ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 241 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ดีอินทร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  บุญ​ภิละ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  ภารไสว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกชพร  ภู่เพียร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชพร  สันติวีระการ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปานแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกพรรณ  บัวตรี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
8
นายกนกพล  แก้วเกล้า
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
นายกนกพล  เปลี่ยนขุนทด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกมลชนก  นิรมล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกมลชนก  ฟั่นแจ้ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกมลชนก  เหมือนทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกรภัทร์  ปัญโญใหญ่
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกรมณี​คราญ​  จรัสศรี​
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรวรรณ  หิรัญนารานริทธิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกรวรรณ  อิงศรีวรกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกรินทร์  บุญด้วง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกฤชนนท์ฺ  ห่านสกุล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤชรัตน์  กลั่นคำ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤต  พะโยม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
นายกฤตธี  ปานทอง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกฤตพร  วงค์สะทำ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤตเมธา  นาคสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกฤติกร  บรมวุฒิธนา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
29
นายกฤติพงษ์  นาสมวงศ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
นางสาวกฤติมา  พุ่มชม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกฤศ  สถิตพนาวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤษณัฐ  พิริยะพงษ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤษตเมธ  สิทธิไกร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 242 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นางสาวกฤษติญาวัลย์  สังกัดทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
37
นายกฤษมงคล  รัตนถาวร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกวิสรา  พีรภูติ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายก้องภพ  เลี่ยมพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
นายกอปรวิทย์  กรมน้อย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัญญณัฐฎฺ์  หาสาตร์สิน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญภัทร  คร้ามศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัญญากานต์  พ่วงกองนะกานต์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวกัญญาณัฐ  คงบาง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
45
นางสาวกัญญาณัฐ  อบเชย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คุ้มญาติ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงนาค
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุขสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หอมยามเย็น
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพสิฐสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกันต์กวี  หรูจิตตวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกันต์ณุพงษ์  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกันต์ธกานต์  คงกล่อม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกันตธีร์  ม่วงทอง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
นายกันตพงศ์  นาสอน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
นายกันตพล  ศรีนาง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
นายกันตพัฒน์  ทวีวิกยการ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนาจรรยา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
นายกันตภณ  มีมา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกันตา  อิงศรีวรกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกันตินันท์  บุญนวล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวกันธิชา  นนทลีพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกันย์นวพร  เพชรนิตย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัลยากร  ประสพสุข
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกานต์กมล  รัตยา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายกิตติกวิน  สุทธิแสน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายกิตติพัทธ์  เจริญชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 243 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกิตติพิชญ์  อัครฐานุกุล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชื่นทิม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกิติมา  บุญมี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกิรณา  ฟักเจริญ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกุลจิรา  ไทยเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญนะ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวกุลนิษฐ์  อาษา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุญชู
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกุลศิริ  เผือกแดง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงแก้วญาดา  ขลุ่ยนาค
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงแก้วตา  ทันจันทร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงขวัญข้าว  แข็งขยัน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวขวัญจิรา  ใจเที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณทะ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงเขมิกา  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายคชภัค  บุญวิธวาเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายคเชน  มาชม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
นางสาวคฑามาษ  อำนาจศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายคณบดี  แปลกอ่อง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
นายคณาธิป  กลิ่นทับ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
นายคณาธิป  เชียรเจริญ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
นายคณาธิป  สุขใจ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
94
นายคณาพัฒน์  เชียรเจริญ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายคมวุฒิร์  จำปาทอง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายคุณานนต์  ครุฑรัมย์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
นายโฆษิต  ศุกลรัตน์มณีกร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจณิสตา  ทองแบบ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจตุรพิธ  โพธิศรี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
101
นายจักริน  จูเทศ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงจันทร์ชยาวีร์  นาคสิทธิวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงจันทร์สุดา  บริยัง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงจารุจิรัสย์  โยมะบุตร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 244 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงจิดาภา  ขุนสุริยะ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจิตสุภา  นพณัฐธนากุล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จั่นผ่อง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวจินต์จุฑา  เหล็กสิงห์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
นางสาวจินตวรรณ  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายจิรณนท์  เหลืองวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายจิรภัทร  บุญเที่ยง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายจิรภัทร  แสนยศ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายจิรวัฒน์  สิงหฬ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักยิ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายจิรัฎฐ์  เดชพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายจิราพัทธ์  พันธ์แซง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายจิรายุ  โพธิ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายจิรายุทธ  ดวงภูเมฆ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายจีรพัทธ์  สวนทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงจีรภัทร์  ภู่ผะกา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงฉัตรทิพปภา  เทียมทัน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงฉัทชนัน  โหระเวช
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายเฉลิมกฤษฎิ์  เจวประเสริฐพันธุ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงชญาดา  วิโรจวานิช
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
134
นายชญานิน  ประทิศ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชนกนันท์  หุ่่นฉัตร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายชนกันต์  วงษ์นิ่ม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงชนนิกานต์  พิมพา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายชนวีร์  ปินทะยา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายชนสรณ์  กาซัน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
นายชนะชล  จันทร์โชติ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 245 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชนะพล  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงชนัญญา  เสาร์แดน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชนัญธิชา  ปัญญาสงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
144
นางสาวชนัษฎา  ตรงต่อกิจ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แดง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงชนาภัทร  เรือนก้อน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชนิกานต์  แดงสีดา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวชนิดาภา  ชุ่มวารี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายชยพล  บูรณะชนอาภา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายชยพล  วงษ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายชยพล  หัสแดง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมมา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายชลธาร  คำเหล็ก
