ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 6 ห้อง 6102 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณวรรธน์  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกรกนก  นวะแก้ว
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกรวีร์  อ่อนนุ่ม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤตภาส  พานทวีป
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤตยชญ์  ลิ้มทอง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤติกร  ยะกัน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤษณ์รัตม์  ทองดอนคำ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกษมน  กันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทราช
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถมทอง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลำขวัญ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์แพทย์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัลยกร  ตาใจ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกิตตน์ปภพ  กุระคาน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกิตติกา  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกิตติพันธ์  หิรัญกาญจน์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกิตติภา  สิทธิเสนา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายครองลาภ  วงศ์สนิท
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงคราเซีย  ลีอันซา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงจอมหทัย  ชัยประเดิมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายจักรชนก  เครือยา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายจาตุรนต์  มูลงาม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงจิณานุช  โพธา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงจิดาภา  บรรพศรี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงจิดาภา  วัตต์มณี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงจิตติพัฒน์  กรสกุล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงจิตลดา  สุวรรณปัญญา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 6 ห้อง 6103 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงจินตพร  คำกรเกตุ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายจิรพิพัฒน์  สุวรรณถาวรตกุล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงจิรภิญญา  อุปคุต
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจิรัชกาญจ์  ธีระเชีย
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจิรัชญา  ต่วนเครือ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายจิราธิป  ตุ้ยดา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูมิลำนันท์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายจิโรจน์  ขำกระแสร์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงเจนจิรา  แป้นพงษ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงชญานันท์  นวลสี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงชญานิศ  อ้นมณี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชนกนันท์  เสือด้วง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงชนม์ชนก  ดีสลิด
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงชนม์ชนก  นันทวงศ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองกรณ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายชนาธิป  มีประลาน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชนาภา  ทิวงษ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชนิกันต์  อินทฉิม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงชลลดา  ไชยจันดี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุ๊ดสาร
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายชานน  สืบสายอ่อน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายชินบุตร  ขำคำนันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงชุติปภา  รัตนอินพล
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงชุติรัตน์  ภูทองกลม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายโชคธิชัย  เมืองน้อย
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายฐปกร  สุริเมือง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีโพธิ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายณฐพบ  ศรียะวงษ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 6 ห้อง 6104 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงณัจยา  นิลสนธิ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงณัชชา  ชื่นสิน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณัชชา  ตันนุกิจ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
ม.2
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงณัฐฉรียา  ทาจิตต์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงณัฐณิชา  แย้มแบน
ม.3
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายณัฐธนน  แซ่แต้
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายณัฐพงษ์  ภิรมย์ทอง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายณัฐพัชร์  วงษ์ไกรนาค
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงณัฐภัทร  สอนมัง
ม.1
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีสุริยะวรรณ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงดวงกมล  อยู่เลิศลบ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายเดโชชัย  คำมาฟุ่น
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายเต๙ิต  หิรัญรัตน์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายทักข์ทอง  ทองดี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายทันสิษฐ์  มากชู
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงทิพย์กมล  สุมนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายทีปกร  หอมตลบ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายธนกร  ภู่ชินาพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายธนโชติ  พลทา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายธนดล  เกตุมี
ม.2
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงธนพร  มีเพ็ง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายธนพล  เกสะวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายธนพล  อำมาตเอก
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายธนัชชัย  ขุนพิลึก
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงธนัชชา  ถาวรงามยิ่งสกุล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงธนัชพร  อ๊อดทรัพย์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายธนิสร  จำปาแดง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงธัญจิรา  สารสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์อำไพ
ม.2
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 6 ห้อง 6105 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงธัญพิมล  โพธิศรีมาตร
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จอมเมืองมา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงธันยชนก  จันทมงคล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงธาริณี  เทศยจันทร์
ม.1
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงธิชานันท์  คำปิวทา
ม.3
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายธีม  ปภาวินถิรกุล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายธีรดา  ศิริ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายธีรภัทร  ประคำ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายธีรภัทร์  ระพิทย์พันธ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายนพณัฐ  กองฟู
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายนพดล  แซ่หมี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงนพภัสสร  เหลืองสอาดกุล
