ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง 512 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  งามแฉล้ม
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  สุนินทบูรณ์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพรรณ  ปรุงเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  แข่งขัน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตา
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  อุดมทวี
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  จิตเย็น
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลชนก  ชุ่มตะคบ
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลทิพย์  อนุลีจันทร์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกมลพร  ธีระกำธร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรกมล  เสาทอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกรชาล  กิตติภูมิเมธี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวกรณิศ  เกษแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกรพินธ์  บุญสม
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกรรฏิมาภรณ์  แก้วหอม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรรณิการ์  สังเวียนดี
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกรรทิพร  ยาวยืน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรรทิพา  ยาวยืน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกรองแก้ว  กำจัดภัย
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกริชกาญจน์  สีเสมอ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกฤตติกา  นิยมสวน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤตธี  เจริญชัยสงค์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกฤตภาส  เครือยา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤตภาส  ซัม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์อุดม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤติกร  กิตติภูมิเมธี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกฤติธี  อุรารื่น
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกฤติพร  พริ้งเพราะ
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกฤติยานี  เข็มทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤษณนัยน์  เหลี่ยมดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
31
นายกฤษณพล  สุขดี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกฤษณาพร  ศรีน้อย
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกฤษติกา  สุภิษะ
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกวิน  แก้วเพชร
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกวิน  จันทร์สันเทียะ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง513 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกวินภัค  สีสร้อย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกวิสรา  ยิ่งได้ชม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกวิสรา  สมปาง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมสะอาด
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญชพร  ปัญญาเอก
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ศรี
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัชชานนท์
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุบิงปรัส
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสริมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนดี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกัญญาณี  บรมสุข
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
47
นางสาวกัญญาภัทร์  วงแหวน
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวังชอบ
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกัณฑ์อเนก  มณีไสย์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัณฑิมา  วิโรจน์รัตน์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกันตพงศ์  ทรงพระ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกันติยา  เมธาจิตติกรกุล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกัลญาพร  บุญศักดาพร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกัลยกร  ลาภจิตร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิลุน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ยิ้มดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกาจบดินทร์  ต้นทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกาญจนา  ประชุมฉลาด
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกาญจนา  สมนิยาม
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวกานกวี  ศรีดอกไม้
ม.3
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกานต์ชนก  สุขกลาง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวกานต์ธีรา  พุทธรักขิโต
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกานต์  สุดดี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกิจวัส  ปรึกษาดี
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกิตตรามาศ  บุญล้อม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายกิตติพศ  แก้วปลั่ง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายกิตติภพ  แทนคำ
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกิตติยา  ฉวีทอง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายกิตติศักดิ์  สมปอง
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
70
นายกีรติ  ธรรมษา
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง514 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกุลชา  ชาติสม
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกุลสตรี  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงเกตสินีย์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงเกวลิน  เตยังรัมย์
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงเกวลิน  อนันตสุข
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงเกวลี  เป็นยินดี
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงเกษณี  ประกดสคนธ์
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงเกษราภรณ์  เสาะสนธิ์
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายเกียรตินิยม  ทองเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายเกื้อสกุล  เพียรเสมอ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงแก้วมณี  ก่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงขณิสรา  เลอมานกุล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายขนิษฐา  แก้วสุข
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงขนิษฐา  บูรณะ
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงขนิษฐา  สมานใจ
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงขวัญข้าว  รักพงษ์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวขวัญจิรา  ไทยากรณ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงขวัญจิรา  นราชรัมย์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงขวัญจิรา  โสรกนิษฐ์
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงขวัญชนก  จุไร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงขวัญชวณัฐ  เหลืองวิไล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงขวัญณภัทร  เพลินสุข
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงขวัญมนัส  อุดมเดช
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงขวัญรัตน์  ฉัตรธนาธรรม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายเขมนันท์  สมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงคณิดา  พิทยารักษ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายคมสันต์  สุจิตร์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจรรยพร  วงษ์สระ
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
99
นายจรัสรวี  เยาะเย้ย
ม.3
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจอมขวัญ  ผดุงสุข
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายจักพงษ์  ศรีทองสุข
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
102
นายจักรกฤษ  สุขแสน
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีระอุดม
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายจักริน  นิตยวัน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายจักรินทร์  ยืนยาว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง515 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพชรโต
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงจารินี  ประกายแก้ว
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายจารุวัฒน์  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจิตติมา  ไทยเหียม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงจิตรลดา  นิมินรัมย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจิตรี  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจินตหรา  ไหมทอง
ม.3
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายจิรกร  โอธินทรยุทธ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายจิรกิตต์  จินันทุยา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจิรฐา  ชิงชัยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายจิรพงศ์  ศรีเสวก