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวชลธิชา  พุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายชลธี  สมเผือก
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายชลภัญญ์  ขำสินธุ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงชลิตศา  ศรีกอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายชวนภ  ศรีระพงษ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายชวพล  อัมรินทร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายชวรัตน์  นิ่มพริก
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วลบ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คชนิล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายชวิลพงศ์  กิจชิด
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายชวิศ  พงษ์นรินทร์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชัชชา  ชัชยกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
168
นายชัชฤทธิ์  ดวงปัญญาสว่าง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชัญญานุช  ธนูศร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
170
นายชัยณรงค์  แจ่มดี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่เติ๋น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายชาคริต  ทวีไชย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายชาคริต  พัฒนคูหะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายชานน  มงคลพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
175
นายชายชล  ใจน้ำ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 246 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นางสาวชาลิสา  หลวงใจ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
177
นายชิตณภูมิสิษฐ์  เนื้อไม้ชญา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายชินาธิป  สุวัฒนะโสภณ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงร่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายชิษณุรักษ์  วงศ์พิภพมงคล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวชุดากานต์  ยาวขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนเมือง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัจยุตโภคิน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เจริญไทย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชุติรดา  หลวงศรีราษฎร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายโชติวัฒน์  เทพไทย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายไชยกร  พันธ์ชัย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายไชยนันท์  รัตนมณี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวญาณภา  โพธิ์ดง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงญาณิชกานต์  สถาปัตย์สิริ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงญาณิน  สุขสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์​
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงญาณิศา  หุ่นฉัตร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงญาดาพัฒน์  พัฒนทวีสินสกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายฐปนกุล  สืบจิตต์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายฐากูร  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายฐาปกร  เชื้อคําลือ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อัญชิษฐานนต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงฐิตารีย์  พัฒนาพานิชกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
204
นายฐิติกร  สุ่มทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงฐิติพร  กิตติธาราทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายฐิติพันธ์  ดีพร้อม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงฐิติมา  สดุดี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายฐิติวัฒน์  มาฉิม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
นายฑารัตน์  โตบึงกอก
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 247 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองเอม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวณกานต์  โท้ทอง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณชนาถ  รัตนพิเชฐกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงณญาดา  เหลืองทองนารา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายณฐฏ  ผดุงนึก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงณฐพร  มีพาด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายณตศร  อภิวงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
220
นายณภัทร  ทองชาวนา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณภัทร  โพธิ์เรือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
222
นายณภัทร  ศรีรพีพัฒน์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายณภัทร  สายทิพย์จันทร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงณภาภัช  ชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
225
นายณรงค์ศักดิ์  ญาณวิจิตร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณฤดี  ลิ้มคงงาม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายณวัฒน์  วิวัฒน์ยุวะถาวร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวณัชชนก  นิเวศน์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายณัชชนม์  เสาวกูล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณัชชา  ส้มลิ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
232
นายณัฎฐกิตติ์  ยิ่งยง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณัฎฐ์ชนล  ศรีสรรพกิจ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ทรัพย์สุข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวณัฎฐา  แถลงกัน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จูงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณัฏฐพร  ปาลาศ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
238
นายณัฏฐพัฒน์  บุตรสิงห์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัฏฐวี  นาคำ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายณัฐกมล  คันธี
ม.1
โรงเรียนนครไทย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไกรพัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายณัฐชนนท์  จำปาทอง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณัฐชยา  แดงอาษา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐอุดมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายณัฐฎดนัย  ศรีสาคร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 231 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
นางสาวณัฐณิช  เขตสมัคร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวณัฐณิชา  โชติรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนะวงศ์ธนาสกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวณัฐณิชา  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  สิทธิ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานเขียว
ม.1
โรงเรียนนครไทย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายณัฐนน  นาคน้อย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
นายณัฐนนท์  ยกตรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายณัฐนนท์  อินต๊ะ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงณัฐนรี  ดีดน้อย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณัฐนันทน์  เตชะสืบ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายณัฐนันท์  บุญศิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายณัฐนันท์  เสือมั่น
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวณัฐนันท์  โสภา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมตา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
262
นางสาวณัฐพิมล  โกศัย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑถ้วย
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายพงษ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายณัฐภูมิ  ช่างด้วง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฐมน  อู่ทองมาก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
268
นายณัฐวุฒิ  ทองงาม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงณัณฐิชา  มุกสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายณ่าณเจ้า  เปรมประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณิชา  ศกุลรัตน์มณีกร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณิชากร  เรืองเที่ยง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวณิชาภัทร  แก้วหิน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณิชาภา  เกตุน้อย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณิชารีย์  คำพา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงณิฌา  ภักดิ์ประไพ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงณีรนุช  สิงห์โตทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 232 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงดลพร  ศรีวงษา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงดาริศรา  ปั้นประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายดาวิ ยูทาโระ  ทรงเจริญ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์ธารทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายต่อศักดิ์  โพธิ์คง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวตะวันฉาย  ชาญวิชัย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
นายติณณภพ  สิงห์คำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายติณณ์  พุ่มสอาด
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
นายติณณ์  เมฆอรุณกมล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายตุลา  คงอินทร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายเตชิต  เปลี่ยนขำ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายเตชินท์  ตั้งเกียรติไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายเตชินท์  ศิวิลัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายทรงสิทธิ์  พันเรือง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
นายทรัพย์นเรศวร์  เซ้งเครือ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายทริสเตน จอร์จ  เอเวอรี่
