ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 511 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชมน  บัวสาย
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
นางสาวกนกพร  พรมศรี
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  มัชปาโต
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกรัตน์  สำเภาทอง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมนรัตน์  วชิรัตนพงษ์เมธี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลชนก  กองโส
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกมลดนัย  ไชยบุดดี
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
นางสาวกมลทิพย์  สุนทรวงษ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พึ่งจักกรี
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
นางสาวกมลวรรณ  จันปัญญา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
นายกรกฏ  อภิวัฒนวรรณ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรวิกา  มาตรา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
นายกฤษฎา  ศิริตื้นลี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤษฎานนท์  เถาว์ชาลี
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกฤษณา  ดวงอาราม
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญชลิกา  แสงไชยา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุสเณร์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายหยุด
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัตตังโข
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกันต์นิษฐา  ภูแล่นกี่
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกันตภณ  ระลิโรจน์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันย์ภวิษย์  เรืองสมบัติ
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัลญาภรณ์  เกี้ยมแสนเมือง
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัลญาลักษณ์  เกี้ยมแสนเมือง
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัลยกร  ปัญจะรถสา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
นางสาวกัลยรัตน์  บุญใบ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัลยาณัฐ  โสมาโสด
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  หวันสู
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกาญจนา  สอนคราม
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกานดา  เรืองแสง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภูวนารถ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกิตติพศ  สมรรคเสวี
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 512 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติภณ  ก้อนวิมล
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกิตติยา  คำชาวงษ์
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกิตติยาพร  ถามุลตรี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกิมิทา  ช่างยา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
นางสาวกุลณัฐ  นักภักดี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกุสุมา  เนื่องมัจฉา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายเกรียงไกร  กล่อมปัญญา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายเกียรติภูมิ  ภูมิพันธ์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายเกียรติยศ  บุตะโชติ
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันครา
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่อนมาก
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงขนิษฐา  แฝงเมืองคุก
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายเขตโสภณ  ไชยบุญ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายเขมทัต  วิเศษสุข
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายคฑากร  เล้ารัตนอารีย์
ม.1
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
นายคณาธิป  ทองภูธรณ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงคณาพร  ภูมิสัตยากร
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
นายคมกฤษ  มหาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงคีตานันท์  ทวดอาจ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายคุณากร  แก้วสมบัติ
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายคุณาธิป  ไปมา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
นายจตุรนต์ชัย  พัฒเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจริญญา  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจันทรกานต์  ใหม่คามิ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กินรมย์
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
นางสาวจิดาภา  ทะสุนทร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจิตฏิยากร  โสภา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจิรชยา  ผายพิมพ์
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
นางสาวจิรวรรณ  วรรณขันธ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
นางสาวจิระนันท์  คำบุญเกิด
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
นางสาวจิรัชญา  เกตุร่วง
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
นางสาวจิรัชยา  นามโส
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจิราภรณ์  บุบผาลุน
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
นางสาวจีระภา  หนูพร
ม.3
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
นางสาวจุฑาทิพย์  ศิลปักษา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 521 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรเพ็ง
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจุลีลักษณ์  ลีนาแค
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายเจตก์นิพัฐษ์  ลำดวนหอม
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงเจตปรียา  ภูสำรอง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเจียระไน  ปะวะเสนัง
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงฉัตรชนก  รัดสีสม
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงฉันท์ชนก  ซามาตย์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชฎาพร  นนทะนำ
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชณัญญา  อุตตะมะธนานนท์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชณัฐฎา  นามล้ำ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชนกนันท์  สุริโย
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชนม์นิภา  รัตนพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชนวัตร  สิทธิสาร
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชนัญธิดาภรณ์  เพชรไพฑรูย์
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนันธร  ทูลธรรม
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชนาธิป  ทุมจีน
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
นางสาวชนาภา  ลีลา
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชนิดา  อันบาพรหม
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
นางสาวชนิสรา  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชลณิชา  มหาอ้น
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชลธิชา  ตะนะสอน
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชลลดา  วันบัวแดง
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชลลดา  เอกมเหษี
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชวนากร  คำชาย
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นางสาวชัชชลิดา  พุฒศิริวัชรวิชญ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชัญญากร  แก้วจันดา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชัญญานุช  อาจวิชัย
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายชิณพงษ์  แสนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชิตพร  สุหา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชินพัฒน์  สุริโย
