ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เดชหามาตย์
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  ธงหาร
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชกร  บุญเจือ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชกร  ภักดี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกชกร  สารชัย
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกชพร  วันเพราพริ้ง
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกชพร  สำราญเริง
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
นายกตัญญู  ยะวร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
นายกนก  นพคุณ​
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกนิภา  การรักษา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกพร  ภูละมุล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกนกพรรณ  ภูพันธุ์หงษ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิมพะสอน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกนกวรรณ  กุดสวรรค์
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกนกวรรณ  มโนขันธ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบัวทอง
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
นางสาวกนกวรรณ  สายโรจน์
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกนกวรรณ  เห็มสนาน
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
นางสาวกนกอร  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกนกอร  วันจรูญ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
นางสาวกนิกษา  ลาภบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกนิษฐา  ภูกิ่งเงิน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกมนวรรณ  ชาตา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกมลชนก  ปรีกาล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์มูล
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
นางสาวกมลชนก  ศรีโยธี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
นางสาวกมลชนก  ศรีวรสาร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกมลรัตน์  กมลคร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกมลวรรณ  ณะสาโร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกมลวิช  ขันอาษา
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
นางสาวกรกนก  กุนณา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
นายกรกนก  ภูลา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกรกนก  หัดรัดชัย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกรกมล  จันประทัด
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
นางสาวกรกมล  ภูบัวจ้อย
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกรชนก  ผลรุ่ง
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกรณ์วิภา  ภารประดับ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกรดล  แสนยโยธิน
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกรนภา  แสนวัง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกรพินธุ์  ตะติยรัตน์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกรมิษฐ์  ประทีปทอง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูจักหิน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกรวรรณ  กมลช่วง
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
นางสาวกรวิภา  จำเริญสาย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกรวีร์  คุณพรม
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกรวีร์  วงษ์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกริช  ตู้ธีระ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกฤตภาส  ชูพรมวงษ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกฤตยชญ์  ภูนาหา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  พัฒยา
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกฤติพร  นาแถมทอง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกฤติยา  เต็มไทรสงค์
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
นางสาวกฤติยาภรณ์  ไชยเดช
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกฤภธีรา  ดาราศาสตร์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกฤษฎา  ดีสนิท
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
นายกฤษฎี  ปรีการ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
นายกฤษฏา  อุทัยอาจ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
นายกฤษณ  ทำนาสุข
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
นางสาวกฤษณา  กฤษณพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกฤษณา  จำปาศรี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
นางสาวกฤษณา  นามเสถียร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกฤษดา  สารปรัง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
นางสาวกฤษติกา  เกลี้ยงรส
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
นางสาวกวินนา  สำราญพงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกษมา  ศักดิ์วงค์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
นายก้องภพ  สุวิมล
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรันเจริญ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นางสาวกัญญาณัฐ  บุญสิงห์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรโชติ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปินะถา
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เศรษฐรักษา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภูศรีโสม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กุล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกัญธิษา  การกัณหา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายกันตธีร์  ชอบเจริญ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกันตพัฒน์  แลโสภา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงกันตา  นาทองบ่อ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงกัลยกร  ริมสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิสาร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกาญจนา  ยมภา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
นางสาวกาญจนา  เยาวกรณ์
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  เย็นจุระ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฆารประเดิม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
นางสาวกานต์สินี  สุวรรณนาคี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
นางสาวกานติมา  แสนแก้ว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกิตติกา  พาลี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายกิตติชัย  อุทานิตย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายกิตติพงษ์  ใจเมตตา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายกิตติพงษ์  ภูมาตย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
นายกิตติพัฒน์  สาระขันธ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงกิตติยา  ไชยเสนา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
นางสาวกุลณัฐ  กันทะเนตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นางสาวกุลนันท์  นะคะสอน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงกุลนันท์  รักษาวงศ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
นางสาวกุลนิดา  พุทธมา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงกุลนิตย์  สำราญพงษ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงกุลยา  หาระมี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงเกล้านภา  โยธารส
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงเกศินี  ทับสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
นายเกษมทรัพย์  งามสนิท
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายเกษมสันต์  ศรีภพ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาถมทอง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงแก้วกาจน์  ศรีแสนยงค์
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงขจรรินทร์  พันธ์ผ่อง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงขวัญขาว  นาชัยเวียง
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองรุ่ง
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตจักร์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงขวัญจิรา  วรจารุ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีประสงค์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงคณิตตา  กุดวิฬา
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงคันธนีรา  บุญมา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายคัมภีร์ดารา  ภูกิ่งเงิน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นายคุณานนท์  พลศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเคนเนทช์  ดีครูซ
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงจนิสตรา  ฉายผุด
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายจรพณ  จิระธีวะนนท์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงจรัญญา  เพิ่มขึ้น
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงจรีภรณ์  สมพมิตร
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงจอมขวัญ  วงศ์มาลัย
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
นายจักรทิพย์  บุญอุ้ม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
นายจักรภพ  สารผล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
นายจักรรินทร์  โสภารัตน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  ท้าวฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นางสาวจันทร์จิรา  จันนุวงศ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจันทร์จิรา  วิชัย
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
นางสาวจันทร์นภา  จันนุวงศ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
นางสาวจันทิมา  แคล้วภัย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงจารวี  เอื้อประเสริฐวณิช
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
นายจารุพิชญ์  สุจิตตกุล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
นางสาวจาวรี  คำไสว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
นางสาวจิดาภา  ฆารวิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรีวัน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจิดาภา  พุ่มลา
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงจิดาภา  ภูขะมา
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
นางสาวจิดาภา  สุทธิอมร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงจิดาภา  อภัยศรี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงจิดาภา  อันทะสาร
ม.1
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายจิตติคุณ  สิงหราช
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงจิตติมา  ท่อนโพธิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
นางสาวจิตติยากรณ์  ไชยทองศรี
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  จิตจักร
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
นางสาวจิตรดา  พลาศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงจิตรางคนางค์  ถานะ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงจินตนา  ปานกลาง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายจิรพล  ภูมิ่งเดือน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงจิรภิญญา​  เจริญศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงจิรวรินทร์  ภูเสงี่ยม
