ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จันทร์โสภา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  บุริจันทร์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  ปลัดขวา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพรรณ  หนูนามเสริฐ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกกร  เชื้อคำเพ็ง
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
นางสาวกนกนิภา  พัฒนศาสตร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกนกพร  ตระกูลชัยอนันต์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกพร  บุตรพุฒ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกพรรณ  ป้องสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกนกพล  คำหาญสุนทร
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกพิชญ์  โยทองยศ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกภรณ์  ชาสิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกรดา  ไชยศรีหา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกนกรรณ  ศรีสถิตย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวกนกวรรณ  ชาหล่อน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาษพินิจ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกนกวรรณ  พันขาม
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกนกวรรณ  สีฮาด
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกนกอร  ทองที
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลชนก  คำมณีจันทร์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
นางสาวกมลทิพย์  น้อยคำมูล
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกมลพร  ขันตี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประทุมสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทิบ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
นางสาวกมลวรรณ  ศุภฤกษ์นำชัย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกมัยธร  เภานาง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรกนก  แก้วสมจันทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกรกมล  มีศรี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกรประวี  เพ็งหลอย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกรวลัย  แสนสิงห์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
32
นายกรวิชญ์  พลรักษา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวกรวินท์  วรรณศรี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
นางสาวกรวิภา  หนองแก
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกริน  นิลคูหา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์นาฝาย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกฤตพร  ทองแพง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤตพล  กลางฮวด
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤตพิพัฒน์  ก้อนโฮม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤตภัค  สร้อยแก้ว
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกฤตยชญ์  เจริญมี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีประมวล
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวกฤตยา  ธรรมแสง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกฤตวัฒน์  ศรีพรรณ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกฤตวิทย์  ลมมูลตรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวกฤติกา  มั่งมา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกฤติเดช  ชีวะโอสถ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกฤติพงษ์  สีแก้วนิตย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกฤติยา  ชาติดวงผจญ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกฤติยา  ภูมิโสม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกฤติยากร  ภูบรรทัด
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกฤติยาณี  พูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกฤติยาณี  อุปมะ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายกฤษฎา  ตันเจียง
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
นายกฤษฎี  พาระพัฒน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกฤษฏ์  สมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
58
นายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกฤษณพงศ์  ทองโคตร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกฤษณพงศ์  พลวัน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกฤษณา  สุขรมย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกฤษติญา  วิราศรี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกวินทิพย์  อินทนพ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกวินธิดา  สถานเมือง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกวินภัทร  พลค้อ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกวิสรา  กะดิรัตน์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายกษิดิศ  บุญเสนอ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายก้องภพ  มะลิมาศ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายก้องภพ  เริ่มรักษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายก้องภูรินทร์  มหิทธิโชติ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวกัญญภัส  ราชสุวอ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คูณชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พริ้วไธสง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาลุด
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาระครศรี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์เพียง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกัญญานุช  กองจันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกัญญารักษ์  ดาทุมมา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
80
นางสาวกัญญารัตน์  พลขันธ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทะวิชัย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทรบุรี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกัญนิภาฏี  พันแก้ว
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกัณณิกา  สอนถม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกันตธร  ศรีหิรัญ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
86
นายกันต์ธีร์  แข้คำ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกันตนิษฐ์  นพพระโสก
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายกันต์พงษ์  ถิรเจริญศักดิ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
นายกันตภณ  มัคคะน้อย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายกันตวิชญ์  สุริ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงกันตา  สุวรรณปักษี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงกันติชา  สุเมโท
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกันยารัตน์  เถื่อนโยธา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
94
นายกัมปนาท  ศรีหาพงษ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกัลญา  ก่ำกระโทก
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำมา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกัลยากร  พรนิคม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกัลยาพร  กางจันทา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายกาจบัณฑิต  นวลพุดชา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงกาญจนธัช  ศรัทธาสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายกาณฑ์  อ่อนหวาน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายกานต์ชนิท  เกศคำขวา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมพูแสน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิดอกไม้
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทรงศรี
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญนาน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวกานต์สินี  แคว้นคอนฉิม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวกาพย์สกุล  กาพย์พิกุล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายกิจภานัทธ์  นามโยธา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงกิดาการ  สายประกอบ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายกิตตพัฒน์  วงษ์ทรงยศ
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ดลโสภณ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
114
นายกิตติกูล  มุลมาตย์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายกิตติคุณ  ศรีณรงค์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายกิตติคุณ  สังฆะวรรณา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายกิตติทัศน์  ดลเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายกิตติพันธุ์  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายกิตติภพ  ศรีเชียงสา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายกิตติภพ  แสงวิชัย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ขาวเมืองน้อย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงกิตติวรกานต์  ภูคัสมาส
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายกิตติศักดิ์  มะลาศรี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงกิติมา  ชาติเผือก
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  พิณรัตน์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงกิติวรรณ  อ่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
129
นายกีรติ  แก้วโนนตุ่น
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายกุลกิตติ์  ลาภโนนเขวา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงกุลจิรา  ธนาธิบดี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงกุลธิดา  กลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงกุลธิดา  บุตตาสี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงกุลนัดดา  ลำเพยพล
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงกุลยา  วงษ์ภักดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงกุลยา  ศิริสม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงกุลสตรี  สีสด
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวเกวลิน  ไชยนาม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงเกวลี  ตันวัฒนาอารีย์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเกศกนก  คชภักดี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
142
นางสาวเกศรินทร์  ศิริคูณทอง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงเกษมณี  บุตรลานช้าง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงเกษสุนีย์  ปัญญาสาร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวเกสรา  อินทนันต์
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตริมา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายเกียรติสุรนันท์  ศรีพลไกร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงขนิษฐา  กล้าณรงค์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธวรรณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงขวัญกมล  กายจะโป๊ะ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงขวัญข้าว  โคตรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงขวัญข้าว  ถมคำ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทรนิล
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงขวัญจิรา  ประเสริฐทรง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงขวัญชนก  สมภาร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงขวัญทณัฐดา  ปลาทอง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงขวัญศิรี  ตอสี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวขวัญหิรัญ  ท่าหาญ
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงเขมจิรา  กองเกิด
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงเขมจิรา  หนูตอ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวเขมนรินทร์  ดวงดี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงเขมมิกา  อภิชาติสกุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงเขมมิกา  อภิสกุลชาติ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายคงภัทร์  โพธิ์หล้า
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงคณัสภรณ์  อัดโดดดร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายคณาธิป  สมวงษา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายคณาพงษ์  พิมพ์คำไหล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายคณิตวงศ์  ภาระพงศ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายคณิศร  มาประจักษ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงคณิศร  ยอดเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายคณิศร  เลิศร่วมพัฒนา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายคมธนิช  นิลจันทร์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายคมสันต์  จำนงค์พิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวครองขวัญ  ซาสร้อย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงคันธารัตน์  มีคำทอง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายคามิน  ภักดีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายคำแท้  เชื้อคำเพ็ง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงคิรากร  ดีอันกอง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
180
นายคุณภัทร  ไชยชุน
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงคุณากร  มาลาเวียง
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงคุนัญญา  ดาทุมมา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายเควิส  ยุทธวิชัย อุ่นประชา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายฆฤณ  ลิ้มสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงจรรยพร  คำลือชัย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
187
นายจักรกฤษ  นามจูม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
188
นายจักรกฤษณ์  เหล่าหอม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายจักรภัทร  กูดอั้ว
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายจักรภัทร  ดวงใจ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายจักรภัทร  พานเพ็ง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายจักรภัทร  เพ็งดวงใหญ่
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
193
นายจักรินฑ์  เสนาสุ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  พลเทพา
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สะตะ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ลานขุนทด
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงจันทวรรณ  ยุบลพันธ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงจารวี  เชียงใต้
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงจารุชา  สุขสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงจารุรินทร์  จันทร์สม
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
201
นางสาวจิณณพัต  โมรีย์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวจิณห์จุฑา  จโนภาส
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงจิดาภา  จริยมานะ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงจิดาภา  ชัยญวน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงจิดาภา  ทิพยธร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าวีระโยธิน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายจิตติพัทธ์  จันทร์เรือง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
210
นายจิตร  ฤทธิมนตรี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายจิตรทิวัส  ตรีศุภการต์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
212
นายจิตรภาณุ  ธ.น.หล้า
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงจิตรลดา  มาป้อม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวจิตรา  กิจจาวิเศษ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงจินนไมย  พานสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
216
นางสาวจิรชญา  โนนทิง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายจิรโชติ  ลุนศรี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงจิรประภา  สีหานารถ
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายจิรพัฒน์  จิรวิภาพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวจิรพันธุ์  แถนสีแสง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายจิรภัทร  บุญกลิ่นขจร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายจิรภัทร  สีหานาม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายจิรภาส  วศะกุลพฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีลามา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงจิระนันท์  ขันวิเศษ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวจิรัชญา  บุญประกอบ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงจิรัชยา  จินดาศรี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงจิรัชยา  นักร้อง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงจิรัชยา  สระทองสอน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวจิรัญญา  พาลี
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวจิรัฐพร  ศรีกัณหา
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงจิรัสยา  ผาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงจิราธิป  นามมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงจิราพร  แซ่จึง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิญาณ
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วใส
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงจิราภรณ์  ตีกา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงจิราลักษณ์  ไชยศล
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายจิราวรรตน์  กองสี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วบับภา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงจีรภัทร  พันธ์เดช
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะอุทัย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชยแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวจุฑามาศ  เครือสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงจุฑามาศ  พุ่มเมือง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวจุฑารัตน์  สารบรรณ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายจุติภัทร  แพงคำ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงจุไรวรรณ  จำปาพรม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายจุฬา  ราชบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงจุฬาทิพย์  สมใจ
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แสงโพธิ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายเจตน์  พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวเจตปรียา  ร่มภักดี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงเจลวรี  แขนอก
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายเจษฎากร  กองทรายมูล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขุ่มด้วง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายเจษฏา  ชูตระกูลกิจ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
262
นางสาวฉัตรชนก  พุดบุรี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
นายฉัตรปกรณ์  คงศรีสรรค์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงฉันทนา  ปณิทานะโต
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงฉันทพิชญา  บุญลักษณ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายเฉลิมวิชย์  สีดาเคน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายชงฆวัฒน์  พนันชัย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงชญาดา  ภูครองทุ่ง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงชญาทิศา  ปุ้ยธนาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงชญาน์ณิศวร์  ชาญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายชญานินท์  จรทะผา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงชญานิศ  จันทะเริง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงชญานิศ  สุธรรม
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ใสจูง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชญาภา  ป้องคำ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงชญาภา  อินสมเชื้อ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงชนกนันท์  จันทะปัญญา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงชนกานต์  นาชัยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายชนน์กาานต์  สืบสวน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงชนม์ชนก  เล้าเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายชนะ  ม่วงคร้าม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงชนัญชิดา  กรีทอง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวชนัญชิดา  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงชนัญชิดา  แช่มช้อย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทบุตร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงชนัญญา  สาบุตร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงชนัดดา  ธรรมวิเศษ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงชนากาญจน์  มุลติเก
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงชนากานต์  นุชประยูร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงชนากานต์  รู้จัก
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงชนากานต์  สิทธิ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายชนาธิป  เพียรลำพัด
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายชนาธิป  ศรีพลไกร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงชนาภา  สกุลพรรณ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายชนายุส  สวัสดินา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
296
นางสาวชนิกานต์  ดอกไม้จันทร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงชนิดาภา  เข็มทอง
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงชนิดาภา  แสงฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงชนิตสิรี  หลวงศรี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายชนินทร์ภูมิ  ไชยสาส์น
