ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทองหล่อ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกณวรรธน์  ทองยิ่ง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกทอง  กินูน
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  แก้วพระ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  ใหม่เจริญ
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  กับปลี
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาชาติ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  นำรง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองใจมา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกมนดนัย  ฉ่ำดวง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกมลชนก  ตาคำชัย
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมลณิช  คงในขาว
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
14
นางสาวกมลพรรณ  รัตวรุณรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุวรรณพจน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรีสอน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกรชวัล  ชาติชะนะ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกรณิศ  แก้วย้อย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกรวิชญ์  กลมเสถียร
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกรีเพชร  ศรีเพชร
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกฤตญา  บุญพรม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
28
นายกฤตนัย  แก้วทาสี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกฤติญา  ยังคลัง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกฤติมา  หอมหวล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤศปกรณ์  แซมสีม่วง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกฤษฎิ์ชญาภรณ์  กาวี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกฤษณา  พัชนี
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกฤษตกร  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกลรัตน์  รอดเริญ
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกวิน  ศุภสาร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกวินธิดา  สุขโฉม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
42
นายกษิดิศ  สายแก้วมา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัญจนพร  ชุดไทยสง
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกัญญพัชร  วงศ์คำปัน
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกัญญากร  จันทร์ศรี
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
นางสาวกัญญาณัฐ  ตำปาน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสวน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หันตุลา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวกัญญาพัชร  กองเส็ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสาวโมกข์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตเกษม
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
นางสาวกัญญาภัค  มีเดช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สีมาก
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คุ้มสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกันต์ธร  กองแกน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
59
นายกันตภณ  นาคสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกันตวิชญ์  รัตนวรุณรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกันติชา  บุตรศิริ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกันติชา  พรมสวย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกันตินันท์  พรมลา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
นางสาวกัลยกร  เกาะแก้ง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขาว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มากแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกัลยา  พลซา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนตรพลับ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกาญจนา  ช้างอินทร์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกาญจนา  ยั่งยืน
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกาญจนา  ยาแสง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกานต์ทิตา  หางาม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไหวพรม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
นางสาวกานต์รวี  สุทำมา
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
77
นายกิตติธัช  ก้อนเทียน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกิตติ์พิมล  ทุมมา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายกิตติภาส  ศรีอภัย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายกิตติภูมิ  นุสาสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
นางสาวกิตติมา  ชมชิต
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุวัตถี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกีรติ  หนูเชื้อ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมบูรณ์ชัย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกุลสตรี  รัตนพลแสน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงเกวลิน  บ่อคำ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงเกวลิน  พรมแก้วต่อ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงเกศรา  สุขขี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แสงรัศมีคูณธนา
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวเกียรติยากร  ตาเวียน
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
93
นายไกรวิชญ์  ใจยง
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
นายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงขวัญข้าว  เบ้าสกุล
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงเขมมิกา  ดีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงเขมรัฐ  วงศ์กตเวทิน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายคณนันท์  วงศ์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายคณาธิป  การกิงไพร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
นายคณิศร  ทุ่มจันทึก
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายคมน์คณิน  ประเสริฐชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายคมน์ณพัทธ์  ชัชวาลานนท์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวคันธมาทน์  จันทร์โท
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายคินณพัฒน์  วัฒนาสาภู
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงคุณัญญา  คำอินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงจรียา  ปาชม
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายจักรพรรณ  หึกขุนทด
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายจักรภพ  บุญประเทือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
นายจักรภัทร  ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจันทกานต์  รัตนพลที
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจิดาภา  กองชนะ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจิดาภา  มาลี
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายจิตติภณ  จินดา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจิตภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงจินต์จุฑา  กาวินคำ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจิรนันท์  ประภาสัย
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายจิรพัฒน์  เจียมบูรณะกุล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายจิรวัทร  ใบภักดี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมูล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจิรัชญา  มูลศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงจิรัชยา  พันอุ่น