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีกำพล
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงจิรสุดา  พลคำมาก
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงจิรัชญา  พระภูจำนงค์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์ษร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงจิรัชญา  สัตราศรี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงจิรัชยา  ก้านสรรไชย
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์คำหาญ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายจิราญุ  หัตถพรหม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
นางสาวจิราพร  ขนันแข็ง
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นางสาวจิราพร  บัวผัน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
นางสาวจิราพร  มูลคำศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายจิราเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายจิรายุ  อุดมรัตน์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
นายจิรายุทธ  คุ้มทอง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
นายจิรายุทธ  พลตื้อ
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยวรรณ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายจิราวัฒน์  พิมพ์พะันิตย์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงจีรทัศนีย์  รัตนสีหา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงจีรนันท์  สีลาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงจุฑามณี  เรืองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอดเมชัย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงจุรีพร  อาจเดช
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
นางสาวจุรีรัตน์  แสนชมภู
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำปาเป้า
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประกอบสุข
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายเจตินัย  บุตรวัง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
นางสาวเจนจิรา  ภูแสนศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงเจนจิรา  อำนาเรือง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายเจษฎา  เถื่อนบัวระบัตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงแจคเกอลีน  โอเว่น
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายฉลองราช  เปล่งรัศมี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายฉัตรชัย  สิงห์คาร
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
นางสาวฉัตรดาว  วรชัย
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายฉัตรภูมิ  วรรณอำไพ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายฉัตรมงคล  กว้างสวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
นายฉัตรมงคล  คงประพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สุระพร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงชญาดา  งาดี
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
นางสาวชญาดา  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงชญานินทร์  อินทรตุล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงชญานิศ  ศรีหริ่ง
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงชญาภา  ยอดดี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงชฎาพร  ไชยคำมิ่ง
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
นายชณณ  วิจิตรศิลปิน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายชนกนันทน์  โยคะสิงค์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงชนกานต์  ไชยงาม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายชนกานต์  พันโกฎิ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นายชนชน  ศรีกุลจันทร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงชนนิกานณ์  ปรีวาสน์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงชนมณี  มาตยะขันธ์
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
นางสาวชนม์นิภา  ทองแดง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
นายชนะชัย  ศิริวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงชนะใด  ทับทิมไสย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
นางสาวชนัญธิดา  ผัดเป้ง
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายชนัฐธร  สร้อยคำ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายชนันนัทธ์  พิลาเจือ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
นางสาวชนากานต์  เทพศรีหะ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายชนาธิป  หลักคำ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายชนาธิป  อรัญถิตย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงชนานันท์  ทัพธานี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
นางสาวชนิกานต์  วินทะไชย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงชนิดา  ศรีสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงชนิตา  บุญคำ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายชนินทร์  คำเรืองศรี
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
นายชโนทัย  มาตศรี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชมพูนุข  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชมพูนุท  อัยวรรณ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายชยกฤต  อนันตกิจบำรุง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายชยภัทร  รัตนธารทอง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายชยากร  จูฑามาตย์
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายชยางกูร  กันทำ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
นางสาวชยุดา  โชติบุญ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
นายชรภัทรกุล  คาดีวี
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชลกร  เรืองวชิรปัญญา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
นางสาวชลตะวัน  คำไสย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชลธิชา  ดอนวิเศษ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชลธิชา  บุญสุรี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงชลธิชา  ไสวังเวิน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงชลธิชา  หัสรัดชัย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายชลปาว  ภูโทสุด
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชลลดา  ภูแช่มโชติ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงชลลดา  วันแก้ว
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชลลดา  ศรีวิสัย
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชลลภัทร  พรรณขาม
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายชลสิทธิ์  ภูแย้มไสย์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายชวกร  ฉายเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชวิศา  สุขเมฆ
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
นางสาวชัชชญา  บุตรวงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายชัชชัย  ศรีพุทธิ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายชัชพล  ลครทิพย์
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชาครียา  ภูนิทาน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
นายชาญณรงค์  ทบแป
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายชาญณรงค์  อิ่มรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีพลอย
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายชินกฤต  ฤทธิ์รักษา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายชินบุตร  สุทธิประภา
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงชิโนรส  เลิศการวิจัย
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายชิษณุพงษ์  พรมโนนศรี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
นางสาวชื่นนภา  วงษ์ปรีชา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงชุติกาญขน์  อำภวา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครองสุข
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
นายชุติพงศ์  โชติประเดิม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชุติมา  ถิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงชุติมา  วันเนาว์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงเชิญขวัญ  ยันศรี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
นายโชคมาดา  ยวงคำมา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายโชติภูมิ  สมอ่อน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
นางสาวโชติรัตน์  มูลคา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
นางสาวญาณัจฉรา  พิมพ์ภูธร
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์โคตร
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงญาดา  แกล้วกล้า
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงญาดา  จันทชำนิ
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงญาตา  สัตย์นาโค
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
นางสาวฐฌกร  ศรีกุลคร
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
นางสาวฐณิตา  ศรีบัว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายฐานปกรณ์  ดอนปรีชา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงฐิตาพร  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดอนสมจิตร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงฐิตาภา  ทองดอนน้อย
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงฐิตารีย์  จักรเเก้ว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงฐิติชญา  วงศ์ทอง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายฐิติพงศ์  ไชยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีชาติ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงฐิติมา  ภูถาดงา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงฐิติมาพร  ทองบุตร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
นางสาวฐิติยาภรณ์​  เรืองอุไร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงฐิติวรดา  พวงมาลัย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายฐิติศักดิ์  ทักโม้
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
นายฑีฆชนม์  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงโฑตรีนันท์  ภูวิโคตรธนกุล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายณภัทร  ชาแสน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณภัทร  ปัตลา
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
นายณภัทร  อุปนิ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายณรงค์เดช  ล้านพลแสน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ล้านพลแสน
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายณราวิชญ  คนใจบุญ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
นางสาวณัชปภา  บือกุศล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  นาจันทอง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
นางสาวณัฏฐกาล  พลนาคู
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงณัฏฐยาน์  แดงสด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ภูผิวเหลือง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายณัฐกานต์  ศรีหลิ่ง
