ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พิมพา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  มานุพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชกร  สารักษ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชกร  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชนันท์  เขียวอ่อน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกชมน  แสนรัง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกชวรรณ  บุญสูง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกตัญญู  ยึดวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกพร  ทีฆะทิพย์สกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
11
นางสาวกนกพร  ผลทวี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกพร  สายแวว
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกพร  สายเเวว
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวกนกภรณ์  พงษ์เสือ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลมณี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำคง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุรินทร์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตัณฑชน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
20
นางสาวกนกวรรณ  ภูมิภักดิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกนกอร  บุญอำนวย
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกนกอร  สิถิระบุตร
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกนต์ธร  มณีโชติ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกนิษฐ์พิชญ์  ภาวศุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกพรภัทร  จินตนะกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
27
นางสาวกมลฉัตร  ชาสุรีย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกมลฉัตร  เทียมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกมลชนก  ป้องโล่ห์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงคู
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกมลชนก  วังวงค์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีดามาตร
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกมลพร  บุญหล้า
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
34
นางสาวกมลพร  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรอิน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกมลพิชญ์  ทะรุณรัมย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
37
นางสาวกมลรัตน์  นุพันธ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญจอง
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวกมลลักษณ์  ศรีธัญรัตน์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกมลวรรณ  สิมณี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกรกนก  หาทวี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกรกนพรรณ  เจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกรกพร  ตัณฑชน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกรกริณ  เจตินัย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
45
นางสาวกรณ์กนก  สุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกรภัทร์  สายเจียง
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกรวรรณ  วงศ์เครือสอน
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกรวิทย์  ทารักษ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกฤชณัท  พันธ์วงค์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกฤตนัย  ไวยุกรณ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกฤตพร  พิเคราะห์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกฤตภาส  แก้วไทรเลิศ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกฤตภาส  รื่นนุสาน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกฤตมุข  ศรีโพธิ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกฤตยา  ต้นงอ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกฤติมา  พัฒนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกฤติยานี  ทองเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกฤษกร  คำบง
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกฤษชณัช  ชาติประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวกฤษณา  กิตตินภาพงษ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์พินิจ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกฤษดา  การกล้า
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกฤษดา  ศรีมาบุตร
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
64
นายกฤษนัย  อรัมสัจจากูล
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกลยุทธ  อึ่งน้อย
ม.2
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายกวินธิดา  แก้วกล้า
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกวินธิดา  ขุนฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายกศิดิษ  ดีจิตร
ม.2
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นายกษิดิ์เดช  คำประวัติ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายกษิดิ์เดช  พรหมคุณ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงก้องกิดาภัทร  หาสอดส่อง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายก้องภพ  วิบูลย์เวชวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกัญจนพร  ปามุทา
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกัญจนพร  เลขมาศ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกัญญณัช  การะเกต
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกัญญพัชร  อมรชัยเลิศรัตน์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซื่อสัตย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
81
นางสาวกัญญาณัฐ  พระใหญ่
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังฆมณี
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวกัญญาณัฐ  สุวรณแสนทวี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกัญญาเนตร  พงษ์บริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงกัญญาพร  สมบัติมล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงปัดชา
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกัญญาภัค  สมสอางค์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถมกิ่ง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถูก
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวกัญญาวีร์  ศรีพันธ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
92
นายกัณฑ์  ก้อนคำดี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายกัณติทัต  ภิสสาสุนทร
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกันต์กมล  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายกันตพงศ์  ทองโสม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายกันตพงศ์  มณีโชติ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
97
นายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายกันตพงษ์  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกันตพร  เขื่อนสีอ่อน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกันติชา  พาดไทยสงค์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายกันตินันท์  สร้อยสนธิ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงกัยาพร  เอื้อพัฒนาพานิชย์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงกัลยกร  กาสา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงกัลยกร  บุญทะวงค์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงกัลยา  ปรากฏ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงกัลยา  พิลาทอง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงกัลยา  สีชาเชต
ม.2
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงกัลยาณี  ชมาฤกษ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงกัลยารัตน์  โภคสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
110
นายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงกานต์กีรติ  ธานี
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงกานต์ชนิด  ประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกานต์ติมา  ธานีรัตน์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต็มดวง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงกานต์มณี  ฝูงใหญ่
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงกานติมา  แก้วฉลาด
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงกานติมา  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
120
นายกิฎชภูมิ  สายเมฆ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายกิตดนัย  รมวิชัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายกิตติ  ศุภอรรถกร
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
123
นายกิตติชาติ  คำศรีสุข
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงกิตติญา  จันทป
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงกิตติธร  ขันทะวัตร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายกิตติธร  เหมางกูร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
127
นายกิตติธัช  ขจัดมลทิน
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายกิตตินันท์  สายเคน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายกิตตินันท์  หกพันนา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายกิตติพงศ์  วงมาเกษ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายกิตติพงษ์  ทิณเสวก
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายกิตติพงษ์  พานเงิน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายกิตติพศ  ชนะพล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายกิตติพันธ์  นิลแสง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงกิตติภรณ์  ทองประสาร
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายกิตติภัทธ์  สายรัตน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายกิตติภัทร  เคนผาจิตร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายกิตติภูมิ  ภูสิงห์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงกิตติยาพร  ลำทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงกิตติยาพร  หมายสิน
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ลุนพรม
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายกิตติศักดิ์  มูลสมบัติ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
144
นายกิตติศักดิ์  หลุมทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายกิติธรรม  ไปเวช