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจิรภัทร์  แซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายจิรสุข  สุวิชา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจิราดา  มีแสวง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวจิราพร  โชติช่วง
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจิราภัทร  มีมั่น
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญแย้ม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงจีรวรรณ  ดาทอง
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจีรวัสส์  ศิรจตุพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงจีราพัชร  กับทอง
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจีราภรณ์  พิมพ์ดี
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พินิจดวง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายเจคน์สฤษฎิ์  วงศ์เลิศ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายเจตนิพัทธิ์  เพชรอ่อน
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายเจนเจษฎา  เจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายเจษฎา  ละอองทอง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายเจษฎา  เหลือดี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงเจษฎาภร  มีสังเกต
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงเจียระไน  ชะรอยรัมย์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายแจ็คพล  การ์รอด
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงฉัตรชมภู  ต่ออภิชาตตระกูล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงฉัตรชมภู  ผลเจริญ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงฉัตรธิดา  ตั้งสกุลวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงฉัตรยา  ฉุนเชื้อ
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง516 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงฉัตรียา  บูรณ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงฉันทพิชญา  โสรธร
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชญาน์นัทช์  บุญญะสิริสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชญานิษฐฺ  ดาศรี
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงชญานี  ป้องคำ
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวชฎาพร  บุตรดี
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชณิสรา  เลอมานกุล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงชนกชนม์  พะนิรัมย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชนกันต์  เสียงหวาน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชนมน  สายยศ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชนม์นิภา  รจพจน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายชนะพรรณ  สาพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายชนะพล  ยอดรัก
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชดกลาง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงชนัญญา  กรินรักษ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชนากานต์  เชี่ยวรอบ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชนากานต์  อย่าลืมดี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชนาธินาถ  ส่องแสง
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงชนิกันต์  สุขบรรเทิง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชนิกานต์  ปัญญาเอก
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงชนิกานต์  หมื่นสาย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชบา  ฮาเวิร์ธ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายชยานันท์  เกตุชาติ
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชรินรัตน์  ใจกล้า
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชลธิชา  กางด้วง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชลลดา  นามเวช
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชลลดา  เสาเวียง
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายชลสิทธิ์  อภิลาศมงคล
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชลิตา  สำราญใจ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ยิ่งรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชัชฎาพร  ชิ้นทอง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชัญญา  ทวีสาร
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชัญญามาศ  ทองนำ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายชัยธวัช  โลสิงห์
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง517 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายชัยนรินทร์  นิติจรัสพงศ์
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายชัยภัทร  ขาวงาม
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายชาญวิทย์  กำจัดภัย
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายชายชาติ  เรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชารีษา  หนูศรี
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงชาลิตา  บินรวดเร็ว
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงชาลิตา  สินมาก
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชาลิสา  ไหมทอง
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
184
นายชินาตะ  กาญจนรุจวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชินาริ  กาญจนรุจวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายชิศญุพงศ์  กิตติวราสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายชิษณุพงศ์  เสียงเพราะ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายชิษณุพงษ์  เหลี่ยมดี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตีทอง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวร
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ราษีทอง
ม.2
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงโชติกา  สิทธิภาพ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายโชติกาญจน์  เหลี่ยมดี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายโชติพัฒน์  เหลี่ยมดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงโชติมณี  เอี่ยมชม
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงซาร่าห์  จราซ์สโคฟสกี้
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงเซยอง  ชอน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายฌอน  ชาเนลล์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงฌัชชา  ศรีทับทิม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงเฌอชมพู  ภูมิประโคน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงญาใจ  สำเร็จดี
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายญาณดนัย  แผ่นใหญ่
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงญาณาธิป  ริ้วแดง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงญาดา  พ่อค้า
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงญาดา  ยศวิจิตร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงญานิดา  ผลเจริญ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงฐานิดา  วัชราศัย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายฐาปกรณ์  ภูผิวเมฆ
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สัชชานนท์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงฐิติชญา  สนุ่นไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง518 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายฐิตินันท์  เต็งพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ่นแ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงฐิติอาภา  ขำคม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงณชญาดาภ์  พิรักษา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายณชพล  ปล้องไหม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงณญาดา  เสนคราม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
217
นายณฐพล  ชุณหกุล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายณฐภัทร  อนุเคราะห์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณฐอร  ยิ่งยงยุทธ
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณปภัช  เฟื้องทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงณภัทร  กลิ่นฟุ้ง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงณภัทร  ศิลาอาสน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณภัทร  สอโส
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายณภัทรพงศ์  ตาทอง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณหทัย  ปัชชุนาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณหทัย  วีรผาติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัชชา  เล้าสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณัชชาภัทร  เจริญพันธ์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อุตตะโปน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บูรณะกิจ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
231
