ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1221 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แซ่หยาง
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ไอ่โป
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  ไชยศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพร  บัวรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกตัญญู  บุญชุ่มใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  สายเกิด
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกนกพล  วันลา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกนกพัฒนา  พัฒนทรัพย์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวนแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกนกภูมิ  สุวรรณกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกลักษณ์  นึกเร็ว
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนต์ระพี  เดชะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
14
นางสาวกมนนัทธ์  พงษ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวกมลชนก  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลชนก  วุฒิคุณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลนาถ  พงษ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
นางสาวกมลภัทร  ทิดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วกฤษฎางค์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คณะฝั้น
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจทา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกมลลักษณ์  โพธิการ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกรณ์อักกพล  งานการ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกรณิศ  วงศ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกรภิพงศ์  บุญกิจ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกรวิชญ์  บุญพรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรานต์กมล  เทศจำปา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกรินทร์  กุมาร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกรินทร์  แซ่ลี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤชรัช  ทองพานเหล็ก
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกฤต  มณีวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤตธัช  ศรีบูระเดช
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤตบุญ  พรมปุระ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤตภาส  สุพรรณกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1222 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกฤตยา  อุประวรรณา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤตวัฒน์  เทพนวล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
40
นางสาวกฤติยา  ชาวโคกหม้อ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกฤศ  ธนินณัฐการ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกฤษกร  แสนเงิน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกฤษณ์พีรัช  นนพัชรพงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกฤษณะ  แสนศิริ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกฤษณา  ใจแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกวีรักษ์  แตงโสภา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกวีวัฒน์  ปัญญาโน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกวีวัธน์  นากาโอะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกษิดิส  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัญจหทัย  โยธาวัง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  แก้วกันใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขื่อนคำ
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์เมธา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกัญญานัด  พรหมรินทร์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวกัญญาวีย์  ศรีแท่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กรวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกันต์ธีร์  ดวงมณี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกันตพงศ์  กันโท
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกันตพัฒน์  บุญสร้าง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์เขื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกันต์รพี  ยาท้วม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกันตวัฒน์  ขุนห้วย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกันตา  ขันธะชมภู
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกันตา  สัธนรักษาเวศ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกันติชา  สีจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายกันตินันท์  คำใส
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกันย์สินี  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1223 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกัลญาวัฒน์  แสนใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัลยกร  ฉลาด
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกัลยา  ศาสนมิติ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คุณยศยิ่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปริยานนท์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีมี่
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุริยะรังษี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกานต์มณี  พรมบาง
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายกานต์  กาวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงการ์ล่า  ทอบเบลล์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายกาลลิขิต  เภารัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รัตนพงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายกิตติทัต  ตัดพุดซา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายกิตติธัช  ทองดี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายกิตตินันท์  ปัญญาแปง
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายกิตติพงศ์  มณีวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายกิตติพัทธ์  พงศ์พรรณสาร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายกิตติพิชญ์  แก้วสมุทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายกิตติภพ  ไชยเมฆา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายกิตติภพ  หมีจันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายกิตติ์โภคิน  ธนบดีพุทธิพัทธ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจารนัย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายกิตติศักดิ์  ตุนมรรยาท
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกิรณา  ปฤษณภานุรังษี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณพงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกีรติพร  แซ่ห่าน
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกุลญรักษ์  ไพบูลย์ธนศาล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลพรม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงกุลณัฐ  ดีพุ่ม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงกุลธิดา  นาธรรมเจริญ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงกุลนันท์  มณีขัติย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงกุลปริยา  สมทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1224 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นางสาวกุลพิมล  ลูกผาย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวกุลวดี  กุลวดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวกุลิสรา  มีสุข
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายเกริกเกียรติ  เกียรติวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงเกวลิน  ต๊ะคมแข็ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
112
นางสาวเกวลิน  สุภาพ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงเกษา  ศรีชัย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายเกื้อกูล  ดำรงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงโกศัลย์  เทิดไพรพนาวัลย์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายไกรวินทร์  รินทพล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงขวัญกมล  พานิชอัตรา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงขวัญข้าว  ดวงดี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงขวัญข้าว  ดำรงสิริคุณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธะวัง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทิพย์เนตร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงขวัญหทัย  กำจร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายเขตต์  ขันตี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายเขม  โชติญาณปิติ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงเขมิกา  มณีรัมย์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงเขมินทรา  คีรีพงศ์เผ่า
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายคณพศ  วังคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงคณัสนันท์  สันชัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายคณาธิป  แก้วบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายคณิน  เวียงดาว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายคมชาญ  กุลสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงคริสติน่า  กูท์เซรินากิส
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงคำขิ่น  ทวยหน่อย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายคิดดี  สมทา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
นายคีตพล  ฉลอมพงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายคุณากร  ทวิสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายคุณานนต์  จิ่งต่ามน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงแคสสิดี้  เหลียง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1225 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายโคกิ  คุงิมิยะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายโคทาโร่  คาวาคามิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายจตุรพักตร์  สุวรรณดีเลิศ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายจตุรภัทร  วงษาวัตร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงจรรยพร  รอบรู้