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พูลมา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
นายจิรายุทธ  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจิราวรรณ  ทุมไพร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
128
นางสาวจีรนันต์  ขันตรีทัน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวจีรพรรณ  แคล้วโยธา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจุฑามณี  นาคเพชร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจุฑามาศ  สาลี
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลื่อมมะลัง
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายจุฬาฬัฏชฎะ  บัวคำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
นายเจตนิพัทธ์  จันทร์ญาโณทัย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เสลานอก
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงฉัตรชนก  จันตะ
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชญาดา  บัวทุม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงชญานันต์  อาสมาน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชญานิน  สีพล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงชฎาพร  เกตุดี
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชณัญธิดา  ปังศรี
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชวิฐาน
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายชนะชัย  เงินโฉม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์บุตรดี
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงชนัญญา  ภักดี
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชนาธิป  วิทยา
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชนาพร  วรรณษา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายชนายุส  รบชนะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวชนิดาภา  ทะจะกัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงชนิตา  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงชนิประภา  ดวงบุบผา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชนิภา  คงวราคม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชนิศา  กลั่นเรือง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
159
นายชยังกูร  ปาคำมา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายชยานนท์  วันเย็น
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชลดา  ระภักดี
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
163
นางสาวชลธิชา  เทียนธูป
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชลธิชา  ศิริวุธ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชลลดา  เปรมไทยสงค์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชลากร  เมืองทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายชวกร  สิงห์โสภา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายชวิน  กันแสง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายชวิศ  จันทพิมพะ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชวิศา  พรวนคำ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายชัชวาลย์  ์นวลฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชัญญา  สุธีบรรเจิด
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชัญญานุช  ทวยไธสง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายชัยพฤก  ปริญญานันทการ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายชัยยะ  กางถิ่น
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะใบ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายชัยวัฒน์  ม่วงอ่ำ
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายชัยสิทธิ์  น้อยใจ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงชาลินี  คำมะดา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายชิดชัย  ทองแขม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายชิติพัทธ์  งามเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายชินวัตร  ดารุณิกร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
นายชินวุฒิ  กริดรัมย์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงชินันพร  แดงดี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงชิษณุชา  กระจ่างกิจใจชุ่ม
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดับ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหสุทธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อหันตะ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชุติภา  จวบสมบัติ
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงโชติกา  ขจรเพชร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายไชยานันต์  วันทิยา
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงซารีนา  เนินนาค
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายญาณภัทร์  โสประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงญาณาภรณ์  ปานหมอก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงญาดา  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงญาดา  วงค์ทองดี
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
201
นางสาวญาดารัตน์  กันยาประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงญาดาวดี  หงษ์โต
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงญานิศา  แก้วประกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
204
นางสาวฐณิชา  คำแจง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
นายฐนกร  ราชบัวขาว
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีษะใบ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แรงกสิวิทย์
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวณฐพร  จันทร์กลั่น
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณฐวรรธน์  ด้วงทำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงณฐวรรน  บานชื่น
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณทิพรดา  อรุณธนโยธิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายณภัทร  เกาะโพธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
215
นายณภัทร  จันทร์นุช
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายณภัทร  รัศมี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายณภัทร  เรืองศิลป์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงณภัสสรณ์  วงษ์นิคม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พูลทวี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณรัฐวรรณ  ชัยรัชนิธิอุดม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงณัชชา  คงวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวณัชชา  สโตป
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงณัชพร  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทิมสุข
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายณัฏฐกฤต  เคนยา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เกตุพิน
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะแสง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวณัฏฐนิชา  เทียมเพ็ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  มีมาก
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณัฏฐพร  ไชยโพธิ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณัฏฐภัทร  ทองธรรมชาติ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณัฏฐากร  ก่ามา
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณัฏทณิชา  พินิจผล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวณัฐกมล  มุ่งมาตร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณัฐกมล  สร้อยภู่ระย้า
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด้วงพูล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัฐกานต์  เจนจบธรรม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัฐชญา  ชมภู