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทมาน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตราพิเนตร
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
นางสาวญดาวรรณ  ศรีดรซ้าย
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงญาณิศา  ปานนาท
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 522 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฐานิญา  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงฐิดาภา  หายะคุณ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
นางสาวฐิตาภรณ์  ชะเอมเทศ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทเขต
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายฐิติภัทร  รัตนะวงศะวัต
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตะวัน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงฐิติรัตน์  การิสุข
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณฐภัทร  ผาระนัด
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณฐยา  อนันตระกูลศิลป์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
นายณฐรินทร์  ปิติวัฒนสถิตย์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นายณภัทร  นามวงษ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณภัทร  ฝ่ายพลแสน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณรงค์ธร  ภูผาคุณ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เปล่ง
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัชชา  ตั้งบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จ้ายหนองบัว
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฎฐ์ธนัน  แก้วแสนเมือง
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฎฐพงศ์  เมฆาพิมาย
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสุทธิ
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทมุลตรี
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
นางสาวณัฏฐธิดา  เฉตระการ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฏฐนันท์  บัวนิติสกุล
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พิณนาดิเลย์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฏฐวี  วงศ์กระบากถาวร
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
นางสาวณัฏณิชา  วงค์ชารี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โนราช
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐกานต์  ธรรมสา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลลาภ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณัฐธพงษ์  ทองก้านเกลือง
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
นางสาวณัฐธิชา  ตาแสงทอง
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์ปาน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณัฐพล  มาพร
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
นายณัฐพล  ศรีน้อยขาว
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 523 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัฐภูมิ  แฝงเมืองคุก
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณิชนันท์  ทำดี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
นางสาวณิชากร  สอนภิรมณ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  บุรี
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณีรนุช  พรหมผุย
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายตรีเพชร  อินทร์เพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายตะวันรุ่ง  จันทะจิต
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายถิรคุณ  อัคษร
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงทอปัด  พานิชปฐม
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงทินมณี  ขานวงศ์
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
นางสาวธณอร  ไชยสงค์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธณิชา  ศรีสารคาม
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนกฤต  มูลทรา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นายธนชาติ  ลิ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนดล  เอี่ยมศรี
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนธฤต  แสบงบาลเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธนพร  จิตตกุล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงธนพร  ลาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธนพัฒน์  ทองบัวร่วง
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธนพัตร  ทวีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงธนภร  สารมาคม
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงธนภรณ์  เรืองมณี
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธนภัทร  พลศรี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนภัทร  ภัทราบุญญากุล
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธนภัทร  ศรีสารคาม
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
นายธนภัทร  อุ่นพิกุล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธนวิทย์  บานเย็น
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธนะพัฒน์  กิตติธราสัณห์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายธนัยชนก  ศรีสมพงษ์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธนากร  โสมมะนาวัด
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงธนาวดี  จันทะกา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
นางสาวธนิกานต์  ดอนพลัด
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธเนศพล  แสบงบาลเจริญชัย
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธมลวรรณ  จอมสมสา
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 524 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธฤดี  อุตวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธวัลพร  วรสาร
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิจันทร์
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรินทร์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงธันชนก  มายเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นางสาวธันยพร  แก้วหานามจารุสิริ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธาวิตา  เศษภักดี
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธิติวรดา  เนื่องศรี
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
นายธิติวัฒน์  ดิษยจรัสรุจน์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธิรดา  ศรีสังข์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
นายธีรพงศ์  วรรณคำ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธีรภัทร  ขุมเงิน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธีรภัทร  ไชยมาตย์
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธีรภัทร  พัฒนิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  เหลาพร
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายนนทกานต์  ศรีปัดถา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนพนภางค์  ประสงค์สันต์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปะกิแพ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนภาพร  ดวงใจสดชื่น
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นางสาวนราทิพย์  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายนราธิป  หงษ์ทวี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนริศรา  ชาไชย
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนริศรา  สุตนนท์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายนฤเบศร์  ไชยแสง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนวพร  เรืองเทพ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงนวพรรษ  ทัดแก้ว
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงนวรัตน์  ชุ่มอภัย
