญิงธรรม์สมร  การุญบุญญานันท์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
177
1030560234
เด็กชายธวัชชัย  แห่งสายหล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
สพป.ตาก เขต 2
178
1030550406
เด็กหญิงธัญชนก  นาถกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
179
1030550313
เด็กหญิงธัญญนันท์  ศรีจันทร์ทับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
180
1031800057
เด็กหญิงธัญรดา  มณีรัตนาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
181
1031060163
เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
182
1031060165
เด็กหญิงธัญสินี  ขำทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
183
1031080075
เด็กชายธันวา  ทลาไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
184
1031011394
เด็กชายธันว์  น้อยจินดา
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
185
1031010319
เด็กหญิงธีรตา  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
186
1031580050
เด็กชายธีรเทพ  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
187
1031011396
เด็กชายธีรพล  เปล่งขำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
188
1031590004
เด็กชายธีรภัทร  สือขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สพป.สุโขทัย เขต 2
189
1031060176
เด็กชายธีรภัทร์  อยู่เสดียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
190
1030550084
เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
191
1031010041
เด็กชายธีวรา  คงธนศุภกร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
192
1031080131
เด็กหญิงนนทพร  อนนท์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
193
1031012118
เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
194
1031060182
เด็กชายนพกร  เพ็งพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
195
1031020054
เด็กหญิงนภษร  ป้านพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
196
1031070107
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
197
1031010323
เด็กชายนรภัทร  คงสุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
198
1031011401
เด็กชายนรวัฒน์  สุปน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
199
1031060187
เด็กชายนรวีร์  เรืองฮุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
200
1031080188
เด็กชายนราวิชญ์  สระมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
201
1031590006
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สพป.สุโขทัย เขต 2
202
1031010256
เด็กหญิงนวพร  ปรีชาวนา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
203
1031800063
เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
204
1031062008
เด็กหญิงนัทกานต์  ชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
205
1031010807
เด็กหญิงนัทธมน  สาระม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
206
1031580053
เด็กชายนันทพงศ์  ศรีตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
207
1031010809
เด็กหญิงนันทิชา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
208
1030550410
เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
209
1030550411
เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิระศุภนิมิต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
210
1031580054
เด็กหญิงนิตย์อาภา  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1031011405
เด็กหญิงบุญญาวาส  ฤทธิรอด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
212
1031010045
เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
213
1031010327
เด็กชายบุณยวิชญ์  โชติรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
214
1031070109
เด็กชายบุณยากร  เมืองยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
215
1031011408
เด็กชายบุรเศรษฐ์  ธนาบูรณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
216
1031590070
เด็กหญิงบุรัสกร  เชียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
217
1031590275
เด็กชายบุลากร  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุเม่น
สพป.สุโขทัย เขต 2
218
1031580126
เด็กหญิงเบญญาพร  ลากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
219
1031061652
เด็กหญิงปณิตา  ถิรโภไคย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
220
1031010328
เด็กชายปพนธีร์  เรืองหน่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
221
1031580060
เด็กหญิงปพิชญา  หมากผิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
222
1031011412
เด็กหญิงปพิชามญธุ์  เรืองพรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
223
1030550090
เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
224
1031060204
เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
225
1031011413
เด็กชายปภังกร  หมู่พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
226
1031011414
เด็กหญิงปภาดา  เจนรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
227
1031590008
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายธงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สพป.สุโขทัย เขต 2
228
1031070110
เด็กชายปภาวิชญ์  บุญสิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
229
1031060207
เด็กชายประณิธาน  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
230
1031030143
เด็กหญิงประภัสสร  เรียนหมี
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
231
1031060209
เด็กหญิงประภัสสร  สาริมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
232
1031010331
เด็กหญิงประวีณ์นุช  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
233
1031800072
เด็กชายปรัชญา  สุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
234
1031061215
เด็กชายปรัตถกร  วงษ์ธัญกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
235
1030560003
เด็กหญิงปราณปริยา  กล่ำคลัง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
236
1031011415
เด็กชายปราณภัทร  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
237
1031590059
เด็กชายปริยพงศ์  กิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
238
1031012074
เด็กชายปริยวิศว์  อนุรักษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
239
1031060214
เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
240
1031010813
เด็กชายปวินกฤษฏิ์  เจวประเสริฐพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
241
1030550094
เด็กหญิงปัญญาพร  แตงบุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
242
1031060219
เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
243
1031012075
เด็กชายปัณณพงศ์  ทั่งทอง
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
244
1031080046
เด็กชายปัณณวัชร์  สกุลจรัสพัช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
245
1031800077
เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1030560006
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัฐจิตติพงศ์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
247
1031060222
เด็กหญิงปานชีวา  บุญปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
248
1031800078
เด็กหญิงปานรดา  คล้ำชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
249
1031060224
เด็กหญิงปานรพี  ปานแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
250
1031062012
เด็กหญิงปาริศา  เขาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
251
1031010815
เด็กชายปิยพจน์  กังวานเลิศปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
252
1031062013
เด็กชายปิยวัฒน์  ผลานิสงค์
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
253
1030550096
เด็กชายปิยวัฒน์  ห้วยทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
254
1031590318
เด็กชายปิยะรัตน์  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสารจิตร
สพป.สุโขทัย เขต 2
255
1031580284
เด็กชายปิยังกูร  พุ่มแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
256
1031010051
เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาติ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
257
1031590420
เด็กหญิงปุณณมา  สุรชุติกาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
258
1031070011
เด็กชายพงศ์ธร  อัศวสิทธิกิจ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
259
1031060233
เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
260
1030550097
เด็กชายพงศ์พล  ผลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
261
1031010340
เด็กชายพงศ์ภีระ  ภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
262
1031011426
เด็กชายพจน์  จำปีพันธ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
263
1030550413
เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมละมัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
264
1031010342
เด็กหญิงพริมา  เหมะวัฒนะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
265
1031580443
เด็กชายพลธรัช  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
266
1031011431
เด็กชายพลภัทร  พุ่มเถื่อน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
267
1030550099
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โลโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
268
1031080048
เด็กชายพศวีร์  บุญกว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
269
1031060242
เด็กชายพสิษฐ์  ทิณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
270
1031580073
เด็กชายพสิษฐ์  อยู่คอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
271
1031010825
เด็กหญิงพัชรดา  สุภาเฮียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
272
1031800085
เด็กชายพัชรพงษ์  มูลแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
273
1031061217
เด็กชายพัชรพล  พึ่งสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
274
1031800552
เด็กหญิงพัชริญา  อิ่มเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
275
1031060247
เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
276
1031060248
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
277
1031800089
เด็กหญิงพิชญ์นรี  นาคพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
278
1031011437
เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
279
1031011438
เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสะอาด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
280
1031800553
เด็กชายพิชัยยุทธ  ม่วงยา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1031060256
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีวระกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
282
1031590191
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เขียนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
283
1031010347
เด็กชายพิพัฒน์  ดีหนอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
284
1031080077
เด็กชายพิพัฒน์  ศรีลาวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
285
1031011440
เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
286
1031800700
เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  จันทร์ทิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