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณัฐชญา  บางเขียว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณัฐชยาน์  แซมสีม่วง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงณัฐชา  สุขแสงนิล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณัฐชานันท์  หมากสุข
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำขะ
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินรักษ์บำรง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคงาม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มน้อย
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญจรัตนากร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวณัฐณิชา  ยศปัญญา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองริ้ว
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
นางสาวณัฐธยาน์  แสนธิสา
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์บุญ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวณัฐธิดา  ออกเจนจบ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ทรายฮวด
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวณัฐนันท์  ศรภักดี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัฐนิชา  ขอตาม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวณัฐนิชา  ทองสิน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายณัฐพงษ์  คงหาดยาว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัฐพร  เถื่อนสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณัฐภัททรพร  ขารอยู่
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
266
นางสาวณัฐมน  แก้วกึน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์แซ
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวณัฐวดี  ชาลีชาติ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายณัฐศรุต  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณัฐสุภา  จันทะคุณ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวณิชกมล  สมอออน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณิชกานต์  บ้ำชาวนา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงณิชนันทน์  นนทจิตร
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณิชากานต์  คงน้อย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณิชากานต์  สุริย์
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวณิชาภัทร  ฝั้นสุข
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณิชารีย์  ผลบุญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงณิรัญญา  วรรณพรึก
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายดลณฤทธิ์  สายคำบ่อ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นางสาวดลพร  สินค้า
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงดลลภัส  สีทอง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายเดชฤทธิ์  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายตนุภัทร  ดิฐภักดีบวร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายตะติยะ  ตรีพยัคฆ์
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายถิรกฤต  จิตร์แก้วถิรกฤต
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายทยุต  พิบูลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
นายทรรศน์พิธาร  ทองอุ่น
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายทวีทรัพย์  ศิริวงพาชัย
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงทองยินดี  วันเสียน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงทักษวดี  สีนา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงทัศดาว  จักรพรรดิ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงทัศวรรณ  แดงด้วง
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายธนกร  บริรักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายธนกฤต  ตาคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายธนกฤต  นาคประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายธนโชติ  บุญเรือน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายธนดล  นิลพร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายธนดล  อินกอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายธนเดช  ธนเปรมินทร์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายธนพงศ์  ภักดีศรี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงธนพร  สนใจ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายธนพล  มาศมนัส
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มคง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองมา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงธนภรณ์  มาจาก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
308
นายธนภัทร  คชหิรัญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายธนภัทร  อ่อนหวาน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีไพร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายธนวัฒน์  สภานนท์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายธนสิน  ภาคพรหม
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงธนัชชา  พรมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงธนัชชา  อินทิจักร์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงธนัชญา  คำดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงธนัชญา  นงพา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงธนัชญา  สำรองพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงธนัชญา  ออมสิน
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงธนัษฐา  อิมอรชร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงธนาธร  พรหมบุญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงธนาภา  ชัยโสดา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงธมลวรรณ  ยศปัญญา
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธรรมนูญ  ธรรมประกอบ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงธราพร  เนตรลาวัณย์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงธราพัชร์  ทิพย์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤกษ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงธัญชนก  มาขอด
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
332
นางสาวธัญญาวรัตน์  แก้วย้อย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงธัญทิพย์  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิชาญ
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
336
นายธัญวัฒน์  เฉลยจิตร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงธิตยา  พลไทยสงค์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงธิติมาพร  การภักดี
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงธิภากร  เกษามูล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงธีรดา  สุทธิวรากร
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายธีรพงศ์  บุญใสย์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
นายธีรภัทร  จิตรแก้ว
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงนงนภัส  บุญพิมพ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายนทีธาร  ขจรไพร
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายนนทกานต์  จินดา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายนนทวัฒน์  พิกุล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายนนธวัช  กิตติวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
นายนนธวัช  แก้วบาง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงนนภัทร  จันแป้น
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายนพคุณ  สุทธะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายนพรัตน์  ฉิมมา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายนพวิชญ์  เดชปั้น
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายนภดล  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
355
นางสาวนภสร  สง่าวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงนภัส  แสวงชอบ