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายณัฐครินทร์  ชูสงฆ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงณัฐชนันท์  รัตนะศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงณัฐชยา  ถิตย์ลาด
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองชัย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญไสย์
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
นางสาวณัฐณิชา  จำเริญสาร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัศศรี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์ทรงเมือง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงณัฐณิชา  แวงโสธรณ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายณัฐดนัย  อุสันสาห์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณัฐทิดา  ตันติสิทธิพร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายณัฐธนัง  อินสอาด
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
นางสาวณัฐธิชา  ศรีเที่ยงตรง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรีกามน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
นางสาวณัฐนิชา  ขาวอ่อน
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายณัฐพงษ์  ตรีพัสดี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
นายณัฐพงษ์  มาตสะอาด
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณัฐพร  บัวเรียน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงณัฐพร  ส่งกลิ่น
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
นางสาวณัฐพร  เสวรรณา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
นายณัฐพัฒน์  แสนตรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงณัฐภรณ์  จำเริญสรรพ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
นางสาวณัฐภรณ์  อัศวะภูมิ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายณัฐภัฏ  ภูไทกัมปนาทภิญญา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายณัฐภัทร  ภูนาเขียว
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงณัฐรดี  เข็มลา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
นางสาวณัฐริกา  พละปี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
นางสาวณัฐวรา  โยทสิงห์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคุณ
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
นางสาวณัฐวิภา  เข็มลา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายณัฐวุฒิ  กรีเทพ
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงณิชกานต์  โพธิ์ชัยศรี
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงณิชนันท์  ภูโอบ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงณิชลดา  เรืองสุข
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงณิชา  กลั่นบิดา
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
นางสาวณิชากร  บุริขันธ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงณิชากร  สุระเสียง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงณิชานันท์  สุวรรณทอง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
นางสาวณิชาภา  สุดประโคน
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงณิศวรา  นระแสน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายณุชากร  สินธุศิริ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงดมิศรา  อันพาพรม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงดมิสา  อันพาพรม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงดรุณี  พิมพิวาล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงดรุณี  มงคล
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงดลมณี  ตรีเมฆ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายดุลยุตม์  พิมพ์ดี
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงดุสิตา  พงษ์เพชรแจ้ง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
นายต้นหนาว  ฐานสมบัติ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายตรรกวิทย์  ไร่วิบูลย์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายตรรกวุฒิ  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายตราวุทธิ์  เรืองชัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายตรีภพ  ศรีโยธา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงตีรณา  แสงโสภาพรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายเตชิด  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
นายเตโชดม  ภูทะระ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงทวิรชา  ประชานันท์
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายทวีวัฒน์  ปัญจมาตย์
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายทศพร  สุนทรชัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายทศพร  โอษะคลัง
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
นางสาวทอฝัน  เช้าวันดี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงทัตพร  สีหาบัว
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  เวียงอินทร์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงทัศนี  ภูแข็ง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงทาริกา  บรรจมาตย์
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงทิฆัมพร  ภูสุดสูง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
นางสาวทิฆัมพร  ศรีมาศ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
นายทินกร  กันยานุช
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
นางสาวทิพย์ญาดา  โพระกัน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
นางสาวทิพษร  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงทิวดี  พรหมหาลา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายเทพนรินทร์  วินทะไชย
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายไทยทวีโชค  บุระพวง
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงธณมล  ภูวิโคตร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายธนกร  ดาหนองแห้ว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายธนกร  ผลสว่าง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
นายธนกฤต  ตาลพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายธนกฤต  วารี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายธนดล  นารูลา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายธนดล  พลชิวา
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธนทัต  แสงสารพันธ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายธนพงศ์  วิโรจน์รัตน์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
นายธนพนธ์  ศรีเเก่นทราย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงธนพร  เขตร์สมัคร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงธนพร  บุตรวงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
นางสาวธนพร  ศรีนำอ้อม
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายธนพล  ธรรมาลัยวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงธนภรณ์  ภูจอมจิตร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายธนภัทร  ภูน้ำเสียง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธนภัทร  รุ่งวณิชกุล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงธนภัทร  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายธนภัทร  อดุลโภคาธร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธนวุฒิ  บุบผาเดช
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายธนะพล  ภูสมมา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงธนัญชนก  มั่งมา
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธนัญชัย  ตันฑ์พูนเกียรติ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
นายธนาฒย์  ตั้งเพียร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายธนาธิป  แมดมิ่งตระกูล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงธนิดา  ผลเลขา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธนินท์รัฐ  ภูยาดาว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงธนิษฐา  บุญสนาม
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
นางสาวธมกร  หามนตรี
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงธมนวรรณ  เจียงวิเศษ
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
นายธรรมนูญ  เขาวงค์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
นางสาวธรรมิกา  วรรณวงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายธราเทพ  พิมพิศาล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายธราธิป  สิงหพรหมสาร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธรินทร  ภูมิทิวนนท์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธวัชชัย  ภูกฐิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วบุญ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันลาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงธัญธร  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงธัญพิสิษฐ์  จันทะโยธา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงธัญวลัย  ปฏิผลเลิศสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงธันชนก  ภารบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายธันญ์ธกรณ์  ภูงามแสง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
นางสาวธันยพร  กัสมัง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงธันรดา  จันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงธารใส  นันถนอม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงธาราทิพย์  รัตนธรรม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงธาริการณ์  โพธิสาร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงธิญาดา  ทระรักษ์
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงธิดาภรณ์  ภูสุจริต
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
นางสาวธิดารัตน์  ทอนเสาร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงธิษณามดี  ภูมิประหมัน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายธีธัช  วรรณสิงห์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงธีมาพร  บุญเสนาะ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
นายธีรโชติ  อิ่มสิน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงธีรดา  ภูจอมแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายธีรพงศ์  ภูพาที
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายธีรพัฒน์  อัคติ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายธีรภัทร  เดชแพง
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายธีรภัทร  ทวีสินธุ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายธีรภัทร  ศรีค้อ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายธีรภัทร  สุภัควนิช
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายธีรภัทร  แสนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายธีรยุทธ  แซ่จง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
นายธีระพัฒน์  เนาวะเศษ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายธีริศร์  สุทธิประภา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายเธียรวิทย์  ญาณประสพ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงนงนภัส  วาระกูล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายนนทกร  ตาลสถิตย์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายนพดล  ร้อยพิลา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายนพนันท์  ภูศรีโสม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงนพมาศ  ศรีวระนนา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายนพรัตน์  พลราชม
