รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 01 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1011350235
เด็กหญิงกชพร  โชคสุภนัย
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
2
1010470289
เด็กหญิงกชพร  เพิ่มกำลังพล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3
1010470290
เด็กหญิงกนกอร  กาญจนรังษี
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4
1011310002
เด็กชายกมลภพ  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
5
1011310727
เด็กชายกรณัฐ  จังตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
6
1011310728
เด็กหญิงกรนันท์  อุดเลิศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
7
1010471442
เด็กชายกรรัช  จิรกิตยางกูร
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8
1010500195
เด็กชายกรวุฒิ  อนันตวุฒิ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
9
1010471443
เด็กชายกฤตติกุล  สมแสง
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
10
1010471444
เด็กหญิงกฤตพร  ไชยลังกา
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
11
1010470292
เด็กชายกฤตภูมิ  ลิปภานนท์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
12
1010470002
เด็กชายกฤตยชญ์  ตันรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13
1010470003
เด็กชายกฤษฎ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
14
1011310554
เด็กชายกล้าก้าว  เตียวตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
15
1010471789
เด็กชายกวิน  วัฒนสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16
1011310006
เด็กหญิงกวีษรา  เนตรสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
17
1010471790
เด็กชายกัญจน์  ธิติมุทา
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
18
1010500175
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนกันทา
ป.6
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
19
1011310012
เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
20
1010470299
เด็กชายกันตณัฐ  วังบรรพต
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
21
1011340199
เด็กชายกันตภณ  ฟองอินทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
22
1010470004
เด็กชายกันตภณ  สามใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
23
1010471791
เด็กชายกัมลาส  พจน์ศิรินนท์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
24
1010470868
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ซินวาล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
25
1011310017
เด็กชายกิตติธัช  วิหคาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
26
1011350201
เด็กชายกิตติศักดิ์  สมทราย
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
27
1011350239
เด็กชายกิตินันท์​  คำปวน
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
28
1011310020
เด็กหญิงกุลภัสสร์  นาฑีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
29
1011340066
เด็กชายเกียรติวัฒน์  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
30
1011310641
เด็กชายเกียรติวุฒิ  คมใน
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
31
1010471847
เด็กชายโกษิณ  เฉลิมสุขสันต์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
32
1011310023
เด็กชายคณาธิป  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
33
1010470303
เด็กชายคุณานนต์  คงสมัย
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
34
1010470304
เด็กหญิงจอมขวัญ  พัวพรสวรรค์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
35
1010470872
เด็กชายจักรพงษ์  กี้ประสพสุข
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 02 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1010471447
เด็กชายจักรภัทร  ปทุมบาล
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
37
1010471051
เด็กหญิงจารุพิชญา  คำลือ
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
38
1010470007
เด็กหญิงจินตกัญญา  แสงจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
39
1011350089
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปอกกันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
40
1010471794
เด็กชายจิรณัฏฐ์  กองศรี
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
41
1010470305
เด็กชายจิรภัทร  พงษ์ใจมา
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
42
1011310028
เด็กชายจิรยุทธ  จันทะสุวันนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
43
1011310030
เด็กหญิงจิรสุดา  ประมะวงศ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
44
1011310032
เด็กชายจิรายุ  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
45
1010470308
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ฟูเทพ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
46
1011310217
เด็กหญิงเจนิสตา  อัญชนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
47
1010470409
เด็กหญิงเจิมขวัญ  จันทร์แจ่ม
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
48
1010470309
เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
49
1010470010
เด็กหญิงชญพรรษ  วาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50
1010470877
เด็กหญิงชญาพัชร  ใหม่ดี
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
51
1010471795
เด็กหญิงชนัญญา  เจริญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
52
1010471797
เด็กหญิงชนิสร  สิริธนากร
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
53
1010470013
เด็กหญิงชมพูนิกข์  ขวัญคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
54
1010471054
เด็กชายชยกร  จีสันติ
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
55
1011340003
เด็กหญิงชวันรัตน์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
56
1011310976
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุกปนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สพป.ลำปาง เขต 1
57
1010500197
เด็กชายชวัลวิทย์  ตันชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
58
1010480110
เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
59
1011311026
เด็กหญิงชัญญานิตา  ง้าวทาสม
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
60
1011340209
เด็กชายชัยภัทร  วิไลวัลย์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
61
1010470015
เด็กชายชาคริท  สวนเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
62
1011310732
เด็กหญิงชาลิสา  สี่สวุรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
63
1011310045
เด็กหญิงชิณนิฌาย์  แก้วลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
64
1010470017
เด็กหญิงชิโนบุ  ฮะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
65
1011330001
เด็กหญิงฌาณิภัค  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
66
1010470018
เด็กชายฌานวรุตม์  จินะใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
67
1010470317
เด็กชายญาณวุฒิ  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
68
1010470020
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
69
1011310049
เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
70
1011340620
เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจตึง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
สพป.ลำพูน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 03 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1010471982
เด็กชายณฐกร  ชินอนุกูลพงศ์
ป.6
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
72
1010471450
เด็กหญิงณภัทร์  บุญศรีวงศ์ทอง
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
73
1010471451
เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
74
1011340054
เด็กชายณัชวนนท์  แสนสองแคว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
75
1011310055
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
76
1010472082
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
77
1011340006
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  นันตากาศ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
78
1010500199
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยศธำรง
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
79
1011340212
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หน่อใหม่
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
80
1011310058
เด็กหญิงณัฏฐวศา  คำแผลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
81
1011310832
เด็กหญิงณัฐกมล  ภัทรวีรานนท์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
82
1011350204
เด็กชายณัฐกฤต  ลำพุทธา
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
83
1010500007
เด็กหญิงณัฐชฏาภรณ์  คำโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
84
1010470024
เด็กชายณัฐชนน  ธีรเมทินี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
85
1011310572
เด็กชายณัฐชนน  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
86
1010470329
เด็กชายณัฐชนน  ศิริเอก
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
87
1010470330
เด็กหญิงณัฐชนันท์  ชมพูนุทแจ่มจรัส
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
88
1011310060
เด็กหญิงณัฐชยา  กันฑเจตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
89
1010471452
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญตันสา
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
90
1011160037
เด็กหญิงณัฐชยากร  วัชรสุทธากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
91
1011320006
เด็กชายณัฐฐังกูล  มูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
92
1011160001
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแหลง
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
93
1011340487
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะปิน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
94
1011310063
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
95
1010470147
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิสกุลพงษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
96
1012230002
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สายประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
97
1011330002
เด็กหญิงณัฐธิตา  สัตย์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
98
1010500010
เด็กชายณัฐนล  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
99
1010470026
เด็กชายณัฐนันท์  อัครจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
100
1011350004
เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนรัตนาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
101
1011310834
เด็กชายณัฐภัทร  ศิลปกันตัง
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
102
1010500012
เด็กหญิงณัฐวศา  มาใจ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
103
1010471984
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุ่มปี
ป.6
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
104
1011310069
เด็กชายณัฐวีณ์  ศรีโรจนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
105
1011310575
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งตัว
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 04 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1011310070
เด็กชายณัดฐนันญ์  พลอยแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
107
1010471067
เด็กหญิงณิชาพร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
108
1011340542
เด็กชายดั่งใจ  เรือนเงิน
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
109
1011160008
เด็กชายแดนดิน  วนากาญจน์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
110
1010470029
เด็กชายถิรวัฒน์  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
111
1011340217
เด็กชายทรรศฎา  ศรีสด
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
112
1010470030
เด็กหญิงทองพันนา  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
113
1011340621
เด็กหญิงทัณฑิมา  บุญเป็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
สพป.ลำพูน เขต 1
114
1011310071
เด็กหญิงทิชาพรรณ  ปงขัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
115
1010470031
เด็กชายทินภัทร  แสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
116
1011310072
เด็กชายทิวัตถ์  ุถุงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
117
1010500206
เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณเวช
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
118
1010470885
เด็กชายธน  พานเพชรสุขุม
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
119
1011310736
เด็กชายธนกฤต  ขันติธรางกูร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
120
1011340622
เด็กชายธนนันท์  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
สพป.ลำพูน เขต 1
121
1010470336
เด็กชายธนบดี  สีห์โสภณ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
122
1011350247
เด็กชายธนพัฒน์  ัชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
123
1011340009
เด็กหญิงธนภรณ์  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
124
1011310077
เด็กชายธนภัทร  น้อยเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
125
1011350248
เด็กชายธนภัทร  ปาลี
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
126
1011310076
เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
127
1010500015