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงจรรยพร  อินแปง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงจรัสศรี  หัตถวาศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงจริยา  สุรินทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายจักรพันธ์  ทองเกตุ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายจักรพันธ์  มหาเทพ
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายจักรภัทร  อุตโม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายจักรราศี  ทองเหลือง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
154
นายจักริน  ธิสกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงจันทกานต์  คุณคง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงจันทมณี  จันทร์ใจวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงจันทรัช  ตอนคำ
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวจันทิมันต์  กาบทอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงจารวี  จันทราภรณ์
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยหล้า
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงจิญชยา  เครือจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงจิดาภา  มิ่งเชื้อ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงจิดาภา  อุปนันชัย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายจิตติพัฒน์  กันทวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
166
นางสาวจินต์จุฑา  จันทะกี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงจิรภาส  ไชยวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงจิรภิญญา  อภิชัย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงจิรัชญา  กันธร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงจิรัชญา  มาศิริ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงจิรัชญา  รวยพงษ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายจิรัฎฐ์  วงค์กาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายจิรัฐโชติ  สายทอง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1226 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ภักดิ์พิบูลย์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงจิราพรรณ  สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงจิราภรณ์  จันธิวงค์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายจิรายุ  ไชยมงคล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายจิรายุ  พรายศรีสุข
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายจิรายุส  ปินใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายจิราวัฒน์  เฉลิมคราม
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงจีรนันท์  คำจินะ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายจีรวัฒน์คพันธ์  พิศชวนชม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงจีราวรรณ  ดวงไทย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์จักร์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉ่ำเสนาะ
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียรพิเศษ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงจุฬา  อาบู
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายเจษฎากร  ขันธรรม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายใจฟ้า วงค์กันทา  วงค์กันทา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงฉัตรชนก  สุติ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สันติธารารัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายฉัตรพัฒน์  สันกลกิจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายฉันทกร  โพธิเย็น
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงฉันท์สินี  อินหลี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวชญาดา  เลิศสงคราม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชญานิน  สุจันทร์ทา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงชญานิศ  พินธุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงชฎาพัสณัน  ชุ่มชื่น
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงชฎาภา  ประจำชอบ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงชนกฐิมาศ  ดวงสเก็ด
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวชนกนันท์  เรือนก้อน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงชนกานต์  ประสงค์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
207
นายชนนันท์  ชัยชนันท์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงชนม์นิภา  ทิยะ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงชนัฐชนก  คำเถิง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1227 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงชนากานต์  จีรวรนันท์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
213
นายชนาธิป  ทำการดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายชนาธิป  อินทจักร์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงชนาพร  จันทรยุทธ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชนาพร  สายทอง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโยกาศ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวชนิดาภา  ศรีธิ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงชนิดาภา  อภิวงค์งาม
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายชนินทร์  อนันท์
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงชมลวรรณ  แก้วระดี
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายชยณัฐ  ขันจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายชยางกูร  การมันคี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายชยานันฐ์  กลางประพันธ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายชยุต  วิญญาณ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายชยุตพงศ์  ปัญญาสูง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงชลญารัตน์  หน่อขัด
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงชลณิชา  มากมาย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงชลธิชา  เขิ่งมล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงชลธิชา  มณีโสภณ
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายชลศิลป์  การสุทธิวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชลิตา  ใจเป็ง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายชวกร  สะอาดล้วน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงชวัลสิรี  แก้วโต่ง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายชวิศ  มีเอียด
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายชัชชัย  อุ่นใหม่
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายชัชพงศ์  สุขอูป
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายชัชพิสิฐ  คำสิงห์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วสามสี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายชัยวัฒน์  เสือพลี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายชาตโยดม  ชวดเปีย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงชาลินี  เจิ้ง
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงชาลิสา  ถาเขียว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1228 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชาลิสา  เวียงชัย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงชาลิสา  เสาร์คำน้อย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงชาลิสา  หนั่นตะ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายชินกริต  คงทวีบุญ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายชินาวุฒิ  บุญนนท์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายชิษณุชา  วิไลเขา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
252
นายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แก้วมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
255
นางสาวชุติมา  สิริกันยาธรรม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายชุติวัฒน์  โสระสิงห์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงชูติมณฑน์  อภัยภักดี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายโชตนา  นาคนคร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงโชติกา  โชติชัยพิบูล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายโชติฐกรณ์  ตะริโย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายไชยพศ  ชัยมงคล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายเซคิ  อะงูนิ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงญาณัจฉรา  รุจนรงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงญาณิศา  เกล็ดจีน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงญาณิศา  คำสิงห์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงญาณิศา  คำอ้าย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงญาโณบล  เต๋จ๊ะใหม่
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวญาดา  โพธิ์ล่าม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงญาดา  อรรถนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงญาตาวีร์  ใจดี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวฐนิศรา  ธงทอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงฐิตินันท์  สมบัติ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายฐิติพงศ์  คำนิมิตร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงฐิติมา  มณีอำไพร
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บวรเลิศศักดา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงฐิติวรดา  เผ่าพันธุ์แปลก
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1232 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงฐิติวัฒนา  ชูณะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายฐิติวุฒิ  รัตนปรานต์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายฑัณติกร  โลภสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณชญาดา  เสนากิตต์
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณฐกร  ช้อยอนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณฐพร  วรรณสวน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายณฐพัชร์  นรณภัทรเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายณพพงค์  อนรรฆพฤฒ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายณภษิษข์ เสซ  นิธินันทะกานต์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายณภัทร  ดวงรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณภิตชยา  คำดา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายณวณน  จริงไธสง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายณวัฒน์  สิขัณฑกบุตร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณหทัย  กุลเมืองน้อย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณัชชา  คำปวง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัชชา  ชัมพูนทะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายณัฎฐชัย  นนทะสร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสาร์คำน้อย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  ชัยบุตร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แสนคำแพวรเดชา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไหคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาน้อย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสมอใจ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายณัฏฐนันธ์  พุฒพนาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฏฐพร  กั่วพานิช