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายนพฤทธิ์  ยันตะบุศย์
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงนภัสกร  ปานจันทร์
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงนภัสพร  พิมพะสอน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไร่จำนงค์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงนภัสสร  สำราญบุญ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
นางสาวนภาพร  ภูสง่า
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงนภาภรณ์  โพมิชัย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
นายนรบดี  ชวนแดง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายนรากร  นนทะมาตย์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายนราวิชญ์  แถนสีแสง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงนรินทิพย์  เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงนริสรา  พยุพล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายนฤเบศ  ภูสมปอง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงนฤภร  คำแสนโคตร
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงนลินรัตน์  ศิริพรรณ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
นางสาวนวลพรรณ  สูงกรม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายนวัตร  แต้มแก้ว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงนวิยา  ผาพรม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงนัชภรณ์  ศิริกุลเบญญา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงนัฐชานันท์  ศิริวรินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงนัฐนันท์  อุดมถิ่น
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงนัฐนันท์  อุดมถื่น
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงนัฐมล  เลิศตาช่าง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
นางสาวนัณติชา  การกันหา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงนัทฐิยา  ทับสีแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงนัทธมน  ตั้งปรัชญากูล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วอาจ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
นายนันทพงศ์  ยศนันท์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
นางสาวนันทิกานต์  คำนนท์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงนันทิมา  พะละ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงนันทิยา  นามวิเชียร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายนันทิวัฒน์  จิตต์พิริยะการ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายนันธพัฒน์  อนันตภักดิ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงนันธินี  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
นายนาย ภาณุเดช  เหรียญโมรา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงนาราภัทร  จำปาเงิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภารวิจิตร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงนิชา  กองการ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
นางสาวนิชา  ฝาระกรรณ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
นางสาวนิชานันท์  เรืองสมบัติ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงนิณัชชา  นีละพันธ์
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
นายนิติกร  มรรควิจิตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายนิติธร  กิจสวน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายนิติธร  ชูศรีทอง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายนิติธร  นาเมืองรักษ์
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายนิติธร  ไร่บูลย์
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ดอนสมจิตร
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงนิธิวดี  เย็นเกษม
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายนิพพิชฌน์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงนิภัทรา  กรรณิการ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงนิภาพร  เวียงนนท์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงนิรัชพร  เหล่านายอ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
นางสาวนิรัตชา  เวียงสิมา
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงนิรากร  ศรีแพงมล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
นางสาวนิราวัลย์  ไชยขันธ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
นางสาวนิศากร  ปิ่นละออ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
นางสาวนุจรินทร์  แก้วหาญ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงเนตรชนก  ขันธบูรณ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
นางสาวเนตรทิพย์  คำพิละ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายเนตินทร์  ภูอาภรณ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายเนติวุฒิ  คุณาเมือง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายบัลลังก์เพชร  นิติสุข
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงบุญญานันท์  วงษารี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงบุญฑริก  ภูสีเขียว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
นายบุญธนกฤต  ภูน้ำย้อย
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงบุญยวีร์  เกตุชาติ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงบุญยวีร์  สมรรถพันเลิศ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
นางสาวบุณฑริก  กายาผาด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายบุริศร์  ทิพวงค์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงบุษยากร  แจ่มสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสมชัย
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่อนสำอางค์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหาวาสน์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
นายปกรณ์  ปัญญาประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายปฏิญาณ  สำราญพงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
นายปฏิภาณ  ศรีบานชื่น
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงปฏิมากร  มาภักดี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายปฏิมากรณ์  คำเลิศ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายปฐมกานต์  ใจทาน
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายปณต  เยาวพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายปณวัชรกิจ  จิตรมุ่ง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงปณิตา  นาพรม
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
นางสาวปทิตตา  ศรอำพล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
นางสาวปนัดดา  ศรเงิน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงปนัดดา  อินอุ่นโชติ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงปนิตา  เฉิดรัศมี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงปนิตา  ภูกองชัย
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายปพนธ์  สุวรรณเรือง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงปพิชดา  โสภารีย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายปภวิษณุ์  เวียงสงค์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายปภังกร  สุเทวี
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธุกุล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
นางสาวปภาวรินท์  พูนกลาง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงปรพร  ศรีกุล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงปรมัตศนันทน์  ภักดี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายปรเมษฐ์  วัฒนานุสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายประกาศิต  อัฐนาค
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
นางสาวประภาพร  พิกุล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงประภาศิริ  สุขุมวิริยกุล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายปรัชญา  เพ็ญพิมพ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายปริญญาวุธ  ขามชัย
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายปรินทร  โชติชูช่วง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
นางสาวปริยากร  พละดร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงปริยากร  ลครรำ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงปริศนา  ช่วยศิริ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงปรียณิชษ์  ชัยสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงปรียานุช  งอมสงัด
ม.1
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงปรียาพร  มุสิกา
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์หนองหว้า
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงปรียาภัทร  สนองเดช
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงปลิตา  เกณสาคู
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงปวริศา  ชินนะ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงปวีณา  เอนเกษร
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายปัญจพล  รุ่งวิริยะวณิช
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  เยาวเรศ
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงปัญณภรณ์  วรรณทอง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงปัณชนิตถ์  อุทัยแสง
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงปัณฑิกา  วรรณจักร์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงปัณฑิตา  ถิ่นอภัย
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงปาฏลี  เหี้ยมเหิน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายปาณชัย  หิรัญบูรณะ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพันธ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงปานรพี  ภูหัดสวน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงปาริฉัตร  ภูกิ่งดาว
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงปาริชาติ  เนาวะอาจ
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
นางสาวปาริตา  นาถ้ำนาค
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
นางสาวปาลิดา  เย็นใจ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงปาลิตา  อนามพงษ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายปิติชาย  พัดดง
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายปิติพัฒน์  ศรีวิทยานันต์
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายปิติภัทร  กั้วพรม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อิ่มเจือ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงปิ่นระพี  จันทร์สุราช
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงปิยณัฐ  ยุบลพันธ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงปิยธิดา  โสมมา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
นางสาวปิยพร  จุลบุรมย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงปิยพร  โนสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายปิยพล  ดอนโอภาพ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายปิยวัฒน์  โคตรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