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณภักดี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายชยากร  ร่มจันทร์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายชยางกูร  เกื้อวงศ์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายชยางกูร  เหล่าเราวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายชยานันต์  อิ่มพิมาย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงชยาภา  แสงกระจาย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายชยิน  ประทุมวัน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายชลณภัทร์  แพงศรี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายชลธาร  กาสี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงชลธาร  โคตรนรินทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีลางค์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
312
นางสาวชลธิชา  ศรีเสนา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายชลธิศ  พิมพิสาร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงชลพร  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงชลลดา  เปจะโป๊ะ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงชลลดา  สุทธิ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงชลลดา  หีบแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงชลวรรณ  มีพร้อม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงชลิตา  วายุโชติ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงชลิตา  อุ่นทองดี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวชลิสรา  ภูผาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายชวดล  ลาราษฎ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายชวโรจน์  ชาติเฉลิมวัฒน์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
324
นางสาวชวัลรัตน์  อัครโสภา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงชัชฎากานต์  บุญพร้อม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายชัชรินทร์  ชินเกตุ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงชัญญานุช  บัวหา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงชัญญานุช  ภูแท่งแก้ว
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
นางสาวชัญญานุช  วงษ์พัฒน์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายชัยชนะ  สุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายชัยบดินทร์  พลเขตต์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายชัยมงคล  ม่วงนิล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายชัยวรรธน์  ติยวรนันท์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายชาตโยดม  ทาหนองค้า
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายชานน  นาสมโภชน์
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงชานิสา  วรจิตร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงชามา  โพธิ์สิทธิสีดา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงชาลิสา  ชนาเทพาพร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงชาลิสา  พันนุฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงชิดชนก  สลิดกุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายชิตษณุพงศ์  ศิริวิชัย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงชิตาภา  บำรุง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงชินณิชา  ยะมามัง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายชินพัฒน์  เฮงพระธานี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายชินวัตร  สุขีเกตุ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายชิษณุพงศ์  รัตนเนนย์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทจร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยพิเดช
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เต่านวน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิตย์สว่าง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณสาร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนบุตร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงชุติญา  มณฑาทิพย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงชุติญา  แลหน้า
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงชุติดาภา  พลศักดิ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงชุตินันต์  ภู่ประเสริฐวงศ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงชุติพร  สุขขาน
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงชุติมา  นามโพธิ์ษา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
360
นายชูเกียรติ  คำมณีจันทร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายโชคมงคล  ทองนาคะ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายโชติบดินทร์  ศิริพล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายไชยพงศ์  ไชยสงค์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายไชยวัฒน์  ทองเลิศวงษ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
นางสาวญาณธิชา  สนโคกสูง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงญาณินท์  บุตรมา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงญาณิศา  ร่มเย็น
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงญาณิษา  โคตรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงญาตาวี  ปิยะนันท์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงญาราภรณ์  วงค์ละคร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงฐปนกุล  ชายเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายฐากูร  มูลวิชา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงฐานวรรณ  นาถวิล
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายฐาปกรณ์  สอนสุภาพ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงฐาปนี  ต้นทอง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวฐิฎานันท์  กู่ชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
380
นางสาวฐิดาพร  ทองเกตุ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงฐิตรา  จันทะสาร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงฐิตาภา  สุขอาสา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงฐิติการัตน์  เข็ดคม
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงฐิตินันท์  ลาดบัวน้อย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงฐิติมา  คำมูล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าภักดี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงฐิติมา  อิพงษ์ประภัสสร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลสัสดี
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงฐิติวรดา  วงเทพา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซองทอง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมราช
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
นายฑีฆายุ  คำตานิตย์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายณพงศ์  หลานวงษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงณภัทร  ธรรมวิเศษ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายณภัทร  ปรุงศรีปัญญา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงณภัทรา  สุภัคชูกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านเรียน ภ.ดี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายณรงค์กร  แก้วจุลศรี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นักรำ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายณวัฒน์  โคตรจันทา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายณวัฒน์  แสงคำ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์สนาม
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงณัชชา  จันสุข
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัชชา  ชารี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงณัชชา  ทองดอนบม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงณัชชา  พิมพ์โสดา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายณัชนพ  ธนศักดิพัฒ
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัชพล  พุตแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายณัชภพ  ดุรงค์ดำรงชัย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวณัชรดี  เดชโยธิน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฎฐกานต์  ชาเคน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  หงษ์วิศิษฐกุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณัฎฐภัสสร  สุดเพาะ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์  มาตย์ภูธร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอบรู้
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่สูงเนิน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ  ตันติสุวิชวงษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
420
นางสาวณัฏฐธิดา  ช่วยหาญ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงณัฏฐนิช  อนุภาพ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงณัฏฐนิดา  แก้วบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรธร  ศิวารามาคริชนันท์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  มาเมตตา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายณัฐกมล  บุญสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงณัฐกัญญา  สีอ่อน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายณัฐกันต์  อดิศักดิ์สดใส
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงณัฐกานต์  หลวงราชา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
429
นายณัฐชญานนท์  คณานันท์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
นายณัฐชนน  ทองไพร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายณัฐชนน  ไม้ดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงณัฐชยา  ขุ่ยรากหญ้า
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงณัฐชยา  นามวันทา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงณัฐชามณณ์  ศรีคัฐมาน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงณัฐญา  นามปัญญา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไธสง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตนา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมอาจ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
440
นางสาวณัฐณิชา  สารนอก
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายณัฐดนัย  จิวเมือง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวณัฐธิชา  ละมูลมอญ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงณัฐธิดา  กุสลจีรัง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมจี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลานนท์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงณัฐธิยา  ชาแก้ว
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายณัฐนนท์  ศิริธรรม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลพพันธ์ทอง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายณัฐนัย  บาทชารี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
450
นายณัฐพงศ์  ปัฏธรรมวงศ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายณัฐพล  พลช่วย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายณัฐพล  หอมหวล
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
454
นายณัฐภัทร  หมื่นคำ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงณัฐมน  อ่างลี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงณัฐรดี  ธงอาษา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะบูรณ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงณัฐริญาวรรณ  จันทะรัตน์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงณัฐวพร  สมานสุข