เด็กชายธนวิชญ์  เสนปานัน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
128
1010500200
เด็กชายธนัช  ลาพินี
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
129
1011350007
เด็กหญิงธนัชพร  หน่อเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
130
1010471074
เด็กชายธนัท  สมเขื่อน
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
131
1010471987
เด็กชายธนันท์รัฐ  จอนสมจิตร์
ป.6
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
132
1011310086
เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติถิระพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
133
1011340219
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
134
1011340013
เด็กหญิงธัญชนก  พันธุ์ทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
135
1011340014
เด็กหญิงธัญชนก  มูลรังษี
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
136
1011340220
เด็กชายธัญย์พิชญะ  ประกายวิทย์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
137
1010470892
เด็กชายธัญวิสิษฐ์  แพรไพศาล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
138
1010470893
เด็กหญิงธัญสิริ  กมล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
139
1010470035
เด็กหญิงธันยมัย  สารินจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
140
1010480266
เด็กชายธาม  พัทธวรากร
ป.5
โรงเรียนต้นกล้า
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 05 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1010471803
เด็กชายธารา  ทิพย์พยอม
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
142
1011160002
เด็กชายธีรดนย์  ประทินสุขอำไพ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
143
1011310098
เด็กชายธีรเมธ  เถาแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
144
1010470346
เด็กหญิงนคนันทินี  เสาร์คำ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
145
1010480118
เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
146
1011310737
เด็กหญิงนฐพร  เพชรเล็ก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
147
1011310587
เด็กชายนภสินธุ์  ใจมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
148
1011311138
เด็กหญิงนภัคสวัลย์  สมินทรปัญญา
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
149
1011310838
เด็กชายนรภัทร  ต๊ะวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
150
1011350252
เด็กชายนวพร  อะกะเรือน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
151
1010470348
เด็กชายนวพล  เชี่ยวชาญธนกิจ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
152
1010470349
เด็กชายนวรัฎฐ์  หมื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
153
1011310102
เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
154
1011330003
เด็กชายนัธทวัฒน์  มัดทุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
155
1010471811
เด็กหญิงนันทภัค  สีแดง
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
156
1010470351
เด็กชายนันทวัฒน์  ภู่สมบุญ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
157
1011320016
เด็กชายนาเคนทร์  หวังดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
158
1011310106
เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
159
1011310104
เด็กชายนิติธาดา  อินทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
160
1010472085
เด็กหญิงนิราภา  จันตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
161
1011311033
เด็กชายบัณณวิชญ์  บุษบา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
162
1010471543
เด็กหญิงบุณยกาญจน์  หาญประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
163
1010480142
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แก้วธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
164
1011340494
เด็กหญิงเบญจาญาภา  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
165
1011310642
เด็กหญิงเบญญาภา  คำลือสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
166
1010500020
เด็กชายปกรณ์  กองอุบล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
167
1011160004
เด็กชายปฏิภาณ  ปวงประสาท
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
168
1010471544
เด็กหญิงปณิสตา  อนันต์ศุภศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
169
1010471455
เด็กหญิงปภาวรินท์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
170
1011310112
เด็กชายปรัตถกร  อุบลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
171
1010472276
เด็กชายปราชญ์  มาลัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
172
1011350205
เด็กชายปริญญา  มูลทองแดง
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
173
1010500183
เด็กชายปริญญ์  กันทวัง
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
174
1011310595
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์คำเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
175
1011310114
เด็กชายปวเรศ  มณีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 06 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1011310113
เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
177
1010471088
เด็กชายปวีร์  ศรีคำภา
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
178
1010470354
เด็กชายปัญญพงศ์  สงขกุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
179
1010500202
เด็กหญิงปัณฑา  บัวเสน
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
180
1010471456
เด็กชายปัณณทัต  ตันเรืองพร
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
181
1011310117
เด็กชายปัณณทัต  อุตจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
182
1011310118
เด็กชายปาณัท  ถวิลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
183
1010470355
เด็กหญิงปารมิตา  สุทธนะ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
184
1011311139
เด็กชายปุญญพัฒน์  สาหร่าย
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
185
1011310744
เด็กหญิงปุณณดา  วัฒนานุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
186
1011310745
เด็กชายปุณณวิช  เขื่อนสุวงค์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
187
1011350094
เด็กชายปุณณวิช  อุดทาธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
188
1011310746
เด็กชายปุณปวีร์  ศรีนาคา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
189
1011310122
เด็กชายปุณยวัจน์  เยาวขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
190
1011310125
เด็กชายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
191
1011350256
เด็กชายพงศ์อนันต์  ใจต๊ะวงค์
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
192
1010471818
เด็กชายพชร  เจริญธีรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
193
1010470908
เด็กชายพรพิทักษ์  ศรศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
194
1010471820
เด็กหญิงพริษฐ์  สายวิจิตร
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
195
1012230004
เด็กชายพลวัฒน์  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
196
1010470365
เด็กชายพศิน  พวงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
197
1010500204
เด็กชายพอดี  คำจิตแจ่ม
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
198
1011310747
เด็กชายพอเพียง  คำใจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
199
1011311107
เด็กหญิงพัชรธิดา  คู่กระสังข์
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
200
1010470910
เด็กหญิงพัชร์หทัย  บุญพระรักษ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
201
1010470369
เด็กชายพันธ์ุพิภพ  กองบุญเทียม
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
202
1010471459
เด็กหญิงพันพราว  ศรีพยัคฆเศวต
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
203
1010480122
เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีกันธา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
204
1011340491
เด็กหญิงพิชญธิดา  นันพนัด
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
205
1010480123
เด็กหญิงพิชญากร  แสนอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
206
1010480124
เด็กหญิงพิชญาวี  วันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
207
1011310132
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
208
1011311037
เด็กชายพิภูษณ  เตจาคำ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
209
1011340240
เด็กหญิงพิมพ์อาภา  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
210
1010472313
เด็กหญิงพิมุข  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 07 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1011340060
เด็กชายพีระภัทร์  จันทะโพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
212
1011310751
เด็กชายพุทธิวัฒน์  วังจิระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
213
1010470932
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
214
1011310646
เด็กหญิงไพลิน  เสาะแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
215
1010500026
เด็กหญิงฟ้าใส  จันทะมา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
216
1010480125
เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
217
1011311141
เด็กหญิงภภรกัญ  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
218
1011340061
เด็กชายภัคพล  คิดชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
219
1010470916
เด็กหญิงภัณฑิลา  กันทะเรือน
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
220
1010500184
เด็กชายภัทรพล  จีนอ่อน
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
221
1011310139
เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
222
1011310140
เด็กชายภัทรพล  ปวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
223
1011311108
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
224
1010500029
เด็กหญิงภัทราพร  ธิโนชัย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
225
1010470917
เด็กหญิงภัศราพรรญ์  วงค์วัน
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
226
1010471462
เด็กชายภานุวัชร  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
227
1011310143
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโรจนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
228
1010500030
เด็กชายภูมิณัฐนนท์  อิ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
229
1010471465
เด็กชายภูริช  โอภาพงพันธ์
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
230
1010471824
เด็กชายภูริณัฐ  พิพัฒนเสริญ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
231
1010470919
เด็กชายภูริทัต  อิ่มใจ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
232
1010470381
เด็กชายภูวิช  วณิชชานัย
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
233
1011330004
เด็กหญิงมณีรัตน์  สวยฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
234
1011310757
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตตวัฒน์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
235
1012230007
เด็กหญิงมิลิน  เมธา
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
236
1011311046
เด็กชายเมธชนัน  ลาดคำ
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
237
1010470411
เด็กชายเมธาศิษฐ์  วิชิตธนัทพงศ์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
238
1011160044
เด็กหญิงยุพารัตน์  สุริยเปล่งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
239
1010471467
เด็กชายรชิตะ  จันทะมงคล
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
240
1010471468
เด็กชายรณิศร  แสนหลวง
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
241
1011340062
เด็กหญิงรพินฑ์นิภา  สะโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
242
1010470382
เด็กชายรพีพงษ์  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
243
1011310155
เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
244
1010472048
เด็กชายรวิธัช  คูวุฒยากร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
245
1011340628
เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ถะนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
สพป.ลำพูน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 08 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1010470385
เด็กชายรุจิรตันติ  รุจิรตันติอังกูร
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
247
1011310214
เด็กหญิงลินิน  อุทาแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
248
1010470389
เด็กชายวธณัฬ  เดชอานันท์ภร
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
249
1011310160
เด็กหญิงวนัชพร  แก้วพลิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
250
1011160005
เด็กชายวรปรัชญ์  ปูนมาก
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
251
1010471829
เด็กหญิงวรรณ์ภัสสร  เกตตะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
252
1011310758
เด็กหญิงวรวลัญช์  จันมะโน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
253
1010480130
เด็กชายวรากร  หน่วงเหนี่ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
254
1010471471
เด็กชายวริทธิ์ธร  รัฐผไท
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
255
1010470060
เด็กชายวริศ  ฤทธิ์มานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
256
1010480131
เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
257
1011310166