287
1031010833
เด็กชายพีรพันธ์  กันทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
288
1030550416
เด็กชายพีรวัส  มานัสฤดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
289
1031011443
เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
290
1031060263
เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
291
1031080190
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
292
1031590192
เด็กหญิงพุฒิพร  ล้นเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
293
1031590304
เด็กหญิงพุทธิปภา  ทองเชตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่ราก
สพป.สุโขทัย เขต 2
294
1031010350
เด็กหญิงพูนกานฎาธ์  สิริสมบูณณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
295
1031010393
เด็กหญิงแพรวา  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
296
1031010351
เด็กชายฟิสิกส์  เอิบสภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
297
1030560008
เด็กชายภัทร  ตั้งผาติ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
298
1031010836
เด็กชายภัทรนันท์  ภัทรเรืองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
299
1031010064
เด็กชายภัทรพล  กิติ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
300
1031011448
เด็กชายภัทรพล  บางระพิมลพงศ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
301
1031080027
เด็กหญิงภัทรริดา  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
302
1031060269
เด็กหญิงภัทรวดี  ฉวีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
303
1031590360
เด็กหญิงภัทรศยา  นิมานะ
ป.5
โรงเรียนไชยะวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
304
1031060270
เด็กหญิงภัทราพร  พรหมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
305
1031590073
เด็กหญิงภัทรินทร์  ลือเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
306
1031011450
เด็กชายภาณุพงศ์  ศิวสัตตพร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
307
1031030314
เด็กชายภาสกร  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
308
1031010353
เด็กชายภูกวิน  เงินจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
309
1031070201
เด็กหญิงภูญดา  ขันธกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
310
1031590361
เด็กชายภูตะวัน  นิมานะ
ป.6
โรงเรียนไชยะวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
311
1031060279
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำกองแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
312
1031580328
เด็กชายภูมิวศิน  ลมพัน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
313
1031030193
เด็กชายภูริช  สุดนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
สพป.พิษณุโลก เขต 3
314
1031011950
เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสันติ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
315
1031010069
เด็กชายภูรินท์  ทิมโต้
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1030550419
เด็กชายภูริพัฒน์  สิงห์จินดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
317
1031010070
เด็กชายภูวสิษฏ์  ตั้งวงศ์ธเนศ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
318
1031070115
เด็กหญิงภูษณิศา  เชาว์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
319
1031030021
เด็กหญิงมณีภรณ์  ปิงเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
320
1031030194
เด็กหญิงมณีรัตน์  สิงหเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
สพป.พิษณุโลก เขต 3
321
1031010841
เด็กหญิงมนต์นภา  บุญวิสุทธานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
322
1031061659
เด็กชายมหพล  พรมเทศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
323
1031012146
เด็กหญิงมัณฑนา  อาจสาริกรณ์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
324
1031070265
เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
325
1031010391
เด็กชายเมธา  มีบึงพร้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
326
1031800566
เด็กชายเมธา  ลาภชัยเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
327
1031590424
เด็กชายรชต  แกมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
328
1031590425
เด็กหญิงรมิตา  จิราพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
329
1031800101
เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
330
1031010359
เด็กชายรวิพล  วงศ์ตัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
331
1030560087
เด็กหญิงรวิภา  กันเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนแม่สอด
สพป.ตาก เขต 2
332
1031590427
เด็กชายรักษพล  พูลรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
333
1031011456
เด็กชายรังสิมันต์  หมอป่า
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
334
1031800103
เด็กชายรัชชานนท์  โอสถานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
335
1031800104
เด็กหญิงรัตนนุมาส  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
336
1031012351
เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
337
1030550108
เด็กหญิงรัมภาภัค  ภูริเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
338
1031060297
เด็กหญิงรุจีรา  ทองแบบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
339
1031020091
เด็กชายฤทธิชัย  ราชานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
340
1031010844
เด็กชายลภัสกร  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
341
1031011461
เด็กชายวงศธร  เมฆประดับ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
342
1031010847
เด็กชายวชิรวิทย์  คำทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
343
1031590194
เด็กหญิงวทันยา  ศิริสมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
344
1031800110
เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
345
1031010848
เด็กหญิงวรนิษฐ์  อริยชัยอัมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
346
1031580090
เด็กชายวรปรัชญ์  ทรายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
347
1031590075
เด็กหญิงวรรณภา  ทองทุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
348
1031020094
เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
349
1031060004
เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
350
1031590164
เด็กชายวรากร  ทุสกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1031030144
เด็กหญิงวราลักษณ์  บุญมาลีตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดเสนาสน์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
352
1031030022
เด็กหญิงวริทยา  เทศกุล
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
353
1031010369
เด็กชายวริศ  วาดสันทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
354
1031011952
เด็กหญิงวริศรา  จ้อยทอง
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
355
1031060317
เด็กหญิงวริศรา  ผโลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
356
1031800114
เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
357
1031580333
เด็กหญิงวริสรา  แก้วหิน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
358
1031590430
เด็กหญิงวฤนดา  สุทธิวุฒิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
359
1031060320
เด็กชายวัชชานนท์  แก้วยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
360
1031062028
เด็กชายวัชรพงศ์  มั่นศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
361
1031010852
เด็กชายวัชรพล  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
362
1031060323
เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
363
1031080116
เด็กหญิงวิชชุพร  วิชชุรัศมี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
364
1031062029
เด็กชายวิชิรายุทธ  คลังเขษม
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
365
1031020100
เด็กหญิงวิภวาณี  คำผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
366
1031590127
เด็กหญิงวิภารัตน์  ชุมปลา
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงบอน
สพป.สุโขทัย เขต 2
367
1031590431
เด็กหญิงวิลาสินี  เต็มศิรินุกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
368
1031010079
เด็กชายศวัสกร  เกตุนาคมณี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
369
1031010373
เด็กหญิงศศิฌา  อ้วนไตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
370
1031010855
เด็กหญิงศิริกัลยา  พลคะชินทรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
371
1031011474
เด็กชายศิริพงศ์  ชัยจิตติประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
372
1031061361
เด็กหญิงศิริรัญ  ศุภชัยวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
373
1031012163
เด็กชายศิวณัฏฐ์  ใจขัน
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
374
1031030210
เด็กชายศุภกร  ทัพวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
375
1031010377
เด็กชายศุภกฤต  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
376
1031011954
เด็กชายศุภกฤต  บุญประวัติ
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
377
1031011477
เด็กชายศุภโชค  ไทยนิรันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
378
1031011475
เด็กชายศุภณัฐ  กล้าจริง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
379
1031590434
เด็กชายศุภณัฐ  เก่งระดมกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
380
1031580103
เด็กชายศุภณัฐ  งามสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
381
1031011955
เด็กชายศุภวิชญ์  ชำนาญต่าย
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
382
1031590196
เด็กชายศุภวิชญ์  มีใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
383
1031030585
เด็กหญิงศุภานิช  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
384
1030550115
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
385
1030550427
เด็กหญิงศุภิสรา  วัตต์มณี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1031060383
เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
387
1031060340
เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
388
1031030025
เด็กหญิงสรภัส  เทศกุล
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
389
1031010860
เด็กชายสรรเพชร  ฟักเอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
390
1031012357
เด็กหญิงสลิล  สุขสงวน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
391
1031010634
เด็กชายสิทธิชัย  ด้วงฟู
ป.6
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
392
1031800706
เด็กชายสิรปัญ  หมุนลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
393
1030550118
เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
394
1030550290
เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างรบ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
สพป.ตาก เขต 1
395
1031060351
เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
396
1030550429
เด็กหญิงสิริวิมล  เครือวัล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
397
1031010612
เด็กชายสิสิร  กิจสนาโยธิน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
398
1031030031
