ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 601 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ธนพงศ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  องค์ชาญชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชมน  เชียงใหม่
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาภกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกนต์ธร  เชื่อมกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไกรพะเนา
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรกช  สนใบ
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรนันท์  ปานพิมพ์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรภพ  จำรัสประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรรณิการ์  ก่อแก้ว
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรรนญพรรธ  ยาคำ
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
นายกรวิชญ์  สวนหนองปลิง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
นางสาวกรวินท์  กาญจนประพิณ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤต  เย็นเหลือ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกฤตพร  หอมกำปัง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
นายกฤตภาส  พิมพ์ประพร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤตภาส  มาดีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
นายกฤตเมธ  ริยะจันทร์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤตเมธ  อินทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤติธี  ใคร่กระโทก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤติน  ศรีสว่าง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤติน  สมานมิตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤษกร  วรรณวงษ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤษชกรณ์  พยัคฆ์เดช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤษฏิ์  ผาสุขนิตย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤษณโชค  หล้านามวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤษดา  บูรัมย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
นายกวินภพ  ไชยศร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกวิสรา  ไข่กระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกวีวินท์  หวลกระโทก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 602 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกษิดิ์เดช  คูณแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกษิดิศ  ตันดี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกษิดิศ  โสมาบุตร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
นายกษิดิศ  หวังค้ำกลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกษิดิส  เมี้ยนกำเนิด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายก้องกวี  แก้วมี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายก้องภพ  ตั้งประเสริฐศิริ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
นายก้องภพ  ธรรมาภิมุข
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกังสดาล  แก้วแหวน
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกัญจน์  อรรถนานนท์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัญวศา  พิพัฒนสกุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกัณฑ์พจน์  คะเนสุข
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกัณตภณ  ธิติบุณยกร
ม.1
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกันต์กวี  พิพัฒน์เสวิกุล
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกันต์กวี  ศรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
นายกันต์ชัย  ตรียาวณิชย์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกันตพงศ์  ฆ้องเดช
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกันตพล  วิรงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกันตภณ  รักกุศล
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกันตะ  แขพุดซา
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกันติทัต  กุยแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกันตินันท์  โทเทอดวิไล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกันตินันท์  ม่วงไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกัลยกร  ผิวผา
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
นายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกาญจนา  วันนู
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกานต์ธีรา  คิมขุนทด
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
นางสาวกานต์รวี  แย้มจะบก
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายการัณยภาส  อึ้งสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
นายกิจจาวุฒิ  เดชานุภากรณ์
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
นายกิตติธร  ไกรปุย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกิตติธัช  จอมเกาะ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกิตติพัศ  ลาล้ำ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายกิตติภณ  จรณธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 603 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นายกิตติภณ  โชตินอก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายกิตติภัทร์  กิตติพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายกิตติภูมิ  หนูแหยม
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายกิตติภูมิ  เอนกธนะสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกิตติมศักดิ์  เขตกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
นางสาวกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขาววิเศษ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
นางสาวกุลิสรา  อินทร์แพง
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายเกรียงไกร  ขวางกระโทก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
นายโกวิท  ภูอ่าง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราชเทวินทร์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ พิกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงขวัญรัตน์  โขนกระโทก
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายเขมชาติ  วงศ์จรัสรวี
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายคชาชาญ  จันทร์ดวง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายคณพศ  ทิวัฑฒานนท์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายคณากร  ผิวนวล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
นางสาวคณิตตา  สุระธรรม
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายคณิศร  พรหมดิเรก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงคะนึงสิริ  นันทจิตปราโมทย์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายคุณานนท์  รัตน์สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายคุณานนท์  สีหามาตย์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงแคทเธอลีน  สุดวีระเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจตุพร  ชูนอก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายจักรกฤษ  เดชา
ม.3
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายจักรภัทร  พันธุ์มณี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจักรฤษณ์  แมงกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายจักริน  ขยายวงค์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจันทิมา  ชิดโสดา
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายจารุพัฒน์  การงาน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิณณพัต  ปลิงกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายจิณณวัตร  ศรีเจษฐานนท์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจิณัฐตา  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 604 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายจิตติวิมล  เกษมทะเล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจิตประภัสสร  วงษ์เบ้ากุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
นางสาวจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายจิรกร  นิลวงค์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายจิรทีปต์  ใกล้โพธิ์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายจิรพิพรรธ  พิชะยะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายจิรภัทร  อุทุมทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายจิรภูวดล  พูนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายจิรวิชญ์  บุณยฤทธิชัยกิจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
นางสาวจิรัชยา  กอกกระโทก
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายจิรัฏฐ์  เดี่ยวตระกูลชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายจิรัถกร  ศรีโญยศ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายจิรันธนิน  ราชติกา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
นางสาวจิราพัชร  ตากิ่มนอก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายจิราวัฒน์  สุขใจ
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจีรพร  ต่วนจะโปะ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนพุดซา
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์เพ็ญ
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