เด็กชายวสิษฐ์พล  สิทธิ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
258
1011310167
เด็กชายวัชรากร  รอดวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
259
1010471832
เด็กชายวิชญ์พัศ  โสทรทวีพงศ์
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
260
1011310172
เด็กหญิงวิรากานต์  แววสว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
261
1011350262
เด็กชายวิสิทธิ์​  อินธิยะ
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
262
1010480020
เด็กชายวุฒิชัย  เราเท่า
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
263
1010500205
เด็กชายวุฒิภัทร  เศรษฐปัญญา
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
264
1011350161
เด็กชายเวชกร  ไชยสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
265
1010470921
เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
266
1010490003
เด็กหญิงศศิภา  ตี่หวิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
267
1011310174
เด็กชายศิรา  อุฬารกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
268
1010471472
เด็กชายศุภกร  ประไพพิศ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
269
1010480272
เด็กชายศุภกร  รัชฎาพร
ป.4
โรงเรียนต้นกล้า
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
270
1010470064
เด็กชายศุภกรณ์  เงินเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
271
1010470399
เด็กชายศุภกานต์  ชมดอก
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
272
1011350265
เด็กหญิงศุภลักษณ์  พูลเขตนคร
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
273
1010500033
เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
274
1010470065
เด็กชายศุภวิชญ์  วงค์จักรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
275
1011330005
เด็กชายสมควร  กลั่นกลอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
276
1010470926
เด็กชายสรวิชญ์  รัตนแก้ว
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
277
1010500181
เด็กชายสิทธิพล  จันทร์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
278
1010471473
เด็กชายสิปปวิชญ์  ปราโมทย์
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
279
1011310761
เด็กชายสิรภพ  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
280
1010471833
เด็กชายสิรวิชญ์  โชติรสนิรมิต
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 09 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1011310762
เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
282
1011310186
เด็กหญิงสิริกัญญา  ไชยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
283
1011310188
เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
284
1011350266
เด็กหญิงสุชัญญา  ฟองคำตัน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
285
1011340257
เด็กหญิงสุชานรี  ศรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
286
1011310764
เด็กชายสุดที่รัก  เอื่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
287
1011310190
เด็กหญิงสุทธิกานต์  มลิวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
288
1011311041
เด็กชายสุธวัช  ทองพยงค์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
289
1011310192
เด็กหญิงสุพนิดา  กิ่งก้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
290
1011310194
เด็กหญิงสุพิชฌา  หมื่นฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
291
1011310195
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีตนไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
292
1010500034
เด็กหญิงสุเมธินี  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
293
1010471475
เด็กหญิงสุรดา  โสภณจิตร
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
294
1011340025
เด็กหญิงสุรีพร  วิญญาเงือก
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
295
1010471476
เด็กชายสุรุจ  มหัทธนพรรค
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
296
1010471477
เด็กชายสุวิศิษฏ์  มหัทธนพรรค
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
297
1010470404
เด็กชายสุวีร์  ชาบรา
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
298
1010490005
เด็กหญิงแสง  สุดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
299
1011310199
เด็กหญิงอชิรญา  พิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
300
1011320023
เด็กชายอชิรวัชร์  ทิพทามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
301
1011340260
เด็กชายอดิศร  แก่นสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
302
1010490004
เด็กชายอธิวัฒน์  ถนอมรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
303
1011310632
เด็กชายอนวัช  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
304
1010471122
เด็กหญิงอนัญญา  สมชัย
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
305
1011340661
เด็กหญิงอภิชญา  ทะกาศ
ป.6
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
สพป.ลำพูน เขต 1
306
1011320025
เด็กชายอภิชา  อิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
307
1011310204
เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
308
1010480140
เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
309
1011340266
เด็กชายอาโปธ์  กอสุนทร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
310
1011310212
เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
311
1010470407
เด็กชายอิงควิชญ์  หวังชัย
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
312
1011340028
เด็กหญิงอินทิรา  กิติกาศ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
313
1010471842
เด็กหญิงอินทิรา  พลวิเศษโภคิน
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
314
1011310224
เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
315
1010471846
เด็กหญิงแอนนาเบล ชนากานต์  บอนด์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 01 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1011150002
เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
317
1011150003
เด็กชายกวิน  วรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
318
1011150478
เด็กหญิงจันทกานต์  อุตมงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
319
1011150946
เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
320
1011150006
เด็กหญิงจิรัชญา  คำหมั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
321
1011150275
เด็กหญิงชญาดา  เจริญโชคธนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
322
1011150950
เด็กชายชนกันต์  มหาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
323
1011151045
เด็กหญิงชนฑิฌา  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
324
1011151048
เด็กชายชวนากร  แก้วใสยะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
325
1011150009
เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
326
1011150011
เด็กชายฐพัณกรณ์  เกิดแสงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
327
1011150806
เด็กหญิงฑิมพิกา  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
328
1011151054
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชิกว้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
329
1011150954
เด็กหญิงณัฏฐนิช  โลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
330
1011150017
เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
331
1011150885
เด็กชายธนโชติ  ตามอย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
332
1011150278
เด็กหญิงธนัญชนก  เยาวโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
333
1011150958
เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
334
1011150025
เด็กชายธราเทพ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
335
1011151065
เด็กหญิงธัญชนก  กิจทาทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
336
1011150026
เด็กชายนภทีป์  วัฒนวราห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
337
1011150960
เด็กชายน้ำปอน  เพ๊ชรอุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
338
1011150029
เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนวรางห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
339
1011150855
เด็กหญิงนิรัชพร  กิจทยานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จ๋า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
340
1011150961
เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
341
1011150279
เด็กชายปฏิพล  เชาว์เลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
342
1011150030
เด็กชายปฏิภาณ  ทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
343
1011150031
เด็กหญิงปรัชญาพร  คราพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
344
1011150280
เด็กหญิงปรีย์วรา  กรองสติปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
345
1011150965
เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
346
1011150033
เด็กชายปาฏิหาริย์  ทองพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
347
1011150038
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุมนวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
348
1011151075
เด็กชายพสิษฐ์  สินธพทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
349
1011150807
เด็กหญิงพาณิชชา  ไสวงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
350
1011150286
เด็กหญิงภทรพรรณ  ผิวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 02 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1011150064
เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
352
1011150969
เด็กหญิงลภัสรดา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
353
1011150822
เด็กชายวรเมธ  คุณาธาราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
354
1011150051
เด็กหญิงวรัทยา  ใฝ่หากุศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
355
1011150052
เด็กหญิงวริศรา  อนันต์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
356
1011150889
เด็กชายศักดินนท์  เรืองทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
357
1011151089
เด็กหญิงษมาวดี  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
358
1011150057
เด็กชายสรรพวิชช์  สิงห์แก้วฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
359
1011150794
เด็กหญิงสุจิตรา  บุญชี้นำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
360
1011150750
เด็กชายสุภเมธ  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
361
1011151098
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วิริยภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
362
1011150343
เด็กชายอดิศร  ลุงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
363
1011150850
เด็กชายอภิชน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
364
1011150060
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
365
1011150345
เด็กหญิงอังศณา  ลุงหม่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
366
1011150289
เด็กหญิงอัญจิรา  ทวีทองเพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
367
2010472050
เด็กหญิงMana  Sato
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
368
2010472102
เด็กหญิงกนกกร  ไข่ลือนาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
369
2010470414
เด็กหญิงกนกพร  ปิลันธนดิลก
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
370
2010470415
เด็กชายกรณ์ณัฐนัย  นามสาธิมาพร
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
371
2010470417
นายกฤตณัฐ  ยันตร์พาณิชย์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
372
2010472103
เด็กชายกฤตณัฐ  อัคราพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
373
2010470420
เด็กชายกฤติธี  นาปรัง
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
374
2010470423
นางสาวกวิตา  พราหมณะนันทน์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
375
2010470436
เด็กชายก้องการุณ  จึงอยู่สุข
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
376
2010470427
เด็กหญิงกัญญ์วรางศ์  ครินชัย
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
377
2010472105
เด็กหญิงกันตา  เหล่าพาณิชย์กุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
378
2010471277
เด็กหญิงกัลยภัค  รักษ์ชูชีพ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
379
2010472108
เด็กหญิงก้านฉัตร  ธุระพ่อค้า
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
380
2010480033
เด็กชายกิจเจริญ  มาหงิด
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
381
2010470433
เด็กชายกิตติภพ  อินทำ
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
382
2010472106
เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
383
2011340633
เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุดเป็ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
สพป.ลำพูน เขต 1
384
2010470438
เด็กชายคณิศร  ลากปาละ
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
385
2010480034
นางสาวจตุพร  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
386
2010470442
เด็กชายจอห์นนาซาน  โบเดมาร์
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
387
2010471288
เด็กชายจารุพิชญ์  บัวขุนเณร
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
388
2010472111
เด็กหญิงจิตริณี  คำดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
389
2010470444
เด็กหญิงจินณิชชา  จินตสุเมธ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
390
2010472112