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงกุลชญา  ถนอมเชื่อ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายกุลธวัช  ขำคม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงกุลนันท์  นุชประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงกุลนิดา  ทางาม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงกุศลาภรณ์  กองทอง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงกุสุมา  สาริกา
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงเกตสิริยา  วรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายเกรียงไกร  บุญยัง
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายเกิดกล้า  คำแดง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายเกียรติภูมิ  ตรีผลพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
157
นายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายเกียรติภูมิ  สมภพ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายเกียรติศิริภูมิ  ดอกอินทร์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวแก้วกัลยา  สื่อศิริธำรงค์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงแก้วกัลยา  สุรภา
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์  สีสันต์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงโกมล  ผิวทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวโกลัญญา  คุณภาที
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายขจรยศ  ทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงขวัญกมล  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุคะจำปา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงขวัญชนก  นาโท
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายขวัญชัย  จูมพระบุตร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงขวัญทนันท์  ยลพันธ์ภักค์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงขวัญทิตถิยา  จันทรจิตร
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงขวัญฤทัย  มะหิน
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงเขมจิรา  วันสี
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  โอกาโมริสิน
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายเขมวัฒน์  ตะใบดี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
177
นายเขื่อนสีอ่อน  พลเขต
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงไข่มุก  นุชพิเลน
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายคณนาถ  ยาวะโนภาสน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
180
นายคณพศ  สอนอาจ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายคณภัทร  วงศ์ชาลี
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายคณาพงษ์  ชาวนา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวคติยา  ศิริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายคมชาญ  ใจผ่อง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายคมน์พิสิฐ  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
187
นางสาวครองขวัญ  ลาภรัตน์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
188
นายคิมหันต์  วิเศษรัตน์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายคุณแสน  คุณแสนใส
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
190
นายคุณานนต์  หาคำ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงจณิสตา  เจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
192
นายจตุพร  วันทอง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายจตุภัทร  โพธิสาราช
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายจรณะ  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมษา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงจริญญา  จันทานี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงจอมสุดา  เทียมทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายจักรพงศ์  สกุลจาป
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายจักรพรรดิ์  ล้อธนวิจิตร
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายจักรพันธ์  เสมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายจักรภัทร  โคพะทา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายจักริน  สีดากรกิติกุล
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายจักริน  สุภะนามัย
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
204
นายจักรินทร์  กาฬเนตร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายจักรี  ปาบุตร
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายจักรีพร  กุลเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงจันทกานต์  เสาทอง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวจันทร์จิรา  คับพวง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีลาที
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงจันทราทิพย์  สิงหราช
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายจาตุรนต์  พวงภาคีศิริ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายจารุวัฒน์  จงรักษ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายจิณภัธ  ประสานสืบ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงจิดาภา  บุญประกอบ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจิดาภา  โพธิจักร
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงจิดาภา  โพธิสาร
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวจิดาภา  โลแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงจิดาภา  สุขคุ้ม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวจิตติกานต์  เย็นแย้ม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจภักดี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงจิตติมา  นาสวน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายจิตรเทพ  จิตปัญญา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงจิตรลดา  สุริยะคำวงษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
225
นางสาวจิตสุภา  พงษ์พุฒ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินาพร
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงจิรชยา  ไหลหลั่ง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายจิรโชติ  ผลเจริญ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงจิรณิชชา  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงจิรณิชชา  ดวงเเก้ว
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
232
นายจิรเดช  สมาน
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายจิรทีปต์  แซ่จึง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงจิรพรรณ  ชนะบูรณ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายจิรภัทร  ศิริแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงจิรภัทร์  พวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงจิรภัสสร  เวียงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงจิรภิญญา  นวลงาม
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายจิรศักดิ์  วงศ์คำ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงจิรัชฌา  ธีรจางคพิชัย
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงจิรัชญา  ทีฆายุโก
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโรจน์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณกูฏ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงจิรัชญา  เสาร์คำ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงจิรัชยา  ผักกูด
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงจิรัชยา  โสภะวงศ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงจิรัฐพร  บุญมั่น
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายจิรันตน์วิชญ์  จำนงใจ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงจิราพร  พิมพกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญโสม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายจิรายุ  มาร์ติน
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายจิรายุ  สำพล
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงจิราวรรณ  อาจเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงจีรณา  อนุพันธ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
259
นายจีรตินนท์  ชนะพจน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงจีรประภา  คุณศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงจีรานันท์  ศุภเสถียร
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงจีรานันท์  ศุภเสถึยร
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หิตะรักษ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เดชบุญ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงจุฑามณี  คุณวุฒิ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
267
นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญผุย
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงจุฑาสิณี  สายแวว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายจุมพล  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงเจตสุดา  กุลบุตร
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายเจนวิทย์  แม่นทอง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายเจษฎา  กลางถิ่น
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายเจษฎา  เฟื่องงาม
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายเจษฎากร  ภูจอมนาค
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายเจษฏา  พรมลี
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงแจ่มใส  พุทธเทศก์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายฉลองรัฐ  มีราช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงฉัฏฐ  ศรีธัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายฉัตรพล  แก้วกนก
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวฉัตรสุดา  มีศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
285
นายเฉลิมชนม์  กันภูมิ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงชญาณี  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงชญาดา  ภวโภคาภินันท์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขท่าพูด
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงชญาพร  กันยวิมล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงชญาภา  ชัยโยธาพล
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายชนกชนม์  เมืองเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายชนกนันท์  เมืองเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงชนกนาฎ  บัวงาม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงชนกนาถ  ภูมิยิ่ง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
296
นางสาวชนกานต์  ครองยุทธ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายชนนภัทร  ปรีชาชาญ
ม.2
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายชนภัทร  ทองล้วน
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัททุม
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงชนม์นิภา  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายชนะศักดิ์  สมบุตร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายชนะศึก  เหล่ากสิการ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงชนัญชิดา  ธนศักดิ์มนตรี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงชนัญชิตา  ดีพลงาม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงชนัญชิตา  นามศิริ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงชนาทิพย์  ภักดีร่มเย็น
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายชนาธิป  เผ่ากัณหา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายชนาภัทร  ประเสริฐศรี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงชนาภา  สุทธิขันธ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงชนาภา  อุ่นใจ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงชนิกานต์  ผุยพรม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีพรมรี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงชนิตาภา  พินธุเอก
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายชนินทร์  ชาญชิตร
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายชนินพัฒน์  กุแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงชนิภรณ์  แสวงวงศ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงชนิษธา  หลุมทอง
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายชยชล  ตระการกสกิจ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายชยากร  มงคล
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายชยุต  จันทโกสิน
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงชรินรัตน์  สุหงษา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายชลชาติ  คำโฮม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
326
นายชลทาน  อุระวงษ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
327
นางสาวชลธิชา  นะวะทิตย์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงชลธิชา  สบายใจ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายชลธิศ  จันทร์แรม
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายชลธิศ  นาคแนวดี
ป.6
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงชลิดา  ทิตศานติกุล
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงชลิตา  ทางาม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงชวณีย์  ศรีสง่า
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายชวัลชัย  อาจวิเชียร
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายชวิน  ชาสุรีย์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายชวินณัฐ  สุดดี
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
338
นางสาวช่อชมพู  วีสเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงช่อฟ้า  วงศ์โสภา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายชัชวิน  ชัยธนโสภณ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายชัยชนะ  อ่อนรีตน์์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายชัยพร  เพื่อสุข
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายชัยวลัญช์  ตันสุ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายชัยอนันต์  อินทร์อร่าม
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงชาคริมา  นครพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายชาญชัย  เอกศิริ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายชาตบุศย์  นิลนาม
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงชาธิกา  แก่นกระโทก
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายชานน  แก้วกันยา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงชาลินี  อุดมแก้ว
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงชาลิสา  ซื่อตรง
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงชาลิสา  นามมั่น
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายชำนาญ  สมพานนอก
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
356
นายชิณวัตร  ยืนยาว
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงชิดชนก  ชาภิรมย์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายชินาธิป  หวานใจ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายชิโบรส  เรืองโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายชิษณุชา  จารุวงศ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
362
นายชิษณุพงศ์  มงคลการ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายชิษณุพงศ์  อินญาพงษ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงชุฎาภรณ์  อุ่นจิตร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงชุติชาดา  ร่องบุตรศรี
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงชุติมา  จันทุมา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวชุติมา  ศรีนภาลัย
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงเชษฐ  สมสวย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
370
นายโชคชนก  โสมรักษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงโชติกา  เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงโชติญาดา  บุญทา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงโชติรัตน์  สิงคิบุตร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงโชษิตา  ดาเหลา
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงโชษิตา  พรมสอน
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายไชยวัฒน์  ครองยุติ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายไชยวัฒน์  ทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายไชยวัฒน์  เผ่าเพ็ง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงเฌอมาฬย์  สินธุ์งาม
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงญดา  พิณศรี
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงญาณพัฒน์  พลอยวิเศษเลิศ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายญาณวัฒน์  จันทบุตร
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวญาณวิภา  ทวีพันธ์
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายญาณวุฒิ  ไสว
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายญาณากร  ดาราช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงญาณิศา  การภักดี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงญาณิศา  เกษแก้ว
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงญาณิศา  แก่นเกษม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
389
นางสาวญาณิศา  โกมลวิชญ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงญาณิศา  จันทิมา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงญาณิศา  จำปารัตน์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
392
นางสาวญาณิศา  เจริญพร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงญาณิศา  ทองเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงญาณิศา  บุ้งทอง
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงญาณิศา  บุญสุภา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
396
นางสาวญาณิศา  ภัทรภูมิถาวร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณกูฏ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงญาดา  เคนบุบผา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงญาดาวดี  นาหัวนิล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงญานิชศา  พิพัฒน์โรจนกมล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงญานิภา  เวฬุวนารักษ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงญานิศา  วงษ์ชมพู
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงญาราภรณ์  สีหล้า
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงญาสุมินท์  บำรุง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายฐปนนท์  ศรีสำอางค์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงฐานิดา  พื้นทอง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงฐิตวันต์  โสรสจินดา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงฐิตาพร  ภาแสน
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายฐิติกร  อุตรา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทโกสิน
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายฐิติพงศ์  นครไพร
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายฐิติพงศ์  วามะชาติ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงฐิติพร  รัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
417
นางสาวฐิติมา  กุลโพนเมือง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงฐิติมา  สารบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กาญจนพัฒน์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ้ม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจเวทีกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เยื่อใย
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์ปัสสา
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวฑิฆัมพร  กะมณี
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายฑีรมินทร์  สิทธิพันธ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงณชนก  สายสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงณญาดา  สารชาติ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายณฐกร  พานิชกุล
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงณฐพร  ลูกไทย
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงณฐมนต์  เป็นวัน
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงณดา  สร้างสุข
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายณพล  สร้อยสรธิ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายณภัทร  เจริญทัศน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงณภัทร  ธนาคุณ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายณภัทร  ปะถะมา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายณภัทร  รักไทย
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงณภัทร  ศรีราฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายณภัทรสพล  เหล่าสาร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงณภัทรา  ดีเลิศ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หลักคำ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจหาญ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายณรงค์วิทย์  สัตนันท์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
445
นายณรงค์ศักดิ์  บุญศล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายณราธร  เหมือนเหลา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงณรินพัฒน์  กิตติ์เดชคณาพงษ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงณลฎา  แก้วลี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายณวีร์  อุทธสิงห์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงณัชชา  ไกรโสดา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงณัชชา  คำทา
