ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 711 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญปัญญา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
นางสาวกนกวรรณ  ศรีคำมุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลจันทร์  ทองแท้
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลชนก  ขันชะลี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บัวนิล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองวุฒิโรจน์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  คารศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรกมล  ศรีบริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรพัชรา  พรหมพิลา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
นางสาวกรรวี  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤติธี  ศรีไสย์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤติน  ทีงาม
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกฤติมา  เถกิงสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤษณา  โคษา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกฤษติกาล  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกลทัช  สิระรุ่งโรจน์กนก
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์พวง
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกวิศรา  พรหมคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกวิสรา  อยู่หนูพะเนาว์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกวีวัธน์  เที่ยงธรรมรุจน์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกษิดิศ  ศรีวัง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายก้องกิดากร  นพแสง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
นายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายก้องภพ  โพธิสาร
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกอบกฤต  ธรรมนูญ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกัญจน์อมล  ตาลเยื้อน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัญญภัทร  บุญธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิณวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำนึง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 712 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีใส
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
นางสาวกัญญาวีร์  พานพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
นายกัณฑ์อเนก  ไวยุกรณ์สุกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกัณตธีร์  ประสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกันตภณ  สมทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกันตินันท์  ทินวงษ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัลยกร  เล็กไพโรช
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกาญจณาวดี  ค้าเจริญ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเหลือง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกานต์รวี  คำก้อน
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาใส
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ผาติสว่างพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกิตตินันท์  ชาติมนตรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกิตติโรจน์  อักษรณรงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาเรือง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกิตติศักดิ์  สะเดา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขสมคบ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
นายกิติเชษฐ์  คำนึง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
นายกิมเล้ง  อุโลก
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกุลฑีรา  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกุลนาถ  ผ่านพินิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกุลยา  คำแดง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงเกศิณี  ไทยเดิม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายเกษมสันต์  บุรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองแพรว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
นางสาวขวัญแก้ว  ไชยสาร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายขวัญแก้ว  ถันทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงขวัญจิรา  โชติกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
นางสาวขวัญจิรา  ไชยโชค
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงขวัญมาดา  ทีงาม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 713 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงขวัญอนงค์  สิมะวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงขวัยฤทัย  โพธิ์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายขันติพงษ์  ฉิมภู
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายขุนเขา  มั่งมี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  วีสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายคชลักษณ์  แก้วสง่า
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงคนัสนันท์  มนัสเกียรติกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายคมชาญ  สกุลไทย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายคู่บุญ  เเสนเสริม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจณิสตา  ทวีธนวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจณิสตา  บับภาวันดี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
นายจักรกริช  จันสีดา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจันทมณี  พานพรหม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
นางสาวจารวีกร  เดชสะท้าน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
นางสาวจารุชา  จันทะมุขตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
นางสาวจารุวรรณ  นวลสาย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงจิดาภา  ทนทาน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจิดาภา  สุขโรจนภูวดล
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ช่างทำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นางสาวจิตรดา  วรรณทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจิตวิมล  พละศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจินต์ศุจี  กองสะดี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิรชยา  อินทรวงษ์โชติ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจิรัชญา  เทพเกษตรกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นางสาวจิรัชยา  มณีพันธุ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจิราทิตย์  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจีรนันท์  พรรณา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจุฑากานต์  ผิวทน
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจุฑามาศ  สะใบ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสวงจิตร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงเจนนิสา  ดวงใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 714 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเจษฏา  เอนสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นายเจสัน  ชาวสวน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายฉัตรชัย  ทองทับ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายฉันทิต  จันทะวงษ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงชญานันท์  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชญานันท์  ผิวผา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงชฎาภรณ์  คำแดง
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชนกนันท์  ภูกาบิน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชนกวนัน  ทองทิพย์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายชนน  ละออเพชรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายชนวีร์  ประจันทร์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายชนะชัย  ธนานุวิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
นางสาวชนัญชิดา  เจริญศรีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นางสาวชนัญธิดา  จิตตำนาน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขใหม่
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชนาชน  ย่อชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