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายทักษ์ดนัย  พรหมขจร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
นายทักษิณ  แก้ววงษา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายทัศนนันท์  นาคบุรี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงทิพฎิญากร  มีไชยโย
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
นายทิม  มากบุญ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายทีปกร  โกษาจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายแทนคุณ  พรหมมา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงแทนใจ  ด่อนน้อยจริง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายแทนไท  สมฤทัย
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายไท้ทวารัติ  ภักดีโต
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายธณนนทน์  ธะนะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
312
นายธนกร  ประสิทธิ์ไทย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายธนกฤต  เกิดแพร่
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายธนกฤต  ขุนบรรเทา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 233 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
นายธนกฤต  เปล่งขำ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายธนกฤต  มาศรี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายธนกฤต  ราวิล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายธนชาติ  สุวรรณทัต
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธนโชติ  เพาะผล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
นายธนดล  พลูทวี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธนดล  เพาะผล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธนดล  มั่นมาตร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายธนเดช  ก่อพงศาสตร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธนธิป  นามเมือง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายธนเนตร์  ขาวพรต
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงธนพร  คำรังษี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงธนพร  พิลึก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงธนพร  สุกากิจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายธนพล  จันทะคา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงธนภรณ์  กาสุด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงธนภรณ์  รอดเทศ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายธนภัทร  คำสวน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายธนภัทร  รักฉาย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธนภัทร  ริ้วงาม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
นายธนภัทร  อิ่มกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
341
นายธนภัทร  อุประ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
345
นายธนวิชญ์  ปิ่นเกตุ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายธนวิชญ์  เฟืองชงมณี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายธนวิชญ์  อมรวิริยะ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
นายธนวินท์  ประหยัดทรัพย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายธนวินท์  วงศ์ครุฑ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายธนัช  สุขสันต์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 234 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงธนัชชา  กันมา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงธนัชชา  จำปางาม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงธนัชชา  เผือกอ่อน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงธนัชชา  ภูฆัง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายธนัชทัพพ์  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธนัชพร  กิติอาษา
ม.1
โรงเรียนนครไทย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงธนัชพร  สิริจินดาสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงธนัญชนก  วรรณฤกษ์งาม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงธนัญญา  เลิศนิบุนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายธนัท  เจศรีชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายธนากร  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายธนาคาร  มงคล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายธนาธิป  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายธนานพ  เล็กพันธ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงธมนวรรณ  กระบาย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายธรรศ  เพ็ชรชนะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
369
นายธวัชชัย  คงถาวร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงธัชกร  อยู่เครือ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เรืองฉาย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงธัญธนพร  จันทร์คุ้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงธัญนันท์  ดาวดึงษ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
376
นางสาวธันยชนก  ศิวสัตตพร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงธันย์ชนก  ฉิมนาค
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
378
นายธิติ  เจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงธิรดา  ทองเพชร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงธิษณามดี  วรรณฤกษ์งาม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
381
นายธีภพ  ดอนจิ๋วไพร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายธีรดนย์  เทียนดี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธีรภัทร  จิตต์รำพึง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธีรภัทร  รัตนจินดา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 235 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธีรเมธ  เปี่ยมไหวพริบ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายธีรยุทธ  ฉายสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงนฐภัทร  รัตโนภาส
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายนนท์  พริ้งสกุล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงนพเก้า  ชูหลำ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายนพคุณ  คงทน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายนพณัฐ  รัตนปริญญานนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงนพรดา  เหลือแย้ม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
397
นายนพสร  ขมินทะกูล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงนภษร  ไชยะโสดา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวนภัสวรรณ  สุวรรณเทพ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายนโม  อินถาวร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายนราธิป  ศรีแย้มวงศ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายนราวิชญ์  มุ่นเชย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงนลิน  สุธนะดิลก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงนวญณพรร  จุมพรม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงนวพร  ยางผสม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวนวพรรณ  ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงนวรัตน์  เลิศเสม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
409
นางสาวนววรรณ  ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายนัฐภพ  คีรีเวช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายนัฐภูมิ  ทรายทอง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงนัทธมน  โค้วเจริญ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงนันท์ธนาภา  ดีแจ้ง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงนันท์นพิน  ผ่องใส
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
415
นางสาวนันท์นพิน  ส่งชื่น
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวนันท์นภัส  วิทยาสิทธิภาคย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายนันทพงศ์  บุญธรรม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายนันทพงศ์  พงศ์วรเวชกุล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงนับทอง  ทศกร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 236 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงนารา  ยุบล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
422
นางสาวนิชานันท์  กันทา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
423
นายนิติธร  ยศหนองทุ่ม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงนิพาดา  เหมือนเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
425
นายนิภัทร์  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงนิภาธร  เปสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงนุชวรา  คงภู
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวบงกชมาศ  ดอนสมไพร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
นายบรรณศิลป์  เนตรผาบ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนราช
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
431
นายบุญเกรียงไกร  บุญกอแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญบุตร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงบุญณิศา  นิเวทนา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
434
นายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงบุษกร  ดีน้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
436
นางสาวบุษกรณ์  อินกอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายเบนยามิน  มารศรี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายปฏิพัทธิ์  พึ่งพร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายปฏิภาณ  ปลั่งศรี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายปฐวี  พรมรักษา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงปพิชญา  กงมล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายปภังกร  มีเวชสม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงปภาวิชญ์  เขียวปั้น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
446
นายปภาวิน  ท่าโพธิ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
นายปรมิทธิกร  ศรีปา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
449
นายปรวีร์  ทองพาน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงประกายรุ้ง  ศรชัย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายปรัชญา  ปลั่งศรี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงปริยกร  อริยะดิบ