นางสาวณัฏฐนิชา  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณัฏฐ์ปรียา  วงศ์สุริยา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  สุขกาย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
234
นายณัฐกมล  มาลีหวล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นุกาศรัมย์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณัฐกานต์  หลอมประโคน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณัฐชยา  ปัญญาเดชสกุล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณัฐชยา  สังสมานันท์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัฐชา  เหิมฮึก
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายณัฐโชค  เสร็จประสงค์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัฐฐิรา  ทวัจรัสโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณัฐณิชา  จารัตน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์บ้านหล่อ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายณัฐธัญ  มีสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง521 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฐธิดา  จารุรัศมีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาครินทร์
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
248
นายณัฐนันท์  เจือจันทร์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายณัฐนันท์  ทิวคู่
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทะยานรัมย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวณัฐนิชา  ป้อมไชยา
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงณัฐนิชา  สุรินทราบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายณัฐพงษ์  สมหวัง
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายณัฐพล  จิตติลาภ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณัฐมน  สุยคง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงณัฐยมล  จุลหงษ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณัฐรัตน์  คลายโศก
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวณัฐวิภา  กลีบแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณิชกมล  ศรีจุดานุ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณิชกร  มิติศิลป์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณิชกุล  หวังกลุ่มกลาง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณิชนันทน์  จันที
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณิชนันท์  พ่อค้า
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณิชมน  เดชศิริ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงณิชาพร  สัมฤทธิ์ผ่อง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงณิชาภัทร  กลางประพันธ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุตลาวดี
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณิชาภา  สำอางค์ทรง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงณิชารีย์  สีตาล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณีรนุช  เสมอภาค
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณุตตรา  ปัญญาเอก
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณุวภา  กันนุฬา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงดรัลรัตน์  เจาลา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงดลญา  ดวงเวา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงดลพร  สุขวิทย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงดวงขวัญ  ปัญญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงดวงพร  แปนแก้ว
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงดาราพร  สินสร้าง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายเดริค  ออลเปียอินเนียโน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
280
นายตะวัน  อุตมาร
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง522 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นายติณห์ณพัตร  เจียมตระกูล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
282
นายเตชภณ  ศรีวิเศษ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายเตชินท์  อรไทวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวแตงสา  สำนักนิตย์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงไตรรัตน์  อัตไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายทักษพงศ์  ตรองอุดมสกุล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงทัตพิชา  นพพันธ์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายทัศน์พล  สมพันธ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงทิพปภา  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายเทียนชัย  บุญสอน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายธนกร  คำหวัน
ม.1
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายธนกร  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายธนกร  ประมูลศรี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายธนกร  รัตนวัฒนาวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายธนกร  ลอวีระอมรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายธนกฤต  เมืองสุข
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายธนกฤต  วีรผาติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายธนโชติ  ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายธนธรณ์  จันทร์กลาง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายธนธรณ์  เจนขบวน
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายธนบดี  เฉิดฉาย
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
302
นางสาวธนพร  กิ่งมณี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงธนพร  สกุลเตียว
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
304
นายธนพร  สิงคเวหน
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงธนพร  สุมรัมย์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายธนพล  เหรียญสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงธนภรณ์  ภาคพรม
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงธนภรณ์  มีโชค
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายธนภัทร  สุธรรมภาวดี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายธนภัทร  สุบินดี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายธนภัทร  อึงไพบูลย์กิจ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
312
นายธนภูมิ  พิศวง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
313
นายธนวัฒน์  สมบัติกำไร
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายธนวัต  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายธนวัตน์  เจริญรัมย์
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง523 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธนวินท์  จันทร์ไผ่
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายธนวินท์  ชูจิตร
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
318
นายธนะรัชต์  ทรงฉลาด
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายธนะวรรธน์  เกียรติไกรสิน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงธนัชชา  ศิริวัฒนวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธนาทร  มณีณัฐพล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธนาธรณ์  หุ่นดี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงธนาภา  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงธนาภา  โพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงธนิสร  เฉียบเเหลม
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงธนิสรา  สาทลาลัย
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธเนศวร  บุญสิงห์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงธมลชนก  ศาลางาม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธรรมรักษ์  สายเสมา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงธศร  รวิวรรธนะ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงธัญจิรา  นึกชนะ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีชัย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงธัญจิรา  โสนาพูน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงธัญชนก  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงธัญญธร  โกมารัมย์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงธัญญมนต์  พงาตุนัด
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธัญญะ  ร่วมพัฒนา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงธัญญานุช  น่าชม
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทูน
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงธัญพร  บูรณจิตร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงธัญพร  ศิริวัฒนวานิช
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
344
นางสาวธัญมน  สุยคง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มหรรทัศนพงศ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสาทอง
ม.3