นางสาวชนิตา  โล่ห์อัจฉริยะกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชนิตา  แสงชัจจ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชใบแพร  พะประโคน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชมภูนุช  ศรีหาบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายชยณัฐ  จูมสิมมา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายชยางกูล  สมบัติวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายชยานันต์  เสริมศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชลณิชา  ประจักษ์จิต
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
นางสาวชลธิชา  อินทรากอง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
นายชลนาธร  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชลัญดา  ไชยโยธา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชวกร  ติรไพรวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชวนนท์  มีพร้อม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีนนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
นางสาวชวีวรรณ  เปรมาตุน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
นางสาวชัญญาณี  บัวพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 715 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดจักร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงชัญญารัตน์  เงาศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลาดิลก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายชัยวัฒน์  พาเจริญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชาลิสา  ลักษวุธ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชาลิสา  หมู่ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชิตณุพงศ์  โพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชิติพัทธ์  ภูคำศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชิติพัทธ์  มีชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชินภัทร  อุทัยทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชินันพร  อินทนา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชิษณุชา  กองพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทริง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายชิษณูพงษ์  วอทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมสิงห์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชุติจิราพัชรกาญจน์  กำจร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชุตินันท์  สูงสันเขต
ม.2
โรงเรียนละทายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงชุติมา  ศรีบาง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงชุติศรณ์  ศรีริสิน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายโชคชัย  มกรนันท์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงโชติกา  อรุณโรจน์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายโชติภูริ  ศรีจันทรา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายซาโลมอน  คันธประทีป
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายญาณภัทร  จันทร์ฉาย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงญาณวรรณ  รัตนวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฐาปนี  รจนัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงฐิติชญาน์  แถวนาชุม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 716 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงฐิติพร  แก้วมงคล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงฐิติพร  สุขสอน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นางสาวฑิฆัมพร  มูลมี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายฑีฆายุ  สายสินธุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายณฏฐพล  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายณฐกร  จารัตน์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณธีรมาศค์  มะลิพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณพรรษวรรณ  ภูขันซ้าย
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณภัทร  จงกฎ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายณภัทร  สมาน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณวพร  เฉลิมสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณัชชา  ดวงโชคไชย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
นางสาวณัชชา  เปรี่ยมรัตนชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายณัชพล  เพียรพยุห์เขตต์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ตุนา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฎฐิติกา  กาลจักร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  สมัครสมาน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรศิริวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายณัฐชนน  ไชยเกตุ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณัฐชนน  พรมศร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วรักษา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงณัฐชยา  ปูตะเลศ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทุมพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์อามาตย์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสกุลเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายณัฐดนัย  กันสาย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายณัฐดนัย  โดดเดี่ยว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายณัฐดนัย  แสงสา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 717 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมั่น
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลกลาง
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณัฐนันท์  สาดา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงณัฐพร  ครุฑวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณัฐพร  ลำใย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายณัฐพล  พิมสอน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
นายณัฐภูมิ  ไชยปัญญา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณัฐภูมิ  ศิลาโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายณัฐยศ  หนองหงอก
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฐวดี  เข็มท้าว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณัฐวรา  คูณแก้ว
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายณัฐวัฒน์  อินรัสพงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิส
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  โสมมา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัฐสุดา  อินธิเดช
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัทกาญจน์  พรหมทา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัทภัค  อินทฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายณัทวัส  จำปารัตน์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณิชกานต์  พวงพุ่ม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณิชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
นางสาวณิชมน  พวงสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์  เขียวอ่อน
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
นางสาวณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณิชาภรณ์  หมื่นแพน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณิชาภัทร  งามแสง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณิิชานาฏ  อามาตย์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณีรนุช  วรรณทวี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงดลพร  แก้วปุม
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงดลยา  พวงจำปา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์สมบัติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ  ออไธสง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 718 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แสกระโทก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงดุลยา  เกษกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงเดือนกุมภา  คำโสภา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายต้นภพ  แกล้วกล้า
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายตะวัน  สุรนารถ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายติณณภพ  กระแสโสม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายเตชินท์  ทามาดาล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายถิรเมธ  แหวนหล่อ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายทักษ์ดนัย  เทียมสิงห์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงทักษอร  สมใจ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงทิฆัมพร  ไชยคุณ