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
308
นายณัฐกร  กิจจานุกิจ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายณัฐกร  ศรีกุนชัย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาเครือ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐชญา  อุปวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
313
นายณัฐชนน  เกลี้ยงแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายณัฐชนน  เงินท๊อก
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายณัฐชนน  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1233 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฐชา  รัตนพฤกษาสกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณัฐญาดา  มาแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณัฐฐิณี  กิติกุศล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหอม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงณัฐธยาน์  กันทรัญ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์สันต์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณัฐธิชา  ศิริ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณัฐธิชา  เสารี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิวงค์งาม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงณัฐธีรา  อินต๊ะมูล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายณัฐธีรุท  ทรายคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณัฐนรี  ทาสี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงณัฐนันทน์  เกิดสุข
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงณัฐนันท์  กฤตธนานันท์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายณัฐนันท์  เทพวรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิชัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วน้อย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงณัฐพร  ณ น่าน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายณัฐพล  ใจคำ
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายณัฐพัชร  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายณัฐพัชร์  อทุมชาย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายณัฐพัชร์  อุตตโม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายณัฐภัทร  ขำดี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
นายณัฐภัทร  วรหาญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายณัฐภูมิ  กูลเรือน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงณัฐวดี  พิละกัญทา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชคำ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายณัฐวุฒิ  ถุงเกษแก้ว
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายณัฐวุฒิ  พจนเสนี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงณัฐิดา  วรรณรส
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1234 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณัฒนันท์  ศรีภูธร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวณิชกานต์  สุวรรณกาศ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงณิชชา  ไกรวัฒนาชา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงณิชา  ชัยเลิศ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงณิชา  สุขนิรันทร์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงณิชานันท์  ศศิธรวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงเณรี  สุยะใหญ่
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงดนยา  เลาหมี่
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายดนุเดช  แสงศาสตรา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายดนุเดชช  แสงศาสตรา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายดรณ์  สุวรรณประเทศ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงดรัลพร  อัยลาเขต
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงดลพร  ผ่องพันธ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายตรีสุวรรณ  เดชะกูล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงตัสนีม  ช่วยการ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงตุลยา  พวงนาค
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายเตชินท์  ฟูเต็ม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงทอฝัน  ชูวงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงทอฝ้าย  รินทร์คำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายทอรุ้ง  ลุงกอ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงทักษพร  อินทรบงกต
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายทัตเทพ  เจือละออง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงทัตพิชา  ตะริโย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายทายาท  ธรรมรัตนพงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงทิพย์ประภา  เพชรใหม่
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายเทพบดินทร์  ใจอินสม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายเทพฤทธิ์  พูนคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงเทียนทิพย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายแทนคุณ  จันทร์เรือง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายแทนคุณ  วันอ้น
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธนกร  กันอูบ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธนกร  ไชยมงคล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1235 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธนกร  ปวงสมุทร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธนกร  พงษ์ตุ้ย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายธนกฤต  ทาสา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายธนกฤต  สะอาดเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายธนญชัย  แม่นยำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายธนบดี  วรรณธนศรี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายธนพงศ์  เกี๋ยงตาล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงธนพร  ตั้งผดุงสุข
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงธนพร  พรมใจดี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงธนพร  หล้าเมละ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
400
นายธนพล  มณีทอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายธนพัฒน์  ก๋าคำ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธนภรณ์  คำป๊ก
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนพันธ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายธนภูมิ  ถุงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายธนภูมิ  นามวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงธนมน  เล็กศรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
408
นายธนรัฐ  ฟองคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายธนวรรธน์  สุวรรธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายธนวัฒน์  กันสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงธนัชชา  เกษศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงธนัญชนก  พรหมวนิช
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงธนัญพร  ปันธนนันท์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงธนัญอร  ชวณิชย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงธนัฏฐา  เขียมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายธนัท  จักรฤทธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงธนัท  พชรกฤตธรรม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1236 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงธนัยนาถ  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธนากร  นนท์ตา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธนากร  หน่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงธนาภรณ์  อรัญญี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงธนิดา  ตระกูลอุ่นใจ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวธนิดา  วงษาชม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายธนินท์รัฐ  ธนินเจริญวงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายธเนศ  โรจน์ฤดากร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงธมกร  มูลแขม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวธมลวรรณ  ชาวคำเขต
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายธราธิป  ปัญญะ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายธวัลวิทย์  สล่าเหน่
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงธศมนต์  มหากนก
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงธัญกมล  ไชยกา
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงธัญกมล  ลังกาเปี้ย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงธัญชนก  ทัศนา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสองเมือง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  สามเจริญ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงธัญปวีณ์  ใจปู
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
นางสาวธัญพร  บวรธีรภาพ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงธัญพิชชา  สร้อยสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มงคลโสภณเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงธัญสิริ  จินนะแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงธันยพร  มีคำ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงธันยรัตน์  ยอดยิ่งชนชีพ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงธารตะวัน  พุฒเทพ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงธิดากรณ์  สัสดี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรดา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงธิษณา  กิติเรียงลาภ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายธีณธร  ยวงแดง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายธีมา  ยงค์พิทักษ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1237 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายธีร์กาวินท์  บุราณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายธีรฉัตร  สืบสวน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายธีร์ธวัช  พงษ์ธิ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