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์พุทธา
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุ่มเกษร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
359
นางสาวนภัสสร  สีทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายนรภัทร  พรมเกตุ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงนรมน  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์แจ้ง
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
364
นายนราวิชญ์  สุวรรณชาติ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวนรินพร  จันทร์แยง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวนลิน  ผุยผง
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวนลินทิพย์  เปล่งเมืองปัก
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์วิบูลย์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
นางสาวนวรัตน์  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
371
นางสาวนัฐฐยา  สักขะกิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายนัทธพงศ์  พลอยสุกใส
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายนันท์นภัส  นครสันติภาพ
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงนันทพร  รามพิชัย
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
377
นางสาวนัภสสร  โพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายน้ำพิพัฒน์  คงศิริ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนิชาดา  มณีวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายนิติกร  พรมโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายนิติพงษ์  สุขเจริญ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายนิติพล  แสงจำปา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงนิรชา  ศรีศักดิ์ดา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงนิรชา  สุริยาวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
387
นางสาวนิฤทัย  จันทรเสนา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงนุชศรินทร์  น้อยลา
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายเนติทรณ์  กระทู้
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายเนติพัฒน์  พรมแดง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
391
นางสาวบงกชรัตน์  ไข่มุกข์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงบัณฑิตา  มลัยคำ
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงบัณฑิตา  สินธุเดช
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงบัณพร  เสียงอ่อน
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายบัลลังก์ทอง  พรมมาท้าว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงบุญญิสา  ลอดคำทุย
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงบุญธิดา  กาคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายบุญนิธิ  ค้าสุกร
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงบุญรักษา  ทวีศรีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงบุญสิตา  นามบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเติม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงบุษบาบรรณ  ใยเพชร
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงเบญจมาศ  กิจการ
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายเบญจมินท์  เทศวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์พุทธา
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงเบญญาภา  สอาดเมือง
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายปกรณ์  มุลเสนา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
นายปฏิญญา  วราสินธุ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายปฏิพัทธ์  เจนชัย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายปฏิภาณ  บุญยิ้ม
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปณิสรา  ดวงกำเนิด
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงปพัชญา  มาตา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงปพิชญา  กันธุไร
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงปพิชญา  คำตัน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวปพิชญา  สีทำมา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
419
นายปภณ  สุขแสง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงปภานัน  ทาแจ้ง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญพรม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงปภาวรินท์  หิรัญรักษ์วัฒนา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
นางสาวปรมิตตา  นาคนายม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายประพัฒน์  เดชพงศานุวัตร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงปรัชญาพร  วรายุทธ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวปราชญา  มีทรัย์
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงปริญาภรณ์  ราชานุวัตร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงปริณาพรรณ  ม่วงอ่ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงปรีญาดา  สาลีผล
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงปรีญาพร  ประวัติ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงปรียากร  ิปิ่นปั่น
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายปรียาชาญ  เสือเทศ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปรียาพร  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอัฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยสาด
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปัณฑิตา  พรหมชาตรี
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงปัณฑิตา  สินธุเดช
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงปัณณทัต  เพชรป้อ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายปัณณธร  มีเดช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายปัณณวิชญ์  ครุฑนาค
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงปาริตา  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงปาลิตา  อานกแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
449
นางสาวปิยะนันท์  ตุนก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงปิยะนันท์  ฤกษ์วิชานันท์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงปุญญิสา  จันทรสุกรี
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงปุณยนุช  โกมล
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายปุณยวัจน์  หนูแย้ม
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงเปรม  เอี่ยมสุทธา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงเปรมกมล  พรหมเศรณีย์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
459
นายพงศกร  พักใส
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายพงศ์ไชย  โอสถศรี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายพงศธร  พรหมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายพงศธร  แสนอินทร์
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายพงศ์ธารินษ์  ใยบัณฑิตย์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
464
นายพงศนาถ  นากลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายพงศ์พีระ  หุตะมาน
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายพชร  หาดทราย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงพชรกมล  เกษาอาจ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายพชรชล  จำชาติ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายพนธกร  หงษ์อิ่ม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงพรณรีย์  บุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงพรธิดา  สุทธิประภา
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงพรนภัส  แสงสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงพรนิภา  ไพเราะ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงพรประภา  พลคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงพรประภา  เอียดแก้ว