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนวลนภัสสร  กุลเกษม
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนันท์ชนก  เทพทวีชัย
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนันทิกานต์  จรรยา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนันทิดา  ภิบาลจอมมี
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายนันทิพัฒน์  คำแสนพันธ์
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนันทิยา  กัณหาพันธุ์
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
นางสาวน้ำผึ้ง  ทินช่วย
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนิจรดา  อันเสน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 525 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายนิติภูมิ  ปาสารักษ์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนิรภา  ไปใหน
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
นางสาวเนตรนิสา  งาสีแดง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายบริพัตร  ช่างทอง
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
นายบุญญฤทธิ์  ไกรงาม
ม.3
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงบุญญาพร  จิตรมั่น
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงบุญญิสา  แฝงสีพล
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์โนราช
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงบุณยกร  ไชยสมคุณ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  อมรศรีรัตนชัย
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
นางสาวเบญญาภา  ไชยผง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงเบญญาภา  ยะเคหัง
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปกิรณันท์  รัตนประภา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปฏิพัทธ์  ภานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปฏิมา  ดอกไม้
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณทา
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปพิชญา  ประเสริฐสัง
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปภาดา  การะเกตุ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
นางสาวปภาวรินท์  กางแม
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปภินดา  ศรีละพล
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงประกายปรียา  จันทรัตน์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
นายประชารัฐ  เพียชำนิ
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงประภาภรณ์  ทองเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงประสิทธิพร  พรมแพน
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายปราชญ์  วิริยเมธางกูร
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงปราณปรียา  สอนแก้ว
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
นางสาวปริชญา  เอ่นแคน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
นางสาวปริมประภา  ศรีปัดถา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
นางสาวปริยากร  ขันถม
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
นางสาวปรียาพร  โพธิ์ละเดา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
นางสาวปรียาพันธ์  พลชำนิ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงปรียารัตน์  เพ็งคุณ
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงปวริศา  ถิ่นสุข
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
นางสาวปวีณา  นูวบุตร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 526 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปวีร์  อินศร
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึกในธรรม
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปัทมาพร  ภูพานไร่
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัสสะ
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปาริชาติ  มุลี
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปาริตา  กลำเงิน
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
นางสาวปาริษา  มณีแสน
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงปาลิตา  สุหา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
นายปิติภัทร  เอกปณิธานพงศ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงปิยนันท์  กัลยา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
นายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
นางสาวปิยภัทร  นิตย์วัน
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปุญญิศา  แสงทิพย์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงปุณณดา  มงคลพิศ
ม.1
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงปุณยาพร  ม่วงทา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปุณิกา  โชติกันจานิล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงไปรยา  อันพันลำ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
นายพงศธร  จรรยา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
นายพงศธร  ธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายพงศ์พิพัฒ  แพงวิเศษ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายพงษ์นรินทร์  จรบุรมณ์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
นายพงษ์ศิริ  พลเสน
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายพชรกร  ทาบุดา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายพนธกร  ค้าสุกร
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพรกนก  อ่อนด้วง
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
นางสาวพรชนก  รัฐหนองขี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพรชพร  คันทะพรม
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพรธีรา  ไกรวรรณ
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
นายพรพิพัฒน์  ใสสะอาด
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
นางสาวพรพิมล  สีทาหงษ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
นางสาวพรรณกร  แสงคำ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพรรภษา  โรมเมือง
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายพรรษกร  อ่อนน่วม
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพรอธิปไตย  วีระการณ์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 527 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพลกฤต  จันทรโสภณ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพลอยชมพู  อรรคฮาตจันทร์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายพลากร  วงษาสืบ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
นายพศวีร์  ไชยบุดดี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพสิษฐ์  คำเสนา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพัชชา  วงษาวัตร
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพัชรรินทร์  ขันถม
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
นางสาวพัชราภา  อุดมเดช
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพัชราภา  อุทัยนาง
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
นางสาวพัชริดา  อันพันลำ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพัฒนพงษ์  สมสีดา
ม.1
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพัฒนพงษ์  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพัฒนพร  สตาเขต
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
นายพัทธดนย์  ศรีภูมั่น
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพัทธนันท์  เนตรสง่า
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพัสกร  อินทรผล
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  ศรีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพิชชาทร  สงวนวงศ์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพิชชาภา  หินคำ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพิชญธิดา  พุทธลา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูหนององ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชุติมันตพงศ์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