นางสาวจุฬารัตน์  หีบโคกสูง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โกนกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
นางสาวเจณิสตา  พุ่มเกาะ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายเจตณพงษ์  พรหมบุตร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
นางสาวเจตธิดานุช  มนต์กลาง
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายเจตน์นิพัทธ์  ทิพย์กระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
นายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายเจตนิพัทธ์  อัครเดชาเกียรติ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสริฐศิลป์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงเจนจุฬา  คงพัวะ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายเจษฎา  อังสนันทวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายเจษฎากร  หาญอาวุธ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 605 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายเจษฎาภรณ์  นพสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายฉัตรชัย  ชัยศรี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายฉัตรพัฒน์  พัฒนพีระเดช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายฉัตรมงคล  สอจันทึก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชญษกร  พันธุ์บุตร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายชณพล  แนใหม่
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชติกานต์  ยอดสง่า
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชนทัต  สุขศรีนาค
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชนพล  ลิ้มเทียมกุล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชนภัทร  มะเดื่อชุมพร
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชนม์ชนัส  รอดทรัพย์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชนัฐชิดา  ศรีสิริ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชนาธิป  ศรีเฉลิมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นางสาวชนิกานต์  แดงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชนิดา  จันทะคาร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายชยพัทธ์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายชยานนท์  ภูสิลิตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายชยานันต์  เจิมขุนทด
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นายชยาบดินทร์  ดีปู่
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายชยุตพงศ์  อันสีละ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายชยุตม์ธรรม  เอกพิสิษฐ์กร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สาคะศุภฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
นางสาวชรินรัตน์  คร่ำกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นายชลณภัทร  พิมพ์เกาะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงชลธิดา  เครือณรงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นางสาวชลัยรัตน์  อัครวงษ์โอฬาร
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงชลิตา  ศิริโสภา
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายชวนากร  บรรจงจิตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายชวภูมิ  ชาญชัย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 606 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นายชวานนท์  จันทร์สะอาด
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายชวิศ  ขาวชู
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายชวิศ  เอกเศรษฐการ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายชัชชยุต  บัวสระ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นางสาวชัชฎา  ศรีจำนงค์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายชัชพงศ์  อู่ผลเจริญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงชัญญาภัค  เจียระกุล
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
นายชัยเชฏฐ์  พานิชยิ่ง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
นายชัยณัฐ  พัตรภักดิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายช้างต้น  จันทร์โพธิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายชาญณรงค์  วังราช
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายชานนท์  ศรีคำเวียง
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงชาลิสา  สง่าประโคน
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
นายชิตภูมิ  พิมพ์ปรุ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายชินบวร  ไพบูลย์วงค์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
นายชิษณุพงศ์  โครมกระโทก
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินเกษม
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายชุณห์  สุวิชาเชิดชู
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงชุติกาญจ์  ฉวีพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
นายเชาวรินทร์  ขันติโกมล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายโชติพัฒน์  โชคทวีสุขเสถียร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายโชติวัฒน์  บรรจงปรุ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายไชยพงศ์  หมื่นสวัสดิกูร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายญาณกร  กองจันทร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายญาณภัทร  กษิณศรี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
นางสาวญาณิศา  บำขุนทด
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงญาณิศา  อาฟัด
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงญาณิศาน์  ธีระวัฒนา
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงญาดา  ศิริสุนทร
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงญาดา  อัศวพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
นางสาวญานิศา  แก่นเขียว
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 607 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายฐิฏิวีร์  วงคำเหลา
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
นางสาวฐิตารีย์  กองจันทร์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีแสน
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงฐิติมา  สีสนอง
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสยกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงฐิติวรดา  ธนสิทธิ์บวร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงฐิติวรรณ  ดินขุนทด
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายฐิรศิลป์  หวังดี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
นางสาวฑิฆัมพร  ไชยชิต
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาทกลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณญาดา  พัสนันทนากร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายณฐกร  กุลจิรภัทร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณฐกร  พุทธรวี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายณฐกร  อาจยัง
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายณฐนน  ชาประชุม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
นายณฐพงศ์  แซ่ส่ง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายณฐพงศ์  แสวงผล
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายณฐพร  มัสแมน
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณฐภัทร  เกยกลาง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณธน  เบญจกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณภัทร  คณะนา
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณภัทร  งานสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายณภัทร  จ่ามาตย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
นายณภัทร  ฟ้าคุ้ม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณภัทร  เยื่องกลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
นายณภัทร  วุฒิวรจินดา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมภัทรพงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายณภูเมศวร์  ในกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายณรงค์เดช  ดอกกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณรฎา  จะชาลี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายณวัฒน์  สระขุนทด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 608 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายณัชชนน  อโณทัยไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัชชา  เมืองฮามพันธ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
นายณัชพล  น้อมสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัชพล  ศรีทองรุ่งทิพย์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
นายณัชภูมินทร์  มิตรดีตระกูล
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงณัชมาศ  กันทรสุรพล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  ส้มจะบก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สุขกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจตนา
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  อ้นมี
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
นายณัฏฐพล  กสิบุตรทวีวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายณัฏฐพล  ยอดจะบก
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายณัฏฐภัทร  ทวยหาญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
นายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัฐกิตติ์  คัมภิรา
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณัฐกิตติ์  เชี่ยวการ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณัฐชนน  พรมวันดี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
นายณัฐชนน  เอี่ยมสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงณัฐชยา  มิตรกระโทก
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฐชยา  สุขมา
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณัฐชิตา  รู้งาน
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชิงกระโทก
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายณัฐฐินันนท์  เที่ยงสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายณัฐทพงษ์  วงศ์จิตไพทูรย์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายณัฐทักษ์ดนัย  แหยงกระโทก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงณัฐธยาญ์  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณัฐธิยา  นิ่มอนุสรณ์กุล
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายณัฐนนท์  ไตรเมธาวี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณัฐนนท์  มุ่งพันกลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
นางสาวณัฐนรี  บัญชาพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงณัฐนันท์  จรัสพรโสภณ
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
นายณัฐนัย  สีจุ้ย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 609 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณัฐนิชา  ครุฑวิชิต
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายณัฐปคัลภ์  เผยโพธิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายณัฐพล  ชมทะเล
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายณัฐพล  ตะเคียนสก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
นายณัฐพัชร์  ริมใหม่
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณัฐพิมล  ปัญญาประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
นายณัฐภัทร  กระแสโสม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายณัฐภัทร  พลูสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายณัฐภัทร  พินิจ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฐภัทร  วิจิตรขะจี
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายณัฐภัทร  สงวนสิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงณัฐมณี  วิปัสสโนภาส
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายณัฐรัช  พรหมศร
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
นายณัฐวัฒน์  อุบลโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
นางสาวณัฐวิภา  นุชกระโทก
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายณัฐสิทธ์  สันติวัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
นายณัฐิวุฒิ  จันปัญญา
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
นางสาวณิชา  สีหานาวี
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
นางสาวณิชา  อวบสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไตรบัญญัติกุล
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณิชาภา  บุญลอย
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
นางสาวณิศชญาน์กานต์  สมวงษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณิษา  ปล่องกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายดลธีร์  บำรุงไทย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
นายดลภัทร  เกียวจันทึก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายเดชาธร  ชำนาญนาค
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายเดชาธร  หูสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายตรัย  เทพสีหนู
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
นายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 612 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายเตชพัฒน์  เต็งกลาง
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายเตชิต  เทียวสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
นายเตชินท์  กุกำจัด
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
นายถวัลย์วงค์  ผิวสา
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงถิรดา  แก้วกระโทก
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายทวีศักดิ์  สีเหลี่อม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายทักษ์ดนัย  บาตกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงทัชยา  อิ่มลิ้มธาร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายทิฐินันท์  สอบกิ่ง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายทินภัทร  ลีสี
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายทิภากร  เพชรทัต
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายทีฆทัศน์  พานทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายทีปกร  สิทธิพรรณโยธา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายเทวัญ  รอดจอหอ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายธนกฤต  โค้วพินิจชัย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายธนกฤต  ทองนวน
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายธนกฤต  เทพนอก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายธนกฤต  ลิมป์พิทักษ์พงศ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายธนกฤต  วิเชียรดี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธนกฤต  ศรีโคกกรวด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธนกฤต  แสงพรม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายธนกฤต  หมอจิตร
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายธนโชติ  คำภา
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายธนโชติ  เยี่ยมสระน้อย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายธนธรณ์  อัศววิมลนันท์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธนธัส  พุทธพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายธนบดี  มีหอม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
นายธนบดี  ศิริจานุสรณ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายธนบัญฑิตย์  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายธนบัตร  สิงห์ทิพย์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 613 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายธนพนธ์  สมการ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงธนพร  ไม้สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงธนพร  อารีวัติ
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
นายธนพล  เชวงมงคลกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายธนพัฒน์  สิงโห
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายธนพัทธ์  เทืองสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงธนภรณ์  อุดมเดช
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายธนภัทร  จันทธวัช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
นายธนภัทร  ชาญวิศิษฏ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายธนภัทร  นาสวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายธนภัทร  ปัญญาสงค์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายธนภัทร  พวกจันทึก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายธนภัทร  ราชวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายธนภัทร  หนูแหยม
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธนภูมิ  พวงเขียว
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
นายธนภูมิ  สมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธนภูมิ  ฮอหรินทร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายธนภูวดล  ศรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายธนยศ  กรอบพุดซา
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายธนวัฒณ์  ยนต์สถิตย์กุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายธนวัฒน์  ปลั่งกลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายธนวัฒน์  วงค์คูณ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายธนวิชญ์  จิรวัฒิภาส
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายธนเสฏฐ์  ตันจินดาประทีป
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายธนัชย์ธรณ์  กันทรสุรพล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธนัท  หิรัญชาติ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงธนันดา  เต็มกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายธนากร  ศักดิ์เจริญเกียรต์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
นายธนากฤต  ลักษณะเลขา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายธนาธิป  กริชพัฒนา
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายธนาธิป  จีนปรีชา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายธนาธิป  อามาตย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงธนาพร  ติรวีรขจร
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงธนาภา  คุ้มอิ่ม