ม.1
โรงเรียนนครไทย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงปริยากร  วาทะธีระกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ห้อง 237 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายปรีชานนท์  คุ้มทัศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงปรียาภัทร  แป้นน้อย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
458
นางสาวปวรพร  นิยมถิ่น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงปวริศา  จิวะวิทูรกิจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวปวริศา  เพ็ชรแวว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณพราม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงปวีณ์กร  นุชรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายปองพล  ูลูกอินทร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายปัญญาดี  โสภา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงปัญญาพร  หอมสุ่ม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปัญญาวี  คำแหงรส
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ฟักปลั่ง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญมีจิว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
471
นายปาลณุวัฒน์  ก้อนอินธนานันท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงปาลิกา  สีสุกใส
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
476
นางสาวปิยธิดา  โปตวนิช
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนะทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปิยนันท์  เพ็งเทศ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายปิยพนธ์  สุขสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายปุญญพัฒน์  นรถี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงปุญญิศา  จันทะคุณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงปุญญิสา  สืบสายอ่อน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายปุณญพัฒน์  เศรษฐพิทยากุล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายปุณณ์กัณฐ์  รัตนพิเชฐกุล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายปุณณศิษฐ์  กิตติชัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายปุณณสิน  ปลัดเทศ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงนิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงปุณยนุช  อัษญคุณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงปุณยภรณ์  โสมพัฒนพงษ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 341 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงปูติลดา  ทรัพย์รอด
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายเป็นหนึ่ง  สงวนสิน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงไปรยา  วาทะธีรกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายพงศกร  ลิ่มผาติ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายพงศภัค  รอดพงษา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
498
นายพงศ์ษาณนท์  จันทร์วิลาศ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
499
นายพงศ์อมร  จิตตเมตตากุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงพจศณนท  ขันเเก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายพชร  ทองเพชร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายพชรพล  เหล็กไทย
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายพนมกร  ดอนจิ๋วไพร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงพนิตพร  กลั่นหวาน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงพรจิรา  ยอดเกตุ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงพรชนิตว์  ลาบุญ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพรชิตา  บุญมาวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพรนภัส  ชลายะนนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
512
นางสาวพรนิภา  สังข์มีน้อย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
513
นางสาวพรปวีณ์  ภคทิพากร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
515
นางสาวพรรณนิภา  โรจนนิติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
516
นางสาวพรรณพร  ตรงนิติธรรม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  จันทร์ผูก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงพริมา  แพรขาว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายพลกฤต  เทพคุณ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
520
นายพลพล  มาตยาคุณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายพลวัต  บ่อสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
523
นางสาวพัชรพร  หาธรรม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายพัชรพล  ตาวงศ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
525
นางสาวพัชราภา  เหมบุรุษ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 342 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงพัฒน์นรี  หมอนแพร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงธ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายพัฒนัสศักดิ์  สุขนรินทร์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
529
นายพัทธดนย์  ดิษฐ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุลี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายพันธวัสส์  ขันกสิกรรม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงพันนิตา  เพชรทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายพัสวีร์  ฉัตรเมืองปัก
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงพิชญธิดา  คงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นเมือง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงพิชญธิดา  พากเพียร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงพิชญา  ตันเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงพิชญานันท์  อินทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
541
นางสาวพิชญาภา  ทัดเที่ยง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงพิชญาภา  สมยาโรน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงพิชญาภา  สีสังข์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
545
นายพิชญุตม์  เอกธรรมสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายพิชาพงศ์  ติดเทียน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงพิชามญ  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แช่มเทศ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายพิเชษฐ  โตสมบัติ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายพิทวัฒน์  ตรงสกุล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายพิพัฒน์  ไวเชียงค้า
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
555
นางสาวพิมชนก  บุญโชติ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โชติกรกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงพิมพิกา  สีขาว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงพิมพิศา  สุดสะอาด
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 343 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงพิยดา  เกิดพูล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายพิริยะ  เชิดชู
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
564
นายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายพีรกานต์  จันทร์เกิดผล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายพีรพัฒน์  บัวทองศรี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายพีรภูมิ  อินทร์หน่อ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายพีรศักดิ์  อินเลื่อมใส
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายพุฒิพงศ์  โตพงษ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายพุทธาทิจจ์  กลั่นกลิ่น
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สิริโชติธนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทรงยุติธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
575
นางสาวเพิ่มพร  วงศ์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงแพรวา  ห้องมา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวภควรรณ  เดชอิ่ม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายภควัต  น้อยบุญธรรม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
579
นายภรัณยู  อยู่ทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงภวิษย์พร  อินทรา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงภัคจิรา  จตุรทิศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงภัททสิรินทร์  พัฒนเจริญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
583
นางสาวภัทมน  น้อยหัวหาด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายภัทรพล  สวนประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สถาปัตย์สิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายภาคิน  คงคา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
587
นายภาณุพงศ์  ไพรวัลย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายภาณุพงศ์  สุขเสริม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายภาณุพงษ์  สภานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายภาณุวัฒน์  น้อยหัวหาด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
591
นายภานุกร  ปิ่นสกุล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงภาวิดา  แท่งเงิน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงภิญญดา  ปานทิม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงภิรฌา  ฟักศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงภีมพรดา  บุญดา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 331 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายภุชรักข์  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
597
นายภูดนัย  ยอดบุรี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายภูฟ้า  มิ่งดู
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายภูมินทร์  ริพล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุทธิมณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงภูริชกร  โตงามรักษ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงภูริชญา  ปันทะ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงภูริชญา  พนมมาศ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
607
นายภูริณัฐ  เฉลิมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
608