ม.2
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายทินกฤต  แก้วศรชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
นางสาวทิพยาภรณ์  พงค์พิละ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงแทนขวัญ  โสวภาค
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายแทนคุณ  บุญข่าย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธณาทรัพย์  กาวิน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธนกร  แสงขาว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธนกร  อุทาธรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนกฤต  ตระการจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนกฤต  ไตรภูมิ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
นายธนณน  ธรรมอุด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนดล  หูทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธนพร  เสวะนา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
นางสาวธนพร  หงษ์ศิลา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนพล  เคนพุทธา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนรัตน์  ตระการจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนวัฒน์  จันทสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธนวัฒน์  วันเรืองโชค
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสง่า
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธนวัต  จันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายธนวิชญ์  พวงอก
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 721 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายธนวินท์  สินธุรัตน์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธนัชกฤศ  ธนินทรวรกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธนัชชนม์  รุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงธนัชพร  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธนากร  ศรกุพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงธนาพร  ปุริสาย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงธนิดา  คุพันธ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธนินท์รัฐ  จิโรชอารยะธนกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธเนศ  โคกสิมมา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงธภัทร  พัฒนธรรมชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงธมลวรรณ  เพชร์แสง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทาสระคู
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
นายธัชนนท์  ศรีภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธัญชนก  ละมูล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงธัญชนก  สุขชิต
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายธัญญธร  เทียบคุณ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงธัญญากรณ์  เทียมจิตต์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงธัญญาดา  นามวิชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผลจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธัญพร  ชาญทะเล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฉลาดเเย้ม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มัธยม
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
นายธัญพิสิษฐ์  ศรีวงษา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงธัญภรณ์  โควสุรัตน์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธายุกร  ดั่งเกษี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธารนำ้  เทนสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายธาวิน  นนท์ตา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
นางสาวธิดารัตน์  สำเภา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงธิดาศิริ  ศรีโสดา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงธิยากรณ์  ศรีคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
นางสาวธิรดา  แก้วคูณ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธีทัต  ถนอมศัพท์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 722 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธีธัช  ผาพิมูล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงธีร์ธยาน์  น้อยพรหม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ชมภู
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธีร์ธัชช์  กล่อมปัญญา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธีรพัฒน์  ผงกุลา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายธีรรัชวิชญ์  บุญมีวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธีรวัฒน์  ธนทองคำเหลือ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธีวสุ  กงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายนนทวัฒน์  นันทะพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายนพณัฐ  อารีย์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายนพรัตน์  กันหะบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายนพวิทย์  บุดดา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงนภกมล  ใจสว่าง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายนภทีป์  ขาวสะอาด
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงนภสร  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงนภัทร  จันทะกรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายนภัสกรณ์  นวลสาย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะสอน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
นายนราเดช  พระพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงนรินทร์พร  ศรีค้อ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
นางสาวนริศรา  นวลศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายนฤดม  รัตนวัน
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายนฤเบศวร์  อมรโรจน์วรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงนลิน  โกศล
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายนวตพลพงศ์  เกษร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงนวพรพรม  จรรยาสุทธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงนัดฐิกา  ศรีตะวัน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
นางสาวนัทธมน  นามวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 723 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันล่องคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุต
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินรัสพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงนันท์นิชา  พวงเงิน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนันทพัทธ์  ตั้งจันทรประภาพ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายนาคา  เขาลาด
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงนิติตราพร  อสิพงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนิพาดา  สันธนาคร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนิภาธร  นิตยวัน
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วปุม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงเนตรอัปสร  บัวรอด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงบงกชพร  เพ็งแจ่ม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายบฤงคพ  สอนไชยยาติ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายบวร  แก้วหล่อ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงบัวชมพู  แสงงาม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายบุญยกร  อินตะนัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
นางสาวบุญสิตา  บุญเหลือ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงบุษราลักษณ์  โพธิ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงเบญจมาศ  พันวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ตระกูลโศภิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงเบญญาภา  ยาวะโนภาสร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายปฏิพล  นวลใส
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายปฐวี  เชื้อโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงปณิฏฐา  พงษ์พีระ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงปทิตตา  เรืองสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
