รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1020430128
เด็กหญิงกนกพร  ภักดิ์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
2
1020460197
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
3
1021090988
เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
4
1020430132
เด็กชายกรรวี  สัจจะวัฒนวิมล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
5
1021090992
เด็กหญิงกรวรรณ  พรินทรากุล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
6
1021091465
เด็กชายกรวิชญ์  กันตี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
7
1021090595
เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
8
1021090994
เด็กชายกรินณกริช  ตันมา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
9
1020430001
เด็กชายกฤชพัฒน์  ภวนะเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
10
1020430002
เด็กชายกฤตัชญ์ภูมิ  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
11
1020430138
เด็กชายกฤษญพงศ์  พรพินินวรกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
12
1021090596
เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
13
1020460540
เด็กชายกฤษฎานที  แก้วมหานิล
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
14
1020431176
เด็กชายกฤษณพล  เมืองมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
15
1021100124
เด็กชายกวินท์  พุ่มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
16
1020430141
เด็กชายกวินภพ  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
17
1020800580
เด็กชายกวีวัฒน์  อินขาล
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
18
1020800307
เด็กชายกษิดิส  ขันทะสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
19
1020960285
เด็กชายกษิดิส  ขาวแดง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
20
1021100453
เด็กชายก้องแดน  ธีรกุล
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
21
1020431179
เด็กชายก้องนภา  วงษ์สร้อยสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
22
1020430004
เด็กชายกัญจน์  แสนขัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
23
1020430005
เด็กหญิงกัญญมล  วรรณสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
24
1021090998
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวดี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
25
1020960286
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมั่นการ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
26
1021090002
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
27
1020960287
เด็กชายกันกานต์  พรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
28
1021090598
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงสันต์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
29
1020431899
เด็กชายกันต์กวี  วีระวานิชย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
30
1021100355
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสียงสูง
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
31
1020430147
เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
32
1020960010
เด็กหญิงกานติศา  เชื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
33
1020460484
เด็กชายการัณยภาส  จิตตรง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
34
1020431178
เด็กชายกิตตินันท์  สงคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
35
1021091002
เด็กชายกิตติพัฒน์  พริบไหว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1020431359
เด็กชายกิตติภูมิ  ภูนาเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
37
1021091004
เด็กหญิงกิรณา  ธรรมรงค์กุล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
38
1020430153
เด็กหญิงกีรัตยา  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
39
1020950489
เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
สพป.พะเยา เขต 1
40
1020810037
เด็กหญิงกีรติกา  พงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำคา
สพป.น่าน เขต 2
41
1021100414
เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
42
1020950290
เด็กชายเกรียงไกร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
43
1020460201
เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
44
1020810326
เด็กหญิงขวัญทิพย์  ลำน้อย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
สพป.น่าน เขต 2
45
1021090335
เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงใจ
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
46
1020810224
เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
47
1020950186
เด็กชายคงณัฐ  พงศ์ทัศนเหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
48
1020800582
เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธฺ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
49
1021091007
เด็กชายคณาธิป  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
50
1020801049
เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
51
1021090249
เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
52
1020950589
เด็กชายจักรพรรดิ์  วีระโยธิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
53
1021100533
เด็กชายจักรพล  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
54
1020950189
เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
55
1020430009
เด็กหญิงจารวี  ทิธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
56
1021091010
เด็กชายจารุวิทย์  วรรณสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
57
1020431901
เด็กหญิงจิณณ์พัชร์  จีนะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
58
1021090250
เด็กชายจิณณพัต  กัลยา
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
59
1020440142
เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
60
1020430159
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
61
1021100133
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธนาธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
62
1020431140
เด็กหญิงจิดาภา  คำเตือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
63
1020460203
เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
64
1021090252
เด็กชายจิรวัฒน์  เทือกชัยคำ
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
65
1021091015
เด็กชายจิรวัฒน์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
66
1020960013
เด็กชายจิรัฏฐกร  พีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
67
1021090603
เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติรัชพงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
68
1021090253
เด็กชายจิราธิวัฒน์  พรหมเมศ
ป.4
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
69
1020800006
เด็กชายจิรายุ  ทะขัติ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
70
1020460204
เด็กชายจิโรจน์  มูลอัง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1021090254
เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล
ป.5
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
72
1020431365
เด็กชายจุ้นเจี๋ย  ชัว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
73
1021091163
เด็กชายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
74
1020960320
เด็กชายแจ็ค  คอลิน โอร๊อค
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
75
1020960014
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
76
1021091021
เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
77
1020430012
เด็กหญิงชนัญชิดา  พลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
78
1021091022
เด็กชายชนัต  กุลกัลยากรกมล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
79
1021100456
เด็กชายชนาธิป  อัชนกุล
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
80
1020460542
เด็กหญิงชนาภัทร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
81
1021091470
เด็กหญิงชนาภา  แก้วสง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
82
1020430182
เด็กชายชโนดม  แก้วคำมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
83
1020460132
เด็กชายชยกร  บุญเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
84
1020800008
เด็กชายชยณัฐ  สิทธิ์วุฒิ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
85
1020800583
เด็กชายชยพล  ดวงอินตา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
86
1021090604
เด็กชายชยางกูร  เวียงยา
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
87
1021090006
เด็กหญิงชลธิชา  กรวดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
88
1020810328
เด็กชายชลัมพล  นันท์ชัย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
สพป.น่าน เขต 2
89
1020950199
เด็กชายชวกร  ประสาทเขตร์การ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
90
1020800584
เด็กชายชวภณ  พิชัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
91
1020430013
เด็กชายชวัลวิทย์  วัฒนวีร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
92
1021091026
เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
93
1020460004
เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
94
1020431905
เด็กชายชาคริต  ฟัน เลแวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
95
1021100033
เด็กชายชินภัทร  ชิงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
96
1020430181
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
97
1020810051
เด็กชายชุติพนธ์  วันควร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
98
1021100034
เด็กชายชุติภาส  ชวนดี
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
99
1020960506
เด็กชายโชคชัย  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
100
1021091029
เด็กชายญาณพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
101
1021090009
เด็กชายญาณภัทร  จุมพิศ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
102
1020800323
เด็กชายฐิติกร  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
103
1020810166
เด็กหญิงฐิติภัทรา  แสนทรงสิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
104
1020430190
เด็กชายฐิติวัฒน์  หัตถอนันสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
105
1020431060
เด็กชายณกร  ประพรรดิจักกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1020960290
เด็กหญิงณชกนก  ต่างเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
107
1020430014
เด็กชายณฐกร  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
108
1021090262
เด็กชายณฐกร  คนงาม
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
109
1020950537
เด็กชายณฐปกรณ์  ประสิทธิ์เสริฐ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
สพป.พะเยา เขต 1
110
1020431146
เด็กชายณธนวัฒน์  กุลเเจริญคุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
111
1020430193
เด็กชายณนก  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
112
1020431061
เด็กชายณภัทร  กาญจนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
113
1020440006
เด็กชายณภัทร  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
114
1021100457
เด็กหญิงณภัทร  ชายป่า
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
115
1020810052
เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
116
1021090263
เด็กชายณัชพล  สายาจักร์
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
117
1020810167
เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
118
1020810169
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
119
1021091039
เด็กชายณัฏฐเขต  อินทะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
120
1020801050
เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริเสฏฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
121
1021091476
เด็กชายณัฐกมล  แสนทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
122
1020810170
เด็กชายณัฐกร  พรหมรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
123
1020430017
เด็กชายณัฐกรณ์  ภูเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
124
1021090608
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมรส
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
125
1020460486
เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
126
1020440166
เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
สพป.เชียงราย เขต 2
127
1020460136
เด็กหญิงณัฐจริยา  ธิยะคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
128
1020430201
เด็กหญิงณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
129
1021090264
เด็กหญิงณัฐชะยา  กาศอินตา
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
130
1021100036
เด็กหญิงณัฐณิชา  กังหัน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
131
1020460137
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
132
1021091477
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลาผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
133
1021100037
เด็กชายณัฐธนดล  ยศเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
134
1020800333
เด็กชายณัฐธนันพงษ์  คำเฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
135
1020810053
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
136
1020810171
เด็กชายณัฐนันท์  พรมมินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