นายภูรินทร์  สุขใย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายภูริภาคย์  บัวแดง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายภูรี  พงษ์มาลา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายภูรีกิตต์  ขำนาพึง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายภูวเดช  อยู่ม่วง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายภูวิศ  บัวประชุม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายภูวิศ  ฟักแฟง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงภูษิตา  ใบไพศาล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงมณธาทิพย์  ดอนงาม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
617
นายมนต์ธัช  คล้ายแท้
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงมนปิญา  อริยะวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธวงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงมนัสวี  แก้วแจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงมานัทญานันท์  ธาดาประภากร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงมาลิสา ริซ่า  วากเนอร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายมุขพล  วิชาโคตร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายเมธัส  กันมา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายเมธัส  ยิ้มกล่ำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายเมธาวิน  ตุ้มสุข
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุนด่าน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ถิ่นจอม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายยศกร  โท้ทอง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงยุคลธร  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
นางสาวโยษิตา  ลักษณะวิเชียร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายรชต  มั่นจีระ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงรชตวดี  ชัยมงคล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายรฐนนท์  สนประเทศ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงรดา  สุขสา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
638
นายรพีภัทร์  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงรมิดา  ภู่ระย้า
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายระพีพัชร  ประเสริฐศรี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงรักษ์อักษร  สำเร็จงาน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายรังสิมันตุ์  พันธุ์ธนวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายรัชพล  ขันทจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงรัญชนา  เทียมนุช
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายรัฐกานต์  ม่วงสวน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายรัฐภูมิ  เพ็ชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงรัตน์รพี  ลีฬหะวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงรัตนาวลี  คำวิเศษ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงริณณพัชร  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงรุจิดาภา  สุกลรัตน์มณีกร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ธนวรรณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงลลนา  จันน้อย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงลลิตภัทร  วังอินตา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
659
นางสาวลัทธพรรณ  แก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายวชิรพงศ์  บุญญมัติ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายวชิรวิชญ์  จิราภรณ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงวนัชพร  เกิดไชย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายวรชยุต  หยวกยง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายวรณชัย  รักษาล้ำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายวรพงษ์  ไชยเวช
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
667
นายวรภพ  อนันต์ธนาโรจน์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายวรเมจฆ์  ทิมจันทร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
669
นายวรเมธ  โฉมอุปฮาด
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
671
นางสาววรรณกานต์  อยู่หลาย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงวรรณพร  ป้อมกระสันต์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงวรรณภักสร  นันทิภาคย์มูลกิจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงวรรณริสา  อ่องสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงวรรณอนงค์  จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงวรรัต  ศิริมี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
681
นางสาววรางคณา  รอดสการ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงวราห์รัตน์  สำรวล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายวริศ  ทวีผล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายวริศ  เวชกรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงวริศรา  มาตพร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายวรุตม์  มาศสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายวสุวัฒน์  สิงห์แก้ว
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายวัชรเกียรติ  ขุนณะ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายวัชรพนธ์  พุ่มทอง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
691
นายวัชรพล  อยู่ดี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองทัศน์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายวันชนะ  เกิดภู่
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงวิชญาพร  ปาลาศ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงวิฑิตา  อยู่ครอบ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงวิภาพร  ปริกเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงวิภาวี  งามเถื่อน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงวิราคา  คชนิล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงวิริยา  ปิงเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงวิไลวรรณ  พุฒศิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
702
นางสาววิศรุตา  ชัยเพชร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
703
นายวีรภัทร  มะลิวงษ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
704
นายวีรานันท์  เหมรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
705
นางสาวศกลวรรณ  เห็มทอง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
707
นายศรวัสย์  ธนาสิริวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายศรวัสย์  ศรีสาคร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายศรัณพร  บินธัญญะ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ้มตระกูล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
711
นายศราวุฒิ  สีขาว
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
712
นางสาวศรีรัตนา  กสินมนุษย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงศศิธร  ปั้นประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงศศิธร  หงษ์ทองคำ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงศศิประภา  เนตรจินดา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายศาสนา  แสงสุข
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงศิรภัสสร  โฉมทรัพย์เย็น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริมาก
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงศิรภา  วชิราศรีศิริกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายศิรวิทย์  นรถี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงศิริกัลยา  นัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนนครไทย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงศิริกัลยา  เลิศธรรมชัย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงศิริกาญจน์  หวังตระกูลดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญกิจวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายศิริวัฒน์  อ่อนจันทร์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายศิลปศาสตร์  ดีนิล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายศุภกร  ถิ่นพังงา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายศุภกรณ์  แม่งมา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
733
นายศุภกฤต  ใต้กิ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
735
นายศุภกิจ  จันทนะชาติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 335 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
นายศุภกิจ  พรหมสา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายศุภฤกษ์  บุญเย็น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
741
นายศุภากร  หินเธาว์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มากร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยาทา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุงดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงสตรีรัตน์  ศรีคง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายสรศักดิ์  แก้วพงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
748
นางสาวสรัลรัตน์  สนสุรัตน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขาวทุ่ง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงสวรรยา  อ้อยหวาน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
751
นายสหพล  พาดกลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายสันติภาพ  ชีพธำรง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายสานิตย์  เขียวดอกน้อย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
754
นายสามหมอก  จอปา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงสาริศา  สุรินทรางกูร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายสิทธา  แงะสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงสินี  สรรคพงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายสิรดนัย  สุรีรัตนันท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายสิรภพ  กิตติวรการชัย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายสิรภพ  สุขคง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายสิรภพ  อิ่มสุขศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายสิรภัทร  ทองทา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายสิรวิชญ์  ตาชะนะ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงสิริกร  ศรีบรรเทา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สามิตร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงสิริฉาย  ข่มอาวุธ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