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณเวช
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงณัฐวรา  รักสกุล
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนศรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายณัฐวัฒน์  สัณฐิติกุลภัทร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยธรรมมา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงณัฐวิภา  ธงอาษา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณสืบ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงณัฐศญาพร  พงศ์นภารักษ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  เหล่าพิลัย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
469
นายณัฐเศรษฐ  สีถาพล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
472
นายณัฐิวุฒิ  กรองไตร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงณาพิฏฏา  ชายขาว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
475
นางสาวณิชนันท์  เขียวสด
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงณิชา  มหาโอฬารกุล
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงณิชา  มีชิน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงณิชาภัทร  ถีอาสนา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงณิชารีย์  พร้อมจิตร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
481
นางสาวดวงชนก  รัตนบุตร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงดวงฤดี  ไชยวรรณา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงดาวประกาย  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงดาวิกา  หอมจันทน์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายดิศพงษ์  ชินอ่อน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงตฏิตา  แนบสนิท
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายตติพล  พลพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงต้นฝน  วงษ์สังข์ศรี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายตรัยภัทร  สำราญกิจ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายตฤณกร  สีขุนฮาต
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายตฤณกร  หมั่นกิจ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงตฤณญพร  เหิมทะยาน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
นายต่อตระกูล  บุญรวม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายต่อตระกูล  พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายตะวัน  ศรีวิชา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายเตชสิทธิ์  เรนชนะ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงเตชินี  ผิวงาม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
498
นางสาวเตือนใจ  นามนวด
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงทธภรณ์  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายทรัพโยดม  ทวีชีพ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงทริกา  บุญวิเศษ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายทวีพูล  มันหาท้าว
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงทักษิณา  จันทวิชัย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงทัสวรรณ  ภูตะโชติ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
505
นายทัฬหพงศ์  พลมาตย์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงทิพธนา  เฉลิมชาติ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงทิพภาพร  คำสิงห์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทองเงิน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงทิพย์ธิญา  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงทิพยา  ทารักษ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายเทพรักษ์  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายเทพรัตน์  สุระศรี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงเทียนวรรณ  จันทะอุทัย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายแทนคุณ  นึกชอบ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายธกร  นามวงศ์พิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงธณศร  กำลังเดช
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายธนกร  ปฏิมาประกร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายธนกร  ศิริวงศ์ไฟศาล
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายธนกฤต  นางทะราช
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
นายธนกฤต  ปฏิมาประกร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายธนกฤต  มงคลศิลป์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายธนกฤต  สมานทอง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายธนโชติ  ดีราษฎร์บำรุง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายธนโชติ  ดีราษฎร์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายธนณัฐ  สุวอ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายธนดล  วัฒนกิติกุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายธนดล  สังข์สุทธิ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายธนดล  สายสุด
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
529
นายธนธรรพ์  สินเธาว์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายธนบดี  สุริยะฉาย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายธนพงษ์  ไทธานี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายธนพนธ์  บรรเทา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
533
นางสาวธนพร  จันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงธนพร  นิลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงธนพร  บุญหรอ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงธนพร  มณีมาตร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงธนพร  ศรีกลชาญ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงธนภร  ป้องบ้านเรือ
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงธนภรณ์  แดนแก้ว
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายธนภัทร  จันทะชาลี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายธนภัทร  นวลนก
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรศรีกุล
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณพงษ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
นายธนวุฒิ  หาญเชิงชัย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงธนัชชา  นาทองห่อ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงธนัชชา  บุตรสิมมา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงธนัชพร  บุญลือ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงธนัชพร  โสวรรณี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วโภคา
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงธนัญชนก  ขุนน้อย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงธนัญชนก  วรรธนะศักดิ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงธนัญญา  พลตรี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงธนัญญา  วิสิลา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายธนัท  โลหะมาศ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายธนัศวิน  รุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายธนาธรณ์  ปลัดคำ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายธนาธิป  สิงห์แก้ว
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายธนาภูมิ  โตกลาง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายธนิก  เลปนะวัฒน์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงธนิดา  สายงาม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงธนิตา  เทพนอก
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงธนิตา  พรมเมือง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงธนิตา  อดทน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงธนิษฐา  ทองแพทย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายธเนศพล  ทิสี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงธมกร  วรวงค์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงธมน  ศิริพากุล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงธมนวรรณ  ญาณกิตติ์กูร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงธมลวรรณ  สงนอก
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
570
นายธรรมรัตน์  วงษ์ชาญศรี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายธราธิป  ดาวกระจาย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายธฤต  ชนะภักดี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงธวันรัตน์  แก้วลาดวงษ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีพรหม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวธัญจิรา  ปัญญาสาร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงธัญชนก  จำปาวัตตะ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงธัญชนก  เตียสุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงธัญชนก  ลุนจันทา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงธัญชนก  แสนจันทร์ฮาม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงธัญชนก  อมรสิน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงธัญญชล  คำจำปา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงธัญญพร  เคนโคก
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดชา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
586
นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีกุล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงธัญญาดา  ถาชินเลิศ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อรุโณศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงธัญญาเรศ  วะสาร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายธัญธร  บุญญฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงธัญพิชชา  วงศ์วรรธณ์กุล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
592
นางสาวธัญภัทร  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงธัญยรัตน์  ธันยากรวรกุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงธัญรดี  รุ่งอยู่ศิริ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสนมานิตย์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญเชิด
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงธันย์ชนก  นะชา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญญานุสนธิ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงธันย์ชนก  บุตรศิริ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายธันยบูรณ์  สินเธาว์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายธันยพัฒน์  ทวีจิตติเกษม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงธันยาพร  อุดพ้วย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงธารทอง  เพ็งหยวก
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงธาริณีย์  เลิศรัชตะศิริกุล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
605
