ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ชีพสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชมน  ทองธรรมชาติ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกรกฤต  กองมณี
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกานต์สิริ  ธารทองวงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกิตติธัช  สุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกิริณา  วิมลลักษณ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกีรติ  ว่องวิกย์การ
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายคณพศ  ขุนพิลึก
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงจันทร์ทรา  เนียมใย
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงจันธพร  แอกคะ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายจิรภัทร  ทับทิมไทย
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายจิรภัทร  วราหะ
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงจิรัชญา  วิจิตสุขุม
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายจิรายุ  เจียนวัตต์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงเจียระไน  เหลืองพฤกษชาติ
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงฉวีวรรณ  วารีรุทธเขต
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงชนกนันท์  สังข์จุ้ย
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
24
นายชยุตม์  โพธิ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุนการุณวงษ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงโชติกา  วีระกุล
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายฐานพัฒน์  นฤชาติวรพันธ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายฐิติพงศ์  เดชาเกียรติไกร
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงณฐพร  นุชนารถ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงณัฏชนน  กมขุนทด
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงณัฐนรี  กองสิงห์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงณัฐนันท์  เชิญทอง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
39
เด็กชายณัฐภูมิ  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงณัฐวรีย์  ประสิทธิ์เวชศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  โชคเกีรติสกุล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
43
นายเด่นภูมิ  สอนพร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายทินภัทร  ด่านอุดมโชติ
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
นายทิวัตถ์  โอภาส
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายไทธัญญ์  ถึงสุข
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายธนโชติ  กฤตังกูร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวธนพร  ดาวดึงษ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวธนภร  โชติภคาม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายธนัชชัย  กาญจโนภาส
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงธนัชชา  โชติพิเชฐ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงธนัญชนก  ยิ้มแจ้ง
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงธนัญญา  คำกลึง
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายธาวิน  ศิริสมบูรณวุฒิ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายธีทัต  หมีทอง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
58
นายธีระนันท์  อัศวสกุลศร
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายธีรัช  อินทฉาย
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงนนทวัน  มากหมู่
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายนพชัย  เจตน์กสิการณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงนภัสสร  สารสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงห์ธนสาร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงนันท์นภัส  จินเขตร์กิจ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์วิชัย
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวนารา  นามธนาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายบารมี  ทิ้งแสน
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายปฏิพันธ์  บุญพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงปณัฐสญา  บัวลอย
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงปริชญา  ปรีชพันธ์
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
77
เด็กชายปัญญวัต  วิไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายปัณณทัต  จิรธนานันท์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงปาริชาติ  ใจบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงปิยเพชร  ขำแป้น
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงปุญญิศา  คุ้มคูณ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายปุณยวีร์  ฤทธิชัย
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงเปรมยุดา  ยอดสุทธิ
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายพงศกร  ลิ้มไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายพงศธร  ฟักผล
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวพชรมนฑ์  โป๋ชัน
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงพรตวรรณ  โนรี
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงพราว  จันทรศัพท์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทรัพย์ประเดิมชัย
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
95
นายพสธร  วิบูลย์วัฒนกิจ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายพสุ  สดายุรัช
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หลำ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงพิชชาพร  ไม้หอม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีแจ่ม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายพิภู  หวังภัทรกุล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายพีรพัฒน์  สุพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายพุทธิชาติ  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงเพชรชมพู  วรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายภคนนท์  คลังพหล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวกำจัด
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
107
นายภีมเดช  แก้วจัง
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายภูริ  ศิวสิริการุณย์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายภูรินท์  ลี้พิทักษ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายภูรีณัฐ  จุ่นน้อย
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงมนรดา  ผลประเสริฐศรี
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดีพิจารณ์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายยศพนธ์  แฝงพงษ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กหญิงยศวดี  นิยมไทย
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
117
นายรวิภาส  ถึงสุข
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
119
นายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
120
นายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายวรนน  จุธากรณ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงวรินทร์ประภา  กีตา
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงวาริพินทุ์  เกล้าวิกรณ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายวีราทร  สุดเขต
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงศมนพรรณ  น้อยสวรรค์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายศัสนันท์  หน่อคง
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายศิวกร  กฤษธำรงบุญ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายศุภกฤต  บรุณพันธ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายศุภณัฐ  สิงหราช
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริโสภณ
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงศุภัชญา  วงศ์แสงทอง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เเก้ววิเชียร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายสรวิชญ์  จูสิงห์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงสาริศา  ฐานะวุฑฒ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายสิรภพ  โชติช่วง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงสิราสรย์  ทรัพย์เกิดผล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงสุชัญสินี  ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงสุพิชญา  พฤกษมาศ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายสุภัคเศรษฐ์  คำแสน
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายสุวีร์  รัตนสิมานนท์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายเสกสรร  อ่อนละออ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงหฤทกานต์  พนมสัย
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายอโนชา  กมลมาลย์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงอรปรียา  ชูทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงอลีนา  ขยันเขตกรณ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงอัญชลิกา  องค์วิศิษฐ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายอาชัญ  หน่อศิริ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงอิสรีย์  ศิริทัศนาเวช
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น