137
1021090267
เด็กชายณัฐพล  พากเพียร
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
138
1020431062
เด็กชายณัฐภวินท์  อินชัยยงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
139
1020800336
เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
140
1021100040
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ยศเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1020800588
เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
142
1020960291
เด็กชายณัฐรัฐ  ใจปัญธิ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
143
1020430206
เด็กหญิงณัฐวรา  หมายมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
144
1021091043
เด็กชายณัฐวัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
145
1020430020
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
146
1021090536
เด็กหญิงณิชา  ยะอิต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
สพป.แพร่ เขต 1
147
1020950212
เด็กหญิงณิฐชารัศม์  วงศ์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
148
1021091046
เด็กชายดนัยเทพ  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
149
1021100543
เด็กหญิงดวงแข  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
150
1020440230
เด็กชายเดชาธร  เฉียบแหลม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
151
1020950292
เด็กชายเดชาธร  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
152
1020430209
เด็กชายต่อสกุล  อภิวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
153
1020800019
เด็กหญิงตุลยา  โนทะนะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
154
1021100061
เด็กชายเตชภณ  พอสม
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
155
1020950293
เด็กชายเตชัส  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
156
1021090655
เด็กชายเตชินท์  พรินทรากูล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
157
1020431915
เด็กชายทรงเกียรติ  ชีวินมหาชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
158
1020800590
เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ประภาสกุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
159
1021090270
เด็กหญิงทักษอร  รังสุวรรณ์
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
160
1020431374
เด็กชายทัศน์พล จัสติน  ตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
161
1021100042
เด็กชายทินกร    อนุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
162
1020450151
เด็กชายเทวฤทธิ์  วรรณจักร
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
163
1020960321
เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
164
1020800591
เด็กชายธนกร  ยะเสน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
165
1021100151
เด็กชายธนกฤต  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
166
1020800022
เด็กชายธนกฤต  ฟักรักษา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
167
1020430213
เด็กชายธนกฤต  ลือเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
168
1020800021
เด็กชายธนกฤต  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
169
1020800801
เด็กชายธนกฤต  อิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
170
1021100044
เด็กชายธนโชติ  ทะมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
171
1021100546
เด็กชายธนโชติ  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
172
1020800970
เด็กชายธนเดช  อาญารักษ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
สพป.น่าน เขต 1
173
1021100839
เด็กหญิงธนพร  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาพูน
สพป.แพร่ เขต 2
174
1020800023
เด็กชายธนพล  บุญชูภักดิ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
175
1021090272
เด็กชายธนพัฒน์  ขันทรง
ป.4
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1020800802
เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
177
1020960292
เด็กชายธนภัทร  น้อยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
178
1020460048
เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
179
1020430218
เด็กชายธนภูมิ  ตาหมี่
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
180
1021100043
เด็กชายธนวรรธน์   วรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
181
1021100822
เด็กชายธนวัฒน์  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.แพร่ เขต 2
182
1020431154
เด็กชายธนวัฒน์  หล้าสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
183
1020431920
เด็กชายธนวิชญ์  จิตรรักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
184
1020430220
เด็กชายธนวินท์  ชูชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
185
1021100545
เด็กชายธนวินท์  เรืองรัศมี
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
186
1020430222
เด็กชายธนัญกร  หล้ายอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
187
1021090616
เด็กชายธนากร  ผดุงวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
188
1021100834
เด็กชายธนาธร  ศรีสุธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
สพป.แพร่ เขต 2
189
1020450136
เด็กชายธนาวุฒิ  สินพงษ์อมรกิจ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
190
1020431063
เด็กชายธนิสร  มโนเรือง
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
191
1021091057
เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
192
1020460049
เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
193
1021090849
เด็กชายธราเทพ  พุฒิพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
194
1020431921
เด็กชายธวรรธ  ใจคำวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
195
1020460050
เด็กชายธวัชชัย  จินะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
196
1020460009
เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
197
1020460217
เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
198
1020950222
เด็กหญิงธัญทิพย์  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
199
1020430229
เด็กหญิงธัญพร  ก้างยาง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
200
1021091058
เด็กหญิงธัญพิชชา  สีเขียว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
201
1020800025
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อภิวรรณ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
202
1020460544
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
203
1021091059
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเอื้อย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
204
1020431194
เด็กชายธันยบูรณ์  โป่งคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
205
1020460219
เด็กหญิงธันยพร  ศรีใจมา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
206
1021100357
เด็กชายธิติ  ท้าวคำ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
207
1020430232
เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
208
1021100548
เด็กหญิงธีรกานต์  ก๋วยข้าว
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
209
1021091061
เด็กชายธีร์จุธา  จันทนู
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
210
1020810443
เด็กชายธีรพล  ธรรมริยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1020960295
เด็กชายธีรเมธ  ยศสละ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
212
1021090017
เด็กหญิงธีริศรา  คำไหว
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
213
1020430235
เด็กหญิงธีริศรา  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
214
1020800593
เด็กชายนนทีวัฒน์  อึ้งพงษ์พานิช
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
215
1020810302
เด็กชายนพรุจ  รักไทย
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
สพป.น่าน เขต 2
216
1020810179
เด็กชายนภัทร  พันชน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
217
1020440012
เด็กชายนภัสรพี  มณี
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
218
1021091066
เด็กหญิงนภัสสร  จองพิพัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
219
1020430237
เด็กชายนรภัทร  บูรณ์ปอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
220
1020430023
เด็กชายนรภัทร  ศรีสวัสดิ์จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
221
1021090618
เด็กชายนราวิชญ์  ตาลกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
222
1020431926
เด็กหญิงนรินี  หล้าตัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
223
1020430024
เด็กหญิงนลินพรรณ  เลิศหิรัญสุรกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
224
1021091068
เด็กชายนวดล  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
225
1020431065
เด็กหญิงนัซนีน  พชรกมล
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
226
1020800594
เด็กชายนัทธพล  มีรอด
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
227
1021091071
เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
228
1020440124
เด็กชายนันทภพ  ทองอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
229
1021090620
เด็กหญิงนันทภัค  สีสม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
230
1020431066
เด็กหญิงนิรชา  งามเหมาะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
231
1021100397
เด็กชายนิรวิทธ์  สิงอุด
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
232
1021100045
เด็กหญิงนิรัชพร  โนจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
233
1020800806
เด็กชายนิรุชชา  เงินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
234
1021091073
เด็กหญิงนิศากร  คู้ลู้
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
235
1020440015
เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
236
1021090284
เด็กชายบรรณสรณ์  แปงใจ
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
237
1020810185
เด็กหญิงบุญชนิต  จันตระ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
238
1020431069
เด็กชายบุญชัย  รัตนศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
239
1020430248
เด็กหญิงบุญฑริกา  ปรโลกานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
240
1020431203
เด็กหญิงบุญยวีล์  แปงปัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
241
1020960296
เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
242
1020430251
เด็กหญิงบุษบากร  ทรงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
243
1021100046
เด็กหญิงบุษราภรณ์  เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
244
1020430385
เด็กหญิงเบญญาภา  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
245
1020960315
เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเปี้ย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1021091166
เด็กหญิงเบญญาภา  สุดเกตุ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
247
1021100047
เด็กชายปกรณ์  แสงแก่
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
248
1020800363
เด็กชายปฏิพล  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
249
1020430254
เด็กหญิงปทิตตา  แต้ตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
250
1021100048
เด็กหญิงปนัดดา  ถุงพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
251
1021091075
เด็กหญิงปพิชญา  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
252
1021091074
เด็กหญิงปพิชญา  โสวะนา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
253
1021090285
เด็กชายปภณัต  สมจิตร
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
254
1020950227
เด็กชายปภังกร  สายสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
255
1020960629
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พริบไหว
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
สพป.พะเยา เขต 2
256
1020431931
เด็กชายปภาวิน  เมืองมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
257
1020801052
เด็กหญิงปรมพร  ภักดี
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
258
1021100162
เด็กชายปรมัตถ์  เพ็ญสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
259
1020950229
เด็กชายปรมินทร์  ลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
260
1021091482
เด็กชายประภวิษณ์  อินทร์หยุย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
261
1021091077
เด็กชายประวีณวัฒน์  สุขวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
262
1021090021
เด็กชายปรัชญ์ธาวิน  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
263
1020960493
เด็กหญิงปราณปริยา  สนม
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
264
1021090856
เด็กหญิงปราณปรียา  สุขทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
265
1020431932
เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
266
1020431156
เด็กหญิงปวรรณริศา  น้ำสงวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
267
1020450138
เด็กหญิงปวันรัตน์  ดอนเลย
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
268
1021090288
เด็กหญิงปวิรภา  ณ ลำปาง
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
269
1020810054
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
270
1020800596
เด็กชายปัญจพล  หน่อตุ่น
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
271
1021090022
เด็กหญิงปัณฑิตา  คำทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