นายปธานิน  ติยวรนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปนัดดา  พรมใบ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปนัดดา  พิมทา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปภัชญา  ทองลือ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 724 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปภัชญา  สาริโย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปภานันท์  คำนนท์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายปภาวิน  โกการัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายปภิณวิช  เลขาวิวัชกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
นางสาวประภาพร  หันวิเศษ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงประภาสินี  เดชหาญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงประภาสินี  นามโคตร
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงประภาสิริ  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปรัชญาวี  ที่อุปมา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงปราณปริยา  คำแปล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปราณี  พิมาน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงปริชญา  มนตรีโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงปรีดี  หารบุรุษ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงปรียากร  ขันคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงปรียานันต์  สายวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
นางสาวปวริศา  ผิวงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปวันรัตน์  จุลพล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปวิชญา  แก้วพิกุล
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงศา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
นางสาวปวีณอร  แดงเดื่อ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายปัญชรัฐ  แสงมาศ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายปัญญพัฒน์  บุดดาวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
นายปัณณวิชญ์  ทองปัญญา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงปัณณาวาสน์  ดวงสิมา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปัณณ์  โยธิคาร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายปัณภพ  มาสู่
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปัทมพร  ยะโส
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปางทอง  ไชยอินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปาณิศา  เตชะสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงปาณิศา  พิมทา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปาณิสรา  รัศมี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงปานชีวา  เพ็งชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 725 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงปานปรียา  เพ็งชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
นางสาวปานไพลิน  ชาญชิตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงปารมีย์  ขันติวารี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายปาราเมศ  ศรีชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปาริฉัตร  บำรุงราษฎร์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายปิยชญานินท์  โทนะพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
นายปิยชาติ  อุดม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปิยดา  ชัยมี
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงปิยภรณ์  นนท์พละ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
นางสาวปิยาพร  แดงเดื่อ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปิยาภรณ์  อินทรบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงปีญาดา  สมาน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงปุญญิศา  ชุมศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงปุญญิศา  สุเมธิวิทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปุณยพร  เชือกรัมย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายปุณยวีร์  แทนคำ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงปุณิกา  แซ่ฉั่ว
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายปุรเชษฐ์  วงศ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงไปรยา  คุ้มศรีวัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายพชฏ  มหาแก้ว
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพชธกร  คำศรี
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
นางสาวพชรกนก  ขันตี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายพชรมน  กรสุพรรณ
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพรญาณี  เกตุมาตร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพรนภัส  อนันต์สินชัย
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพรรณพิไล  ตังสุข
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายพรรยชญ์  สาระพันธ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายพฤฒิพงษ์  สมใจ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพลอยชล  เกษกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 726 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงพลอยมณี  ลุนพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันแม้น
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายพัฒน์สิริ  รัตนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายพัทธนันท์  จันทร์แจ้ง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพันธิตา  พลซา
ม.2
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพิชญดา  ชินทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงพิชญสินี  พันธุ์ดี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงพิชญา  ปราศจาก
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพิชญาภร  กล้วยนิจ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพิชญาภา  ปิดพยันต์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงพิชญาภา  ปิ๊บกลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพิชญาภา  สมาน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพิชยดา  เขียวแพร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายพิชยพล  พรรณา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
นางสาวพิชยา  ฉลาดแย้ม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายพิชัยภูษิต  สอนหอม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพิพัฒน์  สามสี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายพิภู  แฝงเพชร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพิมพ์ศิรินันต์  ไข่แก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงพิรยากร  ทิพมาตย์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายพีรดนย์  จุลพล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงพีรดา  ธุระพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงพีรติณห์  เทิดกตัญญูพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายพีรพัฒน์  นันทพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายพีระพงษ์  พุ่มไม้
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายพุฒิพงศ์  กาศสนุก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายพุทธภูมิ  เจนประโคน
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายพุทธิภูมิ  กุลคุรุอนันต์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงเพชรลดา  นาคพุก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงเพ็ญพิมล  คำลอย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงฟ้าพราว  ศิริประไพ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 727 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายภคบดี  บุญอินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
นางสาวภคพร  ธรรมธร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงภคพร  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายภคินธร  บุญมา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงภวินชญาภรณ์  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