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงพรพรหม  กรมขุนทด
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงพรพฤกษา  แก้วลาย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงพรรณปพร  ทีเจริญ
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
นางสาวพรรณภัทร์  ผึ่งมา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
483
นางสาวพรวรดา  มารอด
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงพรสินี  ศรีบัวเผื่อน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงพรหมภัสสร  แก้วกุลพิสิษฐ
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายพลรพี  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงพลอยนภัสสร  แข็งเวร
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายพสิษฐ์  ขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงพัชรพร  เป็กธนู
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายพัชรพล  กันธิยา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายพัชรพล  แซ่เตีย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายพัชรพล  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายพัชรพล  พรเสน่ห์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
497
นางสาวพัชราภา  สีม่วง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงพัชราวดี  แสนประกอบ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉัตรเงิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงพัฒนวดี  นันตะวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายพัทธดนย์  คงในขาว
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวพันรภา  พันธวิทย์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
นายพัสกร  นิลแพทย์
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวพัสวี  สีหาโคตร
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงพิจิตรา  ทองมา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
508
นางสาวพิชชากร  นามา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงพิชชาพร  โฉมอุปฮาด
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพิชชาภา  สามกองงาม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพิชญดา  ช้อยจอหอ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
513
นางสาวพิชญา  วงค์วร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายพิชญุตม์  คำวันสี
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายพิชานนท์  ธูปหอม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ช้างน้อย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงพิชามณชุ์  บุกิ่ง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำจีน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
521
นางสาวพิมพ์ชนก  ทองเสี่ยน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมฆประยูร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเทศ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  จันทร์เพ็ง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชฎาวงษ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงพิมพลอย  ทุดปอ
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงพิมพ์อร  จันตา
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงพิมานันท์  อรุณผล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
530
นายพิริยากร  มาแก้ว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงพิวรรณศา  คงสิบ
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายพิสิษฐ์  หนูใจ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายพีรดนย์  บุญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายพีรพงศ์  ตะกรุดคุ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงพีรภาว์  ศิลพร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงพีรภาว์  สังสหชาติ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายพีรวิชญ์  ดลราษี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายพีระวิชญ์  บุญช่วยสุข
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงพุฒิตา  คะอังกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงเพ็ชพิชา  กิ่งไทร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงเพียงฟ้า  เป้ดทองหลาง
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
546
นางสาวเพียงฟ้า  สียา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงแพรวา  แก่นนาค
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวแพรวา  คล้ายใจตรง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงแพรวา  นาคเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
550
นางสาวฟ้าทิพย์  เหรียญคำ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงภคพร  สังวาระ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
552
นายภัคพล  อุทัยไพศาลวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงภัชภิชา  เปียผ่อง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงภัทรลภา  เสนสกุล
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองย้อม
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภิญโญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงภัทริกา  ยศแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายภาคิน  บางสิม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายภาณุกร  วุฒิธนูทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายภาณุพงศ์  สุทธะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายภาณุวัฒน์  ใจบาน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายภาณุวิชญ์  สมสุข
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายภานุพงษ์  นวลเกตุ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
566
นายภานุพงษ์  ราชอาจ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
567
นางสาวภารตี  ถนัดพงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงภาราดา  เถาว์สิงห์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงภาวดี  สีวระกัน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายภาวัต  ช่วงรัตน์
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงภาวินี  นาคน่วม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงภาสินี  วังสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หันธนู
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายภูกิจ  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายภูตะวัน  แสงเรืองเดช
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายภูบดินทร์  บุญวงศ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายภูมินันท์  ทวีผล
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  คุวาจารย์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายภูริช  ปราบพรม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงภูริชญา  วงค์วร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายภูริณัฐ  จารุมูล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายภูวนัย  แสนคำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
585
นายภููริณัฐ  แก้วยม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายมฆวาน  สวัสดิ์พานิช
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงมนฑิตา  พายัพ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงมนัสนันท์  กับขุนทด
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงมนัสสนันท์  วงศ์ลาภพานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายมนัสสวิน  นากใจ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายมนุเชษฐ์  เพ็ชรวงศ์
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงมัณฑนา  ปารย์จิตติพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
593
นางสาวมันทนา  มั่นปาน
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงมาตา  รุ่งศรี
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงมิยาวดี  สีนาคสุข