272
1021091619
เด็กชายปัณณฑัต  สง่าแสง
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
273
1021090547
เด็กชายปัณณวัฒน์  พันธุกิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
สพป.แพร่ เขต 1
274
1020950591
เด็กชายปัณณวัฒน์  รัตตะรมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
275
1020960029
เด็กหญิงปัณปภา  กองศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
276
1020440146
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
277
1020950232
เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
278
1020950001
เด็กชายปารมี  ดูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
สพป.พะเยา เขต 1
279
1021091088
เด็กชายปิยพล  ไชยสุข
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
280
1021091090
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กอนมนต์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1020800032
เด็กชายปุญญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
282
1020430268
เด็กหญิงปุญญิศา  ปารมีสัก
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
283
1020450112
เด็กชายปุณณัตถ์  ศุภภากร
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 3
284
1020432481
เด็กหญิงปุณณิภา  บุญทาศรี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
สพป.เชียงราย เขต 1
285
1020440019
เด็กหญิงปุณยนุช  แสนศิริ
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
286
1021090337
เด็กชายเปมทัต  ทรัพย์มามูล
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
287
1021090340
เด็กหญิงไปรยภัค  ถิรนันท์
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
288
1021100467
เด็กหญิงไปรยา  กงจักร
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
289
1020440020
เด็กชายผณินทร  ปัญโยใหญ่
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
290
1020960030
เด็กชายพงศ์ปณต  กอใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
291
1021090293
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทะฤาษี
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
292
1020960298
เด็กชายพงษ์พิชญ์  ชัยนนทวัชร์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
293
1021091094
เด็กชายพงษ์พิศิษฐ์  เวียงโอสถ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
294
1020800811
เด็กหญิงพจชสิริ  ภิราญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
295
1020430273
เด็กชายพชร  เขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
296
1020431936
เด็กหญิงพชราพรรณ  ธงศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
297
1020431159
เด็กหญิงพรกนก  ธีรพัฒนานนทกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
298
1021100736
เด็กหญิงพรนภา  คำก้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
สพป.แพร่ เขต 2
299
1021091098
เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีวิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
300
1020810194
เด็กหญิงพรไพลิน  ธนะมี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
301
1020430275
เด็กหญิงพรรณชนก  ซาวคำเขตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
302
1020960639
เด็กหญิงพรรณวลัย  จันทร์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
สพป.พะเยา เขต 2
303
1020430278
เด็กชายพรหมตรีภูมิ  มโนชมภูใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
304
1020430279
เด็กชายพรหมพิริยะ  ชัยวัฒนลิขิต
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
305
1020460144
เด็กหญิงพรินพร  การบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
306
1021091100
เด็กชายพลาธิป  รุจิระพงศ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
307
1020810195
เด็กชายพอพล  สารถ้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
308
1020430030
เด็กชายพัฒนเชษฐ์  รติพรรณพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
309
1020460548
เด็กชายพัดยศ  ปราบเสร็จ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
310
1021100049
เด็กชายพัทธดนย์  จันดาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
311
1020430284
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีทะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
312
1021091103
เด็กหญิงพัทธนันท์  คำลือ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
313
1020431939
เด็กหญิงพันธ์วิรา  คาดีวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
314
1021090025
เด็กชายพันธุ์นที  เพื่อนฝูง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
315
1020431016
เด็กหญิงพิชชา  ระมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1020430031
เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
317
1021100459
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุเทปิน
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
318
1020440127
เด็กหญิงพิชญ์ภัทราพร  หิรัญอร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สพป.เชียงราย เขต 2
319
1021100050
เด็กหญิงพิชญา  ใสสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
320
1021100460
เด็กหญิงพิชญานันท์  แหล่งอุโมงค์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
321
1020810199
เด็กชายพิชาน  ฆารฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
322
1020430286
เด็กหญิงพิชามน  คำวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
323
1020960496
เด็กหญิงพิตติธาร  ใจดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
324
1020430107
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  หมั่นคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
สพป.เชียงราย เขต 1
325
1020460234
เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
326
1020960300
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  กันทะมูล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
327
1020430291
เด็กหญิงพิมพ์พนา  สุปิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
328
1020800603
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แสงแก้วสันติสุข
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
329
1020460494
เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
330
1021091106
เด็กชายพิริยกร  ดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
331
1020440147
เด็กชายพีรกร  ทาอุปรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
332
1020950246
เด็กหญิงพีรดา  เหลี่ยมศิริเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
333
1020430292
เด็กชายพีรวรรธน์  นเรวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
334
1020431216
เด็กชายพีรวิชญ์  ธิตะยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
335
1021091108
เด็กชายพีรวิชญ์  นาแหลม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
336
1020430033
เด็กชายพีรวิชญ์  สัมพันธ์นุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
337
1020430293
เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
338
1020430388
เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
339
1020960316
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
340
1021100195
เด็กหญิงเพียงนภา  เปียงเก๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
341
1020460013
เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
342
1021100051
เด็กหญิงภคพร  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
343
1020431963
เด็กหญิง่ภคพร  อนุกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
344
1021091488
เด็กชายภรัณยู  สุวรรณศรวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
345
1021100462
เด็กชายภฤศธร  ศรีการะเกตุ
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
346
1020950250
เด็กชายภวิศ  บัณฑะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
347
1020460054
เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
348
1021091115
เด็กชายภัทรพงศ์  อินดาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
349
1020430299
เด็กชายภัทรพล  พานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
350
1020460549
เด็กชายภัทรพล  วงค์คม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1020810202
เด็กหญิงภัทรภร  เอกอนันต์กุล
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
352
1021091490
เด็กหญิงภัทรวดี  ต่อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
353
1021100463
เด็กหญิงภัทรวรรณ  กำทอง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
354
1020430034
เด็กชายภัทรวิน  ไชยจำเริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
355
1020950253
เด็กชายภัสสร์  ชัยดรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
356
1020960301
เด็กชายภาคภูมิ  นุชนิยม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
357
1021100732
เด็กชายภาคภูมิ  สุยา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
สพป.แพร่ เขต 2
358
1020460496
เด็กชายภาคิน  ศรีอินทยุทธ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
359
1020430035
เด็กชายภาณุวัชร  ยาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
360
1020460240
เด็กชายภาณุวัฒน์  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
361
1021100802
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีใจวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)
สพป.แพร่ เขต 2
362
1020460241
เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญชาติ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
363
1020440148
เด็กชายภานุวัฒน์  อาธิเสนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
364
1020950257
เด็กหญิงภาสินี  ขาวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
365
1021091118
เด็กชายภูตะวัน  ผามะณี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
366
1020430306
เด็กชายภูมิ  กุลคีรีรัตนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
367
1020950259
เด็กชายภูมิกิติ  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
368
1020810444
เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
369
1020960302
เด็กหญิงภูริชญา  สันทะนะ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
370
1021100052
เด็กชายภูวนัย  กองหิน
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
371
1021091122
เด็กชายมนพัทธ์  อุดแบน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
372
1020460014
เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
373
1020810096
เด็กหญิงมนัสนัน  วชิราธนกิจ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
สพป.น่าน เขต 2
374
1020430309
เด็กหญิงมนัสพร  สลีสองสม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
375
1020430037
เด็กหญิงมัญชุภา  กลีบเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
376
1020950239
เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
377
1020430311
เด็กชายมาโกโตะ  โอกุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
378
1021091623
เด็กชายยชยุ  พานิชธนาคม
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
379
1020810206
เด็กชายรชช์นันท์  เมฆแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
380
1020432160
เด็กชายรฐนนท์  กันมูลทา
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
381
1020431077
เด็กหญิงรตนพร  พงษ์รักกูล
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
382
1020960303
เด็กหญิงรพีภาส์พร  แก้วก้อ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
383
1020800824
เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
384
1020431078
เด็กชายรัชชานนท์  ใจยะสุ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
385
1020460498
เด็กหญิงรัชนียา  วงศ์วุฒิ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1020960304
เด็กชายรัชพล  ศรีจรรยา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
387
1020810209
เด็กชายรัชรินทร์  วีรวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
388
1020450143
เด็กชายรัฐเกล้า  วีระคำ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
389
1020450142
เด็กชายรัฐนันท์  เจริญทั้งศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
390
1020431224
เด็กชายรัฐศาสตร์  จรเกษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
391
1021090318
เด็กชายรัฐศาสตร์  จิตรละเอียด
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
392
1020440168
เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
สพป.เชียงราย เขต 2
393
1020431946
เด็กหญิงรัตน์ชนภรณ์  เชื้อสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
394
1020431056
เด็กหญิงรุจรดา  ศรียอด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
สพป.เชียงราย เขต 1
395
1021091126
เด็กชายรุจิภาส  มณีวงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
396
1021100053
เด็กหญิงลักษณาวีย์  วิชัยกูล
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
397
1021090319
เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นคง
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
398
1020960307
เด็กหญิงวชิรา  ป้อเฮือน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
399
1020800051
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดีปินตา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
400
1020430326
เด็กหญิงวรัทยา  หน่อแหวน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