นายภวิศรุจ  วุฒิวีรกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายภัคพล  วรรณภาสนี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายภัทร  ผ่องศิลป์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายภัทรกร  จันทร์แจ้ง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายภัทรกรณ์  นวลสาย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงภัทรชนก  ตรีชนะสมุทร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายภัทรธนกร  เทียบคุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
นางสาวภัทรนันท์  ขอร่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภัทรพงษ์  เสาเวียง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภัทรพล  ทัดเทียม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรดีศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงภัทรวดี  มณีวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
นางสาวภัทรวดี  วิลา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงภัทรวริญฬ์  กองไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงภัทรศยา  เกตุตากแดด
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายภาณุเดช  มงคลแก้ว
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
นายภานุพงศ์  ประมวล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายภาวิชญ์  ไพรบึง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
นางสาวภุมรินทร์  บุญเสริม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายภูดิศ  ทัดเทียม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายภูดิส  พลเหมือน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายภูตะวัน  บุญผุย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายภูมิธรรม  จวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยบรรจงวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายภูรินทร์  นะวะสด
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายภูรินทร์  มาลี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายภูรินท์  รังษี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 728 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายภูวสิษฏฺ  พงศ์ธารินสิริ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
นางสาวภูษนิษา  ศุภนานัย
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
นางสาวมณฑกานต์  วงค์นคร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงมนต์นภา  วงค์นคร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงมนัญชญา  ต้นสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงมนัสนันท์  วรสุทธิพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงมนิตา  ศรีโพนดวน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
นางสาวมลฐการ  เสาเวียง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงมัณฑนา  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายเมธัส  ศิลาโชติ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายเมธาสิทธิ  บุญปัญญา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงยลลดา  คลธา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายยุทธภัณฑ์  ฤทธิ์เดช
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายรชต  โอษะคลัง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายรชพล  หอมฉวี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายรชานนท์  พรรณา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายรฐนนท์  จึงมหากิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงรฐา  ชัยดิลกฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายรัชชานนท์  ไชยพร
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายรัชตภัทร  สอนพูด
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายรัชพล  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายรัชพล  วิทจิตร
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายรัตนศาสตร์  ปรารถนา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงรัศศิลักษณ์  น้อยพรม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายรามิล  สมัญญา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงเรียวฟาง  กันเทพา
ม.2
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงฤทัยชนก  ทีงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงฤทัยฝัน  สุมณฑา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
นางสาวฤทัยภัทร  ศรีอ่อน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงลภัสรดา  กันหาพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงลิตา  สาระรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายเลิศวิทย์  พละวิชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 731 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทีมา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
นายวรกิตติ์  วงษ์สามารถ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงวรนิษฐา  ขันคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายวรปรัชญ์  เฉยกลาง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายวรพงศ์  หลาวทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายวรภพ  บุญเกิ่ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงวรรณกานต์  นากูล
ม.2
โรงเรียนละทายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
นางสาววรรณ์นภา  ตัดสมัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
นางสาววรรณพร  มารเนตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
นางสาววรรณภา  แสงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายวรวรรธน์  คล้ายประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงวรัสสิยา  เทพาอภิรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงวรางคณา  ศุภกรพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  จันทะแสงโรจน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
นางสาววราภรณ์  บุญศรีภูมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงวราภรณ์  วรโครต
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงวราภรณ์  อรุณเกตุ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงวริยา  วรรณภาสนี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงวริศรา  พลเสนา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงวริศรา  ติดมา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงวริศรา  ติยวรนันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงวริศา  ก้อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงวริศา  ฝากทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
นายวัชรเกียรติ  พิทักษา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายวัชรศักย์  ขอร่ม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงวัชโรบล  สีแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายวิชชากร  ชัยปัญญา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทองเบ้า
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
นางสาววิชาดา  จันทมุขตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงวิภาดา  สุริยา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงวิภาวนี  บุญมา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงวิรดา  บุญค้ำชู
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 732 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิเศษสังข์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงวิริยา  อู่ไม้
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายวิรุฬ  ขาววงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
นางสาววิลัยลักษ์ขณา  ชิณโชติ
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงวิลาวัลย์  หมวดแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
นางสาววิลาสินี  ตุลาดิลก
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายวิศวะ  สองเมือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายวีระพงศ์  ญาณวารี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
นายวีระพล  ไชยภักดี
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
นางสาวศรัณย์พร  บุนนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงศริญญาพร  ดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงศรีเพ็ญ  ชินพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงศศินันท์  วงศ์ประเทศ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงศศิพิมพ์  มาษาโสม
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงศศิรารัตน์  พรมเกษ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
นางสาวศศิวิมล  ทิพย์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