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
399
1031020117
เด็กหญิงสุพิชฌาช์  วงษ์พรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
400
1031590437
เด็กหญิงสุภัสสร  ดินเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
401
1031580115
เด็กหญิงสุภัสสรา  สมหาญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
402
1031062039
เด็กหญิงสุภิศรา  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
403
1031010086
เด็กชายสุรเชษฐ์  เอกวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
404
1031011484
เด็กชายสุรพศฎ์  ดอนดี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
405
1031070120
เด็กชายสุวพิชญ์  สุขคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
406
1031080119
เด็กหญิงหยก  โพธิสมภาร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
407
1031062040
เด็กหญิงหุ้ยญิน  จอง
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
408
1031011487
เด็กชายอชิตพล  ทับทิมแท้
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
409
1031011488
เด็กหญิงอชิรญา  พันธ์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
410
1031060360
เด็กชายอชิระ  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
411
1031011489
เด็กชายอดิศร  หวาเกตุ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
412
1031010088
เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
413
1031030035
เด็กหญิงอนัญญา  มั่งแพร
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
414
1031020119
เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
415
1031061233
เด็กชายอนุชา  ทั่งอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
416
1031030587
เด็กหญิงอภิชญา  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
417
1031010874
เด็กชายอภินัทธ์  เตชะมณีสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
418
1030550432
เด็กหญิงอมราพร  เทวตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
419
1031060365
เด็กหญิงอรกัญญา  ขุนพิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
420
1031010877
เด็กหญิงอรณิชา  ลองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1031030036
เด็กหญิงอรอุมา  บัวมา
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
422
1030550433
เด็กหญิงอริญชยา  มั่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
423
1031590199
เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พุทธปฏิโมกช์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
424
1031800563
เด็กหญิงอักษราภัค  บุตรชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
425
1031070122
เด็กชายอัครเดช  สีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
426
1031800134
เด็กชายอังกูร  ทองตีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
427
1031800135
เด็กหญิงอังสนา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
428
1031062041
เด็กชายอัมรินทร์  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
429
1031590200
เด็กหญิงอาณัฏฐ์ศิกา  ศิริแพทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
430
1030550435
เด็กชายอานนท์  คชเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
431
1031590370
เด็กหญิงอารยา  เขียวแสน
ป.6
โรงเรียนไชยะวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
432
1031011495
เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
433
1031590372
เด็กหญิงเอกอนงค์  ขวานา
ป.6
โรงเรียนไชยะวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
434
1031012077
เด็กหญิงเอมิลี ณมน  แรย์-โคแกส์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
435
1030560014
เด็กชายเอื้ออังกูร  ตระกูลเอี่ยมเจริญ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
436
1031010206
เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ห้อง 3203 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้องสอบที่
 35
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
437
2031012279
เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
438
2031061667
เด็กชายกนต์ธร  ประยุกต์สมัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
439
2031062046
เด็กชายกฤช  คุณเดช
ม.1
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
440
2031012281
เด็กชายกฤติน  บูรณโชคไพศาล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
441
2031062051
เด็กชายก้องเกียรติ  แก้วคำแหง
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
442
2031061385
เด็กชายก้องภพ  ด้วงขาว
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
443
2031061243
เด็กหญิงกาญจนา  มาวงศ์เดือน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
444
2031012284
เด็กชายกิตติธเนศ  กองกาญจนาทิพย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
445
2031062052
เด็กหญิงขวัญข้าว  คล้ายแก้ว
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
446
2031061691
เด็กชายคณัสนันทุ์  อาจผักปัง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
447
2031062053
เด็กหญิงจิระภิญญา  ขันทองเฮ้า
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
448
2031070209
เด็กหญิงจีรพร  หรั่งมา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
449
2031012288
เด็กชายชญานิน  ปฏิภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
450
2031061707
เด็กหญิงชนกสุดา  มหาชานนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
451
2031061246
เด็กชายชนโรจน์  แก้วประดับ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
452
2031061397
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นรอด
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
453
2031012293
เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์  สุภลาภ
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
454
2031012294
เด็กหญิงญาดา  เกตุเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
455
2031061725
เด็กชายณปกรณ์  พราหมณ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
456
2031061736
เด็กหญิงณัฐภัสสร  วงษ์แสง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
457
2031062061
เด็กหญิงดวงกมล  เบิกใจ
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
458
2031061935
เด็กชายเตชพัฒน์  ประวันโต
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
459
2031012299
เด็กหญิงทิพมาศ  จุ้ยมีนวล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
460
2031061741
เด็กชายธนกร  พายภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
461
2031061745
เด็กชายธนทัต  บุญใย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
462
2031030148
เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม
ม.3
โรงเรียนวัดเสนาสน์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
463
2031062063
เด็กหญิงธนพร  ชาวพงษ์
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
464
2031061031
เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเชียร
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
465
2031061751
เด็กชายธนัทพรหม  จันทร์ถาวรพานิช
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
466
2031061752
เด็กชายธนัทภัทร  จันทร์ถาวรพานิช
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
467
2031061753
เด็กชายธนากร  แซ่จิว
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
468
2031061769
เด็กชายธเนศพล  รัตนวิภาคกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
469
2031061039
เด็กหญิงธิดาวัลย์  นิลพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
470
2031012302
เด็กชายธีรภัทร  ศรีมาลา
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
471
2030550547
เด็กหญิงนวพร  มงคล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
สพป.ตาก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ห้อง 3204 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้องสอบที่
 36
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
472
2031061778
นางสาวนันทิกาญจน์  มธุระพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
473
2031012304
เด็กหญิงนิจิตา  ผลจันทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
474
2031070269
เด็กหญิงบุญญาดา  ฤทธิรอด
ม.2
โรงเรียนจิตพิมล
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
475
2031061784
เด็กหญิงบุญพิทักษ์  เดื่อดิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
476
2031030073
เด็กหญิงปนัดดา  ศรีภูวงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
477
2031030074
นางสาวปพัชฌา  เนียมสวรรค์
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
478
2031061256
เด็กหญิงปภัสสร  แสไพศาล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
479
2031012307
เด็กชายประภวิษณุ์  ธัญญธาดา
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
480
2031061434
เด็กหญิงปริณดา  หอมไม่หาย
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
481
2031030077
เด็กหญิงปัญญดา  ยิ้มดี
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
482
2031061800
เด็กชายปาณัสม์  มูสิกธรรม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
483
2031061803
เด็กหญิงปาริฉัตร  สงวนสิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
484
2031061817
เด็กหญิงพรปวีณ์  แย้มเจิม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
485
2031061819
เด็กชายพรพิทักษ์  ยอดฉุน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
486
2031061444
เด็กหญิงพรภาริณีย์  มังคละพรมมา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
487
2031061820
เด็กหญิงพรรณมัย  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
488
2031061049
เด็กหญิงพฤษรัก  น้อยลา
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
489
2031061822
เด็กชายพลกฤตเดเมี่ยน  คอลลินสัน
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
490
2031062075
เด็กหญิงพลอยกมล  ปั้นโฉม
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
491
2031080147
เด็กหญิงพัทธิฎฐา  จันเฮ้า
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
492
2031061825
เด็กชายพิชญ์  แสงวิจิตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
493
2031061054
เด็กชายพิสิฐ  ฉิมปาน
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
494
2031061259
เด็กชายพิสิษฐ์  สนะวงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
495
2031061450
เด็กชายพีรพัฒน์  มณีวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
496
2031061829
เด็กชายพุฒิพงศ์  รักผล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
497
2031061938
เด็กหญิงเพชรชมภู  ชมภูเพชร
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
498
2031061270
เด็กหญิงเพชรรัตน์  สีภัย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
499
2031061106
นางสาวภัคจิรา  ศรีโชติ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
500
2031061831
เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเชื้อ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
501
2031012312
เด็กชายภัทท์ชนน  โจวตระกูล
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
502
2031061456
เด็กชายภานุ  สิงหฤทษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