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 614 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธนาวิน  ทองสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงค์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายธนิสร  เอี่ยมสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธรรณวัฒณ์  ปากดีสี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  ตาลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธวัชชัย  ชินรัมย์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายธัชกร  จงกลกลาง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
นางสาวธัญชนก  พอกกลาง
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงธัญชนก  เลื่อนลอย
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธัญญธร  เชาว์วัฒนาพานิช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงษาแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงธัญดา  ธนาธรศิริกุล
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
นางสาวธัญธร  อริยเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงธัญภัค  นามศิริพงศ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงธันยพร  เลาหะภควัต
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
นางสาวธันยารัตน์  กว้างไธสง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายธาดา  ตระกูลดนัย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายธาม  นาคจันทึก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธามกร  วงศ์พิกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายธิติ  ปังศรีวินิจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายธิติ  สันติลินนท์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายธิติวุฒิ  ธิติดิลกรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธีเดชรัตน์  คล้ายคลึง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายธีทัต  แสงอยู่
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายธีรกานต์  ลิ้มสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายธีรเดช  บำรุง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายธีรธรรม  ฟอกสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
นายธีรนันท์  อินฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายธีรพจน์  มะเริงสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายธีรพล  นพรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายธีรพัฒน์  เกี้ยวสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 615 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายธีรภพ  แชจอหอ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายธีรภัทร  ร่างทะเล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายธีรภัทร์  ธนกิจเสถียรชัย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
นายธีรเมธ  วงศ์เตชิต
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายนนทพัทธ์  พ่วงรอด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
นายนนทพัทธ์  ศิริกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงนพเก้า  ตัชชนานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายนพภาณุ  รักวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงนพวรรณ  ตรีวิมลโอภาส
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายนภมณฑล  ธนานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงนภสร  จันปัญญา
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายนภสินธุ์  สุบงกช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงนภัทร  ตั้งเจริญ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายนภัทร  ลีลามโนธรรม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายนภัสวัต  บรรเทา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงนภัสสร  หม่อนกระโทก
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายนรภัทร  นินนานนท์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
นายนรากร  วรรณโพธิ์กลาง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
นายนราวิชญ์  มรกต
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายนราวิชญ์  วรรัตน์โภคา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงนริศรา  กุลแจทอง
ม.3
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์พิน
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงนรีรัตน์  ศรีเขียวตระกูล
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงนฤชา  ธนากลาง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงนฤมล  แซมกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายนวกร  ยศสุนทร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงนวพร  กิจสำราญ
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงนวพร  จันทรวรากร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายนวพล  จันคำ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายนวพล  แตมสำราญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงนวินดา  กำจรเวทย์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงนัชชา  กรเกริกเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 616 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงนัณน์ปนาฬี  จึงเจริญบุรธัช
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงนันท์นภัส  อนันต์บัณฑิตกุล
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายนันทวัฒน์  เสมียนรัมย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงนันทิชา  วรเมธานนท์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายนันธิพัฒน์  นวลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงนิชา  เจือจันทร์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายนิติธร  วงษาบุตร
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายนิตินนท์  อุ่นแดง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายนิติภัทร  ทองนาคมะดัน
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายนิติภูมิ  คูหาเรืองรอง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายนิรมิต  กาญจนบรรจง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงนีราภา  กอกกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงเนตรชนก  นาคเสนอินทร์
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงเนตรนัดดา  รักเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายเนติธร  แดขุนทด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
นางสาวเนติพร  พจน์ปริญญา
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายเนติรัช  โด่งพิมาย
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายบดินทร์  ธีรานุพัฒนา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงบัณฑิตา  จวง
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายบารมี  ฉิ่งสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายบุญพัฒน์  พัฒนขจร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงเบญจพร  ดาวเรรัมย์
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
นางสาวเบญจภัค  สกุลภักดี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
นางสาวเบญญา  หมายกลาง
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายปกรณ์  โยงทองหลาง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายปกรณ์  ศักดิ์ศิริมนตรี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
นางสาวปกิตตา  เกรียงเกษม
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายปฏิภัทร  ราชพลแสน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายปฏิภาณ  อ่องพิมาย
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
นายปฐมพงษ์  แสงธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายปณปัญญ์  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายปณัยกร  ติยะแสงทอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปนัดดา  จันทรสมบัติ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 701 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายปพนธีร์  ตุ้มไธสง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงปพิชญา  บัวคำโคก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายปภังกร  แก้วใสธัญกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายปภังกร  ชีจะโป๊ะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงปภาพิณ  ประไพวัชรพันธ์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายปภาวิชญ์  เทพทะเล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
นางสาวปรมาพร  พงษ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายปรเมศร์  หวังอ้อมกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงประพิชญา  บุญเป็ง
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
นางสาวประภัสสร  เสรี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายปรัชญา  บุรมย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
นายปราชญ์ศิริ  ฐิติผกายแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายปราชญาวัฒน์  สินธุ์ไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
นายปราเมศ  กกกระโทก
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงปริญรัตน์  รัตนสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงปริณาห์  เลิศชัยยุทธพงษ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายปรินทร์  เปลี่ยนกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายปริพรรษ์  จันทร์คุณาภาส
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงปริยากร  เชยสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงปรียนันท์  แย้มกระโทก