เด็กหญิงจินดามณี  ศรีสว่าง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
391
2010472270
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ชูประเสริฐสุข
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
392
2010470453
เด็กชายชนกชนม์  เตจ๊ะแก้ว
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
393
2010472115
เด็กชายชนกนันท์  มีสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
394
2010472116
นางสาวชนกพร  อธิวัฒนาไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
395
2010471295
นายชยกร  ไชยพันธุ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
396
2010470459
นายชยพัทธ์  วุฒิ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
397
2010472121
เด็กหญิงชรัณยภัทร์  หอมมาก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
398
2010472125
เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
399
2011311134
นางสาวชุติกาญจน์  สูตรเลข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล5
สพป.ลำปาง เขต 1
400
2010472126
เด็กชายญาณชัย  จีนพงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
401
2010470465
เด็กชายญาณภัทร  ฉัตรโภคินกุล
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
402
2010471303
เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
403
2010471567
เด็กหญิงญาณิศา  คำภิระวงศ์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
404
2010470468
เด็กหญิงฐานิดา  ยะสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
405
2010470939
นางสาวฐิตาภรณ์  เพรามธุรส
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
406
2010471307
เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
407
2010470474
เด็กชายณธน  พละภิญโญ
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
408
2010471308
เด็กชายณธาร  จูฑะพุทธิ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
409
2010470482
เด็กชายณัฐชนน  ปวงคำ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
410
2010470941
นายณัฐดนัย  กำธรกิตติกุล
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
411
2010471315
เด็กชายณัฐนนท์  ไตรทิพย์ชาติสกุล
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
412
2010471316
เด็กหญิงณัฐนรี  จำปา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
413
2010471318
เด็กชายณัทกร  สุขจีระเดช
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
414
2010472136
เด็กหญิงณัทชนก  ป่าแดง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
415
2010471863
เด็กหญิงณัทธมน  ธารพิพิธชัย
ม.2
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
416
2010470942
นางสาวณิชา  ถาชื่น
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
417
2010470493
นายต่อลาภ  อินกองงาม
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
418
2010471322
เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
419
2010470497
เด็กชายธนกฤต  กิตติชัยบุญ
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
420
2010472138
เด็กชายธนดิษย์  รักพงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
421
2010471326
นายธนภัทร  เจียรนัยกุลวานิช
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
422
2010471327
เด็กหญิงธนัชญา  เปรมประชา
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
423
2010472140
เด็กหญิงธนัชพร  ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
424
2010500186
เด็กหญิงธนัชพร  โนจิต
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
425
2010500187
เด็กชายธนากร  ชื่นกันยารัตน์
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
426
2010471329
เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
427
2010470505
เด็กหญิงธมกร  เชาวนพูนผล
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
428
2010471572
เด็กหญิงธมนต์รัตน์  พุฒิไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
429
2010471573
เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญพันธ์
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
430
2010470507
เด็กชายธรรศ  ธรรมธาตุ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
431
2010472143
เด็กหญิงธัญกร  เที่ยงบูรณธรรม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
432
2010470511
เด็กหญิงธัญญาดา  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
433
2010470515
นางสาวธันว์ธิดา  สุขะปุณณพันธ์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
434
2010470519
เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
435
2010471334
เด็กชายธีร์ธวัช  ส่องเมืองสุข
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
436
2010471333
นายธีรพัฒน์  อินตา
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
437
2010470520
นายธีรเมธ  ศรีบำรุงสันติ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
438
2010470522
เด็กชายนนท์  หัสวรินทร์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
439
2010472154
นางสาวนภัสนันท์  ปัญญาราช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
440
2010471336
เด็กหญิงนภัสรพี  ชัยวงศ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
441
2010470523
เด็กชายนรภัทร  หาญเมืองใจ
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
442
2010472155
เด็กชายนราธิป  กุละปาลานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
443
2010472156
นายนราวิชญ์  ทานสุพรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
444
2010472157
นายนวพร  จิตนารินทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
445
2010470526
นายนวพล  ถาดแสง
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
446
2010471338
เด็กหญิงนวรัตน์  หวู
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
447
2010470527
เด็กหญิงนัฐปภัสร์  วรัตถ์ธนิน
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
448
2010472056
เด็กหญิงนันท์นิชา  ภวนันท์เตชานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
449
2010471341
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ไชยพันธ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
450
2010471342
เด็กชายนิปุณ  เพลินชัยวาณิช
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
451
2010470534
นายบัญญาพนต์  ไชยองค์การ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
452
2010470947
นางสาวบัณฑิตา  เกตุชม
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
453
2010470688
นางสาวเบญญาภา  หล่อวิมงคล
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
454
2010470539
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ญาสมุทร
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
455
2010471351
เด็กหญิงปวริศา  ปั้นศรีนวล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
456
2010471352
เด็กหญิงปวีณ์นาริน  เจียรนิลกุลชัย
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
457
2010470546
เด็กหญิงปัญยณัฐ  คุ้มวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
458
2010470547
เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองปรอน
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
459
2010470950
เด็กชายปารมี  จันทร์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
460
2010471354
นายปิยังกูร  ตรังวัชรกุล
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
461
2010471358
นายพงศกร  จันทร์จริง
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
462
2010472180
เด็กชายพงศภัค  รักเจริญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
463
2010470558
นายพงษ์วิชญ์  นิยมสัตย์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
464
2010472185
นางสาวพรรณภัทร  ซึมกลาง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
465
2010470564
เด็กหญิงพรรวินท์  วิจิตรกำเหนิดกุล
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
466
2010472187
เด็กหญิงพราว  แย้มรับบุญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
467
2010470567
นางสาวพราวรวี  ศิริรุ่งเรืองสาร
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
468
2010472189
นางสาวพลอยสวย  ศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
469
2010471886
เด็กหญิงพอใจ  รางศรี
ม.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
470
2010470575
เด็กชายพัฒน์ธนฉัตร  ทองศิริไทย
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
471
2010471373
เด็กชายพัสกร  เพชรรักษ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
472
2010470578
เด็กชายพาทิศ  สนั่นพานิช
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
473
2010472200
เด็กหญิงพิชชาญา  เส้าเสนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
474
2010472205
เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
475
2010472207
เด็กชายพินทุเทพ  โตวนิชย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
476
2010471891
เด็กชายพิภัช  อิสระไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
477
2010472059
เด็กหญิงพิมณภัทร  คูวุฒยากร
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
478
2010471376
นางสาวพิมพ์ชนา  การนา
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
479
2010471378
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ไพบูลย์ทรัพย์สิน
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
480
2010471585
เด็กหญิงพิราวรรณ  ปิ่นสว่าง
ม.2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
481
2010471380
เด็กชายพีรพัฒน์  อรุณพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
482
2010471439
เด็กชายไพรพันธ์  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
483
2010472220
เด็กหญิงภัทรธิดา  สันวงศ์ตา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
484
2010470597
นางสาวภัทรมน  เอี่ยมเทียน
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
485
2010471587
เด็กหญิงภัทรสิริ  เพียรมงคล
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
486
2010471386
เด็กชายภาคิน  วงค์จันตา
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
487
2010471387
เด็กชายภาวิศ  หลวงธรรม
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
488
2010470601
นายภาสกร  แก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
489
2010470960
เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์  ลดาพงษ์พัฒนา
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
490
2010470603
เด็กชายภูตะวัน  เครือวรรณ์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
491
2010472234
นายภูริช  คัมภีรพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
492
2010472008
เด็กชายภูษณ  ภู่ธงชัยฤทธิ์
ม.3
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
493
2010471390
เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
494
2010471393
เด็กชายรชต  เย็นกล่ำ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
495
2010471394
เด็กชายรณกร  ระวังงาน
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
496
2010472244
เด็กชายรตน  ปิลาเป็ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
497
2010472246
เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
498
2010471398
เด็กชายรัชชานนท์  ชะวะศิริ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
499
2010471399
เด็กชายรัชต์  เรืองเดชอนันต์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
500
2010472249
นายรัชพล  กมลเทพไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
501
2010471400
นายรัฐธรรมนูญ  ไชยชนะ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
502
2010471404
เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินดวง
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
503
2010470623
เด็กหญิงวรรณริศา  คำนวล
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
504
2010470627
เด็กชายวรัตน์พงษ์  ดอนดี
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
505
2010470629
นายวริชช์  เชื้อสะอาด
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
506
2010472257
เด็กชายวสวัตติ์  ลี้สมบุญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 14 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
507
2010471409
เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
508
2010472258
นางสาวศลิษา  ซือสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
509
2011320128
เด็กหญิงศศิวิมล  ถ่อมกาย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
สพป.ลำปาง เขต 2
510
2010472260
นางสาวศิรพัชร  ทองประไพ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
511
2010470965
เด็กหญิงสิริภัสสร  กัจฉัปนันทน์
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
512
2010471417
เด็กหญิงสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
513
2010470668
เด็กหญิงสุวรา  บุญมาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
514
2010470692
เด็กชายเสฏฐพงศ์  เจริญสุทธิโธิน
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
515
2010480068
เด็กหญิงหมู  รุ้งสู้
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
516
2010470672
นายอนุรักษ์​  แมน​มนตรี​
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
517
2010471425
เด็กชายอนุวัฒน์  เกศดายุรัตน์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
518
2010472016
เด็กชายอภิชาติ  โชคธนศาลสมบัติ
ม.2
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
519
2010470673
นายอภิวิชญ์  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
520
2010471427
เด็กชายอมร  พันธุรัตน์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