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงณัชชา  บุบผาวงค์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงณัชชา  พลเขตต์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงณัชนันท์  ประพรม
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายณัชพล  จันทรอ่อน
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายณัชพล  ทองสลับ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายณัฎฐกฤต  คูณค้ำ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สมศรี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวณัฎฐนิชา  พุฒพิมพ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายณัฏชนน  ไกรษี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงณัฏฐชา  อ่อนคำ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
463
นางสาวณัฏฐณิชชา  ศิลปรายะ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกลึงกลม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามรัตน์ศรี
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาคแก้ว
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สินทร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วกลึงกลม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารีบุตร
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คำภู
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวณัฏฐนิช  ชาววัง
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ฤทธิ์ลือเดช
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายณัฏฐพัชร์  รื่นนุสาน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายณัฏฐิเดช  หอมหวล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงณัฏฐิมา  ชัยพงษ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายณัฐกรณ์  เนตรสง่า
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
477
นางสาวณัฐกานต์  สิมาพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายณัฐกิตติ์  เคลือศิริ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
479
นายณัฐกิตติ์  ชำนาญเวช
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายณัฐกิตติ์  ปาคำทอง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงณัฐจิตรา  สายลุน
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงณัฐชญา  เนื่องขันตี
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายณัฐชนน  บุญเพาะ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภรัตน์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงณัฐชราภา  กันทะมา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
488
นางสาวณัฐชา  กาญจนลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายณัฐฏชัย  จูโรจนวานิช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 648 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณกูฎ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมบุญมา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญถูก
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายณัฐดนัย  เกียรติอรุณ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายณัฐดนัย  คำสุข
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายณัฐดนัย  ชนะกุล
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
497
นายณัฐทกร  สุคนนท์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญรมย์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์เกษ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงณัฐธิดา  ถนอมวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาลา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทวี
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒตาลดง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงณัฐธิดา  ลีทอง
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อ่อน
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงณัฐธินันท์  วังทะพันธ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายณัฐนนท์  น้ำคำ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงณัฐนรี  พิลุน
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงณัฐนรี  ราชาธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงณัฐนฬาลักษณ์  แผนภิรมย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
511
นายณัฐนันท์  สุขเสริม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงณัฐนิดา  เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
514
นายณัฐพงศ์  โพธิ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
515
นางสาวณัฐพร  บุญเต็ม
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงณัฐพร  พันลำ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงณัฐพร  เรืองดี
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายณัฐพล  ตระกาลจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายณัฐพล  สายแสง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายณัฐพัชร์  ภูวพันธ์กุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายณัฐภัทร  ขนันเนือง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายณัฐภัทร  สมจันทร์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายณัฐภาส  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
524
นายณัฐภูมิ  ดีสม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ภูวพันธ์กุล
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงณัฐยมล  มนัส
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงณัฐยา  สืบพภวม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
528
นางสาวณัฐริกา  ศรีด้วง
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
529
นางสาวณัฐริกา  เสนาชัย
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงณัฐริณี  สำราญสุข
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงณัฐวดี  กองพล
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงณัฐวดี  เทศาราช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีมาคำ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
535
นางสาวณัฐวดี  โสมรักษ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงณัฐวดี  หลักคำ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงณัฐวรา  สาศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมากอง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์มณี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายณัฐศุกิตติ์  เกษกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายณัทชัย  ชัยกาญจนคุณ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายณัทพงศ์  แสนอุบล
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงณิชกานต์  ทองเรือง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์ชื่น
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงณิชา  สังข์เพ็ชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงณิชา  อมรไชย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
549
นางสาวณิชาภัทร  จารุสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาทอง
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลิมปิจักร์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงณิชาภัทร  สีดาจิตร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงณิชาภา  ป้องโสม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงณิชาภา  วรรณวัตร
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงณิชารัตน์  สารีที
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
556
นางสาวเณธรฐา  กองสุข
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายดรันภพ  ศรีภักดี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายดลธรรม  นามคำ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายดลภพ  พงษ์เกษม
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงดลยา  ปานวิเชียร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงดลลชา  กันทะสา
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงดลอักษร  พรมเรือง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
563
นางสาวดวงฤทัย  อัปกาญจน์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงดารารัตน์  เกษรพุฒ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงดารารัตน์  จันดีปุน
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวดารารัตน์  พิศิลป์
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงดาราวรรณ  วงษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงดารินทร์  คำมะทา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายดุลยพัฒน์  ทางทอง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายดุษฎี  จันทวลี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายเดชดนัย  เจียรกุล
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายเดชดนัย  ชาญอุไร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายเด่นภูมิ  มาลาสาย
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงตติยาพร  ยิ่งยึน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายตฤษนันท์  ฐิตินันทน์สกุล
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงตลับพร  พรหมวาศ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายตั้งศิริ  วันโมลา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายติณณภพ  สาสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงติณณา  สันตินัย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายตุลยวัต  ผาลิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายเตชณัฐ  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายเตชาธร  ธานิสพงศ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายเตชิต  บำรุง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายเตชินท์  สมงาม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายเตโชดม  เชยคำดี
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายเตโชดม  ศรีพันธ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายเตวิชย์  บุดดีวงษ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายไตรสิทธิ์  ศรีธานษฐ์กุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงถิรนันท์  ผิวอ่อน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายทรงเกียรติ  ยิ่งนอก
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายทรัพยธรณี  ศรีตะเขต
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงทรัพย์สิรี  คำนิยม
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายทวีศักดิ์  นันทบุตร