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทร์โพธิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เนียมสำโรง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงปรียาภัส  งามฉวีพันธุ์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
นายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
นายปวริศ  ดาวฉาย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายปวริศ  ถมจอหอ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายปวริศ  อิ่มวิเศษ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วกัณหา
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายปองภพ  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงปอณรัตน์  วินทะไชย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
นายปัญญวัฒน์  เจริญศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 702 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายปัณชาณัฏฐ์  อัศม์สิริ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
นางสาวปัณฑิตา  ขอพึ่งด่านกลาง
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายปัณณทัต  ลันวงษ์สา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
นายปัณณธร  บุญญาพิจิตร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายปัณณธร  ศรีอินทร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายปัณณพงศ์  วิสัย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุขสุเดช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองคำพันธ์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพิค่อ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายปัณณ์  ตันติวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงปัณยตา  นานอก
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงปัทวิกานต์  ดวงทวีป
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงปาณิสรา  เต็งศุภกุล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงปาณิสา  แพวตะคุ
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายปารมีย์  หริ่งกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายปิฎก  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายปิติวัฒน์  มีแสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สมนอก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงปิยธิดา  ลีสองชั้น
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงปิยนันท์  ศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายปิยพัทธ์  เย็นรักษา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายปิยพัทธ์  หาญอนุชน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายปิยังกูร  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายปุญญพัฒน์  กุศลรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตองอ่อน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายปุญญวัจน์  พงษ์ดนตรี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
นายปุญณพัฒน์  วาทโยธา
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายปุญสาร  ชอบอิสระ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายปุณณวิชญ์  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 703 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายปุณณัตถ์  มังคะจา
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายปุณมนัส  จีบกระโทก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
นายปุณยวัจน์  จันทรสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายปุณยวีร์  ตั้งอดุลย์รัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงปุณยวีร์  เต็มผักแว่น
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายปุรพล  พิลาสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงเปมิกา  ค้าขาย
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายเปรื่องปราชญ์  ศรีพลัง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายพงศกร  ศิริพานิช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายพงศ์ณภัทร  เงินสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายพงศ์ปณต  พรหมพันธ์ใจ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายพงศ์ปณต  เลิศไธสง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายพงศ์พล  แซ่คู
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายพงศภัค  ยิ่งดัง
ม.1
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายพงศภัค  สิงห์ช้างชัย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายพงษกร  ทิพย์รักษา
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายพงษ์ตะวัน  คล้ายสุบรรณ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
นายพงษ์วรัตม์  เอ้กระโทก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายพชธกร  ไพพร
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายพชพล  ภิริยารมย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายพชร  วาสสามัคคี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายพชรกร  คำฤาเดช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายพชรพล  จิตรโคกกรวด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายพชรพล  ผ่องกุศล
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
นายพชรพล  พรหมพิริยะมา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายพรชัย  มหาวรรณ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงพรนภา  พจน์พิศิษฐ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงพรนภา  ละมุลครบุรี
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงพรนารา  จั่นทอง
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงพรรณทิวา  ม่วงกลาง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงพรลภัส  ดายใหม่
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายพรศิวะ  พูนศรี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงพริริสา  จันทา
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 704 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพฤกษชาติ  สุวรรณปะเถาว์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายพฤกษ์  คงจิตรค้า
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายพลกฤต  เดชกุญชร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายพลพล  ศรีบุญเพ็ง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพรวิจารณ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงพลอยชมพู  วิสุธิธารากร
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
นางสาวพลอยไพริน  โปร่งสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายพศุตม์  จิตต์เป็นธรรม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายพสุธา  รวดเร็ว
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายพัชรดนัย  พักตร์จินดา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายพัชรดนัย  รุจิฉาย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายพัฒนพงศ์  ขวัญมา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
นางสาวพัณพษา  ฤทธิวัชร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์โคตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติรัตน์ตระการ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายพันธุ์พิพัฒน์  จิตรประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงพิจิตรา  โหมสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายพิชชากรณ์  ศรอินทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงพิชามญธุ์  พลแสน
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายพิทยุตม์  ผลพอตน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายพิทวัส  วงศ์ธนสุข
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรพสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่มมงคล
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีโชติ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังบรรจงพูน
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ม่วงพะเนาว์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงพิริญา  ชัยยะ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายพิสิษฐ์  จงอุดมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 705 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
นายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีประทุม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
นายพีรดลย์  แก่นกระโทก
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพีรดา  บุญเครื่อง
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายพีรธัช  หวังชิดกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายพีรพัฒน์  บุญฤกษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์การุณ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
นายพีรพัฒน์  พัชรมนตรี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพีรยา  ขันดี
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายพีระมิตร  ตัณศุภศิริเวช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนพงษ์วณิช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
นายพุฒิเมธ  พรหมสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถาดกระโทก
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงภคพร  แสวงดี
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายภครเมฆินทร์  เปรื่องกระโทก
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายภคิน  นิรมิตสีมา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงภฎาวดี  เครือณรงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