นางสาวปิยะธิดา  สาระการ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภูเงินงาม
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
นางสาวปิยะวรรณ  สุขภิบาล
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
นางสาวปิยะวรรณ  อนุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายปิยะวัฒน์  เวียงเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
นายปุณณธีร์  ภูเป้ว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงเปรมกมล  พลแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
นางสาวเปรมกมล  อุดมวงษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายเปรมชนันท์  ลาภบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายเปรมสุธี  กองมณี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
นางสาวผกามาศ  อุ่นอุดม
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพงศกร  ภูทะวัง
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายพงศกร  อัยยะรัตน์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายพงศธร  พลโคกก่อง
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
นายพงศธร  เพียจุน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายพงศ์สุภัค  สุภัควนิช
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ใจศิริ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงเครือวัลย์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายพงษ์สิทธฺ์  วรสินธุ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายพชร  ผ่านสำแดง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
นายพชรพงค์  ดอนหัวบ่อ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
นางสาวพชรพร  เนตรคุณ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายพชรพล  พงษ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงพณณกร  แกมนิรัตน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงพณณกร  เอื้อเจริญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายพยัคฆ์  ณ อัมภัย
ม.1
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
นางสาวพรกัลยา  อุดมรัตน์
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
นางสาวพรชนก  โคตรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่เจีย
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงพรทิพย์  อามาตย์มนตรี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงพรธิดา  พันธ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงพรนภา  ภูขามคม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายพรประเสริฐ  ชิณโสม
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงพรพรรษา  สีมา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายพรพรหม  สอนชา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพรพิมล  เที่ยงบุตร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพรไพลิน  เหิมวิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพรมมณี  คูนาแก
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
นางสาวพรรณธารา  ขุนอินทร์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
นางสาวพรรณนิพา  อู่อ้น
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
นางสาวพรรนิชา  เปศรี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงพรรวษา  พงศ์มั่ง
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงพรหมพิริยา  ตาลประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงพรีริสา  สุระภี
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงพฤศจิ  ภูแผ่นนา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายพลกฤต  หมั่นเก็บ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
นายพลพล  มงคลชัยภักดี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายพลวัฒน์  ดีสินธุ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
นายพลวัตร  ดอกพิกุล
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
นางสาวพลอยไพลิน  โยธารินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพลอยภาดา  ศรีคำ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายพลัฏฐ์พงศ์  ศรีประไหม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
นางสาวพศิกา  มุลศรี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
นายพสธร  โคตะรุชัย
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายพสิษฐ์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
นางสาวพัชยา  ประการัส
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงพัชรากร  คชขันธ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงพัชราภา  จุฑาศรี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
นางสาวพัชราภา  ทองประดับเพชร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพัชริญา  กนึกรัตน์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
นางสาวพัชริดา  แคนสี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงพัชรินทร์  ธารวาวแวว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
นางสาวพัฒชรินทร์  โวหารคล่อง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
นางสาวพัตรพิมล  นันผ่อง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงพัทธมน  คุรุศาสตรา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงพันวสา  สุวรรณกุลวิไล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงพาขวัญ  หมื่นสี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายพิชชากร  วังเสนา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพิชญ์กานต์  วีระพันธุ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพิชญ์นันต์  นิติพจน์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
นางสาวพิชญ์สิณี  ภูสงัด
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายพิชญะ  ดีรักษา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงพิชญาภา  ภูพาที
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงพิชญาภา  มณีแผลง
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
นายพิชัยภูษิต  บัวมาตย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีสง่าวงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายพิชิตชัย  นันทะเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
นางสาวพิญญากรณ์  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
นางสาวพิทยดา  ดลรัศมี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายพิทวัส  อัศวีรเดช
ม.1
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพิมชนก  แหยมละ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
นางสาวพิมพกานต์  ชะนะบุญ
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงพิมพกานต์  ภูงามแสง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  บูรวัตร
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาชัยเงิน
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรวงค์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
นางสาวพิมพ์ญาดา  รัฐถาวร
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงพิมพ์พจี  อัคนิโรจน์
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงพิมพ์พิชย์ฌา  เจียมตัว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ภิญโญกุล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  จินดา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงพิมพ์รวี  มะระสี
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
นางสาวพิมพ์ลภัทร  พลกุล
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนทะมาตย์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงพิมฤทัย  โคตนนท์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุวรรณพล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงพิยดา  ปฏิสันยสรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพิยดา  อารีย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงพิรดา  จราฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพิรดา  แสงโสภา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพิรยา  เกษมเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงพิราวรรณ  อิ่มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพิริยาพร  เพ็ชรภา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายพีรธัช  เสนาธรรม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายพีรภัทร  กุญชนะรงค์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายพีรภัทร  ภูอินรมย์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
นายพีระพัฒน์  เนานวน
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
นายพุฒิพงศ์  บุตรทา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพุทธิชา  บุญหมั้น
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงเพชรลัดดา  สูงสังเขต
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยศิรินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาสินพร้อม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
นางสาวเพ็ญพิชชา  อัครโคตร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงเพ็ญสุภัค  รังรส
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กำมะณี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
นายโพธิกร  รุ่งสว่าง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
นางสาวไพรวรรณ  วิลาศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
นางสาวฟ้ารุ่ง  ผลเจริญงาม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงฟ้าใหม่  นามวัย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงเฟื่องลดา  คงพูลเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงภคภัทร  แดนนาสาร
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายภควัชร  จตุพิธพรจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายภคิน  จันดอน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงภัชรา  นัดทะยาย
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายภัทรกัณฑ์  พลดี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงภัทร์ธมนต์  แสงโสภาพรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงภัทรธิดา  จารุณี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงภัทรธิดา  ถิ่นวิลัย
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
นางสาวภัทรธิดา  ภูศรีฐาน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงภัทรนันท์  คลื่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงภัทรปภา  คำศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายภัทรพงศ์  วงศ์ศิริพานิช
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายภัทรพงษ์  ภูบานเช้า
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงภัทรภร  ภิจสวน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยศิริ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
นางสาวภัทรลภา  สิโนทก
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
นางสาวภัทรวดี  สีแสด
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงภัทรสุดา  กลยนี
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงภัทราพร  ชัยนา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงภัทราพร  ไร่สว่าง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงภัสยาพร  กัลยาสนธิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