401
1021100406
เด็กหญิงวรกานต์  กาเป็ง
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
402
1020450116
เด็กหญิงวรกานต์  ศุภภากร
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 3
403
1020460551
เด็กชายวรณัฐ  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
404
1021091129
เด็กชายวรพล  ลำใย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
405
1020950500
เด็กชายวรเมธ  พรมมินทร์
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
สพป.พะเยา เขต 1
406
1021091131
เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
407
1020440027
เด็กชายวรวิศ  วงค์แก้ว
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
408
1020431080
เด็กชายวรสิน  ภัทรนันทกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
409
1021091133
เด็กชายวรัชญ์  กอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
410
1021100181
เด็กชายวรัตถ์  โสชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
411
1020460252
เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
412
1020450145
เด็กชายวรากร  นามแสง
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
413
1021090320
เด็กชายวรากรณ์  แสงวิเชียร
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
414
1020800054
เด็กชายวัชรพล  รอดพวง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
415
1021100055
เด็กหญิงวัชรียา  อำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
416
1020800055
เด็กชายวิชชากร  สีนุย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
417
1020800828
เด็กชายวิชชากรณ์  ทะนิต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
418
1021090321
เด็กชายวิชญ์วรัชญ์  ชุษณะโยธิน
ป.5
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
419
1020800829
เด็กหญิงวิชญาพร  หิรัญวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
420
1020430337
เด็กชายวิทยา  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1021100574
เด็กชายวิทวัส  กันหอม
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
422
1020960499
เด็กหญิงวิภวา  เมฆิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
423
1020801104
เด็กหญิงวิรากานต์  ล้อมออน
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
สพป.น่าน เขต 1
424
1020960037
เด็กหญิงวิริชานันท์  นุ่มปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
425
1020432164
เด็กชายวีรชิตคุณ  แดงฟู
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
426
1021090324
เด็กชายวีรพงส์  ล้วนมณี
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
427
1020460255
เด็กชายวีรภัทร  หลองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
428
1020440028
เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  เคลือบหิรัญ
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
429
1020801053
เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
430
1021100056
เด็กชายวุฒิชัย  แพรศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
431
1020460552
เด็กหญิงศตพร  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
432
1020430343
เด็กหญิงศรวณีย์  ตาดำนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
433
1020960665
เด็กหญิงศรัญญา  กองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
สพป.พะเยา เขต 2
434
1021090031
เด็กชายศรัณย์ภัทร  เสียงหวาน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
435
1020430344
เด็กหญิงศศิกร  สิทธิขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
436
1020460256
เด็กหญิงศศิพิมล  กาบแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
437
1020431950
เด็กหญิงศศิภากร  กันทะนิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
438
1020431022
เด็กหญิงศศิวิมล  คำล้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
439
1021090325
เด็กชายศาสตราวุธ  แสงมณี
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
440
1021090645
เด็กหญิงศิรภัทร  วงค์ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
441
1020430346
เด็กชายศิรวิชญ์  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
442
1020430041
เด็กหญิงศิรินาฏ  เตชะธีราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
443
1020800056
เด็กชายศิริพงศ์  พงศ์ศิริเลิศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
444
1020431952
เด็กหญิงศิริวัชราภร  บัวนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
445
1020960309
เด็กชายศิวกรณ์  สืบจากถิ่น
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
446
1020440029
เด็กหญิงศุธาสิณี  เทอดตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
447
1020800058
เด็กชายศุภกร  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
448
1021091492
เด็กชายศุภกร  อินปรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
449
1020460017
เด็กชายศุภกิตติ์  ยวงจา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
450
1020450119
เด็กชายศุภชัย  ลัดดาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 3
451
1020800059
เด็กชายศุภณัฎฐ์  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
452
1021100059
เด็กหญิงศุภรัตน์  พัดมีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
453
1020960501
เด็กชายศุภฤกษ์  วงค์กันทา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
454
1020431230
เด็กชายศุภวิชญ์  ชวนะเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
455
1021090032
เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นกาศ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
1020810218
เด็กชายศุภเศรษฐ์  ศรีวราวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
457
1020950271
เด็กหญิงศุภัสชญา  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
458
1021100464
เด็กหญิงศุภิชา  ริพล
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
459
1021100340
เด็กชายสมโชค  ขำหรุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สพป.แพร่ เขต 2
460
1020960710
เด็กชายสมโชค  ปันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
สพป.พะเยา เขต 2
461
1020950503
เด็กหญิงสมภิชุตา  เมืองชื่น
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
สพป.พะเยา เขต 1
462
1020460503
เด็กชายสรชต  อุดมทอสกุล
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
463
1020960310
เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
464
1021090328
เด็กชายสรวิทย์  ศรีลักษ์
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
465
1021091148
เด็กชายสิทธิกร  ขันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
466
1020950034
เด็กชายสิรพิพัฒ  พันธุ์โอภาส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
467
1021090034
เด็กชายสิรภพ  สระทองอยู่
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
468
1021091149
เด็กชายสิรวิชญ์  สินประวัติ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
469
1020430043
เด็กชายสิรวิชย์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
470
1020460259
เด็กหญิงสิราวรรณ  กว้างขวาง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
471
1020960040
เด็กชายสืบสกุล  สันติธารารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
472
1020460553
เด็กหญิงสุกฤตา  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
473
1020430044
เด็กหญิงสุขกัญญา  วรรณสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
474
1021100585
เด็กหญิงสุชานันท์  เฑียรทอง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
475
1020450147
เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินหลี
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
476
1020800398
เด็กหญิงสุพิชญา  พลังฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
477
1020430045
เด็กหญิงสุภัสสรา  กันทะรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
478
1020430046
เด็กชายสุรชัช  กุลอัชชะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
479
1020960041
เด็กชายสุวิจักขณ์  กุลสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
480
1020431168
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธรรมปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
481
1020460153
เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิริบุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
482
1020960318
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
483
1020950278
เด็กชายอชิรวิชญ์ฺ  เหมะภูษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
484
1020431025
เด็กชายอดิเทพ  วงสลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
485
1020950279
เด็กชายอนาวิล  ตุ้มกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
486
1020960502
เด็กหญิงอภิชญา  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
487
1020800836
เด็กชายอภิชา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
488
1021090332
เด็กหญิงอรุณรัศมี  สันป่าแก้ว
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
489
1021090651
เด็กชายอัชฌา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
490
1020430373
เด็กหญิงอันติมา  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
491
1020430048
เด็กชายอัยการ  สามคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
492
1021100060
เด็กชายอัศณี  กางสี
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
493
1021100361
เด็กชายอัศม์เดช  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
494
1020431235
เด็กชายอัศม์รวินธ์  น้อยมาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
495
1020430374
เด็กชายอัศวิน  อุปรา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
496
1020430049
เด็กชายอาณกร  กาวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
497
1020950287
เด็กชายอาทิตย์  ศรีใจอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
498
1021100412
เด็กชายอิทธิกร  คำมี
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
499
1020450150
เด็กชายอิทธิกานต์  พิกุล
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
500
1021090653
เด็กหญิงอินธิมนต์  ธรรมยุติสัตย์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
501
1021100465
เด็กชายอุดมศักดิ์  ทะลอย
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
502
1020800837
เด็กหญิงเอกหทัย  ญาณะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
503
1020960319
เด็กชายเอนกชัย  จันทร์สิงขรณ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
504
1021091499
เด็กชายโอบบุญ  ธราวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
505
1021090656
เด็กหญิงไอริสา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
506
1020950289
เด็กชายิวิชยิน  กันทายวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
507
2020950593
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขศิริเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
508
2020950583
เด็กชายกมลพัทธ์  กันธายอด
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
สพป.พะเยา เขต 1
509
2020440036
นางสาวกมลรัตน์  ตอนใจ
ม.3
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
510
2021091632
เด็กชายกฤตนันทร์  เพชรรัตน์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
511
2020431640
เด็กหญิงกฤตยา  ลือเรือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
512
2020431643
เด็กชายกฤษณะ  ชมชื่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
513
2020431646
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
514
2020950625
เด็กหญิงเขมจิรา  เทียนหวาน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
515
2020431883
เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อเมืองพาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
516
2020431657
เด็กหญิงครองขวัญ  บริบูรณ์ธนารักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
517
2020810490
เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนเวโรจน์
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
สพป.น่าน เขต 2
518
2020431669
เด็กชายจิรายุ  ไร่สอ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
519
2020431673
เด็กชายชนกพร  จันทาพูน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
520
2020431678
เด็กหญิงชลธิชา  หลานป้อ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
521
2020440042
เด็กหญิงชัญญาพร  พัฒนคำแป้น
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
522
2020950585
เด็กหญิงชำนิกานต์  แก้วมา
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
สพป.พะเยา เขต 1
523
2020801196
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองดี
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำปาย
สพป.น่าน เขต 1
524
2020460062
เด็กชายซัน  สง่าผล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
525
2020431697
เด็กหญิงฐิติวรดา  ทายา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
526
2020431705
เด็กชายณัฐชนนท์  กันทวี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
527
2020440194
นางสาวณัฐนรี  เก่งดี
ม.3
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
สพป.เชียงราย เขต 2
528
2020431710
เด็กหญิงณัฐพร  นานาสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
529
2020460067