นางสาวธิญาดา  รุโจปะการณ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงธิดา  ผลยังส่ง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงธิดาเทพ  พลบำรุง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงธิดารัตน์  ดรซุย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงธิตยา  เสนเคน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงธิตาพร  ขามธาตุ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงธิมาพร  ไกรฤาชา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายธิษณาบดินทร์  ดอนสกุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายธีทัต  ทับปัญญา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายธีมากร  หลักคำ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงธีรดา  อัศวพัฒนากูล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงธีรตา  สอนศีลพงศ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงธีรนาฎ  ภูมิเวียงศรี
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงธีรนาฎ  เรืองนิธิเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายธีรพงษ์  สมประสงค์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายธีรภัทร  ทองบ้านทุ่ม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายธีรภัทร  บัวพันธ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายธีรเมธ  สมสะอาด
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายธีรศักดิ์  แดงน้อย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายธีรสุทธิ์  ไชยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายธีระเทพ  พรมดวง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายธีระภัทร์  ทองเลิศวงษ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายธีระวัฒน์  โชติอ่อน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
633
นางสาวธีรา  ปะวะโน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายนครินทร์  ไชยสอน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงนงนภัส  แข็งขยัน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงนชกมล  เหล่าสพาน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายนที  อินอุ่นโชติ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายนนทพัทธ์  ช่างเกวียน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงนนธิชา  อาษาศึก
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายนนภัทร  ราชาวงษ์
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายนนรพัชร์  โกฑัญญะ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายนพกร  โคตะมูล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงนพรดา  ไชยคำ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายนภดล  พหลภิญโญ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงนภสร  จันทร์สีหา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงนภัสกร  พละสาร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองดี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงนภัสนันท์  เย็นวัฒนา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงนภัสรา  ไกยวินิจ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เมืองวุฒทานนท์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงนภัสสร  แก่นบุดดี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
653
นางสาวนภัสสร  พันธ์พานิช
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
654
นางสาวนภาพร  พันธุ์แสง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงนภาภัทร  ยิ้มละมัย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
656
นายนรินทร  การะพันธ์
ม.3
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงนรินทร  นามพิลา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงนรินทร์ธร  ทองขวาง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงนริศรา  บัวเลิง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงนริสรา  ลาสุนนท์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงนรีกานต์  ยิ่งยืน
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงนเรศิกาญจน์  ชาลีวรรณ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายนฤต  ยังประภากร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงนฤพร  ถวิลวงษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงนฤมล  นระแสน
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 231 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงนลธิณี  ชื่นอารมย์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงนวนันท์  โกกอุ่น
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงนวรัตน์  สาริกา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงนวรัตน์  แสงกล้า
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงนวลอัปสร  ภูแช่มโชติ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงนัชชา  รุ่งเพ็ชรวงศ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงนัชชา  วามิล
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายนัฐพล  ดวงวันทอง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงนัฐริกา  ชนะเทพา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงนัตติกาล  ชาสิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงนัทธมน  แสนกูล
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงนันทวรรณ  ผลวิลัย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงนันท์สินี  จังพล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ดี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงนัสนันท์  เจริญธนสัจจะ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงนาฏฐิยา  ทะหวัง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงนาตยา  มาจรูญ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายนานา  ผลมาตย์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายนำโชค  ฝั้นฉิม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงน้ำบุษ  คมวิชายั่งยืน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงน้ำเพชร  คำผาย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงนิชาภา  พริ้วไธสง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงนิชาภา  พลับนิล
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงนิณาดา  ราชภัณฑ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายนิติ  กองเกิด
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายนิติพล  นิติพจน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
694
นายนิติภูมิ  ยุระรัช
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  เวชยางกูล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงนิธิชา  กิ่งกลาง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายนิปุณ  เดชธนาเลิศ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายนิปุณ  สิงธพ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายนิพัทธ์  ราชาวงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงนิรดา  เฟื่องประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 232 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงนิราวรรณ  ทุมโคตร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงนิรินธนา  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงนิศรา  โพธิ์หล้า
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายเนตรทรดล  ผุยชา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงบงกช  ชัยดรุณ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงบชกร  จำพร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายบรรณวิชญ์  สังหาวิทย์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ญโคกสูง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงบัวแก้ว  สุนา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงบุญญาพร  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงบุญญิศา  วงษ์คำดี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายบุญธวัต  เชงสันติสุข
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงบุญนภา  สีหวัง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงบุญยรัตน์  สร้อยพาน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงบุณฑริกา  งามนิรัตน์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายบุณยกร  บุญกำจัด
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงบุณยอร  วัฒนราช
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
719
นางสาวบุณยาพร  สีพาติ่ง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายบุริศร์  ป้อมอ่อน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงบุษบาวรรณ  การสมบัติ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงบุษราภรณ์  โชติกวี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงชาลี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงเบญญาภา  กุลปิยรัตน์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงเบญญาภา  โกมุทธพงษ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงเบญญาภา  คัดทะสิงห์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะชาลี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงเบญญาภา  ชาญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
729
นางสาวเบญญาภา  ธรรมโคตร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงเบญญาภา  โม้กุดแอก
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายปฏิพล  บุตรวงษ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายปฏิภาณ  กลมเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายปฏิภาณ  คงสมศรี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายปฐวี  แสนอินทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงปณัสญา  จันทมุลตรี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 233 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงปณาลี  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงปณิดา  แก้วกัลยา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงปณิตา  นาชัย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
739
นายปณิวัฒน์  อุปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงปทิตตา  ลือคำหาร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงปนัดดา  เกตทองมา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงปนัดดา  พลตรี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงปนัดดา  พิลา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงปนัดดา  สุขมหาหลวง
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายปพนศักดิ์  วราเสฏฐานนน์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงปพิชญา  ฝัดวิเศษ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายปภังกร  กิตติศิริวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายปภังกร  หิรัญภิญโญวงษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงปภัสรา  เหลาเกตุ
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ศรีไชยแสง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงปภัสสรา  ฟองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงปภาดา  เกิดนาค
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุราสา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจชมภู
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูผาลัย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงปภาสิตา  ภูผาลัย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายปรภัทร  ศรีวิไล