503
2031061836
เด็กชายภานุวัฒน์  ดำดง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
504
2031012313
เด็กชายภูผา  นุ่มนิ่ม
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
505
2031012315
เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
506
2031061849
เด็กหญิงมานิดา  พรมพลอย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ห้อง 3205 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้องสอบที่
 37
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
507
2031061261
เด็กหญิงมินตา  สารพิมพ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
508
2031061262
เด็กหญิงยุพดี  จันทร์นุช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
509
2031062080
เด็กชายรณภพ  กรงเงิน
ม.2
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
510
2031012316
เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
511
2031061854
เด็กหญิงรวิวรรณ  บุญถาวร
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
512
2031030232
นายรัฐฑกร  หล่ออินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
513
2031061264
เด็กชายรุ่งรวิน  สีดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
514
2031030653
เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
515
2031061065
เด็กหญิงวนัทญา  เสือประสงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
516
2031061469
เด็กชายวรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
517
2031061872
นางสาววริศรา  กาฬสินธุ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
518
2031061874
นายวันโชค  ใช้ทรัพย์สถาพร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
519
2031590329
นางสาววาสนา  นาใจนึก
ม.3
โรงเรียนบ้านป่ากลัวย
สพป.สุโขทัย เขต 2
520
2031030151
เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิม
ม.2
โรงเรียนวัดเสนาสน์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
521
2031061112
นายวิสิฐศักดิ์  ยิ้มน้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
522
2031012317
เด็กชายวีรภัทร  ปัญญามัง
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
523
2031061881
เด็กชายศรรวริศ  พรมท้าว
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
524
2031061882
เด็กชายศวัส  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
525
2031061883
เด็กชายศิรสิทธิ์  ไทยสิทธิเวช
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
526
2031061886
เด็กชายศิริภูมิ  เริงวิจิตรา
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
527
2031061888
เด็กชายศิริโยธิน  รู้เจน
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
528
2031061889
เด็กชายศิวัช  กองเตย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
529
2031030528
เด็กชายสราวุธ  ผาลา
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
530
2031061902
เด็กหญิงสาริศา  คุ้มศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
531
2031012319
เด็กชายสิรภพ  วีรกุล
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
532
2031061909
เด็กหญิงสุจริต  ชาวด่าน
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
533
2031062088
เด็กหญิงสุชัญญา  กมลรัตน์
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
534
2031070237
เด็กหญิงสุชัญญา  ทาบุตตะ
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
535
2031012320
เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
536
2031012321
เด็กหญิงสุพิชชา  ฉันทวรางค์
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
537
2031061915
เด็กหญิงสุภาวดี  ถุงคำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
538
2031062090
เด็กหญิงสุมลธิยา  ธาตุจันทร์
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
539
2031080219
เด็กหญิงสุวิมล  บุญประสงค์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
540
2031030245
เด็กชายโสฬส  เมืองซ้าย
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
541
2031012081
เด็กชายอนรรฆวี  ชูจินดา
ม.2
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ห้อง 3206 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้องสอบที่
 38
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
542
2031062091
นางสาวอนันตยา  ร่องจิก
ม.3
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
543
2031012322
เด็กชายอภิมงคล  ธงสิบเจ็ด
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
544
2031012323
เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
545
2031061926
เด็กหญิงอาริษา  ศรีวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
546
2031030241
เด็กหญิงอารีลักษณ์  สีฟอง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
547
2031030242
เด็กหญิงอำพา  กันตา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
548
2031061504
เด็กหญิงอิงนภา  หล่อพรรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
549
2031061928
เด็กชายอิทธิพัทธ์  กันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
550
2031061940
เด็กชายเอกภพ  เทพสิงเสาร์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
551
3031020132
เด็กหญิงกชกร  ขะจรศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
552
3031080050
เด็กหญิงกชกร  จิตรครบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
553
3031590459
เด็กหญิงกชกร  จีนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
554
3031011507
เด็กหญิงกชนันท์  เผ่าหอม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
555
3031800568
เด็กหญิงกชพร  เกลียวทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
556
3031800569
เด็กหญิงกชพร  ณรงค์ศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
557
3031800143
เด็กหญิงกชพร  อินตาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
558
3031060392
เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
559
3031012019
เด็กหญิงกชวรรณ  เกตุทิพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
560
3031060394
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กระชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
561
3031030534
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประกอบบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
562
3031030329
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
563
3031080234
เด็กหญิงกมลรัตน์  งามขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
564
3031580342
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีวัง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
565
3031060405
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
566
3031060404
เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
567
3031080235
เด็กหญิงกรกนก  วสยางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
568
3031010892
เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
569
3031010894
เด็กชายกฤตตนัย  เรืองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
570
3030550440
เด็กชายกฤตธัช  สุวรรณถาวรตกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
571
3031012020
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์นาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
572
3031010896
เด็กชายกฤตภาส  สายะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
573
3031590060
เด็กชายกฤตภาส  สุคนธ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
574
3030560022
เด็กชายกฤตยชญ์  ปันเทียม
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
575
3031580131
เด็กหญิงกฤติมา  บุญกิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
576
3030560024
เด็กชายกฤษฎา  แสงม้า
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
577
3030550131
เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
578
3031010900
เด็กชายกฤษฏิ์  หล้าจอมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
579
3031800159
เด็กชายกลวัชร  จันทร์บุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
580
3030560236
เด็กชายกวินเทพ  ฟูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
สพป.ตาก เขต 2
581
3031061946
เด็กหญิงกวินนา  แก้วก้อ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
582
3031010903
เด็กหญิงกวิสรา  นาคะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
583
3031800570
เด็กหญิงกษมา  นนทวาสี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
584
3031010920
เด็กชายก้องภพ  เมืองมัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
585
3031080237
เด็กหญิงกัญญณัฐ  อัตถีธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
586
3031010906
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
587
3031011517
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์หะ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
588
3031030130
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ภู่รุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
589
3031060425
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
590
3031010908
เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ำจุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
591
3031070022
เด็กหญิงกัญญาภัค  พารา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
592
3031010402
เด็กชายกัณฐ์วิรัญล์  พุ่มสลุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
593
3031012023
เด็กชายกันต์กนิษฐ์  อินทร์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
594
3031030537
เด็กชายกันตโชค  ขวัญชื่นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
595
3031590463
เด็กชายกันต์ธีภพ  วงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
596
3031020223
เด็กหญิงกันตพร  แดงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสาร
สพป.พิษณุโลก เขต 2
597
3031012369
เด็กชายกันตภณ  สุระดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
598
3030550133
เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
599
3031060008
เด็กหญิงกัลยณัฐ  นันทะลือชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
600
3031061520
เด็กหญิงกาญจนา  ขำตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
601
3031800175
เด็กหญิงกานต์เกล้า  กุลณาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
602
3031060433
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
603
3031580262
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนงค์นาท
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
สพป.สุโขทัย เขต 1
604
3031060435
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ข้อล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
605
3031010404
เด็กหญิงกานต์รวี  ชูดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
606
3030550136
เด็กชายกิตติพิชญ์  ฉิมสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
607
3031060441
เด็กหญิงกิตติยาพร  วังโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
608
3030550033
เด็กชายกิตติศักดิ์  มณฑา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
สพป.ตาก เขต 1
609
3031061950
เด็กชายกีรติศักดิ์  แก้วกรเมือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