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายธันวา  จันประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายธานัท  จันทร์กฤษ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายธาม  อะทอยรัมย์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงธารีรัตน์  อ้นลักษณ์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง524 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงธิดาภรณ์  แสนมี
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงธิดาภา  ศรีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตลับทอง
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงธิติมา  ผาดโผน
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงธิติมา  ห้าวเหิม
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธิติยา  เต็มใจ
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายธีรดลย์  ขอร่ม
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายธีรเทพ  หาญทอง
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายธีรพัฒน์  จรัญศิริไพศาล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายธีรพัฒน์  มากงาม
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายธีรศาสตร์  ภาสำราญ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายธีระพงศ์  ปิติอนันต์ศรี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายเธียรสิริ  นามพูน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
364
นางสาวนฐกมล  นาวี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายนพธีรา  ก่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงนพวรรณ  สืบวัฒนพงษ์กุล
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงนภสร  ควรอาจ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายนภัส  ชินเชษฐ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงนภัสสร  บุญทูล
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงนภัสสร  ปลาดลาภ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงนภัสสร  สงึมรัมย์
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายนภัสสรพี  โสรธร
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงนฤชล  เรืองจินดาประชา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายนฤชิต  เชิงหอม
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
375
นายนฤชิต  สุดชาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงนฤมล  กิตติภาสวริทธิ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนฤมล  คุมสุข
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนลิตา  อ่างมัจฉา
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนลินทิพย์  พวงยี่โถ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงนลินทิพย์  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงนวพร  โสภาคำ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายนวพล  ธรรมกฤษดา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
383
นายนวพล  หวลระลึก
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงนัชชา  บุญสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงนันทกานต์  เพ็ชรเลิศ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง525 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงนันทกานต์  ศรีเดช
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิง์นันท์นภัส  ฟังสุวรรณรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรรณภูมิ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตัณฑ์สุระ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวงศ์โกสีย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองสุก
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงนันท์นัทธพร  ประยงค์หอม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงนันทิชา  จรดี
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงนันธิกานต์  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงนิดธิดา  สุรศร
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายนิติภัทธ์  เรืองโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงนิติภา  บุหงา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายนิธิวัตน์  สุขใจ
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายนิธิศ  ยุกต์วัฒนพงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
401
นางสาวนิปุณ  ถมปัทม์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุชาติสุนทร
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงนิภาพร  สุขร่วม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงนิรัชพร  อรไทวรรณ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงนิรินธนา  นนธิจันทร์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงนิลธาดา  มะลิซ้อน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวนิลลดา  รัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายนิวัฒน์  ยิ่งมี
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงนิศาชล  แจ่มใส
ม.2
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงนิศารัตน์  อินหล่ม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงนีรนารา  พิรัมย์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายเนติธร  ทับทิมสำโรง
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงเนติรัตน์  อุ่นจิตต์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายบรรณวัฒน์  สิรภัทรชัยวงศ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายบริพตร  มุ่งสุข
ม.3
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญวร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายบวรลักษณ์  เหลืองพัฒนผดุง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไวเร็ว
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงบัวขวัญ  ขวัญใจ
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายบารมี  บุญสรรค์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง526 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงบุญญฉัตร  สิงห์ธีร์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายบุญญานนท์  ร่วมสุข
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงบุณยวีร์  วัฒนพายัพกุล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายบุรธัช  คงสุข
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงบุษกร  สวนงาม
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงเบญญาภา  ตรงใจ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญญายาว
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงเบญญาภา  สายเรือง
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงเบญญาภา  สุดใสดี
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายปฐมพร  ริ้วลอด
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
431
นางสาวปณัฐญา  เสนาะเสียง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงปณิชา  เฟื้องทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายปณิธาน  สมใจหวัง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงปทิตตา  เพ็ชรชา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวปนัดดา  ขุนศิริ
ม.3
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
436
นางสาวปนิดา  แจ่มใส
ม.3
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปพิชญา  กลกิจสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายปภังกร  ปุริทาสัง
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงปภานิดา  แสงสีเงิน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงปภาวรินท์  ต่วนจะโปะ
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญสาลี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิลปสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงปภาวรินท์  หมายกล้า
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายปรเมต  อาจหาญยิ่ง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงประกายเดือน  จันทร์นวล
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
446
นางสาวประภัสสร  กทิศาสตร์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์สุพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงประภัสสร  ถมปัด
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์อนุ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงประภากรณ์  สุขสำริด
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงปราภรณ์  เนียมทอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงปริณดา  ทราจารวัตร
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายปรินทร์  มหัทธนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงปริยากร  จุฑาจันทร์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงปรียากร  โพธิปัสสา
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง527 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญสด
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงปลายไหม  อึงชื่น
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปวันรัตน์  ไพรทูลย์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงปวิศรา  สมานจิตร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ภู่กัน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายปวีร์  อดกลั้น