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงมิราตรี  ซากกระโทก
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงมุทิตา  บุญกัน
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายเมธวินภัทร์  อธิธนาพรภัคผล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
599
นายเมธา  ชลานันต์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงเมธาวี  ขันคำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
601
นางสาวเมธาวี  เชื้อไพบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายเมธิชัย  พูนแสนรัก
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายยศพล  มีเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
604
นายยอดขวัญ  แก้วดู
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
605
นายยุทธไกร  ศรีซัง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงโยษิตา  พาทอง
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงรติพร  กองพิม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายรพีพัฒน์  พรหมหลำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายรพีภัทร  บุญยวง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายรพีภัทร  หิมพาน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
612
นายรัชชานันท์  ไพจิตร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงรัชนีกร  สุขมั่น
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ศรี
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงรัตติกาล  ทองเสาว์
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงรัตนพร  อุระเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงรินฤดี  น้อยชาคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เทียง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
621
นางสาวรุ่งทิวา  ปัดป้อง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายรุจิภาส  เสียงเพราะ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงรุจิรา  ท่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงรุจิรา  แสงสุทา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงลภัสรดา  คุณแก้วอ้อม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงลลนา  ผองสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
627
นางสาวลักษณืสุรีย์  กรีฑา
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
628
นางสาวลักษิกา  ดวงพิลา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายลัญฉกร  จักทอน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงลัลนา  พัฒตาสิงห์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายลาภิศ  เรืองหิรัญ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สารีวรรณ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงวธูสิริ  กองแกน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงวนิดา  กาเหวา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงวรกมล  ดอกไม้
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายวรเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงวรรณนภา  แจ่มจรัส
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงวรรณวิภา  โตไพร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงวรรณวิไล  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
643
นางสาววรรณิภา  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงวรรณิสา  ชาติไทย
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
645
นางสาววรวรรณ  เผ่าพันธ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงวรัชยา  พัฒน์ขาว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงวรัญญ  น้อยสาคำ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
648
นางสาววรัญญา  พันทำ
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์มล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงวรัญญา  สุนรี
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายวรัญญู  เหลืองศิริเธียร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงวรางคณา  แก้วบุดดี
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงวรางคณา  ผารี
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายวราเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงวราภรณ์  ถาวรรุ่งรัตน์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงวริญา  มีกำลัง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มาตย์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
658
นางสาววริศรา  พาหา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์วัชรานุกูล
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ครุฑเข็ม
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายวสันต์พรรษ  ศิลปศรแก้ว
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายวัชรดุล  โกฏิกุล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายวัชรพล  พรหมประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
664
นางสาววัชราพร  แก้วจิตร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงว่านทิพย์  คำสิงห์
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงวารุณี  ศรีอภัย
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงวิชญาดา  พาจันลา
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงวิภาดา  กุนแกม
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
670
นางสาววิภาดา  เรือนชัชวาล
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงวิภาวี  จันทรางกูล
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงวิมลศิริ  โลนไธสง
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
673
นายวิศวะ  ขำยิ่งเกิด
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายเวโรจน์  ชูเกียรติ์ธนกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายศรณ์ศักย์  เลิศประวัติ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงศรัญญา  จันตื่น
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงศรัณยา  ปันมา
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงศรัณยาพร  ทรัพย์หล่ำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงศรุตา  ปิดสะศรี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงศศิมาล์  วงศ์ยุทธนาพงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงศศิยา  เพชระกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
684
นางสาวศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงศศิวิมล  อินมา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงศสิทร  ศรแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
687
นายศันติภูมิ  ประทุมไชย
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงศิรดา  เรืองสิน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงศิริณา  บุตรโยจันโท
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ส่องแสง
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงศิรินรินทร์  กลิ่นเกษร
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
694
นางสาวศิริรักษ์  เหลาคม
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงศิริวรรณ  วิชัยภาพ
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
697
นายศิวกร  ทัดช่อม่วง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายศิวกร  บดสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายศิวกร  มหาวงศ์นันท์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายศิวกร  สุวรรณวงษ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายศุภกร  แก่นชา
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายศุภกร  วังสาร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงศุภจิรา  แก้วดวงใน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายศุภชัย  ก่วยคำ
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายศุภโชค  เพชระบูรณิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
708