นางสาวภรณ์สุชาดา  อภิพลภคสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
นางสาวภรพิมล  กองกระโทก
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
นางสาวภรภัทร  สิริจินดา
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
นายภัคพล  ลมุลพจน์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงภัคภร  อาจวิชัย
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายภัควัฒ  อินต๊ะขัน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายภัควัฒน์  พันธุ์ตัน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงภัทรญา  นามบุญลา
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
นางสาวภัทรพร  โควสุภัทร
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายภัทรพล  เขียวปัญญา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายภัทรพล  เชื้อประทุม
ม.3
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายภัทรพล  บุญเครือบ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงภัทรมาศ  แสงผักแว่น
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงภัทรวดี  เรืองคง
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงภัทรวดี  วอนสุข
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 706 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
นางสาวภัทรานิษฐ์  ไชยกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยิ่งเจริญรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
นางสาวภัสส์มณฑ์  จันทองเดช
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายภากร  ปานประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายภาคภูมิ  สรณาคมน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายภาคิน  พื้นทะเล
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายภาคิน  อาษานอก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายภาณุพงศ์  สืบปรุ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายภาณุวัฒน์  เปรี้ยวกระโทก
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายภานุพงศ์  นองวัตร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายภานุพงษ์  ประสพหมู่
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายภาวริสฏ์  ญาตินิยม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายภีมวัศ  อเบอร์โครมบี้
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายภูดิท  รวมใหม่
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
นายภูดิท  วงศ์หทัย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายภูดิศ  ฉ่อกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายภูดิศ  เลาสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายภูธเนศ  งาจันทึก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายภูธเนศ  นิราชสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
นายภูธิป  พาชัย
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายภูเบศก์  สงเคราะห์ธรรม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายภูผา  ภูมิภู
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายภูผา  แสงบุญเรืองกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
นายภูพิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายภูพิรัฐ  เชิงกระโทก
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายภูมิพัฒน์  ใหม่สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายภูมิภัส  พรหมพันธ์ใจ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายภูมิรพี  โค้วถาวร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เวียง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายภูมิรพี  เชาว์วันกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
นายภูเมธ  เมธาธิรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 707 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
นายภูริ  จรรยาเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายภูริ  วริศรางกูล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงภูริฎา  วิริยวงษ์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
นายภูริเดช  ฉัตรไกรเลิศ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายภูรินทร์  อาษาพันธ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
นายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายภูริภัทร  บุญแซม
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายภูวดล  ตลอดไธสง
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
นายภูวรัตน์  นาคจันทึก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายภูวรินทร์  ไตรจักรปราณี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
นายภูวรินทร์  นาคจันทึก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายภูวสิษฎ์  มังกะโรทัย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
นายภูวิช  มากชุมแสง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายภูวิศ  แก้วกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงภูสุดา  แรมจะบก
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวัสดิ์หว่าง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายมโนรัฐ  หอมจะบก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายมหาสมุทร  โถทองคำ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายมังกร  แตะกระโทก
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงมิ่งกมล  ต้นสารี
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายมิ่งแมน  แก่นกระโทก
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
นางสาวมิรันตรี  แคลนกระโทก
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายเมธัส  ตรงด่านกลาง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
นายเมธาสิทธิ์  สมรักษ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายเมธิชัย  คูณทะเล
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
นายเมืองไท  ทองนอก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายยศกร  สุนทรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายยศวิชญ์  งอนสำโรง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายยอดภู  วิบูลเจริญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายเยี่ยมภพ  ใบโพธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายรชต  กิ่งนอก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 708 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
นายรชต  ป้อมกฤษณ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายรชต  ภักดีศิริ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายรชต  วงษ์มา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายรณกร  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงรดา  สิริจินดา
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงรติยา  เทียนขุนทด
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายรพีพงศ์  พันธุรักษ์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายรพีพล  ไตรวัลลภ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายรพีพัฒน์  สาทอง
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
นายรพีภัทร  กายสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายรพีภัทร  วรรณศรี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงรสธร  คีมกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายรังสี  เทียนจอหอ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายรัชชานนท์  งามอาการ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายรัชชานนท์  เนรเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
นายรัชพล  แก่นทองหลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายรัชพล  รัตนผดุงกิจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายรัชพล  สิมนาม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงรัญชิดา  อนิวัตกูลชัย
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายรัฐธนินท์  อติวัฒน์อังกูร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายรัฐนันท์  ศรีมงคล
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายรัฐภูมิ  ดาราประธาน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
นายรัฐรวี  ธูปอ่อน
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายรัฐวิชญ์  ขำนเรศ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายรัตนตรัย  สีทอง
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงรัตนประภา  เกี้ยวกระโทก
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายรัตนพงษ์  คงสุดี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
นางสาวรัตนาพร  ยุทธโยธิน
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงรินรดา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงรินลดา  แพนไธสง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงรินลดา  ยอดพุดซา
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
นายรุจิภาส  เพิ่มพรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงเรือนทิพย์  โคกเกษม
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายฤทธิรงค์  เตื่อยสีชัง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงลักษยา  ยันต์สำโรง
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 709 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายลัญฉกร  พุทธานุ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายเล็กชิงตัน  กาลาน