นางสาวศิตา  ยาวะโนภาสร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงศิริณัฐกานต์  สุรวิทย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีอ่อนนิ่ม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เพ็ง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงศิรินราพร  ทาวงษ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายศิริราช  พลยางนอก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายศิวกร  กาทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายศุภกฤษฏิ์  พรหมทา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งแจ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายศุภโชค  ผาพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายศุภวิชญ์  สุโนภักดิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายศุภสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงศุภักษร  พงษ์พิลา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงศุภัชญา  ทองพระพักตร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 733 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
นางสาวศุภาดา  คำกิ่ง
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
นางสาวศุภาวรรณ  ภูมิวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงศุภิสรา  กุแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงศุภิสรา  จิริวิภากร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายสนธิ  นะรุน
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
นางสาวสมัชญา  คชคีลี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายสรศักดิ์  บัวจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายสรัลปฐวี  บัวจูม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงสโรชา  รักธง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงสลิญาภรณ์  เกตษา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
นางสาวสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
นายสาริน  อาจสาลี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงสาริศา  ใจเครือ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายสิทธิโชค  พรมโสภา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายสิปปกรณ์  รัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสิรภัทร  ดอนพลัด
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายสิรวิชญา  สำเภา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายสิริชัย  ชุ่มชื่น
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงสิริญาภา  มหาลวเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
นางสาวสิริลักษ์  แย้มเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายสิวายุภัค  วราพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงสุชัญญา  สมศิริ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายสุชานนท์  เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายสุทธิพงษ์  ปราบวงษา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงสุธาสินี  ประชาราษฎร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงสุธิดา  พูนลาภพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงสุธิดา  โสมา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงสุนันทา  อุทธา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงสุพรรณษา  ปาเส
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงสุพิชฌา  ภักดี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายเอกชัย  เลิศจิตรเลขา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 734 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
667
เด็กหญิงสุพิชญา  ยวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงสุภัสสรา  โสมา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงสุมณฑา  ก้านเหลือง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายสุรนันท์  แว่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายสุรยุทธนา  ภาวัน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงสุวภัทร  ขุนพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สังขาว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงสุวรรณศิริ  ชื่นตา
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายสุวิจักษณ์  พวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงสุวิชญา  ชินตะวัน
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายแสนปิติ  วงค์ละคร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงโสณัฐณิชา  เมธีพิสิษฐ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายหรรษา  อินทร์พิมพ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงอชิรญา  นาสารีย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายอชิระ  โพธิโต
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายอชิระ  เรืองอมรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายอฏวี  พิทยาคุณ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายอติเทพ  ค้าโค
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายอติวิชญ์  เพ็งสอน
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายอติวิชญ์  อรัมสัจจากุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายอธิพงศ์  มงคลเสริม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายอนพัทย์  บุญมา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงอนันญาภรณ์  ทองทั่ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอภิญญา  ด่านลี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายอภิศักดิ์  ทิพย์รักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายอภิศักดิ์  ศรีโพนทอง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงอภิสรา  บัวหุ่ง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงอภิสรา  บุญเกื้อ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงอภิสรา  รัตนปิติกรณ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
นางสาวอมรรัตน์  บุญมาปัด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงอรจิรา  ตามบุญ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
นางสาวอรปรีญา  จันทะสาย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายเอกราช  บุญปลูก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ ห้อง 735 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
703
เด็กหญิงอรปรียา  ปัญญาคม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงอรพลิน  โนนกลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
นางสาวอรวี  พันภูวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
นางสาวอรอนงค์  ไชยนรา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงอรอุมา  อุโมง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงอริชา  วิลามาศ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
นายอริญชัย  แก้วสง่า
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงอริยา  แสงรูจี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
นางสาวอริสา  เทพวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงอริสา  วิลามาศ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงอรุณทิพา  วิวาสุขุ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
นางสาวอรุณี  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
นายอลงกรณ์  ช่างเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
นางสาวอลิศรา  นิรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
นางสาวอสมา  จรรยาสุทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงออมทรัพย์  จวงพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายอัครดนัย  สมสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายอัครวินท์  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
นายอัครเศรษฐ  สมคิด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายอัครินทร์  ทองไม้
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงอัจฉริยากร  เบ้าทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรไชย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายอัฏฐวัฒน์  หงษ์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายอัยการย์  อิ่มอ้วน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายอาณาจักร  แก้วกาฬ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงอาภัสรา  พูลสุข
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงอารยา  บุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนละทายวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