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายทศพร  นิยมสุข
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายทศพล  ช่างพิมพ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงทอผัน  พรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายทัพพ์  ชัยราช
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายทัศน์พล  สาลีพงศ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
602
นายทาเครุ  นาคามูระ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายทินภัทร  เพชรสมัย
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงทิพย์ประภา  พงษ์สุภาธนานนท์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
605
นางสาวทิพย์ปิยะดา  ใจดี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงทิพยาการณ์  สันพนาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงทิภาพร  คำแพง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายทีปกร  ธรลีกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายทีปกร  ศรีทาบ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายธนกร  จันทร์เติบ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายธนกร  พื้นทอง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายธนกร  โพธิ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
613
นายธนกร  โอษฐิเวช
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายธนกฤต  คำลุน
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายธนกฤต  โง้นแดง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
616
นายธนกฤต  ชลธี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายธนกฤต  ถนอมวงศ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายธนกฤต  ทางทอง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายธนกฤต  บุญรมย์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
621
นายธนกฤต  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายธนกฤต  มิ่งบุญ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
623
นายธนกฤต  ศรีสาร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายธนกฤต  สายแวว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายธนกฤต  เอกภิญโญกุล
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายธนชาติ  วันหนา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
627
นายธนโชติ  ทองสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายธนโชติ  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายธนณัฐ  ทุมภู
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายธนดล  แก่นอาสา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
นายธนดล  ทองประดิษฐโชติ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายธนเดช  เจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายธนทร  พรมด้าว
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายธนบดี  กำลังงาม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายธนบดี  ไชยคำภา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
636
นายธนบดี  ทาจันทร์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงธนปวัน  วะสุรีย์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายธนพนธ์  สามารถ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงธนพร  ถูกธรรม
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงธนพร  ทองพิมพ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงธนพร  มงคุณคง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงธนพร  วีระกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
644
นายธนพล  พาชิยานุกูล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงธนภรณ์  โชเพการ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองชุม
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวธนภรณ์  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงธนภรณ์  ศิริขวา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายธนภัทร  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายธนภัทร  ธนาภากร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายธนภัทร  นิลเลิศ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายธนภัทร  ส่องแสง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายธนภัทร  สายแสน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายธนภูมิ  ร่วมสุข
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายธนวรรธก์  หาญชัย
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายธนวัฒน์  ปิยภิญโญภาพ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายธนวัฒน์  วงษาเคณ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายธนวัฒน์  สายศรี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายธนวันต์  ครองยุติ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
661
นายธนวิชญ์  อินลี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายธนศรณ์  แจ้งจิตต์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายธนัช  จันทสาร
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงธนัชชา  สุขอ้วน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงธนัชชา  เสาเวียง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงธนัชญา  คนประสพ
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงธนัชพร  ขันทา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายธนัชศกรณ์  มุธุวงศ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงธนัญญา  พิมพรัตน์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงธนัญญา  สว่างงาม
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงธนัญญา  สาเกตุ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายธนัท  พระศรี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายธนัสถ์  หน่อแก้ว
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
674
นายธนา  อนันตโชติ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
675
นายธนากร  วงชารี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายธนากร  วงศาโรจน์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายธนากร  หนูมี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายธนากร  หวลหอม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายธนากฤต  นุ่มนวล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายธนาคาร  กงใจ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายธนาคาร  แสนหล้า
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายธนาดุล  นิตอินทร์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายธนาธร  นามโคตร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายธนาธิป  พุทธิภาพ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีเนตร
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวธนาภา  คงกิจปัญญา
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงธนารีย์  ทุมมณี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายธเนศพล  ช้างสอน
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
689
นายธเนษฐ  ชยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงธมนวรรณ  ภูทอง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงธมลวรรณ  วายทุกข์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายธรกร  สร้อยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
693
นายธรณินท์  พันธ์เลิศ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงธรรมรดี  พสุวิทยกุล
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายธราเทพ  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
696
นายธราเทพ  แว่นแคว้น
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายธัชชัย  คำแพง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงธัญจิรา  ซึ่งบางยาง
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงธัญจิรา  พิเคราะห์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีบัวลา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงธัญชนก  ทองไทย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรพิมพ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุขหล้า
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงธัญญา  ถีระโคตร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
712
นางสาวธัญญาณี  สุพัฒนวรางกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงธัญญานุช  เคนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงธัญญาพร  ขันชลี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สมเสนาะ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แสนมี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงธัญทิพย์  นลินไกรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
719
นางสาวธัญธร  ชัดไธสง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองอุ่น
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายธัญพิสิฐ์พงษ์  สดชื่น
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ด่านจอมฟอน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขขันธ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงธัญยาธรณ์  วีระกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงธัญรัตน์  นามศรี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายธัญฤทธิ์  เหมะ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรักษา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงธันญ์รพี  นิษฐ์ธีรวัต
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายธันยพงศ์  เชื้อพงษ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงธันยพร  ครองยุติ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงธันยพร  ถาวรเสถียร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงธันยพร  ศรีอ่อน
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายธันวาธร  ดอนประทุม
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงธารทองแท้  ชุลีกร
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงธิญาดา  บรรเทิงสุข
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงธิดารัตน์  งอกศรี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมสัตย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
739
นางสาวธิดารัตน์  บุญสุภา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
740
นางสาวธิดารัตน์  สิมมา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงธิตยา  พละบุตร
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงธิติกานต์  วงศ์นามเถาว์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
743
นางสาวธิติมา  นนพละ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงธิติมา  หมั่นจิตต์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงธินิดา  เจตน์เจริญสฤษฏิ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายธีธัช  บัวพันธ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