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายเลนต์รติ  สุระเสียง
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายวงศธร  พรหมมีชัย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายวงศธร  พิไชยแพทย์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
นายวงศ์ปกรณ์  ใจปัญญา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายวงศพัทธ์  สุพรม
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
นายวงษ์ปณิธาน  แชจอหอ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายวชิรพงศ์  สิงหาทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายวชิรวิชญ์  ธานีรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายวชิรวิทย์  สืบกระแสร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายวชิรวิทย์  สุดกลาง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายวณิชกร  น้อยบุตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงวธัญญา  ใจลักษณ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงวนัสนันท์  ไตรศร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายวรภพ  มีวาสนา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงวรภรณ์  วงค์พิลา
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
นายวรเมธ  ดีคณา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายวรเมธ  สมนา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงวรรณชนก  จี่พิมาย
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายวรรณธนพงศ์  ปลอดกระโทก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
นางสาววรรณวิษา  หมั่นทองหลาง
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
นายวรวรรธน์  วรพัฒนรัสมิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงวรัญณิฎา  บุญเพลิง
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงวริศรา  โชคพิทักษ์พงษ์
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงวริศรา  พรหมวิจารณ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายวศิน  นวลโพธิ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
นายวัชรพร  ยันสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายวัชรภัทร  จำปาโพธิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายวัชรมัย  จันทวาลย์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 712 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายวัศพล  วงศ์พายัพชัย
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
นายวิกรม  มั่นพิริยะ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายวิชญ์ภาส  ธนพงศ์ภากรณ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายวินธวัช  อุดมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
นายวิริทธิ์พล  ยอดจัตุรัส
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทองเกษม
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงวิลาสินี  เขมวิวิธ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงวิลาสินี  รอดจันทร์พะเนา
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชิดกระโทก
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายวิศณุ  กุลเลิศพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายวิศรวัส  จันทร์เปรมเจริญ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายวิศลย์  ลำใย
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายวิษณุพงษ์  เจียมทอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงวิสุดา  สายพวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
นายวิสุรัส  ลิขิตพัฒนะกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายวีรชน  ใหม่นาเพียง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายวีรภัทร  เพชรนอก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายวีรภัทร  เลขานุกิจ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายวีรภัทร  วัฒนานนท์เสถียร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายวีรภัทร  ศรีนัครินทร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายวีรวิชญ์  จิตรชิรานันท์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
นางสาววีรินทร์  บรรจงปรุ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายวุฒิชัย  ชื่นราม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
นายเวธน์วศิน  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงแว่นแก้ว  ก่อสกุล
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงศดานันท์  วรครบุรี
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายศตานนท์  คำกอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายศรัทธา  สุทธิปัญญา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงศวรรยา  ธงภักดี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงศศธร  พลขันธ์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายศักดินาถ  อายุวงษ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายศักย์ศรณ์  ภู่เกิด
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 713 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
นายศักศรี  กาญจนะคช
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายศาศวัต  ทีจันทึก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายศาส์นิทัศน์  สรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายศิรชัช  วงศ์พล
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายศิรพัศ  โพธิชาญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิ์ทองงาม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
นายศิรวิชญ์  ศิลารักษ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงศิรัชญา  อยู่ชาติประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงศิรัญญา  อาจอินทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงศิริภัสสร  ขลังวิชา
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงศิริวรรณ  เปลื้องกระโทก
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายศิริศักดิ์  นิธิโชติไชยรัช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายศิวกร  เกียวจันทึก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายศิวปกรณ์  ผลาทิพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายศิวะกร  สายไพศรี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายศิวัช  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
นายศิษฎา  นาคเลื่อน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายศุกลภัทร  ชัยชนะ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงศุจินทราภัทร  บัวขม
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายศุทธิพันธ์  เหล่าอุดม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายศุภกร  จองรัตนวนิช
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายศุภกร  ใจยะสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายศุภกร  ศรีสกุลเตียว
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายศุภกร  ศรีอนุชาต
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายศุภกร  อนิวัตกูลชัย
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายศุภกร  เอกศาสตร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายศุภกฤต  สำรวลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายศุภการ  นงนุกูลชัย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายศุภกิจ  ดอนหงษ์ไพร
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายศุภณัฎฐ์  วัฒนสุนทรสกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
นายศุภณัฐ  นาคทะเล
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายศุภณัฐ  บุญศรีรัตนะ
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
นายศุภณัฐ  สิงหา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายศุภณัฐ  สีรัง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 714 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงศุภรา  ก่อสกุล
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายศุภรากร  คำหอม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายศุภวิชญ์  เกษมพงษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์เนตร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายศุภวิชญ์  อุปคุณ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายศุภศิษฏ์  พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวคีรี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
นายเศรษฐา  ศิลาทอง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสกุลยา  โสวะตระกูล
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงสตรีรัตน์  เดือดขุนทด
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายสถาพร  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงสภาวิกา  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายสมนัส  อินทนารินทร์
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายสรยุทธ  แนมพลกรัง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
นายสรยุทธ  บิงกระโทก
ม.3
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายสรวิศ  ก่อกิจกุศล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายสรวิศ  เสรฎฐพงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงสโรชา  เชิดสระน้อย