นางสาวอารียา  วันเจริญ
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงอิสราพร  ชาลากูลพฤฒิ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นนทะวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
นายอุดมศักดิ์  แก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงอุทัยวดี  มะลิพา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
นางสาวอุบลทิพย์  แก้วคำรอด
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงอุษณีษ์  เลิศวรสิริกุล
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงเอกศุภปวีร์  ลับโกษา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
739
เด็กหญิงกนกวรรณ  สีมันตะ
ม.1
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงกมลชนก  นาสุนทร
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงกรวรรณ  แสนทวีสุข
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายกฤตยชญ์  บุญแดนไพร
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายกฤติน  หมื่นแสน
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงกฤติยาณี  คำบุญ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายกฤษกรณ์  อดกลั้น
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงกวินธิดา  ภูมิศักดิ์สิทธิ์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงกอหญ้า  ชูรัตน์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงกัญญานันท์  เชิญบ่อแก
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงกัญญาพร  สมภักดี
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตะนุเรือง
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายกันตชาติ  ยาวะโนภาส
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายกันตพงศ์  นามสุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายกันตินันท์  มาแสวง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงกัลยานี  ตุ้ยศักดิ์ดา
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงกัลยารัตน์  นามโคตร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายกานต์  สมไชย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายกิตติกวิน  กุลโพนเมือง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายกิตติพศ  ดุสอน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงกิตติมา  ผิวแดง
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงกิติญา  ศีลโกไคย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงกิติยา  จำปารัตน์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
นายเกษมศักดิ์  พรหมจารีย์
ม.3
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
นายเกียรติกมล  คล่องการ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงขวัญสุดา  กาทอง
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงครัทธิยา  อุดคำ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงจริยา  สว่างวงษ์
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
นายจักรกฤษณ์  บุญสนิท
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายจักรพงค์  สร้อยกุดเรือ
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เต้าทอง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงจินต์พิมล  ศรีเจริญ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงจิรนันท์  ์ผ่องแผ้ว
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงจิรไปรยา  นากอก
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กชายจิรพิพรรธ  ทองนรินทร์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงจิรภิญญญา  ศรีใส
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงจิรัชชา  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ศรีโชค
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงจุฑาวงค์  หลักทอง
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สาสิงห์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงฉฎาภัทร  แก้วดวงใหญ่
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์  ภักดียุทธ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงฉันทพิชญา  เบ้าช้างเผือก
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงชนกวนัน  คุณสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงชนิกานต์  เอกศรี
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงชไมพร  ตอนสุข
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายชยทัต  ราษอาษา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงชลธิชา  ไชยปัญญา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงชิตาภา  แสนศรี
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายชินชนะ  เชื้อวณิชย์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายชินพงศ์  จันทร์ทวี
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุษณะวัคคีย์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
นางสาวชุติมา  ภูจีวร
ม.3
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงฐิติพร  พุ่มจันทร์
ม.1
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายณัฎฐภุชิสส์  สังเกตุ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
นายณัฐกิตติ์  สุรินทร์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายณัฐชนน  อินธิจักร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงณัฐชยา  กลักโพธิ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนหอม
ม.1
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงณัฐชา  ภูบุญลาภ
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญชัย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิแสน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายณัฐภัทร  คนหาญ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายณัฐภัทร  นวลขาว
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กหญิงณัฐวรรณ  วงษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
นางสาวณิชา  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงณิชานันท์  นุตภิบาล
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายถิรวุฒิ  สีวะสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายทวีทรัพย์  เทศทอง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
นางสาวทิพย์กมล  แสงภักดี
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายธนกฤต  ลีลาด
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายธนดล  ถาวรศิริภัทร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
นายธนศักดิ์  แต้ศิริ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงธฤตวัน  ทองสถิตย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงธัญกร  จันทฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงธัญญธร  บุญแสง
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงธัญญพัทธิ์  เสถียรธนรัตน์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปัญญาใส
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงธัญสุดา  กุมารสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงธันยกรณ์  สุวรรณเพชร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงธัมย์ชนก  ภูมิเรือง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงธิดารัตน์  เศิกศิริ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
นายธีรภัทร  ปัญญายงค์
ม.3
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายนนทภัทร  สุทธิสน
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงนภสร  อักษร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายนราธิป  จันทร์โยธา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
นายนวโรจน์  จวบบุญ
ม.3
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพียงทอง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงนันทนา  ระหา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงนันทิดา  บุดดาบุตร
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงนันทิยา  ทีวงศ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
นายนิติพงษ์  เคนโยธา
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงนิรัชพร  มูลสาร
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีมันตะ
ม.1
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภผลา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงบุษกร  โพนแดง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงเบญจพร  คันศร
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายปณต  มิ่งขวัญ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงปณิตา  สีดาพันธุ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงปทิตา  แวดล้อม