610
3031010407
เด็กหญิงกุลจิรา  บัวเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
611
3031580346
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาคสวน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
612
3031580462
เด็กหญิงกุลปริยา  น้อยนวล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
613
3031060445
เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
614
3031060444
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เสือดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
615
3031061277
เด็กหญิงกุลรดา  เชื้อบัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
616
3031061000
เด็กหญิงกุลลดา  บางณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
617
3031061637
เด็กหญิงเกวลี  จันทร์คูเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
618
3031590111
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ชุบกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
619
3031070260
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสมภา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
620
3031011935
เด็กชายไกรวิชญ์  เทพภูตา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
621
3031590209
เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
622
3031012371
เด็กหญิงขวัญจิรา  รุ่งรังษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
623
3031012535
เด็กหญิงเขมจิรา  ทัฬหกิติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
624
3031012534
เด็กหญิงเขมจิรา  มีชู
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
625
3031010924
เด็กชายคชรัตน์  พันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
626
3031010925
เด็กชายคณณัฏฐ์  ต๊กควรเฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
627
3030550443
เด็กชายคณิน  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
628
3031080243
เด็กชายคเณศ  ดาวสดใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
629
3031030335
เด็กชายคามินท์  วงศ์ปู่
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
630
3031012374
เด็กชายคิดชอบ  ช่างพินิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
631
3031580137
เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
632
3031800184
เด็กชายคุณาธิป  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
633
3031011931
เด็กชายโฆชิน  โตอุตต์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
634
3031080244
เด็กชายจตุพร  กันหาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
635
3030560128
เด็กหญิงจอมใจ  แก้วมาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
636
3031062112
เด็กหญิงจันจิรา  ครองสัตย์
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
637
3031010927
เด็กหญิงจันทมณี  พูนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
638
3031010930
เด็กหญิงจารีรัตน์  พารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
639
3031010931
เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญาครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
640
3031061954
เด็กหญิงจารุพิชญา  วงศาลัก
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
641
3031030338
เด็กหญิงจารุวรรณ  สีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
642
3030560027
เด็กหญิงจิณณพัต  มีเกษร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
643
3031590211
เด็กหญิงจิดาภา  ศรัทธาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
644
3030560028
เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  เครือวีระ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
645
3031011553
เด็กชายจิตรพล  จินะอุดร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
646
3031010932
เด็กหญิงจิตรพิชชา  ลอจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
647
3031010933
เด็กหญิงจิรประภา  บัวเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
648
3031010934
เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
649
3031060461
เด็กชายจิรภัทร  รัตนกรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
650
3031011558
เด็กหญิงจิรวดี  จันทร์สร้อย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
651
3031012378
เด็กชายจิรวรรธ  ธนเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
652
3031030173
เด็กชายจิรวัช  มีคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
สพป.พิษณุโลก เขต 3
653
3030550446
เด็กชายจิรวัตน์  หาญอนันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
654
3031060463
เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
655
3031800190
เด็กหญิงจิรัชญา  ทุมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
656
3031060464
เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งพยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
657
3031030540
เด็กหญิงจิราภรณ์  วิพงศ์เดช
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
658
3030550149
เด็กชายจิรายุ  นนทะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
659
3031030341
เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
660
3031580353
เด็กชายจิราวุฒิ  จันน้อย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
661
3031080051
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญถา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
662
3031590388
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยิ้มพะ
ป.5
โรงเรียนไชยะวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
663
3031062119
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วัชรรัศมี
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
664
3031011915
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
665
3031060971
เด็กชายเจตนิพัทร์  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
666
3031011917
เด็กชายเจษฎา  โตแตง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
667
3031060475
เด็กหญิงฉัตรนภา  กองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
668
3030550449
เด็กหญิงชญานันท์  หลวงไชยา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
669
3031012026
เด็กหญิงชญานิศ  เจียมทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
670
3030550450
เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
671
3031800198
เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
672
3031010940
เด็กชายชณพัฒน์  ด้วงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
673
3031080247
เด็กหญิงชนกนันท์  ภูเยี่ยมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
674
3031011568
เด็กหญิงชนกนาถ  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
675
3031590468
เด็กชายชนบดี  พรชยากร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
676
3031080160
เด็กหญิงชนภัทร  สีโน้ง
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
677
3031061122
เด็กหญิงชนม์นิภา  คงเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
678
3030560134
เด็กชายชนะชล  เลี่ยมรัตนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
679
3031010418
เด็กชายชนะเดช  ติกะมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
680
3031080080
เด็กหญิงชนัญญา  มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
681
3031800646
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
682
3031070026
เด็กหญิงชนัญธิดา  พิลาเกิด
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
683
3031012223
เด็กชายชนัต  เปียมี
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
684
3031010945
เด็กหญิงชนาภา  ช่างพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
685
3031061281
เด็กหญิงชนิษรา  เนตรท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
686
3031010948
เด็กหญิงชนิสรา  ราชรองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
687
3031060513
เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
688
3031070027
เด็กหญิงชมพูนครินทร์  เสือเขียว
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
689
3030550152
เด็กหญิงชยธร  วิชาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
690
3031011582
เด็กหญิงชยาพักตร์  องค์สวัสดี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
691
3031800206
เด็กหญิงชลกานต์  เกรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
692
3031010954
เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
693
3031590016
เด็กหญิงชลาลัย  จุมปาเคริอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สพป.สุโขทัย เขต 2
694
3031070241
เด็กหญิงชลิตา  โสนา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
695
3031080251
เด็กชายชวกรณ์  เจนจบธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
696
3030560138
เด็กชายชวภณ  มัคควัชรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
697
3031012382
เด็กชายชวรัตน์  อิ่มคง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
698
3031061284
เด็กหญิงช่อเพชร  แสงอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
699
3031060494
เด็กชายชัชพงศ์  เปียจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
700
3031060496
เด็กชายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
701
3031070029
เด็กหญิงชัญญา  ฤทธิรอด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
702
3031030198
เด็กหญิงชัญญาณัสม์  รุ้งทองทวีชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
สพป.พิษณุโลก เขต 3
703
3031800209
เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
704
3031061955
เด็กชายชัยวัฒน์  จูเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
705
3031010960
เด็กชายชาติตระการ  ขันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
706
3031060502
เด็กชายชารีฟยา  ชะรัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
707
3031580144
เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ลอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
708
3031010962
เด็กชายชินรัชต  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
709
3030550157
เด็กชายชิษณุชา  ทาริยะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
710
3031060508
เด็กชายชิษณุพงศ์  คุณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
711
3031580146
เด็กหญิงชีวาภร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
712
3031010964
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนวลอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
713
3031011314
เด็กหญิงโชติชญาน์  กลิ่นขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
714
3030550385
เด็กชายโชติพิสุทธิ์  ภักดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
715
3031012388
เด็กหญิงซาโยร์  บุญตา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
716
3031060517
เด็กหญิงญลิณณิพัชร์  การกิ่งไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
717
3031800214
เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
718
3031590497
เด็กหญิงญาณิน  เดชะปรากรม
ป.6
โรงเรียนเดชาบดินทร์
สพป.สุโขทัย เขต 2
719
3030550452