นายภาคภูมิ  ธุระงาน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายภาคภูมิ  อุดมพันธ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายภาณุภัทร  ภู่กันงาม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
นายภาณุวัชร์  ไชยสีหา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายภานุพันธ์  ดอนเงิน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายภานุวัฒน์  ราชมนเทียร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายภานุวัตร  ศรีแพงมน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงภารดา  หาญพยัคฑ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงภาริดา  ภูมิผักแว่น
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
นายภาวัต  ภูแย้มไสย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงภิญญดา  ภาณผาด
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
นายภิษณุ  ไชยทอง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายภีศเดช  มโนสิทธิศักดิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
นายภูชิสส์  ภูชิตร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
นายภูตะวัน  สายสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
นางสาวภูฟ้า  ล้านพลแสน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
นายภูมินทร์  แก้วสระเเสน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
นายภูมินทร์  พิมมะโส
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดลโสภณ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายภูมิภัทร  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายภูมิศิริ  ผันผ่อน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงภูริตา  ภูปาทา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายภูริพัฒน์  ถิ่นมีผล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายภูริพัฒน์  ภูพาที
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายภูรี  ประชาโรจน์
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงภูษณิศา  แจ่มใส
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงมณีญา  อุทรักษ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงมณีรัตน์  นนทะแสน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงมนปริยา  นันทพล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
นางสาวมนฤทัย  ศึกขยาด
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทรัพย์พงษ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลักษณะสาย
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายมังกร  ซามาตย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
นางสาวมัญฑนากร  ขนานแข็ง
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงมัณฑิตา  ขามชัย
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงมัณฑิรา  พุทธษาระวงษ์
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงมาริสา  สุวรรณชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายมารุต  บุญทิพย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงมิ่งกมล  ภูภักดี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
นางสาวมินตรา  ผายสียวน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงมินตรา  สารชัย
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
นางสาวมุทิตา  ปามีชัย
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงยศวดี  ขันธิวัตร
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายยศวริช  แซ่ตั้น
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
นายยศวศิน  มณีวงค์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
นางสาวยุคลธร  ภูชำนิ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
นายยุทธพงษ์  พัฒนจิรกุล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายยุทธพงษ์  ลิ้มภูสินธุ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
นายยุพราช  จันที
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงยุภาวรรณ  หัสดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
นางสาวยุวธิดา  ลาดกุดลิง
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายโยธกานต์  โยธารินทร์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
นายโยธิน  อรัญทอง
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงโยษิตา  นันทดิลก
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายรชฏ  จิตจักร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายรชต  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายรชต  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายรติบดี  ศรีมงคล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้า
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงรวิพร  ทวีแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงรวิภา  ทวีแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
นางสาวรวีพร  อิ่มถาวร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
นางสาวระวิวรรณ  ถนอมภักดิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงรักษ์อักษา  ชัยศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
นายรัชชานนท์  ดอนแถลง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายรัชชานนท์  พรหมโคตร
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายรัชชานนท์  รัชพล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายรัชนนท์  ตั้นสกุล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
นางสาวรัชนีภรณ์  อุดรบูรณ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงรัชพร  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
นายรัชพล  ธนาปฏิ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายรัชพล  อ่อนคำ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายรัชภูมิ  เลิศหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
นายรัฐเขตต์  ปาปิม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายรัฐทัฬห์  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายรัฐภูมิ  แดนประกรณ์
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายรัฐภูมิ  สาระทักษิณ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
นางสาวรัตติกาล  เฉิดรักษา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายรัตนกร  อิ่มสง่า
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
นายรัตนะโชค  ปลิกแสง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายราชัญ  ฉายถวิล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงรินรดา  มาย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงรินลณี  ถมหนวด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงรินลดา  โต๊ะเครื่อง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงรุ้งธิชา  สารัง
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงรุ่งนภางค์  ฤทธิ์สยอง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
นางสาวรุ่งระวี  หนูเผ่า
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงรุจิกานต์  อุดรบูรณ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
นายฤทธิชัย  แก้วคำ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีบุรมย์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณเลิศ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงลลิตา  สำราญออง
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายลิขสิทธิ์  ภูจอมนาค
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายวชิยากรณ์  ไสวอมร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงวชิรญาณ์  นารูลา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เลยะกุล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายวชิรวิทย์  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายวชิรวิทย์  พนมเริงไชย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
นางสาววชิราภรณ์​  ปรีการ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงวทันยา  ทองโสภณ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงวธูสิริ  บุญปก
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงวนมน  ไชยโสดา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงวนัสนันท์  พละสาร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
นางสาววนิชยา  ศรีธงชัย
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงวรกมล  สาระการ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงวรกานต์  สุขะเกตุ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายวรชาติ  บรรจมาตย์
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายวรชิต  โกศล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายวรเชษฏฐ์  สุดาเดช
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
นางสาววรดา  ศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายวรพงศ์  วัชโสก
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงวรรณกร  คำก้อน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
นางสาววรรณภรณ์  สกุลโพน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงวรรณวิภา  สีลาดเลา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงวรรณวิหวา  สุวรรณโคตร
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงวรรณษา  นันบุญ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
นางสาววรัชยา  โป๊ะตะคาร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงวรัชยา  ยุบลเขต
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงวรัญญา  เศรษฐรักษา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายวรัญญู  เพริศแก้ว
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
นางสาววรางคณา  นามเหลา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
นายวรานนท์  ภูปุย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
นางสาววราภรณ์  วาเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายวรายุทธ  ภูตาโก
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายวรายุทธ์  วิวัฒน์เจริญ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
นายวริทธิ์นันท์  จันทร์ดอน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงวริทร  ฉายจิตร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงวรินธร  บุญทัน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงวรินธร  พูลเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงวรินยา  พันวัน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงวริศรา  ใสจูง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายวริศอิชย์  หาราชัย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงวรุณยุพา  พาธาณี
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายวัชรชัย  ไร่สงวน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
นายวัชรพงษ์  แดนประกรณ์
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายวัชรพล  ไชยกำบัง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
นายวัชรพล  ถิกาสาโล
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
นายวัชรพล  ประเสริฐสังข์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายวัชรพล  ภูจอมนิล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายวัชระพล  ทะมานนท์
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูชมชื่น
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
นายวัชรินทร์  แลศิลา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงวันวิสา  ภูตาคม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงวันสิริ  พลวงศา