459
นายธีรธันย์  ภัทรธันยโรจน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายธีรภัทร  ไพศาลกระสินธุ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายธีรภัทร  สินหมี่
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายธีรภัทร์  วุฒิสวัสดิ์รักษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
463
นายธีรวัฒน์  ลีลาศีลธรรม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายธีรวิทย์  คำฮอม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
465
นายธีรวุฒิ  พิดานปัน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีอินทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายธีราวินท์  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายธีรุตม์  ซุงิยามะ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
469
นายธีร์  ทองนพรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายธีวากร  เชื้อพูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายนนทพัทธ์  ธุมาญากร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายนนทวัฒน์  ไชยลาภ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
473
นายนพคุณ  ปานเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงนพภัสสร  ประกัตฐโกมล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงนพมาศ  มณีวรรณ
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายนพรัตน์  ริสนา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
478
นางสาวนภัสกร  อุ่นตา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายนรภัทร  ณ รังษี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงนรมน  ไชยมูล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายนราวิชญ์  กันทะใจ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายนราวิชญ์  กันทะสอน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายนราวิชญ์  มณีงาม
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงนรีกานต์  รัตนคำพจน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงนรีรัตน์  ชัยมณี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายนฤดล  เมืองอุดร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายนฤพน  มาออน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงนฤสรณ์  นพคุณ
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงนลินทิพย์  พลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงนลินพร  สังข์สำราญ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1242 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงนวพร  จองคำอาง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงนวพร  โอรัตนสถาพร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงนวพรรษสร  ใจแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
นายนวพล  เทพขาว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายนวพล  ฟูจันทร์ใหม่
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายนวภูมิ  จักร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายนวรัตน์  สุกันทา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
498
นายนักบิน  นาคสุขศรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายนัฐพงษ์  กวงแหวน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายนัทธวัฒน์  คูพันธ์ชวชาติ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ปัญญากิตติพัฒน์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
นางสาวนันท์นภัส  จันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนันท์นภัส  จำเริญ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงนันท์นภัส  พิลาไชย
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวนันท์นภัส  วิภาทิวาภรณ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิทยาโรจนกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงนันทิรา  ปัญญาคุณ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงนาตยาณี  ฟูคณะ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายนาธาน  ฐานวิเศษ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงนาราทิพย์  วงค์ขัน
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลิ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงนิชนันท์  มะโนภี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงนิชานันท์  จิโน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายนิธิภูพันธ์  ปารมีชยานันท์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงนิน่า  บูรเช่ร์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายนิรันดร  ปันมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงเนตรชนก  กิตวาเกต
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงเนตรชนก  มาป้อม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงบงกช  สิงห์มี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายบรูเออร์ เท๊ต  เฮาส์โฮลเดอร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายบัณฑิตญากรณ์  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงบุญญานันท์  โยธาราษฎร์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1243 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายบุญยกร  บุญแต่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายบุญยวีร์  บุญรสศักดิ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วพันธ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงบุษกร  ขวัญคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงบุษกร  คำตะวงศ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงเบญญาดา  เทพสุนทร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงเบญญาภา  ชำนาญยา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยลังกา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงใบบุญ  เทียมตระกูล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายปกรณ์ภัทร  คำตั๋น
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายปฏิพล  กันธา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายปฏิพัทธ์  คำภิโร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญมี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายปฏิพัทธ์  แอคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายปฐานันดร์  จันภิรมณ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงปณิตา  ดวงชัย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงปพิชญา  วิชัยยา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงปพิชญา  สุพรรณ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายปภังกร  ปัญญาราช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงปภัสรา  ชื่นแสง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายปรเมศวร์  สมวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงประภาสิริ  บุญประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงปรัชญวดี  ชมสวรรค์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายปรัชญา  คำมา
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงปรัสรา  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายปราชญา  จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงปราณปริยา  ปะวะภูสะโก
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงปรายฝน  ประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายปริยากร  กองสงคราม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงปริยากร  จำปา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนหลี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงปวัณรัตน์  กุณา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงปวีณา  พรมบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1244 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงปสุดา  เอกชัยอาภรณ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
563
นางสาวปัญญาพร  ฤทธิแผลง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายปัญญาวุธ  ทนันชัย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายปัณณธร  แสนชมภู
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยวุฒิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองไหล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทะมาตย์
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงปาริชาติ  ตาดเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงปิยธิดา  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงปิยธิดา  เงินถา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงปิยธิดา  จาปัญญะ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงปิยธิดา  ฟองคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายปิยนัตต์ภูมิ  สุทินโน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงปิยนุช  แก้วคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงปิยนุช  อ่อนเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงปิยวรรณ  เฉลิมยุทธ
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายปิยวัฒน์  อามกันทา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปิยะฉัตร  โพธิ์เอี่ยม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายปิยะเนตร  ทะมา
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงปิยะรัตน์  เจตะวัน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  วังมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงปุญญาณี  ศรีงาม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายปุณญพัฒน์  ไชยวงค์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายปุณยวัจน์  ลี้สกุลรักษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงปุณยวีร์  เกียรติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงปูชิกา  อะโน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงเปมิกา  กำแพงทิพย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงเปมิกา  อินทะยศ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงไปรยา  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1245 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพงศ์ภรณ์  รสดี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายพงษ์สถิตย์  บรรลือ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายพงษ์สิริ  อุทัยรังษี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายพชกร  บุญหล้ายิ่ง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายพชร  คามเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงพชรมน  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงพนิตนันท์  คำไหว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงพนิตนันท์  สุกันทา