ม.1
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงนภัสธนันท์  ชรัลวรกรณ์
ม.1
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงนภัสสร  แสงเจริญ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายนรภัทร  พลพิชัย
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ปุ่ม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายนฤชิต  ทองมี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายนลพฤทธ์  เอี่ยมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายนวพล  สังข์คำ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงนัจวา  ฮิมสกุล
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายนัฐพงษ์  เขียววงษ์
ม.1
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
นายนัทธพงศ์  กีเกียง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายนันทภพ  สุขจี๋
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงนิชา  เนติธรรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงนิตย์รดี  ฝ่ายรีย์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายนิติรุจน์  หน่อใหม่
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายนิธิโชติ  อิ่มแสง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงบวรนันท์  ชานวาทิกตระกูล
ม.2
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายบารมี  สิริเศรษฐนนท์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 6 ห้อง 6106 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงบุญญารักษ์  ราชโสภา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงบุณยวีร์  ปานสีดา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงเบญจ  หนูส่ง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงเบญญาภา  นิลจันทร์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงปทัตตา  จิ๋วทา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงปภัสวรรณ  สารยศ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายปรเมศวร์  คล้ายคลึง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงประติภา  ศรีสงเปลือย
ม.1
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงปัญญพร  เครือจินจ๋อย
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายปัณญนิพนธ์  สถิตเลิศบรม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วโชน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงปาลิตา  ประเสริฐสันติสุข
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายปิติพล  สุวรรณาภรณ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงปิ่นปราย  เลาหะรัตน์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงปิยาพัชร  สันติกุล
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงปุญญิสา  สอนแก้ว
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงเปมิกา  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายผดุงเดช  ดลสา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายพงศ์พล  เจริญกุล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายพงศ์พล  หมอมนต์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายพงศ์พิสิฐ  ประเสริฐเจริญ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายพงษ์พัฒน์  กันธะโน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายพชรพล  จันทหอม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงพนัสวรรณ  มูลทองสุข
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพรพิมพ์  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงพรไพลิน  ตามี่
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงพรรณภัทร  สุขสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงพรรณราย  รักษาคุณ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคารตากสิน ห้อง1103 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสุระ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพลอยปภัส  ทิโน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญสุภา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เถื่อนถาวร
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงพิชญาภา  พานทอง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายพิชญุตม์  พรหมลา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพิชยารักษ์  พิชัยณรงค์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายพิทยุตม์  ทรัพย์อนันต์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มูลแต๋น
ม.2
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มณีวงษ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงพิมพิศา  อินทฉิม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพิราญาณ์  กุระคาน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงเพลงไพะเราะ  สุขสบาย
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงแพรพลอย  กันคุ้ม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ชูเกียรติตกุล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงภคนันท์  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงภคพร  ทองจาด
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยิ้มยวน
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงภัทรนันท์  อินเจือจันทร์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายภาคิน  วุ่นแม่สอด
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายภีมพล  มากทอง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายภีมภวิษย์  สว่างเรืองศรี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายภูชิสส์  พุ่มนวล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายภูตะวัน  จันทร์บุตร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายภูมิพัฒน์  ล้นเหลือ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายภูมิรพี  พามี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายภูมิสุวรรณ  นิลนาค
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงภูษณิศา  กนกลภัสปรีดา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตรสิริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงเมระกา  รัตนไพบูลย์วิทย์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคารตากสิน ห้อง1104 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงรมิตา  สายสินธ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงรวินท์  เม้ากำเนิด
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงรศนา  ฤทธิ์ลำเจียก
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วทันคำ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายรัชชนนท์  ทิพทามูล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายรัชชานนท์  ธังดิน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายรัชชานนท์  บางอิ่ม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายรัฐพงศ์  สินรัชตานันท์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงรัตนชล  เครือสอน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียนพันธ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายรามิล  อินอยู่
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงรุจิรดา  ทิมม่วง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายโรมรัน  วงศพิชัย
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายวชิรวิทย์  เขี้ยวงา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายวชิรวิทย์  หลวงมณี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงวนภรณ์  คีรีต๊ะ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงวรกานต์  ด่านประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายวรวิช  มานุ่ม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงวรัทยา  หอมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
ม.1
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงวลัยทิพย์  ศิริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายวศิน  แก้วมรกต