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายปสุดา  สิยาชีพ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายปัญจพล  เสือแก้ว
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
464
นายปัญญา  สุริวรรณ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงปัณฑิตา  ลิ้มสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายปัณณทัต  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายปัณณธร  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปัณทิตา  วาปีทะ
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายปาณรวัฐ  ประพานศรี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปาณิศา  นิตยวัน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงปาณิศา  บุญพา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงปาณิสรา  ดีสม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงปาณิสรา  ทองสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงปาณิสรา  สุรนิจ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงปารย์  เหลืองศิริวรรณ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีเจริญธานนท์
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปาลวรัญจ์  คำมณี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปิ่นพงษ์ศา  ศิลาทิพย์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายปิยกุล  หลวงยี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงปิยฉัตร  นาดี
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายปิยวัฒน์  ใจกล้า
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
482
นายปิยวัฒน์  ภัทรวงศากร
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
483
นายปิยวัฒน์  มั่นยืน
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงปิยะพร  เมธาศุภกุล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
485
นายปิยะพรรณ  คงเสมอ
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงปิยะลักษณ์  บุญมี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญสืบสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายปุณณกาญจน์  กาบยุบล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายปุณณเมธ  สุขกุล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงปุณยนุช  ชนะอักษร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง528 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
นางสาวปุณยวีร์  รอดปาน
ม.3
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อุไร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายปุริศ  พรมสอน
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงเปมิกา  จารัตน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงเปรมสุข  ยิ่งดี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงเปรมิกา  สมนิยาม
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายเปรื่องศักดิ์  พิศวงศ์เทวัญ
ม.3
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  มุลาลินน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงไปรยา  เหมือนนึก
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายพงศกร  ศิลาลาย
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายพงศ์พนธ์  พิเนตรบูรณะ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
502
นายพงศ์พล  บุญประสพ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายพงศ์พล  วีรผาติวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายพชร  นามนาค
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงพนิจนาฏ  เสียงเพราะ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงพนิตพิชา  อรพินท์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงพรชนก  ทรัพย์สิน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงพรชิตา  กล้าจงยิ่ง
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงพรชิตา  แก้วหล่อ
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพรชิตา  คำเล็ก
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพรณภัทร  ศิลาอ่อน
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพรธีรา  สอนงาม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงพรนภัส  ทองนวล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงพรนภัส  พึ่งพิมาย
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงพรนภา  พรหมหงษ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงพรนภา  สุโพธิ์
ม.3
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงพรปวีณ์  ผลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงพรปวีณ์  ลำดวนรัตน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงพรปวีณ์  สาแก้ว
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงพรพัตรา  อัศวรัศมี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงพรไพลิน  ทองประดับ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงพรหมพร  ท่าดี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงพริมรตา  รัตนโคตร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพริริสา  บุตรท้าว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงพริสร  พรอมตตระกูล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง532 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายพฤทธิพงษ์  พินิจอักษร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายพลธนธรณ์  อรุณเจริญฉาย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชำนาญการ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงพลอยชมภู  กิจบัญญัติอนันต์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีนุเคราะห์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายพศวัต  อนุสรธนาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายพสิษฐ์  สันติสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงพัชรพร  ชัยพินิจ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายพัชรพล  ผลเจริญ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายพัชรพล  หนูสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงพัชราภา  โพธิสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงพัชริดา  ยศวิบูลย์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงพัตรพิมล  สริวงค์
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงพัทธนันท์  มีสติ
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงพัทธนันท์  รุ่งฐิติรัฐโกศล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงพันธุ์นภา  ประทุมหอม
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงพาขวัญ  จิตรสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงพิชชา  สัญจรดี
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายพิชชานันท์  ทองนำ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์ชะอุ่มดี
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีโพธิ์ลา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ลุมาตย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงพิชญดา  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงพิชญ์สิตา  สายยศ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายพิชญะ  ทองสุก
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงพิชญา  ขอนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงพิชญา  สายสอ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพิชญา  แสนกล้า
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงพิชญา  เหล็กลิ่ม
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงพิชญาพร  พรชัยธเนศกุล
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายพิชญ์  อารยะรังษี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงพิชาดา  ศิริโภคา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงพิชาภา  พาณิชย์กิจเจริญ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงพิชาภา  แสนกล้า
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงดี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง533 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตะโคดม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยศวิจิตรไพศาล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงพิมพ์ณนันท์  สุวรรณทรรภ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิริยะคุปต์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คนหมั่น
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงพิมพ์พจี  สุจินพรหม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ส่งกลิ่น
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สืบสวน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงพิมพิศา  ตรองอุดมสกุล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงค์นาค
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงพิมสิริ  พวงคำ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงพิรานันท์  รังคกูลนุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายพิสิษฐ์  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงพีรดา  บุญทรง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายพีรพงษ์  องค์โฆษิตพร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงพีรพรรณ  คุ้มครอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายพีรพล  ดวงจิตร