เด็กหญิงญาณิน  พูลน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
720
3031010967
เด็กหญิงญาณิศา  ขบวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
721
3030550453
เด็กหญิงญาณิศา  บัวสำลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
722
3031800215
เด็กหญิงญาณิศา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
723
3031060522
เด็กหญิงญาดา  ฤกษ์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
724
3031010970
เด็กชายฐณโรจน์  สุวรรณแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
725
3031060524
เด็กชายฐากูร  เวลาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
726
3031070242
เด็กชายฐานิต  ป้องท้าว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
727
3031070138
เด็กหญิงฐิตาพัชร  สร้อยมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
728
3031060526
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กองกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
729
3031800216
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุขร่องช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
730
3031010973
เด็กหญิงฐิตาภา  ปราบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
731
3031080253
เด็กชายฐิติชัย  แทนชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
732
3031030542
เด็กชายฐิติโชติ  สุขสุดา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
733
3031030250
เด็กชายฐิติภัทร์  สุวรรณแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
734
3031010975
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุคันธวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
735
3031060531
เด็กชายฐิรพรรษ  คนธาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
736
3031011609
เด็กชายณกรณ์  นาคำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
737
3030560033
เด็กหญิงณญาฎา  ผ่องศรีสุข
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
738
3031800224
เด็กชายณฐภัทร  ดำริธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
739
3031060539
เด็กหญิงณพัฐภรณ์  ใยบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
740
3031010429
เด็กหญิงณภัทร  กฤษณะทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
741
3031012392
เด็กชายณภัทร  แพงวังทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
742
3031070031
เด็กหญิงณภัสวรรณ  พยัคประโคน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
743
3031590470
เด็กหญิงณรัชกานต์  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
744
3031590090
เด็กหญิงณรีพร  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
745
3031580148
เด็กหญิงณวินดา  สินสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
746
3031580149
เด็กหญิงณวิปรียา  สินสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
747
3030560036
เด็กหญิงณหทัย  ชื่นเคียนคต
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
748
3031030351
เด็กหญิงณัชชา  วาจาสัจกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
749
3031012394
เด็กหญิงณัชชารีย์  อนันต์ชลินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
750
3031061532
เด็กหญิงณัชฐาพร  พันธ์วัน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
751
3031010979
เด็กชายณัชพล  พรมสีนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
752
3031580362
เด็กชายณัฎฐกิตต์  สมบูรณ์ผล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
753
3031060547
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จักรเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
754
3031060010
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันมี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
755
3031010983
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  จันทร์แอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
756
3031580489
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลั่นเรือง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
757
3031030159
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
758
3031800232
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
759
3031580153
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  หลายศิธาภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
760
3031030132
เด็กชายณัฏฐภัทร  สีกล่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
761
3031012396
เด็กชายณัฏฐวี  ดุษฎีธัญกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
762
3031010985
เด็กชายณัฐกรณ์  อูปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
763
3031800234
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เคลือบมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
764
3031010986
เด็กหญิงณัฐกัญญ์ญา  เดชเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
765
3030550461
เด็กหญิงณัฐชยา  คงพิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
766
3031590061
เด็กหญิงณัฐฐิกานต์  พละทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
767
3031010444
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
768
3031010991
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
769
3031060553
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
770
3031010445
เด็กชายณัฐดนัย  กันสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
771
3031800242
เด็กชายณัฐดนัย  ชังแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
772
3031010446
เด็กชายณัฐดนัย  มหิตธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
773
3031800581
เด็กหญิงณัฐทิตา  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
774
3031590172
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟักปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ
สพป.สุโขทัย เขต 2
775
3031012400
เด็กหญิงณัฐธิสา  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
776
3031060556
เด็กหญิงณัฐนันท์  กลมกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
777
3031590473
เด็กหญิงณัฐนันท์  อยู่รัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
778
3031011970
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อ่องอร่าม
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
779
3031010997
เด็กชายณัฐพล  สุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
780
3031800250
เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
781
3031590474
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพพาหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
782
3031011971
เด็กหญิงณัฐภัทร  ตุ่นหรัด
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
783
3031580163
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เคนสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
784
3031060561
เด็กหญิงณัฐยมล  อ่องยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
785
3031011001
เด็กหญิงณัฐรดา  เฉยปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
786
3031060563
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
787
3031580166
เด็กชายณัฐวรรธน์  อิ่มเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
788
3031060565
เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
789
3031011003
เด็กหญิงณัฐวศา  ทิมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
790
3031580293
เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
791
3031590476
เด็กชายณัฐวัตร  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
792
3031011004
เด็กชายณัฐวัตร  อยู่ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
793
3031020159
เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
794
3031011007
เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
795
3031800253
เด็กชายณัฐุวุฒิ  บุตรเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
796
3031070144
เด็กหญิงณัณฐากร  อินทร์ทูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
797
3031800257
เด็กหญิงณิชา  บุตรดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
798
3031011644
เด็กหญิงณิชาพัชร์  เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
799
3031800721
เด็กหญิงดลนภัทร  ปรางทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
800
3031011645
เด็กหญิงดุจฉัตร  ยอดวงศ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
801
3031010127
เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
802
3031060574
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  หุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
803
3031580634
เด็กชายเตชิต  ศุภสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
804
3031060576
เด็กชายถิรพิทย์  ด้วงขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
805
3031011013
เด็กชายทรงสิทธิ์  มีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
806
3030560040
เด็กชายทฤษฏี  พงษ์ทิม
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
807
3031011649
เด็กชายทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
808
3030550471
เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
809
3031800263
เด็กชายทัดเทพ  สำราญรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
810
3031580373
เด็กชายทินภัทร  ฟองภู่
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
811
3031011015
เด็กหญิงทิพตะวัน  จุ้ยมีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
812
3031060582
เด็กหญิงทิพยฉัตร  จิตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
813
3030550472
เด็กหญิงทิพรดา  งอกอ่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
814
3031060585
เด็กชายทิวัตถ์  อรรคนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
815
3031060973
เด็กหญิงเทวิกา  เจือจาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
816
3031060994
เด็กชายแทนคุณ  เลิศสินไท่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
817
3031580510
เด็กชายธนกร  โรจรัตนากร
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
818
3031061618
เด็กชายธนกรณ์  ดำรงค์ไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
819
3031030363
เด็กชายธนกฤต  ตาดา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
820
3031800583
เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
821
3031012038
เด็กชายธนกฤต  อินทุย
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
822
3031070037
เด็กชายธนดล  ใจเมทา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
823
3031800270
เด็กชายธนธัช  อยู่อิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
824
3031061289
เด็กหญิงธนพร  ครองผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
825
3031060600
เด็กหญิงธนพร  ด้วงมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
826
3031580516
เด็กหญิงธนพร  แต้ศิริ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
827
3031580515
เด็กหญิงธนพร  สินสารธรรม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
828
3031070039
เด็กชายธนพัฒน์  มีแสง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