เด็กหญิงดรุณวรรณ  บุญเลิศอนันต์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
530
2020431719
เด็กหญิงดารากานต์  ชัยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
531
2020431723
เด็กชายติณณ์  พลชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
532
2020431725
เด็กชายทักษ์ดนัย  สีใจสุ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
533
2020431727
เด็กหญิงทิพรัตน์  น้อยสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
534
2020431886
เด็กชายเที่ยงธรรม  เถินมงคล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
535
2020950046
เด็กชายธนวัฒน์  ไผ่งาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
536
2020431734
เด็กชายธนาธิป  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
537
2021100471
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชธรรม
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
538
2020431739
เด็กหญิงธัญวารัตม์  ตาหมี่
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
539
2020950047
เด็กหญิงธัญสุดา  สุภาวะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
540
2020431740
เด็กหญิงธัตสรณ์  ลออพันธ์สกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
541
2020950049
เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
542
2020431746
เด็กหญิงธิดาวรรณ  คำดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
543
2020431749
เด็กชายธีรโชติ  สิทธิวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
544
2020950601
เด็กชายธีรธรรม  คำมา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
545
2020950050
เด็กชายธีรยุทธ  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
546
2020432280
นางสาวนภัสวรรณ  นวานุช
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
547
2020432283
เด็กชายนฤนาท  สารรินมูล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
548
2020950602
เด็กหญิงนิมมลา  เมืองมูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
549
2020950605
เด็กหญิงปพิชญา  อิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
550
2020431774
เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองตุ่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
551
2021100472
เด็กชายปารเมศ  สุขสกล
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
552
2020431779
เด็กหญิงปุณยวีร์  คำดวงดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
553
2020431782
เด็กชายพณิชพล  ราหุรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
554
2021100473
เด็กชายพรพิพัฒน์  สุดานิตย์
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
555
2020431785
เด็กหญิงพรไพลิน  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
556
2021100835
นายพัชพล  โค้คำหล้า
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
สพป.แพร่ เขต 2
557
2020960277
นางสาวพัชรินทร์  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
สพป.พะเยา เขต 2
558
2020431787
เด็กหญิงพัทธมน  ณ เชียงใหม่
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
559
2021091782
นางสาวพันธ์ทิชา  ธรรมสาร
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
สพป.แพร่ เขต 1
560
2020431789
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญละเอียด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
561
2020440068
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกื้อบุญ
ม.1
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
562
2021100740
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชื่นสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
สพป.แพร่ เขต 2
563
2020432337
นายพีรวิชญ์  สุวิชัย
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
564
2020431792
เด็กชายพีระ  จิริศานต์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
565
2020432338
นายพีระวัฒน์  ค้ามาก
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
566
2020950587
เด็กชายภูเบธศ์  เครือวงศ์
ม.3
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
สพป.พะเยา เขต 1
567
2020432350
เด็กชายรชานนท์  จักรหนู
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
568
2020431820
เด็กหญิงวรปรียา  คำพุธ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
569
2020432360
เด็กชายวรัญญู  อภิวงค์ษา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
570
2020950071
เด็กหญิงวรินทร์ธร  สุขยิ่ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
571
2020950073
เด็กชายวัชรากรณ์  สุขใจบาน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
572
2020431829
เด็กหญิงวิชญาดา  อินต๊ะวิชัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
573
2020431831
เด็กชายวิธาน  จิวะธานนท์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
574
2020431832
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  บุญพิราศ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
575
2020431835
เด็กหญิงวีรินทร์  ซ่ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
576
2020431837
เด็กชายศรัทธา  อุดมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
577
2021100478
เด็กหญิงศศิวิมล  ดอนดง
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
578
2020950171
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มโนจิตต์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 6
สพป.พะเยา เขต 1
579
2020431857
เด็กหญิงสุธีธิดา  พรหมเสน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
580
2021100481
เด็กหญิงสุภาวดี  ภู่เมือง
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
581
2020440201
เด็กชายสุวรรณภูมิ  จามจุรีย์
ม.1
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
สพป.เชียงราย เขต 2
582
2020431864
เด็กชายหฤษฎ์  เกรียงพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
583
2020431865
เด็กหญิงอชิรญา  เพียรพิเศษ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
584
2020431867
เด็กชายอนุชิต  จิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
585
2020431874
เด็กชายอัครเดช  เด่นศิริโยธา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
586
2020460084
เด็กชายอัตถนิรัต  แปงใจดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
587
2021100482
เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
588
3021100484
เด็กหญิงกชกร  เชิงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
589
3020430051
เด็กหญิงกชพร  ชะพลพรรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
590
3020430403
เด็กหญิงกชพร  แท่นดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
591
3020430402
เด็กหญิงกชพร  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
592
3021091169
เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
593
3021100362
เด็กหญิงกชพรรณ  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
594
3020460266
เด็กหญิงกชพรรณ  ผาบไชย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
595
3020431423
เด็กหญิงกนกนารา  เพียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
596
3020460155
เด็กหญิงกนกรดา  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
597
3021090342
เด็กชายกนล  ปัญญาไวย
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
598
3020800071
เด็กหญิงกมณทรรศน์  พิพัฒน์เวช
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
599
3020800072
เด็กหญิงกมลชนก  เติมวงศ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
600
3020800623
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยิ้มมี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
601
3020800624
เด็กชายกมลพิสุทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
602
3020440169
เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
สพป.เชียงราย เขต 2
603
3020800625
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
604
3021100062
เด็กหญิงกมลวรรณ  กำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
605
3020800842
เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์สุยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
606
3020460559
เด็กหญิงกรกนก  นุชท่าโพธิ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
607
3020431088
เด็กชายกรณภัฏ  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
608
3021100485
เด็กชายกรภัทร์  ธำรงสิริกุล
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
609
3020810403
เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเสียร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
สพป.น่าน เขต 2
610
3020950550
เด็กหญิงกรวรรณ  อักษร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
สพป.พะเยา เขต 1
611
3021090661
เด็กชายกรวิทย์  แสวงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
612
3020960323
เด็กชายกฤดิชาติ  พราหมณะนันทน์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
613
3020960324
เด็กชายกฤดิศักดิ์  พราหมณะนันทน์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
614
3020460703
เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
สพป.เชียงราย เขต 4
615
3020430416
เด็กชายกฤตกานต์  มีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
616
3020430054
เด็กชายกฤตภาส  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
617
3020430053
เด็กชายกฤตภาส  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
618
3020950298
เด็กชายกฤตภาส  ยานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
619
3020430418
เด็กชายกฤตวิทย์  กฤษเนตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
620
3021091174
เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
621
3021100486
เด็กหญิงกฤติยวณี  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
622
3020430422
เด็กชายกฤษฎา  พรมตานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
623
3020431028
เด็กชายกฤษณชัย  ดอนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
624
3020800627
เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
625
3021100415
เด็กชายกฤษณะ  วงค์สม
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
626
3020440170
เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
สพป.เชียงราย เขต 2
627
3020431967
เด็กหญิงกวิสรา  ฉางข้าวคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
628
3020430429
เด็กชายกษิดิ์เดช  อินเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
629
3021100067
เด็กชายก้องภพ  เทียมแสน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
630
3020460514
เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
631
3020431972
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ยาละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
632
3021100202
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
633
3020430435
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทูไกรประยูร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
634
3021091180
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรคณา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
635
3020431970
เด็กหญิงกัญญาภัค  วงค์สม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
636
3021091808
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
สพป.แพร่ เขต 1
637
3020460567
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
638
3021091181
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
639
3020800419
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
640
3020960063
เด็กหญิงกัญตสิริรัตณ์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
641
3020431089
เด็กหญิงกันญาภัค  ยอดเเก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
642
3020431973
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขาวนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
643
3020431427
เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีวิไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
644
3020430443
เด็กชายกันต์กวี  พึ่งนา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
645
3021100600
เด็กชายกันต์ณวัฒน์  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
646
3020810450
เด็กชายกันตพงศ์  คำยวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
647
3020430439
เด็กชายกันตพงศ์  บุบผาชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
648
3020430440
เด็กหญิงกันตินันท์  เขื่อนพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
649
3020431090
เด็กหญิงกัลญานีย์  วิชา
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
650
3020960512
เด็กหญิงกัลยกร  เตจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
651
3021090351
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
652
3021100487
เด็กหญิงกานต์ณิชา  เมฆขยาย
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
653
3020460570
เด็กชายกานต์ตะวัน  กาใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
654
3020430446
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
655
3021090055
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
656
3020460274
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
657
3020800082
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิไชยยา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
658
3021091711