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายพีรพล  สระแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายพีรพัฒน์​  อินทรเดช
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนา
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายพีรพัฒน์  เสมอภาค
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายพุฒิพัฒน์  สุขนิตย์กิติกุล
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงพุดน้ำบุษย์  เรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายพุทธิชา  รัตนา
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงพุธิตา  กองทอง
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงพุ่มพวง  เชิดสุข
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์คำ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พลโฮม
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงแพรนภา  วงค์จันทร์
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงแพรภัทร  จิตต์ไชยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงแพรวา  แก้วยศ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงแพรวา  ดัชถุยาวัด
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงฟารีดา  เหมือนใจ
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงฟ้าใส  แช่มอุษา
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง534 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงฟาฮาน่า  วลีประทานพร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายฟูไผท  ดาบุตรดี
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงภคพร  ยิ่งเรงเริง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายภคิน  บุญชัย
ม.3
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงภคินี  ประเสริฐยิ่ง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายภวินท์  เจริญศิริ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชาย์ภวินท์  จันทร์ไผ่
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงภัคจีรา  ครึ่งมี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงภัททิยา  คงศรี
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงภัททิยา  เบ้าทอง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงภัทธิราภรณ์  เรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายภัทรชัย  บุญศิริ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงภัทรฑิราภรณ์  แป้นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายภัทรธนัฐ  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทะขุ่ย
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีจริยา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงภัทรนันท์​  สุวรรณทอง
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงภัทรวดี  พระแก้ว
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์อารีย์สันติ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นามพูน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมบุญ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายภาณุพงษ์  ภัทรพานี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายภาณุรัศมี์  ดีนาน
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายภานุกร  ขันธสม
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายภานุพงษ์  สมทิพย์
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์อ่อน
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงภาวิณี  ชงโค
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงภาวินี  พิมลี
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงภาสินี  กมลพันธ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายภาสุ  สมมีย์
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงภิตินันท์  วิภูมิตสิตสกุล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงภิตินันท์  อารยางกูร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายภูมิพัฒน์  อยู่ในวงษ์
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
629
นายภูมิรพี  เสริมศรี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายภูมิวงศ์  อยู่สบาย
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง535 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายภูรสุทธิ์  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
632
นางสาวภูริชญา  เชิดชาย
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงภูริชญา  สุริยากานต์ยินดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงภูริตา  โมคศิริ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายภูริภัชน์  จัดเรืองอนันต์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายภูริภัทร  พรหมแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายมกรธวัช  กุลัดนาม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงมณฑิรา  กระแสบัว
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงมณัญชญา  ดูสโซล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิริตระกูลมั่งคั่ง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงมธุฤทัย  พื้นนวล
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
644
นางสาวมนัสวรรณ  แสนเจตนา
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงมนัสวี  สุขยา
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงมลฤดี  เสาตรง
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายมหิทธิฤทธิ์  ชูสง่า
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงมัชฌิมา  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายมั่นมโน  เหลี่ยมดี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงมาริษา  บุญประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงมิ่งกมล  นามมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงมิ่งมาตา  วิริยะปัญญาชัยกุล
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงมุกมณี  พุทธพงษ์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายเมธวัจน์  โชติกัมพลพงศ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงเมธินี  ประดับศรี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงเมริษา  เรียงเงิน
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงเมลิสา  ทองเรือง
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายแมทธิว  บิดเดล
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงยลดา  แสวงสุข
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายยลศักดิ์  บุญสม
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายยอเกียรติ  ดวงใจ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงยุวดี  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงเยาวพา  ยงเพชร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงโยษิตา  กองสุข
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายรชต  มณีพรรณ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง536 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายรณกร  สัตตรัตนามัย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงรตนพร  ลับโกษา
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงรติมา  รณรงค์
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงรติวาสว์  เทียนทอง
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายรพี  สัตย์ฌุชนม์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายรพีพงศ์  ทำมารุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายรพีภัทร  แสนภูวา
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงรมย์ธีรา  เกษตรสิงห์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงรวิสรา  ดาทอง
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงรวิสรา  แต้มทอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายระพีพัฒน์  สำราญสุข
ม.3
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายรัชกร  สุชาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายรัชตภัสสร์  ตัณฑเลขา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงรัญชิดา  ลายสนธิ์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายรัฐศาสตร์  กระจ่างจิตร
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์โตทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
682
นางสาวรัตนาภรณ์  พรนิจรัมย์
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงรัศนี  สุขจิตร
ม.3
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงรินโญ  แก้วปลั่ง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงรินรภา  หงษ์ยนต์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันทร์กลิ่น
ม.3
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงรุ่งรวี  เมินดี
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงรุจิรา  ทราจารวัฒน์
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงเรืองศิริ  คำมี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายไรวินท์  นนทะบท
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงฤทัย  ธรรมทักษิณ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงลดา  ศรีสวย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงลภัสรดา  ทองโสภา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