829
3031060603
เด็กหญิงธนภรณ์  กุนมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
830
3031800275
เด็กหญิงธนภรณ์  คงเทศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
831
3031800584
เด็กชายธนภัทร  อัศวกิติพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
832
3031800277
เด็กหญิงธนวรรณ  หาดเคลือบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
833
3031060611
เด็กชายธนวัฒน์  ปริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
834
3031590226
เด็กชายธนวัฒน์  แป้งหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
835
3031020164
เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
836
3030560043
เด็กชายธนวิชญ์  ทวีอภิรดีพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
837
3031010459
เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
838
3031011029
เด็กหญิงธนัญญา  คดคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
839
3030550045
เด็กหญิงธนัญญา  ปันครอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
สพป.ตาก เขต 1
840
3031011030
เด็กหญิงธนันท์พร  หาชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
841
3031060618
เด็กหญิงธนภรณ์  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
842
3031030257
เด็กหญิงธนารีย์  คำยวง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
843
3031580174
เด็กหญิงธนิดา  สวัสดิ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
844
3031011977
เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมชัย
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
845
3031060626
เด็กชายธรรษธร  ดวงงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
846
3031011672
เด็กชายธวรานนท์  แก้วลบ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
847
3031012421
เด็กหญิงธวัลภรณ์  บุญเริง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
848
3031800288
เด็กหญิงธัญชนก  ทองอู๋
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
849
3031011978
เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นป้อง
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
850
3031080165
เด็กหญิงธัญชนก  ผิวทอง
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
851
3031011040
เด็กหญิงธัญชนก  พึ่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
852
3031010464
เด็กหญิงธัญชนก  มีสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
853
3031011042
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
854
3031800585
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แพรพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
855
3031800586
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดิสสังวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
856
3031080166
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
857
3031011046
เด็กหญิงธัญวรัตม์  อู่ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
858
3031060636
เด็กหญิงธันยพร  ละอองฐิติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
859
3031010134
เด็กชายธาดาพล  นาคามดี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
860
3031011678
เด็กชายธานัท  แดงแสงทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
861
3031010005
เด็กชายธาวิน  งามขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
สพป.พิษณุโลก เขต 1
862
3031012427
เด็กชายธิษณ์  ทนุเสริม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
863
3031011684
เด็กชายธีร์กวิน  พันธ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
864
3031010473
เด็กหญิงธีร์จุฑา  กุลจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
865
3031061963
เด็กชายธีรเดช ยูกิ  ฮาระ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
866
3031060641
เด็กชายธีรนันท์  แสงขาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
867
3030550187
เด็กชายธีรภัทร  ธนพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
868
3031580177
เด็กชายธีรภัทร  ภักดีอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
869
3031061129
เด็กชายธีรภัทร  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
870
3031011681
เด็กชายธีรภาพ  เจียงกองโค
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
871
3031011053
เด็กชายธีรเมธ  สุดสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
872
3031030373
เด็กชายธีรสิทธิ  โทจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
873
3031060644
เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
874
3031010137
เด็กชายนครินทร์  คงหนู
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
875
3031030377
เด็กชายนนทกร  จูจ้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
876
3031030673
เด็กชายนนทชัย  สร้อยสนตน
ป.6
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
สพป.พิษณุโลก เขต 3
877
3031800587
เด็กหญิงนนธนกร  วานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
878
3031011055
เด็กชายนพชัย  ภูมิเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
879
3031011056
เด็กหญิงนพรรณพ  แพงผม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
880
3031011057
เด็กหญิงนภกมล  วรรณพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
881
3031800306
เด็กหญิงนภษร  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
882
3031011690
เด็กชายนภัทร  อายุยืน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
883
3031070152
เด็กหญิงนภัสกมล  ก้อนจันเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
884
3031060654
เด็กหญิงนภัสกมล  คำสวนจิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
885
3030560046
เด็กหญิงนภัสชญา  ชาญเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
886
3031060656
เด็กหญิงนภัสนันท์  กาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
887
3031011061
เด็กชายนรภัทร  มาศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
888
3031011060
เด็กชายนรภัทร  ยิ้มน่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
889
3031010140
เด็กชายนรภัทร  รอดเมือง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
890
3031800311
เด็กหญิงนฤภร  เกลียวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
891
3030560224
เด็กหญิงนฤมล  วัดไพรสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
892
3031030260
เด็กหญิงนฤมล  เสวาภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
893
3031060664
เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
894
3031011066
เด็กชายนวคุณ  ประภาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
895
3031060665
เด็กหญิงนวพร  ปรางศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
896
3031580379
เด็กหญิงนัฎฐนันท์  สมบูรณ์ผล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
897
3031800315
เด็กชายนัฏฐ์ปพน  จำนงค์จิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
898
3031030682
เด็กหญิงนัฐพร  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
สพป.พิษณุโลก เขต 3
899
3031070154
เด็กชายนัทธ์ดนัย  นุริตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
900
3031011069
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ลิ้มเรืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
901
3031012045
เด็กหญิงนัทวิรินพัทน์  คำบุญศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
902
3031800319
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
903
3030550477
เด็กหญิงนันท์นภัส  จิรพัชญ์วรกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
904
3031030262
เด็กหญิงนันท์นภัส  พานทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
905
3031010481
เด็กหญิงนันท์พนิตา  อุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
906
3031011070
เด็กหญิงนันทภัค  ป้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
907
3031800318
เด็กชายนันทิพัฒน์  คำโสมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
908
3031062164
เด็กหญิงนาซิม  โมอั้ดต๊าร์
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
909
3030560047
เด็กหญิงนาระดา  พรศิริธาดา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
910
3031030153
เด็กหญิงนารีรัตน์  อะเวลา
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
911
3031580381
เด็กหญิงนิจวิภา  มีมุข
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
912
3031061965
เด็กหญิงนิชาภัทร  หมู่พิกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
913
3031060671
เด็กหญิงนิชาภา  สุพลพิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
914
3031060674
เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
915
3031061293
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
916
3031800728
เด็กชายนินนาท  คำคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
917
3031011081
เด็กชายนิพิธพนธิ์  เกตุสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
918
3031030201
เด็กหญิงนิรมล  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
สพป.พิษณุโลก เขต 3
919
3031080168
เด็กหญิงนิธิญา  โฉมยา
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
920
3031060975
เด็กชายเนติธร  คำชด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
921
3031012047
เด็กชายบริพัฒน์  กุลภโรทัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
922
3031060682
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
923
3031060683
เด็กหญิงบุญธิตา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
924
3031080269
เด็กหญิงบุญนิสา  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
925
3031070003
เด็กชายบุญยวีร์  พรมอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังบาล
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
926
3031580182
เด็กหญิงบุณยานุช  เทียมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
927
3031011092
เด็กชายบูรพา  มีสีบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
928
3031060978
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
929
3031590045
เด็กชายปฐพี  ใบบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำขุม
สพป.สุโขทัย เขต 2
930
3031011098
เด็กชายปณิพัฒน์  กระสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
931
3030550482
เด็กชายปพน  เคนขยัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
932
3031800590
เด็กหญิงปพิชญา  ดีอุดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
933
3031011099
เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
934
3031030134
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
935
3031070049
เด็กหญิงปภาวรินท์  วุฒิกรโสภณ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.2.1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
936
3031030554
เด็กชายปรเมศวร์  ทับทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
937
3031030135
เด็กหญิงปริชญา  รู้ระวังภัย
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
938
3031070158
เด็กหญิงปริยากร  เทียมเศวต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
939
3030560048