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงวัลยา  ภูผานี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายวายุภักดิ์  ถือมาลา
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงวาสนา  อภิเนษกรมณ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
นางสาววิกานดา  โนนสินชัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะขึ้น
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงวิชญาดา  นาดี
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงวิชญาดา  บุญอินทร์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงวิชญาดา  ยะนะโชติ
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
นางสาววิชิดา  บัวสาย
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
นางสาววิภาพร  จันทะนาม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัดชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมยศ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
นางสาววิภาวดี  สำราญบุญ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
นางสาววิภาวี  สาขา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงวิมลมณี  นันดิลก
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
นางสาววิมลวรรณ  ศรีแนน
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
นางสาววิรยา  วิเศษขลา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงวิระตา  ไชยเทพ
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
นางสาววิรัญญา  อาญาศูนย์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายวิริทธิ์พล  ภูสุจริต
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงวิลาวัณย์  เหลาชะโน
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายวิสิษฎ์  ศรีอดิศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงวีนัสวรรณ  บุญไสย์
ม.1
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายวีรภัทร  ขามเงิม
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
นายวีระวัฒน์  ฆารชม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
นายวุฒิพร  พรมลี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงศรัญญา  วรัญญานนท์
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
นางสาวศริยาภรณ์  ภารประดับ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
นางสาวศรีกัญญา  ไชยนิคม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงศลิสา  มาตรา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
นางสาวศศริกาญาษน์  อาจเสนา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
นางสาวศศิกาญจน์  แพ่งสภา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
นางสาวศศิธร  ภูดอนม่วง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงศศิธร  ภูแย้มไสย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงศศิธา  เพ็ชรหมื่นไวย์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
นางสาวศศิภา  ชดช้อย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงศศิยาพร  คงสมมาตร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
นางสาวศศิวิมล  เทพสุระ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายศักดิ์  ศรีกัลยา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงศิรดา  นาสินเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
นายศิรภัทร  รูปสูง
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงศิริกนก  ศุภอุดร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงศิริกัลยาพร  แก้วพิลา
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
นางสาวศิริกานดา  ยุบลชู
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
นายศิริโชค  ยุบุญศรี
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงศิริณภัษ  เรืองแสง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายศิริเทียนชัย  วิเชียรชัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงศิรินภา  ขวัญทับทิม
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์อาษา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
นางสาวศิริพร  จันทร์สะอาด
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
นางสาวศิริพร  สนั่นเอื้อ
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงศิริยากร  สุพร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงศิวกานต์  พิกุลหอม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงศิวพร  ทิพย์สนเท่ห์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายศิวโรจน์  บุญพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายศิวัช  พรมภาพ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายศิวากร  แดนนาสาร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
นายศุภกร  ไชยคีรี
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายศุภกร  อินทร์ศิริ
ม.1
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายศุภกร  อิ่มสิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
นางสาวศุภกานต์  เทพวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายศุภชัย  พลยะเรศ
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
นายศุภชัย  ศรีแพงมล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
นายศุภโชค  ภูศรีโสม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายศุภณัช  ฐานสินพูล
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายศุภณัฏฐ์  บุตลา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
นางสาวศุภธวดี  ไวยเวช
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงศุภนุช  แพงโพนทอง
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงศุภรัตน์  ไขศรี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายศุภวัฒน์  วรรณจักร
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
นายศุภวิชญ์  นาถมทอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายศุภวิชญ์  ภูโอบ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงศุภอัญญ์  สิงขร
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงศุภัชญา  สงวนวงค์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงศุภัสสรณ์  ภูอาจดั้น
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงศุภัสสรา  เลิศสหพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฆารวิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงศุภารักษ์  รักพุทรา
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
นายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงโศภิษฐา  ชนะมาร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
นายสกลสินธุ์  ยุบลชิต
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
นางสาวสกุนต์ธิดา  แสนภูวา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
นายสถาพร  จันทร์ส่องสุข
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงสนิฎา  ศรีเสมอ
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
นายสมเกียรติ  ไทยทองหลาง
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
นายสรภัทร  กมลผาด
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
นายสรยุทธ  เพ็ชรบุรมย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายสรวิศ  เจริญธรรม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายสรวิศ  บุหงานคร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงสรัสวดี  วังคะฮาด
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงสราวลี  แสนแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายสราวุฒิ  อิ่มประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงสริตา  วิมาเณย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปัดสี
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
นายสหรัฐ  ภูพานไร่
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงสาธนี  ภูนาเมือง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
นางสาวสาธิตา  ธรรมแสง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
นางสาวสาวิตรี  พิมแสง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
นางสาวสาวินี  สมมิตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
นายสิงหภณ  ขันประมาณ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
นายสิทธิพร  ภูผาสุข
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชาติชำนิ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายสิปปภาส  นางาม
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงสิยาพร  วงศ์ประกูลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายสิรดนัย  คงใหม่
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
นายสิรภพ  อิสระพงศ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสมดุลย์
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายสิรภัทร  พานสถิตย์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
นายสิรภัทร  ศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายสิรวิชญ์  วาริคิด
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
นายสิรวิชญ์  สุทธิประภา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงสิราวรรณ  อุ่นเรียง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงสิริกร  กาสิงห์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงสิริกร  เฉลิมจาน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
นางสาวสิริกร  ดอนโอฬาร
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงสิริกร  บำรุง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายสิริณัฏฐ์  วงศ์ซิ้ม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
นางสาวสิรินยา  ศรีภูมิ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายสิริพงศ์  ไวสู้ศึก
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
นางสาวสิริพรรณ  หาระ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงสิริมา  ฉายถวิล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงสิริยา  เหมือนงาม
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงสิริยากร  จันดาหัวดง
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงสิริยากร  ถิตย์สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงสิริยากร  ภูคะฮาด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงสิริรัตน์  ถิ่นแสนดี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงสิริรัตน์  มณีไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศิริวงค์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงสิริวัฒนา  มาตรา
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงสุกฤตา  ทัศนพงษ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงสุกัญญา  สุรียพรรณ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงสุขุมาลย์  วรรณสิงห์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  พิชัยเชิด
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงสุจิรา  ส่งเสริม
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายสุชัยพร  บุษดี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงสุชาดา  สุดชาดา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ช้น 4 ห้อง 445 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
นายสุชาติ  ชาญกว้าง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
นางสาวสุชานันท์  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงสุชาวดี  สุระเสียง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงสุฑามาศ  ภูชาบุตร