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายพบธรรม  จุลมุสิก
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงพรกมล  กันทะพรหม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงพรชนก  เชียงพรหม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงพรณภัทร์  สุขแว่น
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงพรธมนวรรณ  กวีวุฒิพงศ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายพรนภัส  เตชะอุดมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริสัญลักษณ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
611
นางสาวพรปวีณ์  กำจรเวทย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยณรงค์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงพรไพลิน  ตุ่มรังษี
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายพรภวิษย์  ธนกิจรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายพรรณพนัช  ไชยสาร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงพรรณวิลาส  โซวเจริญสุข
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
617
นางสาวพรรัตน์  พรรัตนทวีกุล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงพรสวรรค์  จูเปาะ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงพรหมพร  สาริกา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายพฤกษ์  ปัญญาพรหม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายพลชล  เขื่อนคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงพลอยจินดาเพชร  เสือมาพะเนา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงพลอยแพรวา  หาญกล้า
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แย้มยินดี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ลี้สกุลรักษ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงพลอยมณี  แปงแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงพวงผกา  หล้าคำมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายพศิน  สุริยะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
630
นางสาวพัชรธิดา  วงศ์วัฒนดารา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1246 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายพัชรพล  ดวงติ๊บ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายพัชรพล  บุณยปรัตยุษ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงพัชรภรณ์  เมฆมากฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงพัชรสิริ  คงเพ็ช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงพัชราพร  อยู่ลือ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตูมมาราช
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ใจแข็ง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงพัทธนันท์  เปนุจา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพัสวีธิดา  รัตนหมอศาสตร์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
641
นางสาวพิชชาพร  แก้วมะลิวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีเทา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริป้อม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายพิชญุตม์  ณ ลำพูน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทำบุญ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเทา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตมะโชค
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายพิชิรกร  ชาติปิระ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงพิณเนตรวลี  ดอนใหญ่
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงพิมธาดา  วงเวียน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงพิมพกานต์  คงอยู่
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กองศรี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งแสงทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสมกิจ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวยิ้ม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปัญจะรัง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
659
นางสาวพิมพ์พจี  วิบุลกิติ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  คันธวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไพศาลมรกต
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไฝคำ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นันตี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงพิมพ์อร  คีรีเกษตร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารวชิระดารา ห้อง 1247 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงพิมพิศา  คำวัน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงพิมภรณ์  หลีกิตติพงศ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงพิรุณรัตน์  สำเภาเงิน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงพีชญาดา  วาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายพีรณัฐ  โลหิตโยธิน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
672
นางสาวพีรดา  เหมือนฟู
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายพีรพัฒน์  จูใจหาญ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
674
นายพีรพัฒน์  สระวาสรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
นายพีรภัทร  ดอนมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายพีรภัทร  เป็งมูล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายพีรรพี  จันทร์ชัยศรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายพีระพงษ์  ภาคาบุตร
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุติพงศ์วาณิชย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายพุฒิพงศ์  หาญป่า
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
681
นางสาวพุทธชาด  จุถาวร
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
682
นายพุทธิพงศ์  ชวลิต
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญชี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงเพชรใส  หน่อแสง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายเพลงเอก  ชายสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงเพียงดาว  เรือนคำ
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงเพียงฟ้า  วงศ์คำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงแพรวพราว  ธัญญแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงแพรวา  ยะปะนันท์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงแพรวา  วันเที่ยง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงภคพร  จันทร์เที่ยง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงภคพร  ทิศลา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายภคพล  ใจยะ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายภคพล  ตัณฑนุช
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
696
นายภฆัมพร  พึ่งหล้า
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงภรณ์พันธุ์  ทองอ่ำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายภวิศ  สุขสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงภัครมัย  ไชยงามเมือง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงภัควดี  เสาว์เอ้ย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตนราชสุดา ห้อง 1031 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงภัณฑิรา  มูลกันทะ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงภัณฑิลา  จรรยาสุภาพ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงภัทชามาศ  พันธ์อุโมงค์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายภัทรกร  หน่อน้อย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงภัทรนันท์  อดุลย์ประสาทพร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายภัทรพล  บุญยมหา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงภัทรมล  เรืองภูมิ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงภัทรวดี  แสนคำปิง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  มอญแสง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงภัทรวีร์  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายภัทรศัย  ใจพงค์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญปวน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายภาคิน  มูลวิจิตร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายภาณุพงศ์  สมพงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายภาณุวิชญ์  เนอิน
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายภาดา  เจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายภานรินทร์  ไทยใจอุ่น
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์รัตนมัจฉา
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงภานุศรี  ตัณฑวานิช
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงภารุจีร์  พันตา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายภูคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายภูดิศ  กองใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายภูดิศ  พานอ่อนตา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายภูดิส  เฉลาภักตร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายภูตะวัน  ปาคำ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายภูตะวัน  มานะกิจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงภูตะวัน  ศาสตราคม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
730
นางสาวภูตะวัน  สุริยะคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายภูธิต  ไชยวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายภูพริษฐ์  อินทปันตี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายภูมินทร์  แสนแปง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายภูมิพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตนราชสุดา ห้อง 1032 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