เด็กหญิงกานต์รวี  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
659
3021090353
เด็กหญิงกานติมา  เสียงหวาน
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
660
3020430057
เด็กชายกิตติกร  สีไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
661
3020800424
เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
662
3021100205
เด็กชายกิตติคุณ  หลุ่เวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
663
3020431977
เด็กชายกิตติธัช  นำทาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
664
3021090355
เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
665
3021090058
เด็กชายกิตติพศ  ล้อบุณยารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
666
3020431978
เด็กหญิงกิติยา  ทิศอุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
667
3020431250
เด็กหญิงกุลกัญญา  กันทาคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
668
3020960331
เด็กหญิงกุลกิติกร  กาวี
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
669
3020430456
เด็กหญิงกุลจิรา  อารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
670
3020800085
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ธิเสนา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
671
3020810232
เด็กหญิงกุลภรณ์  ชะเต
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
672
3020460087
เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
673
3020460279
เด็กหญิงกุลิสรา  แสงสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
674
3021090817
เด็กหญิงเก็จณาฬี  ศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
675
3021090593
เด็กหญิงเกณิกา  ปาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
สพป.แพร่ เขต 1
676
3020800782
เด็กชายเกริกวิทย์  ต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
677
3020800291
เด็กหญิงเกล้ากนก  นิลศิริ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
678
3020460043
เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
679
3021091463
เด็กชายไกรศักดิ์  สุวรรณกาศ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
680
3021090362
เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
681
3020430460
เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองคำมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
682
3021091195
เด็กหญิงขวัญชนก  สุทธิบุรณ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
683
3020800089
เด็กหญิงขวัญภัสร์  กุณพันธุ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
684
3020800633
เด็กชายขวัญวิชญ์  สุธรรมวรโรจน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
685
3021090978
เด็กชายเขมทัต  วิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
686
3020430114
เด็กชายคชภัค  จันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
สพป.เชียงราย เขต 1
687
3021090913
เด็กหญิงคุณัญญา  ต้นกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
688
3020810452
เด็กชายคุณานนท์  มุขเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
689
3021090914
เด็กชายคุณานนท์  บุญรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
690
3020960333
เด็กชายคุณานนท์  อุทธิยา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
691
3021100211
เด็กหญิงคุนัญญา  ชัยวรรณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
692
3020960517
เด็กหญิงจรรยพร  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
693
3021100366
เด็กชายจรูญวิทย์  ประสานใจ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
694
3020800636
เด็กหญิงจอมสุรางค์  ธีรภาพวิเศษพงษ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
695
3021090365
เด็กชายจักรพงศ์  แสงทอง
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
696
3020430468
เด็กหญิงจันทกานต์  ซิวแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
697
3020432440
เด็กหญิงจันทร์จิรา  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
698
3020431173
เด็กหญิงจันทรวรรณ  นิติวิริยะสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
สพป.เชียงราย เขต 1
699
3020430470
เด็กชายจาติภิวัฒน์  คุณยศยิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
700
3020430473
เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
701
3020460577
เด็กหญิงจิดาภา  คิดดี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
702
3021090069
เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
703
3020800858
เด็กหญิงจิตตานันท์  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
704
3020810309
เด็กชายจิตติ  ก้อมไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
สพป.น่าน เขต 2
705
3020810454
เด็กชายจิตติพัฒน์  กันนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
706
3020460289
เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจโลกา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
707
3020800637
เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
708
3021090070
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ข่มอาวุธ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
709
3020801055
เด็กหญิงจินตภา  รวมสุข
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
710
3020960337
เด็กหญิงจิรชญา  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
711
3020800640
เด็กหญิงจิรชญา  เพชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
712
3021091515
เด็กหญิงจิรดา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
713
3020431255
เด็กหญิงจิรนันท์  ชุมภูรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
714
3021100068
เด็กชายจิรพัส  มุ่งคิด
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
715
3020800642
เด็กชายจิรสิน  คูอาริยะกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
716
3020440093
เด็กหญิงจิรัชญา  จักขุเรือง
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
717
3021100070
เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
718
3021100071
เด็กหญิงจิรัชยา  สีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
719
3020800644
เด็กหญิงจิรัชยา  อานัน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
720
3020430478
เด็กชายจิรัฎฐพล  เกสรพิทยาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
721
3020960075
เด็กชายจิรัฏฐ์  เจริญอากานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
722
3020440121
เด็กหญิงจิราพร  เทพวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
723
3020460021
เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สพป.เชียงราย เขต 4
724
3020430482
เด็กหญิงจิราวรรณ์  ยียุง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
725
3020810529
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
สพป.น่าน เขต 2
726
3021090917
เด็กหญิงจูเนียร์  พาโกท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
727
3020450175
เด็กหญิงเจียระไน  จันทร์ฉ่อง
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
728
3021091210
เด็กชายฉัฏฐ์ชยังกูร  สนธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
729
3020431434
เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  มหาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
730
3021091212
เด็กหญิงชญานนท์  แก้วศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
731
3021091521
เด็กหญิงชญานันท์  วันมหาใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
732
3021091213
เด็กหญิงชญานิน  คิดศรี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
733
3020960080
เด็กหญิงชญานิศ  จตุนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
734
3020960342
เด็กหญิงชญานิศ  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
735
3020430489
เด็กหญิงชญานิศ  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
736
3020800109
เด็กหญิงชญานิศ  สั่งสอน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
737
3021100222
เด็กหญิงชญานิษฐ์  หงส์ละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
738
3020430490
เด็กหญิงชญานี  นิยม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
739
3020430491
เด็กหญิงชญานุช  วรรณสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
740
3021090683
เด็กหญิงชฎาพร  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
741
3020810531
เด็กหญิงชฏิลดา  ชาวยอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
สพป.น่าน เขต 2
742
3020960269
เด็กหญิงชณัญธิดา  ดำแดงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
สพป.พะเยา เขต 2
743
3021100488
เด็กหญิงชนกนันท์  จิ๋วอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
744
3021090919
เด็กหญิงชนกนันท์  เลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
745
3021100489
เด็กหญิงชนกวนัน  สบายสุข
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
746
3020950310
เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
747
3020950003
เด็กชายชนทัต  เทียนหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
สพป.พะเยา เขต 1
748
3020800648
เด็กหญิงชนม์พรรษ์ษา  งึ้มนันใจ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
749
3020960343
เด็กชายชนม์พศิน  แก้วกันทา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
750
3020960345
เด็กหญิงชนะใด  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
751
3020460457
เด็กชายชนะพล  วางวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
752
3020800110
เด็กหญิงชนัญชิดา  เตชะเวชเจริญ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
753
3020801056
เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
754
3020810130
เด็กหญิงชนากานต์  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.น่าน เขต 2
755
3021091524
เด็กหญิงชนิกานต์  น้ำไหลทุ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
756
3020430495
เด็กหญิงชนิศา  นิยม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
757
3020810335
เด็กชายชนุดมภ์  วงศ์ถิรกุล
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
สพป.น่าน เขต 2
758
3021100225
เด็กหญิงชมมณี  นาระกันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
759
3021100621
เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
760
3020460163
เด็กหญิงชลิดา  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
761
3020800651
เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
762
3020800429
เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
763
3021090687
เด็กชายชัชพิมุข  ทะนันชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
764
3020800431
เด็กหญิงชัญญานุช  พิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
765
3020460588
เด็กชายชัยกฤต  พรหมกัลป์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
766
3020430504
เด็กชายชัยธวัฒน์  อภิชาติพรสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
767
3020810060
เด็กชายชัยพฤกษ์  ปินทีโย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
768
3021091223
เด็กชายชาตโยดม  ชัยธรรม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
769
3021091224
เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
770
3020800652
เด็กหญิงชาลิสา  คำมี
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
771
3020460088
เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
772
3021090088
เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
773
3020460295
เด็กชายชิตพงศ์  ไชยชมพล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
774
3020800117
เด็กชายชินดนัย  คำปา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
775
3020810457
เด็กชายชีวานนท์  ไชยมิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
776
3020430509
เด็กชายชีวาวิชญ์  ศรีสุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
777
3020430512
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วปุก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
778
3020810532
เด็กหญิงชุติมา  ต๊ะต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
สพป.น่าน เขต 2
779
3020460517
เด็กชายชูกิจ  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
780
3021091227
เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
781
3020810238
เด็กหญิงซายูริ  ฟูจิตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
782
3020960094
เด็กหญิงญาณภัทร  กาวีละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
783
3020800434
เด็กหญิงญาณภัทร  ดีนาน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
784
3021100425
เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลธิยา
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
785
3020800122
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
786
3020950146
เด็กหญิงญาณิศา  ฉ่ำมาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
สพป.พะเยา เขต 1
787
3020810522
เด็กหญิงญาณิศา  วรินทร์
ป.4
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
สพป.น่าน เขต 2
788
3021090926
เด็กหญิงญาณิศา  หนองกาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
789
3020810239
เด็กหญิงญาราภรณ์  สอประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
790
3020960354
เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
791
3020431526
เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทนจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
792
3020810338
เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
สพป.น่าน เขต 2
793
3020810104
เด็กหญิงฐิติชญา  สวัสดีวงษา
ป.6
โรงเรียนวรนคร
สพป.น่าน เขต 2
794
3021091529
เด็กชายฐิติพงศ์  อินธิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
795
3021090690
เด็กชายฐิติพงษ์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
796
3020810523
เด็กหญิงฐิติพร  แสงทองสกุล
ป.6
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
สพป.น่าน เขต 2
797
3021100072
เด็กชายฐิติพันธ์  กิ่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
798
3020810241
เด็กชายฐิติพันธ์  สองศรีโย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
799
3021100073
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนสี
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
800
3020960356
เด็กหญิงฐิติวรดา  สมนาม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
801
3020800867
เด็กชายณฐนนท์  แสงสุมนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
802
3021090394
เด็กชายณฐพล  ยืนมั่น
ป.4
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
803
3020430530
เด็กหญิงณธิดา  แสนติยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
804
3021090094
เด็กหญิงณปพัฒน์  มุ้งกุลณา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
805
3021100631
เด็กหญิงณภัทร  ก่อกอง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
806
3021091530
เด็กชายณภัทร  เขื่อนสาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
807
3020431994
เด็กชายณภัทร  คล้ายสาหร่าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
808
3020430535
เด็กหญิงณภัทร  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
809
3020950173
เด็กชายณภัทร  แดงทูน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6
สพป.พะเยา เขต 1
810
3021091240
เด็กชายณภัทร  หงษ์สาม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
811
3020950330
เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ยศธนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
812
3020800657
เด็กหญิงณรยา  ไทรโรจน์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
813
3020810243
เด็กหญิงณัชชา  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
814
3020430537
เด็กหญิงณัชชา  ภูพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
815
3021091245
เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
816
3020432000
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โชตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
817
3021090098
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมอุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
818
3021090099
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
819
3020440122
เด็กหญิงณัฏฐกมน  ปัญญาหลวง
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
820
3021090695
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะเพทย์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
821
3020432001
เด็กชายณัฏฐ์ชต  นาคเกี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
822
3021090102
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองคีรี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
823
3021100490
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมนึก
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
824
3021100074
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงพรม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
825
3021090696
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มโนรส
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
826
3020800663
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารรัตนะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
827
3020800442
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  เมืองแก่น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
828
3020960102
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  ชาวลี้แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
829
3020810133
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.น่าน เขต 2
830
3021090399
เด็กหญิงณัฏฐา  หนองหลิ่ง
ป.5
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
831
3020430542
เด็กชายณัฏฐากร  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
832
3020800664
เด็กชายณัฏฐ์  ปันสอน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
833
3020460594
เด็กชายณัฐกฤต  ทาเนตร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
834
3021090698
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
835
3020950332
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
836
3021090697
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มโดด
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
837
3021091253
เด็กชายณัฐกิจ  ชัยวิโรจน์กิจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
838
3020800443
เด็กชายณัฐกิตติ์  กาบคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
839
3021091254
เด็กหญิงณัฐจอมสุดา  เขียวแก่น
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
840
3020950333
เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
841
3020800871
เด็กชายณัฐชนน  พันธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
842
3020800665
เด็กชายณัฐชนนท์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
843
3020460597
เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
844
3021091256
เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพลับพลา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
845
3020460463
เด็กชายณัฐชานน  กิตติพงค์เดช
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
846
3020430552
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
847
3021090701
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วกล้า
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
848
3020810065
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปะทิ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
849
3021100075
เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
850
3020460599
เด็กหญิงณัฐธิชา  วรวิทย์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
851
3021090702
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเนตร
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
852
3020810458
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
853
3021090703
เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
854
3020800134
เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
855
3020460520
เด็กชายณัฐนนท์  เหล็กแปง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
856
3021100239
เด็กชายณัฐนันท์  ตาเอ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
857
3020960363
เด็กชายณัฐนันท์  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
858
3021090104
เด็กหญิงณัฐนิชา  ดอกผึ้ง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
859
3021091258
เด็กหญิงณัฐปรียา  ศรีธิ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
860
3021091259
เด็กชายณัฐพนธ์  ปัญญาไว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
861
3020810536
เด็กชายณัฐพล  อุดอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา)
สพป.น่าน เขต 2
862
3020950339
เด็กชายณัฐพัฒน์  ตั๋นเฟย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
863
3020800137
เด็กหญิงณัฐภัค  ต๊ะดี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
864
3020800670
เด็กชายณัฐภัทร  อยู่บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
865
3020431530
เด็กหญิงณัฐภัทราพร  ขำทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
866
3021091537
เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
867
3020801061
เด็กชายณัฐยศ  คำตัน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
868
3020810067
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ราญรอน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
สพป.น่าน เขต 2
869
3021090106
เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
870
3020810312
เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
สพป.น่าน เขต 2
871
3021091539
เด็กหญิงณัฐิดา  เรือนคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
872
3020430562
เด็กหญิงณิชกมล  เชิดธีระกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
873
3020430566
เด็กหญิงณิชนันทน์  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
874
3020430567
เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
875
3021091540
เด็กหญิงณิชานันท์  กาวีวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
876
3021090706
เด็กหญิงณิชาภา  ดอกจันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
877
3020950103
เด็กหญิงณิชาภา  ตะยะพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
878
3020800673
เด็กหญิงณิชาภา  เหล่าอารยะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
879
3020960525
เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นตาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
สพป.พะเยา เขต 2
880
3020950343
เด็กหญิงดาวชมพู  เกตุขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
881
3020950344
เด็กชายดิศรานุวัฒน์  ต๊ะชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
882
3020430061
เด็กชายดิษญ  ยารวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
883
3020800676
เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
884
3020430970
เด็กชายเดชพนต์  สงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
885
3020801172
เด็กชายเดชาวัต  ปันชัย
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
สพป.น่าน เขต 1
886
3020950345
เด็กชายตปธน  ประดิษฐ์สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
887
3021090521
เด็กชายเตชินท์  ไชยานุกุลภาพ
ป.4
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
888
3020432009
เด็กชายทนุธรรม  สีหาเวช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
889
3020810246
เด็กชายทฤษฎี  โชติฐิติธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
890
3020800140
เด็กชายทองจิรา  อุ่นจารย์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
891
3021091270
เด็กชายทัตธน  ปิยะสาธุกิจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
892
3021091543
เด็กชายทัตธน  พัฒนาพารา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
893
3020800679
เด็กหญิงทิตยา  งามสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
894
3020460168
เด็กชายทินภัทร  แย้มคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
895
3020431535
เด็กหญิงทิพย์ปัญญา  เดชอุดม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
896
3020800680
เด็กหญิงทิภากร  พลจร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
897
3020430580
เด็กชายทีปกร  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
898
3021090527
เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณโชติ
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
899
3021091457
เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
900
3021090112
เด็กชายธณชกร  ดวงหอม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
901
3020460609
เด็กชายธนกร  หม้องาม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
902
3020431444
เด็กหญิงธนกรณ์  ปัญญาทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
903
3021091545
เด็กชายธนกฤต  การะเกต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
904
3020430582
เด็กชายธนกฤต  ม้าทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
905
3021100491
เด็กชายธนดล  จันทาวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
906
3020950349
เด็กชายธนดล  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
907
3020950350
เด็กหญิงธนนันท์  เครือสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
908
3020810404
เด็กชายธนบดี  มะโนราช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
สพป.น่าน เขต 2
909
3020450123
เด็กชายธนบูรณ์  จันทะกูล
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 3
910
3021090117
เด็กชายธนปพน  มโนพันธุ์งาม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
911
3020431103
เด็กหญิงธนพร  สกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
912
3021100369
เด็กหญิงธนภคอร  แก้วไก่
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
913
3020431105
เด็กหญิงธนภร  พิมพการัง
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
914
3020960127
เด็กหญิงธนภรณ์  พหุธนพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
915
3020431280
เด็กชายธนภูมิ  มุนิกานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
916
3020430591
เด็กชายธนรัฐ  เสียงแขก
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
917
3020440154
เด็กชายธนวัฒน์  โชคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
918
3021091548
เด็กชายธนวัฒน์  เสนาธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
919
3021090715
เด็กชายธนวัฒน์  อินทรโกศล