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายปรมินทร์  สินทร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายประกาศิต  ดรพลก้อม
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายประณต  อุปถัมภ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงศ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงประภัสสร  ไชยทุมมา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงประภาศิริ  ทิพย์นาง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงประภาศิริ  สุภาพเพชร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงประภาสิริ  เรืองกลิ่น
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงปรัชญาธาร  ทองใสย์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายปราการ  บังลาด
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงปราณปริยา  ขุนราช
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
770
นางสาวปรานปรียา  อินทโชติ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 234 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
นายปราบดา  พรมเมืองขวา
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
772
นางสาวปรายฟ้า  พิมแสง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงปริญญ์ลดา  ยามี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงปริญดา  โคตะนิวงษ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงปริญาภรณ์  วิลัยปาน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายปริพัฒน์  หวังปัญญา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
777
นางสาวปริม  โชติศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงปริยา  นวลอินทร์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงปริยากร  ทองประศาสน์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ประกอบดี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงปรียานิตย์  เพลินจิตร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงปรียาพร  สีหนองเม็ก
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงปรียาภัทร  สุทธิประภา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
784
นางสาวปลายฟ้า  เสากุดแคน
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงภักดิ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
786
นายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงปวริศา  บูโฮม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงปวริศา  แผลงศาสตรา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงปวริศา  สิงหจันทร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายปวเรศ  วังหนองลาด
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีอัดชา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงปวิตรา  ชมภูโคตร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงปวีณวรรณ  ศรีสวน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
794
นางสาวปวีณ์สุดา  หมั่นเดช
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงปวีณา  จันสว่าง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงปวีณา  ชาติดร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายปองคุณ  ผิวขาว
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายปัญญพัฒน์  ยานะสาร
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายปัญญากร  สีชมภู
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายปัญญากร  สืบสำราญ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายปัญญากร  อินทะสมบัติ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงปัณชญา  รวีวงศ์อโนทัย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายปัณญาวิชญ์  แพงจันทร์ศรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงปัณฑิกา  โยธาภักดี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 235 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจครุฑ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนานาฏ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
809
นายปัณณวิชญ์  เเสงสุริยากาศ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงปัทมาพร  สีระพันธ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
นางสาวปาณิศา  จบฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงปาณิศา  สวัสดิ์ไชย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีน้อย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงปานจันทร์  คำภูมี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงปานตะวัน  วิชาธรรม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงปานไพลิน  อินทโชติ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงปานรพี  ปิยะวงษ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงปารวีร์  สุปัญญา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายปาราเมศ  นามบุบผา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงปาริฉัตร  แดนสีแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
823
นางสาวปาลิกา  ทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงปาลิตา  พวกพระลับ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงปิณฑิรา  ธรรมโหร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ่มสกุลชูโรจน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงปิ่นสิริ  ช่วยมณี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงปิยกมล  สินเพ็ง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญทิพย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงปิยฉัตร  ยะสาธโร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงปิยธิดา  นามวิชิต
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงปิยนันท์  ศิริวงษ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงปิยะณัฐ  เกียงแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงปิยะพร  พรทิพย์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงปิยะพร  วงศ์มณี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายปิยะภัทร  อึ้งวณิชยพันธ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายปิยังกูร  ตรุณทิพากร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
838
นางสาวปิยากร  ย่อยไธสง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
839
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีกุตา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงปุญญิสา  โพธิสาวัง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 236 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงปุณณดา  ธราสุขโสภณ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายปุณณปัตต์  ดลภักดี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายปุณณภพ  ชื่อดำรงรักษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงปุณณภา  มุ่งจอมกลาง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงปุณณมาศ  รอดสุโข
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายปุณณรัตน์  ชัยรูป
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงปุณยนุช  ผาภูมิ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงปุณยาพร  สิทธิโคตร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงปุณยาภา  อ้นทา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายปุรัสกร  อ้วนพรมมา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงเปมิกา  บุตรดีกุล
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายเปรมโชติ  ช่างศรี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงไปรยา  โป๊ะประนม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงไปรยา  พันธ์คูณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายพงพัฒน์  ผิวขำ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายพงศกร  ตั้งคณาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายพงศธร  คำภีระมี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายพงศพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
นายพงศ์พิทักษ์  พรมโส
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายพงศภร  แสงชารี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายพงศ์ภูวนาถ  ไก่แก้ว
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายพงศ์วิวัฒน์  แจ้งพรมมา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายพงษ์พล  พิมพ์พาจันทร์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายพงษ์ศิริ  จันทร์ขันธ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายพชร  พิมพ์ดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายพชร  วงษ์วิจารณ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายพชรกร  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงพชรพร  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายพชรพล  แก้วเซ่ง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายพชรพล  ไตรคุ้มกัน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงพชรอร  ชัยประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายพนัส  พิมพ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงพนิตพร  อึ้งปิติมานะ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายพบธรรม  ทนกล้า
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายพบธรรม  โมรีย์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 237 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงพพันวัสสา  พัฒนา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
877
นางสาวพร​รณพษ​า  แก้วอ้วน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงพรกนก  สืบสวน
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงพรชนก  ดอนกันหา
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงพรชิตา  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
881
นางสาวพรทิพย์  ชาหล่อน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงพรนภา  เกลี้ยงโท้
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงพรนภา  เสงี่ยมงาม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงพรนิภา  แจ้งอรัญญิก
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงพรผกา  ชุปวา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงพรพิมล  ศรีพลเงิน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงพรไพลิน  ทองสงคราม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงพรย่า  ตราชู
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงพรรณชนก  เข็มพันธ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงพรรณณัฐชา  ล้วนทองนพคุณ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
นางสาวพรรณธร  คำลาย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงพรรณวษา  เดชชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงพรรณสิทธิ์  สิงห์แสง
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงพรรณโสภา  พันน้อย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงพรรษชล  สีกา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายพรรษวุฒิ  แถนสีแสง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายพรรษา  ปิ่นแคน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงพรหมทิพย์  พรหมเทพ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายพรหมธรรม  พรหมทา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายพรหมพัฒน  ศิริภัคกุลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงพรหมรักษา  ขาวจุ้ย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงพราวปภัส  หงอกภิลัย