นายภูมิพัฒน์  วงศ์นันท์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเศษคุณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายภูมิรพี  จิระอธิกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงภูริชญา  สุทัศนรักษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงภูริชญา  หล้านวล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงภูริชา  กัณฑสิมาธิติ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายภูรินท์  พงษ์เกียรติก้อง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายภูวดล  ไชยมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายภูวดล  เวียงสิมมา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงภูศิรินทร์  ยอดคำลือ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงเภกา  เสลานนท์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายโภคิน  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงมนต์ทิรา  ภูสิริพัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงมนต์สิชา  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงมนัสดา  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายมนัสวิณ  ถาคำติ๊บ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายมนัสวิน  สุขเลี่ยม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายมัชฌิมา  ขำเนตร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงมัลลิกา  จันทาพูน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงมานิตา  เฟื่องเพียร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายเมฆินทร์  สายใจดี
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงเมธาวี  วัฒนเชษฐ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายเมย์ภาวินท์  บุราณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงเมริษา  มูลใหม่
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายโมทนา  เลาหะตั้งสกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายยศพล  สิงห์ตาแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงยามีระฮ์  จันทร์ยอด
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
765
นายยุรนันท์  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงรจนพรรณ  ฉาวเกียรติ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
767
นายรชต  กายชาติ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงรฐา  ถาวรวรากรกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงรดาพร  แซ่เฉิง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตนราชสุดา ห้อง 1034 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายรติพงศ์  บำรุงพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายรพีณัฐ  ฤทธิศร
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายรพีพงศ์  ดวงคำฟู
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีสด
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงรมณ  คมขำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงรมิตา  ธูปทอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายรวิชญ  ถนอมบุญ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงรวิศริยา  นามเดช
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายรักษาพงษ์  ไชยวงษา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายรัชกฤช  โมจมสิน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายรัชชานนท์  ขันแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
782
นายรัชชานนท์  มุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายรัชธนนท์  มะโนธรรม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงรัชนก  ไชยพรม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงรัชนี  ดุ่งมะลี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายรัชพล  เถาสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายรัฐมนตรี  เมาเตจา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายรัตนพงษ์  เกษมศรี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงรัตนา  นายสอ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายราชพฤกษ์  ใจแสง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายราชอาณาจักร  เกิดมีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงรินทร์ลดา  เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงรุ่งนภา  ปันทะ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แก้วคำ
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงรุจิรา  ยะวัน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงเรนุกา  มโนภัทรปกรณ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงษ์จริต
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายโรจนัสถ์  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายฤทธิไกร  น้อยแกง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วฟุ่น
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงลลิตภัทธ์  ปัญญาศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงลัฏฐิกา  หอมเดช
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายวงศ์วรรธน์  พงค์จินะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจียมสงวนวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตนราชสุดา ห้อง 1035 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงวนัชญา จันทร์เที่ยง  จันทร์เที่ยง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายวนัสนันท์  วรรณเขต
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงวนิชญาพร  อิ่นใจ
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายวรธน  จันทะวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายวรธน  วรรธนะวาสิน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงวรนิษฐ์  นันทิโชติวัฒน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงวรรษมน  พรมเมือง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายวรฤทธิ์  ขันพา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายวรวัช  วันเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงวรัชยา  ศิวาโมกข์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงวรัญญา  ชะขุนทดดี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงวรัญญา  ซุ้นสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงวราภัสร์  กุศลงาม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงวรารัตน์  ยศ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงวราสินี  อินทรกำแหง
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงวรินทร  เฉลียว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงวริศรา  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงวริศรา  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
824
นายวโรดม  ไชยกุดฉิม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายวสันต์  แสนคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายวสุพล  เค้าฝาย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายวสุพล  สันป่าแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
นายวัชรชัย  เลิศสุริยกาญจน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญสูง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงวันวิสาข์  ใหม่ทำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายวายุภัทร์  ตรีสุข
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงวาเลนไทน์  เชอกอน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงวาสนา  ภูมิวรากุล
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายวิทยา  วงศ์ต๋าคำ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงวิภา  ส่วยจา
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงวิภาวี  ไชคำ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงวิภาวี  วิลัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายวิรุฬห์  โตทรายมูล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงวิโรษณาธ์  แก้วกุลวงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงวิลาสิณี  ทองแจ่ม
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตนราชสุดา ห้อง 1036 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงวิลาสินี  สันติไชยพรกุล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
842
นางสาววิวรรณ  วิชิตสงคราม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายวิศววิท  ชาวเชื้อ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
844
นายเวชพิสิฐ  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงเวณิกา  ซื่อวาจา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงศตนันท์  สรรพบพิตร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงศรวณีย์  โฆษิตอำไพ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
849
นางสาวศรีสุวรรณ์  เชื้อชาย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงศศิวิมล  คุณยศยิ่ง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงศศิวิมล  ชินทะวัน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยประภา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงศิกานต์  จันทาพูน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงศิญา  วัฒนา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงศิรภัสสร  ผ่องแล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงศิรัญญิการ์  จินะใจ
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขันธ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงศิรินภา  โปธา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงศิริภัสสร  อึ้งวัฒนา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  สมานมิตร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงศิริรัญญา  ไชยบุตร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงศิริรัตน์  คำจันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงศิริวรรณ  เรียบปวง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงศิริวิภา  สมไหว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายศิวกร  ประดิษฐ์ชูสกุล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงศิวาพร  แหลมคม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงศิวารยา  นันทะเรือน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
868
นายศุภกฤต  คำยะเดช
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายศุภกฤต  ใจดี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงศุภกาญจน์  จอมแปง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
871
นายศุภโชค  บุตรดีขันธ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายศุภไชย  ใจเสือ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงศุภมาส  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์ปิง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เช้าโต