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองนวล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงสววรรณ  ครอบกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
นายสหชาติ  ชาติพรหม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายสหรัถ  เดชสุข
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายสองเอก  สักบุตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายสัณหวิชญ์  เหลาสา
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายสาธิก  งานพีรพงศ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
นางสาวสาริศา  สว่างศรี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุบงกช
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายสิทธิการณ์  สุวรรณพันธุ์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 715 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายสิทธิพรรธน์  ตันพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายสิปปกร  เอกรุณ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายสิปปภาส  เมฆแสงอรุณรุ่ง
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
นายสิรภพ  พูนแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายสิรภพ  ศาสตร์กลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายสิรวิชญ์  แซะจอหอ
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายสิรวิชญ์  เปรื่องกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงสิริกัลยา  ศรภูมิ
ม.3
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายสิริภูมิ  คมขำ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงสิริมนต์  เสาระโส
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
นางสาวสิริยากร  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายสิริวิชญ์  วัฒนะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงสิริวิมล  ศิริเริญ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงสิริวิมล  สุดตาชาติ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายสืบสาน  วิเศษรินทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
นางสาวสุจิตรา  จันทร์สนิทศรี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงสุชาวดี  เหลื่อมทองหลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายสุทธิพจน์  ลีลามโนธรรม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายสุทพาพงษ์  พานิชยิ่ง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายสุธางค์  สุขเรืองกูล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายสุนิติ  ศรีลาชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงสุพนิดา  ทองพูน
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงสุพิชญา  ฉิมนอก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
นายสุภรรณธิพงษ์  แจ่มศรี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
นายสุภวิชญ์  กิตติชัยสาโรจน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงสุภักธิดา  ศรีชนะ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
สามเณรสุภาวดี  ศรีเผ่าเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
นางสาวสุภาวิตา  กอยากลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงสุภาวิตา  นภากาศ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
นายสุรเกียรติ  สิงขรอาสน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายสุรขวัญชัย  จุลเกาะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
นายสุรเชษฐ์  ปิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 716 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายสุรดิษ  กร่อยกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายสุรพงษ์  บรรเจิดเวหา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายสุรภัส  ธัญญรัฐกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายสุรวัฒน์  ม่วมกระโทก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายสุระยุทธ์  ประคองทรัพย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายสุวรรณภูมิ  กิจจาชาญชัยกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
นายสุวิจักขณ์  ตันวรรณรักษ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายสุวิจักขณ์  เต็งศิริกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายสุวิจักขณ์  โภคชัย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงสุวิมล  เสริฐเมืองปัก
ม.2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ส้องสะโดม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายโสภณวิชญ์  อุดมพรวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงโสภิษฐรักษ์  ภักดีดำรงเดช
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
นายหลักการ  ลิ้นแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
นายอชิตะ  ทำเลนา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงอชิรญา  วชิรมโนวาทย์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายอชิรวัชร์  ธรรมธาราณา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายอชิรวิชญ์  วัฒนานุสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายอฐิษฐ์  นาทอง
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายอณันดา  ถือพุทธ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายอธิป  สมิธ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายอธิยุต  วณิชาชีวะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
นายอนวัช  ด่านกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
นางสาวอนัญญา  ดีงูเหลือม
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายอนันตชิน  เดชขุนทด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แมวมั่งมี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายอนุชา  ฉ่ำกลิ่น
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายอเนชา  คำสิงห์นอก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายอภิธารทอง  ภักดีนอก
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงอภิปรียา  ปวบุญสิริวงศ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายอภิรักษ์  กับกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
นายอภิวัฒน์  สีหปัญญา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายอภิวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายอมรเทพ  ณัฐวงศ์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 409/1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายอมรเทพ  ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงอรจิรา  นิลศรี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงอรณภัทร  สุดเวียง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงอรนิษฐา  อ้อมกิ่ง
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงอรปรียา  อดทน
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายอรรถพร  ปรีชาชาญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายอรรถพล  พุ่มพวงเลิศสกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายอริยภัทร  ชุ่มกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
นางสาวอริยภา  อริยานุชิตกุล
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงอสมา  มณีเนตร
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
นางสาวอักษราภัค  ทูลไธสง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
นายอัครวินท์  คงทอง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายอัครสิชน์  รุจิภาสพรวดี
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงอัจฉริยา  งามวงศ์รณชัย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายอัชนาวี  หัดสาหมัด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แย้มศิลา
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายอัมรินทร์  จิมสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายอัสนี  เรืองวิศิษฎ์กุล
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
นายอาชวิน  ศุภนิทัศนาภร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายอาณกร  หัสดี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงอาภารัตน์  รัตนาวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงอารีญา  แก้วฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
นางสาวอารียา  จัตุรัสตระกูล
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
นางสาวอารีรัตน์  ภุมรินทร์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงอารีรัตน์  สุดกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
นายอินทรี  ท้าวเพชร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงอินทิรา  มุกเมธีเสถียร
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงอิสรียะ  บุญเต็ม
ม.1
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงอิสรีย์  เมฆแสงอรุณรุ่ง
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายอุกฤษณ์  คราวจันทึก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
นายเอกพิสิษฐ์  บุญธนะรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงเอมิลี่ นารีลักษณ์  ชมิดท์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงเอวิตรา  เลิศติยวงศ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายเอื้ออังกูร  น้อมเมืองปัก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายโอบนิธิ  ธีรานุพัฒนา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงไอรฑารีย์  พันธุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายฮีโร่  ยิ้มเป็นสุข
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์