521
2010472019
เด็กชายอัคคเดช  ลังกาพินธ์
ม.2
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
522
2010470679
นางสาวอาทิตติญา  แดงเขียว
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
523
2010500222
เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข
ม.2
โรงเรียนนานาชาติเกรซ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
524
2010472020
นายอิสรพนต์  เฉิน
ม.3
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
525
2010471433
เด็กชายอุกฤษฏ์  อ้อมอารีย์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
526
2010471437
เด็กหญิงเอมิกา  ลาภหลาย
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 03 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
527
2011150562
นายจักรกฤษณ์  นามพรหม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
528
2011150355
เด็กชายชานนท์  คำแสง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
529
2011150570
นางสาวดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
530
2011150572
เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
531
2011150357
เด็กหญิงนลธิชา  หวั่งทองสุข
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
532
2011150582
นายบุญโชค  ถือคุณธรรม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
533
2011150581
เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
534
2011150587
นางสาวพลอยใส  คำยอด
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
535
2011150593
นางสาวรติกานต์  เจริญนิลวรรณ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
536
2011150363
เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  อ่องสุนทร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
537
3011340067
เด็กหญิงกชกร  แดงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
538
3010470969
เด็กหญิงกชพร  ขาวน้อย
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
539
3010471918
เด็กหญิงกชพร  จิตตวิสุทธิ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
540
3011320135
เด็กหญิงกชภรณ์  ปินวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามขา
สพป.ลำปาง เขต 2
541
3011340495
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
542
3011160010
เด็กหญิงกมลพรรณ  ตาไฝ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
543
3011320032
เด็กหญิงกมลรัตน์  ทรายสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
544
3010471919
เด็กชายกรกมล  อมรทัตพงษ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
545
3011310650
เด็กหญิงกรณิศภ์  วิวัฒน์รังสรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
546
3010500137
เด็กหญิงกรพินธุ์  ชัยมโนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
547
3010470703
เด็กชายกฤติน  วาสนาสมสกุล
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
548
3011340273
เด็กชายกล้าตะวัน  สิทธิกัน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
549
3011310775
เด็กชายก่อกุศล  โพธิ์หล้า
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
550
3011350164
เด็กหญิงกังสดาล  มณีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
551
3010471480
เด็กชายกัญจน์  ชูวุฒยากร
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
552
3010472286
เด็กหญิงกัญญรัตน์  สินธุชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
553
3010471921
เด็กหญิงกัญญ์วรา  คีรีต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
554
3011350015
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
555
3011350079
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
สพป.ลำพูน เขต 2
556
3011340076
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
557
3010500168
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
558
3010470707
เด็กชายกัณฑ์ทวี  ทีฆะสุข
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
559
3010500139
เด็กชายกันต์กวี  หน่อคำ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
560
3010500045
เด็กชายกันตภณ  มาตันบุญ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
561
3010471924
เด็กหญิงกันตา  เรืองด้วยธรรม
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
562
3011310247
เด็กหญิงกัลยกร  มากเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
563
3010470708
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ลีลารุ่งระยับ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
564
3011340277
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อิกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
565
3011310845
เด็กชายกาณฑ์  ก่อพานิชกุล
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
566
3010500046
เด็กหญิงกานต์กมล  นันแก้ว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
567
3011310774
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อรรถานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
568
3010472287
เด็กหญิงกานต์สินี  ชัยวารินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
569
3011320136
เด็กหญิงกานต์สินี  ละหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
สพป.ลำปาง เขต 2
570
3010500047
เด็กชายกิตติธัช  ทองอุ่น
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
571
3010480154
เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
572
3010470710
เด็กชายกิตติวินท์  บุญเรืองยา
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
573
3010470078
เด็กชายกีรติ  คากิซากิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
574
3010480155
เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
575
3011340049
เด็กชายเกรียงไกรวุฒิ  อุตแจ่ม
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
576
3011330014
เด็กหญิงเกวลิน  คิดอ่าน
ป.6
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 3
577
3011340193
เด็กหญิงเกษกนก  ปิยสิรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
578
3010500169
เด็กหญิงขวัญนภา  ลุงกอ
ป.6
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
579
3011310777
เด็กหญิงขวัญสุดา  เขื่อนศร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
580
3010480246
เด็กหญิงเขมจิรา  อินธิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
581
3010470258
เด็กชายคำ  นายซอ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
582
3011310253
เด็กชายคุณธัมญ์  ศรีวัชระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
583
3011320038
เด็กชายคุณพัฒน์  พรมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
584
3010471483
เด็กหญิงฆฤณ  เตชะนันท์นภัส
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
585
3011310255
เด็กหญิงงามแข  ปุญญาฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
586
3010470712
เด็กหญิงจณิสตา  ผดุงกิจ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
587
3011311114
เด็กชายจนัธสุธา  แมตเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
สพป.ลำปาง เขต 1
588
3010471925
เด็กหญิงจรัสวรรณ  ตรีอินทอง
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
589
3010470259
เด็กชายจอมวัน  แสงชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
590
3010471623
เด็กหญิงจารุณี  ชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
591
3011350210
เด็กหญิงจิดาภา  ไชยกันทา
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
592
3010500051
เด็กหญิงจิตณ์ตานันท์  ฉายเจริญ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
593
3010470978
เด็กหญิงจิตตะวิสุทธิ์  เสมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
594
3011310779
เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีวงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
595
3011340084
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์ศรีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
596
3010470847
เด็กชายจินตเสน  ตรีธนะกิตติ
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
597
3010500143
เด็กชายจิรพัฒน์  น้อยเซ็น
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
598
3011340086
เด็กชายจิรพิพัฒน์  สมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
599
3011340031
เด็กชายจิรภัทร  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
600
3010500052
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
601
3011310781
เด็กหญิงจีรา  อินต๊ะนนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
602
3011310658
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฝั้นสืบ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
603
3011350169
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สินธุยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
604
3011340653
เด็กชายเจษฎาพงษ์  คำผัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
สพป.ลำพูน เขต 1
605
3011310975
เด็กชายเจษฎาพันธ์  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
สพป.ลำปาง เขต 1
606
3010471975
เด็กชายเจิ้นหยี่  ลี
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 17 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
607
3010471626
เด็กหญิงชญานิน  รังษีชัชวาล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
608
3010500053
เด็กหญิงชญานิศ  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
609
3010470718
เด็กหญิงชนกภรณ์  คำอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
610
3011310879
เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
สพป.ลำปาง เขต 1
611
3010480165
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
612
3011311115
เด็กชายชนาธฺฺฺฺิศ  กันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
สพป.ลำปาง เขต 1
613
3011310660
เด็กหญิงชนิกานต์  ตาลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
614
3011310985
เด็กหญิงชนิดา  เฟยธิก๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สพป.ลำปาง เขต 1
615
3011310269
เด็กหญิงชมพูนุท  สอนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
616
3010470719
เด็กชายชยพล  ศักรินทร์กุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
617
3010471929
เด็กหญิงชยารัตน์  สุทธะพินทุ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
618
3011340294
เด็กชายชลพัฒน์  มูลย่อง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
619
3010500056
เด็กหญิงชลลดา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
620
3011340638
เด็กชายชลลภัทร  ดอนเลย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
สพป.ลำพูน เขต 1
621
3010480167
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
622
3010500060
เด็กชายชเลศวร  มาลัยกรอง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
623
3011340295
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
624
3011340296
เด็กหญิงชวิศา  ด่านปิยโชคกุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
625
3011310276
เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
626
3010470721
เด็กหญิงชัญญา  ศิริมาลัยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
627
3010470081
เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
628
3011350172
เด็กหญิงชัญญานุช  ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
629
3010471487
เด็กชายชัยธวัช  สงบ
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
630
3010480170
เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
631
3011310280
เด็กชายชินวุฒิ  นนทมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
632
3010470722
เด็กชายชิษณุพงศ์  พุทธปวน
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
633
3010470989
เด็กชายชิษณุพงศ์  รักวงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
634
3011310784
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
635
3010500059
เด็กชายชุติเดช  แต้มไว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
636
3010500057
เด็กชายชุติพนธ์  ถามูล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
637
3011340095
เด็กชายชูยศ  อิ่นอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
638
3010470723
เด็กชายฌัลล์  ไพจิตรกาญจนกุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
639
3011340097
เด็กชายญาณวัฒน์  ฝั้นต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
640
3010500208
เด็กหญิงญาณิศา  คนองศรี
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
641
3010500146
เด็กหญิงญาณิศา  คัมภีระ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
642
3011160012
เด็กหญิงญาณิศา  ราชคง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
643
3011310284
เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
644
3011350214
เด็กหญิงญาดา  อุปละกุล
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
645
3011310785
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทียนถนอม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
646
3010500063
เด็กชายฐานัส  บุญตัน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
647
3011340100
เด็กชายฐานาพัทธ์  ตากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
648
3011310662
เด็กหญิงฐิดาภา  ใจชุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
649
3010480171
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจคง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
650
3011310286
เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
651
3011340302