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
920
3020431282
เด็กหญิงธนสุกาญจน์  สุวรรณมณีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
921
3020440097
เด็กชายธนอนันต์  หันตา
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
922
3021090717
เด็กหญิงธนัชชา  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
923
3020800148
เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
924
3021100079
เด็กหญิงธนัชญาน์  พรหมเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
925
3021091283
เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญาใจ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
926
3021091284
เด็กหญิงธนัญชนก  ใจดี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
927
3020810248
เด็กหญิงธนัญชนก  ธัญญะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
928
3020960380
เด็กชายธนัท  มหาวงศนันท์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
929
3020440098
เด็กชายธนันธร  ยานะ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
930
3020960382
เด็กชายธนาเสฏฐ์  ทำสวย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
931
3020800686
เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
932
3020430065
เด็กหญิงธมนวรรณ  ภาสน์พิพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
933
3021091286
เด็กหญิงธมลวรรณ  กิระไอย์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
934
3020810406
เด็กชายธรณ์เทพ  แท่นศรีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
สพป.น่าน เขต 2
935
3020800458
เด็กชายธรรมธร  พึ่งทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
936
3020950355
เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
937
3020800459
เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  มาลาวิลาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
938
3021091288
เด็กชายธฤต  ไววาง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
939
3020810349
เด็กชายธวัฒน์ชัย  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
สพป.น่าน เขต 2
940
3020801062
เด็กหญิงธวัลยพัช  ซ้อนยนต์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
941
3021090121
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
942
3020460326
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นันใจ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
943
3020450158
เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงค์สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
944
3020800155
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุตมีมั่ง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
945
3020800689
เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
946
3020801063
เด็กหญิงธัญจิรา  กาวี
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
947
3021090721
เด็กหญิงธัญชนก  บ่อเงิน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
948
3020432015
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
949
3021091290
เด็กหญิงธัญญพร  ไชยราชา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
950
3020430066
เด็กหญิงธัญญมัย  อินต๊ะตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
951
3021091292
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะโนโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
952
3020800159
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สินทุมวงค์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
953
3021090723
เด็กชายธัญธร  กันยะมี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
954
3020950359
เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
955
3021091294
เด็กหญิงธัญพร  อานุภาพ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
956
3020430608
เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
957
3020430609
เด็กหญิงธัญพิชชา  มาใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
958
3020950007
เด็กหญิงธัญพิชชา  เรืองจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
สพป.พะเยา เขต 1
959
3021100493
เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีกัน
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
960
3021090725
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เทพบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
961
3020460522
เด็กหญิงธัญรดา  ใจยา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
962
3020431285
เด็กหญิงธัญรดี  ดิษบรรจง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
963
3020800692
เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
964
3020431110
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์ถิระศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
965
3020430612
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มีโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
966
3021091730
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปันต๊ะรังสี
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
สพป.แพร่ เขต 1
967
3021091296
เด็กหญิงธัญสินี  ธุระกิจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
968
3020800889
เด็กหญิงธัณลักษณ์  สุภาจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
969
3020430067
เด็กหญิงธันย์ธารีย์  ทวิพรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
970
3020810462
เด็กหญิงธันยพร  ใชเด็ช
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
971
3020430116
เด็กหญิงธันยมนย์  คูห์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
สพป.เชียงราย เขต 1
972
3020431542
เด็กหญิงธันยา  สิทธิวิชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
973
3020460331
เด็กหญิงธันวาลักษณ์  ทาเกิด
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
974
3021100253
เด็กหญิงธาราทิพย์  กาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
975
3020430621
เด็กหญิงธิญาดา  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
976
3020460335
เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
977
3020810249
เด็กชายธิติวุฒิ  จิรนันทนุกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
978
3020800467
เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
979
3020430068
เด็กชายธีรธาดา  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
980
3020430631
เด็กชายธีรนาถ  พิมพ์พรปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
981
3020800164
เด็กชายธีรพัฒน์  สมบัติทัฬห
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
982
3020460339
เด็กชายธีรภัทร  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
983
3021100494
เด็กชายธีรภัทร  ชอบธรรม
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
984
3020800466
เด็กชายธีรภัทร  มิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
985
3020800694
เด็กชายธีรภัทร  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
986
3020960384
เด็กชายธีรภัทร  เสมอเชื้อ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
987
3020960385
เด็กชายธีรเมธ  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
988
3020431289
เด็กหญิงธีราพร  เกษมสิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
989
3020460468
เด็กหญิงธีราพร  มีความรัก
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สพป.เชียงราย เขต 4
990
3020950147
เด็กหญิงธีราภร  ชัยบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5
สพป.พะเยา เขต 1
991
3020810137
เด็กหญิงนนท์นัฎดา  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.น่าน เขต 2
992
3020810425
เด็กชายนนทพัทธ์  โกษารัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
สพป.น่าน เขต 2
993
3020430640
เด็กชายนพณัฐ  วรรณสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
994
3021090129
เด็กชายนพณัฐ  เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
995
3021090430
เด็กชายนพรัตน์  เกสูงเนิน
ป.6
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
996
3021090130
เด็กชายนพวิชญ์  กำทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
997
3020800697
เด็กชายนพวิทย์  บุญก้อน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
998
3020460344
เด็กหญิงนภสร  ชัยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
999
3020960140
เด็กหญิงนภสร  ไชยสถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
1000
3020430644
เด็กหญิงนภสร  สุริยะไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1001
3020450159
เด็กหญิงนภัทรา  สุนันตา
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
1002
3020950366
เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
1003
3020460002
เด็กหญิงนภัสสร  พรมน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
สพป.เชียงราย เขต 4
1004
3020430118
เด็กชายนรวร  ขาวฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1005
3021091305
เด็กหญิงนรวรา  บุษพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
1006
3020800469
เด็กหญิงนรากรณ์  บัวขม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
1007
3020460621
เด็กหญิงนริสรินทร์  อาริยะ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1008
3020431447
เด็กชายนเรศ  สุวรรณทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
1009
3020950124
เด็กชายนฤกร  รัตน์เถลิงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4
สพป.พะเยา เขต 1
1010
3021100765
เด็กชายนฤธร  จรรยพัฒน์ธน
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
สพป.แพร่ เขต 2
1011
3020440226
เด็กชายนฤเบศ  ทัศนาทร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
สพป.เชียงราย เขต 2
1012
3020800471
เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
1013
3020810250
เด็กหญิงนลัทรดา  พิเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
1014
3020800699
เด็กหญิงนลินนิภา  มีชัย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
1015
3020460345
เด็กหญิงนลินี  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
1016
3020430070
เด็กชายนวกร  แปงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
1017
3020800171
เด็กชายนวพล  ซุยหาญ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
1018
3021090582
เด็กหญิงนัจมีย์  หอมศิริิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
สพป.แพร่ เขต 1
1019
3021100495
เด็กหญิงนัชธ์ชนัน  เขียวเหลือง
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
1020
3021100086
เด็กชายนัทดนัย  สุพันธวรชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
1021
3020430071
เด็กหญิงนัทธ์ชานัน  สามหมื่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
1022
3020440102
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เมฆสงฆ์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
สพป.เชียงราย เขต 2
1023
3020430072
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปราบมะเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
1024
3020950369
เด็กหญิงนันทวรรณ  จำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
1025
3020800476
เด็กชายนันทะยศ  คำแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
1026
3021090431
เด็กหญิงนันทัชพร  ขันคำนันต๊ะ
ป.5
อนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
1027
3021090732
เด็กหญิงนันทิชา  เป็กกันใจ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
1028
3020800900
เด็กชายนันทิพัฒน์  ต้องใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สพป.น่าน เขต 1
1029
3020460346
เด็กหญิงนันทิยา  พักเสน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
1030
3020450125
เด็กหญิงนารากร  ตะโกอินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 3
1031
3021091310
เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
1032
3020460625
เด็กหญิงนารีรัตน์  มาวงค์ไทย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 4
1033
3021100496
เด็กชายนิชคุณ  กาวิน
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
1034
3020430659
เด็กหญิงนิชาภา  คณิตชยานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1035
3020430660
เด็กหญิงนิตยา  ตั้งสันติโรจนกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1036
3020430663
เด็กชายนิพิชฌน์  พิศมร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1037
3021091312
เด็กหญิงนิรมล  แดนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
1038
3020960390
เด็กหญิงนิรักษกาญจน์  สถาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
1039
3020960391
เด็กชายนิวัฒน์  คุ้มพูล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
1040
3020430103
เด็กหญิงเนตรกุญชร  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
1041
3020450176
เด็กชายเนติรัฐ  ใจหมั่น
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
1042
3021091460
เด็กหญิงโนอาห์  เพิ่มขึ้น
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ห้องสอบที่
 32
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1043
3021090140
เด็กชายบรรณพล  ณ พิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
1044
3020950375
เด็กชายบรรณวิชญ์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
1045
3020430666
เด็กชายบรรเลง  บังคมเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
1046
3020800177
<