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายปภังกร  แก้วกวย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์ใส
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายปรเมท  บุตรศาสตร์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงปราชญ์ญาพร  มูลโต
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงปวิชญา  ไปใกล้
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงปวีณ์กร  ตั้งตระกูลอดุลย์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายปัญญพัสตร์  มาคำผุย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
นายปัณณวัฒน์  งามอุไร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุตาสุข
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
นางสาวปัศนีย์  วระสาร
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงปาณิศา  วิชพล
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายปิยเชษฐ์  สอนลา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
นางสาวปิยพร  เรืองสุข
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายปุรเชษฐ์  ลากวงษ์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายเผ่าภาคิน  อาชญาทา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายพงศพัฒน์  พินิจดำ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายพชร  จางไววิทย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายพชร  บุตรอำคา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
นางสาวพชรดา  ผาจำปา
ม.3
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายพชรพล  นาขาม
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
นางสาวพรชนิตย์  ผังดี
ม.3
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงพรนิชา  ทองน้อย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายพลวิชช์  สิงหา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
นายพสธรณ์  ประสมศรี
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงพัชริญา  มีสุข
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายพัทธพล  วงศ์เรือง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงพิชญาพร  นามมี่น
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงพิพรรษพร  เครือสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก่นกุหลาบ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายพิรุฬห์  มูลสาร
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายพีรณัฐ  ไพศาล
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงพุธิตา  สุวพานิชย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพพาทอง
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
นางสาวเพ็ญพิชชา  สมดา
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงเพียงพอ  อมรวงศ์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงภรรณธิดา  สายรัตน์
ม.1
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายภวินท์  เปาอินทร์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายภัคพล  ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงภัททิยาภร  ตุดตีนนท์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงภัทรดา  เสือพงค์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงภางนภา  ศรีวะรมย์
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายภูมินทร์  เผ่าเพ็ง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิรินาม
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายภูมิวิศ  ตรีภพ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายภูวดล  บุญทศ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงมณีรัช  ประทุมวัน
ม.1
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงมธุริน  วรรณวงค์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
นางสาวมลชญาทิพย์  แสงภักดี
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงมัญชุกร  ขาวเงินยวง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงมานิตา  พันธ์เลิศ
ม.1
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงมาริสา  วงศาจารย์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายยศภัทร  ทองขัน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายยุทธชัย  มาตขาว
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
914
นางสาวยุพารัตน์  บุญทวี
ม.3
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายราชัน  บุตรโพธิ์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายเลิศณรงค์ฤทธิ์  พันอะนุ
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายเลิศนริทธิ์  โฆษิตพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายวรพงษ์  คำตา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงวรางคณา  พันพระ
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
นายวศินระพี  วิวรรณพงษ์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายวสุพล  พยุงวงษ์
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงวิรากานต์  ลือเรื่อง
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีทราไชย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายวีระพงษ์  อกอุ่น
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงเวสารัช  คุณุรัตน์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงศรัญญา  แสงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงศศิประภา  สาสิงห์
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงศิริญานันท์  หวังกุลกลาง
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
นางสาวศิรินธร  ภูคำ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงศิรินภา  อยู่สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายศิริปัญญา  ย่างเยื้อง
ม.1
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงศิริพร  ทานะเวช
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายศุภกฤต  สารเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญปก
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตรโย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
นายสรยุทธ  อิทธิเวชสกุล
ม.3
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายสหัสวิน  ชัยนคร
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงสาธิตา  ชิตาชม
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายสินธุ  จอมสวรรค์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
นายสิรวิชญ์  ไชยวิเศษ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายสุขสวัสดิ์  แสวงหา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายสุคณเชษฐ์  ใยวัน
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
949
เด็กหญิงสุดารัตน์  ฝ่ายดี
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงสุดาวัลย์  พรมรินทร์
ม.1
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงสุพิชญา  สาโรจน์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงสุภานัน  บัวนิล
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงสุเมธินี  อรุณศิลป์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
นายสุรวุฒิ  วันเมืองเก่า
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงสุรางคณา  พิมพ์โยธา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงสุวจี  พรมวงษ์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายสุวิศิษฏิ์  ไตรยวงค์
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายอธิคุณ  หร่ายขุนทด
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงอภิญญา  มูลสาร
ม.3
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายอมรเทพ  ไชยลา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
นางสาวอริยธิดา  ยังคง
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงอริสรา  สีลาทะ
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงอริสา  วรวงค์
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิง้อรุณรัตน์  บุญครุฑ
ม.1
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายอลงกรณ  สันตวงศ์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
นางสาวอลิษา  ชำนิพันธ์
ม.3
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงอลีนา  เเซ่เตีย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
นายอิศวะ  ญัติกระโทก
ม.3
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายเอนกชาติ  กาญจนศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงไอรดา  สบเสียง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์