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายวสุ  อินทะโย
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงวิภาดา  คิดศรี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร
ม.1
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายศรัณย์พงศ์  เนนเลิศ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงศรัณย์พร  เคยมีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงศรัณย์พร  พลหาญ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงศรีวลี  สุขนันตพงศ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายศิรสิทธิ์  ฟูมั่น
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคารตากสิน ห้อง 1105 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศิริวิมล  แจ่มจำรูญ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายศิวกร  ผลถวิล
ม.1
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายศิวกร  หาญปรีชาสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงศีตลา  วิริยจารี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงศุภิสรา  สุภา
ม.2
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงสราญรัตน์  เกิดเเก้ว
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงสินินาฏ  แสงกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงสิรดา  ปงหาญ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายสิรภพ  ครองแก้ว
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงสิริกัลยา  เอื้อฉัตรเพชร
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงสิริพิชชา  บุญยะทิม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงสุปวีณ์  มูลรัสศรี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  อุดมชัย
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงสุภิสรา  วงษ์ศรี
ม.1
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงสุเมธินี  ทรัพย์ขุนดอน
ม.1
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพชรดี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายหฤษฎ์พงศ์  ได้วงษ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายหัสดินทร์  เอี่ยมละมัย
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายอชิรวิชญ์  พงษ์พรต
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายอดิสรณ์  เครือยา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงอธิติยา  ตองเต
ม.1
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงอภิญญา  สุธรรมมา
ม.2
โรงเรียนผดุงปัญญา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายอัครพล  พุ่มจันทร์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายอังกูร  จิวเดช
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายอาชวิน  แสนทอน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงอารดา  โปร่งสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายอิงคศุรัฐ  ทาปิน
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายอิทธิเดช  เต็มเปี่ยม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายอุกฤษฎ์  เป็นพนัสสัก
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 5 รามคำแหง ห้อง 511 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
240
เด็กชายกฤติพงษ์  ดอกจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายก้องภพ  คชาธาร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายกิจภูธิป  ยาวิลาด
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายกิตติ  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายกิตติกวิน  คำวงษ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายคุณากร  โคเรือง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวจารุศิริ  ถนอมทองพันธ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงจิตตานันท์  เสือภู่
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
นายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายจิตติพัฒน์  รักถึง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงจิราภา  เมฆพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงจีรนันท์  ศิลสนิด
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
นายจุลจักร  คำโต
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายชญานนท์  งามชัยชูสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงชญานิน  พุ่มห้วยรอบ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
นายชัชวัชร  กรรณิกา
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายชัยรักษ์  นุ่มนิ่ม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัดมน
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
นายณฐพร  ไพรินทร์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณภัทร  ผ่องใส
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายณภัทร  ศรีม่วง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุญญพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนโกศิก
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายณัฐภัทร  อุทำกา
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 5 รามคำแหง ห้อง 512 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เทศ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณัฐลดา  นาคสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายณัฐวุฒิ  หนานนะ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายณัฐศิษย์  พ่วงไผ่
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายดนัย  กลิ่นขจร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายต้นแบบ  ยืนยงค์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายทัตเทพ  คุ้มแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธนวัต  พุ่มเกตุ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายธนวินท์  โชติแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายธฤตวัน  นาคสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝั้นมงคล
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไหมเหลี่ยม
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธิษณ์ธาวิน  คงนา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายธีธัช  เลาบุญเสถียร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
นายธีรภัทร  ตามาตา
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธีรภัทร  นิลทวี
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วทุ่ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธีร์  เดชะปรากรม
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงนชาวี  ระยะประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวนริศรา  เมืองหลวง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
นายนัทธพงศ์  นิ่มมณี
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายนันทวัฒน์  หมื่นมะโน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
นายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงเนตรทราย  เนียมหอม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงเบญญาภา  พิรารัมย์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายปฏิภาณ  ปานขำ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงปนัดดาภรณ์  หมอกมืด
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 5 รามคำแหง ห้อง 513 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงปราชญา  โภชกรณ์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงปราณปรียา  พุฒลา
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงปาลิตา  ลือเฟื่อง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายปิยังกูร  แก้วเก่า
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายปุณณกฤต  สุขมา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
นายพงศกร  สุขจ้อย
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