694
นางสาวลลิตา  แตงทอง
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงลักขณา  วิโรจน์รัตน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงลักษิกา  คงสุข
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายวงศกร  เชนุยาว
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงวงศ์สิริ  สุขแสวง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายวชิรวชญ์  กาสังข์
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงวนาวรรณ  เกลียวแก้ว
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 5 ห้อง537 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงวรกัญญา  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงวรณัฏฐ์  โกศลพุฒิพงษ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายวรพล  โสภา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายวรพล  อารยะกิตติพงศ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงวรพิม  ม่วงพลับ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายวรภาส  สำรวมจิตร
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงวรมน  ตรงใจ
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงวรรณพร  สกุลทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
709
นางสาววรรณภา  วงษา
ม.3
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงวรรณวิษา  ลาดเลา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงวรวรรณ  กึกไธสง
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงวรัญญา  เนื้อทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงวรัญญา  วันถนอม
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายวรากร  มณีอินทร์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงวราภรณ์  เพิ่มชูชี
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงวราภรณ์  สร้างคำ
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงวราภรณ์  เหลือสุข
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายวริชญ์  พาริหาญ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงวริศรา  จงมั่งคั่ง
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงวริษฐา  บูรณ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
721
นางสาววลัยพรรณ  สารี
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายวสุรัตน์  ศรีตะวัน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายวัชรพล  ประสพสุข
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงวัชราวลี  ตั้งพรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายวัฒนา  จันทร์กล้า
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายวิกรานต์  สมุททอง
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายวิชญพงศ์  ทนคง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายวินัย  มงคลสารกิจ
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงวิภาดา  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงวิภาดา  สุขจิต
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
731
นายวิริทธิ์พล  จวงพลงาม
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงวิลาสินี  จันทินมาธรณ์
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงวิลาสินี  ตินานพ
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงวิวรรณ สมดอก  เบียร์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายวิศวกร  แป้นทอง
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 3 ห้อง312 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงวิสสุตา  ผลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
737
นายวีรภัทร  ลอดทอง
ม.3
โรงเรียนรัตนบุรี
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายวีรวัฒน์  ใจเที่ยง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายวีระชัย  หวังจันทร์
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
740
นายศตพล  วิเศษวงษา
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงศรสวรรค์  ระบือนาม
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงศรัญญา  อยู่ปูน
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายศรัณยพงศ์  พลเยี่ยม
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงศรัณย์พร  เจริญรัตน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายศรัณย์ภัทร  น้อยผาง
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงศรัยฉัตร  นามเคน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงศศิกานต์  เล่ห์กล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงศศิกานต์  เลี่ยมดี
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
749
นางสาวศศิชา  รอบรู้เจน
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงศศิร์อร  เจือจันทร์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
751
นายศักชัช  เห็นสุข
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายศักดิ์ไชย  ธนภาสวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายศักดิ์ดา  สุขยานุดิษฐ
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายศักดิ์รพี  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายศักดิ์สิน  พสุธาเมตต์กิติกุล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
756
นายศิตภัทร  ผสมวงศ์
ม.3
โรงเรียนรัตนบุรี
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงศิรดา  มะลิมาตย์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงศิรมณี  สะเก็มวา
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงศิรวจี  ประเมินชัย
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงศิริมา  สะสมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดสง่า
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายกระสุน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงศิริวัฒนา  รัตนสุข
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงศิวกร  เกษมสุข
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายศิวโชค  ฟังวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงศิวาการ  สีสนิท
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ซ่อนจันทร์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงศุธาเนตร์  รับงาม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายศุภกฤต  ข่อยพานิชย์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 3 ห้อง313 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายศุภกฤต  ชาตรูปฏิวิน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายศุภชัย  บุญทวี
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงศุภรา  แสนศรี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดจันทร์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงศุภสุดา  คำภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
776
นางสาวศุภาดา  เปรียบยิ่ง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงศุวิมล  หมายเจริญ
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงโศภิษฐา  ส่องาม
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงสกาวเดือน  อินสองใจ
ม.3
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงสกาวรัตน์  สมบูรณ์การ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงสถิกานดา  นิตยวัน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงสมิตตา  ไทยตรง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงสรัญชนา  มุตตะโสภา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายสรัล  สิมาธรรม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงสโรชา  บานเย็น
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงสวรรยา  สารเพชร
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายสหพล  บุตรวุธ
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายสันติภาพ  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนรัตนบุรี
คณิต ม.ต้น
789
นางสาวสาธิดา  ทองชมภู
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงสายใจ  สายน้อยยาว
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
791
นายสาริษฐ์  สุระสังข์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายสิทธิกร  ต้องถือดี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายสิทธินนท์  ธรรมรส
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
794
นายสิปปกร  ผิวอ่อน
ม.3
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายสิปปกร  อุปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายสิรภพ  ดอนหมั่น
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายสิรภพ  รอดปาน
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
798
นายสิรภพ  สุวรรณสม
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงสิริกร  ข่าขันธ์มาลี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงสิริญญา  ฉายเพชร
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงสิรินทรา  บูรณ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงสิรินาถ  หงษ์ศรีจันทร๋