768
นางสาวสิรินารถ  ขาวสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงสิริพร  ดิษใจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงสิริพรรษา  ไพบูลย์วรพิสิฐ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 336 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงสิริภา  ไชยา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงสิริยากร  สาพิมราช
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงสิริวจนะ  แก้วสมนึก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงสุกฤตา  เจศรีชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์บรรจง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงสุชัญญา  นันทะสิงห์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายสุชาครีย์  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงสุชานันท์  แสงรัตน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงสุดที่รัก  สวัสดิ์นะที
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงสุตาภัทร  จีนหลักร้อย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายสุทิวัส  เอี่ยมอ่อน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงสุพัชญาณ์  แซ่ด่าน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงสุพัตรา  หล่อพัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงสุพิชญา  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงสุพิชญา  ทาใจ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงสุพิชญา  สีขาว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงสุภัชยา  ชลายะนนท์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
795
นางสาวสุภานันท์  เสือมั่น
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทาสงค์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงสุภาวีณ์  พันทวี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงสุภิญญา  เกตุนิล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายสุรพงษ์  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายสุรยุทธ์  จันทร์สกุลณี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายสุรวีร์  สุริยะลังกา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงสุวนิชชา  ดำเรือง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงสุวภัทร  เชยจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงสุวภัทร  พ่วงแผน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายสุวรรณภูมิ  กาวิน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 337 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงสุวิชญา  บัวเกตุ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
807
นายเสฎฐวุฒิ  ทรัพย์โฮ้
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
808
นางสาวหงส์ทอง  ชัยกิจวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงอชิรญา  ชูหลำ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายอดิทีปย์  แซ่วี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายอดิเทพ  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงอติกานต์  เขียวดี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายอธิคมชัย  นวลขาว
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงอธินินท์ธาดา  ยศรัตนธนันท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายอธิป  กองลาแซ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงอนัญญา  สุชาติธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายอภิชา  พรหมสนธิ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
823
นางสาวอภิสรา  ศิริวัฒนไพศาล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิมาตย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงอรปรียา  ยิ้มท่าโพ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงอรรัมภา  ปทุมมาศ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงอรรัมภา  พรมส้มซ่า
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
828
นางสาวอริยา  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
829
นางสาวอริยา  สมทบเจริญกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงอริสา  สีมาตา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงอริสา  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงอริสา  เหล็กเพชร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายอัครชัย  นาคอาจหาญ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายอัครพล  สาทอง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงอัญชิสา  ใยบัว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
837
นางสาวอัมพาพันธ์  มินรินทร์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
838
นายอัศม์เดช  อัยรา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายอารดา  จรัญรัตนศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
840
นายอิทธิพัทธ์  กุมภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ห้อง 338 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายอิทธิพัทธ์  คุ้มทัศ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
842
นายอิธิพัทธ์  กิ่งโก้
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
843
นางสาวอินทิรา  ปานกรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายอิศรา  ศิลาเกษ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายเอกรัตน์  บำรุงพงศ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ห้อง 422 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
846
เด็กหญิงกชกร  บุญทา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงกชกร  พ่วงบางโพ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงกชญดา  จันทรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงกนกกานต์  สมวานิช
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายกนกไผท  กาวี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
852
นางสาวกนกพร  ทองเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงกนกพร  ปัทมานุกูล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวิมล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงกมลชนก  ดีบุกคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงกมลชนก  อัศวกิติพงษ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจเป็ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
859
นางสาวกมลวรรณ  ทุ้ยแป
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
860
นางสาวกรกนก  ขำดำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายกรองยุทธ์  คำภีระ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มเล็ก
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
864
นางสาวกฤติยา  เขี้ยวงา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายกฤษณชัย  มาพริก
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงกวิตา  แดงวิจิตรวรกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงกษมา  ปาด้วง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายกษิดิศ  บุญล้อม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
870
นายกษิดิศ  วิทยอาภา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายก้องภพ  เลอศักดิ์ธนากร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายก้องภพ  วันเเก้ว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายก้อภพ  จุลรังสี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณภักดี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงกัณฑิมา  สีทา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขขำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  คุ้มอักษร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงกานตนรี  เสาวภา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แตงริด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงกานต์มณี  สหัสธรรมรังษี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ห้อง 423 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กหญิงกานตรัตน์  แก่งอินทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายกานต์  ชุ่มเย็น
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงกิตติกานต์  โห้ทองคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายกิตตินันท์  ท้าวอาศา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
885
นายกิตติพงศ์  เกตุวงศ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายกิตติพัฒน์  ต้องไม้
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นจาด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายกิตติวัฒน์  เล็กวิไล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงกุณธิดา  ไชยะกอน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายกูลอมร  ต่ายลำยงค์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงเกศเพชร  คลังเพชร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงแก้วขวัญ  ภูสี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
893
นายไกรษรสีหะ  กองแสน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงขวัญ​ฉัตร​  พลสวัสดิ์​
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนิลทิน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงเขมจิรา  พุกอินทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
897
นายคงกระพัน  ดอนท้วม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายคณนาถ  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายคณิน  น้อยศิริ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงจรัสลักษณ์  ปั่นจีด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายจักษ์ณรงค์  ธีระเเนว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงจ๊าด ละออง มัดเดอแลน  เฟสซารด์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
903
นางสาวจิณห์นิภา  เจริญเกษมวิทย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายจินตปัญญา  เรืองเสน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายจิรโชติ  หลาวเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงจิรดา  ชุมภูกา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายจิรวัฒน์  ปิ่นรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมพันธ์ใจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายจิรายุ  ทองมีมา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำพวง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรุใหญ่