นางสาวพิชญา  นนตะสี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
นางสาวพิชญาวี  ลามะให
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
นางสาวพิชญาภรณ์  เสนาพร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไรยดี
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นิลดวง
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพิยดา  ฉัตรศรี
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพีรพัฒน์  วัชรานุสรณ์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
นายพีรภัทร  โปสาวาท
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายพีระ  ปักสังคะเนย์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
นางสาวพุทธธารา  มาศยะ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
นางสาวพุทธิดา  อุ่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 528 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงเพชรรินทร์  กินชะโร
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงเพชรลดา  จำปาแดง
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงภชรัชดา  พวงศรีเคน
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
นางสาวภัทธ์ธีรา  ดีใจ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
นายภัทรกูล  คำสะอาด
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงภัทรดา  อินทร์ชู
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงภัทรธิดา  กินรมย์
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายภัทรพล  นามเหลา
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายภัทรพล  ผาใต้
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
นางสาวภัทรวดี  แก้วบุดดา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เหล่าเคน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงภัทราวดี  ภูแดนแก่ง
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
นางสาวภัทรียา  หงษ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงภัลยารัตน์  มะโนวรรณ
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงภัสรา  ศรีอ้น
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายภาคิน  โพธิ์พายุ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงภาณิศา  รุ่งสาครทอง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
นางสาวภาวัชญา  ศรีดาชาติ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภาษิต  ไขสาร
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภูเบศ  เพื่อนสงคราม
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์สูง
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายภูมิมฤทธิ์  จำปีกาง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายภูมิรพี  แสงอินทร์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายภูวเนศวร์  สาแก้ว
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายมฆวาร  โคตรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
นางสาวมณีรัตน์  สุระป้อง
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
นางสาวมธุฤทัย  ศรีโยวงค์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงมนทิรา  ศรีรัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงมนัสนันท์  พรศรีสุราช
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงมนัสนันท์  เวทไธสง
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงมรกต  มูลสาร
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงมรรยาดกันยา  วังษาลุน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงมาติกา  แสงยศ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงมาลีน  รสโสดา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงมินทร์นภา  โคตรประทุม
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 533 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงมุกลดา  งิ้วงาม
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายยรยรรยง  โพธิ์สิงห์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงยศรินทร์  ยศพล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายยศวรรธน์  วงษ์จำปา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
นางสาวยุวดี  ภูยอดนิล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายรชต  สมนึกในธรรม
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงรวิสรา  ตะภา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงรักษ์วลี  ทัศน์เจริญ
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
นางสาวรังษิยา  อุทัยใจ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงรัชนีกร  อินละคร
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายรัชพงษ์  คเณราช
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายรัฐภูมิ  คำมีแสง
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงรัตนประภา  สุริยะ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
นายรัตนพัทธ์  ปะสาธิบุตร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงรัตน์วรา  นาสมวา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงรัตนาวดี  อิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงราชาวลี  แก้วสีจันทร์
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงริญญารัตน์  ภูสิงสิบฐานนท์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงรุจิรดา  ปัตตาเนย์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงเรณุกา  จันทรโสภณ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงฤทัยศิริ  สุราราช
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงลดาวัลย์  ขันทะสีมา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงลักษิกา  นพเก้า
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงลีลาวดี  สำราญรื่น
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายวชิรวิทย์  อัปมะระกัง
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวนีลตา  อ่อนลมุน
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงวรดา  ประพาศพงษ์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
นางสาววรวรรณี  พลศรี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงวรัญญา  คุณโน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวรินทร  มาสำราญ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวริศรา  มิทราวงศ์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายวศพล  ทะสุนทร
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 534 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
นางสาววัชราภรณ์  ลันขุนทด
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายวัฒนวิศว์  พิมพ์แสนศรี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายวัทธิกร  คำมุก
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
นางสาววันวิษา  พิเนตรเสถียร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงวันวิสา  สีพิซิ
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงวิชญาพร  เหล่าสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปิดสายะ
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวิรัญญา  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงวิลาสิณี  เชียงพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายวีรลักษ์  ออมสิน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
นางสาววีร์สุดา  นดานุเคราะห์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
นายวีระวัฒน์  ปัตธุลี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
นางสาวศรัณญา  ชินนะศรี
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงศรุดา  ภูเลี่ยมคำ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงศรุตา  นาคยา