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงพฤทธิพร  ดีสนิท
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายพลพล  ทองคำมา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายพลภูมิ  ปรีชา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายพลวรรธน์  สิริภาคย์โสภณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายพลวัตร  บัวพรมมา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงพลอย  พระตระกูลพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงพลอยชมพู  วงศ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 238 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชื่นพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงพลอยธิดา  ทินทา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงพลอยลักษญ์  เพ็งวิชัย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เสียงใส
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายพศวีร์  ผองแก้ว
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงพัชรธิดา  วิเศษธร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายพัชรพล  คำพิชิต
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายพัชรพล  พลหาญ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงพัชรภรณ์  โคชา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงพัชรฤดี  คำพรมมี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงพัชราพรรณ  คำทอง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชมภูผิว
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงพัชราภา  ทิพย์กรรณ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงพัชราภา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
927
นางสาวพัชริดา  คำมานิตย์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงพัชรีวัลย์  ระดี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายพัฒนพล  นพพันธ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  ลาดเหลา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
932
นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีหนองหว้า
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงพัณณิตา  กิจเธาว์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
934
นายพัทธดนย์  ดงเจริญ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
935
นางสาวพัทธ์ธีรา  นาจำเริญ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
936
นางสาวพัทธ์ธีรา  เพิ่มทอง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมื่นไธสง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทวยคม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายพัทธนันท์  พันเทศ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาลย์กิจ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงพาทินธิดา  บุญเทศ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
943
นางสาวพิชกานต์  ประสมพืช
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงพิชชญารัตน์  สุดชาดี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญโพน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงพิชชาภา  ภักดีไทย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  บุษราคัม
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงพิชญ์ลลิตภัทร  ถวัลย์เสรีวัฒนา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์คุ้ม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายพิชญะ  โคตะมูล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงพิชญาดา  สิงห์สาย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงพิชญานิน  จาริชานนท์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงพิชญาภัค  บุสดี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงพิชญาภัคพร  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองแพง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
956
นางสาวพิชญาภา  มะลาหอม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีธรรมบุตร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริวงศ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาบุตร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายพิเชษฐ  ศรีมาน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ถามุลแสน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายพิพัฒน์  จุลลาบุตดี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงพิมชนก  แสนคำ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงพิมประภาพร  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเกวียน
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยมสุข
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อักฌราศิวะโรจน์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงพิมพ์นฎา  ชาติรัมย์ฐิติกุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงพิมพ์นารา  กิตติโพวานนท์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เอสุขจินต์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เนื่องแก้ว
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชนะโยธา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แปยาว
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
975
นางสาวพิมพ์มาดา  พิศิลป์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อักฌราศิวะโรจน์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สำนัก
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
979
นางสาวพิมมาดา  รักษาเคน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงพิยดา  ดีเลิศ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงพิรญาณ์  บุตรศิริ
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนเรืองศรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายพิรพัฒน์​  แสนกุล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
984
นางสาวพิราภรณ์  คำภีระมี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายพิริยะ  จาระศรี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงพีชาณิการ์  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายพีรดนย์  นูเร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายพีรดนย์  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงพีรดา  ลาภบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายพีรพงษ์  นามจันทร์
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายพีรพัฒน์  โตวัฒน์นิมิต
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายพีรภัทร  เทศน้อย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
993
นายพีรวิชญ์  ศรีสุภา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายพีระยุทธ  พรมขรยาง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายพีระวัฒน์  ปิยะขาม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายพีรัช  สุรพล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายพุฒิธร  สังข์โสม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญคง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงพุทธธิดา  วิชาธรรม
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงพุทธธิดา  อรัญชิต
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายพุทธิพงศ์  อนุภาพ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงพุ่มไพลิน  โพธิศรี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงเพชรทับทิม  ฤทธิ์รักษา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาคสี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นามแก้ว
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภูตีนผา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โม้วงษ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นวงษ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1009
นางสาวแพทภัทรธิดา  อนุพันธ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1010
นางสาวแพรวพรรณราย  พงษ์สถิตย์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงแพรวพรว  สมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงแพรวา  พลเขตต์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงแพรวา  สมบัติพูนศิริ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1014
นางสาวแพรหยก  ลาสอาด
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงภคนันท์  หมั่นทำ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงภคพร  แก้วโบราณ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงภภาษุภ  สายพันธุ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รุ้งรามา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายภรตกรกช  ดรหมั่น
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงภรภัทร  หงส์กาญจนกุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงภริตาภรณ์  ละคำมา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายภวัต  แพงโสม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1024
นายภวินท์  เรืองศิริปิยะกุล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงภัคจิรา  มณีพงษ์
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงภัควรรณ์  เอี่ยมอุดม
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงภัควลัญจน์  แสงดาว
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1028
นางสาวภัณฑิรา  นามวันทา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงภัณฑิรา  วิริยะวานิชศิริกุล
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายภัทรชัย  ตาดี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายภัทรธร  ไผ่สีทอง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธศรี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงภัทรธิดา  ระดาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงภัทรธิดา  เลิศปรีชา
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายภัทร์นินธร  สุพรธนินวงษ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เสนาวงศ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1039
นายภัทรพงศ์  หงส์กาญจนกุล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายภัทรพล  กาบบัวลอย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายภัทรพล  บัวโพธิ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายภัทรพล  พอจิต
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงภัทรภร  หินเธาร์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงภัทรวดี  คำภีระมี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงภัทรวดี  ณ นคร
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงภัทรวดี  สิวิเส็ง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงภัทรศิริ  วงค์ศรียา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1050
นางสาวภัทรสุดา  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงภัทราพร  กันทะใจ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงภัทราพร  จันทมาตย์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงภัทราพร  เชื้อสาวะถี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงภัทราพร  ศรีโยธา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อรจันทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงภัทราวิชญ์ตรี  สิมลี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1057