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตนราชสุดา ห้อง 1037 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายศุภสิน  กองศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงศุภัชญา  ทินนิน
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงศุภากร  แมนเมธี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงศุภามาศ  แก้วตา
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญทา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายศุศรุษย์  ตาคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินชัย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงโศรดาพร  วงศ์วาร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงสกุณา  ลาสุทธิ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
887
นายสมพล  สุทธิพันธ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงสมัชญา  หัดที
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงสรชา  สินเรืองวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
นายสรวิชญ์  อุทัศ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ขันจันทร์
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายสรารัล  ธนาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภูกระบิน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงสวิชญา  เรืองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญเวช
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายสันติสุข  อาทรทิพย์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายสัภยา  ขัติรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงสายฝน  ลุงกอ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงสาวรักษ์  เลาว้าง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายสิขเรศ  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงสิดาพร  ใจเป็ง
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ตุนมรรยาท
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายสิปปกร  อินต๊ะรัตน์
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายสิรภพ  ช่องดารากุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
906
นายสิรภพ  วังมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายสิรภัทร  ปันมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายสิรวิชญ์  ปันทะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายสิรวิชญ์  ยวงคำ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายสิรวิชญ์  สมเพาะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตนราชสุดา ห้อง 1038 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงสิริญาธร  พันธุ์หินลาด
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงสิริณาณา  สุริยะชัยพันธ์
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงสิรินทร์ญา  พิธานวรรณกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงสิรินภา  วาณิชประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงสิรินาถ  มารังค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงสิริพร  ศิริเวช
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายสิริพัลลภ  สิริผ่องใส
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายสิริราช  ยานะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงสิริวิริยา  ศรีดารัตน์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงสิริสุนิตย์  จะวะนะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงสิรีธร  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายสุขเกษม  วงค์ผ่า
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงสุจิตรา  ปิ่นเงิน
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงสุจีรา  หอมชื่น
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงสุชญา  เซี่ยงวงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงสุชญา  มาละแซม
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงสุชยา  อินทรส
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงสุชัญญา  ทวิชากรสีทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายสุทธิศักดิ์  แดนสีแก้ว
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงสุทัดสา  พันธ์แสน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายสุธี  ยอดหัวใจ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงสุธีรา  อินทะชัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
936
นายสุประวีณ์  เหลืองหิรัญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงสุพัตรา  คันธามารัตน์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จองคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงสุพิชญา  กำนันตน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงสุพิชญา  ไทยลา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงสุภัชฌาย์  มงคล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายสุรภพ  ชมนิสัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตนราชสุดา ห้อง 1041 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายสุรเศรษฐ์  สุนทรรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายสุรัชชธิเบศร์  ทะลอมคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงสุรีย์วิภา  สิริพรชัยกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงสุลลิตา  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงสุวรรณพร  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงสุวรักษ์  สุรินทร์คำ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธรรมดา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงเสาร์รุ่งนภา  ฮุ่งหวล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงเสาวลี  ลุงคำ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงโสภิตนภา  นาราศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงหทัยพิชญ์  คำวันดี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
958
นางสาวหอมนวล  วิชิต
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงหิรัณยา  สุลัยยะ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายเหมรัศมิ์  จุ้ยประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงอชิรญา  ยาประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทรายเขียว
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงอชิรยา  กิติวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายอชิรวิทย์  คำศรี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงอโณชา  ผิวทองงาม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายอธิคุณ  อุ่นศรีเพ็ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายอธิชนม์  ลิ้มเสรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงอธิชา  สัมภวมาน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายอนวัช  อะถะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะขัติ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีคำสุข
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงอนุรดี  แสงตัน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์ศรีเกตุ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงอภิญญา  บุญชาติ
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายอภิรักษ์  ตาลประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายอภิรักษ์  วงศ์ชนาศิลป์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรคชสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงอภิษฎา  คำใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตนราชสุดา ห้อง 1042 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงอมรรัตน์  ยิ่งราษฎร์สุข
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงอรณิชา  กิติลังการ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายอรรถ  เกิดนาค
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงอรรัมภา  ชุมภู
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงอรวรา  สรรสร้างความดี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงอรวรา  สิงคะมณี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงอรษา  จีนอนันต์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงอรอนงค์  ประกัตฐโกมล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายอริยะกร  แก้วเหลี่ยม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงอริสา  ชมสูง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงอโรชา  อุ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุรอังกูร
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายอัครพล  มานารัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายอัครวินท์  วีระ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายอัครัช  ธนาธิปธนสาร
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
997
นางสาวอัจฉริยา  ยืนยง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงอัญชนา  กันธวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายอัญญาฤทธิ์  จ๊ะราจา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงอัณชิษปารย์  ภาณุดิถีกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์  มะโนวรรณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายอัศวิน  ชีวะพันธ์สมพงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายอัศวิน  สุราฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงอาจารีย์  อ่อนฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงอาทิตยาพร  ธิอิ่น
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงอามีนะ  ดุลลาพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงอารดา  จิโน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงอารียา  มีวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงอิงฟ้า  สุภามณี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายอินทนนท์  รักษ์ใหญ่วงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงอิสรีย์  อุบลวรรณศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงอิสสราพร  กะการดี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายอุดมทรัพย์  หน่อจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงอุสิชา  พิพัฒน์เจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตนราชสุดา ห้อง 1044 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงเอกนารี  สิทธิมงคล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายเอกอนันต์  กันทะจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายเอื้ออังกูร  ลิ่มสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายโอริ  ทาซ่า
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงไอริณ  จันทร์สุข