นางสาวพรทรัพย์  กลิ่นอำพร
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิริ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวพรหมพร  พรมเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ้นแสน
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงพัชราภา  ประภาสัย
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายพัทธดนย์  บุญดี
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงพัทธ์ศิกาณจน์  หล่อหลอม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายพาวิช  ผูกอ้น
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายพิจักษณ์  เสตะพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วทุ่ง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายภูมรินทร์  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวมนัสพร  ทองอุไร
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายรชต  นาคประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายรชตะ  ปั้นทิม
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงรักษิณาพร  ยิ้มยวน
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงวรกมล  พุ่มแฟง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
324
นายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายวายุ  นวลคำ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงวิชชุลดา  นาคทรานันท์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงวิชญาพร  ช่วยเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายศรายุธ  ภู่โต
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 5 รามคำแหง ห้อง 514 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กชายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่กัน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งมา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
นางสาวสิรัชชา  กิจเกษมพงศ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงสิริกุล  สอนศรี
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์รอด
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
336
นางสาวสิริยากร  เกิดทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
นายสุรยุทธ  เจือจาน
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงโสภิดา  โตมาก
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายอธิวัชร  ชูเนตร
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงอภิชญา  รักถึง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงอภิญญา  โสคร
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงอสมาภรณ์  เตียทวีเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายอัครพนธ์  มั่นหมาย
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
348
เด็กหญิงกชนิภา  เกษรักษ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวกชพร  มาตรสิงห์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงกชวรรณ  รัตนแย้ม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายกตัณณ์  พรหมมี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวกนกพร  เกิดเกตุ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงกนกพร  แก้วธนนันท์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงกนกรัตน์  ดวงอินทร์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
355
นางสาวกนกวรรณ  ทองเอ็ม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงกนกวรรณ  มาน้อย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงกมณฑา  บุตตะโคษา
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
359
นางสาวกมลชนก  หลำทุ่ง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงกมลชนก  หุ่นสิงห์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงกมลเนตร  ครุฑจู
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำนุช
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวกมลวรรณ  บุญสุข
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
364
นางสาวกรรณิการ์  เทศทอง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงกรวรรณ  ยะตั๋น
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงกรัญตา  กินูญ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงกฤตภร  ภูทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงกฤติมา  จันทราราชัย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เนียมสำฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พลับพลาสี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พวงสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงกวินนาฎ  สุขเจริญ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงกวิสรา  ตันเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงกษมานันท์  ราษี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
375
นางสาวกัญญาณัฐ  บางทวี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอยดำ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
377
นางสาวกัญญานัฐ  สังข์จันทร์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  นาควิจิตร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิมเอม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
380
นางสาวกัญญาภัค  เม้ากำเหนิด
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
381
นางสาวกัญญารัตน์  ผ่องพู่
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงกันยารัตน์  ปานทุ่ง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงกัลยกร  กิจนาค
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
384
นางสาวกัลยรัตน์  ทองปอนด์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงกัลยากร  เกิดอุทัย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงกาญจนา  นาเกลือ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงกาญจนา  ระวะใจ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยโย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
389
นางสาวกานต์พิชชา  คำพวง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คงกำเหนิด
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายกิตติพัฒน์  ยิ้มปิ่น
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองเชื้อ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
393
นางสาวกุลณัฐ  นาคสวน
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงกุลณัฐ  อ่อนจิ๋ว
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
395
นางสาวกุลนิภา  ลำจวน
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราราชัย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงเกวลี  คงเกื้อ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ฉิมมี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงแก้วกายเพ็ชร  โพธิ์ทา
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงขวัญข้าว  สุกรีดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงขวัญจิรา  รู้แสวง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงเขมจิรา  พิมผาสุข
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพงศ์ธรพิบูล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงเขมมิสรา  จูทอง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงคณภรณ์  ภูทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
406
นายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงคุณามัย  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
นายจงรัก  หนูน้อย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
409
นางสาวจอมขวัญ  แก้วทุ่ง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงจันทกานต์  พรมเทียน
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงจันทร์นภา  รามวี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงจารุณี  กล่ำแย้ม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงจารุวรรณ  เม้ยกำเนิด