นางสาวภัสริยาพร  ล้วนทองนพคุณ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายภาคภูมิ  คงแตง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายภาคภูมิ  ทองอุบล
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายภาณุกูล  แก้วลอย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายภาณุรัตน์  โยชน์รัมย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายภาณุวัฒน์  ตั้งประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายภาณุวัตน์  ชัยบุตร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายภานุพงศ์  สาแหรกทอง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายภานุวัฒน์  พิมพา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงภาวินี  โม้แซง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจชน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงภาวิภัทร  พงษ์พูล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พลคำมาก
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์คำอินทร์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสนเหวิม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงภิญญามาศ  จาดเสม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายภิษณัชย์  จันทร์สิงค์โท
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายภีมวัจน์  ภูมี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายภีรภัทร  ด่านภูมิพัฒนา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายภูดิศ  โทอินทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายภูตินันท์  โม้ชา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายภูธิป  แช่มพุดซา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1080
นายภูบดินทร์  จึงตระกูล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1081
นายภูบดินทร์  มีหอม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงภูฟ้า  พิณพงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายภูมิชัย  ชาวระ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1084
นายภูมิบดินทร์  กิจเธาว์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายภูมิปัญญา  นารีไผ่
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายภูมิพัฒน์  วัดชุม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายภูมิพัฒน์  เหลาภา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายภูมิภัทร  ด่านซ้าย
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายภูมิภัทร  เตโช
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายภูมิภัทร  แถมพรมศรี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายภูริคุณ  ภาวัลย์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงภูริชญา  สมบัติกำไร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์ชีลอง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายภูริทัตต์  ตาดี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1096
นายภูรินท์  ก้องเกียรตินคร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงภูษณิศา  ตรัสศรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงภูฬิชญา  สุนีย์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงโภไคย  อุดมวนิช
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายมงคล  มุงคุณคำซาว
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายมติมนต์  เถื่อนแก้วสิงห์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงมนฤดี  อ่อนละออ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงมนัสชนันท์  น้อยแย้ม
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทัศนาวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงมนัสนันท์  นาคทั่ง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงมนัสนันท์  ผานิช
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงมยุรี  บัวจาร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายมหัศจรรย์  แสงเชื้อพ่อ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงมัชฌิมาย์  เคนชมภู
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงมัทมา  ชาญฉลาด
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงมาตุพร  นามไพร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงมิ่งกมล  วิจารณ์ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุขพิมาย
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1115
นางสาวมุกมณี  ใจดี
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงมุฑิตา  หมู่บ้านท่า
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงมุนินท์  ธรรมวงษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายเมธัส  ศิริประยูรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงเมธาวี  นามบ้านผือ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงเมธาวี  บัวขวา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงเมธินี  คำมั่น
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงเมย์  บิว แคน นัน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงยศวดี  ศรีจันทร์ดำ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วสาร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายยินดี  ชมภูพาน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายยุทธศาสตร์  บุริสตระกูล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายรชต  เต็งคิว
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายรณกร  นามสีลี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กชายรณกร  สีหวัง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายรณยุทธ  กาญจนคช
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายรพีพงศ์  คำอ้น
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงรพีพรรณ  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายรพีภัทร  แก้วคูณ
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1135
นางสาวรมิตา  เตมียชาติ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงรวิพร  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายรวิภาส  ชินวงษ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1138
นายรวีโรจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงรสิตา  ทรัพย์สงวนชัย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงรัชช์นันท์  เกียรติยศ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1141
นายรัชชานนท์  ธีรพรชัยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายรัชชานนท์  พันธินา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1143
นายรัชพงศ์  สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายรัชพล  ดวงคำน้อย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายรัชพล  ภัทรกูลนิยม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายรัชพล  เรืองสวน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายรัชภูมิ  จำปามูล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงรัญธิดา  นวลกองแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายรัฐนันท์  เสนาลา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงรัฐนันท์  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายรัฐภูมิ  พันเทศ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายรัฐภูมิ  แพนแสง
ม.1
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายรัฐศาสตร์  มีเงินราช
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
นางสาวรัตติกาล  สุดสอาด
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงรัตน์ติยา  ทึงสร้างแป้น
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงรัตนพร  สารบัณฑิตกุล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงรัตนากรณ์  เศรฐศิริพงษ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงรัตนาวรินทร์  ภูกาบ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กชายราชพฤกษ์  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงรินธาร  ชาญศึก
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงรินรดา  หาญปี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เอี่ยมเวียง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เผื่อแผ่
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงรุ่งประกาย  เหล่าสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายรุ่งเพชร  เชยชม
ม.1
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1168
นางสาวรุจิรา  สิมมาคำ
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1169
นางสาวลภาภัทร  สีเกิ้ง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงลักษถาวิลัย  ศรีนวลแสง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สถิรวงศ์วรรณ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงลินซี่ นภสร  รีด
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1173
นางสาวลินวันนา  ประภูชะกา
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงลีน่า  ภูมิ่งคำ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายเลออน  เซ็ค
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายวงศธร  สายธารพรม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายวงศพัทธ์  ภูชูธรรม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กชายวงศ์วิช  แก้วหานาม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำภาษี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีหาจ่อง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กชายวชิรภูมิ  ไม่เศร้า
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1182
นายวชิรวิชญ์  สร้อยจรุงณ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายวชิรวิชญ์  เอี่ยมไกรอมร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายวชิรวิชย์  เจษฎาพงศ์ภักดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวพราย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กชายวชิระ  ทรัพย์สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กชายวชิระ  บุตรโคตร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงวชิราพร  ภูจำเริญ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่าโอชา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงวณัชญากาน  ข้อยุ่น
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1191
เด็กชายวณิชชา  ตั้งใจ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กชายวทัญญู  สิงห์น้อย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1193
นางสาววนิดา  โพธิ์ตาทอง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กหญิงวรกมล  สมบัติ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กหญิงวรกร  ศรีฉันทะมิตร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กชายวรกานต์  ลาม่วง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1197
เด็กหญิงวรกานต์  สีไว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กชายวรชัย  เทพกิจอารีกุล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กชายวรโชติ  โชครุ่ง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กหญิงวรณัน  วิศุภกาญจน์
ม.2