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
นางสาวศวรรยา  ศิริมูล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
นางสาวศศลักษณ์  กลางสุโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
นางสาวศศิธร  จันทร์เสน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
นางสาวศศิลักษณ์  กลางสุโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
นางสาวศศิวรรณ  ชื่นนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
นางสาวศิริญากร  หนันดี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงศิรินทร  ทุมพิลา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศิรินทิพย์  วันวาน
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงศิริมาภรณ์  ศรีชมชื่น
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
นางสาวศิริรักษ์  นารีนวล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงศิริวิมล  เหมือนสิงห์
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายศิวกร  เงินทองเนียม
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายศึกษิต  คชสาร
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายศุทธวีร์  ยืนสุข
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายศุภกร  ชัยฤกษ์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
นายศุภกร  สุนาอาด
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายศุภกฤษฏิ์  ทะสูง
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายศุภทิน  ศรีเสน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
นางสาวศุภธิดา  ชะนะบุญ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 535 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
นายสรวิชญ์  โพธิ์นิล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสโรชา  ไชยกองชา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
นางสาวสาธิญา  รอดเมือง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสิตานัน  ดุสิต
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายสินธุชา  ปราเนต
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
นายสิรวิชญ์  ราชอาณาจักร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
นางสาวสิริกร  งานฉมัง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
นางสาวสิริรัตน์  แสนปรางค์นอก
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสิโรรัตน์  ทุมเสน
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสีห์สกุล  ชุมสาย ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
นางสาวสุกัญญา  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
นางสาวสุกันญา  โหวดนอก
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายสุขสรรณ  ทัพวิชัย
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสุชัญญา  ชำกุล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสุชานาถ  สีลาดหา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุชาวดี  กองรัตน์
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายสุทธินันท์  เสนารินทร์
ม.1
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุธนี  ราตรีสุข
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุนิตา  มะโพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสุพนิดา  ทองภู
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุพรรณธิชา  อันสา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงสุพรรณธิดา  อันสา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทโรจน์
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงสุพิชชา  วาลมูลตรี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
นางสาวสุพิชญา  อุทัยหลาขะ
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสุภัคสร  คงศิลา
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงสุภัทรธนีย์  วังภูมิใหญ่
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายสุภัทรพงษ์  ชูสีขวัญ
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุภัทรา  มูลเมือง
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสุภัทรา  อันทะระ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วผล
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
นางสาวสุภาวิดา  พลยะเธศ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์โท
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงสุรตา  บัวจาน
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงสุวาริน  รักษาภักดี
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 536 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงโสมภิดา  ขันสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงหทัยชนก  จันทมนตรี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เฉนียง
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงอชิรญา  จำเริญสม
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงอชิรญา  ด่านอินถา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอชิรญา  นะมิ
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงอดิลักษณ์  จันทร์สามารถ
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายอธิวัฒน์  โพธิรุกข์
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงอนัญญา  อันปัญญา
ม.2
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงอนัญพร  บุพตา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงอนัญพร  หวังสุข
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
นางสาวอนันตญา  อันพันธ์ลำ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายอนันเทพฬ์  เจริญไกร
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
นางสาวอภัชชา  เศษรักษา
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายอภิชัจจ์  ภูตาเพลิด
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอภิญญา  สีกู่กา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษา
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอภิสรา  รักภักดี
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอภิสรา  ศรีเทพ
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายอมรเทพ  เทพชา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องใส
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอรดา  เนื่องโพธิ์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอรนลิน  จันทะนาม
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
นางสาวอรปรียา  พรดอนก่อ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงอรวรรณ  ใจหวาน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอรัญญา  ศิริพรรณ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงอริยา  จึงพิชาญวณิย์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอริสรา  กางโหลน
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
นางสาวอริสรา  ทาน้อย
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงออมทรัพย์  หารพรม
ม.2
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายอัคเรศ  วงค์ละ
ม.1
โรงเรียนผดุงนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
นางสาวอังคณา  ศรียศ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
นางสาวอัจฉรา  ศรียศ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนมี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงอัถชิราภรณ์  สีสังข์
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 26

ณ อาคาร 5 ห้อง 537 โรงเรียนผดุงนารี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอิทธิ  ขาริศรี
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงอินทิรา  ชมภูหลง
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงอิรวดี  จันดารัตน์
ม.1
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
นางสาวอิสริยา  ไชยสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงไอลดา  ทิพย์ศรีราช
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์