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงจุรีพร  ชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
913
นางสาวจุฬาภัคร์  ก้อนทองคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สุวรรณจัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
915
นางสาวชญาดา  เข็มภู่
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ห้อง 424 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
916
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปันคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงชญานิศ  ใสสีสูบ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเขียว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงชญานี  บุญเมือง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงชนม์นิภา  รุจนวิศาล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์วิชัย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงชนัญธิดา  เทพบ้านไร่
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงชนันญภัค  แสงสาย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงชนาภา  ทองอยู่
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงชนิกานต์  ญาณประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงชนิดาภา  นาคสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงชนิดาภา  อ๊อดกัน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
928
นายชนิตพล  พรหมชนะ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงชนิษฐา  เกื้ออารีนันทวุฒิ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงชมพูนุท  แปรงทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงชยิสรา  พุ่มจีน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายชลกันต์  บัตรมาก
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงชลิญญา  เต๋จ๊ะ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายชัชติภูมิ  อุ่นเอมใจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายชัชวาล  ชื่นชม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายชัยทัศน์ชนะเทพ  ต๊ะปัญญา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
937
นายชัยธวัช  เเก้วกองทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายชินาธิป  อินฮุย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พ่วงสมจิตร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภพ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงฌามรมาศ  แดงกองโค
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
943
นางสาวญาณินท์  เถื่อนทัพ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงญาณิศา  คงเกตุ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
945
นางสาวญาณิศา  พรหมแก้วต่อ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงญาดา  สกุลโพน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายฐานพัฒน์  สุขเสริมศาล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายฐิติกร  เกื้อเม่ง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงฐิติกานต์  คำทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงฐิติมา  ชูเอียด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ห้อง 425 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
951
เด็กชายฑีฆายุ  มูลเมือง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายณฐกร  วงษ์ดอกไม้
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายณฐกฤต  นาคเหล็ก
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายณธศร  มงคลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายณพิชญ์  จันทา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายณภัทร  โชติรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
957
นายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงณัชชา  จิรภัคโภคิน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูโชติ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายณัฐชนน  มะตัน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายณัฐกร  ศรีโยธา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นเจ๊ก
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยเมือง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
964
นางสาวณัฐจิรา  แปงการิยา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงณัฐชยา  สอนราช
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันสาวดี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงณัฐธิชา  แสงไทย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิสัตย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มเมือง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
974
นางสาวณัฐนิชา  พาสพิษณุ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายณัฐภูมิ  กาทองทุ่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงณัฐวดี  คัณธานันท์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงณัฐวดี  แจ้งประพันธ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์จันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
980
นายณัฐวุฒิ  สังคารัตน์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฮ้อ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงณิชา  บุญแสง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงณิชากร  ทองน่วม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงณิชากร  บรรเลงสวรรค์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทาทับ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ห้อง 426 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
986
เด็กหญิงณิศารยา  จันเรียน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายด.ช.โสภณวิชญ์  กิตติธงโสภณ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงดวงกมล  รักโถ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงดุสฎี  อินสัน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
990
นางสาวดุสิตา  อินสัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายแดนสยาม  สั่งการ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายตันติยาวัติ  สรงทาน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายเตชินท์  มั่นจีระ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงถาวรีย์  ขันใจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
995
นายทรงภพ  คำสวรรค์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายทศธรรม  พิญญาพงษ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายทักษ​กรณ์​  เเก้วคต
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
998
นายทัตต์ดนัย  บุญเอม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงทิพย์วรา  หาญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงทิพสุดา  มณีเฉลิมวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายธนกร  ใสสีสูบ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1002
นายธนกฤต  ศรีวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงธนกานต์  อมรรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายธนโชติ  นิลพานิช
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1005
นายธนทรัพย์  เอ็บมูล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1006
นางสาวธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายธนนันท์  จันทร์ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายธนพล  เสือน้อย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงธนภรณ์  หอมขจร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงธนภรณ์  อ๊อดกัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงธนภัค  อากาศทิพย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1013
นายธนภัทร  ชูถึง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงธนัชญา  ดีธรรมมา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1015
นางสาวธนัชญา  เหลี่ยมเทศ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1016
นางสาวธนัญญา  ทิพย์พรหม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายธนา  โลกเลื่อง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1018
นายธนากร  จันทร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายธนาติภู  จีนหน่อ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายธราเทพ  มูลเฉลิม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ห้อง 427 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1021
เด็กหญิงธัญจิรา  หลงเวช
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงธัญชนิต  ขาวนวล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใยอินทร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงธัญญาพร  สัมริด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงธัญธร  พะวัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพ์เถื่อน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงธันย์ชนก  พุ่มอรัญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายธาวิน  เทพสอน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายธาวิน  เมฆหมอก
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1030
นางสาวธิดากิตติ์  มากพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์ธารัตน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1032
นายธิติวุฒิ  เพ็งทา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายธินภัทร  คำสุข
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1034
นายธีธัช  ฉัตรสุนทโรจน์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายธีภพ  สุขจีรเดช
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายธีรกานต์  ดวงทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายธีรพร  เหมืองหม้อ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1038
นายธีรภัทร  ภู่ระย้า
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายธีรเมธ  ทองมา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายธีระภัทร  เทพทองคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงนนทพร  เสียงดัง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายนพวิทย์  โพธิ์มณี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายนราวิชญ์  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายนราวิชญ์  ศรีเรือง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงนริศรา  เชื้อต่าย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉัตรสุกาญจน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงนัชชา  นราพินิจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงนัทธมน  ศักดิ์ศรชัย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงนันท์นภัส  เฟื่องรอด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงนันทพร  พันแพง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงนันทภัส  หวังใจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1053