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
415
นางสาวจิดาภา  ดำรงค์ไทย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงจิดาภา  ปลูกสร้าง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงจิดาภา  พุฒฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงจิตรทิวา  คล่องยันต์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงจิรกานต์  ฉิมเสือ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงจิรภัทร  เขียวพวง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงจิรภิญญา  คำปลิว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงจิรัชญา  โพระสะ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงจิราพัชร  ลือเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวจิราภรณ์  จิรเวศยานนท์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงจิราภา  ยิ้มปิ่น
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงจีรนันท์  มะโนนึก
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายจีรัชญ์  วัชรขจร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงจุฑามาศ  คงถึง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงจุฑามาศ  คุ้มครอง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงเจนนิสา  แสนบุญมา
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงเจมิภัค  เหมลักษณ์ไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงเจวลิน  ไม้กร่าง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมาลอด
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายชนันตพล  นวลตั้ง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงชนาพร  แตงไทย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงชนิดาภา  สิงห์แรง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงชนิสรา  ฟักเฟื่อง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
นางสาวชมพูนุช  ใจแปง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวชลันธร  ทิมทอง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายชวภณ  สุขวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงชวิศา  พานสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวช่อชฎา  เกลาเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงชัญญานุช  ทับเนินทอง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงชามาวีร์  เนตรสว่าง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงชาลิสา  เรืองสว่าง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงสำราญ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บ้านกล้วย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
448
นางสาวชุติกาญจน์  เผือกแดง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
449
นางสาวชุติกาญจน์  มะลิวัลย์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือนคำ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหล็กคม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงฌัชชา  กล่อมกมล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
454
นายฌามา  วจนชัย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงฌาริณี  นุ่มนิ่ม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงญาณภัทร  แนมบาง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงญาณสิริ  เดชะอังกูร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
458
นางสาวญาณิศา  นันธิใจ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายฐากูร  มีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงฐิติกานต์  ยะนิน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงฐิตินันท์  พึ่งดี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงฐิติประภา  กอนผึ้ง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ก้อนเกตุ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายณฐนนท์  พลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
465
นายณธีโชค  ศรีสันต์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
466
นายณภัทร  นิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายณภัทร  บุญโยน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
468
เด็กหญิงณริญรัตน์  ศรีประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงณัชชา  เดชชุษณะนาถ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
470
นางสาวณัชชา  นาคทับทิม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์น้อย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เนียมหอม
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนิ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานชู
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์กล่ำ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
476
นางสาวณัฏฐากร  จิตร์ลัดดา
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
477
นางสาวณัฏฐิตา  จิตร์ลัดดา
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิพวารี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
479
นางสาวณัฐกฤตา  เพ็ชรคง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หงษ์ยนต์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิ๋วปัญญา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
482
นางสาวณัฐชยา  แก้วแดง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์คำ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงณัฐชยา  พลอยงามแสง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
486
นางสาวณัฐณิชา  ดิษสาย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ดี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพ็ชรคง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ๋วนารายณ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงณัฐธิดา  ช้างเผือก
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงณัฐพร  จูเขียว
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงณัฐวรา  ภาวจันทึก
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
493
นางสาวณัฐวิภา  เพชรเอม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงณัฐวีณ์กร  มาลา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงณัธกานต์  หนูหริ่ง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงณิชานันท์  จุลบุตร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตั้งถิ่นฐาน
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูหริ่ง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงณิชาภา  ฉันทวรางค์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงณิฐาภัทร  จันทร์ทุ่ง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงณีรนุช  เชยวัดเกาะ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงณีรภัทร  เรนทร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายดนุสรณ์  จันทร์เณร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงดลยพร  อ่วมบุญ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงตมิสา  ทองนาค
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายติณณภัทร  สินเทศ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงตีรณา  เลี่ยมวัฒนสุธา
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายทศภูมิ  สุวรรณภาชน์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายทัตพล  เพ็ชรศรี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงทัตพิชา  เพชรไพศาล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงทิติยา  เลิกม๊อก
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
513
นางสาวทิพธัญญา  ทัศนา
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงทิพเนตร  จันทร์ทุ่ง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงทิพย์ไปรยา  วงษ์บุญยัง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
516
นายทิวไม้  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายธนกฤต  ชัพวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายธนกฤต  สงฆ์มณี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงธนพรรณ  อำพร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายธนภัทร  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงธนวรรณ  ทั่งทอง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
522
นายธนวิชญ์  มีมุข
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายธนวินทร์  สายวงค์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นอารมย์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงธนัชพร  สุมิตสวรรค์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงธนาลัช  คำคง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงธมนวรรณ  นามนตรี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
528
เด็กหญิงธมลวรรณ  นามนตรี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงธมลวรรณ  พัดพิน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
530
นายธรรมดนย์  ชมชัย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
533
นางสาวธัญชนก  พุฒฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงธัญชนก  มังกร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศิริวัลลภ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงธัญพร  มั่งจิ๋ว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงธัญพิชชา  ชื่นเชย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงธันยชนก  ศรีมาลัย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
540
นางสาวธันยมัย  อยู่พุ่ม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
541
นายธันวา  แสนบุญศรี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
543
นายธีธัช  ชัยวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงธีมาพร  แสงมาตร์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงนงนภัส  อินทร์เรือง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายนนทพัทธ์  ยุทธศิลป์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงนภสร  นวลจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงนภสร  ศรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงนภัส  เครือบคนโท
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
550
นางสาวนภัสวรรณ  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงนภัสสร  เขียวแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงนภัสสร  คงน้อย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงนริศรา  จังกินา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงนลินนิภา  แจ่มจริง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงนวพรรษนันท์  อินทร์เรือง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงนวมลล์  นวลใย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงนวรรณรัตน์  พรมมินทร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยมี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงนวินดา  ลิ่มภูษิตเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
560
นางสาวนันท์นพิน  ไชยเนตร
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภู่เจริญ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงนันธิชา  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงน่านน้ำ  ช้อนนาค
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
564
นางสาวนารีรัตน์  มั่นพุ่ม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายนาวิน  อำนวนทะนะ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงนิชาภัทร  เมฆพัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงนิพาพร  โพธิ์สวรรค์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายนิลพัฒน์  แจ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญลือ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
570
นางสาวนิสารัตน์  คล้ายโพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
571
นางสาวเนตรลดา  พงษ์ปรีชา
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
572
นางสาวบัณฑิตา  เลิศแตง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงบัวบูชา  วุฒิการเจริญ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงบุญญรัฐ  หอมหวาน
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงบุญญาพร  สินสะอาด
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงบุญญิสา  ครุธสี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวบุญรักษา  อิ่มชา
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายบุศย์  สิงห์คราม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงบุษยมาศ  ดอนพิมพา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
580
นางสาวเบญจมาศ  มีเรือง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
581
นางสาวเบญญา  เปรมปรีดิ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงเบญญาภา  วิมาโน
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงปณาลี  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปณิธาน  ลิ้มสกุล
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายปพนวิช  ศรีพัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงปพิชญา  ทรัพย์ภักดี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงปภัสสร  หลำภักดี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โยงญาติ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนเปา
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
590
นางสาวปรกมล  ยอดนวล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายประภัสร์  ปักษี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงประภัสสร  อยู่ทอง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงประภานิช  อินพลั้ง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงปวริศา  จิตกล้า
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงปัฐกานต์  บุตรนุช
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เตชะสืบ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
597
นางสาวปางบารมี  เขาค่าย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงปานระพี  สีปานเงิน
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
599
นางสาวปารวี  บ่ายคล้อย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงปาริฉัตร  หล่องคำ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงปาริฉัตร  หล่องทองคำ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงปาลิตา  ทอดเสียง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงปาวีนา  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายปิติภูมิ  น้ำผึ้ง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงปิยธิดา  แก้งสุยะ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงปิยภัสส์  พัฒนเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงปิยมน  ศรีแจ่มดี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
608
นายปิยวัสส์  ยืนยงค์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเนียม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงปุณญิศา  คลี่ใบ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงพนัทสุตรา  กองนอก
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงพบพร  สูตรอุดม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงพรกนก  เรืองสังข์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
614
นางสาวพรกมล  รอดประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงพรชนก  ตุ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงพรทิพย์  เหลี่ยมไทย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงพรปวีณ์  โสฬส
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่คอน
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงพรพันกร  หริ่งกัน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงพรรณนิภา  ช่างเสียง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงพัชรพร  ขอนพิกุล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เสือกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
623
นางสาวพัชราภา  ปาณะดิษ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงพัตรพิมล  ภุมรา
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันติยวรงค์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันโน
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  เลี้ยงไกรลาศ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงพิชญ์ชิชา  สินธุ์พิภพลาภ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
629
นางสาวพิชญา  ทักขินานนท์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยมณี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
631
นางสาวพิชญาภา  เนตรบุตร
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วเหม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปรารมย์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงพิณทอง  ทิพย์รี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงพิมพ์กุลชา  ภูมิจิรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  อรชร
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขวัญวงค์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองรอด
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธุรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สายสิงห์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีแสนสุข
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ขาวเขียว
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพิมพ์สุภาดา  บุญภู่
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงพิไลพรรณ  ไชยบุรินทร์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงพิไลวรรณ  ไชยบุรินทร์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงพีรดา  อยู่คอน
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวพุธิตา  สอนทุ่ง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 5 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีเผือก
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงแพรวา  เงินทูล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงแพรวา  โสตถิโสภณ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
651
นางสาวภคญาณ์  เกตุทอง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายภควุฒิ  กระแสร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายภคิน  น้อยวงศ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงภทรพรรณ  ผิวอ่อน
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงภทรวรรณ  ทรัพย์รำลึก
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงภักตรา  สรมณาพงศ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงภัครจิรา  อภิมนต์บุตร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
658
นางสาวภัททิยา  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงภัทนิยา  เศรษฐ์รดา
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
660
นางสาวภัทรจิรา  จันน้อย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงภัทรมน  จิตรสมัคร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงภัทรมาส  แก้วแสง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงภัทรวดี  ดีเรือง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
664
นางสาวภัทรวรรณ  กลั่นสว่าง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มไม้
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงภัทราพร  มิ่งกลิ่น
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงภัทราวดี  รังอยู่
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงภัสราวรรณ  ทองพงษ์เนียม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายภากร  กุหลาบแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายภาณุพงศ์  ชามั่ง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงมณฑิรา  อยู่พุ่ม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงมณีรินทร์  ป้อมแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงมนัสนันท์  เหลี่ยมประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงมนัสวี  กลิ่นเกตุ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงมลธิดา  ขำทุ่ง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงมัชฌิมา  นวธรรมาภรณ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 5 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
678
เด็กหญิงมานา  ชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงมีสุข  ทรัพย์ศรี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงยศฉิมาสิริ  ธรรมชาติ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงโยษิตา  โฉมพุ่ม
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายรณกร  ภู่รา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงรติบูลณินท์  เหมธนกิจโภคิน
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทองสงค์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงรสิมา  ธีระนิช
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงรักชนก  กลิ่นประทับ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงรัชชประภา  ศักดิ์เพชร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  เคียงข้าง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายรัฐชาติ  คำคุณเมือง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงรัตนพร  เขียวขาว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงรัตนากร  ชำนายจุ้ย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายราชิต  ศรีสมุทร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงรินลณี  สายสร้อยจีน
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงรุจรวี  เรืองเดช
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายฤกษ์ดี  สมสาย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงลลิตา  ทองอยู่
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงลักษณพร  พ่วงน่วม
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงวรณัน  สระทองพิม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ภา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
700
นางสาววรนุช  วันเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
701
นายวรพล  ปานเขียว
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
702
นายวรรณรัตน์  ชาญสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงวรรณวิศา  จันตรี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงวรรณวิสา  จันตรี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงวรวรรณ  มีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงวรวลัญช์  พัชรกิตต์กมล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงวรัญญา  นนท์แก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 5 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กหญิงวรัมพร  อักโข
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
709
นายวรานนท์  แก้วนัยจิตร
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
710
นางสาววราภรณ์  หอมชื่น
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงวราลี  เรืองวิชัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงวริทยา  บุญสว่าง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงวรินยุพา  ทองดี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายวศิน  ภู่พัด
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงวัชรินทร์  ธูปเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
716
นางสาววาณิชา  เสาร์แบน
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงวิชญาพร  พูลอ่ำ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงวิชญาภา  วงศ์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงวิธิตา  ชัยวงค์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงวิลาสินี  เกตุทวี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงวิลาสินี  โมเรือง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงวิไลพร  นวลงาม
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายวิศวะ  สนทิม
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงวีรดา  ปัญติ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายวีรวิชญ์  แสนสุด
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายวุฒิกร  วุฒิศิริศาสตร์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายวุฒิภัทร  ยาดี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงศตพร  เพิ่มพูล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายศรัณยพงศ์  วาดเอื้อยวงค์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
730
นางสาวศศิภา  ศิริวัลลภ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายศิกวัส  ชาญตระกูล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงศิรภัสสร  อินดี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงศิริกัญญา  พลายงาม
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงศิริณัฐ  ศิรินวล
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงศิรินารี  ทัศนา
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
736
นางสาวศิริประภา  กอนผึ้ง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงศิริพร  ท่าจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 5 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
738
นางสาวศิริรัตน์  จุลพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ธาราดรุณีกุล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายศุภกร  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
741
นายศุภเมธต์  เสตะสวัสดิพงษ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
742
นางสาวศุภวรรณ  ทองทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงศุลีพร  อยู่แย้ม
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายสรภัทร  ชัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
745
นางสาวสรัลธร  ทิพวัน
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงสราญรส  แย้มทุ่ง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงสโรชา  เปทา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงสโรชา  มีชัย
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
749
นางสาวสโรชินี  เอี่ยมสุรนันท์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงสิมิลัน  นามาภินันท์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายสิรวิชญ์  สุจริตอาสนชีวิน
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงสิริกาญจน์  แน่นดีนพฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงสิริภร  กิตติธงโสภณ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายสิริภูมิ  บัวป้อม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
755
นางสาวสิริยากร  ยืนยงศิริกุล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงสุชญา  ผ่องใส
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
757
นางสาวสุณิสา  เกษรสกุล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
758
นางสาวสุทธิดา  น้อยนวล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  คำฝอย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงสุธาสินี  ไชโย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงสุธิดา  ชูเตชะ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงสุธิมา  บัวป้อม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงสุธิมา  ปัทมโยธิน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงสุธีกานต์  โหมดไทย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  จิตรจำนงค์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงสุประวีณ์  ทรดิษ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงสุปรียา  ถิ่นเถิน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 5 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
นางสาวสุพรรณษา  ศรัทธาผล
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงสุพัตรา  คงกำจัด
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงสุพัตรา  พัดแสง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงสุภคินี  จิตรวิเศษ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
772
นางสาวสุภัทรา  พิณศรี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงสุภาภรณ์  พระเพชร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงสุภาวดี  สินสมุทร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงสุรัญชนา  เล็กศิริ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายสุวิจักขณ์  มากเจี่ยม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
777
นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ยางาม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงหรรษลักษณ์  แจ่มจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายหฤษฎ์  วิริยะพงษ์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายหัสชัย  รอดมี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายอชิตพล  สุวรรณคูหา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงอณัญพร  วิโรจน์สกุล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
783
นางสาวอทิตา  ศิริวานิชยะกุลณ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายอธิป  ช่างเกวียน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายอธิวิทย์  ศรีประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
786
นางสาวอนงค์พร  สอนโต
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายอนพัทย์  ด่านจิระมนตรี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
788
นายอนวัช  แสงมาตร์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงอนุธิดา  ไกรกิจราษฎร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงอภิชญา  ยองใย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
791
นางสาวอภิญญา  จำรูญ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงอภิญญา  เต็มเปี่ยม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
793
นางสาวอภิญญา  เพิ่มสุข
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงอภิญญา  สุระเดช
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายอภิวิชญ์  ทองธรรม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงอรกัลยา  ดวงวิลัย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงอรณ์ปวีณา  ภูมิจิรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 5 โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
798
เด็กหญิงอรนิช  ด้วงลอย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงอรรจนา  กอก็ศรี
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงอรอุมา  ศิริสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายอัครวินท์  ชัยวรรณสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เปลี่ยนขุนทด
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์เจริญ
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงอันนา  ประโมณะกัง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายอัษฎา  จันทร์อินทร์
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายอัสนี  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงอารยา  จันทา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงอาริยา  รอดสิน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เชื้อประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวอุดมลักษณ์  เจือจาน
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ด้าน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น