เด็กหญิงฐิตารีย์  เสนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
652
3010510032
เด็กหญิงฐิติมา  ตุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
653
3010500064
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
654
3010500065
เด็กหญิงฐิติวรดา  ตานะ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
655
3010500220
เด็กชายณชภล  แซ่เลี่ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
656
3011310786
เด็กชายณฐนนท์  ศักดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
657
3011310297
เด็กชายณพดล  บุตรชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
658
3010471246
เด็กชายณพธนณัฐ  เทวพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
659
3011340103
เด็กหญิงณพิชญา  สะกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
660
3010470730
เด็กชายณภัทร  ไกรลาศโอฬาร
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
661
3011311058
เด็กหญิงณภัทร  ฝูงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
662
3011340304
เด็กชายณภัทร  ศรีฟอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
663
3010500209
เด็กชายณภัสปพล  ชัยยศ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
664
3011310300
เด็กหญิงณัชณิชา  สีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
665
3011310787
เด็กชายณัชพล  ตั้งสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
666
3010472070
เด็กชายณัฏฐกนิษฐ์  สิทธิทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
667
3011310302
เด็กชายณัฏฐพล  ตะมะพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
668
3010471490
เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
669
3011311060
เด็กชายณัฏฐาพร  อินทราย
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
670
3010500069
เด็กหญิงณัฏธิดา  ศรีม่วง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
671
3010471647
เด็กหญิงณัฐชยา  ดารักษ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
672
3011340311
เด็กหญิงณัฐชยา  ปาลี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
673
3011340106
เด็กหญิงณัฐชาภร  คำภีระไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
674
3011340504
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จาเงิน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
675
3010500148
เด็กหญิงณัฐณิกา  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
676
3010471491
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 19 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
677
3010470736
เด็กชายณัฐดนัย  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
678
3011310790
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธรรมวันทา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
679
3011340032
เด็กหญิงณัฐธิดา  แมะบ้าน
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
680
3011340107
เด็กชายณัฐนนท์  วนาสินสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
681
3010470993
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีพล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
682
3011310791
เด็กหญิงณัฐนันท์  นาควิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
683
3010470737
เด็กหญิงณัฐนันท์  ยืนยงธรรม
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
684
3010470738
เด็กชายณัฐนันท์  อุประ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
685
3010470739
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อินประมูล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
686
3010500071
เด็กชายณัฐพงษ์  ศาศวัตสกุล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
687
3011320066
เด็กหญิงณัฐพร  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
688
3011310792
เด็กชายณัฐภัทร  ต้อขัดคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
689
3010471493
เด็กหญิงณัฐรดา  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
690
3011310316
เด็กหญิงณัฐรัตน์กมล  ตาบุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
691
3011310670
เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
692
3011310320
เด็กหญิงณิชพักตร์  สุภัทร์วัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
693
3010500210
เด็กหญิงณิชาภัทร  ฮาเซงาวะ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
694
3011350106
เด็กชายดนุพัฒน์  ศศิธรโพยม
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
695
3010471494
เด็กชายดรณ์  คำหอมกุล
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
696
3010480183
เด็กหญิงดั่งปรารถนา  อานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
697
3010470092
เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
698
3011340112
เด็กชายต้นธาร  ปัญโญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
699
3010500074
เด็กชายตนุภัทร  ศิริอางค์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
700
3011350030
เด็กหญิงตวิษา  เนียมพรมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
701
3011310672
เด็กชายติณณภพ  ศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
702
3011311063
เด็กหญิงติณณภัทร์  จันทะยศ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
703
3011311146
เด็กหญิงติณณา  ตรงปัญญาโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
704
3010500163
เด็กชายเตชิต  สุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
705
3010480186
เด็กหญิงทยารมย์  ศิรศักยนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
706
3010471495
เด็กหญิงทอไหม  คุ้มวงศ์ดี
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
707
3010500149
เด็กชายทินภัทร  กันทวี
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
708
3011320056
เด็กหญิงทิพย์มณี  ตาธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
709
3010470748
เด็กชายทิวัตถ์  คลื้นน้ำใจ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
710
3010500075
เด็กชายทิวากร  คีรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
711
3010500134
เด็กชายแทนฤทธิ์  บำรุงยศ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
712
3010471045
เด็กชายไทม์  จิตตระกูล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
713
3010471666
เด็กหญิงธญาดา  พิมพ์พิไล
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
714
3011310793
เด็กชายธนกร  เครือดวงคำ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
715
3011350108
เด็กชายธนกร  ไตรเมธาวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
716
3011340115
เด็กหญิงธนกร  ถือพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
717
3010470750
เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
718
3011311065
เด็กชายธนกฤต  ยะนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
719
3011340118
เด็กชายธนโชติ  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
720
3010500170
เด็กชายธนบดี  แซ่หวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
721
3010510033
เด็กหญิงธนพร  นุวัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
722
3010500076
เด็กหญิงธนพร  อาษากิจ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
723
3010470751
เด็กชายธนยศ  แสงจันสุข
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
724
3010471250
เด็กชายธนวัฒน์  สุขหุ่น
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
725
3010470752
เด็กชายธนวิชญ์  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
726
3011340034
เด็กหญิงธนัชญา  สมนาบัติ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
727
3010480190
เด็กหญิงธนัญชนก  ใจวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
728
3011340330
เด็กชายธนาโชติ  ใจแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
729
3011310334
เด็กหญิงธรภรณ์  คงชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
730
3011310335
เด็กชายธราเทพ  คงชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
731
3011310851
เด็กหญิงธัญชนก  สายสร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
732
3010500077
เด็กหญิงธัญพิชชา  ศิริพงษ์วิศิษฏ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
733
3011310795
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อริยะดิบ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
734
3011340506
เด็กหญิงธัญศิริ  จิโนเป็ง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
735
3011350110
เด็กหญิงธันยาพร  เสาร์นุ
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
736
3010470756
เด็กหญิงธารริน  หล้าอินสม
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
737
3010500078
เด็กหญิงธาราทิพย์  วงษ์ดี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
738
3011340340
เด็กหญิงธิตาพร  เจริญไธสงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
739
3011310797
เด็กชายธิติวิชญ์  ยะด้วง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
740
3011310345
เด็กหญิงธีรนาศร์  สีตัสสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
741
3011340122
เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
742
3011340344
เด็กชายธีระโชติ  ฟูใจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
743
3010480198
เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
744
3010470758
เด็กชายธีร์  ผ่องพุทธคุณ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
745
3011310348
เด็กชายนนทพัทธิ์  เต็มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
746
3011310349
เด็กชายนนทวัจน์  ปิติจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 21 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
747
3011310351
เด็กชายนบนที  สายนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
748
3011310352
เด็กหญิงนพัชนันต์  วงศ์บัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
749
3011350273
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมสุภา
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
750
3011330010
เด็กหญิงนภัสสร  จริยะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
751
3011340128
เด็กชายนราวิชญ์  จอมกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
752
3010472072
เด็กหญิงนรีพัฒน์  กันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
753
3011340129
เด็กหญิงนฤมล  วัตจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
754
3011310683
เด็กชายนลธวัช  ละคำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
755
3010500211
เด็กหญิงนวลกนก  นันทมงคล
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
756
3010471000
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
757
3011310361
เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
758
3010470763
เด็กหญิงนันทิพร  ทองมณี
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
759
3010470100
เด็กชายนาเคนทร์  แก้วเกาะสะบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
760
3011340356
เด็กชายนารยดิษฐ์  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
761
3011310996
เด็กหญิงนารินทร์  แสนคำฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สพป.ลำปาง เขต 1
762
3011350115
เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสาร์สาร
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
763
3010500081
เด็กหญิงนิชนิภา  ไชยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
764
3011160017
เด็กหญิงนิชาภา  เกษมรัศมิ์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
765
3010472092
เด็กหญิงนิญาพร  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
766
3011340133
เด็กหญิงนิติธร  ณ ลำพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
767
3010470101
เด็กหญิงนีรินธนา  ปินตาโมงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
768
3010471941
เด็กชายบรรณวิชญ์  หีตชนะ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
769
3011310364
เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
770
3010470764
เด็กหญิงบุญญาพร  คำภีระ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
771
3011310685
เด็กหญิงบุญญาพร  ใสแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
772
3011320070
เด็กหญิงบุณยาพร  เทพวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
773
3010500084
เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมินทร์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
774
3011310799
เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสินทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
775
3010471528
เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ซาว
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
776
3010471040
เด็กชายเบ็น แดนไทย  คอช
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
777
3010480203
เด็กชายปณฤทธิ์  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
778
3010470102
เด็กหญิงปณาลี  วิเศษคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
779
3010471500
เด็กชายปนิทรรศน์  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
780
3011340366
เด็กชายปภังกร  พีระเป็ง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
781
3010471501
เด็กหญิงปภาดา  ปฐมเนติกุล
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 22 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
782
3012230020
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากแก้ว
