ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ชีพสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชมน  ทองธรรมชาติ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรกฤต  กองมณี
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกานต์สิริ  ธารทองวงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกิตติธัช  สุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกิริณา  วิมลลักษณ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกีรติ  ว่องวิกย์การ
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายคณพศ  ขุนพิลึก
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจันทร์ทรา  เนียมใย
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจันธพร  แอกคะ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจิรภัทร  ทับทิมไทย
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจิรภัทร  วราหะ
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิรัชญา  วิจิตสุขุม
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจิรายุ  เจียนวัตต์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเจียระไน  เหลืองพฤกษชาติ
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงฉวีวรรณ  วารีรุทธเขต
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชนกนันท์  สังข์จุ้ย
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
นายชยุตม์  โพธิ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุนการุณวงษ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงโชติกา  วีระกุล
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายฐานพัฒน์  นฤชาติวรพันธ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายฐิติพงศ์  เดชาเกียรติไกร
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณฐพร  นุชนารถ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฏชนน  กมขุนทด
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐนรี  กองสิงห์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงณัฐนันท์  เชิญทอง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
39
เด็กชายณัฐภูมิ  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐวรีย์  ประสิทธิ์เวชศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  โชคเกีรติสกุล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
นายเด่นภูมิ  สอนพร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายทินภัทร  ด่านอุดมโชติ
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
นายทิวัตถ์  โอภาส
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายไทธัญญ์  ถึงสุข
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธนโชติ  กฤตังกูร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
นางสาวธนพร  ดาวดึงษ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
นางสาวธนภร  โชติภคาม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธนัชชัย  กาญจโนภาส
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงธนัชชา  โชติพิเชฐ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงธนัญชนก  ยิ้มแจ้ง
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงธนัญญา  คำกลึง
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธาวิน  ศิริสมบูรณวุฒิ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธีทัต  หมีทอง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
นายธีระนันท์  อัศวสกุลศร
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธีรัช  อินทฉาย
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนนทวัน  มากหมู่
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายนพชัย  เจตน์กสิการณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงนภัสสร  สารสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงห์ธนสาร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนันท์นภัส  จินเขตร์กิจ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์วิชัย
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
นางสาวนารา  นามธนาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายบารมี  ทิ้งแสน
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายปฏิพันธ์  บุญพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงปณัฐสญา  บัวลอย
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงปริชญา  ปรีชพันธ์
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
77
เด็กชายปัญญวัต  วิไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายปัณณทัต  จิรธนานันท์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงปาริชาติ  ใจบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปิยเพชร  ขำแป้น
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปุญญิศา  คุ้มคูณ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายปุณยวีร์  ฤทธิชัย
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงเปรมยุดา  ยอดสุทธิ
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายพงศกร  ลิ้มไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายพงศธร  ฟักผล
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
นางสาวพชรมนฑ์  โป๋ชัน
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงพรตวรรณ  โนรี
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงพราว  จันทรศัพท์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทรัพย์ประเดิมชัย
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นายพสธร  วิบูลย์วัฒนกิจ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายพสุ  สดายุรัช
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หลำ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพิชชาพร  ไม้หอม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีแจ่ม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายพิภู  หวังภัทรกุล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพีรพัฒน์  สุพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพุทธิชาติ  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงเพชรชมพู  วรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายภคนนท์  คลังพหล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวกำจัด
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นายภีมเดช  แก้วจัง
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายภูริ  ศิวสิริการุณย์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายภูรินท์  ลี้พิทักษ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายภูรีณัฐ  จุ่นน้อย
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงมนรดา  ผลประเสริฐศรี
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดีพิจารณ์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายยศพนธ์  แฝงพงษ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กหญิงยศวดี  นิยมไทย
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
นายรวิภาส  ถึงสุข
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
นายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายวรนน  จุธากรณ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวรินทร์ประภา  กีตา
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงวาริพินทุ์  เกล้าวิกรณ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายวีราทร  สุดเขต
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงศมนพรรณ  น้อยสวรรค์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายศัสนันท์  หน่อคง
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายศิวกร  กฤษธำรงบุญ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายศุภกฤต  บรุณพันธ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายศุภณัฐ  สิงหราช
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริโสภณ
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงศุภัชญา  วงศ์แสงทอง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เเก้ววิเชียร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายสรวิชญ์  จูสิงห์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงสาริศา  ฐานะวุฑฒ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายสิรภพ  โชติช่วง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสิราสรย์  ทรัพย์เกิดผล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงสุชัญสินี  ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสุพิชญา  พฤกษมาศ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายสุภัคเศรษฐ์  คำแสน
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายสุวีร์  รัตนสิมานนท์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายเสกสรร  อ่อนละออ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงหฤทกานต์  พนมสัย
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายอโนชา  กมลมาลย์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอรปรียา  ชูทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงอลีนา  ขยันเขตกรณ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงอัญชลิกา  องค์วิศิษฐ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายอาชัญ  หน่อศิริ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอิสรีย์  ศิริทัศนาเวช
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์