นางสาวน้ำฝน  กันพรหม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายนิธิศ  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงบุณณดา  สาดสี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ห้อง 428 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1056
เด็กหญิงบุณยนุช  ห่วงรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสมัคร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงเบญญาภา  ตาดำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1059
นางสาวปฏิมากร  ตุ้มขาว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายปฐพี  เจริญศิลป์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายปฐพี  อินจ่าย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงปณษร  สีสกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงปนัดดา  ชินพาด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายปภังกร  นาคสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายปภังกร  อินทร์เมือง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายปรเมศวร์  ปานเกษม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายปรัญชัย  ปรางค์เจริญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงปรางขวัญ  หุ่นลำภู
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงปราณปริยา  บุญพึ่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1070
นางสาวปราณปรียา  ศรียอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงปรีชญา  อยู่สน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงปวรวรรณ  คำคุ้ม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงปวริศา  ทองไทย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายปัญญาณัฏฐ์  พาเขียว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงปัญยิกา  พูลถาวร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายปัณณวัฒน์  ค้ำชู
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ฉาย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงปานไพลิน  กิ่งวิสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายปุญญาพัฒน์  ตั้งเกษมสำราญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมประพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงเปมิกา  อ้วนสะอาด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1082
นายพงศกร  รอดพวง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายพงศกร  ลาภชัยเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายพงศ์เทพ  นิ่มพญา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายพงศธร  ยากองโค
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กชายพงศ์พิทักษ์  รอดพุฒ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายพชรกฤต  โกสิยานุภาพ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1088
นางสาวพรชนก  ใฝ่ใจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงพรรณพัชร  ขอสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงพรรวษา  ทองกระสัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ห้อง 432 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1091
นางสาวพรรัมภา  ประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงพราวนภา  สุขแสน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทะสา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงพวงชมพู​  อยู่อิ่ม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายพศวีร์  ศุภโชคภคปัญญา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงพัชชานันทร์  อ่อนชมจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ศรีเพชร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงพัชณินทร์  พรมโชติ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กชายพัชรวรุตม์  ขันทนิยม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายพัฒนชัย  เศวตบรรเจิด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายพัฒน์ธนเมธี  พุฒเพ็ง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1103
นายพัทธดนย์  เขมนิพัทธ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายพัทธนันท์  สมทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสนีย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แตงอุดม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงพิชชาพร  อ๊อดกัน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงพิชชาภา  อานุภาพ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายพิชญะ  รัชผล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงพิชญา  เพิ่มพูลวัฒนะกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1111
นายพิชญุตม์  นาคพริก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายพิชัยอาสา  เดชอิ่ม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงพิชาภัค  ทองสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมโภชน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  พุทธรักษ์ขิต
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1116
นางสาวพิไลวรรณ  ทองนัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายพีรภัทร  พรมบ่อ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายพีรศุษม์  พวงภาคีศิริ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงพุทธธิดา  ศรายุทธ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทระพงษ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กชายเพรียวพันธ์  พลพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงภัคจิรา  มีเกิดมูล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงภัทรธิดา  วิริยอมร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่ำคูณ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ห้อง 433 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กล่ำเจริญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงภัทราภา  ทองเดชศรี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1128
นางสาวภัสสร  เอี่ยมสนาม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายภาคภูมิ  คงนุ่น
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1130
นายภาณุวัฒน์  สมโภชน์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1131
นายภาสวีร์  แนวพิชิต
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงภิชญาภา  ทองเชื้อเดช
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายภูเบศ  คล้ายชม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายภูพิศุทธิ์  ทิพย์วงศ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายภูมิกร  เหมือนเดชา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายภูมิภัทร  อินมูล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายภูริ  ทินนะพรม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงภูริชญา  พันแพง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายภูริพงษ์  ดามัง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงมลวิพา  ศิลป์พรมอาจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงมัณฑนา  สุริยา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงมัณฑิตา  มีวังแดง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงมาลินี  บุญมี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงมิชญากิ  ทองอร่าม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงมุฑิตา  เกตุขาว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายเมธิชัย  ดอกไม้
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงเมลิสา  อานเซ็น
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1149
นายยศภัทร  เกตุวงศ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1150
นายยสินทร  เกิดอ่วม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายยุทธศาสตร์  จันทร์คำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงยุทธิดา  แสงศรี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงเยาวเรศ  จันทร์กลัด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1154
นายรชต  ผลวัฒนา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1155
นายรพีภัทร​  จันทร์เเย้มสงค์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงรวงข้าว  มีวังแดง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงรวินท์นิภา  อ้นเจ๊ก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงรสิตา  ตะวังทัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงรสินทรา  ศรีเขื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1160
นายรัชชานนท์  โอ่งอิน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ห้อง 434 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1161
นายรัณฌาย์  ชัยประพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงราชปาล  กัลปนารถ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายราชพฤกษ์  เอกกา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงราชาวดี​  สอนสั​งข์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงรินทร์นภา  รัตนสากล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงรุ่งธิดาวรรณ  โอดเทิง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงเรือนไทย  สีสมุดคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงลักขณา  มีจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงวกุล  ณัฏฐ์รำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายวงศธร  หิรัญงาม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายวงศพัทธ์  เกตุหิรัญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายวรวลัญช์  เทภิกัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1173
นายวรัญชิต  พานิชย์วิลัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงวรัญญากานต์  ชมเชียงคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายวรานนท์  พรหมบุญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  วันทองสุข
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงวริศรา  แนบสำราญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธุวดาราตระกูล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี