ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 731 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกมาศ  หน่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
2
นายกมลภพ  เณรรอด
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกมลลักษณ์  มาชม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกรกมล  ยอดเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกรชนก  คำโมนะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกรณ์อริญชย์  เทพคำปลิว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤตภาส  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤตเมธ  ปันทะรส
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
9
นายก่อกุศล  ตัณฑ์อำไพ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายก้องภพ  กอไธสง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายก้องภพ  เจดีย์ยอด
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัชชรส  ขาวอ่อน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัชชรส  วงศ์ฟัก
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัญญวรา  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัญญ์วรา  รณหงษา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือจินจ๋อย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลิ่นดี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกันต์ธีร์  เนตรวิศุทธ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
20
นายกัมปนาท  ยิ่งเสรี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกัลยกร  เกาะกากลาง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกัลยภรณ์  พนาพันธ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ขัดทะเสมา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปูสิริพงศ์สาร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆรักษาวนิช
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติการกุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกานต์  อุดเอ้ย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
นายกิตติ  ช่อไชยกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกิตติภัฎ  เมืองมา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกิตติมา  แก้วมะโน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกิติภัฏ  เสริมสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
32
นางสาวกีรติกา  พุทธโชติ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
นางสาวกุลธิดา  บุตรา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกุลรภัส  หมูดวง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายเกล้าชนก  บุญสูงเพชร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงเกศรินทร์  นารี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
นายไกลกังวล  กันทะยศ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงขวัญข้าว  จุ้มคำมูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาตรง
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 732 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์ชมภู
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงขวัญหทัย  ใจยา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวเขมจิรา  เรือนแปง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงเขมิสรา  สอนแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายคณิติน  บุญลอม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
นายคณิน  สินพาณี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายคณิศร  สุภานัติ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงคมกฤษณ์  อ้วนใส
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงครองสิริ  เทพพรมวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงคริษฐา  ปาละจเร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายคิม  ศิลพรกรกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายคิระ  บู่แย้ม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจดี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
นายจักรภพ  ขัติศรี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายจักริณ  เหมือนทัพ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงจารุพักตร์  หาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายจิณณธรรม  ไชยลังกา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจิณณพัต  รัตนประเวศน์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายจิรภัทร  กาต๊ะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวจิรภัทร  ภู่สำลี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจิรวรรณ  หวานแหลม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจิรัชญา  เทศศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
นางสาวจิรัชยา  จันทะสุวันนะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์นาค
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจิรัฏฐยา  ภูมิพันธ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงจิราพร  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงจิราพัชร  มีสถาน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงจิราพัชร์  กันต๊ะมา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงจีรนันท์  เต็มปี
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงจีราวรรณ  เล็กศรี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แลวลิด
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายเจษฎากร  สัตยากุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวฉัตรยา  ภูมิคอนสาร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ภูฆัง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวชญานิน  ตาลกุล
ม.3
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
80
นางสาวชญาภา  ขระเขื่อน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 733 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงชญาภา  วิภวพรรุจี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชญาษร  วงค์สิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวชนกนันท์  ตำแหน่งจีน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายชนธัญ  วังเสมอ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวชนมน  รุ่งกิจเลิศสกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนธิ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงชนันธร  จักราชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายชนาธิป  โกวิทวัฒนชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงชนิกานต์  ชุ่มเชื้อ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชนิตา  เครือสาร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงเมือง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงชมผกา  ทิพย์วงศา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
97
นางสาวชลิดา  ทองใบ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายชวกร  ใจรุ่งรักษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงชวิศา  ตันติทยากร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชวิศา  หรูปานวงษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงชัชฎาพร  มงคลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายโชตยากร  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงโชติกา  อินญาวิเลิศ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายญาณภัทร  แสงใส
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงญาณาภา  จันทร์จ๋าง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวญาณิดา  ธรรมสอน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงญาณิศา  มยุรา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงญาดา  อินนาค
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวญารินดา  กำเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงญาสุมินทร์  อ้อยกลาง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุขใส
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงฐิตาพร  นาคอ่อน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงฐิตาพร  วงศ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรือนนะการ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
นายฐิติกุล  พงษ์เพชร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวฐิติชญา  เทียมถนอม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขอบทอง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เชี่ยววานิช
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 734 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดรักษา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงฐิติวรดา  เมืองแก้ว
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายณชพล  ศิริชา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงณชาภัทร  แสงเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงณญาดา  อินยาศรี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
นายณฐกร  มลิหอม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายณฐกร  ศรีสมุทร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวณฐพร  ธิใจดี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายณฐพร  ไล้เลิศ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงณธิตา  วรรณสืบ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณปภาพร  ขัดแข็งแรง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
133
นายณรงค์ชัย  อินทรวิจิตร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงณรัญญา  นุชิต
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายณัชวิชญ์  มีธรรม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุตุดี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายณัฎฐากร  ยอดคำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำกาละ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โอฬารจันทโรทัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ปัทมแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วงศ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณัฐญาดา  ธรรมชัยกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวณัฐญาดา  มูลกันทะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงณัฐฒ์ธัญพร  สักลอ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวปิง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวณัฐณิชา  คำเสาร์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมแก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
151
นายณัฐดนัย  ล้างป่า
ม.3
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงณัฐธัญ  จำปาทิพย์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงณัฐนรี  การเก่ง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงณัฐนันท์  มีศิริ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายณัฐนันท์  หอมแก่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงณัฐนิช  เจียรพินิจนันท์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยวงฝัน
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงณัฐพร  จุ่งเป็ง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้่อกิตติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 735 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
นายณัฐภัทร  มงคลกาวิล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไชยชนะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
165
นายณัฐวุฒิ  กาตาสาย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาอูป
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกันชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายตะวัน  หล้าสมศรี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายเตชินท์  ศรีบุรุษ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
171
นายถิรวิทย์  ยอดปนันท์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงทักษยา  ทรงกิติพิศาล
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายทัศน์พล  สานอินทร์จักร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงทากาเอะ  โอกาเบะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงทิพย์สุดา  รัตนมณีอุดมเดช
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงทิพรดา  พิสิฐศุภลักษณ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงทิพาวดี  ธีระวาทิน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงทิวระวี  หล้าคำลือ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายทีปกร  ขัดทะเสมา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายทีปกร  อ้อปิมปา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายแทนคุณ  เตชะวงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายธนกฤต  แก้วขวัญ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายธนกฤต  ธิยาว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
นายธนกฤต  ภูรินสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายธนกฤต  สมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายธนกฤต  สุวิเศษธำรง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายธนชาติ  ฤทธิยา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายธนโชติ  ธิรินทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายธนดล  สีสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายธนนันท์  ตันหราพันธ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
191
นายธนบดี  แก้วชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงธนพร  ปลุกเศก
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวธนภรณ์  พันธุ์หอม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายธนภัทร  ปิงแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายธนภัทร  ยาสมร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายธนภัทร  เสรีประชารัตน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายธนภูมิ  วงษ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
199
นายธนวัฒน์  ทองศรีนวล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายธนวิชญ์  อุตเมืองอินทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 736 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงธนัชญา  ตื้อยศ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วจันทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงธนัญชนก  คำกรอง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงธนัญญา  พรมวัง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายธนากร  บุนนาค
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายธนากร  สันตกิจ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงธนาภา  ฮ่อธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงธนิดา  จอมทอง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายธรรมรัตน์  ภิญโญ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายธรรมสรณ์  มีเที่ยง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายธราเทพ  เทพจันทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายธราเทพ  แสวงผล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ใหญ่สว่าง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กาวงศ์อ้าย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
217
นางสาวธวัลหทัย  แลกันทะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายธัชกร  จักรแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เหลืองอ่อน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทริยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงธัญญาเรศ  สายปินตา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงธัญพิมล  วังใน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงธัญภัทชา  สังข์สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญเยาว์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจงาม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เถื่อนสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทราเครือ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงธัญวลัย  วุฒิศิริศาสตร์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายธัณยพงศ์  พุทธวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงธันญ์ชนก  ไชยเมืองชื่น
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวธันย์ชนก  ต๊ะอินทร์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงธัมมจารี  อินญาวิเลิศ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายธิติณัฏฐ์  โพธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายธิติธนันต์  กิมวังตะโก
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวธีรนารี  วรรณา
ม.3
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายธีรพงศ์  รัชดาพันธ์เรือง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
238
นายธีรภัทร์  จิตตวัฒนรัตน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายธีรวัฒน์  คำลือ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายธีรวิทย์  คำลือ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 737 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงธีราพร  ศรีวิรัช
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิพรมณีวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงนงนภัส  เหลืองธนะผล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายนนณภัทร  มนตรีกุศล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายนนทกร  วังตระกูล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายนพดล  ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงนพมาศ  เป็งมณี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวนพรัตน์  ใจมา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวนภนภัส  อินทร์ชัยเทพ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงนภสร  บุญมาสืบ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงนภัสสร  ไชยบุตร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงนภาวดี  จตุจินดา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงนรมน  วัฒนพนม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
255
นายนรากร  ฝั้นตาเกี้ยว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงนราวดี  ไกรทองอยู่
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
257
นายนราวิชญ์  อินต๊ะงาม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงนฤพรณ์  ศักดิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงนฤมล  บุตรปะสะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวนวพรรษ  อ่อนจิตร
ม.3
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวนัทธมน  แตงแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงนันท์ชนัท  ยศปินตา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
นางสาวนันท์นภัส  ชาตะโชติ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงนันท์นภัส  สายสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวนันท์นภัส  แสนยศ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงนันทภัทร  นาคะกุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายนับพระพร  วรวงศ์ประภา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงนำหทัย  บุณยรัตพันธุ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวนิชานาถ  สารชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
270
นางสาวนิชาภัทร  อินฟู
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายนิติภูมิ  วิเชียร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายนิธิกิตติคุณ  โอฬารจันทโรทัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายนิพิฐพนธ์  นนท์เต็ม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงนิภาสิริ  ตาเมือง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงนิรนุช  วงศ์เขียว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายเนตินัฐ  อินทนิล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงเนมิกา  หน่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายบดินทร์  อินทรบุรี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายบรรพต  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 738 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายบวรนันท์  สุวงษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายบวรภพ  ณ ลำปาง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์พรมมิน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาคำ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญทาวงศ์
ม.2
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายบุญญฤทธิ์  งามขำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงบุญญาภา  ฉัตรวราชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
288
นายบุญสลัก  นาแพร่
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงบุญสิตา  ดวงสนม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายบุณยากร  อติภัทรากูล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวเบญญทิพย์  ทิพย์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายปฏิพัตร์  ใจคำฟู
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายปฏิพัทธ์  เสนแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
295
นายปฐวีกานต์  คุ้มโฉม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายปภังกร  แก้วประเทศ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงปภาดา  กิจจคณารักษ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวปภาพินท์  บุญเตี่ยม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภู่ระกำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงปภาวรินท์  ขัตินนท์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงปภินพิทย์  ตันปาสิริพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงประรินเงิน  มาปะ
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
305
นายประสบโชค  ตรียกูล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงประเสริฐศรี  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงปรัชญาพร  ลีลาศ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวปรางค์ทิพย์  ทิพย์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
310
นายปริญ  มิตรเจริญ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงปรินทร  หาญกิติวัธน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีปรัชญ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระไชย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงปวันพัสตร์  อธิมาตรานนท์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
316
นางสาวปวิตรา  ฝั้นแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายปองภพ  ประทุมทอง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายปัญจธีร์  จันทาพูน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงปัณณพร  ไชยานนท์
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายปัณณวิชญ์  อารีพร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 741 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายปาฏิหาริย์  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงปณิตา  กาวิชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปาณิศา  ทองคำมา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปาณิสรา  หูทิพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยณรงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปิยกานต์  แหลมคม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
นางสาวปิยภรณ์  อินหลี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
นางสาวปิย์วรา  ทินวัง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวปุณณภา  จารุเหตุ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายปุณยวีร์  ชุมเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
333
นางสาวปุณยาพร  นรินทร์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ทาสุรินทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายเปรม  ภักศิลป์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายเปรม  ศุภศรีสรรพ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายเปี่ยมภัทร  สันชุมภู
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงผกาวดี  สาบคำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายผาไท  จันทร์พรหม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายพงศ์พล  อินต๊ะวงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายพงศพัศ  เหลืองพีระชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายพงศ์พิช  พงษ์บ้านไร่
ม.2
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายพงศภัค  จิรเมธาธร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
นายพชร  ปาละวงศ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายพชร  สุวรรณศร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงพชรธิดา  ประสิทธิโชค
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายพชรพล  พรินทรากุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงพรปวีณ์  เครือจันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงพรรณ์จิรา  ตรีสารศรี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงพรรณพร  บุญยู่ฮง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงพรรณภัทร  เขียวชอุ่ม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงพรรณภิรา  ปู่ย่า
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงพริมา  เกตุนามญาติ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายพลภฤศ  วีระยุทธการ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายพศิน  สายวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
360
นายพศิน  อาจิริยะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 742 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายพสิษฐ์  ทำไธสง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงพอหทัย  วะนะสุข
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงพัชชา  พรหมสิงห์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงพัชรมัย  ยิ้มพิมพ์ใจ
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงพัชราภา  ชัยเนตร์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงพัชราภา  วรรณารักษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายพัฒนินท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายพัทธดนย์  ทำอินแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายพัทธดนย์  บุญเรืองรัตน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองสา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายพันธกานต์  ฤทธิพรหม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายพันธวีร์  ธรรมคุณ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
374
นางสาวพาขวัญ  ผันผาย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงพิชชานันท์  วงศ์ฟู
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงพิชาณิกา  อินทะเขื่อน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อิ่มหนำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายพิทวัส  ดวงฟู
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงพินทุ์สุดา  ปินตาวงค์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
381
นายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวพิมณภัทร์  ศรีชลายนต์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทองฟู
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
386
นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร์คำเครือ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงพีรญา  วังชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงพีรดา  สายธิ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายพีร์นิธิ  ก๋าจารี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
391
นายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายพุทธิกร  ด้วงธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
นายพูนทรัพย์  ทำว่อง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทิพย์มณี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายเพิ่มศักดิ์  หมื่นอ้าย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
396
นางสาวแพรดา  มิเซอเรนดิโน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงแพรลดา  กันทา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวแพรวเพชร  เพ็ชรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงแพรวไพลิน  ศรียอด
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงแพรววณิต  จันตะตื้อ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 743 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงแพรวารินทร์  แผ่นคำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
402
นายภพธร  อนุสรณ์นรการ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายภวินท์  สิงจานุสงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วนาติ๊บ
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขเพราะนา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงภัทรพรรณ  จิรกมลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงภัทรภร  ลาดปาละ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงภัทรภรณ์  พงษ์บูรพา
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงภัทรศิณีย์  วิลาวัลย์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงภัทรศินา  เดชะหลอ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงภัทราพร  ดีสม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงภัสพร  บุญเป็ง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงภัสร์ดารินทร์  จินะการ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายภัสร์พสุ  รุ่งฉัตร
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายภากร  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายภาณุพงค์  ขอน้อย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
นายภาณุวิชญ์  ยาวิละ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโรจนกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายภีม  ลาภพิสูตร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายภูธนิก  สุติน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายภูผา  ไชยรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
นายภูมิทรัพย์อนันต์  เทียมแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
423
นายภูมินันท์  สมศรี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยพรหม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายภูมิพัฒน์  ญาณิสราพันธ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
426
นายภูริช  คำปาเชื้อ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายภูริช  เสนาสังข์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสุลิตร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงภูริชญา  อินต๊ะทิพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายภูริณัฐ  คำวัน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายภูรินทร์  กันหา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงมติมันต์  กะฐิน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงมนัชญา  คำทา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายยศพร  เถินบุรินทร์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงรตนพร  แถมสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์อัมไชย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงรมิดา  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายรังสินนท์  สุขโข
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายรัชชานนท์  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 744 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
นางสาวรัชนีกร  วิจิตรจรัสแสง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายรัฐภูมิ  ทาหะพรหม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงรัตติกาล  เทพวัง
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงรัตน์สุดา  พุทธะระ
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
445
นางสาวริลลดา  สมกูล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงรุ่งเรือง  อิ่นคำ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงรุจิกร  ปันเต
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายรุจิภาส  ปาต๊ะวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงรุจิรา  พรมเทพ
ม.2
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงล้อมพร  ประถมพล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงลักษณียา  เสรีกุลวิเวทย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายวชร  อินทพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายวทันย์  อัครอธิมาตร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงวนัชพร  อินทรศรี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายวรปรัชญ์  เชื้อทอง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
นายวรเมธ  ผู้ผึ้ง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงวรรณกร  ทะยาหมอ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
460
นางสาววรรธมน  บุญกุณะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
461
นายวรัญญู  บุญเรืองทา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงวรัทยา  แลใจ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายวรินทร  ดอนดี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงวรินยุพา  ชิวหรัตน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงวริศรา  ปามา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงวริศรา  วชิรจินดากุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายวศิน  จำเริญขจรสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงวสิตา  อินใจ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงวัชรพร  ตุ้ยเครือ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงวัชรีพร  เป็นมูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงวาริศา  เมืองศรี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงวิจิตราพร  เจนแพทย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
473
นางสาววิชญาพร  สีตาบุตร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์งาม
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงวิลาวัลย์  สันทัด
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายวีรภัทร  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงวีรอร  สุทะคำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายวุฒิภัทร  ใจกันทา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงศตพร  สีวาโย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
480
นายศตพรรษ  ใจละออ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 745 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กชายศตายุ  คำใส
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
นางสาวศศิกานต์  ศิลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงศศิชัญญา  โพธิ์รชตะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงศศิภา  วงค์ทอง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงศศิวัณย์  ไพศาลทักษิน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงศาตพร  พวงสำลี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงศิณัญญา  ชูวัฒนกูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
490
นางสาวศิรประภา  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายศิรโรจน์  อุตุดี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายศิริ  เชื้อสำราญ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีแสง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงศิริมาพร  ยุทธมานพ
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงศิริรัศมิ์  เจริญแสนสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
496
นางสาวศิริลักษณ์  ศรีไชยชนะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายศิวกร  ฝั้นแปง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงศิวาพร  แก้วนันชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายศุภ  วจีกรรม
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
501
นายศุภกร  กาตาสาย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายศุภกร  งามเมือง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงศุภกานต์  เนตรกูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายศุภณัฐ  มังแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงศุภพิชญ์  ไชยตาล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงศุภมาศ  กรรมสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายศุภวิชญ์  เขียวดี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงศุภัคชญาภรณ์  ต๊ะใจ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงศุภัชชา  เดี่ยวรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงศุภากร  เรือนนะการ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายสรณ  พิมพ์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
513
นายสรวิศ  หยกเทียมแท้
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายสรสิช  ศรีวิเศษ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายสรัล  แก้วเต็ม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายสรัล  ทีรฆวณิช
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงสราลี  สิริวงศ์เครือ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงสริตา  รินทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายสันติสุข  จงกล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายสาริทธิ์  สาริบุตร
ม.2
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 746 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงสาริศา  ถวัลย์วราศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
522
นายสิปปกร  เวียงทอง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายสิรภพ  มาชัยวงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
นายสิรวิชญ์  คตชาคร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
527
นางสาวสิริกร  สันเทพ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายสิริชัย  ไชยศิริ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงสิริญากรณ์  คำโส
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เนตรทิพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงสิริวรางค์  ว่องเบญจะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ชมภู
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงสุชาชินีณ์  วาสประเสริฐสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงสุชานาถ  สิทธิวงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงสุทธิดา  ส่วนสมพงษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงสุทธินาถ  เสนาถี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายสุทินวัฒน์  จันทรวรเชตต์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงสุธาชินีณ์  วาสประเสริฐสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงสุธาวี  เวียงทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายสุธินันท์  มนตรีกุศล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
นางสาวสุธินี  ฤกษ์สุภา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงสุประวีณ์  สินไชยภัทร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
นางสาวสุปรียา  มงคลคลี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงสุพัชชา  วงศ์ปินตา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงสุพัตรา  สุยะสืบ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
นางสาวสุพิชชา  ธรรมหมื่นยอง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
550
นางสาวสุพิชฌาย์  พันธุ์พัฒน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญายาว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงสุพิฌาย์  พรหมพินิจ
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายสุภเวช  วงศ์เงิน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงสุภัสสรา  แปงสี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายสุรชัช  โสภา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
นางสาวสุวพัชร  สัญญะเขื่อน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายสุวภัทร  นามคำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
นายสุวิจักขณ์  ชัยพรม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 7 ห้อง 747 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงหยกผกา  จันทร์แปงเงิน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงอชิมา  ภูวเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายอโณทัย  เรียบรับ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายอติกานต์  ผิวเหลืองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงอธิติ  จ๊ะปิน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงอธิษฐาน  สารพล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายอนันตา  ธีรวัฒน์วาที
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายอนุชา  ชุ่มธิ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
570
นางสาวอภิชญา  ชูบาล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงอภิษฐา  แก้วคำฟู
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงอรจิรา  ศิลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงอรชพร  อรุณไชย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงอรชัญญา  เกี้ยวสกุลชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงอรเทพิน  ศรีระพงษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงอรวรา  แสนบัวผัน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงอริษรา  งามจิตต์เอื้อ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงอริสรา  ใจหาญ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายอรุณวิชญ์  งามดี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงอลิสา  อโรร่า
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายอัครวัฒน์  พงษ์พิสุทธินันท์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
นายอัจฉริยะ  มิ่งเชื้อ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงอัยยา  ภาษิต
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายอาชวี  เขียวโสด
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงอาภาภัทร  เมฆนภาภรณ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงอาริสา  กามล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงอุรัสยา  อุดใจ
ม.2
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
591
นายเอกรักษ์  คู่ลู่
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงเอมม่า โรส  ไนเเมน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงเอมวิตรา  วงค์บุญตัน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงเอวิตรา  ต่อกัน
ม.1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงไอริณรยา  พัฒนสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 6 ห้อง 623 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
597
เด็กหญิงกชกร  ทองเต็ม
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงกชอร  มีพงษ์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงกนกธรัตน์​  หมั่นดี
ม.2
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเดช
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนพงศ์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่บุญ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายกฤตธัช  ลำพูนสัก
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายกฤตภัค  ฝั้นกาศ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายกฤษฏิ์ศิวัช  ศรีเทศ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายกฤษนัย  น้อยปวง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงกวินทิพย์  กาโมทย์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายก้องภพ  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตอะสกุล
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายกันตพงษ์  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงกิตติญา  ธนะฟู
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายกิตติธัช  กันภัย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
613
นายกิตติธัช  นวลกสิ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายกิตติภพ  วานม่วง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
615
นายกิติชัย  ฝั้นพรม
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
616
นายกิรัตติกร  เขียวสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายกุลธวัช  มโนสา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงกุลธิดา  ยี่อินทร์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงกุลสตรี  มหาไม้
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงกุลิสรา  สิงห์หล้า
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา  วิจิตรรัตนไตร
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงเกวลิน  มูลศรี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงเกวลี  ธรรมขันธ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงเกศรินทร์  นาคปลา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายเกียรติภูมิ  เปี้ยวงศ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
626
นางสาวไกลกังวน  ตันตรา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปัญโญใหญ่
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงเขมิกา  รำแสง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
629
นายคิมหันต์  : ใจวรรณ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงคีติกา  จันทะโพ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายจตุพล  เสาร์สิงห์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายจริญญาวัฒน์  เรือนเป็ง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายจักรพงศ์  ยุวเบญจพล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายจักรพันธ์  ยุวเบญจพล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
636
นายจักริน  สมสาร
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 6 ห้อง 624 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
637
เด็กหญิงจารุวรรณ์  ยุวงค์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศิวิลัย
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงจิตรกัญญา  วัฒนวิเชียร
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงจินตนา  ศรีมูล
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายจิรนน  สมบุญโสด
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงจิรภิญญา  ปินตาธรรม
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายจิรวัฒน์  แสงเรือง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงจิรัชญา  จ๊ะมั่ง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงจิรัชญา  ปันชัย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงจิรัตน์ติยา  ยานะ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายจิรายุ  รักบุตร
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายจิรายุส  รมณียอุทยาน
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงจีราวรรณ  จันตาสิงห์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ๊กต๊ะตอง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจสูง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
653
นางสาวเจตปรียา  จี้สละ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายเจษฎา  สุทธพรหมพิงค์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายฉัตรดนัย  ทาสี
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายฉันทนิษฐิ์  ไชยวงศ์ผาบ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
657
นางสาวฉันทพิชญา  หลวงนาม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายชญานนท์  สุวรรณะมา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงชญานันท์  กันทาแจ่ม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงชญาภรณ์  สุภาวงศ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงชณัฐชญา  จำปาศักดิื
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงชนกนันท์  กุณต๊ะคำ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายชนพัฒน์  กิ่งแก้ว
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายชนพิพัฒน์  แนวราช
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงชนัญญา  เพียรชนะ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงชนิกานต์  น้อยอุบล
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
667
นางสาวชนิดาภา  ปินไชย
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายชยพล  วงศ์รัตนพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายชยากร  จอมขันเงิน
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายชยางกูร  จอมขันเงิน
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงชลดา  เกลียวตัน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงชลธิชา  บุรีคำ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงชลธิชา  โยธาฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายชวนากร  เจนกิจ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
675
นางสาวช่อชมพู  กองใจ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายชัยชาญ  ชายสัก
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 6 ห้อง 625 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กชายชัยธวัช  ดงแสนสุข
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงชิดชนก  เพ็ขร์เวียง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายชินภัทร  เมืองใจ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชื่นกาศ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เป็งคำตา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงญาณิศา  ยะเมฆ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงญาติกา  เรือนมูล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายฐานิศร์  ปะละอ้าย
ม.1
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายฐิตพัฒน์  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายฐิติ  จอมคำ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงฐิติมา  ศรีวิจิตต์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยมูล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
689
นางสาวณฏฐกมล  อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
690
นางสาวณฐกร  ดวงใจสัก
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายณฐนน  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายณภัฒน์  แสงกาศ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายณภัทร  มาภาพ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คุ้มมา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงณรภัทร  หัตถกอง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายณัชนนท์  ปัญโญใหญ่
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัติเรือง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันตากาศ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  วานม่วง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายณัฐชนน  อินทนนท์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  พิมสาร
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงณัฐชา  คำสาร
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงณัฐณิชา  พานิชยิ่ง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะกุณะ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดกลวย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายณัฐดนัย  ยะบึง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงณัฐธิชา  ปัญญาอุด
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงณัฐธิชา  วงค์แจ่ม
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงณัฐนนท์  วังบอน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญสามัคคี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวสำลี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยราช
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
713
นายณัฐพล  วุฒิ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์  ตระกูลตาลาคุณ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงณัฐรดา  อินใจคำ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
716
นางสาวณัฐริกา  ปวนสิงห์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 6 ห้อง 626 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
นายณัฐวุฒิ  กันธรรม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมจักร์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงณามิ  ธัญกิจพรรณ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงณิชนันทน์  ดวงวิไล
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงณิชากมล  มหาไม้
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
722
นางสาวณิชาภัชร์  ศรีวิจี๋
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงณิชารีย์  จันตัน
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงดวงฤทัย  ธรรมใจ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายไตรทศ  อ้ายต๊ะ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายทัพกร  สุวรรณนำปน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงทิฐินันท์  เรือนอินทร์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ณ เชียงใหม่
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงทิพานัน  อุปธรรม
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงทิวากาล  บุญมาลา
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายเทพไท  พรหมมาเหล็ก
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายธนกร  เพชรดี
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายธนกร  ภูศรีฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายธนกฤต  เหล่าสืบสกุลไทย
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายธนพนธ์  แก้วพงค์
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
736
นางสาวธนพร  ปิงพยอม
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงธนพร  แสนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายธนภัทร  กันทะวารี
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายธนภัทร  เก่งวานิช
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายธนภัทร  เป็งเมืองลอง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงค์
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะปาน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายธนสร  ใหม่หล้า
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงธนัญชนก  นาคสง่า
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายธนากานต์  วรรณใหม่
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายธนาธิป  คำเมา
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
747
นางสาวธนาภรณ์  คำลือเกียรติ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงธมลวรรณ  หลวงนาม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายธรรมจักร  ยงยืน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายธรรมยุทธ์  โกมุทศิริกุล
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุขสาร
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงธัญชนก  กัณทา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
753
นางสาวธัญชนก  ปันสกูล
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีวรรณา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงธัญพิชชา  สารกาศ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุวรรณกาศ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 6 ห้อง 627 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กหญิงธัญรัศม์  กาบเกษร์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยเรือน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลเรือน
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายธาวิน  คำวังสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายธีรนันท์  ต๊ะยะพงศ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
762
นายธีรพิชญ์  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายธีรภัทร  ยะอนันต์
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายธีรภัทร  สอนตะพาน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายธีรภัทร์  จี้อินทร์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายธีรเมธ  ริบแจ่ม
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงธีราพร  วิวัฒน์อรรถกุล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายนนทนพงศ์  ถาน้อย
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายนนทพัทธ์  สายเครื่อง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงนภสร  ศรีไม้
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงนภสร  หล่อเนตร
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
772
นายนภสินธุ์  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  น้อยยะ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมต๋า
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงนภิสาข์  สุขแยง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายนรบดี  แก้วเสถียร
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายนรภัทร  มณีขัติย์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายนราวิชญ์  พรมฝาย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงนริศรา  เลิศอนันต์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
780
นางสาวนรีกานต์  วงศ์ธานี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงนรีวนันท์  สุทธิไส
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายนฤเบศธ์  อินวัน
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงนวนันษ์  บุญโจม
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงนวมน  ขันตยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงนวรัตน์  พรมจาริต
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
786
นางสาวนันทกา  ประทุมทา
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงนันท์นภัส  จิโน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายนันทพัทธ  ใหม่เฟย
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงนิรชา  มะโนวรรณา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายนิรมิต  วงค์สรรศรี
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงนิลประภา  นันตา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงนิลยา  จันทึง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงเนตรนภา  ภาณุมาศรัศมี
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงเนรัญชลา  ตราเกษม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงบัญฑิตา  ปวนสิงห์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงบัญฑิตา  ยะกาศ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 6 ห้อง 632 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
797
นางสาวบุญฑริกา  ปละอุด
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
798
นางสาวบุญสิตา  เกตะมะ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
799
นางสาวเบญญาภา  จันทร์หวา
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายปฐวี  มีศิริ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
801
นางสาวปพิชญ์ชญา  จะงาม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงปภัสนันท์  นิลทิตย์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศิริ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงปภาวรินท์  ยาวิชัย
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายปรัชญา  ทาจิตราวัชร
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงปรางทิพย์  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงปริชญา  นากุย
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงปัณชญาภรณ์  วังษา
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายปัณณทัต  ครองสมบัติ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายปัณณวิชญ์  ภคบวร
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายปัทกร  ใจจิตร
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
813
นางสาวปานกนก  หน่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
814
นางสาวปานตะวัน  เต๋จ๊ะนันท์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงปานตะวัน  ธิดุก
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงปานตะวัน  แสงเจริญ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายปารเมศ  เปียงน้อย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายปาราเมศ  สีเหล็ก
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมพิงค์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายปิยพัทธ์  กอนสีลา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงปิยอร  ดวงไทย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงปิยะดา  สุทา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  อลังกานันท์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
824
นางสาวปุณยนุช  เวียงคำ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงปุณยานุช  จาติระเปา
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายพชรดนย์  เตจาคำ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงพรชนิตว์  จันทร์ต๊ะพงศ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงพรณัชชา  ทองสกุล
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
829
นางสาวพรรณพษา  ศรียาบ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายพฤกษ์  บุญตัน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงพลอยดาว  ลุงคำ
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
832
นางสาวพัชรพร  หน่อคำ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
833
นางสาวพัชราพรรณ  ใจคำ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมบูรณ์ชัย
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงพัชราภา  เทิดสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 6 ห้อง 633 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
837
เด็กหญิงพัชรินทร์  เมฆช้าง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายพัสกร  ขันแก้ว
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงพัสวรินทร์  พรหมณะ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
840
นางสาวพาทินธิดา  ปันธุ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
841
นายพิจักร์  พันกันทะ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  สังฆบุญ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงพิชชาพร  เรืองอินทร์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เอนก
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
845
นางสาวพิชชาภา  อุไรสาย
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงพิชญ์พิชชา  สุเรียมมา
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงพิชญา  ธรรมหมื่นยอง
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายพิธิวิท  เนตรคำยวง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
849
นางสาวพินทุกานต์  บุญเทพ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายพิภู  ทองน้อย
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
851
นางสาวพิมพ์ชนก  ปาลี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงพิมพ์นารา  คล้ายแก้ว
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงพิมพลอย  ชมภูทัน
ม.3
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
คณิต ม.ต้น
854
นางสาวพิมมาดา  มาเขียว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงพิรญาภรณ์  เรือนปลี
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายพีรณัฐ  ธิวงษา
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายพีรพนธ์  เจริญอนันตกุล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายพีรวิชญ์  เครือแวงมน
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายพุฒิเทพ  ชนะสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงพุทธิชา  ดวงดึง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายพุทธิพงษ์  ถาน้อย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงแพรวา  มาตยวงษ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
863
นางสาวภัคจิรา  โปธาดุก
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงภัททิยา  เหล็กตั๋ว
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
865
นางสาวภัทธีมา  ชัยสุริยะ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงภัทรกร  วารินต๊ะ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายภัทรกริช  สิทธิวงค์ษา
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายภัทรฉัตร  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
869
นางสาวภัทรธิดา  มณีจักร์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายภัทรพล  จันทิวงค์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายภัทรพล  ปันทอง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงภัทรวดี  ลือศักดิ์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงภัสราพร  วรรณใหม่
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายภาณพ  วรรณชาลี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชมภูธัญ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายภูชิต  สุภาวงค์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 6 ห้อง 634 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
877
เด็กชายภูมิบดินทร์  จินดาศรี
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายภูรินทร์  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายภูวดล  ชมภู
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายภูวนัย  จะมี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
881
นางสาวภูษณิศา  สว่างภักดิ์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายมงคล  สายยอ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงมณิชา  วงศ์กาวี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายมาโนช  ยุวงค์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายเมธาวี  ชายชุมทอง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงยุพเรศ  ต๊ะคำ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงเยาวภา  วันนา
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงเยาวเรศ  ต๊ะติ๊
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายรชต  ทามา
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
890
นางสาวรชิญาภา  เปียงเก๋
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงรญิดา  นันต๊ะกาศ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงรดารัตน์  : สมกันทา
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงรพีพร  ไชยรินทร์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงรสิตา  อ๋อมชัยกาศ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงระพีพรรณ  พรหมพิงค์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงรัชประภา  สุธรรมแจ่ม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงรัฐธนาพา  มูลรัตน์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายรัฐภูมิ  ทายะติ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายรัฐภูมิ  ธนพิทยา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายราชันย์  อธิสุถรัตน์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงราชาวดี  เกษรพรม
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงรุจิรา  ทุนร่องช้าง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายโรจนัสถ์  สุวรรณเรือง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงลัลน์ลลิน  คำาม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายวชิรพงศ์  ไพรสิงห์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
906
นางสาววทันยา  มาละแซม
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงวนกพร  ณ ลำพูน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
908
นางสาววรกมล  ไชยเมืองชื่น
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
909
นายวรกานต์  จี้อะทะ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายวรชัย  ทวีธนามงคล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงวรดา  พวงย้อยแก้ว
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงวรดาพร  บุญเป็ง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงวรนารี  ปัญญาศรี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายวรพงศ์  ปาระมี
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายวรภพ  เกิดทองสุก
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงวรรณนรี  ไข่แก้วณารัตน์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 6 ห้อง 635 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
917
เด็กหญิงวรรณรดา  ชิดวนา
ม.2
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงวรัญญา  จันทิดง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายวสวัตติ์  มโนจิตร
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายวัชรากร  อินศรี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงวิชญาดา  จำปานิล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงวิชญาดา  วุฒิเสน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงวิตราภรณ์  คงแย้ม
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
925
นายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายวิศรุต  วอนว่า
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงวีรปริยา  เรือนพระจันทร์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายวีรภัทร  สินธุพงษ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายวีรวุฒิ  รัตนมงคล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายวุฒิกร  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายศตวรรษ  ดวงวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พึ่งสถิตย์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายศรายุทธ  แสนทะนา
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงศศิวิมล  อิ่นคำ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
935
นายศิราวิชญ์  ธานีคำ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
936
นางสาวศิริประภา  สุกันทา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงศิริลักษณา  โกมุทศิริกุล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงศิริวรรณ์  วรรณหลวง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงศิริวรรณ์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงศิริษา  ใสทา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
941
นายศิวกร  ขันแก้วผาบ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงศิวพร  ทวิศุภานิธิกุล
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายศิวะวงศ์  เจริญลาภ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายศุกล  ยะวงศ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายศุภกฤต  ขาเลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยราช
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
947
นางสาวศุภกานต์  ตาขัน
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงเบญญาภา  ธัมมโน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายศุภณัฐ  ท้าวเขตร์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงศุภัชญา  เสนางาม
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงศุภิสรา  ดวงจินา
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายสมศักดิ์  วงศ์คม
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายสรยุทธ  สตางาม
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
954
นายสรวิศ  ทิพย์เวียง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายสรวิศ  สิติวรรณา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
956
นางสาวสรัลชนา  แสนธิวัง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
957
นายอัมรินทร์  เสนา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงอัยยดา  ปัญญาวีร์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มูลมีรัตน์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายอานุภาพ  อุประ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคาร 6 ห้อง 636 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
961
เด็กชายสรินทร์ธร  แก้วเสมอตา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
962
นางสาวสายสวรรค์  กามอย
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
963
นางสาวสาวิตรี  คุณยศยิ่ง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายสิทธิโชค  ชัยก๋า
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงสิริภัทร  ตาไว
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงสิริวิมล  อิ่นคำ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
967
นางสาวสุชานันท์  ยาวิคำ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งเส้า
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงสุพิชญา  คำออน
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์คม
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเหล็ก
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายสุรนาท  เตชะพี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์  ศรีสอนใจ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายสุริยศักดิ์  นันต๊ะกาศ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงหทัยชนก  แสงสมอ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงหทัยรัตน์  นาคเส้า
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงอคิราภ์  เนตรผาบ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงอชิรญา  อาดหมาด
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายอชิระ  จอมขันเงิน
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
980
นายอชิระ  สายวงศ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
981
เด็กชายอณิวัฒน์  นาคสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงอณุตรา  ทนันชัย
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายอธิคม  ใจศรี
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงอนันตญา  โปธาพันธ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงอภิชญา  หานิล
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
986
นายอภิรักษ์  บุญมาลัย
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายอภิวิชญ์  จันทร์วรรณ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายอภิวิชญ์  สุสา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยวงค์
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงอมลรดา  ภคบวร
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงอรปรียา  แสนระแหง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงอรพิมล  เวลาวุธ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงอรรจมาภรณ์  เทียนกะสิ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงอรวรรณ  ธิอูป
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงอรัชพร  กันทะกาศ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงอริญชยา  กุลล์ปิติ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงอริสา  ยุธรธรรม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงอัจฉริยา  จิระสวัสดิ์วงษ์
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงอัจฉรียา  โลมาสม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงวิภารัตน์  เกียรติยานุกูล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายอิงครัตน์  สายเกิด
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงอินอร  ลุงติหม่า
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1004
นางสาวอิสริยาภรณ์  กันธิยะ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น