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
783
3011340511
เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศรี
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
784
3011340036
เด็กหญิงปภาวลัญช์  มณีจันสุข
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
785
3011340137
เด็กชายปรพรรณ  เปียงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
786
3011340369
เด็กหญิงปรวีร์  ทะไชย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
787
3010470767
เด็กหญิงประวีณ์นุช  เย็นเเก้ว
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
788
3010470104
เด็กชายประสพสุข  สุขกิจประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
789
3011310375
เด็กหญิงประเสริฐโสภา  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
790
3010471502
เด็กชายปรัชญา  ใจชุ่มใจ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
791
3010470768
เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
792
3011311149
เด็กชายปรานต์  อมาตยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
793
3010470105
เด็กหญิงปริญ  พบประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
794
3011310380
เด็กหญิงปรียาภัสส์  กันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
795
3011320073
เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาละรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
796
3011350040
เด็กชายปวริสท์  ง่วงเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
797
3011310689
เด็กหญิงปวันรัตน์  โตด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
798
3011310382
เด็กหญิงปวีณภัทร  เอี่ยวเฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
799
3011310800
เด็กชายปองภพ  รัตนประทีป
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
800
3011320074
เด็กชายปัญญากร  กิบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
801
3011340037
เด็กชายปัญญาวุธ  อุตแจ่ม
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
802
3011310387
เด็กชายปัณวรรธน์บดี  เกตตะพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
803
3010471700
เด็กหญิงปาณิสรา  นามมงคล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
804
3011340382
เด็กหญิงปานชนก  แสงสัก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
805
3011310389
เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
806
3010471505
เด็กหญิงปารณีย์  ทูลคำเตย
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
807
3010500155
เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
808
3011350042
เด็กหญิงปาลิตา  มณีจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
809
3010500087
เด็กชายปิติภัทร  แดงหล้า
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
810
3011310390
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
811
3011340140
เด็กชายปุญญาพัฒน์  จันตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
812
3011310392
เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
813
3011350119
เด็กหญิงปุณยนุช  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
814
3010472040
เด็กหญิงเปรมณิกา  วาสนาพันธ์พงศ์
ป.6
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
815
3011310544
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใจปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
816
3011310545
เด็กหญิงเปรียบดุจดาว  ตุ่ยไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 23 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
817
3011340040
เด็กชายพงศกร  กิติกาศ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
818
3011320078
เด็กชายพงศ์พัทธ์  สูงลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
819
3010470774
เด็กชายพงศภัค  บุญนะ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
820
3010470111
เด็กชายพงษ์อนันต์  มิตรมโนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
821
3011310803
เด็กชายพชร  ประสาทพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
822
3011340388
เด็กชายพชรพล  มูลงาม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
823
3010470112
เด็กหญิงพนิตพิชา  ตาหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
824
3011160019
เด็กหญิงพรชนก  สมบัติพนา
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
825
3011350121
เด็กหญิงพรญาณี  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
826
3011340143
เด็กหญิงพรทิวา  นิตตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
827
3010471712
เด็กหญิงพรนัชชา  ไชยเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
828
3010500212
เด็กหญิงพรนับพัน  ภูริวรางคกูล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
829
3010500089
เด็กชายพรประสิทธิ์  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
830
3010471714
เด็กหญิงพรพรหมขวัญ  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
831
3011310805
เด็กหญิงพรไพลิน  อภิบาลพูนผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
832
3011310695
เด็กหญิงพรยมล  เจตเกษตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
833
3010500090
เด็กหญิงพรรณปพร  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
834
3011310804
เด็กชายพรหมพิริยะ  ปิยะโสภา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
835
3010500092
เด็กหญิงพราวจันทร์  สุวรรณประเทศ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
836
3011310806
เด็กหญิงพลอยชยา  แจ่มพรมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
837
3010480091
เด็กหญิงพวงพิกุล  มูลมั่ง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
838
3010471946
เด็กหญิงพอใจ  เปี่ยมอนันต์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
839
3010500214
เด็กชายพอพระทัย  จันทร์แจ่ม
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
840
3010500156
เด็กหญิงพัชนิดา  ละสะนา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
841
3011310413
เด็กหญิงพัชรพร  เทียนสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
842
3011310696
เด็กหญิงพัชรพร  เสวิกา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
843
3010500094
เด็กหญิงพัชรีพร  ปัญญาเลิศ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
844
3010470113
เด็กหญิงพัชรีพันธุ์  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
845
3011350184
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธนาพรกิติพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
846
3010480210
เด็กชายพันธวัช  จั๋นติ๊บ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
847
3011350085
เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
สพป.ลำพูน เขต 2
848
3012230025
เด็กหญิงพิชชาภา  ก๋องแก้ว
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
849
3010471726
เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมเผ่า
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
850
3011340041
เด็กหญิงพิชญธิดา  เขื่อนศรี
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
851
3010500096
เด็กหญิงพิชญธิดา  ธีระกุล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 24 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
852
3010500097
เด็กหญิงพิชญ์มล  ธรรมชัยเมือง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
853
3011160020
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชคงทน
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
854
3011310419
เด็กหญิงพิชญาภา  สุดชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
855
3010471509
เด็กหญิงพิชาพา  ขัดผาบ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
856
3010470780
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พุทธิมูล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
857
3010471729
เด็กหญิงพิณทิพา  แก้วกายา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
858
3010500100
เด็กชายพิพัฒน์  เพชรวิลัย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
859
3010500215
เด็กหญิงพิมชญา  วัฒณไชยกิตติ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
860
3011350186
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญจูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
861
3010472029
เด็กหญิงพิมพ์พิชาญดา  พิศาลวัฒนา
ป.6
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
862
3011340406
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
863
3010480213
เด็กหญิงพิมพินันท์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
864
3011311079
เด็กหญิงพิระดา  อ้วนใส
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
865
3011310428
เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
866
3010471948
เด็กชายพิศิษฏ์  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
867
3011340516
เด็กหญิงพีรดา  ชัยธีระสุเวท
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
868
3011310429
เด็กชายพีรวัฒน์  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
869
3010471015
เด็กหญิงพุฒิพิมล  ชุมชอบ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
870
3010471529
เด็กชายเพชรแท้  คุณดิลกกิตติ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
871
3011311100
เด็กหญิงเพชรไพลิน  วงศ์ชมภู
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
872
3011310724
เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
873
3010472031
เด็กชายภณธกร  เอี่ยมสะอาด
ป.6
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
874
3011160021
เด็กหญิงภณิชารีย์  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
875
3010471949
เด็กชายภพ  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
876
3010470114
เด็กหญิงภรัณชเนษฎ์  เรืองดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
877
3010471512
เด็กหญิงภัคฐรินทร์  ไพศาลธนภัทร์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
878
3011310811
เด็กชายภัทรชัย  ชัยกานต์กุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
879
3011340647
เด็กชายภัทรดนัย  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
สพป.ลำพูน เขต 1
880
3010470788
เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์เทพ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
881
3011310438
เด็กหญิงภัทรวดี  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
882
3010500102
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จี้โปทา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
883
3011310445
เด็กหญิงภัทริยาภรย์  ชุ่มเบี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
884
3011340152
เด็กชายภากร  ภิญโญจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
885
3011350227
เด็กชายภาคภูมิ  จิตหาญ
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
886
3010500174
เด็กชายภาคภูมิ  แซ่หลี่
ป.5
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 25 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
887
3010471513
เด็กหญิงภิญญดา  จินดามาตย์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
888
3012230028
เด็กชายภูดนัย  ปินตาสม
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
889
3010470791
เด็กชายภูธน  แสงชาติ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
890
3011340043
เด็กชายภูไพร  ทองช่วย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
891
3010471954
เด็กหญิงภูริชญา  ก้องสมุทร
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
892
3011340155
เด็กชายภูริณัฐ  อุดมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
893
3011310448
เด็กชายภูริวัตน์  อ้นอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
894
3010500104
เด็กหญิงภูษณิศา  ใจมา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
895
3011310816
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  รุจิพรธีรากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
896
3011320149
เด็กหญิงมาริสา  จันทร์โน
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
สพป.ลำปาง เขต 2
897
3010471263
เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศ์เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
898
3011311152
เด็กหญิงมินตรา  วิธวาศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
899
3010471956
เด็กหญิงมิยูกิ  วากิ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
900
3010470796
เด็กหญิงมีนา  ประดิษฐสอน
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
901
3010470132
เด็กหญิงเมธาพร  บุญปภังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
902
3010471041
เด็กหญิงเมธาพร  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
903
3011310548
เด็กหญิงเมลิสสา  กันชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
904
3010500106
เด็กหญิงยุวลักษณ์  วงษาฝั้น
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
905
3011310725
เด็กหญิงเยดีดิยาห์  ชัยอนันต์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
906
3011310457
เด็กหญิงระพีวรรณ  จงงามวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
907
3010471027
เด็กชายรัชชานนท  วันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
908
3011350053
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เปรมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
909
3010470121