748
นายธีธัช  อุทธา
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงธีนัฐชากร  แซ่จ๋าว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายธีมาฤทธิ์  เจริญบุญญา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายธีร์กวิน  ยาคำ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายธีรกานต์  เกษหอม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายธีรชัย  เรืองชัย
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายธีรโชติ  ตุ่นกลาง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายธีรดนย์  สายดวง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายธีรดล  บุญสุข
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายธีร์ธวัช  คำภาบุตร
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายธีรธาดา  ทาสีงาม
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายธีรนันท์  หนูสิน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายธีร์ปพน  เทศาราช
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
762
นายธีรพล  บุญดี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
763
นายธีรพัฒน์  ศิริสังข์สุนทร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงธีรภรณ์  คำอาจ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
765
นายธีรภัทร  ปริกัมศีล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
766
นายธีรภัทร  ศรีพลาย
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายธีรภัทร  สงวนพงษ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายธีรเมธ  เริ่มน้อย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายธีรวัฒน์  เลาหะวนิช
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงธีระนันท์  คมขำ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายธีรัช  สมบูรณ์ศรี
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายธีรัตม์  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายเธียรธรรม  อสุรา
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายโธรัยห์  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายนกสิทธุ์  พูลเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงนงนภัส  คำนนท์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงนงนภัส  เชื้อโชติ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงนงนภัส  บัวจันทร์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
779
นางสาวนฌพรรณ  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายนธวัช  ชานวล
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายนนทพรรษ  คลังทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายนพกฤต  เสนจันทร์ฒิไชย
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายนพรุจ  เอื้อพัฒนาพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
784
นางสาวนพวรรณ  สีลากุล
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงนพิดา  ฤทธิ์น้ำคำ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงนภสร  มูลสาร
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงนภสร  สุทธิวรกุลพงษ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงนภัสกร  จันทร์แรม
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
790
นางสาวนภัสนันท์  ศรีสังข์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
791
นายนภาพร  อำพันธ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงนภาพรรณ  ชินทวัน
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายนรวีร์  พัตรา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายนราธิป  ทรัพย์ศิริ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
795
นายนราวิชญ์  กินรีโดน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายนราวิชญ์  อนุสนธิ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงนริศรา  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงนรีรัตน์  ปราณีวงศ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายนฤเบศวร์  แววศรี
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงนฤมล  บุษดี
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพอง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงนลินนิภา  โพธิ์ธานี
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงนลินนิภา  โมลา
ม.3
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงนลินี  ลอยลม
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงนวนันท์  มุขศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงนวพร  คำสิงห์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงนวพรรษณ์  กริชจนรัช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายนวพล  บุตรโท
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายนวพล  อยู่คง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงนวมน  วงศ์บุญชา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงนวรัตน์  ชนีวงศ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
813
นางสาวนวลนภา  อุณาวงศ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายนวัติกร  เติมใจ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงนัฏฐณิชา  สินสิมหา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงนัฐชา  คูณทัน
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงนัฐนันท์  เจียงคำ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายนันทกาล   บุญประภาร
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายนันทกิตติ์  แสงกล้า
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายนันทชัย  บุญชาติ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  โอนวัง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ญาณะรมย์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยฑวังกูล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสิงห์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงนันท์นภัส  มั่งคั่ง
ม.2
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงนันท์นิชา  อารีพงษ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงนันทพันธ์  ตรีโรจน์พร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
830
นายนันท์มนัส  บุญคง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายนันทวัฒน์  ฉลวยศรี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายนันทวุฒิ  บุญถูก
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงนันทิมา  สอรักษ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงนันทิยา  หนูแก้ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายนันธวัฒน์  ศรีสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายนาธาร  ภาคโพธิ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงน่านฟ้า  สายสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
839
นายนำโชค  สุดสวาสดิ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองคำใส
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงนิชมน  สนร้อย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายนิติกร  แก้วดวงงาม
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายนิติพงษ์  ทองถม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายนิติพงษ์  พิมศร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงนิติพร  สำเภานนท์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายนิติพล  เงินมั่น
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์กิจ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงนิธินันท์  ทองไทย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงนิธิพร  พุดชา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายนิธิศ  เทศธรรม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
851
นางสาวนิพิชฌาน์  จันจำปา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงนิรชา  ผิวชัย
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงนิรดา  ลีลาวัชระ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายนิรวิทย์  การินทร์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายนิรวิทย์  สุขนา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงนิลวรรณ  โสภาบุญ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
858
นางสาวนิลาวรรณ  ยงประเดิม
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
859
นางสาวนิลาวัลย์  สิงหา
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงนีรชา  สุดดี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
861
นางสาวนุชนาฎ  เจริญศรี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงเนตรชนก  รักสนิท
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงเนตรดาว  แสงเนตร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงเนตรนภา  ภาระสันต์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
865
นายบรรหาร  แก้วประกอบ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายบวร  อุตรา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงบวรรัตน์  สายแวว
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
868
นางสาวบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงบัษบัน  บุษบงค์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
870
นายบุญชัย  จินาพร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงบุญญาพร  มาลาดาษ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายบุญปลื้ม  แก้วประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายบุญปลื้ม  เเก้วประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงบุญมณี  ทรงทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงบุญสิตา  สุภาจันทร์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงบุณยานุช  ก้อนด้วง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงบุณยาพร  สายเบาะ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายบุริศร์  วังอนานนท์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงบุษยมาศ  เนืองเฉลิม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
880
นางสาวเบญจพร  เทียนทอง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงเบญจพร  ยิ้มสระ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงเบญจพร  สิทธิโชติ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองเรือง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงเบญชญา  วิชัยวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงเบญญา  บุญแจ่ม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงเบญญาภา  ลำงาม
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณราช
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายปกป้อง  บุญรมย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายปกรณ์  ละออเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงปกิตตา  หมุนสิงห์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายปฏิพล  ด้ามทอง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายปฏิภาน  วิลาวรรณ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงปฏิมา  พรมวงศ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายปฐวีย์  ธนันโชติอนันต์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
896
นายปณต  อุ่นอุดม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายปณตพงศ์  คำสี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงปณิตา  สุขไผ่ตา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายปณิธาน  มะลิศาล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงปทิตตา  ทองพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงปทุมวดี  ดรุกาญจน์พฤฒิ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายปธานินท์  อินทะมาต
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงปนัดดา  ผาป้อง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงปนัดดา  ฝากาทอง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
905
นางสาวปนัสยา  ชลรินทร์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงปนิดดา  สิงห์สองคอน
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
907
นางสาวปพิชญา  คูณทอง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำพิมพ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงปพิชญา  บุญใช้
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงปพิชญา  ผลาพรม
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงปภัสสร  ทองงาม
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงปภัสสร  พรมศรี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงปภาดา  ผ่านสำแดง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
914
นางสาวปภาวริทร์  โหตระไวศยะ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุทิตาสกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สู่ขวัญ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงปภาวารินท์  วงศ์พินิจ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายปภินวิทย์  โสตแก้ว
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงปรชญา  บุบุ่น
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงปรภาว์  สุขบรรณ์เทิง
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายปรมี  โยลัย
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายปรเมศวร์  ฟุ้งยอดคีรี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงปรวีย์  อิ่มโค่น
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายประกาศิต  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงประนัดดา  สัตย์ธรรม
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงประพิชญา  ยอดมงคล
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงประภัชรา  แสวงวงศ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงปรัชญาพร  เท่าทอง
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงปรัษนี  พรหมประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงปรางศ์ฑิพย์  มณี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายปราชญ์  โจทกราช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงปราณปริยา  คงอุดมเกียรติ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงปราณปรียา  เจริญชาติ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงปริชญา  พลโสภา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายปริญ  พินิจกุลณสร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายปริญญา  มัธยม
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เสมอหัส
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
940
นางสาวปริณดา  ประสงค์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงปริณดา  แสงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงปริทร์นภา  สิริยะเดชพงษ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงปรินดา  ลอดคูบอน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
944
นางสาวปริยากร  พรมลี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญปก
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงปริสรา  สายราช
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายปรีชา  สาคร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงปรีญาพร  ปานทอง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงปรีดารา  คำไพรินทร์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายปรีดิยาธร  จำปาทอง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงปรียาดา  พรมนิล
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทับภูมิ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิณพัฒน์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงปรียาภาพร  มีปัญญา
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงปวรรัตน์  ฉัตรทอง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงปวรา  เครือวงษา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายปวริศร์  ทองพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงปวริศา  จันทนาม
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงปวริศา  ทองบ่อ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงปวริศา  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
962
นายปวเรศ  วัฒนเศรษฐานันท์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายปวิช  ชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายปวีณ์กร  สุนทรสถาพร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
965
นางสาวปวีณรัตน์  บุญทรง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงปองธารธรรม  ทองสาร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายปองพล  ไชยพันธ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงปัญญ์ชนก  ศรีโยหะ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายปัญญา  หอมกลิ่น
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงปัณฑิตา  สิมมา
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายปัณณธร  ภูทางนา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายปัณณธร  วชิรเมธิน
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายปัณณวัฒน์  พึ่งนา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายปัณณ์วิชช์  บังศรี
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงปัทมพร  ประทาน
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายปาณัสม์  ปัญญาสาย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
นางสาวปาณิสา  จริยทวีสิน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงปานขวัญ  กุลบุตร
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงปานธิดา  หาสุข
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงปานไพลิน  ครองทรัพย์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงปานไพลิน  วิริยะกุล
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงปานระพีร์  สุขเลิม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญพงค์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงปาริฉัตร  พรพรม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงปาริชาติ  มานัตถุ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงปาลิดา  จำลองพันธ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงปาลิตา  แก่นภูเลิศ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
992
นางสาวปิ่นมนัส  ขันบุ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงปิยปาณ  โชติบุตร
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงปิยพร  ฝอยทอง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงปิยรัตน์  ก้อนศิลา
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงปิยรัตน์  โชติบุตร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายปิยสิทธ  เตียกระกูล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายปิยะ  โสภา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงปิยะฉัตร  พวงศรี
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายปิยะอังกูร  บุตราช
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1004
นางสาวปิยาภัสร์  สิงคเสลิต
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายปิลันทน์  ผลพันธ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1006
นายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายปุญญพัตน์  คำจันทร์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงปุญญาวีร์  พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงปุญญิศา  ทาวะรมย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
1010
นางสาวปุญยาพร  ล้อมทอง
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงปุณณภา  เตชพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงปุณยนุช  ช่วยโสภา
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงปุณยนุช  สง่าจิตร
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงปุณยนุช  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายปุณยวิชญ์  ศรีวะอุไร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองเสริม
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงปุณยวีร์  หินขาว
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงปุณยาพร  อุทธามาตย์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายเป็นหนึ่ง  มัศยามาศ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงเปมิกา  นามเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงเปมิกา  ปานเจริญ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายเปรม  ม่วงอ่อน
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงเปรมฤดี  วิลาวัลย์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1025
นางสาวเปรมฤทัย  ไชยโอชะ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1026
นางสาวเปรมสิณี  ช่วยคูณ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงเปรียบศศิธร  จันทิศ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงผกามาส  ซาเสน
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายผไทเทพ  สาสาย
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายพงพิพัฒน์  หอมหวล
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายพงศธร  ตันสุเทพ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1033
นายพงศ์เพชร  ค่ำโพธิ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายพงศานุวัฒน์  สีหาขันธ์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1036
นายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายพชร  พันธุ์กว้าง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายพชรนนท์  แสงงาม