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงสิริพรรณา  กลีบแก้ว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายสิริราช  พึ่งชาติ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายสิริราช  สุดจำนง
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 3 ห้อง314 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงสิรีธร  เสพสุข
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงสิรีอร  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
808
นายสืบพงศ์  คงวัน
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงสุจิรา  แสงเทพ
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงสุจิวรรณ  ลอยเลือน
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงสุชาดา  กองทอง
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงสุชาสินี  สุขมณีใส
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงสุดาพร  สมพริ้ง
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งพล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทรศรี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงสุทธิดา  นิลพันธ์
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  คงถือมั่น
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงสุธาวัลย์  ศิริม่วง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงสุธาสินี  ยิ่งเชิดงาม
ม.2
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงสุธิดา  หนัาผ่อง
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงสุธิตา  ตรีทร
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงสุธีรา  สวนงาม
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงสุปัญญาพร  สีชมพู
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงสุพรรษา  ใจหาญ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงสุพรรษา  นิตใหม่
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงสุพรรษา  ปลั่งประยูร
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
827
นางสาวสุพรรษา  มาลัย
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงสุพิชชา  จรลำโกน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงสุภัสสรา  อรรถเวทิน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงสุภาพร  ศิริแฝง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงสุภารัตน์  ชวนทิศ
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงสุภิญญา  พิศวงศ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
834
นายสุเมธ  โสรกนิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายสุรเชษฐ  วงษาทุม
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายสุรศักดิ์  สุขแสวง
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงสุรีย์พร  สุ่มอินทร์
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสุวดี  นาคสุข
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายสุวัจน์  บึงจันทร์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงสุวารี  เสนาะเสียง
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 3 ห้อง315 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายสุวิจักขณ์  คร่ำสุข
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
842
นางสาวสู่ขวัญ  การุญ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เป็นเรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
844
นางสาวแสงดาว  สุขกล้า
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงโสภิตา  เมืองนาคิน
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงหทัยรัตน์  กำลังมา
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยวิเศษ
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงอชิดา  จันทร์พวง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงอชิรญา  ทางดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงอชิรญา  สามิบัติ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงอณันตญา  เสื่อมมี
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงอติกานต์  ชื่นใจ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีสุ่น
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายอนุภาพ  พันธ์ศรี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
855
นายอนุวัฒน์  พางาม
ม.3
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงอภิชญา  ลับโกษา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงอภิชญา  เหมนิธิ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายอภิชาตพงศ์  ศิริ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงอภิญญา  อาทิตย์รุ่งอรุณ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงอภิรดี  ชูกล้า
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายอภิรเดช  สุพรรณฝ่าย
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงอภิรตา  ลุนราศรี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายอภิวัฒน์  พรมศร
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
864
นายอภิวิชญ์  ทวีสาร
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงอภิสรา  เข็มทอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงอมรรัตน์  เสาะสืบงาม
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงอมลรดา  ใจมั่น
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงอรกัญญา  อนุเคราะห์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงอรดี  ชาวนา
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงอรพรรณ  ครุฑสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงอรพรรณ  สายแก้ว
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงอรสา  ศรีเครือดำ
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงอรัชพร  รันทร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
874
นางสาวอริสา  ใจดี
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงอรุณี  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 3 ห้อง316 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงอลันตา  สมสวย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงอลิสสา  ทอมป์สัน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงอลิสา  บุติมาลย์
ม.2
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงอักษราภัค  ปลื้มสุด
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงอัจฉริญา  อสิพงษ์
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงอัจฉริยา  คุณนาม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงอัญชิสา  ถิ่นจำนงค์
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงอัญญา  ไพเราะ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงอัญญาณี  บุหงา
ม.1
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงอัญญารัตน์  สัญจรดี
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงอัญมณี  จำปา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงอันลิปรียาฐ์  นาเมืองรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงอัมภาพร  ฉ่อยทะนงค์
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
889
นายอัษฎายุธ  กลุตกำ
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายอัษฎายุธ  เมินดี
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
891
นางสาวอาทิตยา  ดวงคำ
ม.3
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงอาทิตยา  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายอานุภาพ  คันชมา
ม.1
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงอาภัสรา  สมดี
ม.2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงอาภัสรา  เหมือนคนึง
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงอาอิ  ชิไรชิ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
897
นายอำนาจ  ผลเกิด
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายอินทัช  อินทรีย์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงอินทิมา  จันทร์มณี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงอินทิรา  เวียนนอก
ม.1
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงอิศสิริยา  หาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายอิสระ  คมคาย
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายอิสระ  วงษ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงอิสริยภรณ์  ไตรยสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงอิสริยา  วรรณศิริ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงอุไรพัชร  วรรณบุตร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายเอกกร  บึ้งชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายเอกชัย  ดวงดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงเอกรดา  ธรรมวิหารคุณ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายเอกรินทร์  แสงบุญ
ม.2
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 33

ณ อาคาร 3 ห้อง318 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงเอื้อการย์  สิขิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงแองเจิลลินา  มารี ทริพพ์
ม.3
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงิปิยธิดา  พ่อค้า
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายืณภัทร  อินทร์ตา
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น