เด็กหญิงรินรดา  ตุ้ยทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
910
3011340044
เด็กชายรุจน์ธกานต์  มูลรินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
911
3010500108
เด็กหญิงลักษิกา  ท้าวเขื่อน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
912
3010470801
เด็กหญิงวชิรฉัตร์  พรหมเสนใจ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
913
3011340433
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปวนหนอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
914
3011320090
เด็กชายวรเชษฐ์  พรมเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
915
3011311153
เด็กชายวรพรกุล  น้อยมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
916
3011310463
เด็กชายวรพล  งามขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
917
3011310818
เด็กชายวรภัทร  เจตเกษตรการณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
918
3010500111
เด็กหญิงวรัญญา  ใจบัว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
919
3010470805
เด็กชายวรัต  เขมาลีลากุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
920
3011340167
เด็กหญิงวรัทยา  คำพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
921
3011340169
เด็กชายวัชรกรณ์  พวงสุดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 26 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
922
3011320091
เด็กชายวัฒนชัย  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
923
3011340523
เด็กหญิงวาสิตา  กระบวนแสง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
924
3010480222
เด็กหญิงวิชญาพร  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
925
3010471514
เด็กชายวิทวัส  วิวัฒน์รัตนกุล
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
926
3011310469
เด็กหญิงวิภาวี  นิธิสิริมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
927
3011350194
เด็กหญิงวิภาวี  วรรณภิระ
ป.4
โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
928
3011310472
เด็กหญิงวิรัลพัชร  เอี่ยมนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
929
3011350130
เด็กหญิงวิลาสินี  คำเสือ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
930
3011311015
เด็กชายวิวรรธน์  พัฒนาเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สพป.ลำปาง เขต 1
931
3011310963
เด็กชายวีรพล  แก้วมีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
สพป.ลำปาง เขต 1
932
3011311091
เด็กหญิงวีรยาพร  อาจแก้ว
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
933
3011340045
เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรงาม
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
934
3010500114
เด็กหญิงศตพร  สมหวาน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
935
3011350196
เด็กหญิงศวิตา  สุพรรณอุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
936
3010471516
เด็กหญิงศศิภา  กาญจนากร
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
937
3010471517
เด็กหญิงศิรษา  วงภักดี
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
938
3010480224
เด็กชายศิวกร  คำแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
939
3011310483
เด็กหญิงศิวินทรา  ปวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
940
3010500117
เด็กหญิงศุปัฐวี  ชมภู
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
941
3010471518
เด็กชายศุภกริชชฐ์  ปัญญแสง
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
942
3011310484
เด็กชายศุภกฤษ  เอี่ยมธงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
943
3011350229
เด็กหญิงศุภจิรา  กุลเวชวิจิตร
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
944
3010500118
เด็กชายศุภชารเมษฐ์  พิทำ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
945
3010471519
เด็กชายสติ  โชคอนันต์นิมิต
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
946
3011310821
เด็กหญิงสรรค์ชนก  ตันสุวรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
947
3011350230
เด็กหญิงสวิตตา  หล่อเนตร
ป.6
โรงเรียนจิรพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 2
948
3011310494
เด็กชายสาริน  วังหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
949
3011340180
เด็กชายสิรวิชญ์  ดาสูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
950
3011310496
เด็กชายสิรวิชญ์  นนทมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
951
3010471036
เด็กหญิงสิริยากร  เข็มวงษ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
952
3010480230
เด็กหญิงสุชานาถ  ช่างแต่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
953
3011310502
เด็กหญิงสุทธนาฏ  ธรรมธิกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
954
3011350134
เด็กชายสุทาศรี  ทะนุภูมิปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
สพป.ลำพูน เขต 2
955
3010472100
เด็กหญิงสุนิสา  ทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
956
3011350281
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
สพป.ลำพูน เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 27 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
957
3010471521
เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา  เลอศิลป์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
958
3011340460
เด็กหญิงสุภัสสรา  เข็มลาด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
959
3011311094
เด็กหญิงสุรางค์พิมณ  หอมแก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
960
3010471524
เด็กชายหรัณย์  เจียมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
961
3010470828
เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันเต็บ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
962
3012230032
เด็กหญิงอชิรญา  ดวงธิมา
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
963
3011320111
เด็กหญิงอชิรญาณ์  อินว่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
964
3010480237
เด็กชายอชิรวิชญ์  ธรรมรังษี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
965
3011310536
เด็กหญิงอโณทัย  คำแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
966
3011340048
เด็กหญิงอทิตยพร  แก้วดวงแสง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
967
3011310713
เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตามูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
968
3011310894
เด็กหญิงอนันตญา  ชาภูมี
ป.6
โรงเรียนบ้านทาน
สพป.ลำปาง เขต 1
969
3010500217
เด็กชายอนันตสิทธิ์  ธีรทองกุล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
970
3011310715
เด็กหญิงอภิชญา  จิน๊ะหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
971
3011320112
เด็กหญิงอภิชญา  มีสมสิบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
972
3010472037
เด็กหญิงอรชพร  จงสุข
ป.6
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
973
3011310719
เด็กชายอรรถชัย  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
974
3011310825
เด็กชายอริญญ์ชัย  กิมวังตะโก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
975
3010500132
เด็กหญิงอักษราภัค  สมตา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
976
3010472038
เด็กชายอังกูร  ธนาสิทธิกุล
ป.5
วิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
977
3011320114
เด็กหญิงอังศุมา  ลังประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
978
3010480245
เด็กหญิงอัญรินทร์  ศรีบุญมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
979
3011310525
เด็กหญิงอัณรวริณธ์  อินต๊ะขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
980
3010471526
เด็กหญิงอันนา  ลี
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
981
3010471039
เด็กหญิงอัศเจรีย์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
982
3010470822
เด็กชายอาชว์  คูตระกูล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
983
3011310531
เด็กชายอาทิตย์  ผิวเหลืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
984
3010500162
เด็กชายอาม  มะลิ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
985
3010470823
เด็กหญิงอารยา  บุญโชคช่วย
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
986
3011310827
เด็กหญิงอิษยา  จารุวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
987
3011310534
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
988
3011350074
เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
989
3011310830
เด็กชายเอกอมร  มหาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
990
3011310550
เด็กหญิงไอริณ  ศักดิ์เดโชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 04 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
991
3011150368
เด็กหญิงกชพรรณ  วันมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
992
3011150754
เด็กชายก้องพิภพ  กำไลทอง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
993
3011150919
เด็กหญิงกัญญา  ลุงแหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
994
3011150620
เด็กชายกันตพิชญ์  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
995
3011150753
เด็กชายกิตติกวิน  อัครภูวโชติ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
996
3011150893
เด็กชายกิตติธัช  โสวรรณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
997
3011150868
เด็กหญิงกิตติมา  ธรรมชาติพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
998
3011150730
เด็กหญิงเกษร  ไวพจน์สมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
999
3011150089
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1000
3011150982
เด็กหญิงขวัญข้าว  ฟูเกียรติธนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1001
3011150090
เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครเกียรติยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1002
3011150796
เด็กหญิงขวัญชนก  ก่อนอรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1003
3011150797
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กระบวนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1004
3011151111
เด็กหญิงคณิตา  คำภิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1005
3011150378
เด็กหญิงจันทกานต์  เลายี่ป๋า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1006
3011151115
เด็กหญิงจันทรา  อริญชย์โรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1007
3011150829
เด็กชายจายอ่อน  ลุงต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1008
3011150097
เด็กหญิงจิณห์ชนัณ  สว่างธรรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1009
3011150984
เด็กชายจิรพันธู์  สุมะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1010
3011150099
เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญโญใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1011
3011150631
เด็กชายจิรานุวัฒน์  เวียงดอนก่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1012
3011150986
เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1013
3011150988
เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1014
3011150758
เด็กชายชัยวัฒน์  ยมกิจ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1015
3011151117
เด็กหญิงชาลืสา  เกียรติกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1016
3011150798
เด็กชายชูศักดิ์  มุ่งมิตรภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1017
3011150109
เด็กหญิงญาลินดา  หีบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1018
3011150992
เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1019
3011150644
เด็กชายณัชพล  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1020
3011151120
เด็กชายณัชพล  วงศ์ศิรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1021
3011150115
เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1022
3011151122
เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1023
3011150996
เด็กหญิงณัฐญาดา  นายศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1024
3011150118
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เยี่ยมรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1025
3011151124
เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมยอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ 05 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 32
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1026
3011150762
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองประสาน
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1027
3011150831
เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณโชติโยธิน
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1028
3011150121
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1029
3011151128
เด็กชายทักษ์ดนัย  โอชาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1030
3011151132
เด็กชายธนพจน์  เนียมทาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1031
3011150131
เด็กชายธนพนธ์  ประหยัดทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1032
3011151134
เด็กชายธนพัฒน์  ทวิชากรสีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1033
3011150652
เด็กชายธนัท  สมานยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1034
3011150139
เด็กชายธนากร  หน่อวงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1035
3011150861
เด็กชายธนากรณ์  จ่อมฟ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1