นายศุภณัฐ  เทพโพธา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายศุภพงษ์  จันทร์แสน
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงศุภรดา  เกียรติอุดร
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มหล้า
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายศุภวิชญ์  หมวกแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายศุภวิชญ์  อ่อนน้อมดี
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงศุภัชญา  ทองหล่อ
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายสกลวัฒน์  วงศ์ยศโอฬาร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงสมิตา  ทองสี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายสรวิชญ์  น้อยหน่า
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีมาดี
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายสรวิศ  ศรลัมพ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
723
นางสาวสร้อยศิริ  ธิกะ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายสโรฤทธิ์  ใจปิง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงสลิล  พิมพ์ปรุ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสระ
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายสลิลโรจน์  สิทธิ์ขุนทด
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงสัณห์สิรี  ประนัดิโส
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงสัตตกมล  บุญส่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายสันติสุข  จบเถื่อน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายสายฟ้า  วันชื่น
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงสายไหม  วงจันทา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงสาริน  ปัญญามี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายสิทธิโชค  ทองเสม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายสินธนา  อาสาพล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
737
นางสาวสินีนาฏ  มะลิวัลย์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
738
นางสาวสินีนาถ  ภูครองหิน
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงสิรภัทร  คำมุง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
740
นายสิรวิชญ์  แก้วมาคูณ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายสิรวิชญ์  จันสี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
744
นางสาวสิริญญา  วันอินทร์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
745
นางสาวสิรินดา  ด้วงทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
746
นางสาวสิรินทร์ยา  พันธุ์เขตกิจ
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงสิริมนต์  สารวรรณ
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนคำปัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงสุชัญญา  กุดแถลง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงสุชัญญา  คำแพง
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภันฑ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงสุชานาฎ  สายบุญเจียง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงสุชานาถ  แตงเขียว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงสุชาวดี  ปานเกตุ
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงสุดารัตน์  เกศสาลี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
757
นางสาวสุดารัตน์  ปานเสรี
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลาคม
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงสุทธิดา  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงสุธารทิพย์  เทียนธูป
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงสุธาสินี  คงทราบ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงสุพัตรา  ชินโคตร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วโสตร์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บรรจงฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงสุพิชญา  คำหวาน
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
768
นายสุภคม  ห้าวหาญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงสุภัทรา  ทะสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
770
นางสาวสุภัสสรา  ภาประเวช
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงสุภาวดี  รักอยู่
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงสุภาสิณี  เพชระกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายสุรเสกข์  เตโช
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงสุรัมภา  ขานพรหม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงสุรินทิพย์  จอดนอก
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สอนชา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงโสภิตา  โตสมภพสันติ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงหทัยรัตน์  มณีบู่
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายหรรษา  ชัยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
783
นายอชิตพล  ศรีบุรินทร์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงอชิรญา  ทองเฟื่อง
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
786
นายอธิป  อินธิศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงอนันยา  ขาวนวล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายอนุชา  ชินคำ
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายอนุชิต  ปิดจะดี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
790
นางสาวอภิชญา  ธูปบูชา
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงอภิชา  สุขพุทธ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายอภิณัฐ  ทองอำไพ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายอภิภู  เจษฎาวรางกูล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์ศักดิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายอภิวิชญ์  ยาโต
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงอภิษฎา  เอี่ยมป้อ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงอรจิรา  ฮองกูล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงอรปรียา  รุ่งเจริญ
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงศ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวอริสรา  กองมงคล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงอริสรา  จำนงการ
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงอริสา  จันทร์สระแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงอรุโณทัย  ธูปเทียน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงอลีนา  สุธงษา
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายอักษรศิลป์  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงอัจฉราพร  สุขศรี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายอัจฉรินทร์  จันทร์เที่ยง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วแท้
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงอัฐฉริญา  สุขวิชัย
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายอันดามัน  อุทุมภา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายอัศวิน  คงน้อย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายอัสสชิ  บัวชุม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงอารียา  ละดาดก
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
816
นางสาวอารีย์  บุตรบุญชู
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายอุดมโชค  แสงนก
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายอุดมทรัพย์  แก้วยม
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงอุมาภรณ์  พันธ์ใย
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงเอมวลี  มีสุข
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงเอสราพร  บัวช้อย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายเอื้ออังกูร  ญานสว่าง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น