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงพชรพร  คำพง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงพชรมนต์  แก้วศรี
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1041
นางสาวพรทิพย์  สำราญรื่น
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงพรธันวา  ไหลสุข
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงพรธิชา  วงศ์ขันธ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงพรธิดา  ศักดิ์สิงห์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงพรธีรา  โคตะสิน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์ย้อย
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงพรน้ำมนต์  หลักทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงพรพิรุณ  แก้วสิงห์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงพรไพลิน  บวรสกุลเจริญ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงพรรณนิภา  พยัคฆ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงพรรณ์พษา  โสดามรรค
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงพรรณวษา  แก้วปานกัน
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1054
นางสาวพรรณวิภา  อดทน
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายพรรษพฤกษ์  จูโรจนวานิช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายพลกฤต  พิณพาทย์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายพลธนวัฒน์  วุฒิฉันท์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายพลพล  อุ่นจรัส
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายพลภัทร  คล้ายชม
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายพลวัต  ฝ่ายคำตา
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
1063
นางสาวพลอยชมพู  ถุระพัฒน์
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงพลอยชมพู่  กองสุข
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญประชม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงพลอยลดา  วสุทิพย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายพลากร  เคนสาลี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายพสิษฐ์  กลิ่นหอม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงพอขวัญ  แสงเดช
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายพัชรพล  ประทุมแย้ม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงพัชรภรณ์  ปามุทา
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1075
นางสาวพัชรวรรณ  สว่างสุรีย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงพัชรา  คุณมาศ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายพัชรากร  ยอดกันหา
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1078
นางสาวพัชราภรณ์  อินทนงค์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1079
นางสาวพัชราภา  การะทัย
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงพัชราวลี  บรรพต
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงพัชริดา  รัตนภักดี
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงพัชรินทร์  คุณมาศ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตรทารินทร์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงพัชรินทร์  ลอยลม
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงพัชรี  อุ่นจิตร
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงพัชสุวี  เฉียวฉกรรจ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงพัฒน์รวี  แก้ววงศา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก่นอาสา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงพัณณิตา  ว่องไว
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายพัทธดนย์  ภูน้ำต้น
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  งามชื่น
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นนท์ตา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายพัทธนันท์  วิชาเทพ
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงพัทร์ธีรา  ภูนาเหนือ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงพันธิตรา  จาระคร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายพันนา  วิชาพูล
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงพาทินธิดา  ขนันไทย
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงพาทินธิดา  จันทร์ทรง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงพานรินทร์  รัตนบำรุง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1102
นางสาวพิกุลแก้ว  รัตนวรรณ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายพิฆเนศ  วงษ์อุ่น
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายพิชชาณัฐ  เพ็ชร์ภา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วอ่อน
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงพิชชาพร  เชื้อประทุม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงพิชชาพร  สรรพานิช
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณกูฎ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงพิชชาพร  แสงคำ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงพิชชาภา  สุยอย
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงพิชญ์ภัค  มอบมิตร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงพิชญา  บริบุตร
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงพิชญา  พยัคฆ์กุล
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  มงคลเสริม
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1117
นายพิชัย  ชวนเกษม
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงพิตตินันท์  โสมรักษ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายพิทยาพล  พูลผล
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายพิทยาพล  พูลพล
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์ทรง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กชายพิทวัส  บุญสวน
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายพิพัฒน์  สินโคกสูง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะชา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตตรีงาม
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีคำ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงวนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสสว่าง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ตั๊งถาวรการ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองจำรัส
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เอี่ยมวิจารย์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงพิมพ์พัทธ์  สุรินทร์ประทีป
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พงษ์อนันต์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  แซ่เตียว
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์  ศิริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงพิมภัทร  ทำทอง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงพิยดา  ผาสุข
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงพิยดา  อุทาพันธ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงพิรดา  ฟุ้งสุข
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายพิริยกร  ผลารักษ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กชายพิสิฏฐ์  ขันแก้ว
ม.1
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายพิสิษฐ์  ชาติเจริญเกียรติ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายพิสิษฐ์  วีระวัธนชัย
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายพิสิษฐ์  หน่อคำผุย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายพีรพัฒน์  เหนือเกาะหวาย
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1148
นายพีรพัฒน์  อินทนิล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายพีรวิชญ์  เชื้อแก้ว
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสาคร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายพีรวิชญ์  หลงวารี
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายพีระภัสร์  จุลมนตรี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายพุฒิพงษ์  สีทาเลิศ
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายพุฒิพร  ไชยวงศ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนนารีนุกุูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายพุทธพล  บุ้งทอง
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงพุทธิดา  จึงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายพุทธินันท์  วันชม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กชายพุทธิภัสส์  คณากรณ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงเพชรชริญา  สุขเฉลิม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงเพชรลดา  ประสาทชัย
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายเพ็ชร  คำภักดี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1164
นางสาวเพ็ญพิชชา  กุมแก้ว
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จุลพล
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปุรินันท์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ทิพย์ทาลักษณ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1169
นางสาวเพาพะงา  กาทอง
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงแพรพลอย  เจริญทัศน์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงแพรพันทอง  จริยาวัฒนชัยกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงแพรวพิชญา  หลายวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1173
นางสาวแพรวา  อินลุเพท
ม.3
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงฟาติมา  ภูมิฐาน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1176
นางสาวฟ้าใหม่  วงศ์กฤษณ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1177
นางสาวภคพร  ผิวผ่อง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงภคพร  พจนรักษ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กชายภคพล  อาจจนรา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กชายภควัต  สุริยะศรี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายภควัน  ชนะนิล
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายภณวรรชน์  โขงเขตต์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายภพ  จันทร์พัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงภรณัชนก  เวฬุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กชายภรภัทร  สอนอาจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงภวิกา  ศรีขาว
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
1189
นางสาวภัคจิรา  โชปัญญา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น