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงสุณิชา  ชุมลี
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยลุม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงสุดารัตน์  อินชี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงสุทธาสินี  กุรอิ่ม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายสุทธิพงศ์  การปรีชา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
นายสุทธิพงศ์  อุตพรม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
นายสุทธิศักดิ์  เอ้วะเม
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายสุธากร  ภูผิวฟ้า
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงสุธาทิพย์  เล่นทัศน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงสุธาสิณี  ฤทธิ์ชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงสุธาสินี  จุลฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
นางสาวสุธิดา  นาสีแสน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงสุธิดา  เพราะขุนทด
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงสุธีกานต์  นามเวช
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
นางสาวสุนันทา  สีดามน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงสุนิษา  ตันเจริญ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงสุพนิดา  แดงดงบัง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  สุดมี
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์  แสนอุดม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงสุพิชชา  ทัพธานี
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
นางสาวสุพิชญา  เทศารินทร์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงสุพิชญา  ภูอุ้ม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายสุภกร  ปรีการ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
นางสาวสุภชา  เกียววงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
นางสาวสุภัชชา  ยุบลพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงสุภัทรตา  พิมพะสอน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงสุภัทรา  ชูศรียิ่ง
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงสุภัทรา  ภูไชยแสง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงสุภัสสร  กฤษณพันธ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงสุภานัน  ปราบมาก
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงสุมัลตรา  คำภูแสน
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
นายสุรนันท์  มุงคุณคำชาว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายสุรพิชญ์  แกล้วทนงค์
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายสุริยา  รังนาแพง
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สอนประเทศ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายสุวัฒน์ชัย  บุญสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงสุวิมล  ดอนหัวบ่อ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายเสกสรร  อนุสนธิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายเสฏฐพงษ์  ธะนะชัย
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
นายเสถียรพงศ์  จันโทมุข
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงโสภิดา  ไพละออ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงโสภิตนภา  ขัดจำปา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงโสภิตนภา  คำจันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงหทัยชนก  วรวิวัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
นางสาวหทัยรัตน์  ศรีบัว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
นางสาวหนึ่งฤทัย  บุตชา
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ทวีพจน์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงหยาดทิพย์  เยาวนิจ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงหฤทัย  วิสูงเร
ม.1
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงเหมสิริ  แสนตุ้มทอง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายเหมือนชัย  แก้วไวยุทธ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงไหมแก้ว  นนทะแสน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงอชิรญา  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
นางสาวอชิรญา  ผลช่วย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงอชิรญา  วานิชโช
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงอชิรญา  ใสเหลื่อม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงอณิชา  ฟักนาค
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายอดิเทพ  ยุบลชู
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
นายอดิศักดิ์  วรรณสุข
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายอติชาต  แสนศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงอธิชา  ปรีเลขา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงอธิติยา  อุทัยทะวัง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
นางสาวอธิษฐาน  วระโคตร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายอธิษฐ์  นาชัยเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงอนนทวรรณ  จันทร์น้อย
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
นางสาวอนรุดี  พันธุ์สะอาด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงอนัญญา  สุทธิประภา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
นางสาวอนันตญา  แฝงสีคำ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายอนันต์ยศ  พลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายอนุชา  ภูพันนา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
นางสาวอนุรดี  พันธุ์สะอาด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
นายอนุวัฒ  ผลสิน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
นางสาวอพัชชา  แผงพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
นางสาวอพัชชา  เเผงพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
นางสาวอภิชญา  คุ้มกุดลุง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีชัย
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงอภิชญา  ไหล่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์สำราญ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วบุดดา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงอภิญญา  ภูคงน้ำ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวเงิน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวหิน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
นายอภิเดช  ดีเสมอ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
นางสาวอภิรดา  จันทะดวง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
นางสาวอภิรดี  ปัททุม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
นางสาวอภิษฎา  ศิริเกษ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
นางสาวอภิสรา  คำโพนรัตน์
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
นางสาวอภิสรา  โพธิ์กุดศรี
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
นายอภิสิทธิ์  ตุ่มพงษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
นางสาวอมรรัตน์  จรศรชัย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงอมลวรรณ  เมฆขุนทด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงอรจิรา  ธรรมสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงอรทัย  ดวงบุบผา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
นางสาวอรทัย  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงอรนุช  ภูดวงดอก
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงอรปรียา  มะลิรส
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงอรปรียา  สมพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
นายอรรถพล  ภูผันผิน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงอรวรรณ  ภูดวงดอก
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
นางสาวอรสา  อรรถประจง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
นางสาวอรอนงค์​  แก่นพรม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงอรัญญา  โถนวาสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงอริษา  อุ่นรักษา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
นางสาวอริสรา  ชำนาญกิจ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
นางสาวอริสรา  พิมพ์เวิน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
นางสาวอริสา  บุษมงคล
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงอรุณมาศ  พลทัศ
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงอลิสา  ชัยอุโคตร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายอวิรุทธ์  บุบผาเทพ
ม.2
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายอัครพงศ์  อรรคอำนวย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงอัครภิญญา  พลจร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายอังกูร  นิลสาขา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงอังคณา  ฉายณิล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
นางสาวอัญชสา  ศิริเมือง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
นางสาวอัญญมณี  ทองการ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายอัศวิน  มาศภูมี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
นางสาวอาทิตยา  กิตติกา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายอานนท์  โพธิ์ชัยสิงห์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
นางสาวอารยา  ธารารมย์
ม.3
โรงเรียนร่องคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
นางสาวอารัญญา  วงสะอาด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงอาริญา  วิเชียรสาร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงอาริยาภรณ์  แก้วกัญญา
ม.1
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงอารียา  นิลสาขา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
นางสาวอารียา  แสงเพชร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงอิงฟ้า  ศิริกุล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงอิงลดา  เครือวรรณ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
นางสาวอิงอร  ภูผาพลอย
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงอินทิรา  เด่นสมุทร
ม.2
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงอิษรินฏ์  ดอกบัว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงอุดมศรี  หอมพิกุล
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงอุ่นเอื้อ  อุ่นพะยา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงอุมากร  ทองคำห่อ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงอุมากรณ์  เพชรโรจน์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
นางสาวอุษา  พระมหามเตย์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
นายเอกพล  ภูทองโปร่ง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายเอกมงคล  ผุสดี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงเอมิกา  ลิน แอริกสัน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
นางสาวเอมิตรา  ลีใส
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  มั่นคงธนาชัย
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงแอ็งจึล  นัน ฮอลล์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายโอบอุ้ม  ไกรทรัพย์สม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์