เด็กหญิงปริยากร  หว่างสกุล
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
940
3031080274
เด็กหญิงปรีชญา  ลำพึงกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
941
3031060700
เด็กหญิงปรียาภัทร  เมฆประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
942
3031061968
เด็กหญิงปรียาภัทร  สายแขม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
943
3031030590
เด็กหญิงปวรา  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
944
3031030591
เด็กชายปวริศ  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
945
3031020177
เด็กชายปวินทกานต์  บุญศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
946
3031012444
เด็กหญิงปัญกรญ์  พงศ์วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
947
3031590325
เด็กหญิงปัญชญา  แผลงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่ง
สพป.สุโขทัย เขต 2
948
3030550207
เด็กหญิงปัญญดา  ฐานพัฒน์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
949
3031080279
เด็กหญิงปัณฑารีย์  โกมาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
950
3031580548
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปัทมโยธิน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
951
3031580192
เด็กหญิงปัณฑิตา  ดวงเก้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
952
3031011109
เด็กชายปัณณพัชร  ขันธบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
953
3031580193
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์โพยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
954
3030550485
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
955
3031011730
เด็กหญิงปัณพร  รังษิรุจิ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
956
3031011111
เด็กหญิงปาณัทญา  มั่นมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
957
3031012450
เด็กหญิงปาณิสรา  สุขใส
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
958
3031011114
เด็กหญิงปานตะวัน  คงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
959
3031080280
เด็กหญิงปารณีย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
960
3031800652
เด็กชายปาราเมศ  กำยาน
ป.4
โรงเรียนบ้านในเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
961
3031011118
เด็กหญิงปิยะธิดา  คำด่านซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
962
3031080058
เด็กหญิงปิยะนัด  พร้อมเพียง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
963
3031580195
เด็กชายปุญญวัชร์  ชัยรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
964
3031010156
เด็กหญิงปุญญาพร  สระสม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
965
3031800596
เด็กหญิงปุญญิศา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
966
3031011740
เด็กหญิงปุณณภา  สังขดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
967
3031011124
เด็กหญิงปุณยนุช  ภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
968
3031062173
เด็กหญิงปุณยาพร  คำมนตรี
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
969
3031010503
เด็กหญิงปุณยาพร  เชษฐ์วิสุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
970
3031010504
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  คำเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารบุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
971
3031580430
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
972
3031011315
เด็กหญิงไปรยา  มาตรหลุบเลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
973
3031010597
เด็กหญิงไปรยา  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
974
3030560161
เด็กชายฝันแม่  ผ่องจิตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
สพป.ตาก เขต 2
975
3031580198
เด็กชายพงศ์ปรีดา  เตชะสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
976
3031060729
เด็กชายพงศ์พัฒน์  ประสงค์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
977
3031012049
เด็กชายพงศ์พิชญา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
978
3031580388
เด็กชายพงศภัค  ศรีผาย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
979
3031800732
เด็กชายพงษ์นพัท  นาคมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
980
3031580555
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เปรมปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1
981
3031800597
เด็กชายพจนาท  สิงขรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
982
3030550213
เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
983
3031800352
เด็กหญิงพนิตพิชา  จันรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
984
3031030161
เด็กหญิงพรจรัส  พวงเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
985
3030550214
เด็กหญิงพรชนก  สุดจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
986
3031010510
เด็กหญิงพรชนิตรว์  ทองอรุณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
987
3031070165
เด็กหญิงพรธวัล  คงปราการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
988
3031060736
เด็กหญิงพรธิดา  กุญชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
989
3031012050
เด็กหญิงพรธิภา  ประทุมชมภู
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
990
3030550215
เด็กหญิงพรนภา  ใจมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
991
3031070058
เด็กหญิงพรปวีณ์  มงคลวัจน์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
992
3030550217
เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
993
3031020184
เด็กหญิงพรพักตร์  คำเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
994
3031030175
เด็กหญิงพรรณิภา  สระทองยา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
สพป.พิษณุโลก เขต 3
995
3031080287
เด็กหญิงพรรษชล  บงกชเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
996
3031010160
เด็กชายพรลภัส  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
997
3031800357
เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  เอกกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
998
3031060748
เด็กชายพฤทธ์  เปลี่ยนกริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
999
3031580390
เด็กชายพลกฤต  กลิ่นสุข
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
1000
3031012051
เด็กชายพลกฤต  ระฆัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1001
3031060751
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  รัตนมณีรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1002
3031800601
เด็กชายพสุ  จงอัจฉริยกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1003
3031800655
เด็กชายพอเพียง  แสงแก้วสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1004
3030550219
เด็กหญิงพัชนมนต์  จิตต์จริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
1005
3031011137
เด็กหญิงพัชรพร  เซ็งมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารบุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1006
3031030396
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ดีป้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1007
3031012459
เด็กหญิงพัฒนวดี  พรวนทา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1008
3031011139
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ญานะคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1009
3031590100
เด็กหญิงพัณณิตา  มีเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
1010
3031011142
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1011
3031011988
เด็กชายพัสกร  รมณียกุล
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1012
3030550493
เด็กหญิงพาขวัญ  ทองอรุณศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
1013
3031800602
เด็กชายพานเพขร  ฉัตรสุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1014
3031012463
เด็กหญิงพาฝัน  ภิรมย์ราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1015
3031060766
เด็กหญิงพิจิตรา  หาดทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1016
3031580272
เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วบังเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
สพป.สุโขทัย เขต 1
1017
3031011148
เด็กหญิงพิชชาพร  เกตุงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1018
3031580204
เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
1019
3031800366
เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1020
3030550497
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่มโฉม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
1021
3031010523
เด็กหญิงพิชญา  ยศถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1022
3031580205
เด็กหญิงพิชญากร  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
1023
3030550049
เด็กหญิงพิชญาภัค  ทับเกิด
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
สพป.ตาก เขต 1
1024
3030550496
เด็กหญิงพิชญาภา  นาคะไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
1025
3031800656
เด็กชายพิชญุตม์  ละอองเภา
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1026
3031030399
เด็กหญิงพิชามญชุ์  หล่ออินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1027
3031080293
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนะเศรษฐวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1028
3031060774
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงศ์ดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1029
3031030162
เด็กชายพิพัฒน์  จันณรงสอน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1030
3031060775
เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร  ตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1031
3031060776
เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1032
3030560059
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ยาเป็ง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
1033
3031010525
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เถระรัชชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1034
3031030266
เด็กหญิงพิมพ์ประไพร  เทพราชา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
1035
3031800603
เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1036
3031010528
เด็กหญิงพิรญาณ์  ดิษฐสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1037
3031062188
เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนเสรีศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1038
3031011774
เด็กหญิงพิรานันท์  สิทธิผลธนาสิริ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1039
3031011775
เด็กชายพีชญุตม์  รักษาสัตย์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1040
3031030177
เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสีกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาน้อย
สพป.พิษณุโลก เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารบุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1041
3030550227
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1