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายไอลดา  ข้ามหนึ่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคาร 4 ห้อง 421 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1023
เด็กหญิงกชพร  เมืองชัย
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายกษิดิศ  เพ็งรัตนา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงกัญญาวีย์  จินดาโรจน์สกุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงกัลยกร  ไพรภารชนะกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงกิตติรัตน์  วรารัตน์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1031
นางสาวกุลธิดา  เมืองเมา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายขวัญชัย  พินิจ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงเข็มจิรา  ธนกรสกุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายคิรากร  กัมปนาทวรากุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงศ์กุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายจันทร์  -
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1042
นางสาวจิตสุภา  นาวิกวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงจีรนัณย์  พันวรรณ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายจีรศักดิ์  เจริญศรี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  -
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงชฎาพร  นิลอัมพรพรรณ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงชนนิกานต์  เมฆสีสวย
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จีรพาณิชษ์กุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายชยณัฐ  พรรณสุข
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงชลกร  สุทธเวช
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงช่อเเก้ว  อิตุพร
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายชัยวุฒิ  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1057
นางสาวชิดชนก  ขยันกิจ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคาร 4 ห้อง 422 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1058
เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มวรากุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายชิษณุพงษ์  ทะวีวงค์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายโชคชัย  พันธุ์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1062
นางสาวญาณวดี  ศรีสล้าง
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงญาณิศา  ประสานสุข
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงณชนก  ตายน
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงณัชชา  พานทอง
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงณัฐชยา  เพียงพรทิพย์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเสียง
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1076
นางสาวณัฐวดี  เมืองเมา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1077
นางสาวณัฐวดี  เวชกิจ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงณิชมน  ปวีกรณ์ภูวนัตถ์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงณิชมน  มหาภูมิชัย
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงณิชา  วงค์มัจฉา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1082
นางสาวดุจกมล  หว่างป่อ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายต้นธรรม  วงค์ใจ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายไทยสรรค์  -
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1085
นายธนกฤต  ภาคย์สกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงธนพร  เพชรบริบูรณ์ดี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1087
นางสาวธนพร  วิไลจันทร์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายธนภัทร  การเพียร
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายธนภัทร  สอนสุภาพ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายธนภัทร  หมอยา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1091
นายธนวัฒน์  รักเรียน
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคาร 4 ห้อง 423 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1093
เด็กชายธนัท  สร้อยเพชร
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายธนู  กุลสุพรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงธันยภรณ์  สง่ากูล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กชายธันยา  กอดู่
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายธีรเทพ  รักอิสระภาพ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงนภัสสร  พนาสันติคุณ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงนวล  -
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1103
นางสาวนันท์นภัส  วัชราวดี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์
ป.6
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนกุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงนิฏฐิตา  วิทยโรจนกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงนิตยา  พิเชษฐสิริปรีชา
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงนิภาพร  -
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงบัวแก้ว  พิทักษ์แดนไพร
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายบารมี  นฤนาทเมธีกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงบุญยานุช  เกิดชัยมงคล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายปฐมพงศ์  เคื่องคำใส
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงปณัฏฎา  มนทนม
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1117
นายปวงชน  พุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กชายปัณณธร  อัครโรจน์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1122
นายเปรม  จงจิตต์โยธิน
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงพรพรรณ  สง่าบารมี
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงพรรษชล  เสนากุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1125
นางสาวพลอย  -
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายพศิน  เหล็กสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1127
นายพัชรพล  ปร๊ะย่อ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคาร 4 ห้อง 424 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1128
เด็กหญิงพัชราพร  ทิมินกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงพิชชาภา  หล้าบุตร
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายพิชญนันท์  โควาวิสารัช
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1134
นางสาวพิณทอง  พรชัยสิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำอ่อง
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ภัทธรกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  หว่างป่อ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงพี  เวยหยื่อ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายพีรณัฐ  เชาว์พิกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงแพรวาวรรณ  ชาติ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1143
นางสาวฟ้าประทาน  กาสุนันท์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แซ่ว่อง
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงภัทรภา  จรรยาโอฬาร
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1146
นางสาวภัทรวดี  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงภาวิกา  ลือนาม
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายมงคล  นาคำ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงมณฑิรา  ภูริสิทธาโชค
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1150
นางสาวมาริษา  อินงาม
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงยุพา  นภาคีรี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ
ป.6
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดแก้วเรือง
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงรัตมณี  กิจทาทอง
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1157
นางสาววรรณภรณ์  แก้วมาลา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1158
นางสาววรัญญา  เมืองเมา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1159
นายวศิน  สุขจิต
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงวัณนากร  แพน้อย
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1161
นายวันณรงค์  บัณฑิตเทอดสกุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1162
นางสาววันวิสาข์  ม่อยภิ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคาร 4 ห้อง 425 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1163
เด็กหญิงวาสนา  เลาซาง
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงวิภา  แสนคำ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงวิภาวี  กล้าประจัน
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1166
นางสาววิภาวี  ปราสาททราย
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1167
นางสาววิลาวัลย์  ไพรอมรรัตน์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงวิลาศินีย์  สอาดจิตต์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงศตพร  โสภาวิวัตน์ธนากุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงศรินรัตน์  ชะโพ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงศิรดา  ศิริพิมุกต์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงศิริพร  -
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงศิริพร  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมชัย
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายศุภกฤต  ชวาลจำเนียรวงค์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1176
นางสาวศุภนุช  อยู่เปา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่านภพพนาสันต์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1179
นายสรยุทธ  เครือซุย
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1180
นางสาวสลิลทิพย์  สุธรรม
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงสิดาพร  เดือนแก้ว
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิธรรมบำรุง
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กชายสุข  มอนแสง
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กชายสุพัฒน์กร  เขตคีรีทอง
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงสุภา  อภิโชควัชรศิริ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  โมภัทรกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงสุมาลี  เกษมสุขมา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น